Kanak-kanak slow learner

DEFINISI Kanak - kanak yang tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas / kurikulum / di sekolah biasa, terlalu lambat untuk mencapai satu - satu objektif pengajaran yang mudah / objektif jangka pendek dan juga mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang lemah / rendah. Ciri - ciri: - Pencapaian pelajaran / akedemik berbeza. - Pendiam / tidak aktif / banyak cakap. - Sukar menerima arahan. - Tidak dapat berkomunikasi seperti kanak - kanak biasa. - Menyebut huruf-huruf yang tidak tepat/salah, bertukar-tukar. - Meninggalkan huruf,sukukata @ perkataan ketika membaca dan menulis. - Tulisan yang terlalu buruk/Sukar dibaca. - Kekerapan kesalahan dalam ejaan, tanda bacaan. - Tanpa ketetapan /Menaik dan menurun - Huruf terbalik /Urutan dan arah yang salah - Tanpa ketetapan dan ketentuan - jarak huruf dan perkataan. - Saiz yang tidak seragam / Mencampuradukkan saiz - besar dan kecil. - Idea yang tidak berkembangan dan penyusunan idea yang tidak teratur. - Perbendaharaan kata yang terhad dan tatabahasa yang tidak tepat. Punca: - Baka - Tersekat pengalaman - Intelek yang rendah - Masalah emosi - Kekecewaan - Rasa rendah diri - Kemantangan yang lambat - Lemah daya ingatan - Mudah terganggu tumpuan - Kurang rangsangan - Faktor-faktor kesihatan - Persekitaran - Amalan makanan - Kesan semasa mengandung - Penyakit semasa pembesaran selepas lahir. - Ubat semasa mengandung. - Kemalangan. - Sosio - ekonomi.

a)Pengunaan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menurut Meese (2001). Rancangan Berunit Mengikut Kecepatan Sendiri dan Pengajaran Terancang. Khidmat sokongan yang boleh digunapakai adalah seperti berikut.Konkrit ke abstrak.Banyakan pengukuhan dan latihtubi. dan Pengajaran Berbantukan Komputer. Bersangkutan itu. .Temubual . RPI adalah satu perancangan pendidikan individu dibuat secara bertulis yang mengandungi perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk kanak-kanak tersebut. Pemilihan kaedah dan khidmat sokongan yang sesuai membantu kanak-kanak lembam untuk mengikuti pengajaran guru dengan lancar dan berkesan.Merujuk kepada pwgawai / pakar perubatan . Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) telah menjeniskan pengajaran individu kepada empat. .Senang ke susah. iaitu Munsyi atau “tutoring”.Kanak-kanak bermasalah pembelajaran lembam akan diintervensikan melalui rancangan pengajaran yang lebih berpusatkan kepada individu bukan secara berkumpulan kerana setiap murid-murid khas mempunyai tahap pencapaian yang berbeza. Oleh itu sebagai seorang murid yang lembam pengajaran secara individu akan berlangsung dalam RPI kerana mereka memerlukan pengajaran secara individu khusus untuknya.Penggunaan kaedah Bahan Bantu Mengajar (BBM) turut boleh membantu mempertingkatkan tahap pendidikan dan pemahaman murid.Melibatkan seberapa banyak pancaindera . akan turut menarik minat murid-murid seperti Siti Hajjar untuk terus fokus kepada pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah.Mewujudkan suasana pembelajarn yang sesuai& menyeronokkan . b)Pengajaran Secara Individu Zakaria Abdul Rahman (1992) mengatakan sekiranya terdapat satu kebenaran tentang pembelajaran. kursus melalui pos. ia adalah satu penyataan bahawa setiap individu itu berbeza dan pembelajaran patutlah bermula daripada tahap pelajar berada ke tahap yang dapat dicapai olehnya. RPI juga turut merangkumi pandangan keluarga dan kanakkanak tersebut serta para profesional lain yang berkaitan. Namun. terdapat beberapa jenis pengajaran individu yang dijalankan mengikut tujuan dan objektif pengajaran tersebut. penyediaan carta-carta yang digunakan dengan kad huruf yang berwarna-warni. Tambahan lagi. . 2. kanak-kanak lembam memerlukan Rancangan Pengajaran Individu (RPI). pengajaran melalui pos tidak bersesuaian atas murid lembam kerana tidak bersesuaian dengan tahap murid . Justeru itu. dengan menggunakan bahan rujukan dan ilmiah seperti buku-buku yang mempunyai gambar-gambar yang menarik.Jauhkan dendaan yang negatif CADANGAN INTERVENSI DAN KHIDMAT SOKONGAN 1. Penyediaan perancangan dan jadual yang strategik oleh guru sebelum mengajar turut mempengaruhi isi kandungan pembelajaran murid semasa proses P & P berlangsung.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .

apabila guru meminta murid mengangkat kotak hadiah yang berwarna biru. Guru memberikan arahan ini berulangkali. sahaja. . Melalui terapi seumpama ini. kanak-kanak tersebut juga seharusnya menjalani terapi. Menurut Shaw (2002) strategik mengajar kanak-kanak lembam hendaklah secara jelas dengan mengubah yang abstrak kepada konkrit. Torgeswn dan Sexton. Selain itu. Penggunaan kad berwarna dan alat bantuan fotografik akan memudahkan pengajaran guru kerana kanak-kanak lembam dapat melihat perkara yang diajar. Edyburn (1991) telah membuktikan bahawa pelajar-pelajar istimewa lebih berjaya memperoleh maklumat dengan menggunakan ensiklopedia secara elektronik berbanding dengan penggunaan ensiklopedia bercetak. Perkara ini dapat diatasi dengan membawa kanak-kanak ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktiviti seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka kanak-kanak tersebut. 1987: Torgesen. Sebagai contoh. Guru memberikan bimbingan kepada murid yang tidak dapat memilih kotak berwarna biru tersebut. Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan banyak pancaindera murid-murid lembam akan mempertingkatkan keupayaan mereka. Pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya subjek diajar boleh dilihat dan didengar. e)Terapi Hidro Selain itu. f)Cara Kerja Cara kerja pula boleh membantu murid-murid slow learner. Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu kanak-kanak tenang walaupun pada permulaannya sesetengah kanak-kanak akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja. Secara tidak langsung telah dapat melatih membina keyakinan diri kanak-kanak "water confidence". Guru tidak harus jemu untuk mengulang-ulang apa sahaja kerana murid-murid ini kurang berupayaan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru terbabit. Terapi hidro dilihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental kanak-kanak dapat dirangsang secara serentak. c)Mengubah Yang Abstrak Kepada Konkrit Seorang pendidik perlu mengelakkan murid-murid lembab membayangkan sesuatu yang tidak nampak dalam pembelajaran. d)Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti penggunaan ‘Power Point’ dalam komputer dan ‘electronic dictionary’ dapat menunjukkan demonstrasi dalam konsep yang kompleks.tersebut. Sebagai contoh di sini. Bagi murid slow learner misalnya mereka boleh menjalankan aktiviti tetapi lambat menyelesaikannya. Ini dapat menarik perhatian kanak-kanak lembam untuk mempelajari subjek yang diajar dan mengelakkan mereka daripada berasa bosan terhadap pembelajaran konvensional yang ‘stereotype’. 1976). sindrom down. Guru boleh melatih mereka bagaimanakah cara kerja yang betul agar dapat menyiapkan atau menyelesaikan aktiviti yang dijalankan dengan betul dan cepat. 1986). disleksia atau terencat akal menjalankan aktiviti. Penggunaan kad yang pelbagai aras memerlukan imaginasi dan persediaan yang rapi tetapi hasilnya amat bernilai serta bermakna (Brian Cooke. g)Perkhidmatan Pemulihan Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai iltizam terhadap khidmat sokongan dalam konsep pemulihan menyeluruh berdasarkan prinsip pendekatan pelbagai disiplin untuk Orang Kurang Upaya(OKU). kajian menunjukkan penggunaan komputer dapat meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran (Jones.

iaitu kajian berkenaan bunyibunyi yang berfungsi di dalam sesuatu bahasa. morfologi. Manakala perkhidmatan di institusi pula memberikan kemudahan penjagaan. hiperaktif. pendidikan kanak-kanak lembam. Bagi Badan Bukan Kerajaan (NGO) pula. telah diwujugkan kelas-kelas khas yang mengandungi sukatan pelajaran yang dikhaskan mengikut keperluan meraka.2. Maka. Perkhidmatan di luar institusi menyediakan pelbagai program bagi membolehkan OKU diintegrasikan sebagai ahli masyarakat. spastik. pemulihan selepas rawatan hospital untuk kanak-kanak dan latihan pemulihan serta jagaan di rumah. Kefahaman yang lebih seharusnya tertumpu kepada jenis komponen bahasa ini kerana ini merupakan asas kepada penguasaan morfologi. Struktur berkenaan ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. [u] dan [n]. [p] dan [b] dan sebagainya. PJPHR adalah pusat jagaan harian dan latihan pemulihan untuk kanak-kanak kurang upaya fizikal dan mental. pemajmukan dan penggandaan. lembam. Cadangan berkenaan dilanjutkan oleh saya dan berpandukan variasi aspek yang tampak jelas di dalam Model Komponen Bahasa yang terdiri daripada fonologi. galakkan juga dan membetulkannya sedikit demi sedikit secara dinamik penguasaan bahasa.1 Fonologi (fonem) Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa. Shah Alam. dan pragmatik. Misalnya. 4. sindrom down dan terencat akal. maka trait ini diperturunkan kepadanya. semantik. Senario ini bermakna penghayatan terhadap ilmu fonologi ini tidak diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.Perkhidmatan ini meliputi di institusi dan di luar institusi dan termasuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO). Pendidikan yang mana di sediakan untuk mereka menampilkan para pendidik yang telatih dalam pengurusan kanak-kanak berkeperluan khas ini. sintaksis. Contohnya seperti Kelas Pendidikan Khas dan juga Kelas Pemulihan Khas. rawatan dan latihan kepada OKU bagi menjadikan merka sebagai ahli masyarakat yang produktif. dan sebagainya. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa. Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi kegemaran bercakap adalah salah satu ciri yang mereka paparkan. Ayahnya seorang yang mahir berbahasa. Di antara program yang dijalankan di PJPHR ialah penjagaan harian. wujud pelbagai pertubuhan yang menyediakan perkhidmatan seperti Pusat Jagaan dan Pemulihan Harian Ramah (PJPHR) di Seksyen 10. Aiman secara fonologinya menghadapi kekeliruan di antara huruf-huruf yang sama bentuknya namun berbeza pengujarannya. Guru sewajarnya melampirkan variasi contoh agar berlaku kefahaman yang lebih berkenaan topik sebegini. [b] dan [d]. Berikut merupakan huraian yang tepat berkenaan literal Aiman atau Naven (murid pemulihan yang dikaji). Selangor. sintaksis. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Kanak-kanak yang dihantar ke pusat itu telah disahkan oleh pakar perubatan mempunyai masalahmasalah seperti autisme. perkembangan awal kanak-kanak. bentuk dan penggolongan kata. terapi multisensori. persekitarannya dan setursnya membolehkan mereka berdikari daripada segi ekonomi dan sosial. Hal ini demikian kerana kurangnya kefahaman dan praktikan di dalam sanubari kanak-kanak ini. Aiman juga didapati mahir berbahasa namun pengamalan dan kefahaman berkenaan bahasa kurang dipraktikkan. serebral palsi. [m] dan [w]. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk . Walaupun variasi dialek dikemukan. fonologi dikenalpasti sebagai himpunan fonem yang membentuk perkataan dan seterusnya ayat.

dia dipulaukan oleh rakan-rakannya memandangkan kegemarannya untuk menipu adalah di tahap serius. Misalnya. Semantik (Maksud) Semantik berkait rapat berkaitan penggunaan perkataaan ke dalam ayat.dan/ atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Namun. Insan baharu yang muncul di persekitarannya (seperti saya) dianggap sebagai orang yang tidak pernah dikenalinya dan tidak harus berkomunikasi bersamanya. pembentukan persekitaran dia perlu diperbaiki oleh penjaganya. Acapkali dia menggunakan ayat yang pendek dan mudah difahami oleh pelbagai pihak.3 Sintaksis (ayat) Sintaksis didefinisikan oleh Kamus Dewan Edisi Baharu sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. Perkaitan dua makna ke dalam penggunaan penggantian Aiman adalah di tahap sederhana. Maka. 5. dia tidak mengalami sebarang masalah dalam aspek pragmatik. Puan Salasatun menyebut perkataan ”sudu” namun ejaan yang dikemukakan oleh Aiman adalah ”subu”. Dia bertanya ”Mata ada duit ke cikgu?”. dia gemar menipu disebabkan sesuatu perkara. Kajian saintifik telah dijalankan kepada Aiman dan saya mendapati bahawa dia lebih gemar mendiamkan diri dan hanya berbahasa atau berkomunikasi tatkala perlu. Aiman juga menghadapi masalah dalam menyebut semula perkataan yang telah diejanya. Walau bagaimanapun. Dia juga bermasalah dalam mengenalpasti nombor dan senantiasa bergerak secara tertib. Aiman bermasalah dalam bidang morfologi daripada variasi prosedur atau metod. Generalnya. Lazimnya.0 Kesimpulan Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran sewajarnya dibantu dengan . Misalnya. struktur dan binaan atau konstruksi ayat. perkataan ”katak” dieja dengan barisan pengujaran yang betul namun penyebutan semula gabungan fonem [katak] disebut sebagai ”kakak”. Maka. tidak terdapat sebarang rekod berkenaan sikapnya yang gemar mencuri. bermakna dan berhati-hati. Pragmatik (Penggunaan) Pragmatik melibatkan penggunaan bahasa yang diamalkan oleh Aiman di dalam menjalani rutin hariannya. Ejaan yang dilakukan ketika ujian diagnostik adalah di tahap yang sungguh membimbangkan namun kekurangan dapat diatasi menerusi variasi 36 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi gaya penyelesaian. perbezaan di antara 4. Maka. kamus pengenalan simpulan bahasa dan perumpamaan dimantapkan setelah penguasaan fonologi (asas bahasa) sudah dapat difahami dengan jelas. Dia mahir berbahasa.2. sama seperti bapanya. Puan Salasatun menyebut perkataan ”mata duitan”. Setiap ayat mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditatacarakan secara general ke dalam seantro variasi buku. Sewajarnya. tetapi bermakna berbeza harus diketengahkan secara rapi. Penggunaan imbuhan juga lemah dari segi tafsiran gestalt Aiman. variasi jenis susunan perkataan yang sama. Misalnya. Bidang ini dikenalpasti secara khusus seumpama sarana pengkaji hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. pelbagai contoh yang melibatkan perbandingan di antara kedua-dua fonem sebegini seharusnya kerap dilaksanakan.

KKBP perlu dibantu dengan memasukkan mereka ke sekolah yang telah disediakan khas berdasarkan keunikannya. dan bukannya terperap di dalam rumah sahaja.menerapkan kemahiran menerima ilmu pengetahuan dan mereka perlu diberi kesedaran bahawa kepentingan pendidikan dalam menempuhi kehidupan kian mencabar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful