STRATEGI MELUKIS GAMBAR RAJAH

.• strategi melukis gambar rajah merupakan satu strategi yang amat berguna dan dapat membantu pelajar membuat perwakilan/model matematik secara separa konkrit (semi-concrete) dan seterusnya membantunya menyelesaikan masalah.

Pembinaan Model • Pembinaan model boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu – Menggunakan bahan konkrit (peringkat konkrit) – Menggunakan perwakilan seperti gambar rajah (peringkat separa konkrit) – Menggunakan simbol matematik (peringkat abstrak) .

• Penggunaan bahan konkrit sebagai perwakilan /model sesuai untuk membantu pelajar menterjemahkan masalah dalam bentuk matematik. pembinaan perwakilan /model dengan menggunakan simbol algebra belum diperkenalkan kerana ia melibatkan pemikiran yang abstrak.• Dalam penyelesaian masalah matematik sekolah rendah. .

• Pembinaan model dengan menggunakan gambar rajah sesuai digunakan untuk membantu pelajar mewakilkan bahan-bahan konkrit yang mereka gunakan semasa menyelesaikan masalah pada peringkat konkrit. • Perwakilan menggunakan gambar rajah dapat membantu pelajar memindahkan kefahaman pada peringkat konkrit ke peringkat abstrak. .

Contoh Soalan 1 .

Berapakah jumlah wang yang disimpan di dalam bank tersebut ? RM400 RM1200 RM400 RM400 2 3 Belanja Baki 1 3 RM100 RM100 RM100 RM100 1 4 Disimpan .Gaji bulanan Siti Khadijah ialah sebanyak RM1 200. Dia membelanjakan 1 2/3 daripada gajinya setiap bulan dan daripada bakinya disimpan 4 di dalam bank.

Contoh Soalan 2 .

Kassim memasukkan 4 biji guli lagi.Dalam kotak ada 5 biji guli. Berapa jumlah guli yang Kassim ada? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful