P. 1
Biografi Imam Hanafi

Biografi Imam Hanafi

|Views: 201|Likes:
Published by Bee Husna

More info:

Published by: Bee Husna on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2014

pdf

text

original

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-imam-hanafi.htmlhttp://kolombiografi.blogspot.

com/2009/01/biografi-imam-hanafi.html Biografi Imam Hanafi Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu‟man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri. Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi‟i ” Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh “. karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia. Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok : 1. Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al Quran. 3. Fatwa sahabat (Aqwal Assahabah) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat. 4. Qiyas (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam Al Quran, Hadis maupun Aqwal Asshabah. 5. Istihsan yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya Qiyas atau Qiyas tersebut berlawanan dengan Nash. 6. Ijma‟ yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu. 7. „Urf yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al Quran, Sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu Fiqh Akhbar, Al „Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar.

“Saya tidak melihat seorang pun yang lebih cerdas dari Imam Abu Hanifah. Doa Ali bin Ali Thalib ternyata terbukti. Yazid bin Harun berujar. Begitulah gambaran sosok Imam Hanafi.ID. Ali bin Ali Thalib berdoa untuknya. keturunan kelima Bani Umaiyyah. Tsabit.” Kisah ini juga pernah dituturkan Ismail bin Hamad bin Abu Hanifa. Semua imam mazhab berjuang untuk menegakkan ajaran Alquran dan sunah Nabi SAW. Imam Hanafi kemudian menjadi seorang ahli dalam bidang ilmu fikih dan menguasai bebagai bidang ilmu agama lain. ilmu hadits. Sejatinya namanya adalah Nu’man bin Tsabit bin Marzaban Al-Farisi. Soal nama ini. yang berarti ayah dari si Hanifah. Pedagang Minyak Imam Hanafi lahir pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Hanafi hidup dalam keluarga yang saleh. kemasyhuran nama itu karena ia memiliki seorang anak lakilaki yang bernama Hanifah. ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. .co. Ucapannya sesuai apa yang datang dari Rasulullah SAW dan apa yang datang dari para sahabat. yang berarti satu-satunya imam mazhab yang bukan orang Arab. “Tidak seorang pun mencari ilmu fikih kecuali dari Abu Hanifah. “Mudah-mudahan di antara keturunan Tsabit ada yang menjadi orang baik-baik dan berderajat luhur. Ia punya garis keturunan Persia. di dalam Islam tidak mengenal perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab. ilmu kalam.CO. karena sejak kecil ia sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya sehingga ia dianggap seorang yang hanif (sikap yang lurus) pada agama. seperti ilmu tauhid. Ketika lahir. Pandangan lain menyebut. Hanafi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera. salah satu imam mazhab dalam dunia Islam. ia juga dikenal dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial keagamaan yang rumit. berwibawa. Selalu tampil rapi dengan aroma harum yang menyerbak. baik dalam pergaulan. Saat masih kecil. Ini berkaitan dengan kebiasaan beliau yang selalu membawa tinta ke manapun pergi. Imam Hanafi pernah diajak oleh ayahnya. jelas. tidak senang membicarakan hal-hal yang tak berguna. Sudah hafal Alquran sejak masih usia kanak-kanak dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru. pemerintah kekhalifahan Islam dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. di samping ilmu kesusastraan dan hikmah. Dalam perjalanan waktu. bertemu dengan Ali bin Ali Thalib. Penuh kasih sayang. Tak sebatas menguasai banyak bidang ilmu. para ahli sejarah punya beragam pandangan.http://www. Selain dikenal dengan nama Imam Hanafi. Sebab itu. Menurut riwayat. dan indah bagai mutiara. cerdas. ia juga masyhur disebut Abu Hanifah. Ada yang menyatakan. Ada pula yang menerjemahkan kata “hanifah” berarti tinta dalam bahasa Persia. Postur tubuhnya ideal.republika. bergelar Al-Imam Al-A'zham. Tutur katanya santun.id/berita/pendidikan/eduads/12/03/09/m0louo-pendiri-mazhab-imam-hanafi-daripedagang-menjadi-imam-besar-1 REPUBLIKA. Sebelum Imam Hanafi kembali ke negerinya. Namun.” Kalimat yang hampir sama juga terlontar dari Imam Syafi'i. cucu Imam Hanafi. Bahkan dia memiliki toko untuk berdagang kain.

Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya. ia pergi selalu membawa tinta. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain. beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam.html Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah.web.http://www. Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab: 1. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal). 3. Nama yang sebenarnya ialah Nu‟man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Gubernur di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Waktu ia dilahirkan. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. dan juga ilmu hadith. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu. bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya. namun tetap ditolaknya. maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. ke mana. tetapi pengangkatan itu ditolaknya.id/tokoh-islam/imam-abu-hanifah-80-150-h. Menurut bahasa Persia. maka semuanya akan selamat. termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab.web. kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah. pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. melainkan semuanya. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar. Imam Abu Hanafih adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. dipukul dan sebagainya. maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. . Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. ilmu kalam.htmlhttp://www. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.kisah. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baik-baik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah. 2.id/tokoh-islam/imam-abu-hanifah-80-150h. ilmu tauhid. Hanifah bererti tinta. iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.kisah. Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Di dalam penjara ia diseksa.

“Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?” . Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Imam Hanafi juga menerima ujian. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.” Walaupun ada ancaman seperti itu. supaya ia datang mengadap ke istana. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali.” Kerana ia masih tetap menolak. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah. Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu. Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun. Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur. Kerana sikap Imam Hanafi itu. setelah itu baru dibebaskan. Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya. Ibnu Syblamah. ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah. Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur. ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu. Baginda bertanya. aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku. dikumpulkan di muka istananya. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan. Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq. dengan tidak dipukul. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila.Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara. Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad. juga ditolaknya. Dengan tawaran tersebut. tetapi ia tetap menolak. “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti. masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor. bahkan ia tetap tegas. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah. Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. akhirnya ditangkap oleh gabenor. kerana itu timbul rasa curiganya. Kerana sikapnya itu. Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya. sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan. bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila. Kepada mereka.

Imam Syarik menerima jawatan itu. tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya. Jika saya berdusta.geocities. kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan. baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya. yang merupakan guru dari Imam Syafi‟iy. kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu. sumber: http://www.com/Athens/Acropolis/9672/imam4. Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei.” Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta. Ia dipaksa meminumnya.htm Popularity: 17% [?] . Wahai Amirul Mukminin. maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan. Setelah tiba di depan baginda. jika saya benar. Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. lalu diberinya segelas air yang berisi racun. masingmasing diberi surat pelantikan tersebut. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri. lmam Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu. Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka. maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah.” Pernah juga terjadi. takutlah kepada Allah. dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal. Setelah mereka hadir di istana. Tetapi madzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Hanafi disebar luaskan oleh murid-murid beliau. maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani. beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga madzab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. sungguh baginda telah menetapkan sendiri. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara.Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin. iaitu Imam Abu Hanifah.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin. Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah. janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Sepanjang riwayat hidupnya. kemudian ia melarikan diri ke Yaman.

Profil Imam Mazhab (Imam Abu Hanifah r. MENUNTUT ILMU Seperti kebiasaan ulama lainya. dan hidup beliau terus berlanjut ketika Bani Umayyah jatuh dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. bahkan dalam mengajar tidak sekali beliau menggunakan metode diskusi dengan murid-muridnya. Ibnu Mas‟ud. Disamping itu beliau juga sempat mendengar pengajaran ulama besar Tabi‟in seperti Atha‟ bin Abi Rabah. lahir pada tahun 80 H di kota Kufah dan meniggal tahun 150 H (tahun lahirnya Imam Syafi‟i). dalam hal ini beliau belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman r. Abu Thufail Amir bin Wailah di Makkah dan Sahal bin Sa‟ad bin Sa‟idi di Madinah.MAZHAB HANAFI { Februari 13. Setelah beberapa lama mengembara mendengar dan belajar dari ulama-ulama Kufah. yaitu selama 18 tahun.a di Basrah.a (murid Ibnu Mas‟ud r. Beliau termasuk kalangan Tabi‟in. Sedang kehidupan ilmiyahnya dimulai dengan menekuni Ilmu Kalam. sementara sebagaimana yang kita ketahui bahwa Fiqh Kufah secara umum bermuara pada metode beberapa orang tokoh seperti Ali bin Abi Thalib. Inilah yang menjadi faktor asasi perubahan haluan ilmu beliau ke bidang Fiqh yang lebih nampak manfaatnya di tengah masyarakat.a) sekitar awal abad ke dua hijriyah. mungkin dikarenakan kondisi masyarakat Irak yang saat itu banyak perbedaan dan perdebatan masalah akidah sehingga memberikan pengaruh terhadap kecenderungan Abu Hanifah muda. metode mereka itu diistilahkan dengan Fiqh al-Qiyas wa at-Takhrij. Imam Abu Hanifah mengambil Fiqh ulama Kufah dari berbagai aliran dan metode yang ada di sana. Ketika beliau lahir umat Islam berada dibawah kekhalifahan Bani Umayyah. Dan disebutkan dalam banyak buku bahwa Imam Abu Hanifah selalu menyertai gurunya ini sampai akhir hayatnya. Dalam mengajar beliau sering mengemukakan hal-hal baru dan sering juga mendebat banyak pendapat.a yang merupakan murid Alqamah bin Qais r. Abdullah bin Abi Aufa di Kufah. Namun lama-kelamaan beliau menyadari bahwa selama ini ia telah mengikuti jalan yang tidak pernah diikuti para salafuna ashshalih dan sibuk dengan perdebatan-perdebatan yang tidak jelas manfaatnya. namun beliau tidak pernah bertemu dengan seorangpun diantara mereka. Sedangkan ketika beliau wafat umat Islam berada dibawah kekhalifahan al-Manshur dari Bani Abbasiyah. dan jika sebuah pembahasan sampai kepermasalahan adat. Dalam belajar Fiqh.a) Lengkapnya. Jadi bisa dikatakan bahwa beliau sangat mengetahui tentang polemik. Imam Hammad sendiri waktu itu adalah salah seorang ulama besar kalangan Tabi‟in di Kufah. masa kecilnya dilalui dengan menghafal al-Qur‟an kemudian beberapa hadits-hadits penting. akhirnya Imam Abu Hanifah r. Nafi‟ Maula Ibnu Umar dan Hammad bin Abi Sulaiman. 2009 @ 4:24 pm } · { Pengantar Fiqh } a. mashlahah dan masalah . tepatnya khalifah Malik bin Marwan. Di waktu muda beliau juga merasakan keadilan khalifah Umar bin Abdul Aziz. sedang di Irak sendiri yang menjadi walinya adalah al-Hajjaj ats-Tsaqafi. nama Imam Abu Hanifah adalah Nu‟man bin Tsabit bin Zutha. posisinya digantikan oleh Imam Abu Hanifah. kemajuan dan kemunduran kekhalifahan Bani Umayyah. Dengan demikian mazhab ini adalah mazhab yang tertua diantara mazhab-mazhab Ahlu Sunnah. ABU HANIFAH SEORANG GURU Paca meniggalnya Imam Hammad bin Abi Sulaiman pada tahun 120 H. Alqamah (murid Ibnu Mas‟ud) dan Ibrahim an-Nakha‟i. sebab waktu itu beberapa Shahabat masih hidup.a mengambil sikap untuk belajar Fiqh secara khusus dari seorang ulama saja atau yang dikenal dengan istilah mulazamah.. Bahkan beliau menyamakan posisi gurunya ini dengan orang tuanya. seperti Anas bin Malik r.

saya cari perkataan Sahabat. Beliau tidak sekedar menyampaikan ceramah. menguatkan ilmu murid dan guru dalam waktu yang bersamaan. jika permasalahan berujung pada Ibrahim. dan dari dunia ilmu beliau mendapat sinar ke-tawadhu‟-an. Imam Abu Hanifah mengambil Ijma‟ secara mutlak tanpa memilah-milih. Qiyas. 2. ahli ibadah. . Perkataan Shahabat. dari dunia pasar beliau mendapatkan kekuatan berdebat dan logika. Sunnah/Hadits. baik dari yang sealiran maupun tidak. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya menyebabkan banyak orang yang mengikuti majlis ilmu dan metodenya dalam Fiqh. jika tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang shahih dan saya yakini kebenarannya. jika tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw. Bagi Imam Abu Hanifah. menghargai pendapat orang lain.keadilan. Imam Abu Hanifah juga memandang Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah alQur‟an sebagaimana imam-mam yang lain. seperti hubungan bapak dengan anak. Sya‟bi. 1. Al-Qur‟an. metode beliau mirip dengan metode yang dipakai Socrates. tapi juga meneliti dari sisi Matan (isi) hadits dengan membandingkannya dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati. murid-muridnya merupakan orang-orang yang paling beliau cintai. dan hal ini tidak terjadi sekali saja!. METODE FIQH ABU HANIFAH Adapun metodenya dalam Fiqh sebagaimana perkataan beliau sendiri: “Saya mengambil dari Kitabullah jika ada. Dan tidak sedikit juga pujian datang baik itu secara terang-terangan disampaikan kepada beliau maupun yang tidak. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penrimaan sebuah hadits (mungkin bisa dilihat di Ushul Fiqh). kemudian mereka berdiskusi dan berdebat bersamanya. Metode yang dipakainya itu jika kita rincikan maka ada sekitar 7 Ushul Istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah: al-Qur‟an. dari khalifah sampai masyarakat biasa. namun setelah meneliti kebenaran terjadinya Ijma‟ tersebut. dan di akhir beliau baru mengeluarkan pendapatnya. seperti dalam masalah mafhum mukhalafah. Ijma‟. Ibnu Sirin dan Sa‟id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka adalah mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”. Abu Hanifah memandang al-Qur‟an sebagai sumber pertama pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Metode seperti ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar dan memiliki kepribadian yang kuat. semuanya terdiam. beliau panggil dan setelah mengetahui alasannya beliau tidak sungkan-sungkan memberikan 100 dirham agar Abu Yusuf tidak lari lagi dari majlis beliau. wara‟ dan tawadhu‟. Sunnah. Hanya saja beliau berbeda dengan sebagian mereka dalam menjelaskan maksud (dilalah) al-Qur‟an tersebut. yang memperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sisi Sanad (perawi). zuhud. Bahkan ketika Abu Yusuf terlambat menghadiri majlis beliau karena membantu orang tuanya dalam mencari nafkah hidup. 3. Dan tujuan dari metode ini adalah untuk meluaskan wawasan. saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan. Istihsan dan „Urf (Adat). dunia pasar dan dunia ilmu. Namun di saat yang sama beliau juga dikenal sebagai seorang guru yang banyak diam. Dalam mengajar. bahkan lebih banyak mengemukakan masalah-masalah dan dilemparkan kepada murid-muridnya sembari memberikan dasar-dasar pijakan dalam menetapkan hukum. karena ia satu saat akan berada di posisi murid dan di saat yang lain berada di posisi guru. Ijma‟. kemudaian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka. al-Hasan. Dengan demikian beliau menggabungkan dua dunia.

perbedaan antara Ahli Hadits dengan Ahli Ra‟yi berpengaruh kepada hubungan beliau dengan Imam ats-Tsauri r. Profil Rigkas Imam Abu Yusuf Lengkapnya beliau bernama Abu Yusuf Ya‟qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari. terbukti banyak sekali murid-muridnya yang menjadi ulama besar. Imam Syarik bin Abdillah an-Nakha‟i (ulama Fiqh) dan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila (ulama Fiqh). Meskipun demikian Imam Abu Hanifah r. sedangkan dengan Imam Ibnu Abi Laila r. Namun demikian Imam Abu Hanifah tetap orang yang paling berpengaruh pada dirinya bahkan beliau menganggap Abu Hanifah lebih dari orang tua dan keluarganya sendiri. Abdullah bin Umar. Disamping belajar khusus dari kedua Imam di atas. Maka tidaklah mengherankan jika beliau dikatakan lebih faqih dari Abu Hanifah.a. Hubungan antara Imam Abu Hanifah dengan mereka tidak terlalu baik. Guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan dan pembinaan ilmu beliau adalah Imam Muhammad Ibnu Abi Laila al-Qadhi dan kemudian Imam Abu Hanifah sendiri. b. dalam masalh ini Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang banyak memakai „urf dalam masalah-masalah furu‟ Fiqh. setara dengan Imam Abu Hanifah.4. Istihsan. disebutkan sekitar 17 tahun lamanya Abu Yusuf melakukan mulazamah dengan Abu Hanifah dan bisa dikatakan Abu Hanifahlah yang mengisi pundi-pundi ilmu Abu Yusuf sehingga menjadi seorang yang tidak kalah hebatnya dri Abu Hanifah sendiri.Urf. Disinilah nampak kelebihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab (ilat) hukum. dengan demikian Abu Yusuf telah mendapatkan Fiqh secara ilmu dan praktek sekaligus dari dua tokoh tersebut. maka beliau mengambil yang sesuai dengan ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan Shahabah yang ada itu. IMAM ABU HANIFAH DAN ULAMA YANG SEMASA DENGANNYA Diantara ulama-ulama yang semasa dengannya di Kufah adalah Imam Sufyan ats-Tsauri r. kurang harmonis juga karena beliau sering mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan Imam Ibnu Abi Laila r. sementara dengan Imam Syarik r. al-Hajjaj bin Arthah. yang waktu itu menjadi Qadhi di Kufah. Ubaidillah bin Umar. dan ulama-ulama lainnya dari Hijaz. terutama dalam masalah sumpah (yamin). Lahir kira-kira tahun 113 H dan meninggal tahun 182 H. diantara muridnya yang terkenal adalah Imam Abu Yusuf Ya‟qub bin Ibrahim al-Anshari. Banyak ulama yang menganggap beliau adalah seorang mujtahid muthlaq. dibandingkan imam-imam yang lain. pembebasan budak. sedang dari Ibnu Abi Laila. Madrasah ar-Ra‟yi dan Madrasah al- . Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani (kemudian dikenal sebagai shahiba Abi Hanifah ulama besar mazhab Hanafi).a ada sedikit persaingan karena satu masa. Abu Yusuf banyak belajar tentang Qadha‟ (hukum dan kehakiman). seperti Abu Ishaq asy-Syaibani.a (ulama Hadits). 6. Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling seirng menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum. Sufyan bin „Uyaynah. Qiyas.a tetap memiliki kharisma yang tinggi di kalangan masyarakat. dan jika ada beberapa pendapat dari kalangan Tabi‟in beliau lebih cenderung berijtihad sendiri. metode beliau adalah jika terdapat banyak perkataan Shahabah. kita saksikan sendiri bagaimana Imam Abu Yusuf mengambil ilmu dari dua aliran besar Fiqh ketika itu.a. Abu Yusuf mengambil Fiqh dan belajar banyak dari Abu Hanifah. Abu Yusuf juga belajar dari banyak ulama-ulama besar lainnya. lafaz talak. sehingga kadang-kadang ada peringatan dari pemimpin negeri agar Imam Abu Hanifah tidak mengeluarkan Fatwa. Imam Zufar bin Hudzail bin Qais al-Kufi dan Imam Hasan bin Ziyad al-Lu‟lu‟i. akad dan syarat. belaiu menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung (dilalah isyarah atau thadhammuniyah). Abdul Malik bin Juraih. Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Irak dan negeri-negeri lain. 5. Muhammad bin Ishaq (pengarang al-Maghazi). Perkataan Shahabah. Malik bin Anas.a. 7. Imam Malik.

Beliau termasuk ulama yang banyak mengarang buku.a). tanpa taqlid (mengikut) kepada siapapun.a dan Imam Ahmad bin Hanbal r. terlebih lagi dalam menghukum dan berfatwa. Tingkatan Ahli Fiqh Mazhab Hanafi (Thabaqat Fuqaha’ al-Hanafiyah) Mengetahui tingkatan-tingkatan dalam sebuah mazhab sangat berguna dalam bermazhab.a. lahir di daerah Wasith (di Irak) tahun 132 H. Zam‟ah bin Shalih. Imam Muhammad bin Sulaiman (Ibnu Kamal Basya) membagi Ahli Fiqh secara umum kepada tujuh tingkatan: 1. jadi meskipun di sebagian permasalahan mereka berbeda dengan sang guru. dan tumbuh di Kufah sehingga kemudian belajar dari Imam Abu Hanifah. Abu Sulaiman al-Jauzjani (guru Imam Tirmidzi). arRadd „Ala Siyar al-Auza‟i. Profil Ringkas Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani Beliau adalah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaibani. Imam Syafi‟i r. karena mengikuti yang rajih (pendapat yang kuat) merupakan sebuah kemestian baik bagi mujtahid maupun muqallid. Malik bin Anas. seperti para imam yang empat (Imam Abu Hanifah r. kemudian saya mendatangi orang banyak dan mereka berkata: ” Abu Yusuf lebih kami senangi dari Abu Hanifah dan Muhammad (Ibn Hasan)”.Hadits. d. Dan tentang pengaruh beliau di kalangan masyarakat kita cukupkan dengan komentar Imam Ahmad bin Hanbal: ” Dalam menulis/mengambil hadits awalnya saya sering mendatangi Abu Yusuf dan saya menulis hadits darinya. dan karangan monumental beliau al-Kharraj. yang memang pantas memangku gelar Qadhi al-Qudhah untuk pertama kalinya di masa Harun al-Rasyid dan terus berlanjut sampai masa al-Mahdi dan al-Hadi. akan tetapi meereka masih mengikut (taqlid) .a. Imam Muhammad bin Hasan banyak menulis buku dibanding ulama lain yang semasa dengannya dan buku-bukunya tersebut juga banyak yang masih ditemukan saat ini. Tingkatan Mujtahid Mazhab yaitu ulama yang mampu mengolah dalil-dalil dan kemudian menghasilkan hukum dengan bantuan kaedah yang telah ditetapkan guru-guru mereka. Buku-buku tersebut di kemudian hari dijadikan sebagai referensi utama Mazhab Hanafi sebagaimana yang diungkapkan Syeikh al-Kautsari . Imam Malik r. Sufyan ats-Tsauri. Selain Abu Hanifah. Banyak sekali kisah dan komentar dari para ulama yang menempatkan Abu Yusuf sebagai figur ulama besar umat ini. Sedangkan diantara ulama-ulama yang pernah belajar kepada beliau seperti Imam Syafi‟i r. akan tetapi karangan beliau yang masih bertahan sampai saat ini hanya beberapa saja seperti buku al-Atsar. 2. Yahya bin Ma‟in berkomentar: “Saya tidak pernah melihat di kalangan ashhab ar-ra‟yi yang paling tsabit (kuat) dalam masalah hadits. c. Tingkatan Mujtahid Agama yaitu ulama yang mampu merumuskan kaedah-kaedah ushul dan mampu menetapkan hukum furu‟ dari empat sumber (dalil) utama secara independen. Umar bin Dzar. Imam Muhammad juga belajar dari Mus‟ir bin Kidam. sehinga Khalifah Harun ar-Rasyid berkata: ” Telah pergi hari ini Lughah dan Fiqh”. dan disebutkan juga bahwa seorang ahli hikmah dari kalangan Ahli Kitab memeluk Islam setelah membaca buku ini. al-Auza‟i. paling kuat hafalan (ahfazh) dan paling shahih riwayatnya dari Abu Yusuf”. Beliau meninggal pada hari yang sama dengan Imam al-Kasa‟i tahun 189 H di Ray.a. Malik bin Maghul. Ikhtilaf Ibni Abi Laila Wa Abi Hanifah. Yang monumental adalah kitab al-Mabsuth. Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dan lan sebagainya. Bakir bin Ammar dan Abu Yusuf. sehingga seorang yang bermazhab bisa memposisikan dirinya dan bisa melakukan pemilihan-pemilihan (tarjih) yang benar jika terjadi pertentangan pendapat di dalam satu mazhab. yang sampai saat ini banyak dipelajari pakar ekonomi dunia.

261 H). hadza ashahur riwayah (ini riwayat yang paling benar). Ulama tingkatan ini seperti al-Khashaf (w. 593 H) dan lain sebagainya. Tingkatan Mujtahid dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan riwayat atau sumber langsung dari shahib al-madzhab (Imam Abu Hanifah r. apakah hukum ini dari shahib al-mazhab atau dari murid-muridnya. dan kemudian mereka bisa menerapkannya ke dalam permasalahan furu‟ yang semisal atau tergolong kedalam kategorinya. dan mengenai kelompok ini Ibnu Kamal Basya mengomentari: “Celakalah siapa yang mengikuti mereka ini!”. e. Dalam hal ini dalam mazhab Hanafi seperti Imam Abu Yusuf r. 500 H). 370 H) 5.dan pengarang kitab al-majma‟. Tingkatan Pengikut (Muqallid) yang mampu membedakan antara al-aqwa (yang paling kuat). hanya saja mereka menetapkan hukum-hukum dengan menggunakan kaedah ushul yang ditetapkan Imam. Syamsul A‟immah alHelwani (w. Tingkatan Ashhab at-Takhrij dari golongan muqallidin (lawan mujtahid) yaitu ulama yang belum mampu berijtihad dalam masalah ushul. dari masalah-masalah itulah mereka menghasilkan kaidah-kaidah umum baik dalam bidang Ilmu Ushul maupun Ilmu Fiqh. adh-dha‟if (yang lemah). Terdapat 3 jenis permasalahan yang diriwayatkan dalam buku-buku referensi mazhab Hanafi: a. 448 H). kemampuan mereka ini ditopang juga dengan kekuatan logika dan nalar mereka terhadap ushul dan kaedah-kaedah. 3. hadza aufaq lil qiyas (ini yang paling sesuai dengan qiyas) atau hadza arfaq lin nas (ini yang paling ringan bagi manusia). Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad) atau yang dikenal juga dengan sebutan “Ulama yang tiga”. Inilah yang dikemudian hari menjadikan mereka membentuk satu aliran besar dalam bidang Ushul Fiqh. biasanya mereka tidak mengutip perkataan-perkataan yang ditolak dalam mazhab dan riwayat-riwayat yang lemah.a dan murid-murid Abu Hanifah r. Tingkatan Jenis Permasalahan Dan Buku Referensi Dalam Mazhab Hanafi Salah satu ciri khas mazhab Hanafi adalah dalam metode pengajaran dan penulisan buku. baik dalam segi ushul maupun furu‟. pengarang kitab al-mukhtar. akan tetapi dengan kemampuan mereka menguasai permasalahan ushul dan kaedah ushul. Syamsul A‟immah as-Sarkhasi (w.a. seperti pengarang kitab al-kanz. Muhammad bin Hasan r. zhahir ar-riwayah. di beberapa kesempatan kadang juga memasukkan murid-murid . Aliran Hanafiyah atau Aliran Fuqaha‟. mereka biasa mengumpulkan masalah-masalah furu‟ untuk kemudian dicarikan hukumnya dan diwariskan disetiap generasi. biasanya mereka sering menggunakan kata-kata hadza aula (inilah yang lebih utama). hadza audhah (ini yang paling jelas). Tingkatan Ashhab at-Takhrij juga. pengarang al-Hidayah (w. Abu al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H).dari sisi kaedah ushul. 321 H). 4. zhahir al-mazhab dan riwayah nadirah. pengarang Ahkam al-Qur‟an (w. Abu Ja‟far ath-Thahawi (w. al-qawi (yang kuat). 482 H). Tingkatan Muqallid yang tidak mampu melakukan hal-hal yang di atas. Dan budaya ini juga yang menempatkan mereka sebagai perintis lahirnya Ilmu Qawaid Fiqhiyah.a). Ulama tingkatan ini seperti Imam Ahmad bin Ali bin Abu Bakar ar-Razi yang lebih dikenal dengan Imam Jashash. yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari Ashhab al-Madzhab (Imam Abu Hanifah. Contoh ulama Hanafi jenis ini seperti Imam Abu Hasan al-Qadduri dan Imam al-Marghinani. 7. Fakhrul Islam al-Bazdawi (w. jadi yang diwariskan dari imam-imam mereka bukanlah kaidah-kaidah yang baku sebagaimana yang lazim di mazhab lain. Fakhruddin Qadhikhan (w. Mereka adalah ulama-lama pengarang matan yang sering dipakai di kalangan mazhab. 593 H) 6. namun tingkatan ini mereka hanya baru mampu memilih-milih riwayat-riwayat/perbedaan-perbedaan pendapat yang ada.a lainnya. mereka mampu menjelaskan ungkapan atau istilah yang bersifat umum yang memiliki beberapa kemungkinan makna dan menjelaskan hukum yang memiliki dua kemungkinan. Permasalahan Zhahir ar-Riwayah (masalah asasi/ushul). melainkan sekumpulan permasalahan. namun mereka tidak mampu menyalahi pendapat Imam. pengarang kitab al-wiqayah.

4. Sampai saat ini bisa dikatakan Mazhab Hanafi banyak dipakai di Irak. Akan tetapi. Banyaknya murid Abu Hanifah dan perhatian mereka dalam menyebarkan dan menjelaskan pendapatpendapat Imam mereka. Cina. bisa jadi di buku-buku karangan Imam Muhammad yang lain seperti al-Kisaniyat. al-Haruniyat. Permasalahan al-Fatawi wa al-Waqi‟at. Permasalahan ini disebut zhahir ar-Riwayah karena diriwayatkan dari Imam Muhammad secara yakin dan pasti. Afghan. mutawatir atau paling kurang masyhur. dan para hakim tersebut selalu memakai pendapat Imam Abu Yusuf dalam memutuskan perkara-perkara. as-Siyar ash-Shaghir dan as-Siyar al-Kabir. al-Jurjaniyat dan ar-Riqqiyat c. Perhatian besar ulama-ulama Mazhab ini dalam percepatan pertumbuhan Mazhab Hanafi dengan mencurahkan kemampuan mereka dalam mencari ilat hukum dan sekaligus mempraktekkannya dalam banyak masalah-masalah baru yang timbul. Majmu‟ an-Nawazil Wa al-Hawadits Wa al-Waqi‟at karangan Ahmad bin Musa al-Kasyi. 2. Jika terjadi pertentangan antara masalah-masalah tersebut maka didahulukanlah yang dahulu berdasarkan urutan di atas. mukhtashar. al-Muhith karangan Radhiyuddin asSarkhasi dan lain-lain. az-Ziyadat. khususnya yang pernah berada di bawah kekuasaan Abbasiyah. Masalah-masalh ini dapat dijumpai dalam karangan-karangan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani seperti al-Mabsuth (al-Ashlu). yaitu masalah-masalah yang dihasilkan para mujtahid generasi belakangan ketika ditanya namun tidak mendapatkan jawaban pada riwayat-riwayat yang ada dari Ashhab al-Madzhab. India. al-Waqi‟at karangan Abul Abbas Ahmad bin Ahmad ar-Razi. alJami‟ al-Kabir. al-Jami‟ ash-Shaghir. f. Syam. Diantara poin penting yang menjadikan penyebaran Mahzab ini ke banyak negeri adalah: 1. Permasalahan Nawadir. Albania dan di kawasan Balkan. dan Badai‟ ash-Shanai‟ karangan Imam al-Kasani. Tripoli. Turki. disamping buku-buku diatas. Contoh buku-buku yang tergolong jenis ini seperti an-Nawazil karangan Abu Laits asSamarqandi. seperti Mesir. 3. Yaman. Penyebaran Mazhab Hanafi Mazhab Hanafi banyak berkembang awalnya di Baghdad dan Kuffah. Turkistan. Jazair. b.Abu Hanifah yang lainnya. Mazhab Hanafi dijadikan sebagai mazhab resmi negara semasa kekuasaan Abbasiyah. India. Hal ini menjadi Mazhab ini selalu memiliki solusi-solusi dalam setiap permasalahan . Pembagian jenis permasalahn tersebut sekaligus menjelaskan urutan buku dan referensi yang digunakan di dalam Mazhab Hanafi. adz-Dzakhirah al-Burhaniyah yang juga karangan beliau. yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari Ashhab al-Mazhab namun bukan dari buku-buku yang disebutkan di jenis pertama. Syam/Syiria. Turkistan bahkan Brazil. buku ini merupakan buku referensi utama dalam mazhab. Diantara buku-buku penting yang juga menjadi pegangan pokok seperti kitab al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi karangan Syeikhul Islam al-Marghinani. Ada satu buku lain yang juga dikenal sebagai buku asasi yaitu buku al-Kafi karangan Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi al-Balkhi. Bukhara. Parsi. namun kemudian terus meluas sampai ke daerah-daerah lain. Pengangkatan Imam Abu Yusuf sebagai Qadhi al-Qudhah (hakim tertinggi) yang memiliki kekuatan dalam memilih qudhahi (hakim-hakim) di daerah-daerah. Romawi. maupun syuruh. negera-negara Kaukasia. baik itu berupa mutun. Tunis. masih banyak buku-buku lain yang menjadi referensi penting dalam Fiqh Hanafi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->