HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

lengkap.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. tatabahasa mestilah tepat. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata. Secara amnya. tuntas. baik dalam ucapan mahupun tulisan.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1. Dengan perkataan lain. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. 1. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa. Oleh itu. frasa dan ayat. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. Dengan itu. Contohnya. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya.2. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. berkesan atau sebaliknya. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik. lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu. 1.

Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul. Dengan perkataan lain. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa. pengimbuhannya betul.2. 1. 1. Sistem-sistem yang tertentu. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik.2. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977). Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996). maksudnya tentu. Akib. „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa.2. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebagai kesimpulannya.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya.1. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Akib. tepat dan gramatis.4 Salleh Mohd.3 Siti Hajar Hj. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. tatabahasa ialah rentetan ucapan. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu.

Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat.1. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. Ini bermakna. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. betul-salah. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan. tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. berkesan atau sebaliknya. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa. Etika berbahasa. Dengan perkataan lain. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa.

Namun begitu. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. Tegasnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan.3. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif . perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat.1. frasa-frasa. kata-kata. morfem-morfem. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Katanya.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. Tambahannya lagi. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa. Tegasnya.

tatabahasa dan semantik. Tegasnya lagi.Dengan kata lain. Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama. maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa. tetapi juga. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. bentuk dan penggolongan kata. frasa-frasa. Menurut pakar bahasa tempatan. 1. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. morfem-morfem.3. morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi. mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). malahan ini yang terpenting. Menurut Bloomfield (1935). Tokoh bahasa terkenal. sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. alat untuk membentuk ayat-ayat. kata-kata. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu.

ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi.mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. klausa dan frasa. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Dalam bidang linguistik. terbitan dan pemajmukan. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk. Tanpa sintaksis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. golongan kata dan juga maksud makna kata. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. Oleh yang demikian.

4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial. predikat. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. objek. fonologi dan morfologi serta sintaksis. Sebagai contoh. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. morfologi dan sintaksis. Dengan lain perkataan.3. politik malah martabat bahasa itu sendiri. Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah.3. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. fonologi. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. keterangan dan lain-lain. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik.1. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. 1.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. Oleh demikian.

3. Skala di sini disebut tatatingkat. Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini.3. keterangan dan sebagainya. 1.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa. predikat.1. objek.

mempunyai subjek dan predikat.  Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan. 1.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . letaknya antara kata dan klausa. semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. Justeru. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan. Kata Kerja. ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia. dimulai dan diakhiri kesenyapan. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih. intonasi sempurna. institut perguruan dan universiti.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi.  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. Maknanya di sini. Kata Adjektif dan Kata Tugas.

4. kita melihat pula konsepnya.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini. Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden. Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan. 1.1.4. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal.

Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan.5. Begitu juga dengan huraian kata adverba. 1. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. institut perguruan dan universiti. kata sendi dan kata hubung. pelajar. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 1. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan.5. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan. menengah. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan.1. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus.

istilah fon. alofon.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Malah. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. Pendekatannya bersifat preskriptif. Rumusannya. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. 1. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan. semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. Di samping itu.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. fonem. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. Umpamanya. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya. berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif. buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan.

walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan.seperti „Sejarah Melayu‟. Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. Jelasnya. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Sebagai contoh. de Hollander (1845). Maxwell (1882).O. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Heumius (1650) dan Gueynier (1677). Elbink dan C.1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. W. Favre (1876). Winstedt (1913).P. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta. Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. 2. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). E. Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama.BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. perbuatan dan harf (partikel). Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. Seorang ahli bahasa Indonesia. Shellaber (1899) dan R. Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). Menurut Harimurti Kridalaksana. Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. seperti Marsden (1812). A. Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu. Wiltens Dankaerts 91623). Klinkert (1879). Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. De Houtman (1803).

Dalam tahun 1930-an. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr.O. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. Dengan demikian. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. Haji Sulaiman. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939. Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. Satu hal yang jelas. Di samping Za‟ba. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. Misalnya R. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. Dari segi uraian dan pendekatan. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. Walau bagaimanapun. Sementara itu. Pada penghujung tahun 1960-an. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. Sehingga kini. Dengan demikian. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937.fi‟il dan harf. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional.

Namun begitu. Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Selain itu. ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat. Nik Safiah Karim. Kemudian. terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Mashudi Kader. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Omar. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. Kemudian dengan agak tiba-tiba. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. Sebagai contoh. Simin.Fries di Amerika. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969). ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Farid M. Dalam hal nahu Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an.

Harapan kita. dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap.Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj. Omar. al.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A. Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana. Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj.T.2. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O.1. Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . PM 10. KPPM 3. RM 7. PDM 12. BK 2. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. SS 4. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. KPB 6. PB 9. IMM 8. KPM 5. JBM 11.

Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah. cadangan. penyambut kata seruan JBM - nama. Mengikut tafsiran saya. sendi nama. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). ganti nama. herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab. perbuatan. perbuatan. sifat. sendi kata. perbuatan dan diwal nama. faham kata. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. sifat. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). keadaan nama dan perbuatan nama. kelakuan. rupa kata. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. hairan. sendi. kata sangkal)  Seruan. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama. ganti nama.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. rupa nama. menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. tengking. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. pandu.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi. seruan dan ibu kata PB PBM - nama. perbuatan.

Istilah Kata: Untuk istilah. kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata. Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan.

Malah ada juga bidang ejaan.Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden. penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya. Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik.

Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. Justeru. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Azhar M. Namun pada 1940. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. Di Malaysia.1. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. pendidikan tinggi dan IPTA. karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et.2. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf Hj. Simin. Di Indonesia. Asmah Hj. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. Sulaiman Masri. Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional. Misalnya. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Wahab.

kata-kata dan kata”. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan. Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. Omar. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Namun begitu. Abdullah Hassan. pembahagian kata Fasal 11-14. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia.1. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. analisis kalimat Fasal 15-31. perbuatan (fiil) dan partikel (harf).2. bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). Dalam peristilahan terkini. Bustanul Katibin. misalnya Asmah Hj.

2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.2. 2.2.2.2. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2.

2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.2.2.2.

2. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan.2.2. Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2.2. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tagmemik (K. Anderson 1971). Glosematik (J.M.2. Uldall 1930). Halliday 1961). dan lain-lain. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S. 1964. Postal 1964). Chomsky 1957. Lamb 1966).L. Tatabahasa Kasus (J. Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa. Cooks 1969). Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2.A. Tatabahasa Tingkatan (S.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan Tatabahasa Generatif (N.A. seperti.K.3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. Pike 1954.2.M.2. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa. 2.J. Katz & P.M. J. Tatabahasa Skala dan Kategori (M. Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini. 1958 dan W.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . morfologi atau makna. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. klausa. Pertama ialah morfem. 2. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik. Contohnya dari segi fonologi. Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis. Unit berikutnya ialah frasa.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Jika hal ini tidak berlaku. 2. Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. Kesimpulannya. sintaksis. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. ayat dan wacana. Seterusnya ialah perkataan. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama. terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa. perbuatan dan kata partikel (harf).1.3. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain. 3.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.

3.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.2.

Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.3 Asmah Hj.3.2. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).

3.1. Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.1.2.5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974).2.4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981). Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.2.3.6 Asraf Hj.

3. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.2.1.7 Nik Safiah Karim dan et. al Tatabahasa Dewan (1991).2.1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

3. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. 3.2.2 3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Mashudi Kader dan ramai lagi. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu.2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna. Di samping itu. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. Abdullah Hassan. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927). Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing.3.2. Asraf.2. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini. Nik Safiah Karim et al. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman. Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG.

Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I.2.3. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri. Simin pada tahun 1980-an. Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . II.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG. Berdasarkan huraian tatabahasa wacana. Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa.

kita dapat mengesani alirannya. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). kata nama khas dan ganti nama. Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar.bahasa dahulu. kriteria morfologi. kata ganti nama. Misalnya Za‟ba. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. ganti nama dan numeral. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim. benda. haiwan. Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. 3. biasanya melibatkan orang. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. tempat dan konsep. nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. kata bilangan dan penjodoh bilangan. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. nama nika. Nik Safiah Karim et al.

merupakan salah satu contoh acuan teori TG. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M. Dari kaca mata linguistik moden. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. tidak berhenti begitu sahaja. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional. Seterusnya pada dekad 1980-an. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. termasuk tatabahasa Za‟ba. Contohnya.4 Setelah muncul ilmu linguistik moden. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. Tetapi menjelang dekad 1970-an.Kesimpulannya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . al. ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. Simin (1983). Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan. Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu.000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. dan Nik Safiah Karim et. Omar (1992). Azhar M.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. 2008). 3. Di samping itu. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. Seiring dengan penubuhan DBP. seperti Abdullah Hassan (1986). iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. Namun begitu. Asmah Hj. Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). (1979. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. karya Sanat Mohd.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. DBP melaksanakan pembinaan. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. serta masyarakat umum.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. Sesungguhnya. Pada peringkat awal. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. sektor swasta. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. buku kecil dan sisipan akhbar. dwibahasa dan kamus istilah. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. membina Munsyi Dewan. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. Di samping itu juga. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. Dengan ini. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. menasihat.Akhir sekali. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan.000 sebaik diluluskan Parlimen. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen. Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran. Bezanya hanyalah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. 1971). Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Romawi. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟. Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. Pertengahan dan India. atau makna. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani. R. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan.H. Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. 4.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. menurut nahu ini.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. Berbalik kepada konsep dan sejarah. tatabahasa. iaitu linguistik tradisional. Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. (Lyons. Oleh itu. tetapi.

saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng. melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). kata sendi. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Oleh sebab itu. Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. 4. misalnya penjenisan kata adverba. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. Oleh sebab mereka berfalsafah. 1971). kata seru dan kata partikel. Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam.

Seiring dengan perkembangan linguistik. Oleh demikian. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. kata adverba. kata ganti nama. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. kata kerja. Di samping itu. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. „Logos‟ terbahagi kepada dua. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri. kata sendi nama. Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. iaitu yang berupa dialog. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. iaitu: kata nama. dan kata seru. kata partikel. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. Kesannya. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya.

cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. Sebagai kesimpulannya.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. Pada umumnya. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian. kasus. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. nombor. iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. Mungkin itulah hasil mereka yang agung. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax.

minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Di samping itu. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. Pada bahagian nahu. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif. Secara ringkasnya. Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

malah sangat tersusun dan teratur pula. Tanpa usaha beliau. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. Rumusannya. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurut Bloomfield. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. Justeru. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif.

M. Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Appolonius Discollus. Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato. Dante. Hermann Grassmann. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20. T. Arnauld.Yaska. Panini. Katyayana. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Erasmus. al-Masri. Pingala. Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm.

1.T.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.2. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.2. Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.4.2.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4.1.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba). Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 . Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya. (2000). Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.

Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak. Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan. Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . morfologi dan sintaksis. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab.

Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. Oleh itu. Akibatnya. falsafah dan yang lainnya). asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. burung. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap. 1954). Contohnya dalam tatabahasa Melayu. tahun. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa.4. kaki. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin. Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini.(Za‟ba. bulan…. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa.

Oleh demikian. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. Disebabkan itu. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup.Walau bagaimanapun. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. Dalam nahu tradisional. humanistik dan normatif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. TT bersifat preskriptif. Secara khususnya. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan.

sifat. hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. Winstedt (1927). Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. dan Za‟ba (1965) sendiri. Maxwell (1882). menentukan ketentuan. sendi. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan. Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. 4.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. ketetapan. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. turun-temurun. dan seruan.4. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. perbuatan. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. ketetapan.

tatabahasa dan makna. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. semantik. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa. struktur bahasa. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. Hanya jelas pada ejaan. sebutan dan laras. jelas sudut pengaplikasiannya. Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan. pedoman dan pegangan. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung. frasa. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. tatabahasa. Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja.

dialectology. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. objektif. comparative linguistics. Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). and structural linguistics. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. analitis. dan ketepatan hasilnya boleh diuji. psycholinguistics. Jadi. khusus. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. Ronald W. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. Lyons 1968). and phonetics.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. dan saintifik tentang sesuatu bahasa. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. dan objektif (F. Dalam pelbagai kamus umum. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. including the study of grammar. computational linguistics. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). syntax.4. Dinneen 1967:4). bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. Jadi.

Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). 1916). kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Oleh itu. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. tetapi melihat bahasa daripada dalam. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. sebagai satu sistem (langue). Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden. dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh.Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa.

Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit.4. Akan tetapi.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil. tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru. seseorang mungkin tertanya.

Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. Dalam ayat. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟. kata [merah] adalah suatu kata nama. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. tempat atau benda‟. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. tempat dan benda. Oleh sebab itu. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. 2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi.mengikut penghuraian bahasa yang lain. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟. Dalam hal [merah] tadi.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. 5. Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. 7. subjek eliptis. subjek frasa. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. subjek klausa dan sebagainya. 6. Sebagai tambahan. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal.4. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. subjek nasional. „Dengan cara berjalannya sahaja. subjek apositif. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. Dalam tatabahasa tradisional. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟. 8.

Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. terdapat banyak kekecualian. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .9. Bagi setiap rumus. Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut. semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. Harris. 5. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. Aliran ini digelar Struktural. muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. Taxonomist dan Bloomfieldian. Oleh itu. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. 5. Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. 1971). aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure.

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

(1993). Omar. pula. Nahu Melayu Mutakhir. jua. Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. juga.Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus .

sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas. 5. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. dari aliran Linguistik London.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. Pada peringkat morfologi. sebagai unit bunyi. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya. Pada peringkat sintaksis. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. dengan fonem sebagai unit tatabahasa.

Secara khususnya. (Fries. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). logika dan metafizik. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. bentuk dan struktur sesuatu bahasa. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. justeru makna tidak diambil kira. Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumusannya. Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa.selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. 1957).

Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. frasa. Ini bermakna dalam kajian nahu. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. yang merupakan ayat. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu. keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. Pada peringkat fonem dan fon. morfem. klausa.5. kata dan morfem. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil.

morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. Untuk itu. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan. Secara umum. yang bukan tersebar secara konstratif.5. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal. bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural.

Selain itu. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan). Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan.5. Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum.5. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut. Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents). Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran. Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran.

Rujuk gambar rajah di atas.Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini. Walaupun demikian. analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan.

Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu.1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen.5. Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. 5. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat. dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat). pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Secara grafik. Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. Dalam ayat ini. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari). Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan.Rumusannya. Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu.1.

Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat.Analisis ayat seperti ini. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat.

tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus. Disebabkan hal sedemikian. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. Pintu depan asrama sekolah masih tertutup.

Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 . Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains. Sarjanasarjana lampau seperti Plato. Dalam bidang tatabahasa. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian.5. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .20. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa. normatif dan tradisional.

Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. sistemik – fungsional. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. kasus. glosematik. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. stratifikasi dan pelbagai lagi. perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. Di samping itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tagmemik. Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. tingkatan. struktur. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal. Secara umumnya. skala – kategori.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

6. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif. II.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . nahu dibahagikan kepada tiga komponen. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. iaitu: I. Semantik Generatif dan sebagainya. III. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’. Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik. Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects.

Teori Kasus. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. Dalam tahun 1965. Teori Kontrol dan sebagainya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. Di negara kita. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. Amerika. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya. Teori Theta. pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. Dua tahun kemudian. beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure. Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia.6. Abdullah Hassan.

(1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj. Allen (1978) dan lainlain.2.1.2.Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).6.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6.2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al.2.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky. Halle (1973). Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Siegel (1974). Aronoff (1976).1. 6.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .

Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. (2008). Abdul Hamid Mahmood. Hashim Hj Musa. Farid M Onn. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. Amerika pada tahun 1975. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumusannya. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain. Di samping itu. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. Farid M.

6.3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. gramatis dan transformasional. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. khususnya dalam bentuk ayat. yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa.6. kreatif. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus. Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman.4. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. eksplisit. Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. Jadi. iaitu kecekapan dan perlakuan. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya.4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami. Menurut Chomsky (1957). 6.

Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan). 1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. Rumusannya. Performance (perlakuan). ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut.Oleh itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. membentuk semantik ayat. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat.4. Kedua. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. Pertama. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. Sebagaimana yang dinyatakan. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. yang dinamai komponen fonologi. Pada peringkat struktur dalaman. peringkat struktur permukaan. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. bernama Noam Chomsky.6. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur. atau dengan kata lain. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. Ini meliputi representasi fonetik. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. ayat penegas dan seumpamanya. Guru itu Encik Ali. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. ayat tanya. Untuk pemahaman lebih lanjut. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat.

3.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti. dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar. predikat.4.4. Dengan kata lain.6. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6. rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek. objek.

seperti yang berikut: (1).Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon. A S P FN FN (2). A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis. menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.

penyusunan semula dan peluasan. Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran.4. penyusunan semula atau perluasan. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran. Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran.3. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi.2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini.6. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman.

b) Jemput masuk.6.2.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. 6.3.3. 6.1.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan.2.4.2.1.3.4.

ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian.b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. Farhana pemain hoki. Dila sangat rajin. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. b) Zila dan Dila sangat rajin. b) Janah dan Farhana pemain hoki.

a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.3.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.4.4.1.6.3.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama.1.2.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat. 6.4.3.4.2.3.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru.6.2.

masa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.4.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2.2.6.3. b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam.3.4.2. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam.

4.3.3.2.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 6.3.4. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.2.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.6.

4.2.3.6.3.2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan.4. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan.3.4.3. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan.3.2.6. 6.2.3. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama.6. yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat. Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon. iaitu subjek dan predikat. yang mempunyai dahan dan ranting.

Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis. A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. berikut ialah analisis rajah pohon.

A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Ibu dari dalam bilik. A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.

semantik. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. Oleh demikian. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. Namun pada tahun 1972.6. dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan. satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. Kemudian. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). fonologi.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

didik.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. makna satu unit ialah didik. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen. Omar (2008). 7. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu. Menurut Asmah Hj. proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. Omar. dan kan. Dalam hal ini. kita perhatikan kata pendidikan. Daripada ketiga-tiga unit ini. Misalnya.

Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. kata sendi. Namun demikian. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan.. Sebagai permulaannya. kata adverb) dan kumpulan B (kata article.7. Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris. Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . R. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. kata kerja. Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi. kata adjektif. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan. Omar lebih rinci dan menyeluruh.O. Quirk dan S. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu. Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W. kata tunjuk. kata ganti nama.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). R.

Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. Angka. Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. kata Hubung serta Kata Seru. Pada tahun 1947. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. Sendi dan Seruan. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Bertitik tolak dari itu. Kata Keterangan. Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. Dengan pendekatan demikian. kata Sendi dan Kata Depan. Sifat.Kerjaan. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987. Onn. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. Farid M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Winstedt dan Za‟ba. Perbuatan. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. kata kerja dan kata adjektif.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

akhiran. penggandaan. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006).4. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Melalui proses ini. sisipan dan apitan. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan. kata majmuk dan kata akronim.1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan.7. Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan. kata ganda. 7. pemajmukan dan pengakroniman. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. akan terhasil kata terbitan. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998).4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006).

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bel-.Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-. -wan. -el. memper-.. se-.-kan. dan –i. per-. Kata Kerja meN-. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu. be-..dan di-. -at. Kata Kerja -kan. -em. maha-. dan te-.. -man. ke-. dan –ah.. ber-.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md.dan dwi-. me-. pel-. eka. dan –in. -er. Kata Adjektif ter-. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-. ke.-an. Akhiran Kata Nama -an. Rajah 7. pra-. Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan. -in..-an dan sebagainya. isme. ter. tata-. -wati. sub-.

Ada tiga imbuhan awalan nama. Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae). Melalui proses ini. me-lawan.1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks.1. Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik. ber-buah. kata kerja dan kata adjektif. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. 7. akan terhasil kata terbitan. pe. Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Konklusinya. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan.1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar.dan ke-. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan.1. dan lain-lain lagi.7. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. sisipan dan apitan. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) .4.+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu peN-.1. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan).4. akhiran. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe . awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja.

menunjukkan pekerjaan. prasekolah. dwifungsi. prauniversiti ekabahasa. pengebom. penjaja. sifat. pengurus. kh. pembelot. pembajak. pentadbir. pentafsir penggali. alat. pendengar. peladang. h. dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . p. v. pelaut. pengasuh pengecat. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. kekasih. tatasistem prakata. ukuran dan sesuatu yang abstrak. pengetin ketua. pekedai pembesar. ekawarna. penghantar. pemburu pencuri. pengkaji. pembaca. pesawah. kekanda juruterbang.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. tatacara. jururawat mahasiswa. mahaguru tatabahasa. tinggi. prasyarat. ekafungsi dwibahasa. jurubahasa. prasejarah. f. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. juruwang. maharaja.

y. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat. memperkotak-katik berlari. n.1. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca. terambil. ng. melompat. membilang mendaki. merawat.mengkritik. secantik. membesar. my. p. r.1. berbuah. mengecat. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar. mengkaji mengebom. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja.4.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. s. Rumusannya. m. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub). membawa. k. terbesar. mencuri.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l. mengetuk mempersuami. berfikir termakan. melawat. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. diperisteri. setebal 7. terkurus sehodoh. mencari. tertinggi. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terminum diperoleh. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil. senipis. t. mendayung menghijau. w. memperlebar.

peragawati komunisme. rahmati. buatkan. pendidikan. gunakan duduki. Contoh kecilkan. sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. karyawan. muslimat sultanah. banyak. patriotisme hadirin. muslimin hadirat. kawasan. mainan usahawan. seniman. olahragawati. jahitan. ukuran. pinjaman seniwati. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . angkasawan. sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran. alat. jutawan.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. budiman. hartawan. nasionalisme. cantuman.

1. berlebihan. Oleh yang demikian.+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan..... perindustrian. Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks.3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar. Rumus bagi apitan ialah: [ ke ..an Maksud kekuningan.4..... Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan. kenamaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 ...7. Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan. Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-.-an beR-.. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata. kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran.1. bersesuaian perjawatan..an peR-.. dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit. berjiranan.. pertanian Contoh kebesaran.

. pemindahan pendapatan..-an ke-. menyalai.-an pem-. mengecamkan......-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa... menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan.... merasakan... menyertai menjauhi.. berlanjutan... pengolahan pengeboman...-an penge-.. pengintipan. proses. mempelopori. kediaman. dilaporkan. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran. memayungkan.Apitan Kata Nama Bentuk pe-....-i men-.. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud . penculikan...... berlandaskan.. pelayaran keputusan. sebab jadi meyakinkan mentakrifkan... mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan... menziarahi. kesatuan..-an pen-... membasahi mengubati...kan menge-.-kan ber-.-kan me-. Contoh pelarian. penantian. persetujuan..-kan men-. menjadikan.-i Contoh menafikan.. memvariasikan.... keadaan dan keserupaan. transitif berkembangan disahkan. tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat. pewarisan pembunuhan.. kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-. mengamati.-i mem-.... bertolakan.... mengikut maksud kata dasar berumahkan.-i meng-. penjadualan pengkhianatan. menghairahkan..-kan meng-..... perniagaan..-an peng-...-kan diarahkan menaiki. menakluki...kan ber-.....-an per-.-an pel-. perjuangan pelajaran. mensiasiakan membelikan..-kan mem-.. dicalonkan.. pengepaman perjanjian.. pembalakan.-an di-.. melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan. kebalikan me-..

Bagi rumus sisipan. misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang. sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar. diperhalusi mempersembahkan... infiks terletak di tengah perkataan. kekeliruan 7...1. diekori.4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar.-i memper-. dipersetujui. memperhambakan. figere) di dalam (in). keinggerisan. dipertontonkan..-kan diper-. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus.. dijauhi.di-. kata adjektif dan kata kerja. mempersuami.. disertai diperdengarkan..1.4.-i ke-.. Mengikut pemahaman saya. Menurut Wikipedia Indonesia. diperlihatkan diperakui. memperisterikan memperingati.. memperhalusi kehilangan.. ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .. keislaman. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula.-i diper-.-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi.kan memper-. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama...... sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan.

jelujur. gelegak. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. selerak. semerbak. kelengkeng keruping.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. kerelip gemilang. kelabut. seruling. gelembung gerodak.

Rumusannya. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. jika diteliti secara mendalam.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Asmah Hj.4. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama.7. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu.

Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7. Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Onn. Farid M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim.

1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7.7. Misalnya apabila.1. beritahu.2.4.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7.1.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. sukacita. Namun demikian. kerjasama.4. sukarela. tanggungjawab.1. daripada. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan. suruhanjaya. bumiputera. pesuruhjaya dan matahari. kenapa dan lain-lain lagi.4.4. olahraga.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu. jawatankuasa. tandatangan. kakitangan. peribadi.2. warganegara. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7. setiausaha.

Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk. yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian. terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . berdasarkan kelas.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. Farid M. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu. Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. Onn. Hashim Hj. Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir.

3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh. penggandaan berentak atau penggandaan separa. Melalui proses demikian. penggandaan suku kata akhir. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj. Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan. Asmah Hj. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata. penggandaan berima dan penggandaan menyaling.4. Di sini. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya. penggandaan kata akar. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. penggandaan suku kata pertama.7. Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7.

3. melambai-lambai. Contohnya.1. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan.1.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya. cantik-cantik. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan. dibelek-belek dan seumpamanya. dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar. kata-kata demikian adalah kata kompleks.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu.1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008).3. Misalnya: anak-anak.4.3. kata kerja. Oleh itu. 7.1.4.3.4. bermain-main. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. kata adjektif dan kata adverba. 7. satu-satu dan sebagainya. makan-makan.4.7.

Misalnya lelari (kata kerja). Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. lelipan. pepijat.3. ada penggantian <a> dengan <e>.4. lelangit.1. Di samping itu. kekura. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang.Rumusannya. Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif). sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}. 7. lelabu.4. kata adverba dan kata adjektif. sesiku.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). yakni e-pepet. bebawang. bebenang dan pelbagai lagi. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja.3. bebuahan. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu.1. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. 7. jejari.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu.

Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu. porak-peranda dan huru-hara. kata kerja.6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini. Menurut Asraf (2007). Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang.keindahan bunyi atau euni. makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟. Misalnya dolakdalik. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas.4.1. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). kata adjektif dan kata keterangan. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama. 7. Rumusannya.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini.

kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya.7. bertikam-tikaman keanak-anakan.8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus.3. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian.3.4.1. kecil-kecilan buat-buatan. akhiran.1.4.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007). apitan atau sisipan. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan. setidak-tidaknya 7. Kata adjektif. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . rumah-rumahan berura-ura.

siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik.Rumusannya. Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu.

Berdasarkan Kamus Dewan juga. Kita lihat kepada maksud akronim pula. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Raminah Hj.4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7.7.4.

rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K.Secara umumnya.4.4. Sebagai contoh. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru.

Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan. institusi. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7.4. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep. bangunan dan sebagainya.4. rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris. Namun ditegaskan di sini.

Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman. juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim. merujuk kepada Asmah Hj. beliau memberikan tiga jenis akronim. Kata tersebut ialah cikgu. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. Di samping itu. awas dan bah. Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. dari segi membentuk istilah. Konklusinya. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. Misalnya. Sebaiknya. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. Ini kerana dalam semantik. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. Selain itu. Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa.Di samping itu. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa.melalui penggunaan dua kata ini. Oleh itu. Selain itu. sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza. Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan.

iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. 7. 7. apitan dan sisipan. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok.7. kata terbitan. pensyarahpensyarah. 7.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Bentuknya ialah kata tunggal. penggandaan separa seperti negeri-negeri. buku-buku.5. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. akhiran. 7. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. lelaki.5. kekura dan pelbagai lagi. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil. jejari. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. kata ganda dan kata majmuk.5. dan mewujudkan makna tertentu. Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.5.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. Dalam menggolong kata. Justeru. terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. 2006). Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat. kriteria sintaksis. kriteria semantik dan kriteria fonologi. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. (Abdullah Hassan.1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8.

ciri morfologi dan ciri fonologi.Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna. ciri sintaksis.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan. Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Istilah ini membawa maksud bentuk. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat.1. Sebagai contoh. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis. frasa kerja. Dengan kata lain. Justeru. Berdasarkan kepada makna. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing.8. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik. Dengan demikian.1. Di samping itu. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis.1. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. 8. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. frasa adjektif. Sebagai contoh. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. kata adjektif pula menerangkan kata nama. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif.1. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai.

umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat. menyanyi. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe.1. pengeluncuran.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan. semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-.seperti menari. Misalnya awalan meN. menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN.menerbitkan kata nama. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis. m. ny. n.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me. pelatih. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan. pengglotisan dan penduaan konsonan.1. 8.8. Sebagai contoh. ng atau nge menurut konteks fonologinya.1. iaitu penulis.1. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata. Oleh itu. penggetaran. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi .

Kebiasaannya. Dengan kata lain.8.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. ini. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama. mereka. kolej. aku. awak.2. Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. Prof. Itulah sebab kenapa Kata Nama. senyuman) Kata ganti nama (itu. dia.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. Sekarang. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. 8. beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat. rumah. anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. Ali. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major.

8.2.2. me-…i. iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. Pelajar itu menulis jawapan.2. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. memper-…kan.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis. Dalam ayat transitif ini. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat.

ber-. terbunuh. tercapai dan sebagainya.2. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. jatuh. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .8. (i) Kata kerja pasif berawalan ber. terjatuh. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. kedinginan.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. duduk.-an seperti kecurian. 8. Pemuda itu sedang berborak. berkereta.seperti terangkat. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat..3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. bertulis dan sebagainya.2.2. dan bersendirian. (iii) Kata kerja pasif ke-.2. berlipat. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin. kehujanan dan sebagainya.seperti berasah.

sungguh dan sangat. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup.2. Sebagai contoh.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa. Begitu juga kata adverba. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya. Disebabkan perkara begini. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. inilah maksud golongan perkataan yang terhad. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah. Jadi.8. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja.

kata bantu .8. pembantu. kata penegas.kata pemeri . kata tanya.1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata penguat .kata seru .kata tanya . penentu. Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat.kata nafi .kata perintah . penegas. kata nafi. kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu.kata hubung .kata penegas . kata pemeri. penafi. pembenar. kata perintah.3.kata penekan . Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata pangkal ayat .kata arah . kata arah.kata pembenar .kata sendi nama .kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru. pemeri. penguat.kata adverba . iaitu : .kata bilangan . kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata penguat. Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural. pedepan. penanya dan penyeru. kata sendi nama.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG). Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat.1. frasa ialah satu unsur daripada ayat. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar. Frasa.BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa. Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. 9. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Berdasarkan fungsinya. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. kata kerja dan kata adjektif.

of two or more words. but not always. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . potentially. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. Kedua. Selain itu. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. struktural dan tranformasi generatif. fills slot on the clause level. but which does not have the characteristics of a clause and typically. Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata.Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Pertama. Dalam buku-buku tatabahasa lama.

frasa kerja.1.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Maksudnya. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. FK. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. Di samping itu. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. deretan kata sempurna. Jadi kesimpulannya. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Sebaliknya. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. FSN mengandungi dua unsur wajib. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9. frasa kerja. contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik.

Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. 5.3. serambi mekah. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. iaitu subjek dan predikat. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. guru sekolah agama. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK).9. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan.1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. 3. guru. 2. 4. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . frasa nama berfungsi sebagai subjek. serambi mekah.1.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. namun unsur-unsur yang lain. *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja.Dalam ayat-ayat di atas. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. buku. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. menembak harimau itu dengan senapangnya. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Keterangan mengbidangkan sedulang makanan.

Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya. Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

baik sungguh. Sebagai unsur keterangan. tentu baik. merdu. kemerah-merahan. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang. Warna bajunya 7.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. masih kecil lagi. Anaknya 6. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. jauh dari sini. rendah. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai. Kakaknya 2.9. Orang muda itu 4. Malam ini 10. kata adjektif hadir sesudah kata nama.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. Markahnya 3. paling besar sekali. Perusahaan itu 8. Perangainya 5. Suara penyanyi itu 9. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1. gelap benar.

kaya. 13. cepat.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. 17. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. sungguh nyenyak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . amat curam. liar. terlalu kerap. 14. segera. 19. 15. asli. 18. 20. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. 12. 11.

sama ada di hadapan atau di belakangnya. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan. inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif.

Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan. Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna.

Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama. dengan. dari. tentang.3.9. hingga.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu.1. Kata sendi nama ialah. pada. ke. Frasa sendi nama boleh juga.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. akan. untuk. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . oleh. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. bagi. daripada. kepada. sampai. didahului oleh kata bantu. dan sebagainya. sebagai pilihan.

2. klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil.9. Sila teliti contoh yang berikut: 1. 9. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Kita sudah pun memahami klausa bebas. 3. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. saya yang hadir. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas).2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Nadia pandai. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai. yang menjadi konstituen kepada ayat.2. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis. mereka mogok.

merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil. Ayat mempunyai subjek dan predikat. Merupakan unsur pembentuk ayat. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat. Mempunyai subjek dan predikat.9. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya. Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

C. Menurut C. Melalui konsep ini. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. (C. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu.1. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. A. Leonard Bloomfield (1961): . Fries.ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”. C. of being uttered by itself. Pertama sekali. Fokker (1980). jenis. Fries.1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”.. misalnya. is not part of any larger construction. C. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St. dan pola. a construction (or form) which. 10. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya.. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone. in given utterance...1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10. 1963). Fries. (C.. bentuk. . menakrifkan ayat sebagai “.A. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C. Oleh itu.. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .e. C. 1963). i. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional. Fries (1963). terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”.

Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. S. A. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. Asmah Hj. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. dan mengandungi proposisi yang lengkap. Nik Safiah Karim (1978). yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. Namun begitu. Jacobs dan P. Omar. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. ( Asraf. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. but nor every string of words is a sentence. R. Antaranya ialah Lufti Abas (1972). Raja Mukhtaruddin Dain (1977). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hashim Musa (1978) dan ramai lagi.Dalam huraian ayat bahasa Melayu. Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. Justeru. kita dapat melihat perbezaan yang ketara.

Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. frasa kerja. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama.Konklusinya. anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan. ayat merupakan inti asas sintaksis. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. ayat perintah. penggantian. setelah diklasifikasikan. ayat tidak terhad banyaknya. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk. Dari segi jenisnya pula. ayat tanya dan ayat seru. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. Dari segi ragam. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. Namun. ayat terdiri daripada ayat penyata. ayat tergolong kepada dua bahagian. frasa adjektif atau frasa sendi nama. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan.

Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟. serta frasa nama dan frasa sendi.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Ayat ii ialah ayat pasif.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Contoh: (i) Adik membaca buku. Dalam bahasa Melayu.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Pola 3 : Baju itu + hijau. 10. (ii) Buku dibaca oleh adik. frasa nama dan frasa adjektif. Ayat i ialah ayat aktif.10. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. frasa nama dan frasa kerja.1. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak.

Ia diakhiri dengan tanda noktah „. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10. ayat tanya. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan.3. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan.2.1. Ciri-cirinya ialah. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.3.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat.1.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. dan ayat seruan. ayat perintah. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Saya mempunyai sebuah komputer.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. 10.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 10. Contohnya. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.10.

dan sebagainya.10. bila. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10. engkau. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. dan sebagainya yang digugurkan.2. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah. Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?). siapa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. bagaimana. berapa. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. kamu. engkau dan selainnya digugurkan.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. mengapa. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. kamu.2. yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu.

usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak. Tuhanku! Wah. eh. Untuk memahami ayat seruan tersebut.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. takjub. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10. aduh. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . cantiknya perempuan itu! Amboi.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. sakit dan sebagainya. syabas dan sebagainya. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. marah. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. amboi. wah. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. Tolong hantarkan tugasan esok.2. Sila datang ke pejabat saya malam ini. cis. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. geram.4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut. Jangan ambil wang orang.

1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985).10. mengikut bahasa Melayu. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu. 10. (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. . 1968) Rumusannya.3. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan kata lain. elementary sentences of the language. Justeru. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib.3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: . ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat. ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. the stuff from which all else is made.. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. the basic. ayat tunggal dan ayat terbitan. negatif dan sebagainya. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. . iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. (Nik Safiah Karim et al.

Seterusnya. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. frasa dan kata. bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Abang pandai. Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. Contoh: Dia jururawat. Selain itu. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal.1. ayat perintah dan sebagainya. 10. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. Arif sedang belajar. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan.3. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar. Kakak ke kedai. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. Oleh itu.

penyusunan semula. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar. Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja.3.10. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis. 1975) Asraf. Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. Konsep yang diutarakan oleh A. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964). A. ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. (Lufti Abas.2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar. transformasi gabungan dan transformasi rapatan. Dalam bahasa Melayu. Menurutnya lagi. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran.

2. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii.3. Contohnya: i. Kamu keluar ii. contoh: i. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.Pengguguran frasa predikat c. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll.10.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud.

Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Sepupunya belajar di Pahang a. Isterinya masih di kampung. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang. d.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin. l. Dia masih di kampung.Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. c. Abang Ali sangat rajin.Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan. Dia dan isterinya masih di kampung.

Contoh: i.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Bersenam boleh menyihatkan badan. Merokok membahayakan kesihatan. Contoh: i. frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya. Nani membeli baju yang cantik itu. Nani membeli yang cantik itu. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Kereta yang hijau itu pilihan saya. Kereta itu pilihan saya. Baju itu cantik. ii. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. ii. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Nani membeli baju itu. Kereta itu hijau. Yang hijau itu pilihan saya.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif.

2. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut. (Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.3.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.10. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . c) Penyusunan semula melalui ayat songsang.

Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu .( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut. cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya. Osman mengusik budak yang menangis itu.10. Mereka melaporkan .2. Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya.3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayah sakit perut. Guru kelas tidak hadir.3. Budak itu menangis. ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu. Ayah tidak pergi kerja.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Asmah Haji Omar (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Pengantar Teori Sintaksis. Bhd. Bhd. Abdullah Hassan (2008). Ali Mahmood. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Sintaksis. Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Permulaan Ilmu Linguistik. Asmah Haji Omar (1993). Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Asraf Abdul Wahab (2007). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Sintaksis Dialek Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Morfologi. Ceritera Bahasa. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Bhd. Asraf Wahab (1988). Nahu Melayu Mutakhir. Sasbadi Sdn. Teori Linguistik. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Awang Sariyan (2002). Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Alias Mohammad Yatim (2007). Bhd. Arbak Othman (1984). Arbak Othman (1980). Bhd. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Nahu Kemas Kini.

Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Farid M. Lufti Abas (1985). Salleh dan Rahim Aman (2007). Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Hashim Hj. Zulkifley Hamid. Salleh (1995). Siti Hajar Abdul Aziz (1996). Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Serdang: Penerbitan UPM. Tatabahasa Pegangan. Ramli Hj. Linguistik: Teori dan Aplikasi. London: Allen & Unwin. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Musa (1993). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Sintaksis Bahasa Melayu. Harimurti Kridalaksana (1983). dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. L. Bloomfield. Nik Safiah Karim. Linguistik Melayu. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Bhd. Ramli Md. Bhd. Language. Kajian Bahasa. Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). Hassan Alwi (2000). Onn. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Nor Hashimah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj. Che Ibrahim Salleh (2008).Azhar M. Simin (1983). Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Mohd Isa Hassan (1993). Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran dan Rahim Syam (1986). Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Ismail Salleh (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: . Jakarta: Balai Pustaka. (1935).

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.8.iiu.wikipedia.2008. Afiks) Laman Sesawang: Http://www.doc.htm. (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff. -13.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks. -13. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia.2008.Zainal Abidin Ahmad.edu.my/mascitah/pengaplikasian. Sufiks. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id.wilta. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.8. Za‟ba (2000).org/ber_prefix. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara. Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab. Zaharani Ahmad (2008).