HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik. 1. lengkap. Dengan itu. Secara amnya. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. tuntas. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. Dengan perkataan lain. Contohnya. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis.2. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. berkesan atau sebaliknya. baik dalam ucapan mahupun tulisan. lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. 1. tatabahasa mestilah tepat. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata. Oleh itu. frasa dan ayat.

1.2. pengimbuhannya betul. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu. tepat dan gramatis. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996). Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. 1. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. Akib. Dengan perkataan lain. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. Akib. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maksudnya tentu. Sistem-sistem yang tertentu. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977).4 Salleh Mohd. Sebagai kesimpulannya. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa.2. tatabahasa ialah rentetan ucapan. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd.2. „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna.3 Siti Hajar Hj.1. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis.

tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini bermakna. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. berkesan atau sebaliknya. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. Etika berbahasa. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat.1. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum. betul-salah. Dengan perkataan lain. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul.

Namun begitu. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif . dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan.1. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. Tambahannya lagi. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. morfem-morfem. kata-kata. Tegasnya. perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat. Katanya. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu.1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya. frasa-frasa.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. Tegasnya.

tatabahasa dan semantik. sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama.3. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata. maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis. 1.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi. Menurut pakar bahasa tempatan. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan. tetapi juga. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurut Bloomfield (1935). mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). Tegasnya lagi. Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu. frasa-frasa. morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. malahan ini yang terpenting. morfem-morfem. bentuk dan penggolongan kata. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Tokoh bahasa terkenal.Dengan kata lain. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. kata-kata. Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. alat untuk membentuk ayat-ayat.

Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. terbitan dan pemajmukan. Dalam bidang linguistik. golongan kata dan juga maksud makna kata. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. Oleh yang demikian. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk. ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. klausa dan frasa. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata.mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. Tanpa sintaksis.

Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. politik malah martabat bahasa itu sendiri. Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. Oleh demikian. 1. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik.3. fonologi.3. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju. Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). keterangan dan lain-lain. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . predikat.1. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat. Sebagai contoh. fonologi dan morfologi serta sintaksis. kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. morfologi dan sintaksis. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial. Dengan lain perkataan. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri.4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. objek.

objek. Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. predikat.3.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.3. Skala di sini disebut tatatingkat. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek. 1. Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa. keterangan dan sebagainya.

Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. dimulai dan diakhiri kesenyapan. Kata Kerja. 1. ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih.  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan.  Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan. institut perguruan dan universiti. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. letaknya antara kata dan klausa. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mempunyai subjek dan predikat. Justeru. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. Kata Adjektif dan Kata Tugas. Maknanya di sini. intonasi sempurna. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi.

Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu.4. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden. Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal.1.4. 1.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kita melihat pula konsepnya.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini. Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan.

Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran.5.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. 1. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan. kata sendi dan kata hubung. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti. Begitu juga dengan huraian kata adverba. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan.1. 1. pelajar. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. institut perguruan dan universiti. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah. menengah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5.

Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Malah. Rumusannya. istilah fon. Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Pendekatannya bersifat preskriptif. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Umpamanya. fonem. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di samping itu.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. alofon. 1. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa.

Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. Jelasnya. Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku.seperti „Sejarah Melayu‟. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Favre (1876). Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. Maxwell (1882). perbuatan dan harf (partikel). Menurut Harimurti Kridalaksana.BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. seperti Marsden (1812). Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. Shellaber (1899) dan R. W. Klinkert (1879). Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. E. de Hollander (1845).P. A. Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta. Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). Seorang ahli bahasa Indonesia.O. Heumius (1650) dan Gueynier (1677). hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. 2. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. Sebagai contoh. Winstedt (1913). De Houtman (1803). Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Wiltens Dankaerts 91623). Elbink dan C. Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu.1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah.

Sementara itu. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. Dalam tahun 1930-an. Di samping Za‟ba. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba. Dari segi uraian dan pendekatan. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. Misalnya R. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. Haji Sulaiman. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. Satu hal yang jelas.O. Dengan demikian. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. Walau bagaimanapun. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu.fi‟il dan harf. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. Dengan demikian. Sehingga kini. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pada penghujung tahun 1960-an.

Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Simin. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Namun begitu. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969).Fries di Amerika. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). Nik Safiah Karim. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Kemudian dengan agak tiba-tiba. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Selain itu. Mashudi Kader. Kemudian. Omar. ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat. satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. Farid M. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. Dalam hal nahu Melayu. terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Sebagai contoh.

dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa. Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. Harapan kita.

al. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj. Omar. Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A. Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana.

Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj.T. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji. Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd.2. Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.

PM 10. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . KPB 6. PB 9. SS 4. RM 7. JBM 11. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. PDM 12. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain. IMM 8. BK 2. KPM 5. KPPM 3.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu.

kata sangkal)  Seruan. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. hairan. sendi. faham kata. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). ganti nama. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama. rupa kata. sifat. sendi nama. herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab. Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. perbuatan dan diwal nama. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). Mengikut tafsiran saya.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi. cadangan. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. ganti nama. Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. seruan dan ibu kata PB PBM - nama. kelakuan. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. keadaan nama dan perbuatan nama. Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah. penyambut kata seruan JBM - nama. menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pandu. perbuatan.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. perbuatan. tengking. rupa nama. sifat. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. sendi kata. perbuatan.

Istilah Kata: Untuk istilah. kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan. Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata.Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik. Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. Malah ada juga bidang ejaan. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden. penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat. Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu.

karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di Malaysia. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Asraf Hj. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Asmah Hj. pendidikan tinggi dan IPTA. Misalnya. Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. Justeru. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. Namun pada 1940.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia.2. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. Sulaiman Masri. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3. Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional. Di Indonesia. Azhar M. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994).1. Wahab. Simin. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et.

misalnya Asmah Hj. Bustanul Katibin. Namun begitu.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. kata-kata dan kata”. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. pembahagian kata Fasal 11-14. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). Omar. Abdullah Hassan. analisis kalimat Fasal 15-31.2. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. perbuatan (fiil) dan partikel (harf).1. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan. Dalam peristilahan terkini. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi.

2.2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2. 2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.

2.2.2.2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.

9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan. Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2.2. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan.2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.2.

Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya.K. Tatabahasa Kasus (J.M.2.A. Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2. Chomsky 1957.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S. seperti. 2. Cooks 1969).M. dan Tatabahasa Generatif (N. Pike 1954. Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. Anderson 1971). 1958 dan W. Postal 1964). Tatabahasa Skala dan Kategori (M. dan lain-lain.M. Glosematik (J. Uldall 1930). J.3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa.L. 1964. Tagmemik (K. Tatabahasa Tingkatan (S.J. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa.A. Katz & P.2. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza. Halliday 1961). Lamb 1966). Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa.

5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri. ayat dan wacana. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. 2. Kesimpulannya. klausa. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. 2. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis. Unit berikutnya ialah frasa. Pertama ialah morfem. Seterusnya ialah perkataan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. Contohnya dari segi fonologi. sintaksis.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan. Jika hal ini tidak berlaku. morfologi atau makna.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

perbuatan dan kata partikel (harf).1.2. terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama.1. 3.

1.3.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.

Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).3 Asmah Hj.1.2.3.

3. Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.2.1.1.2.4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981). Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974).

2.6 Asraf Hj.3. Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.2.2. al Tatabahasa Dewan (1991).3.1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.7 Nik Safiah Karim dan et.

Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman. Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini. Nik Safiah Karim et al. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Mashudi Kader dan ramai lagi.2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional.2.2. Asraf.3. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman. 3. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa.2 3. Di samping itu. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa. Abdullah Hassan. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927). Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG. 3.

tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG.2. Berdasarkan huraian tatabahasa wacana.3. Simin pada tahun 1980-an. Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . II.

bahasa dahulu. kata nama khas dan ganti nama. haiwan. kata bilangan dan penjodoh bilangan. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. kata ganti nama. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. biasanya melibatkan orang. nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. Misalnya Za‟ba. tempat dan konsep. kriteria morfologi. Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ganti nama dan numeral. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. benda. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. kita dapat mengesani alirannya. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. Nik Safiah Karim et al. (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. 3. nama nika. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913).

Seterusnya pada dekad 1980-an. Dari kaca mata linguistik moden. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. tidak berhenti begitu sahaja. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu.Kesimpulannya. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang. Contohnya. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. Tetapi menjelang dekad 1970-an. termasuk tatabahasa Za‟ba. Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional.4 Setelah muncul ilmu linguistik moden. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing.

penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. dan Nik Safiah Karim et. Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asmah Hj. karya Sanat Mohd. Namun begitu.000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. 3. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. al. 2008). Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400. Seiring dengan penubuhan DBP. Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. Azhar M. Di samping itu. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. (1979.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu. DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Omar (1992). seperti Abdullah Hassan (1986). Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. Simin (1983).

DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. buku kecil dan sisipan akhbar. DBP melaksanakan pembinaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sektor swasta. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. serta masyarakat umum. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. Di samping itu juga. Pada peringkat awal. membina Munsyi Dewan. dwibahasa dan kamus istilah. Sesungguhnya.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta.

Dengan ini.Akhir sekali. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen.000 sebaik diluluskan Parlimen. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan. menasihat. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

tatabahasa. atau makna. menurut nahu ini.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum.H. Romawi. 1971). Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. Oleh itu. (Lyons. Pertengahan dan India. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. tetapi. iaitu linguistik tradisional. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Berbalik kepada konsep dan sejarah. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Bezanya hanyalah. Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. 4. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan. R.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran.

Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. 4. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”. misalnya penjenisan kata adverba. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. Oleh sebab itu. melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata sendi. 1971). maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. kata seru dan kata partikel. Oleh sebab mereka berfalsafah. saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu.

Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. Oleh demikian. dan kata seru. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. iaitu: kata nama. kata kerja. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri.Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. kata adverba. Seiring dengan perkembangan linguistik. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. Kesannya. iaitu yang berupa dialog. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. kata partikel. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. kata sendi nama. „Logos‟ terbahagi kepada dua. Di samping itu. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu. kata ganti nama.

Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax. Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. Sebagai kesimpulannya. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian. nombor. iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani. Mungkin itulah hasil mereka yang agung. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. Pada umumnya.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. kasus. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin.

Di samping itu. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif. sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. Secara ringkasnya. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pada bahagian nahu. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar. al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta.

Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. Menurut Bloomfield. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. Rumusannya. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟. Justeru. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif. Tanpa usaha beliau. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. malah sangat tersusun dan teratur pula. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan.

Dante. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20.Yaska. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. Arnauld. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pingala. Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm. M. T. Appolonius Discollus. Erasmus. al-Masri. Katyayana. Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato. Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Panini. Hermann Grassmann.

1. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4. Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.2.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.1.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.4. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.T.2.

(2000).3. Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba). Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 .

morfologi dan sintaksis. Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan. Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab.Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak.

(Za‟ba. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini. Contohnya dalam tatabahasa Melayu. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. falsafah dan yang lainnya).3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. kaki. Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bulan…. tahun. burung. Oleh itu. 1954). Akibatnya.4. Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan.

Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. Oleh demikian. Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan. Secara khususnya.Walau bagaimanapun. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam nahu tradisional. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. humanistik dan normatif. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. Disebabkan itu. TT bersifat preskriptif. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal.

4. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. sendi. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. Maxwell (1882). menentukan ketentuan.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba. Winstedt (1927). terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. dan seruan. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. perbuatan. ketetapan. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu.4. Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan. Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. sifat. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. dan Za‟ba (1965) sendiri. ketetapan. turun-temurun.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. pedoman dan pegangan. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. struktur bahasa. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional.kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan. tatabahasa dan makna. sebutan dan laras. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. frasa. Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. Hanya jelas pada ejaan. jelas sudut pengaplikasiannya. semantik. tatabahasa.

dan objektif (F. and structural linguistics. syntax. psycholinguistics. Dalam pelbagai kamus umum. dialectology. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. comparative linguistics. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. khusus. objektif. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. Jadi. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. computational linguistics.4. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. including the study of grammar. Lyons 1968). linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Ronald W. analitis. Dinneen 1967:4). Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). dan saintifik tentang sesuatu bahasa. Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. dan ketepatan hasilnya boleh diuji.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. Jadi. and phonetics.

Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. 1916). Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. tetapi melihat bahasa daripada dalam. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. sebagai satu sistem (langue). Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Oleh itu. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden.

Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi. Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1.4.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru. seseorang mungkin tertanya. dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield. tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden. Akan tetapi. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. 2. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟.mengikut penghuraian bahasa yang lain. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. tempat atau benda‟. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟. kata [merah] adalah suatu kata nama. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. Oleh sebab itu. tempat dan benda. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. Dalam ayat. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. Dalam hal [merah] tadi.

Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. Sebagai tambahan. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. subjek apositif. 5. subjek frasa. subjek nasional. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. „Dengan cara berjalannya sahaja. Dalam tatabahasa tradisional. 7. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. 6. 8.4. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. subjek klausa dan sebagainya. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟. subjek eliptis.

Bagi setiap rumus. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah. terdapat banyak kekecualian.9. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian. Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem. 5. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. Taxonomist dan Bloomfieldian. Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. 5. Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Oleh itu.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. Harris. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. Aliran ini digelar Struktural.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. 1971). structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure. fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan.

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir. sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . pula. jua. juga. Omar. Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun.

Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. 5. dengan fonem sebagai unit tatabahasa. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. Pada peringkat sintaksis. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. sebagai unit bunyi. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. dari aliran Linguistik London.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. Pada peringkat morfologi.

Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. (Fries. Secara khususnya. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumusannya. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. bentuk dan struktur sesuatu bahasa. justeru makna tidak diambil kira. logika dan metafizik.selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. 1957).

Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. morfem. frasa. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat. Ini bermakna dalam kajian nahu. yang merupakan ayat. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas.5. kata dan morfem. Pada peringkat fonem dan fon.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu. iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil. klausa.

Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain.5. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural. yang bukan tersebar secara konstratif. bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. Untuk itu. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. Secara umum. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal.

5. Selain itu. tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran. Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan. tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut.5. Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents). Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan).1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat.

dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan.Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit. Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata. Rujuk gambar rajah di atas. analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. Walaupun demikian. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Rumusannya. Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat. dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat).1. pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu.1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. Secara grafik. Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang. Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. 5.5. Dalam ayat ini. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari). Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan.

Analisis ayat seperti ini. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat. iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat.

Pintu depan asrama sekolah masih tertutup. Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Disebabkan hal sedemikian. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat.

penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟.5. normatif dan tradisional. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 .6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. Dalam bidang tatabahasa. Sarjanasarjana lampau seperti Plato.20. memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Secara umumnya. tingkatan. perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. sistemik – fungsional. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. stratifikasi dan pelbagai lagi. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. struktur. Di samping itu.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. glosematik. skala – kategori. kasus. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. tagmemik.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects. III. iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. iaitu: I. Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). Semantik Generatif dan sebagainya. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif. 6. nahu dibahagikan kepada tiga komponen. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. II.

2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. Dalam tahun 1965. Abdullah Hassan. Amerika. Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. Teori Theta. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal. Teori Kontrol dan sebagainya. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya.6. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan. Di negara kita. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. Dua tahun kemudian. Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Teori Kasus. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure.

Aronoff (1976). (1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj. Siegel (1974).1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky.2.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .2.1.2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al.2.Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).6.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6.1. Allen (1978) dan lainlain. 6. Halle (1973). Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008).Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Hamid Mahmood. Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Farid M Onn. Hashim Hj Musa.

nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Amerika pada tahun 1975. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. Farid M. Rumusannya.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. Di samping itu. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman.

6.3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4. iaitu kecekapan dan perlakuan. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. 6. gramatis dan transformasional. eksplisit. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami.6. Menurut Chomsky (1957). yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa. Jadi. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG.4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci. khususnya dalam bentuk ayat. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa. kreatif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa.

iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. 1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Oleh itu. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan). Rumusannya. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak. Performance (perlakuan). ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut.

membentuk semantik ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. peringkat struktur permukaan.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih. yang dinamai komponen fonologi. Sebagaimana yang dinyatakan. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. atau dengan kata lain. Pada peringkat struktur dalaman. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. Kedua.4. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. bernama Noam Chomsky. Pertama.6.

ayat tanya. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. ayat penegas dan seumpamanya. Ini meliputi representasi fonetik. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. Guru itu Encik Ali. Untuk pemahaman lebih lanjut.

rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek.4. Dengan kata lain. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.6. objek. predikat.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti.3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6.3. dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar.

A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . seperti yang berikut: (1). A S P FN FN (2).Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon.

Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran.4. penyusunan semula dan peluasan. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa.3.6. penyusunan semula atau perluasan. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran. Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi.2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini.

1.3.2. b) Jemput masuk.4.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.6. 6.1. 6.3.2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.4.2.2.4.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan.

b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian. b) Janah dan Farhana pemain hoki. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. Farhana pemain hoki. b) Zila dan Dila sangat rajin. Dila sangat rajin.

3.2. a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama.2.6.4.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.1.1.4.3.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

3.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru.6.2.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. 6.4. Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat.4.2.3.

2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.4.2.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2.3.3. masa.2. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam.6. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam.2. b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4.3.3.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. 6.2.3. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.6.4.

3.2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.4.3.6.

6. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan.2.4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan.4. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am.3.3.3.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian.4.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan.6.

6. Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yang mempunyai dahan dan ranting. iaitu subjek dan predikat. yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat. iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon. Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama.

Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis. A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. berikut ialah analisis rajah pohon.

A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.Ibu dari dalam bilik. A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. semantik. Oleh demikian. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. Namun pada tahun 1972. satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975.6. Kemudian. dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . fonologi. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. 7. didik. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Daripada ketiga-tiga unit ini. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. dan kan. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Misalnya. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen. kita perhatikan kata pendidikan.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam hal ini. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri. Omar (2008). Menurut Asmah Hj. makna satu unit ialah didik. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Omar. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya.

kata adjektif. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi.7. kata ganti nama. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu.. kata kerja. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Quirk dan S. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). kata adverb) dan kumpulan B (kata article.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. Sebagai permulaannya. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. kata sendi.O. Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . R. R. Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. Namun demikian. kata tunjuk. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan. Omar lebih rinci dan menyeluruh. Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris.

Kerjaan. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Perbuatan. Sifat. Winstedt dan Za‟ba. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Onn. Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir. Pada tahun 1947. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. Farid M. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. Dengan pendekatan demikian. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. kata Hubung serta Kata Seru. Angka. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Kata Keterangan. Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). kata Sendi dan Kata Depan. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. kata kerja dan kata adjektif. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Sendi dan Seruan. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. Bertitik tolak dari itu.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. sisipan dan apitan. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Melalui proses ini. ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. kata majmuk dan kata akronim. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). kata ganda. Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar.7. akhiran. Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . 7. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. akan terhasil kata terbitan. penggandaan. bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan.4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006). Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006).4. pemajmukan dan pengakroniman. Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman.

me-. ber-. dan –ah. -in.. tata-. isme. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .-an.. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md. se-. be-. Kata Adjektif ter-. pra-. memper-. Rajah 7. -man.-an dan sebagainya. bel-. -er.. Kata Kerja -kan. eka. dan –in. Kata Kerja meN-. -wan. -wati. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu. maha-. ke-.Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-.dan dwi-. -el. pel-. -at. ke. dan te-. dan –i. -em.. sub-.-kan. per-. ter. Akhiran Kata Nama -an..dan di-. Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan.

Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). me-lawan. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Ada tiga imbuhan awalan nama.1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar.1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja. akhiran. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. dan lain-lain lagi.4. Melalui proses ini.dan ke-.7. ber-buah. akan terhasil kata terbitan. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. iaitu peN-. 7. Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae).+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. pe.1. Konklusinya. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. kata kerja dan kata adjektif. Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) .1. sisipan dan apitan.4. Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe .

sifat. kekanda juruterbang. pengurus. pemburu pencuri. pelaut. prasyarat. pengebom. h. ekafungsi dwibahasa. menunjukkan pekerjaan. v. pentafsir penggali. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. pendengar. ukuran dan sesuatu yang abstrak. prauniversiti ekabahasa. pentadbir. tatasistem prakata. ekawarna. maharaja. prasejarah. pengkaji. penjaja. p.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. f. tinggi. pengetin ketua. pembelot. kh. kekasih. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. jururawat mahasiswa. dwifungsi. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. pengasuh pengecat. alat. jurubahasa. mahaguru tatabahasa. tatacara. juruwang. pembaca. prasekolah. dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . peladang. pembajak. penghantar. pesawah. pekedai pembesar.

my. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. melawat. membilang mendaki. membawa. ng. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil. m. membesar. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat. melompat. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l. Rumusannya. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling. terbesar. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . y. mengecat. diperisteri. memperkotak-katik berlari. terkurus sehodoh.1. tertinggi. s. mendayung menghijau. n. mencari. terambil. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. w. memperlebar. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”. terminum diperoleh. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. secantik. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub). mengetuk mempersuami. berfikir termakan. k.1. r.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. t. berbuah. merawat. p. senipis.4. mengkaji mengebom. setebal 7.mengkritik. mencuri. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca.

Contoh kecilkan. jahitan. pendidikan.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. peragawati komunisme. rahmati. olahragawati. angkasawan. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . gunakan duduki. sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran. muslimat sultanah. karyawan. kawasan. patriotisme hadirin. buatkan. hartawan. nasionalisme. pinjaman seniwati. banyak. cantuman. budiman. sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. mainan usahawan. muslimin hadirat. jutawan. alat. ukuran. seniman. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat.

+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya. Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan.... kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran.... Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-.1.4. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata.1.. Rumus bagi apitan ialah: [ ke ... perindustrian. dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit.an Maksud kekuningan.7.-an beR-. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan.. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . berjiranan.. berlebihan. pertanian Contoh kebesaran..an peR-. Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan.. bersesuaian perjawatan. Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks. Oleh yang demikian..3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar. kenamaan..

.. pelayaran keputusan.-an pel-.kan ber-.-an per-. transitif berkembangan disahkan. mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan...... menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan. tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat. bertolakan. perniagaan...-i men-.. pewarisan pembunuhan. pengintipan.. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran. pengepaman perjanjian...-an ke-.. berlandaskan... menakluki. penjadualan pengkhianatan. penculikan... perjuangan pelajaran.. dilaporkan.. merasakan.... menghairahkan..-an pen-...-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa... menyalai.... mengikut maksud kata dasar berumahkan..-an pem-..-an di-.-i Contoh menafikan...Apitan Kata Nama Bentuk pe-.....-an penge-... mempelopori. pemindahan pendapatan. melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan.-kan meng-.. menyertai menjauhi.. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami. membasahi mengubati..-kan diarahkan menaiki.. keadaan dan keserupaan. menziarahi.-i mem-. penantian. Contoh pelarian. mengamati.. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud .. pembalakan.. kesatuan... menjadikan.-an peng-.kan menge-.-i meng-. proses.. kebalikan me-... berlanjutan.. mensiasiakan membelikan... kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-. memayungkan.... sebab jadi meyakinkan mentakrifkan.. pengolahan pengeboman. memvariasikan. persetujuan. dicalonkan.. mengecamkan........-kan men-.-kan mem-..-kan me-.. kediaman.-kan ber-..

keinggerisan. ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .di-. disertai diperdengarkan. dijauhi.1. diekori.. Mengikut pemahaman saya. Menurut Wikipedia Indonesia.. dipersetujui. diperhalusi mempersembahkan..4. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus. dipertontonkan. kekeliruan 7.-i ke-..... figere) di dalam (in). Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula. memperhambakan. keislaman..-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi... sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar. diperlihatkan diperakui.. Bagi rumus sisipan.1.. memperisterikan memperingati. mempersuami.kan memper-. kata adjektif dan kata kerja. infiks terletak di tengah perkataan.. memperhalusi kehilangan...-kan diper-.4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar. misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang..-i diper-.. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama.-i memper-.

gelegak. jelujur. gelembung gerodak. seruling. geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. kelengkeng keruping. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. kerelip gemilang. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semerbak. selerak.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. kelabut.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama. jika diteliti secara mendalam.7.4. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. Asmah Hj. Rumusannya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Onn.Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7. Farid M.2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim.

bumiputera.2. Namun demikian. kenapa dan lain-lain lagi. kerjasama. suruhanjaya. pesuruhjaya dan matahari.2.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7.4. sukacita.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap.1.4. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan. warganegara.1. kakitangan. olahraga.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7. tandatangan.4.7. sukarela. jawatankuasa.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7.1. beritahu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. Misalnya apabila. daripada. setiausaha. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa.2.2. tanggungjawab. peribadi.

kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk. terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian.Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. berdasarkan kelas.

Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif. Hashim Hj.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. Farid M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. Onn. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu.

Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan.4. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh. penggandaan kata akar. penggandaan suku kata pertama. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. penggandaan berima dan penggandaan menyaling.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. Di sini. penggandaan suku kata akhir. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata. Melalui proses demikian.7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. Asmah Hj. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya. penggandaan berentak atau penggandaan separa. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj.

dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar.7.1.4. Contohnya. 7.4. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008).1. Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan. cantik-cantik. melambai-lambai. Misalnya: anak-anak. dibelek-belek dan seumpamanya. satu-satu dan sebagainya. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan. makan-makan. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. Oleh itu.4.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu.3. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama. kata kerja. bermain-main.4. 7. kata-kata demikian adalah kata kompleks.3.1.3.3.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya. kata adjektif dan kata adverba.

Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja.3. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . lelangit. kata adverba dan kata adjektif. Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini. Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. Misalnya lelari (kata kerja). tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. Di samping itu. bebuahan. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. jejari.Rumusannya. yakni e-pepet.1. lelabu. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif). Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). pepijat.1. lelipan.3. Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. ada penggantian <a> dengan <e>. suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. bebenang dan pelbagai lagi. sesiku.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. 7. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. bebawang.4.4. kekura. 7. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan.

kata kerja. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama. 7. Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu.6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini. Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. Menurut Asraf (2007). kata adjektif dan kata keterangan. makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas.keindahan bunyi atau euni. Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.4. Rumusannya. porak-peranda dan huru-hara. A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini. Misalnya dolakdalik. gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini.1.

1. kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya. kecil-kecilan buat-buatan. apitan atau sisipan. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan.7.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007).4.3. Kata adjektif.8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus. setidak-tidaknya 7. rumah-rumahan berura-ura. bertikam-tikaman keanak-anakan. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian. akhiran. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.1.4.

Rumusannya. Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini. siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik.

4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi. Kita lihat kepada maksud akronim pula. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Berdasarkan Kamus Dewan juga. Raminah Hj. Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain.7.4.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.

rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini.4.4.Secara umumnya. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru. Sebagai contoh.

Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7. Namun ditegaskan di sini. Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan. institusi. bangunan dan sebagainya.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep.4. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak.4.

contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim. Ini kerana dalam semantik. Konklusinya. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. dari segi membentuk istilah. Kata tersebut ialah cikgu. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. beliau memberikan tiga jenis akronim. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim. Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. Selain itu. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. awas dan bah. Sebaiknya. Misalnya. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. merujuk kepada Asmah Hj. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟.Di samping itu. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟. Di samping itu.

Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Selain itu.melalui penggunaan dua kata ini. Oleh itu. sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza. Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan. Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa.

terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. 7. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal.5. apitan dan sisipan. lelaki.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. 7. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Bentuknya ialah kata tunggal. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan.5. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga. kata ganda dan kata majmuk. penggandaan separa seperti negeri-negeri.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. kekura dan pelbagai lagi. jejari. 7.7. 7.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh.5. buku-buku. kata terbitan. pensyarahpensyarah. Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil. akhiran. dan mewujudkan makna tertentu. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8. kriteria sintaksis. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. Justeru. Dalam menggolong kata. Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat. Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. (Abdullah Hassan. kriteria semantik dan kriteria fonologi. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut. Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. 2006).1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8. ciri sintaksis. ciri morfologi dan ciri fonologi. Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.

maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing. Sebagai contoh. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi.1.1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan.1. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. kata adjektif pula menerangkan kata nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Dengan kata lain.1.1. Istilah ini membawa maksud bentuk. Di samping itu. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja. Sebagai contoh.8. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis. Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. 8. frasa kerja. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik. frasa adjektif.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. Berdasarkan kepada makna. Justeru. Dengan demikian. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai.

8. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan.1.1. iaitu penulis. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata. m. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya. ny. pelatih. semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-. umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat.seperti menari. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pengglotisan dan penduaan konsonan. Oleh itu. 8.1. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe. penggetaran. menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN. ng atau nge menurut konteks fonologinya. Sebagai contoh.yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi . pengeluncuran.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi.menerbitkan kata nama. Misalnya awalan meN. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan. menyanyi.1. n.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis.

Dengan kata lain. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. Prof. dia.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka.2. Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. senyuman) Kata ganti nama (itu. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. mereka. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major. Itulah sebab kenapa Kata Nama. anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. Kebiasaannya. Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. 8.8. kolej. beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . aku. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama. awak. ini.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. rumah. Ali. Sekarang. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major.

sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .8.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Pelajar itu menulis jawapan. memper-…kan. me-…i. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.2. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat. Dalam ayat transitif ini.2.2.

terbunuh.2. Pemuda itu sedang berborak. tercapai dan sebagainya. berlipat. bertulis dan sebagainya.seperti terangkat.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif.2. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin.seperti berasah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-.8.-an seperti kecurian. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. terjatuh. duduk.2. dan bersendirian. kedinginan. 8. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. jatuh. (i) Kata kerja pasif berawalan ber.2.. kehujanan dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif ke-. ber-. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. berkereta.

inilah maksud golongan perkataan yang terhad.8. Sebagai contoh. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. Begitu juga kata adverba. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. sungguh dan sangat. Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8. Disebabkan perkara begini.2. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa. Jadi. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.

kata tanya .kata bantu . kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu.kata perintah . penentu. penegas. penguat.kata pembenar . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat. kata arah. kata sendi nama.kata penguat . kata nafi. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung. pemeri. penafi. penanya dan penyeru. kata penguat. pembenar.kata adverba .kata hubung .kata sendi nama .kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru. pembantu. kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .kata arah .kata pemeri . Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural. pedepan.kata penegas . kata tanya.kata penekan .kata bilangan .kata pangkal ayat . kata pemeri. kata penegas.kata nafi .8.kata seru .1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat. kata perintah. iaitu : .3.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG). Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa. Berdasarkan fungsinya. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat. frasa ialah satu unsur daripada ayat. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa.1. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis. Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. 9. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata kerja dan kata adjektif. Frasa. Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa.

Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. Selain itu. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. fills slot on the clause level. Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. of two or more words. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. but which does not have the characteristics of a clause and typically. potentially. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. Kedua. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. Pertama. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). but not always. Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. struktural dan tranformasi generatif. Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. Dalam buku-buku tatabahasa lama. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek.

frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9. frasa kerja. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. FK. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. Jadi kesimpulannya. begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. deretan kata sempurna.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. Maksudnya. FSN mengandungi dua unsur wajib.1. frasa adjektif dan frasa sendi nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. Sebaliknya. Di samping itu. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. frasa kerja. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya.

1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat.1. 2. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .9.3. iaitu subjek dan predikat. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. serambi mekah. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK). guru. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1. serambi mekah. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. 4. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. 3. frasa nama berfungsi sebagai subjek. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. 5. guru sekolah agama.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

(ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. buku. namun unsur-unsur yang lain. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu. menembak harimau itu dengan senapangnya. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. Keterangan mengbidangkan sedulang makanan. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya.Dalam ayat-ayat di atas.

Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya. Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap.

Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Warna bajunya 7. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai. tentu baik. Kakaknya 2. Malam ini 10. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang. kemerah-merahan. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1. Perangainya 5. paling besar sekali. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . rendah. kata adjektif hadir sesudah kata nama. Markahnya 3.1. Suara penyanyi itu 9. Sebagai unsur keterangan.9.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. Perusahaan itu 8. gelap benar. Anaknya 6. baik sungguh. Orang muda itu 4.3. merdu. masih kecil lagi. jauh dari sini.

20. 11. cepat. 19. 18.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. amat curam. 14. kaya. 15. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . segera. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. 17. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. sungguh nyenyak. asli. 13. liar. 12. terlalu kerap.

Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif. sama ada di hadapan atau di belakangnya. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif.

Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan.Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna. Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

hingga. tentang. didahului oleh kata bantu. dari.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu.9. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama. sampai. bagi. akan. dan sebagainya. dengan. pada. kepada.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. daripada. oleh. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. Frasa sendi nama boleh juga. untuk.3. sebagai pilihan. Kata sendi nama ialah. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. ke.

Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. 2. Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. saya yang hadir. mereka mogok.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas). dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. Nadia pandai. Kita sudah pun memahami klausa bebas. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai. Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil. Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. 3. yang menjadi konstituen kepada ayat. Sila teliti contoh yang berikut: 1. 9. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.9. klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis.

Merupakan unsur pembentuk ayat. Ayat mempunyai subjek dan predikat. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya.9. Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat. Mempunyai subjek dan predikat.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

..BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10.. C. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”. (C. Fries (1963). Melalui konsep ini. A. a construction (or form) which. Fries. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St.A. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”. bentuk. C. Fries.. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone.. 10.e.ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”. Leonard Bloomfield (1961): . ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. . i. is not part of any larger construction. sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C.. menakrifkan ayat sebagai “. misalnya. Fokker (1980). C.1. 1963). jenis. Pertama sekali. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu. 1963).1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. (C. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional. Menurut C. Fries. of being uttered by itself. dan pola. Oleh itu. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. in given utterance. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya. C. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson.

yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Hashim Musa (1978) dan ramai lagi. dan mengandungi proposisi yang lengkap. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. ( Asraf. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antaranya ialah Lufti Abas (1972). Justeru. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. Asmah Hj. Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words.Dalam huraian ayat bahasa Melayu. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. kita dapat melihat perbezaan yang ketara. Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. Namun begitu. Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Jacobs dan P. Raja Mukhtaruddin Dain (1977). A. R. Omar. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). but nor every string of words is a sentence. Nik Safiah Karim (1978). Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. S.

frasa adjektif atau frasa sendi nama. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ayat tidak terhad banyaknya. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. ayat terdiri daripada ayat penyata. setelah diklasifikasikan. anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa.Konklusinya. ayat tanya dan ayat seru. ayat perintah. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan. Namun. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. Dari segi ragam. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. ayat tergolong kepada dua bahagian. Dari segi jenisnya pula. ayat merupakan inti asas sintaksis. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. penggantian. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. frasa kerja. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang.

Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak. Contoh: (i) Adik membaca buku. frasa nama dan frasa kerja.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. Dalam bahasa Melayu. Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟. Ayat i ialah ayat aktif. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. frasa nama dan frasa adjektif. Ayat ii ialah ayat pasif. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. Pola 3 : Baju itu + hijau. 10. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. (ii) Buku dibaca oleh adik.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama.10. Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„.1. serta frasa nama dan frasa sendi.

2. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. Ia diakhiri dengan tanda noktah „.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. 10. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata.10. ayat tanya. Contohnya. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Saya mempunyai sebuah komputer. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.3.1. 10. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan. dan ayat seruan.1. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ciri-cirinya ialah. ayat perintah.

Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. dan sebagainya yang digugurkan. bagaimana. engkau.2.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. bila. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. berapa.2. kamu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengapa. siapa. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?). dan sebagainya. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. kamu.10. yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. engkau dan selainnya digugurkan. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10. Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak.

cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. amboi. Tolong hantarkan tugasan esok. Sila datang ke pejabat saya malam ini. sakit dan sebagainya. cis. Tuhanku! Wah. Untuk memahami ayat seruan tersebut. sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. aduh.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. marah. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. geram. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut. wah. eh.2. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. syabas dan sebagainya. Jangan ambil wang orang.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. takjub. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10. cantiknya perempuan itu! Amboi.

Dengan kata lain. iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. negatif dan sebagainya. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat..3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. 1968) Rumusannya. (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib. .1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985). mengikut bahasa Melayu. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu. elementary sentences of the language.3.10. ayat tunggal dan ayat terbitan. Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: . the stuff from which all else is made. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 10. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. the basic. . ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. Justeru. ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. (Nik Safiah Karim et al.

Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Contoh: Dia jururawat. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. Arif sedang belajar. frasa dan kata. Seterusnya. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. ayat perintah dan sebagainya. Selain itu. bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. Abang pandai. Oleh itu. 10.1. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar. Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan.3. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. Kakak ke kedai.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Menurutnya lagi. (Lufti Abas. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak.3. transformasi gabungan dan transformasi rapatan. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar.10. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964). 1975) Asraf. iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. A. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Konsep yang diutarakan oleh A. Dalam bahasa Melayu. Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis. penyusunan semula. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan).2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran.

Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll.10.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud.3. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l. Kamu keluar ii. Contohnya: i.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii.2. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. contoh: i.Pengguguran frasa predikat c.

Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang. l. Dia dan isterinya masih di kampung.Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Isterinya masih di kampung. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin. Dia masih di kampung.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin. d.Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan. c. Sepupunya belajar di Pahang a.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. Abang Ali sangat rajin. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan.

Contoh: i. Contoh: i. Bersenam boleh menyihatkan badan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya. ii. Kereta yang hijau itu pilihan saya. Kereta itu pilihan saya. Kereta itu hijau.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Baju itu cantik. Nani membeli yang cantik itu. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Nani membeli baju yang cantik itu. frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Merokok membahayakan kesihatan. Nani membeli baju itu. ii.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Yang hijau itu pilihan saya. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan.

Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu.3. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek.2.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. c) Penyusunan semula melalui ayat songsang.10. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut.

Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu . cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya.( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. Osman mengusik budak yang menangis itu.10. Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut.3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Guru kelas tidak hadir. Mereka melaporkan . Ayah sakit perut. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut. Budak itu menangis.3.2. Ayah tidak pergi kerja.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Arbak Othman (1980). Alias Mohammad Yatim (2007). Bhd. Ali Mahmood. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Bhd. Sasbadi Sdn. HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Sintaksis Dialek Kelantan. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Bhd. Asmah Haji Omar (1993). Nahu Melayu Mutakhir. Asraf Abdul Wahab (2007). Abdullah Hassan (2008). Permulaan Ilmu Linguistik. Asmah Haji Omar (2008). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Nahu Kemas Kini. Teori Linguistik. Ceritera Bahasa. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Awang Sariyan (2002). Sintaksis. Bhd. Arbak Othman (1984). Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Pengantar Teori Sintaksis. Asraf Wahab (1988). Bhd. Bhd. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.

Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Farid M. Serdang: Penerbitan UPM. Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pegangan. L. Sabran dan Rahim Syam (1986). Mohd Isa Hassan (1993). Onn. Jakarta: Balai Pustaka. London: Allen & Unwin. Linguistik: Teori dan Aplikasi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Musa (1993). Raminah Hj. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Md. Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Bloomfield. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Siti Hajar Abdul Aziz (1996). Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Ismail Salleh (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: . Salleh dan Rahim Aman (2007). Bhd. Language. Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Harimurti Kridalaksana (1983). Salleh (1995). Linguistik Melayu. Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.Azhar M. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Bhd. Nor Hashimah. BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Che Ibrahim Salleh (2008). Lufti Abas (1985). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian Bahasa. Ramli Hj. Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zulkifley Hamid. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Hashim Hj. Nik Safiah Karim. Sintaksis Bahasa Melayu. (1935). dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hassan Alwi (2000). Simin (1983).

wilta.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .org/ber_prefix.doc.2008.iiu. -13. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara. Sufiks.8. Zaharani Ahmad (2008). (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff.edu.my/mascitah/pengaplikasian. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Afiks) Laman Sesawang: Http://www.wikipedia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Za‟ba (2000). Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu.2008. Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia. -13.Zainal Abidin Ahmad. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3.htm.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful