P. 1
21320679 HBML 4803 Per Banding An a Melayu

21320679 HBML 4803 Per Banding An a Melayu

|Views: 389|Likes:
Published by Sephia Sc

More info:

Published by: Sephia Sc on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 PENGENALAN
 • 1.2.1 Awang Sariyan
 • 1.2.2 Abdullah Hassan
 • 1.2.3 Siti Hajar Hj. Abdul Aziz
 • 1.2.4 Salleh Mohd. Akib, Ismail Idris dan Hamzah Mahmood
 • 1.3.1 Pendapat Tentang Tatabahasa
 • 1.3.2 Sistem Tatabahasa
 • 1.3.3 Fungsi Tatabahasa
 • 1.3.4 Tugas Tatabahasa
 • 1.3.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa
 • 1.3.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa
 • 1.4.1 Definisi Tatabahasa Pegangan
 • 1.4.2 Konsep Tatabahasa Pegangan
 • 1.5.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi
 • 1.5.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi
 • 1.6 Rumusan Tatabahasa
 • 2.1.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu
 • 2.1.2 Penulisan Nahu Melayu
 • 2.1.3 Pelopor Nahu Melayu
 • 2.2.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar)
 • 2.2.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar)
 • 2.2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar)
 • 2.2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar)
 • 2.2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar)
 • 2.2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar)
 • 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar)
 • 2.2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar)
 • 2.2.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar)
 • 2.2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar)
 • 2.2.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar)
 • 2.2.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar)
 • 2.3 Tatabahasa Jenis Lain
 • 2.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa
 • 2.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu
 • 3.1.1.1 W. Marsden A Grammar of the Malay Language (1812)
 • 3.1.1.2 R.O. Winstedt Malay Grammar (1914)
 • 3.1.2.1 Raja Ali Haji
 • 3.1.2.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba)
 • 3.1.2.3 Asmah Hj. Omar
 • 3.1.2.4 Arbak Othman
 • 3.1.2.5 Abdullah Hassan
 • 3.1.2.6 Asraf Hj. Wahab
 • 3.1.2.7 Nik Safiah Karim dan et. al
 • 3.1.2.8 Zaharani Ahmad
 • 3.2.1 Aliran Tradisional
 • 3.2.2 Aliran Struktural
 • 3.2.3 Aliran Tranformasi Generatif
 • 3.2.4 Aliran Tatabahasa Wacana
 • 3.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh
 • 3.4 Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan
 • 3.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam
 • 4.1 Definisi Tatabahasa Tradisional
 • 4.2.1.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat
 • 4.2.1.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu
 • 4.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional
 • 4.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional
 • 4.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif
 • 4.6 Pengertian Linguistik Moden
 • 4.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional
 • 5.1 Definisi Tatabahasa Struktural
 • 5.2.1.1 Tokoh Tatabahasa Struktural Barat
 • 5.2.1.2 Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu
 • 5.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural
 • 5.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural
 • 5.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural
 • 5.6 Rumusan Tatabahasa Struktural
 • 6.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif
 • 6.2.1.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat
 • 6.2.1.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu
 • 6.3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif
 • 6.4.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa
 • 6.4.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan
 • 6.4.3.1 Rumus Struktur Frasa
 • 6.4.3.2.1.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek
 • 6.4.3.2.1.2 Pengguguran Frasa Predikat
 • 6.4.3.2.1.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif
 • 6.4.3.2.1.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa
 • 6.4.3.2.2.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek
 • 6.4.3.2.2.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek
 • 6.4.3.2.2.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang
 • 6.4.3.2.3.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek
 • 6.4.3.2.3.2 Peluasan Frasa Predikat
 • 6.4.3.2.3.3 Peluasan dengan Kata Hubung
 • 6.4.3.2.3.4 Peluasan melalui proses komplementasi
 • 6.5 Analisis Rajah Pohon
 • 6.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif
 • 7.1 Definisi Pembentukan Kata
 • 7.2 Bidang Morfologi meliputi aspek:
 • 7.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana
 • 7.4.1.1.1 Awalan
 • 7.4.1.1.2 Akhiran
 • 7.4.1.1.3 Apitan
 • 7.4.1.1.4 Sisipan
 • 7.4.2.1.1 Rangkai Kata Bebas
 • 7.4.2.1.2 Istilah Khusus
 • 7.4.2.1.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa)
 • 7.4.3.1.1 Penggandaan Seluruh Kata
 • 7.4.3.1.2 Penggandaan Kata Akar
 • 7.4.3.1.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa
 • 7.4.3.1.4 Penggandaan Suku Kata Akhir
 • 7.4.3.1.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak
 • 7.4.3.1.6 Penggandaan Menyaling
 • 7.4.3.1.7 Penggandaan Berimbuhan
 • 7.4.3.1.8 Kata Ganda Bilangan
 • 7.4.4.1 Mencantumkan Suku Kata
 • 7.4.4.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan
 • 7.5.1 Kata Tunggal
 • 7.5.2 Kata Terbitan
 • 7.5.3 Kata Ganda
 • 7.5.4 Kata Majmuk
 • 8.1.1.1 Kriteria Semantik atau Makna
 • 8.1.1.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat
 • 8.1.1.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata
 • 8.1.1.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi
 • 8.2.1 Kata Nama
 • 8.2.2.1 Kata kerja aktif transitif
 • 8.2.2.2 Kata kerja aktif tak transitif
 • 8.2.2.3 Kata kerja pasif
 • 8.2.3 Kata Adjektif atau Sifat
 • 8.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan)
 • 9.1.1 Definisi dan Konsep Frasa
 • 9.1.3.1 Frasa Nama (FN)
 • 9.1.3.2 Frasa Kerja (FK)
 • 9.1.3.3 Frasa Adjektif (FA)
 • 9.1.3.4 Frasa Sendi Nama (FSN)
 • 9.2.3 Jenis Klausa
 • 9.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa
 • 10.1.1 Definisi Ayat
 • 10.1.2 Pola Ayat Dasar
 • 10.1.3.1 Ayat Aktif
 • 10.1.3.2 Ayat Pasif
 • 10.2.1 Ayat Penyata
 • 10.2.2 Ayat Tanya
 • 10.2.3 Ayat Perintah
 • 10.2.4 Ayat Seruan
 • 10.3.1 Ayat Dasar (Ayat Inti)
 • 10.3.2.1 Konsep Pengguguran
 • 10.3.2.2 Proses Penyusunan Semula
 • 10.3.2.3 Proses Peluasan

HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Secara amnya. frasa dan ayat.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. 1.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1. lengkap. baik dalam ucapan mahupun tulisan. berkesan atau sebaliknya. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. tuntas. tatabahasa mestilah tepat. 1. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu. Contohnya. Dengan itu. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa.2. Oleh itu. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. Dengan perkataan lain. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal.

3 Siti Hajar Hj. Sebagai kesimpulannya. maksudnya tentu. „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa.1. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa.2.4 Salleh Mohd. tatabahasa ialah rentetan ucapan. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu. 1.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. tepat dan gramatis. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. Akib. Dengan perkataan lain. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977). 1. pengimbuhannya betul. Sistem-sistem yang tertentu. Akib.2. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna.2. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd.

Ini bermakna. berkesan atau sebaliknya. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan.1. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa. tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. Etika berbahasa. Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. Dengan perkataan lain. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum. betul-salah.

Katanya.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu. frasa-frasa. Tambahannya lagi. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu.1. tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. kata-kata. Tegasnya. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat. Namun begitu. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif .1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Tegasnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. morfem-morfem. perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya.

tetapi juga. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. kata-kata.Dengan kata lain. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata. malahan ini yang terpenting. morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Tokoh bahasa terkenal. morfem-morfem. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bentuk dan penggolongan kata.3. Tegasnya lagi. 1. frasa-frasa. Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis. alat untuk membentuk ayat-ayat. mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). Menurut Bloomfield (1935). Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). Menurut pakar bahasa tempatan. tatabahasa dan semantik. sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi.

Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina.mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . klausa dan frasa. Oleh yang demikian. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. golongan kata dan juga maksud makna kata. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Dalam bidang linguistik. terbitan dan pemajmukan. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. Tanpa sintaksis. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk.

kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. politik malah martabat bahasa itu sendiri. ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. Sebagai contoh.1. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. morfologi dan sintaksis.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri. predikat. objek. Dengan lain perkataan. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik. Oleh demikian. Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju.3.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 1. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. fonologi. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat. Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. keterangan dan lain-lain. fonologi dan morfologi serta sintaksis.4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri.

Skala di sini disebut tatatingkat. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa.3.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini.3. Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek. Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. objek. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz. 1. keterangan dan sebagainya.1. predikat.

dimulai dan diakhiri kesenyapan. 1. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan. semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. Justeru. Kata Kerja. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. Kata Adjektif dan Kata Tugas. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi. intonasi sempurna. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. letaknya antara kata dan klausa. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. mempunyai subjek dan predikat.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas.  Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. Maknanya di sini. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. institut perguruan dan universiti.

Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal. Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya.4.4. kita melihat pula konsepnya. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 1. Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini.

5. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. menengah. pelajar. kata sendi dan kata hubung. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. 1. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. institut perguruan dan universiti.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan.5. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan. Begitu juga dengan huraian kata adverba. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan. 1. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus.1.

Umpamanya. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Di samping itu. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. istilah fon. Rumusannya. berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pendekatannya bersifat preskriptif. semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. 1. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Malah. fonem. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. alofon. buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan.

Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. Jelasnya. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan.seperti „Sejarah Melayu‟. Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara.P. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). Menurut Harimurti Kridalaksana.1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. Shellaber (1899) dan R. 2. Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus.BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. A. Seorang ahli bahasa Indonesia. Favre (1876). Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. Heumius (1650) dan Gueynier (1677). seperti Marsden (1812). de Hollander (1845). buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. perbuatan dan harf (partikel). Winstedt (1913). Klinkert (1879). Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. E. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. Sebagai contoh. Elbink dan C.O. Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. De Houtman (1803). Maxwell (1882). Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Wiltens Dankaerts 91623). W.

Dalam tahun 1930-an. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939.fi‟il dan harf. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. Walau bagaimanapun.O. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. Dengan demikian. Di samping Za‟ba. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. Misalnya R. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. Satu hal yang jelas. Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Haji Sulaiman. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. Dari segi uraian dan pendekatan. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937. Sementara itu. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. Sehingga kini. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. Pada penghujung tahun 1960-an. Dengan demikian. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield.

Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Namun begitu. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik.Fries di Amerika. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969). Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Selain itu. Sebagai contoh. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. Nik Safiah Karim. Omar. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. Kemudian dengan agak tiba-tiba. ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. Kemudian. Dalam hal nahu Melayu. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Mashudi Kader. satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Farid M. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. Simin. ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat.

Harapan kita. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa.Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi. Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap.

Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj. al. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Omar.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A. Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana. Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et.

Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji.2. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj. Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O.T.

KPPM 3. IMM 8. SS 4. PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu. PB 9.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . PM 10. KPM 5. KPB 6. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain. PDM 12. RM 7. BK 2. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. JBM 11.

sendi nama. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. ganti nama. penyambut kata seruan JBM - nama. rupa nama. hairan. perbuatan. Mengikut tafsiran saya. faham kata. sifat. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. rupa kata. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. perbuatan. sifat. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). kata sangkal)  Seruan. cadangan. Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. perbuatan. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . seruan dan ibu kata PB PBM - nama. herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab. perbuatan dan diwal nama.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi. Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. pandu. kelakuan. Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah. tengking. ganti nama. sendi kata. keadaan nama dan perbuatan nama. sendi. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama.

kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata. Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden.Istilah Kata: Untuk istilah. kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan.

penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat. Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya. Malah ada juga bidang ejaan.Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik.

1. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri.2. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3. Namun pada 1940. Asraf Hj. Di Indonesia. Justeru. Misalnya. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. Sulaiman Masri. Asmah Hj. Simin. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et. Azhar M. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. Di Malaysia. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). pendidikan tinggi dan IPTA. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). Wahab.

2. pembahagian kata Fasal 11-14.1. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan. perbuatan (fiil) dan partikel (harf). Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). Namun begitu. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. Bustanul Katibin.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. analisis kalimat Fasal 15-31. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. Abdullah Hassan. misalnya Asmah Hj. Omar. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata-kata dan kata”. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. Dalam peristilahan terkini. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia.

3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2.2.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.2.2.2. 2.

2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.2.2.

2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan.2. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2.2.

Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini.3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2. J.K.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S.M.A.A. Glosematik (J.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya. dan Tatabahasa Generatif (N. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza.2. Lamb 1966). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Anderson 1971).M. 1958 dan W. Postal 1964).M. Tatabahasa Skala dan Kategori (M. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa.2. Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. Tagmemik (K. 1964. 2.2. Tatabahasa Kasus (J. Katz & P.J. Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa. Cooks 1969). Uldall 1930). dan lain-lain.L. Tatabahasa Tingkatan (S. Pike 1954. Halliday 1961). seperti. Chomsky 1957.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik. Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. Jika hal ini tidak berlaku. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. ayat dan wacana. Contohnya dari segi fonologi. sintaksis. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis. klausa. Seterusnya ialah perkataan. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. 2. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa. 2. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Kesimpulannya. Pertama ialah morfem. Unit berikutnya ialah frasa. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas. morfologi atau makna.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi. perbuatan dan kata partikel (harf). terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa.1.2.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama.3.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain. 3.

3.2.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.

1. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Asmah Hj.2.3. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).

2.3.5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974).1. Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.2. Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981).

1.6 Asraf Hj. Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.3.

Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .7 Nik Safiah Karim dan et.3.1.2.2.1. al Tatabahasa Dewan (1991).

2.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. Mashudi Kader dan ramai lagi. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna.2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. Abdullah Hassan. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural.3. 3. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927). Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini.2. Nik Safiah Karim et al.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. 3.2 3. Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Asraf. Di samping itu. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman.

tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I. Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana. Simin pada tahun 1980-an. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa.2. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. II. Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya.3. Berdasarkan huraian tatabahasa wacana.

Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). biasanya melibatkan orang. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. tempat dan konsep. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. benda.bahasa dahulu.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. kata bilangan dan penjodoh bilangan. ganti nama dan numeral. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. kata ganti nama. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. nama nika. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). Nik Safiah Karim et al. kita dapat mengesani alirannya. Misalnya Za‟ba. kriteria morfologi. kata nama khas dan ganti nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. 3. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. haiwan.

Seterusnya pada dekad 1980-an. Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. termasuk tatabahasa Za‟ba. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. Contohnya. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang. Dari kaca mata linguistik moden. Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3. Tetapi menjelang dekad 1970-an. tidak berhenti begitu sahaja.Kesimpulannya. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an.4 Setelah muncul ilmu linguistik moden.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 2008). Simin (1983). Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). karya Sanat Mohd. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. dan Nik Safiah Karim et. Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu. ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. Asmah Hj. Azhar M. 3. Seiring dengan penubuhan DBP.000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Namun begitu. Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan. Di samping itu. Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. seperti Abdullah Hassan (1986).5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. Omar (1992). (1979. Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. al.

Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. membina Munsyi Dewan. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. DBP melaksanakan pembinaan. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. buku kecil dan sisipan akhbar.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. sektor swasta. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. Pada peringkat awal. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. serta masyarakat umum. Di samping itu juga. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. Sesungguhnya. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. dwibahasa dan kamus istilah.

Dengan ini. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan.Akhir sekali.000 sebaik diluluskan Parlimen. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. menasihat. Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. iaitu linguistik tradisional. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 1971). Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. atau makna. Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan. Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Berbalik kepada konsep dan sejarah. Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa.H. menurut nahu ini. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani. Bezanya hanyalah. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. 4.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. Pertengahan dan India. tatabahasa. Oleh itu. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. tetapi. (Lyons. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟. R. Romawi. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik.

Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. Oleh sebab itu. kata seru dan kata partikel. maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. Oleh sebab mereka berfalsafah. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. misalnya penjenisan kata adverba. kata sendi.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. 4. 1971). ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”.

kata partikel. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. kata ganti nama. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. Di samping itu. iaitu: kata nama. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. kata sendi nama. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. Oleh demikian. iaitu yang berupa dialog. kata adverba. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. Kesannya. „Logos‟ terbahagi kepada dua. Seiring dengan perkembangan linguistik.Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri. kata kerja. dan kata seru. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu.

iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian. Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. Sebagai kesimpulannya. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. Pada umumnya. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax. kasus. nombor. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. Walau bagaimanapun. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. Walau bagaimanapun. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. Mungkin itulah hasil mereka yang agung.

Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar. Secara ringkasnya. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. Pada bahagian nahu. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. Di samping itu. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik.

Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. Tanpa usaha beliau. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Rumusannya. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif. Justeru. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. malah sangat tersusun dan teratur pula. Menurut Bloomfield. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato. Erasmus. Panini. T. Arnauld. Hermann Grassmann. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20. Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Pingala. Dante.Yaska. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm. Appolonius Discollus. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. M. Katyayana. al-Masri.

Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.1.4. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4.2.2. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.2.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.1.T.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.

3. Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya.Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba). (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 .

Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab. morfologi dan sintaksis. Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960.Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak. Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan.

bulan…. Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan.(Za‟ba. Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. kaki. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion. burung. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya dalam tatabahasa Melayu. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin. Akibatnya. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. Oleh itu. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain.4. tahun. 1954). huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. falsafah dan yang lainnya).

Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup. TT bersifat preskriptif. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. Disebabkan itu. Oleh demikian. humanistik dan normatif. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. Dalam nahu tradisional. Secara khususnya. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks.Walau bagaimanapun. Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan.

atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. perbuatan. ketetapan.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. 4. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). dan seruan. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Maxwell (1882). seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba. turun-temurun. sifat. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. menentukan ketentuan. Winstedt (1927). Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. ketetapan. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. sendi. dan Za‟ba (1965) sendiri. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu.

Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. tatabahasa dan makna. klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. semantik. tatabahasa.kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja. pedoman dan pegangan. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung. Hanya jelas pada ejaan. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. frasa. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. sebutan dan laras. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan. jelas sudut pengaplikasiannya. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. struktur bahasa. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa.

Jadi. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. dan saintifik tentang sesuatu bahasa. and structural linguistics. Dalam pelbagai kamus umum. bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). Jadi.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. khusus. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. syntax. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”.6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. Dinneen 1967:4). analitis.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. psycholinguistics. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. including the study of grammar. Ronald W. dialectology. dan objektif (F. comparative linguistics. computational linguistics. Lyons 1968). dan ketepatan hasilnya boleh diuji. and phonetics. objektif.

Oleh itu. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. sebagai satu sistem (langue). Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. tetapi melihat bahasa daripada dalam. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. 1916). dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh. Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk.

Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden. Akan tetapi.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin. tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi.4. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield. seseorang mungkin tertanya.

kata [merah] adalah suatu kata nama. Dalam hal [merah] tadi. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. Oleh sebab itu.mengikut penghuraian bahasa yang lain. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. tempat dan benda. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. 2. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. tempat atau benda‟. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. Dalam ayat. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang.

subjek eliptis. 7. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. subjek klausa dan sebagainya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. 5. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. subjek nasional. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat. Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. Dalam tatabahasa tradisional. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. subjek frasa. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟. Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. subjek apositif. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. 6. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. 8. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. „Dengan cara berjalannya sahaja. Sebagai tambahan. subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal.

ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah.9. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai. Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa. Bagi setiap rumus. terdapat banyak kekecualian. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Taxonomist dan Bloomfieldian. Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins. 5.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. 5. Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). Aliran ini digelar Struktural. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem. 1971). Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. Oleh itu. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. Harris. fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure.

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . juga. Nahu Melayu Mutakhir. Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun.Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. jua. pula. Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993).

Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem. sebagai unit bunyi.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. 5. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. dari aliran Linguistik London. Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Pada peringkat morfologi. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. Pada peringkat sintaksis. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas.

1957). Secara khususnya. bentuk dan struktur sesuatu bahasa. logika dan metafizik. Rumusannya. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. (Fries. Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. justeru makna tidak diambil kira.

keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. yang merupakan ayat.5. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. morfem. klausa. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. kata dan morfem. Ini bermakna dalam kajian nahu. frasa. morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. Pada peringkat fonem dan fon. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat. Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil.

Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. Untuk itu. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut.5. morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. yang bukan tersebar secara konstratif. bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. Secara umum. maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain.

tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum.5. Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran. Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents). tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut.5. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan). Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan. Selain itu.

Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini. tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit. analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. Rujuk gambar rajah di atas. Walaupun demikian. itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1. 5. Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan. Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu.Rumusannya.5. Dalam ayat ini. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari). dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat). Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu.1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang. Secara grafik. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat. Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Analisis ayat seperti ini. iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat. Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Pintu depan asrama sekolah masih tertutup. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Disebabkan hal sedemikian. Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia.

Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa.20.5. normatif dan tradisional. Dalam bidang tatabahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains. Sarjanasarjana lampau seperti Plato.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi. Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 . Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden.

kasus. stratifikasi dan pelbagai lagi. Secara umumnya. sistemik – fungsional. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tingkatan. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal. skala – kategori. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa. Di samping itu. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. struktur.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. tagmemik. glosematik.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

nahu dibahagikan kepada tiga komponen. iaitu: I. iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. Semantik Generatif dan sebagainya. Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik. II. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’. III. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). 6. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif.

Teori Theta. Dalam tahun 1965. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal. Abdullah Hassan.6. Amerika. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. Dua tahun kemudian. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. Di negara kita. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Teori Kontrol dan sebagainya. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. Teori Kasus. Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure.

Halle (1973).1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al. Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj. Siegel (1974). 6.1. Aronoff (1976).6.2.Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6.2.2.1. Allen (1978) dan lainlain.

Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. (2008).Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. Farid M Onn. Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hashim Hj Musa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Hamid Mahmood.

Amerika pada tahun 1975. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Farid M. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Di samping itu. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. Rumusannya.

3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6.

Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa.6. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. iaitu kecekapan dan perlakuan.4. iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami. kreatif. Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa.4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. 6. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. gramatis dan transformasional. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. khususnya dalam bentuk ayat. Menurut Chomsky (1957). Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman. Jadi. eksplisit. yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci.

iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. 1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumusannya. Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak. Performance (perlakuan).Oleh itu. iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan).

6. yang dinamai komponen fonologi. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. Pada peringkat struktur dalaman. peringkat struktur permukaan. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih. Kedua. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. Pertama. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. membentuk semantik ayat. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. atau dengan kata lain.4. bernama Noam Chomsky. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. Sebagaimana yang dinyatakan.

Untuk pemahaman lebih lanjut.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. ayat tanya. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. ayat penegas dan seumpamanya. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. Ini meliputi representasi fonetik. Guru itu Encik Ali. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4. rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek.3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6. dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar. predikat. objek. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.4.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti. Dengan kata lain.6.

A S P FN FN (2).Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon. seperti yang berikut: (1). A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

3. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran.4. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. penyusunan semula dan peluasan. Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi.6. penyusunan semula atau perluasan. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan.

4.3.1.2.1.3.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan. 6.6. 6. b) Jemput masuk.3.4.4.2.2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.

b) Zila dan Dila sangat rajin. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian.b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. Farhana pemain hoki. Dila sangat rajin. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. b) Janah dan Farhana pemain hoki.

3.2.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama.6.2.4.1. a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.4.3.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

6.2.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru. 6.2.4.4.3.2.3. Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.3. b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani.4.6.2.2. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam.4. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam. masa.3.2.

6.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.3.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.4.2. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.6.3.2.4.

6.2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.2.3.3.

= Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan.4.2.3.3.4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan. 6.6. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am.2.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan.4.3.

yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat.6. iaitu subjek dan predikat. Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama. Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing. yang mempunyai dahan dan ranting. iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu.

berikut ialah analisis rajah pohon. Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis.

Ibu dari dalam bilik. A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.

dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟. Oleh demikian. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. fonologi. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. Namun pada tahun 1972. semantik.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. Kemudian. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. dan kan. kita perhatikan kata pendidikan. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. Omar.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. didik. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri. makna satu unit ialah didik.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Daripada ketiga-tiga unit ini. Menurut Asmah Hj.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. Dalam hal ini. 7. kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya. Omar (2008). aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Misalnya.

Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi. Namun demikian. R. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan. kata adjektif. kata ganti nama. Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan.. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud. Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . R. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba. Omar lebih rinci dan menyeluruh.7. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi.O. kata tunjuk. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. kata kerja. Quirk dan S.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). kata sendi. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. Sebagai permulaannya. kata adverb) dan kumpulan B (kata article. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W.

Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir. kata kerja dan kata adjektif. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Winstedt dan Za‟ba. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan pendekatan demikian. Sendi dan Seruan. Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. kata Sendi dan Kata Depan. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. Sifat. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). Kata Keterangan. kata Hubung serta Kata Seru. Onn. Pada tahun 1947. Farid M. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. Bertitik tolak dari itu. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan.Kerjaan. Perbuatan. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Angka. Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. akhiran. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. akan terhasil kata terbitan. ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan. penggandaan. membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006). kata ganda. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Melalui proses ini.1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan).4.7. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. pemajmukan dan pengakroniman. kata majmuk dan kata akronim. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. sisipan dan apitan. 7.

Akhiran Kata Nama -an. -wati.. tata-.. -er. maha-.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md. ber-. dan te-. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . -wan.-an dan sebagainya..-kan. Kata Adjektif ter-. per-. dan –ah. Rajah 7. be-. isme. -man. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-. -em.dan di-. bel-. eka. ke. ke-. sub-.Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-. me-. dan –in. ter. -el.dan dwi-. Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan. memper-. pel-. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu. pra-.. Kata Kerja meN-. dan –i. Kata Kerja -kan. se-. -at.-an.. -in.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik.7. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae). morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). ber-buah.1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks. Konklusinya.dan ke-.1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Melalui proses ini. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. sisipan dan apitan. Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe . Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. akhiran. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja. Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan.+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akan terhasil kata terbitan. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. kata kerja dan kata adjektif.1.1. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. 7. iaitu peN-. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) .1. dan lain-lain lagi. me-lawan. Ada tiga imbuhan awalan nama. pe.4.4.

dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pembaca. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. pembelot. menunjukkan pekerjaan. pesawah. maharaja.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. kh. h. prasejarah. peladang. penghantar. penjaja. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. jururawat mahasiswa. ekafungsi dwibahasa. ukuran dan sesuatu yang abstrak. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. pelaut. sifat. pendengar. v. pembajak. pengurus. pengkaji. tatacara. pengetin ketua. jurubahasa. p. dwifungsi. kekasih. pengasuh pengecat. ekawarna. juruwang. prasyarat. pemburu pencuri. kekanda juruterbang. pengebom. f. pentadbir. pentafsir penggali. prasekolah. prauniversiti ekabahasa. alat. tinggi. mahaguru tatabahasa. pekedai pembesar. tatasistem prakata.

t. senipis. terambil. w. memperkotak-katik berlari. diperisteri. mengetuk mempersuami. y. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat. n. mengecat. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”. berbuah. memperlebar. mencuri. terbesar. m.1. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar. merawat. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. terkurus sehodoh. k. membesar. terminum diperoleh. setebal 7. tertinggi. secantik.4. p. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. my. mencari. melompat.mengkritik. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. ng.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l. s. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja.1. mengkaji mengebom. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub). melawat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . membawa. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca. mendayung menghijau. berfikir termakan. membilang mendaki. r. Rumusannya. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling.

budiman. sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran. karyawan. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contoh kecilkan. alat. sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. nasionalisme. seniman. cantuman. ukuran. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. patriotisme hadirin. mainan usahawan. muslimin hadirat. rahmati. hartawan. pendidikan. angkasawan. kawasan.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. banyak. jutawan. pinjaman seniwati. jahitan. peragawati komunisme. buatkan. muslimat sultanah. gunakan duduki. olahragawati.

7. kenamaan.4. Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan.... Rumus bagi apitan ialah: [ ke ..an peR-. pertanian Contoh kebesaran..1.. berjiranan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran. Oleh yang demikian..1.-an beR-. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan.3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar... perindustrian. dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit. bersesuaian perjawatan. Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan..... berlebihan... Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-. Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks.+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya.an Maksud kekuningan. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata.

.. berlanjutan...-i meng-... perniagaan. kebalikan me-..-kan me-... tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat..kan menge-. penantian.-i Contoh menafikan.. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud .. menjadikan.. pengolahan pengeboman. persetujuan.-i mem-. mensiasiakan membelikan. kesatuan.. pelayaran keputusan..-i men-..-an ke-....-kan mem-. menziarahi... membasahi mengubati........kan ber-.. bertolakan.Apitan Kata Nama Bentuk pe-. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami. pemindahan pendapatan. pewarisan pembunuhan..-an pem-..... kediaman. dicalonkan. berlandaskan..-an penge-.-an di-. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran.-kan diarahkan menaiki.. mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan.-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa... mengikut maksud kata dasar berumahkan... proses. memvariasikan. Contoh pelarian.. penculikan.. menyertai menjauhi.-an pen-. mempelopori... penjadualan pengkhianatan. pengintipan... menakluki...-kan meng-. merasakan... mengecamkan. transitif berkembangan disahkan.....-kan men-. menyalai. dilaporkan. mengamati. perjuangan pelajaran.. menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan.... kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-.-an peng-.. sebab jadi meyakinkan mentakrifkan. menghairahkan... pengepaman perjanjian... melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan.-an pel-. keadaan dan keserupaan....-kan ber-. memayungkan...... pembalakan.-an per-.

4.. figere) di dalam (in)..-kan diper-... Mengikut pemahaman saya.. keislaman. kata adjektif dan kata kerja.-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi.. memperhalusi kehilangan. kekeliruan 7. keinggerisan. misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang.. diekori.di-. dipersetujui.. dipertontonkan.4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar.. memperhambakan... diperlihatkan diperakui... sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar. dijauhi.. infiks terletak di tengah perkataan. mempersuami.1. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus. memperisterikan memperingati. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula.kan memper-..1.-i memper-. Bagi rumus sisipan..-i diper-. Menurut Wikipedia Indonesia.. diperhalusi mempersembahkan.-i ke-. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama. disertai diperdengarkan. ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. kelengkeng keruping. gelembung gerodak. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. jelujur.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . seruling. semerbak. kerelip gemilang. gelegak. selerak. kelabut.

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Asmah Hj. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu. Rumusannya.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya.7.4. Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . jika diteliti secara mendalam. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama.

Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7. Onn. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim. Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Farid M.

bumiputera. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7. tandatangan. daripada. sukarela. Misalnya apabila. Namun demikian. suruhanjaya. kerjasama. jawatankuasa. tanggungjawab.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu.1. kakitangan. olahraga.2.1. peribadi.2.4. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan.2. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap.1.7. kenapa dan lain-lain lagi.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa. warganegara.4.2.4. sukacita.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7. setiausaha.4. beritahu. pesuruhjaya dan matahari.

kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk. berdasarkan kelas. terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian.

Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu. terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Farid M. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. Hashim Hj. Onn. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih.

penggandaan kata akar. Melalui proses demikian. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asmah Hj. penggandaan berentak atau penggandaan separa. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7. penggandaan berima dan penggandaan menyaling.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj.7. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya.4. Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan. penggandaan suku kata akhir. Di sini. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata. penggandaan suku kata pertama.

4.3.3.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu. bermain-main.1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008). 7.1. 7.4. Misalnya: anak-anak.4. Contohnya. melambai-lambai. makan-makan.1. cantik-cantik.7. kata kerja. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja. satu-satu dan sebagainya.4. dibelek-belek dan seumpamanya. dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan.3. kata adjektif dan kata adverba. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. Oleh itu.1.3. Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata-kata demikian adalah kata kompleks.

3. sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}.1.Rumusannya. 7.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif). Misalnya lelari (kata kerja). bebenang dan pelbagai lagi.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. jejari.1. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja. 7. Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. lelabu.3.4. lelipan. pepijat. lelangit. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. kata adverba dan kata adjektif. ada penggantian <a> dengan <e>.4. yakni e-pepet. Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini. sesiku. bebuahan. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). kekura. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. bebawang. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. Di samping itu.

gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini. kata kerja. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama.1. Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu.6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini. Misalnya dolakdalik. kata adjektif dan kata keterangan.keindahan bunyi atau euni. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang.4. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas. Menurut Asraf (2007). unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). 7. Rumusannya.3. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. porak-peranda dan huru-hara. Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini. makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟.

bertikam-tikaman keanak-anakan.4. setidak-tidaknya 7. kecil-kecilan buat-buatan. akhiran. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian.8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus. kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya. rumah-rumahan berura-ura.4. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. apitan atau sisipan.7.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007).3.1. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan.3. Kata adjektif.

Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik. Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini.Rumusannya.

4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi. Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan. Berdasarkan Kamus Dewan juga. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.4. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Kita lihat kepada maksud akronim pula. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7.7. Raminah Hj.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim.

novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru.4.Secara umumnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru. Sebagai contoh. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini.

4. Namun ditegaskan di sini. rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya.4.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep. institusi. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7. Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan. bangunan dan sebagainya. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak.

Kata tersebut ialah cikgu. Di samping itu. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. dari segi membentuk istilah. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. Misalnya. merujuk kepada Asmah Hj. Ini kerana dalam semantik. maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. Selain itu. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. awas dan bah. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim. Konklusinya. beliau memberikan tiga jenis akronim. juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim.Di samping itu. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman. Sebaiknya. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟.

apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan. Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa. Selain itu. Oleh itu.melalui penggunaan dua kata ini. Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza.

7.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal.7. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. kekura dan pelbagai lagi. kata terbitan. 7. buku-buku.5. Bentuknya ialah kata tunggal.5. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga. 7. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. lelaki. Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. pensyarahpensyarah. penggandaan separa seperti negeri-negeri.5. kata ganda dan kata majmuk.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil. jejari. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan. apitan dan sisipan.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. akhiran. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan mewujudkan makna tertentu.5. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. 7.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi. Dalam menggolong kata. Justeru. kriteria semantik dan kriteria fonologi. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8. Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. 2006). Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. kriteria sintaksis. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. (Abdullah Hassan.

1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. ciri sintaksis. Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8. ciri morfologi dan ciri fonologi.

maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif.1. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi.1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan.1. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat. Di samping itu. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. 8. Berdasarkan kepada makna. frasa kerja. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis. Sebagai contoh. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik. Sebagai contoh. Istilah ini membawa maksud bentuk. Justeru. kata adjektif pula menerangkan kata nama. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. Dengan demikian.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja.1. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai. Dengan kata lain. frasa adjektif.8.

8. Oleh itu. m. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi. iaitu penulis.menerbitkan kata nama.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya.yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi .1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN. pengeluncuran. Sebagai contoh.1. pelatih.1. menyanyi. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata. ny. Misalnya awalan meN. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. n. umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat. ng atau nge menurut konteks fonologinya.1. semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe.8. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me. penggetaran. pengglotisan dan penduaan konsonan.seperti menari.

beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dia. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major. Ali. Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. ini. senyuman) Kata ganti nama (itu. kolej. mereka. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. Itulah sebab kenapa Kata Nama. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. Kebiasaannya. anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. aku. Dengan kata lain. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major.2. Sekarang. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. awak. Prof. rumah. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama. 8.8.

iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8. Pelajar itu menulis jawapan. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis.2.8. me-…i.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. memper-…kan.2. Dalam ayat transitif ini.

2.seperti terangkat.seperti berasah. terjatuh. berkereta.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. berlipat. jatuh. kehujanan dan sebagainya. Pemuda itu sedang berborak. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat. tercapai dan sebagainya.8. duduk. kedinginan.-an seperti kecurian.2.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 8. (iii) Kata kerja pasif ke-. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. (i) Kata kerja pasif berawalan ber.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis.. dan bersendirian.2. bertulis dan sebagainya. ber-. terbunuh.

Sebagai contoh.8. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya. Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8. Disebabkan perkara begini. sungguh dan sangat.2.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah. Begitu juga kata adverba.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup. kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat. inilah maksud golongan perkataan yang terhad. Jadi. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.

kata penguat. Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat.kata arah . kata tanya. penafi. pembantu.kata seru . kata penegas. Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural. iaitu : . penanya dan penyeru. kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .kata tanya . pedepan.kata sendi nama . kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu. kata nafi.8. penguat.kata bilangan .kata pemeri .kata penguat . kata perintah. penentu.kata hubung .kata penegas . pembenar. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata pangkal ayat . penegas.kata nafi . kata arah.kata penekan . kata pemeri.1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.kata adverba .kata perintah .kata pembenar . pemeri.kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru. kata sendi nama.3.kata bantu .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

frasa ialah satu unsur daripada ayat. Frasa. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis. Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa. Berdasarkan fungsinya. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa. kata kerja dan kata adjektif. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat. 9.BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG).1.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa.

Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. struktural dan tranformasi generatif. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pertama. but which does not have the characteristics of a clause and typically. fills slot on the clause level. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Kedua. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. but not always. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. potentially. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata.Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. of two or more words. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. Selain itu. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. Dalam buku-buku tatabahasa lama.

3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. FK. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . deretan kata sempurna. Sebaliknya. Di samping itu. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. frasa kerja. FSN mengandungi dua unsur wajib. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. frasa kerja. Jadi kesimpulannya. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. Maksudnya.1. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif.

1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. guru.9. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK).3. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. 2. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. iaitu subjek dan predikat. 3. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1. serambi mekah. 5. 4. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . frasa nama berfungsi sebagai subjek.1. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. serambi mekah. guru sekolah agama.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Keterangan mengbidangkan sedulang makanan. 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. menembak harimau itu dengan senapangnya. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. namun unsur-unsur yang lain. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya. Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. buku.Dalam ayat-ayat di atas. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya.

Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya.

baik sungguh. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang. jauh dari sini. Kakaknya 2. Sebagai unsur keterangan.9. Markahnya 3. Orang muda itu 4. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1. masih kecil lagi. Anaknya 6.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya.3. Malam ini 10. Warna bajunya 7. Suara penyanyi itu 9. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kemerah-merahan. merdu. Perusahaan itu 8. rendah. gelap benar. paling besar sekali. tentu baik. kata adjektif hadir sesudah kata nama.1. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Perangainya 5. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.

17. asli. 12. 11. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . liar. 20. cepat. 19. segera.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. sungguh nyenyak. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. amat curam. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. terlalu kerap. 18. 15. kaya. 13. 14.

Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. sama ada di hadapan atau di belakangnya. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis.

Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan. Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna. Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.

1. didahului oleh kata bantu. sebagai pilihan.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. sampai.9.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. kepada. hingga. bagi. daripada. Kata sendi nama ialah. tentang. pada. dan sebagainya. dari. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. dengan. Frasa sendi nama boleh juga. ke. untuk. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama.3. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akan. oleh.

3.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Sila teliti contoh yang berikut: 1. mereka mogok. 9. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis. Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. yang menjadi konstituen kepada ayat. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul.2. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai. Kita sudah pun memahami klausa bebas. saya yang hadir. Nadia pandai. Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. 2.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis.9. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas). Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil.

Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Merupakan unsur pembentuk ayat. Mempunyai subjek dan predikat. Ayat mempunyai subjek dan predikat.9. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat. merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Fries. C. Leonard Bloomfield (1961): . 10.. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. in given utterance. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. 1963). C. Oleh itu. jenis.1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. dan pola. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”. Menurut C... menakrifkan ayat sebagai “. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya.e. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St. (C. is not part of any larger construction. . Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”. A. C.A. sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C. of being uttered by itself. misalnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Fries. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional. 1963). Melalui konsep ini.. (C. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional. a construction (or form) which. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson.1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. bentuk. Fokker (1980). i.. Fries.1.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10.. Pertama sekali. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. Fries (1963). C.ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone.

Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. Jacobs dan P. Raja Mukhtaruddin Dain (1977). Asmah Hj. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. kita dapat melihat perbezaan yang ketara. yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi.Dalam huraian ayat bahasa Melayu. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. but nor every string of words is a sentence. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. Namun begitu. dan mengandungi proposisi yang lengkap. A. ( Asraf. Antaranya ialah Lufti Abas (1972). Hashim Musa (1978) dan ramai lagi. R. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. S. Omar. Nik Safiah Karim (1978). Justeru.

Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. Dari segi ragam. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. ayat terdiri daripada ayat penyata. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. Namun.Konklusinya. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. ayat tergolong kepada dua bahagian. anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa. setelah diklasifikasikan. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dari segi jenisnya pula. frasa adjektif atau frasa sendi nama. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan. ayat perintah. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. ayat tidak terhad banyaknya. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. penggantian. frasa kerja. ayat tanya dan ayat seru. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. ayat merupakan inti asas sintaksis.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat ii ialah ayat pasif. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Dalam bahasa Melayu. Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„.1. Ayat i ialah ayat aktif.10. Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟. frasa nama dan frasa adjektif. Contoh: (i) Adik membaca buku. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak. frasa nama dan frasa kerja. serta frasa nama dan frasa sendi. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran.1. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. (ii) Buku dibaca oleh adik.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama. Pola 3 : Baju itu + hijau. 10.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.

10. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. ayat tanya. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.2. ayat perintah. dan ayat seruan. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya. Saya mempunyai sebuah komputer. 10. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ciri-cirinya ialah.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata.3. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan.3.1.1. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan. 10. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Contohnya.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ia diakhiri dengan tanda noktah „.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. dan sebagainya. berapa.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10.10. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. bila. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah.2. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?). bagaimana. engkau dan selainnya digugurkan.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. kamu. kamu. siapa. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . engkau. dan sebagainya yang digugurkan.2. Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. mengapa.

sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak. cantiknya perempuan itu! Amboi. amboi. marah. cis. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. wah. aduh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. Jangan ambil wang orang. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. Sila datang ke pejabat saya malam ini. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. takjub. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Untuk memahami ayat seruan tersebut. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. syabas dan sebagainya. eh. geram. Tolong hantarkan tugasan esok.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. sakit dan sebagainya. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut.2. Tuhanku! Wah.

Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib. the basic. ayat tunggal dan ayat terbitan. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. (Nik Safiah Karim et al. . Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: . Dengan kata lain.3. 10. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya.1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985). Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu. (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. 1968) Rumusannya.3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. mengikut bahasa Melayu. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. elementary sentences of the language. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat.10. Justeru. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. the stuff from which all else is made. negatif dan sebagainya. ..

Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. frasa dan kata. Selain itu. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan. Arif sedang belajar.3. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa. ayat perintah dan sebagainya.1. Abang pandai.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Contoh: Dia jururawat. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. Seterusnya. 10. Oleh itu. Kakak ke kedai.

Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. A. ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. (Lufti Abas. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964).2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar. Menurutnya lagi.10. Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 1975) Asraf. transformasi gabungan dan transformasi rapatan. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Dalam bahasa Melayu. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja. Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). penyusunan semula. Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis. iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. Konsep yang diutarakan oleh A.3. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa.

Pengguguran frasa predikat c.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d.2. Kamu keluar ii.10. contoh: i. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a. Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll.3.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l. Contohnya: i. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah. Abang Ali sangat rajin.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan. Dia dan isterinya masih di kampung.Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. l. Sepupunya belajar di Pahang a. Dia masih di kampung. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin. Isterinya masih di kampung. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . c. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang. d.

ii. Nani membeli baju yang cantik itu. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Contoh: i. Baju itu cantik. Bersenam boleh menyihatkan badan. Nani membeli baju itu. Yang hijau itu pilihan saya.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Kereta itu pilihan saya. ii. Contoh: i. frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Kereta itu hijau. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Nani membeli yang cantik itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Merokok membahayakan kesihatan. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya. Kereta yang hijau itu pilihan saya.

(Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita. Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. c) Penyusunan semula melalui ayat songsang. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.2.10.3.

3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Osman mengusik budak yang menangis itu. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu . Guru kelas tidak hadir. Mereka melaporkan .3. Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu.2. ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut.10.( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya. Budak itu menangis. Ayah sakit perut. Ayah tidak pergi kerja. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Morfologi. HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . Bhd. Nahu Melayu Mutakhir. Asraf Wahab (1988). Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Ali Mahmood. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Sasbadi Sdn. HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Bhd. Asraf Abdul Wahab (2007). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Ceritera Bahasa. Bhd. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Awang Sariyan (2002). Abdullah Hassan (2008). Alias Mohammad Yatim (2007). Bhd. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Sintaksis. Asmah Haji Omar (1993). Bhd. Permulaan Ilmu Linguistik. Sintaksis Dialek Kelantan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teori Linguistik. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Arbak Othman (1980). Asmah Haji Omar (2008). Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Arbak Othman (1984). Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Pengantar Teori Sintaksis.

Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Language. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Farid M. Tatabahasa Pegangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Zulkifley Hamid. Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Ramli Md. Sintaksis Bahasa Melayu. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Serdang: Penerbitan UPM. Onn. Salleh (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabran dan Rahim Syam (1986). Linguistik Melayu. London: Allen & Unwin. Che Ibrahim Salleh (2008). Salleh dan Rahim Aman (2007). Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim. Jakarta: Balai Pustaka. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia.Azhar M. Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). Hashim Hj. Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Bhd. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Musa (1993). Linguistik: Teori dan Aplikasi. Ramli Hj. Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Raminah Hj. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. L. Bloomfield. Kajian Bahasa. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lufti Abas (1985). (1935). Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Mohd Isa Hassan (1993). Simin (1983). Ismail Salleh (1993). Siti Hajar Abdul Aziz (1996). BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Nor Hashimah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: . Hassan Alwi (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Harimurti Kridalaksana (1983). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.8.iiu. Za‟ba (2000). -13.2008. (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff. Afiks) Laman Sesawang: Http://www. -13.htm. Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Zainal Abidin Ahmad. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3.8.wilta. Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu.edu.wikipedia. Sufiks. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia.org/ber_prefix.doc. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara.2008. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks. Zaharani Ahmad (2008).my/mascitah/pengaplikasian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->