HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . lengkap. Oleh itu. berkesan atau sebaliknya.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa. frasa dan ayat. lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Dengan perkataan lain. 1. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. 1. tatabahasa mestilah tepat. Secara amnya. Dengan itu. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik. tuntas. baik dalam ucapan mahupun tulisan. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri.2. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. Contohnya.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata.

1. 1.4 Salleh Mohd. maksudnya tentu. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd. „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa.2. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa. Akib. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. Sistem-sistem yang tertentu.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996). Sebagai kesimpulannya. pengimbuhannya betul. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977). tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik.3 Siti Hajar Hj. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul.2. tatabahasa ialah rentetan ucapan. 1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tepat dan gramatis. Dengan perkataan lain. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu.2. Akib. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu.

tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. Ini bermakna. Etika berbahasa.1. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. berkesan atau sebaliknya. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . betul-salah. Dengan perkataan lain. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan. Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata-kata. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa. morfem-morfem. perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. frasa-frasa. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat. Namun begitu.3. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif . Tegasnya. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan.1. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu.1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Katanya. tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Tegasnya. Tambahannya lagi. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat.

Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi. tetapi juga. mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). tatabahasa dan semantik. alat untuk membentuk ayat-ayat. 1. malahan ini yang terpenting. frasa-frasa.Dengan kata lain. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. Menurut pakar bahasa tempatan. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. Tegasnya lagi. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama. maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu.3. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. Menurut Bloomfield (1935). Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Tokoh bahasa terkenal. bentuk dan penggolongan kata. sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. morfem-morfem. kata-kata. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata. Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk.mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. klausa dan frasa. ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. Dalam bidang linguistik. terbitan dan pemajmukan. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. Oleh yang demikian. golongan kata dan juga maksud makna kata. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. Tanpa sintaksis.

fonologi.3. Oleh demikian. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis.1. 1.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. morfologi dan sintaksis. keterangan dan lain-lain. politik malah martabat bahasa itu sendiri. Sebagai contoh. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. Dengan lain perkataan. fonologi dan morfologi serta sintaksis. predikat. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran.3. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat. Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. objek. kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri.

saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek.3. 1. Skala di sini disebut tatatingkat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa. objek.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz.1. predikat. Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. keterangan dan sebagainya.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini.

Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. Justeru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. institut perguruan dan universiti. Maknanya di sini. letaknya antara kata dan klausa.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi.  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. dimulai dan diakhiri kesenyapan.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia. Kata Adjektif dan Kata Tugas. 1. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif.  Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. mempunyai subjek dan predikat. Kata Kerja. intonasi sempurna. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran.

kita melihat pula konsepnya.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu. Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal.4. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu. Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini.4. 1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden.1.

institut perguruan dan universiti. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. 1. kata sendi dan kata hubung. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan. 1.5. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran.5. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. Begitu juga dengan huraian kata adverba. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus. pelajar. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. menengah. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan.

semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di samping itu. alofon. istilah fon. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Pendekatannya bersifat preskriptif. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris. 1. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif. berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. Umpamanya. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. fonem. buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan. Rumusannya. Malah. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

seperti „Sejarah Melayu‟. Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. Jelasnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

seperti Marsden (1812). hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. Sebagai contoh. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. Winstedt (1913). Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. Wiltens Dankaerts 91623). Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu.P. de Hollander (1845). 2. kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Shellaber (1899) dan R.O. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. Seorang ahli bahasa Indonesia. perbuatan dan harf (partikel).BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. A. Favre (1876). Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). W. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. De Houtman (1803). E. Klinkert (1879). Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. Heumius (1650) dan Gueynier (1677). Menurut Harimurti Kridalaksana. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu. Maxwell (1882). Elbink dan C.

Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939. Dengan demikian. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. Misalnya R. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. Sehingga kini. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b.O. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. Di samping Za‟ba. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Dengan demikian.fi‟il dan harf. Satu hal yang jelas. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. Walau bagaimanapun. Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. Haji Sulaiman. Pada penghujung tahun 1960-an. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. Dari segi uraian dan pendekatan. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. Sementara itu. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba. Dalam tahun 1930-an.

satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu.Fries di Amerika. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Selain itu. ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. Mashudi Kader. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969). ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat. Kemudian. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. Dalam hal nahu Melayu. Simin. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. Farid M. Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. Kemudian dengan agak tiba-tiba. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). Sebagai contoh. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Omar. Namun begitu. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Nik Safiah Karim.

dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa. Harapan kita. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap.Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi.

Omar.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A. al. Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et. Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj.

Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O.2.T.1. Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji.

RM 7. PM 10. IMM 8. KPM 5. KPB 6.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. SS 4. BK 2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . PB 9. PDM 12. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain. PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu. KPPM 3. JBM 11.

Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. tengking. penyambut kata seruan JBM - nama. sendi. ganti nama.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. sendi nama. hairan. pandu. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. keadaan nama dan perbuatan nama. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama. Mengikut tafsiran saya. seruan dan ibu kata PB PBM - nama. perbuatan. cadangan. perbuatan. menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. perbuatan dan diwal nama. sifat. sifat. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab. rupa kata. kelakuan. faham kata. sendi kata. kata sangkal)  Seruan. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. perbuatan. rupa nama. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. ganti nama.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi.

kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata. Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan.Istilah Kata: Untuk istilah.

karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik. penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya. Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Malah ada juga bidang ejaan. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden.

Simin. karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri. Misalnya. Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. Azhar M. Asmah Hj. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu.2. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Di Malaysia.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). Wahab. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. Namun pada 1940. Asraf Hj.1. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3. pendidikan tinggi dan IPTA. Justeru. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. Di Indonesia. Sulaiman Masri. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional.

Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. Bustanul Katibin.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. pembahagian kata Fasal 11-14.1. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Omar. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. misalnya Asmah Hj. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. kata-kata dan kata”. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. Dalam peristilahan terkini. Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan.2. analisis kalimat Fasal 15-31. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Abdullah Hassan. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. perbuatan (fiil) dan partikel (harf). Namun begitu.

2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.2. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. 2.

2.2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.

2. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan.2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan. Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2.2.

dan lain-lain. Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2.J.M. Tatabahasa Skala dan Kategori (M. J. Anderson 1971). dan Tatabahasa Generatif (N. Postal 1964). Tatabahasa Tingkatan (S. Halliday 1961).M. Chomsky 1957.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S.A. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza. 1964. 2.2.K. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa. Cooks 1969). Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini.A. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa.M. Katz & P. Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. Lamb 1966). seperti. Glosematik (J. Tagmemik (K.2. Uldall 1930). Pike 1954. 1958 dan W.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya.3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa.2.L. Tatabahasa Kasus (J.

morfologi atau makna. ayat dan wacana. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. Pertama ialah morfem. Unit berikutnya ialah frasa. Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat. Seterusnya ialah perkataan. Contohnya dari segi fonologi. 2. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. Kesimpulannya.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik. Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. 2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. klausa. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis. Jika hal ini tidak berlaku. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri. sintaksis. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

1. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain. terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perbuatan dan kata partikel (harf).1.2.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama.2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi. 3.3.

3.2.1.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1.3 Asmah Hj.2.3. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969). Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974).4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981).3. Nahu Bahasa Melayu (1986) 3. Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.2.1.2.

3. Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.6 Asraf Hj.1.

2.1. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.2.3.1.8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . al Tatabahasa Dewan (1991).7 Nik Safiah Karim dan et.

Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. 3. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927).2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. Nik Safiah Karim et al. 3. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini. Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing.2. Abdullah Hassan. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna. Di samping itu.3. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. Mashudi Kader dan ramai lagi. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman. Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Asraf. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan.2 3. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata.2. Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa.2. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman.

Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana.2. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri. Simin pada tahun 1980-an. Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu. Berdasarkan huraian tatabahasa wacana.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG. II.3.

kriteria sintaksis dan kriteria fonetik.bahasa dahulu. penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). Misalnya Za‟ba. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. Nik Safiah Karim et al. benda. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. nama nika. kata nama khas dan ganti nama. 3. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. ganti nama dan numeral.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. kata bilangan dan penjodoh bilangan. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. tempat dan konsep. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim. kriteria morfologi. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. biasanya melibatkan orang. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . haiwan. kita dapat mengesani alirannya. nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. kata ganti nama.

termasuk tatabahasa Za‟ba. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. Seterusnya pada dekad 1980-an. Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. Contohnya. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3.4 Setelah muncul ilmu linguistik moden. Tetapi menjelang dekad 1970-an. tidak berhenti begitu sahaja. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka.Kesimpulannya. Dari kaca mata linguistik moden. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. Simin (1983). Asmah Hj. Di samping itu. Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. dan Nik Safiah Karim et. Namun begitu.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. Azhar M.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu. DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. seperti Abdullah Hassan (1986). Seiring dengan penubuhan DBP. 3. Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400. ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. karya Sanat Mohd. Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. (1979. 2008). al. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. Omar (1992).000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu.

tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. membina Munsyi Dewan. DBP melaksanakan pembinaan. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan. Di samping itu juga. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. dwibahasa dan kamus istilah. buku kecil dan sisipan akhbar. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. Pada peringkat awal. serta masyarakat umum. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. sektor swasta. Sesungguhnya.

DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur. mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. menasihat. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan. Dengan ini.Akhir sekali. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .000 sebaik diluluskan Parlimen.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Oleh itu. Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan.H. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. R. atau makna. menurut nahu ini. Romawi. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. (Lyons. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. Bezanya hanyalah. 4. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. 1971). Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. Berbalik kepada konsep dan sejarah.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. tetapi. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. iaitu linguistik tradisional. Pertengahan dan India. tatabahasa. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik.

kata seru dan kata partikel. ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng. kata sendi. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. Oleh sebab itu. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. 4. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi. saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). Oleh sebab mereka berfalsafah. misalnya penjenisan kata adverba. 1971). Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal.

Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. dan kata seru. Di samping itu. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. kata adverba. Oleh demikian. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. Kesannya. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. iaitu: kata nama. kata ganti nama. kata partikel.Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. iaitu yang berupa dialog. kata sendi nama. kata kerja. Seiring dengan perkembangan linguistik. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. „Logos‟ terbahagi kepada dua. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu.

Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. Pada umumnya. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. Mungkin itulah hasil mereka yang agung. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . nombor. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Sebagai kesimpulannya. iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani. kasus. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian.

Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. Secara ringkasnya. al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. Di samping itu. sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. Pada bahagian nahu. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar.

tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. malah sangat tersusun dan teratur pula. Tanpa usaha beliau. Justeru. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. Menurut Bloomfield. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. Rumusannya. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti.

Erasmus. Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato. al-Masri. Panini. Arnauld. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hermann Grassmann. Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. Pingala. Dante. Appolonius Discollus.Yaska. Katyayana. M. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20. T.

2. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.2. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4.1.1. Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.T.2.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4.4.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.

3. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 .Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba). (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya. Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan. Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi.Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab. morfologi dan sintaksis. Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960.

Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap.(Za‟ba. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya dalam tatabahasa Melayu. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. tahun. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. burung. bulan….3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin.4. falsafah dan yang lainnya). Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa. Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. 1954). Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. Oleh itu. kaki. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. Akibatnya. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal. TT bersifat preskriptif. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. Disebabkan itu. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. Secara khususnya. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan.Walau bagaimanapun. Oleh demikian. Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. Dalam nahu tradisional. humanistik dan normatif. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak.

Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). turun-temurun. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. Winstedt (1927). 4. ketetapan. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sendi. sifat. dan seruan. Maxwell (1882). perbuatan. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. dan Za‟ba (1965) sendiri.4. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. menentukan ketentuan. ketetapan. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba.

frasa. Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pedoman dan pegangan. Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung. Hanya jelas pada ejaan.kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. jelas sudut pengaplikasiannya. struktur bahasa. semantik. tatabahasa. Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. tatabahasa dan makna. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan. klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. sebutan dan laras.

and structural linguistics.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. computational linguistics. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. Dinneen 1967:4).4. syntax. dan objektif (F. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. analitis. Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). and phonetics.6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. dan ketepatan hasilnya boleh diuji. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. Jadi. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. Jadi. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. dan saintifik tentang sesuatu bahasa. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. Dalam pelbagai kamus umum. Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. comparative linguistics. Ronald W. khusus. objektif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Lyons 1968). dialectology. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. psycholinguistics. including the study of grammar.

ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya.Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. 1916). Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. sebagai satu sistem (langue). Oleh itu. Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. tetapi melihat bahasa daripada dalam.

tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. Akan tetapi.4. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. seseorang mungkin tertanya. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield. tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin.

kata [merah] adalah suatu kata nama. Dalam hal [merah] tadi. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. tempat atau benda‟. Oleh sebab itu. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. 2. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif.mengikut penghuraian bahasa yang lain. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang. tempat dan benda. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. Dalam ayat. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟.

4. Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. subjek nasional. 5. 7. 6. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. subjek eliptis. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟. subjek klausa dan sebagainya. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. subjek frasa. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. 8. „Dengan cara berjalannya sahaja. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal. Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. Sebagai tambahan. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. Dalam tatabahasa tradisional. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. subjek apositif.

Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut. Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa.9. Bagi setiap rumus. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian. terdapat banyak kekecualian. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Harris. fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. 5. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. Oleh itu.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem. 1971). Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. Taxonomist dan Bloomfieldian. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure. Aliran ini digelar Struktural. 5. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural.

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun.Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. juga. jua. Omar. Nahu Melayu Mutakhir. (1993). pula. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas. Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem. dengan fonem sebagai unit tatabahasa. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. Pada peringkat morfologi. Pada peringkat sintaksis. sebagai unit bunyi. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. dari aliran Linguistik London. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. 5. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri. Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969.

aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku.selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). 1957). Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. Rumusannya. bentuk dan struktur sesuatu bahasa. (Fries. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. justeru makna tidak diambil kira. Secara khususnya. logika dan metafizik. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain.

morfem.5. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu. keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. Pada peringkat fonem dan fon. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil. kata dan morfem. klausa. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas. yang merupakan ayat. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. frasa. Ini bermakna dalam kajian nahu.

sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural. Untuk itu. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. yang bukan tersebar secara konstratif. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain. Secara umum. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa.5. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal.

Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan.5. tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum. tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents). Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield. Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran.5.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. Selain itu. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan).

Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Walaupun demikian. tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit. Rujuk gambar rajah di atas. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini. Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata.

Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari). Secara grafik.Rumusannya.1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang.1. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat.5. dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat). Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu. Dalam ayat ini. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan. pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 5. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat.

iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat.Analisis ayat seperti ini. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat.

tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus. Disebabkan hal sedemikian. Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. Pintu depan asrama sekolah masih tertutup.

Dalam bidang tatabahasa. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi. Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa.5. Sarjanasarjana lampau seperti Plato. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. normatif dan tradisional. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman. maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 . Jika diteliti kepada perkembangan linguistik.20. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal. Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab.

struktur. tingkatan. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. stratifikasi dan pelbagai lagi. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. glosematik. tagmemik. sistemik – fungsional. Di samping itu. Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kasus. Secara umumnya. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. skala – kategori. perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Semantik Generatif dan sebagainya. 6. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’. Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik. iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). II. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. iaitu: I. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects. III. nahu dibahagikan kepada tiga komponen. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures.

2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya. Abdullah Hassan. Dalam tahun 1965. penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. Teori Kontrol dan sebagainya. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Teori Theta. Di negara kita. beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Dua tahun kemudian. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. Teori Kasus. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan.6. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. Amerika.

2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al.1.1.Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).2. Allen (1978) dan lainlain.2.6. Aronoff (1976).1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky. Halle (1973). Siegel (1974). Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6. 6.2.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .

Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Farid M Onn. Hashim Hj Musa. (2008).

Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain. Rumusannya. Amerika pada tahun 1975. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. Di samping itu. Farid M.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio.

6.3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. kreatif. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. eksplisit. iaitu kecekapan dan perlakuan. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. Jadi. Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman. Menurut Chomsky (1957). pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa. 6. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami. khususnya dalam bentuk ayat. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. gramatis dan transformasional. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa.6.

1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Oleh itu. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan). ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. Performance (perlakuan). Rumusannya. Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak. iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang.

maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. bernama Noam Chomsky. membentuk semantik ayat. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. atau dengan kata lain. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. Pada peringkat struktur dalaman. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. Kedua.6. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. peringkat struktur permukaan. yang dinamai komponen fonologi. Pertama. Sebagaimana yang dinyatakan. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa.

Untuk pemahaman lebih lanjut. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. ayat tanya. ayat penegas dan seumpamanya. Guru itu Encik Ali.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini meliputi representasi fonetik.

rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti. objek.6.4. dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar. predikat.3.4. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan kata lain.3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6.

A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon. seperti yang berikut: (1). A S P FN FN (2).

menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis.Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Proses transformasi melibatkan proses pengguguran.3. Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran. penyusunan semula dan peluasan.2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi.6. penyusunan semula atau perluasan. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan.

2.3.1.2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 6. 6.4.2.1.4.3.3.4.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan.6. b) Jemput masuk.2.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.

b) Janah dan Farhana pemain hoki.b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. Dila sangat rajin. iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. b) Zila dan Dila sangat rajin. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. Farhana pemain hoki. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.2.4.1.4.6.2.1.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.3.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

2. 6.4.2.2.3.3.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru.6. Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat.

3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2. masa. b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani.3. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam.4.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.2.6. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.3.2.4.

4. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.2.6.4. 6.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.3.3.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.3.

4.2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.6.2.3.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan.3. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian.4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan.4. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am. 6.3.6.3.2.4. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan.2.

6. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing. Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama. iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat. yang mempunyai dahan dan ranting. iaitu subjek dan predikat.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon.

A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis. A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. berikut ialah analisis rajah pohon.

A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Ibu dari dalam bilik. A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. Namun pada tahun 1972. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟. semantik. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis. iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. fonologi. Kemudian. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. Oleh demikian.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri. kita perhatikan kata pendidikan. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. Menurut Asmah Hj. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. didik. kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya. 7. makna satu unit ialah didik. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya. Dalam hal ini. Omar. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. Daripada ketiga-tiga unit ini. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. dan kan. Omar (2008).

Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). R. Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). Omar lebih rinci dan menyeluruh. Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi. Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris.7. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. Sebagai permulaannya. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba. Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Quirk dan S. kata adverb) dan kumpulan B (kata article. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan. kata adjektif. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W. Namun demikian. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. R. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. kata sendi. kata ganti nama. kata tunjuk..O. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. kata kerja.

Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. kata kerja dan kata adjektif. Perbuatan. Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Sifat. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. Angka. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. Pada tahun 1947. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Dengan pendekatan demikian. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Farid M.Kerjaan. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Sendi dan Seruan. Bertitik tolak dari itu. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. kata Hubung serta Kata Seru. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Winstedt dan Za‟ba. kata Sendi dan Kata Depan. Onn. Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir. Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. Kata Keterangan. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan.4. Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. penggandaan. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan. sisipan dan apitan. Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. Melalui proses ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. 7.4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006). Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan. akan terhasil kata terbitan.1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. akhiran. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. kata ganda. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). kata majmuk dan kata akronim.7. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. pemajmukan dan pengakroniman.

-an.. bel-.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md. pra-. pel-. ke-. ber-. -man. dan –ah. -el. Kata Kerja -kan.Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-.dan di-. -er.-kan. dan –in. maha-. Rajah 7. tata-. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan te-. Kata Kerja meN-. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu.. isme. se-. memper-. eka.-an dan sebagainya. -wan. Akhiran Kata Nama -an.. sub-. -wati. me-. dan –i. -em. ke. Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan. -in.. be-. per-. -at.. Kata Adjektif ter-. ter.dan dwi-. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-.

Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae).+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan).dan ke-.1. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Konklusinya. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. akan terhasil kata terbitan. me-lawan. kata kerja dan kata adjektif.1. Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. akhiran. 7. Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. sisipan dan apitan. Ada tiga imbuhan awalan nama. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. ber-buah. dan lain-lain lagi. pe.1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks.7.1. iaitu peN-. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998).1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja. Melalui proses ini.4.4. Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe .

pesawah. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pembajak. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. kekasih. pentadbir. p. prasekolah. ukuran dan sesuatu yang abstrak. juruwang. prauniversiti ekabahasa. pembelot. dwifungsi. sifat. jururawat mahasiswa. pemburu pencuri. penjaja. maharaja. f.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. tatasistem prakata. pengetin ketua. pengkaji. mahaguru tatabahasa. pembaca. penghantar. tinggi. pekedai pembesar. alat. pengasuh pengecat. prasyarat. pendengar. jurubahasa. peladang. pengurus. pelaut. v. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. ekafungsi dwibahasa. pentafsir penggali. kekanda juruterbang. h. pengebom. prasejarah. kh. ekawarna. tatacara. menunjukkan pekerjaan.

t. w. membesar. mencari. berbuah. ng. mengkaji mengebom. membawa. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. m. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. n. r. s. senipis. terambil. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. diperisteri. k. berfikir termakan.1. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat. melawat. tertinggi. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar. Rumusannya. setebal 7. secantik. memperkotak-katik berlari.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar.1. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. memperlebar. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca. mengetuk mempersuami.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l.mengkritik. mencuri. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terbesar.4. mendayung menghijau. my. membilang mendaki. terminum diperoleh. terkurus sehodoh. merawat. mengecat. melompat. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub). p. y. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”.

Contoh kecilkan. alat. patriotisme hadirin. nasionalisme. kawasan. karyawan. rahmati. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mainan usahawan. muslimin hadirat. pendidikan. gunakan duduki. jahitan. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. hartawan. seniman.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. cantuman. olahragawati. angkasawan. jutawan. sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran. budiman. peragawati komunisme. buatkan. sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. pinjaman seniwati. ukuran. muslimat sultanah. banyak.

Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan.an Maksud kekuningan.. kenamaan.. berlebihan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 ...+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya. Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks. berjiranan.. perindustrian..7. Rumus bagi apitan ialah: [ ke .an peR-. Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-. Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan. pertanian Contoh kebesaran.3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar. kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran..1. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata.-an beR-.. bersesuaian perjawatan.4. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan.. Oleh yang demikian..... dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit.1...

-an penge-... mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan..-kan meng-..-an pen-...... mensiasiakan membelikan... menghairahkan. pembalakan..-an pel-.. pengintipan. menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan.. menyertai menjauhi..-kan diarahkan menaiki.. kebalikan me-. keadaan dan keserupaan. kediaman.-an ke-.. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud ....... proses... Contoh pelarian. melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan.... menjadikan.... merasakan...... transitif berkembangan disahkan. perniagaan.-kan ber-. pengolahan pengeboman. pelayaran keputusan.. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran. penculikan. mempelopori.kan menge-.. tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat. dicalonkan. berlandaskan.. penjadualan pengkhianatan. kesatuan. pemindahan pendapatan..-kan mem-. sebab jadi meyakinkan mentakrifkan. menziarahi.. bertolakan. pewarisan pembunuhan.. berlanjutan.. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami. memayungkan. menyalai...Apitan Kata Nama Bentuk pe-.-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa. persetujuan...-kan men-.-an per-. mengamati....-i Contoh menafikan..-i meng-. pengepaman perjanjian.. menakluki. mengikut maksud kata dasar berumahkan. memvariasikan. kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-.. membasahi mengubati. mengecamkan.kan ber-.......-an di-.. penantian..-an pem-.-kan me-.....-i mem-.-an peng-.. perjuangan pelajaran......-i men-. dilaporkan.

Mengikut pemahaman saya.-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi.-i memper-. dipersetujui.. mempersuami.-i diper-. ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .. keinggerisan. Bagi rumus sisipan.-i ke-. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan.. diekori...4.. dijauhi.1. disertai diperdengarkan. keislaman.. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus...... memperhambakan.4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar. Menurut Wikipedia Indonesia.-kan diper-. memperisterikan memperingati. kekeliruan 7. kata adjektif dan kata kerja. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama. misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang.. infiks terletak di tengah perkataan. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula. sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar..kan memper-.. diperhalusi mempersembahkan.. diperlihatkan diperakui.1. memperhalusi kehilangan..di-. dipertontonkan. figere) di dalam (in).

selerak. kelengkeng keruping.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. seruling. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. kerelip gemilang. jelujur. gelembung gerodak. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semerbak. gelegak. kelabut.

4.7. Asmah Hj. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu. proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya. Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. Rumusannya. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . jika diteliti secara mendalam. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim. Onn. Farid M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7.

daripada.2. olahraga.4. sukacita.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu.2.2. kerjasama.1. suruhanjaya.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7. peribadi.1. kenapa dan lain-lain lagi.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7. beritahu. kakitangan. tanggungjawab. sukarela. warganegara.7.4.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7.4.1. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap. setiausaha. tandatangan. Misalnya apabila. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa. bumiputera. jawatankuasa. Namun demikian. pesuruhjaya dan matahari. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan.4.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . berdasarkan kelas.Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian. kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk.

Hashim Hj. Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif. Onn. Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. Farid M. terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu.

Di sini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Melalui proses demikian. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata.4. Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan. penggandaan suku kata pertama.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. Asmah Hj.7. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. penggandaan suku kata akhir. penggandaan berentak atau penggandaan separa. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. penggandaan berima dan penggandaan menyaling. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya. penggandaan kata akar. Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7.

1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008). dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar. Contohnya. satu-satu dan sebagainya.4. 7.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya. kata-kata demikian adalah kata kompleks. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . melambai-lambai. Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan.4.3. bermain-main.4. kata kerja. cantik-cantik.1. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan.3. Misalnya: anak-anak.1. Oleh itu.7.1. kata adjektif dan kata adverba.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu. dibelek-belek dan seumpamanya. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. 7. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja. makan-makan.3.4.3.

Misalnya lelari (kata kerja). 7. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu. Di samping itu. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). lelipan.4. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif). Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}. Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini.1. bebuahan.Rumusannya. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja.4. 7. lelabu.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. yakni e-pepet. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. jejari. bebenang dan pelbagai lagi. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. ada penggantian <a> dengan <e>. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. pepijat.1. bebawang.3. kata adverba dan kata adjektif. kekura. lelangit.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata.3. sesiku.

Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama.keindahan bunyi atau euni. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu. A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini. Misalnya dolakdalik. 7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini. gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini. makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟. Rumusannya. kata kerja. Menurut Asraf (2007).1.4. Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas. kata adjektif dan kata keterangan. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. porak-peranda dan huru-hara.3.

1. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian. Kata adjektif. rumah-rumahan berura-ura. setidak-tidaknya 7. kecil-kecilan buat-buatan.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007). kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan.3. apitan atau sisipan.8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus.1.4. akhiran. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bertikam-tikaman keanak-anakan.3.4.7.

Rumusannya. Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu. siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik. Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Raminah Hj. Kita lihat kepada maksud akronim pula. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi.7. Berdasarkan Kamus Dewan juga.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7.4.

Sebagai contoh. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K.4.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini. novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru.Secara umumnya.

akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep.4.4. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan. Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris. institusi. bangunan dan sebagainya. rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. Namun ditegaskan di sini.

Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟.Di samping itu. juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim. Misalnya. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. awas dan bah. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. Kata tersebut ialah cikgu. Di samping itu. dari segi membentuk istilah. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. Ini kerana dalam semantik. Sebaiknya. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. beliau memberikan tiga jenis akronim. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟. Selain itu. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim. Konklusinya. merujuk kepada Asmah Hj. Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman.

sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza. Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .melalui penggunaan dua kata ini. Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa. apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan. Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. Oleh itu. Selain itu.

dan mewujudkan makna tertentu. Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil. pensyarahpensyarah.7. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Bentuknya ialah kata tunggal.5. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. 7. buku-buku.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. 7. lelaki. akhiran. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. kata terbitan.5. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan. 7. apitan dan sisipan.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu.5. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih.5. kata ganda dan kata majmuk. 7.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. jejari. kekura dan pelbagai lagi. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil. penggandaan separa seperti negeri-negeri.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

(Abdullah Hassan. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. Dalam menggolong kata.1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8. Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. kriteria semantik dan kriteria fonologi. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat. terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi. 2006). Justeru. kriteria sintaksis. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut.

ciri sintaksis. ciri morfologi dan ciri fonologi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.1.1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna.Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8.

1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan. kata adjektif pula menerangkan kata nama. Sebagai contoh. Berdasarkan kepada makna. Di samping itu. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Dengan kata lain. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama. Istilah ini membawa maksud bentuk. 8. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis. frasa adjektif. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis.1. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing.1.1. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing. Dengan demikian. frasa kerja. Sebagai contoh. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. Justeru. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik.1.8. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif.

ng atau nge menurut konteks fonologinya. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan. pelatih.yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi . Misalnya awalan meN. semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya. menyanyi.menerbitkan kata nama. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan.1. penggetaran.1. iaitu penulis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Oleh itu. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis. ny. umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe. menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me. 8.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi. m. pengglotisan dan penduaan konsonan.8.1. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata. n.1. pengeluncuran. Sebagai contoh.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan.seperti menari.

dia. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major. Prof.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. 8. Itulah sebab kenapa Kata Nama. mereka. kolej. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. Ali. Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. Sekarang. aku. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major. awak.2. Dengan kata lain.8. ini. rumah. senyuman) Kata ganti nama (itu. Kebiasaannya. beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama.

kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. memper-…kan. me-…i. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat.2.2. iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja.2. Pelajar itu menulis jawapan. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam ayat transitif ini.8.

seperti berasah. berlipat. jatuh.seperti terangkat. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat. duduk. bertulis dan sebagainya. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis.-an seperti kecurian..2. 8. terbunuh. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. (i) Kata kerja pasif berawalan ber.2. terjatuh. berkereta. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-.2. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. dan bersendirian. kehujanan dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif ke-.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. Pemuda itu sedang berborak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin. tercapai dan sebagainya. kedinginan.8.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. ber-.2.

Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. inilah maksud golongan perkataan yang terhad. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Disebabkan perkara begini. Sebagai contoh.8. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa.2. sungguh dan sangat. kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jadi.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup. Begitu juga kata adverba. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya.

penegas.kata penguat . kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . penanya dan penyeru.kata penekan .kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru.kata perintah . pedepan.kata bantu .kata tanya .kata pemeri . kata tanya. kata sendi nama. pemeri.kata hubung . kata penguat. penguat. pembenar. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.3.1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat. kata pemeri. kata perintah. penentu.kata pangkal ayat .kata seru . Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. iaitu : .kata nafi .kata arah .kata penegas . Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat.8.kata adverba . kata penegas. kata arah.kata sendi nama . kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu. pembantu.kata pembenar .kata bilangan . penafi. kata nafi. Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

frasa ialah satu unsur daripada ayat. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. kata kerja dan kata adjektif. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. Frasa. 9. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa.BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. Berdasarkan fungsinya. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa.1. Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG).

Pertama. potentially. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. Dalam buku-buku tatabahasa lama. of two or more words. but not always. struktural dan tranformasi generatif. but which does not have the characteristics of a clause and typically. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. Selain itu. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata.Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. Kedua. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. fills slot on the clause level. maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing.

deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. deretan kata sempurna.1. frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9. Di samping itu.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. frasa kerja. frasa kerja. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. Jadi kesimpulannya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. FK. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. Maksudnya. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. Sebaliknya. FSN mengandungi dua unsur wajib.

terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. serambi mekah. Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1.3. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. iaitu subjek dan predikat. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. serambi mekah. guru. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. 2. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. 5. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama.1. guru sekolah agama. 3.9. 4.1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK). frasa nama berfungsi sebagai subjek.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . buku. menembak harimau itu dengan senapangnya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. Keterangan mengbidangkan sedulang makanan. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek.Dalam ayat-ayat di atas. namun unsur-unsur yang lain. 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya.

Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya. Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap. Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

tentu baik. Perangainya 5.1.3. Kakaknya 2. Malam ini 10. Suara penyanyi itu 9. rendah. Warna bajunya 7.9. baik sungguh. Sebagai unsur keterangan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata adjektif hadir sesudah kata nama. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai. paling besar sekali. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. masih kecil lagi. Orang muda itu 4. jauh dari sini. merdu. gelap benar. Anaknya 6. kemerah-merahan. Markahnya 3. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Perusahaan itu 8. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang.

19. cepat. 20. 11. 13. 18. 14. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. 12. kaya. asli. 15. terlalu kerap. segera. 17.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . liar. amat curam. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. sungguh nyenyak.

Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan. sama ada di hadapan atau di belakangnya. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif.

Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan. Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan.Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna.

dengan.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Frasa sendi nama boleh juga. Kata sendi nama ialah. ke. sampai. bagi. daripada. pada. sebagai pilihan. tentang. hingga.3. oleh. kepada.1. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. akan. dan sebagainya. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dari. untuk.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama.9. didahului oleh kata bantu. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama.

Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. Sila teliti contoh yang berikut: 1. mereka mogok.2. Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai.9. 9. 2. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis. Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kita sudah pun memahami klausa bebas. saya yang hadir. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas). yang menjadi konstituen kepada ayat. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. 3. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. Nadia pandai.

merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Mempunyai subjek dan predikat. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Merupakan unsur pembentuk ayat. Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat. Ayat mempunyai subjek dan predikat. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat.9. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

..1. Fries. i. Fokker (1980). Melalui konsep ini. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10. menakrifkan ayat sebagai “. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya..1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone. a construction (or form) which. 1963). misalnya. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson. in given utterance. Fries. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”.. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”. Fries. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa..A. 10. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional.. dan pola.. Fries (1963).1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. is not part of any larger construction. C. 1963). Oleh itu. of being uttered by itself. (C. C. bentuk. jenis. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu. Menurut C. Leonard Bloomfield (1961): . ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C.ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”. C. (C. Pertama sekali.e. A. C.

Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Nik Safiah Karim (1978). Raja Mukhtaruddin Dain (1977). Omar. kita dapat melihat perbezaan yang ketara. Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. Antaranya ialah Lufti Abas (1972). S. Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. ( Asraf. Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. but nor every string of words is a sentence. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. Asmah Hj. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. A. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). Namun begitu. Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. Jacobs dan P. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. R. Justeru. Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. Hashim Musa (1978) dan ramai lagi.Dalam huraian ayat bahasa Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan mengandungi proposisi yang lengkap. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut.

ayat perintah. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. ayat tergolong kepada dua bahagian. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat.Konklusinya. frasa kerja. ayat tidak terhad banyaknya. Dari segi ragam. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ayat tanya dan ayat seru. ayat terdiri daripada ayat penyata. Dari segi jenisnya pula. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. ayat merupakan inti asas sintaksis. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa. frasa adjektif atau frasa sendi nama. setelah diklasifikasikan. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. penggantian. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk. Namun. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan.

Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. (ii) Buku dibaca oleh adik. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak. Dalam bahasa Melayu. Ayat ii ialah ayat pasif.10. Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„. Contoh: (i) Adik membaca buku.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.1.1. Pola 3 : Baju itu + hijau. 10. frasa nama dan frasa kerja. Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟. Ayat i ialah ayat aktif. frasa nama dan frasa adjektif. serta frasa nama dan frasa sendi.

10.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Saya mempunyai sebuah komputer.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.3. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.10. Ia diakhiri dengan tanda noktah „.1.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. dan ayat seruan. 10.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan. ayat tanya. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Contohnya.2.3. Ciri-cirinya ialah.1. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. ayat perintah.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10.

berapa.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. dan sebagainya yang digugurkan. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah.2.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. dan sebagainya. engkau dan selainnya digugurkan.2. mengapa. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10. bila. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?). yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. siapa. kamu.10. kamu. bagaimana. engkau. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya.

Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat.2. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10. aduh. sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak. Tolong hantarkan tugasan esok. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. marah. Tuhanku! Wah. Jangan ambil wang orang. Untuk memahami ayat seruan tersebut.4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut. Sila datang ke pejabat saya malam ini. takjub. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. syabas dan sebagainya. amboi. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. eh. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. wah. cantiknya perempuan itu! Amboi. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. sakit dan sebagainya. geram. cis. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

10. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. Dengan kata lain. iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu.. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal.3. ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. negatif dan sebagainya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. mengikut bahasa Melayu. 10.3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. ayat tunggal dan ayat terbitan. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib. Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: . elementary sentences of the language.1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985). the basic. the stuff from which all else is made. Justeru. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. . (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. (Nik Safiah Karim et al. . 1968) Rumusannya.

frasa dan kata. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. Kakak ke kedai. ayat perintah dan sebagainya. Oleh itu. Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. Selain itu.1. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. Arif sedang belajar.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar. bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar.3. Contoh: Dia jururawat. Abang pandai. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan. 10. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. Seterusnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal.

Dalam bahasa Melayu. 1975) Asraf. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. (Lufti Abas. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja. ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak. Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis. Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar.10. Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. A.3. transformasi gabungan dan transformasi rapatan.2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964). penyusunan semula. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. Konsep yang diutarakan oleh A. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. Menurutnya lagi. Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar.

contoh: i.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d.10.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b. Kamu keluar ii. Contohnya: i.Pengguguran frasa predikat c.3. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii.2. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.

Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b.Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang. d. Isterinya masih di kampung.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. l. Abang Ali sangat rajin. Sepupunya belajar di Pahang a. c. Dia masih di kampung. Dia dan isterinya masih di kampung.

frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Bersenam boleh menyihatkan badan. Nani membeli baju itu. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Contoh: i. ii. Kereta itu hijau. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Yang hijau itu pilihan saya.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Contoh: i. Baju itu cantik. Nani membeli baju yang cantik itu.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Merokok membahayakan kesihatan. Kereta itu pilihan saya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kereta yang hijau itu pilihan saya. Nani membeli yang cantik itu. ii.

(Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.2. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat.10.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut. c) Penyusunan semula melalui ayat songsang.

Osman mengusik budak yang menangis itu. ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Mereka melaporkan . Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya.3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Ayah sakit perut. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu.Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu . Ayah tidak pergi kerja.10. cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut. Guru kelas tidak hadir.2.( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. Budak itu menangis.3.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . Pengantar Teori Sintaksis. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman (1984). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Bhd. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Asraf Abdul Wahab (2007). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Abdullah Hassan (2008). Morfologi. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Bhd. Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Bhd. Ali Mahmood. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sintaksis. Bhd. Asraf Wahab (1988). Sintaksis Dialek Kelantan. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Bhd. Permulaan Ilmu Linguistik. Ceritera Bahasa. Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Arbak Othman (1980). Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Teori Linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Nahu Melayu Mutakhir. Alias Mohammad Yatim (2007). Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Asmah Haji Omar (1993). Awang Sariyan (2002). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Asmah Haji Omar (2008). Bhd. Sasbadi Sdn. Nahu Kemas Kini.

Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Linguistik: Teori dan Aplikasi.Azhar M. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Hassan Alwi (2000). Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Kajian Bahasa. dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Hj. Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Language. London: Allen & Unwin. Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Lufti Abas (1985). Harimurti Kridalaksana (1983). Salleh dan Rahim Aman (2007). Linguistik Melayu. Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Raminah Hj. Mohd Isa Hassan (1993). Sintaksis Bahasa Melayu. Salleh (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Pegangan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Che Ibrahim Salleh (2008). Bhd. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa (1993). Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. L. Jakarta: Balai Pustaka. Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Zulkifley Hamid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Serdang: Penerbitan UPM. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: . Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Sabran dan Rahim Syam (1986). Farid M. Onn. Simin (1983). Siti Hajar Abdul Aziz (1996). BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Hashimah. Ramli Md. Ismail Salleh (1993). (1935). Bloomfield. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.edu.8.htm.wikipedia.my/mascitah/pengaplikasian.org/ber_prefix.2008.iiu. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id. -13. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3.doc.Zainal Abidin Ahmad. Sufiks. Afiks) Laman Sesawang: Http://www.wilta. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia. (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff. Za‟ba (2000). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara. -13.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks.8. Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab. Zaharani Ahmad (2008). Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu.2008. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful