P. 1
21320679 HBML 4803 Per Banding An a Melayu

21320679 HBML 4803 Per Banding An a Melayu

|Views: 389|Likes:
Published by Sephia Sc

More info:

Published by: Sephia Sc on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 PENGENALAN
 • 1.2.1 Awang Sariyan
 • 1.2.2 Abdullah Hassan
 • 1.2.3 Siti Hajar Hj. Abdul Aziz
 • 1.2.4 Salleh Mohd. Akib, Ismail Idris dan Hamzah Mahmood
 • 1.3.1 Pendapat Tentang Tatabahasa
 • 1.3.2 Sistem Tatabahasa
 • 1.3.3 Fungsi Tatabahasa
 • 1.3.4 Tugas Tatabahasa
 • 1.3.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa
 • 1.3.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa
 • 1.4.1 Definisi Tatabahasa Pegangan
 • 1.4.2 Konsep Tatabahasa Pegangan
 • 1.5.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi
 • 1.5.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi
 • 1.6 Rumusan Tatabahasa
 • 2.1.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu
 • 2.1.2 Penulisan Nahu Melayu
 • 2.1.3 Pelopor Nahu Melayu
 • 2.2.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar)
 • 2.2.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar)
 • 2.2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar)
 • 2.2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar)
 • 2.2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar)
 • 2.2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar)
 • 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar)
 • 2.2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar)
 • 2.2.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar)
 • 2.2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar)
 • 2.2.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar)
 • 2.2.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar)
 • 2.3 Tatabahasa Jenis Lain
 • 2.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa
 • 2.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu
 • 3.1.1.1 W. Marsden A Grammar of the Malay Language (1812)
 • 3.1.1.2 R.O. Winstedt Malay Grammar (1914)
 • 3.1.2.1 Raja Ali Haji
 • 3.1.2.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba)
 • 3.1.2.3 Asmah Hj. Omar
 • 3.1.2.4 Arbak Othman
 • 3.1.2.5 Abdullah Hassan
 • 3.1.2.6 Asraf Hj. Wahab
 • 3.1.2.7 Nik Safiah Karim dan et. al
 • 3.1.2.8 Zaharani Ahmad
 • 3.2.1 Aliran Tradisional
 • 3.2.2 Aliran Struktural
 • 3.2.3 Aliran Tranformasi Generatif
 • 3.2.4 Aliran Tatabahasa Wacana
 • 3.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh
 • 3.4 Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan
 • 3.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam
 • 4.1 Definisi Tatabahasa Tradisional
 • 4.2.1.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat
 • 4.2.1.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu
 • 4.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional
 • 4.4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional
 • 4.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif
 • 4.6 Pengertian Linguistik Moden
 • 4.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional
 • 5.1 Definisi Tatabahasa Struktural
 • 5.2.1.1 Tokoh Tatabahasa Struktural Barat
 • 5.2.1.2 Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu
 • 5.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural
 • 5.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural
 • 5.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural
 • 5.6 Rumusan Tatabahasa Struktural
 • 6.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif
 • 6.2.1.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat
 • 6.2.1.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu
 • 6.3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif
 • 6.4.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa
 • 6.4.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan
 • 6.4.3.1 Rumus Struktur Frasa
 • 6.4.3.2.1.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek
 • 6.4.3.2.1.2 Pengguguran Frasa Predikat
 • 6.4.3.2.1.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif
 • 6.4.3.2.1.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa
 • 6.4.3.2.2.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek
 • 6.4.3.2.2.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek
 • 6.4.3.2.2.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang
 • 6.4.3.2.3.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek
 • 6.4.3.2.3.2 Peluasan Frasa Predikat
 • 6.4.3.2.3.3 Peluasan dengan Kata Hubung
 • 6.4.3.2.3.4 Peluasan melalui proses komplementasi
 • 6.5 Analisis Rajah Pohon
 • 6.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif
 • 7.1 Definisi Pembentukan Kata
 • 7.2 Bidang Morfologi meliputi aspek:
 • 7.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana
 • 7.4.1.1.1 Awalan
 • 7.4.1.1.2 Akhiran
 • 7.4.1.1.3 Apitan
 • 7.4.1.1.4 Sisipan
 • 7.4.2.1.1 Rangkai Kata Bebas
 • 7.4.2.1.2 Istilah Khusus
 • 7.4.2.1.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa)
 • 7.4.3.1.1 Penggandaan Seluruh Kata
 • 7.4.3.1.2 Penggandaan Kata Akar
 • 7.4.3.1.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa
 • 7.4.3.1.4 Penggandaan Suku Kata Akhir
 • 7.4.3.1.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak
 • 7.4.3.1.6 Penggandaan Menyaling
 • 7.4.3.1.7 Penggandaan Berimbuhan
 • 7.4.3.1.8 Kata Ganda Bilangan
 • 7.4.4.1 Mencantumkan Suku Kata
 • 7.4.4.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan
 • 7.5.1 Kata Tunggal
 • 7.5.2 Kata Terbitan
 • 7.5.3 Kata Ganda
 • 7.5.4 Kata Majmuk
 • 8.1.1.1 Kriteria Semantik atau Makna
 • 8.1.1.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat
 • 8.1.1.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata
 • 8.1.1.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi
 • 8.2.1 Kata Nama
 • 8.2.2.1 Kata kerja aktif transitif
 • 8.2.2.2 Kata kerja aktif tak transitif
 • 8.2.2.3 Kata kerja pasif
 • 8.2.3 Kata Adjektif atau Sifat
 • 8.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan)
 • 9.1.1 Definisi dan Konsep Frasa
 • 9.1.3.1 Frasa Nama (FN)
 • 9.1.3.2 Frasa Kerja (FK)
 • 9.1.3.3 Frasa Adjektif (FA)
 • 9.1.3.4 Frasa Sendi Nama (FSN)
 • 9.2.3 Jenis Klausa
 • 9.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa
 • 10.1.1 Definisi Ayat
 • 10.1.2 Pola Ayat Dasar
 • 10.1.3.1 Ayat Aktif
 • 10.1.3.2 Ayat Pasif
 • 10.2.1 Ayat Penyata
 • 10.2.2 Ayat Tanya
 • 10.2.3 Ayat Perintah
 • 10.2.4 Ayat Seruan
 • 10.3.1 Ayat Dasar (Ayat Inti)
 • 10.3.2.1 Konsep Pengguguran
 • 10.3.2.2 Proses Penyusunan Semula
 • 10.3.2.3 Proses Peluasan

HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Secara amnya. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. tuntas. Contohnya. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. berkesan atau sebaliknya. lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. Dengan perkataan lain. frasa dan ayat. baik dalam ucapan mahupun tulisan. tatabahasa mestilah tepat. 1.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1. lengkap. 1. Oleh itu.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara.2.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan itu.

1. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996). Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa.2. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977). Dengan perkataan lain.2. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu.2. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. maksudnya tentu. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. Akib. Sistem-sistem yang tertentu.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. tepat dan gramatis. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul. tatabahasa ialah rentetan ucapan. „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa.1. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. Sebagai kesimpulannya. Akib. 1. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna. pengimbuhannya betul. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Siti Hajar Hj.4 Salleh Mohd.

Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan. Dengan perkataan lain. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. Ini bermakna. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa.1. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa. betul-salah. tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. berkesan atau sebaliknya. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. Etika berbahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tegasnya. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu.1. kata-kata.1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat. Tegasnya. Namun begitu. Tambahannya lagi. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. Katanya. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. frasa-frasa. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya.3. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu. morfem-morfem. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif . tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu.

Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan. malahan ini yang terpenting. Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. Menurut pakar bahasa tempatan. Menurut Bloomfield (1935). maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa.Dengan kata lain.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi.3. tatabahasa dan semantik. morfem-morfem. bentuk dan penggolongan kata. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. tetapi juga. sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. 1. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata. mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). frasa-frasa. Tegasnya lagi. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu. morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. alat untuk membentuk ayat-ayat. Tokoh bahasa terkenal. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. kata-kata. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terbitan dan pemajmukan. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. Oleh yang demikian. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. Dalam bidang linguistik. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. Tanpa sintaksis. golongan kata dan juga maksud makna kata. klausa dan frasa.mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi.

ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah.3. morfologi dan sintaksis. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. Oleh demikian. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri. Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. keterangan dan lain-lain. predikat. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). 1. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. fonologi dan morfologi serta sintaksis. Sebagai contoh. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju.4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. objek.3. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. politik malah martabat bahasa itu sendiri. fonologi. Dengan lain perkataan.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat.

objek. keterangan dan sebagainya. 1. predikat.3. Skala di sini disebut tatatingkat.3. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa.1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini.

semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia. dimulai dan diakhiri kesenyapan. ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan. letaknya antara kata dan klausa.  Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih. Justeru.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. institut perguruan dan universiti. Maknanya di sini. intonasi sempurna.  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. Kata Kerja. mempunyai subjek dan predikat. 1.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi. Kata Adjektif dan Kata Tugas.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini.4. Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya.4. 1. Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal.1. kita melihat pula konsepnya.

1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan.5. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. pelajar.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. Begitu juga dengan huraian kata adverba.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. institut perguruan dan universiti. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan.5. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa. menengah. 1.1. kata sendi dan kata hubung. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus. 1. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan.

Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. Pendekatannya bersifat preskriptif. Rumusannya. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Di samping itu. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. 1.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. alofon. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. fonem. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. Umpamanya. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris. Malah. istilah fon. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif.

Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan.seperti „Sejarah Melayu‟. Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. Jelasnya. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Wiltens Dankaerts 91623). Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu. Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. perbuatan dan harf (partikel).P. De Houtman (1803). Elbink dan C. hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. E. de Hollander (1845).BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi.1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). A. Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta. Maxwell (1882). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 2. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812.O. Heumius (1650) dan Gueynier (1677). Favre (1876). W. Menurut Harimurti Kridalaksana. Shellaber (1899) dan R. Winstedt (1913). kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Seorang ahli bahasa Indonesia. Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. Klinkert (1879). Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). seperti Marsden (1812). Sebagai contoh.

Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. Di samping Za‟ba. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba. Misalnya R. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. Dengan demikian. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. Pada penghujung tahun 1960-an. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab.O. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. Sehingga kini. Walau bagaimanapun. Sementara itu. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. Dari segi uraian dan pendekatan. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. Dengan demikian. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Haji Sulaiman. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. Satu hal yang jelas. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937. Dalam tahun 1930-an. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian.fi‟il dan harf. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939.

Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Namun begitu. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat. Dalam hal nahu Melayu. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969). terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Mashudi Kader. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. Nik Safiah Karim. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. Simin. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Farid M. Kemudian dengan agak tiba-tiba. Kemudian. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Selain itu.Fries di Amerika. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Omar. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. Sebagai contoh.

Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap. Harapan kita. dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et. Omar. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana. Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A. al.

T. Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.2. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj. Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj.1. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji. Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj.

RM 7. JBM 11. KPPM 3. PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu. PB 9. IMM 8. PM 10. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain. SS 4. BK 2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. PDM 12. KPM 5. KPB 6.

perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama. pandu. sendi kata. perbuatan dan diwal nama. kelakuan. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perbuatan. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). penyambut kata seruan JBM - nama. sifat.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi. keadaan nama dan perbuatan nama. perbuatan. Mengikut tafsiran saya. kata sangkal)  Seruan. rupa nama. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). cadangan. sendi nama. herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab. hairan. faham kata. sendi. ganti nama. sifat. tengking. ganti nama. Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. perbuatan. seruan dan ibu kata PB PBM - nama. Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. rupa kata.

Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan.Istilah Kata: Untuk istilah. kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata.

secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden.Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat. Malah ada juga bidang ejaan.

1. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Di Indonesia.2. Di Malaysia. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Simin. pendidikan tinggi dan IPTA. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. Asraf Hj. Misalnya. karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri. Namun pada 1940. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). Justeru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. Sulaiman Masri. Wahab.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). Asmah Hj. Azhar M. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et.

1.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. kata-kata dan kata”. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. misalnya Asmah Hj. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Omar. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. pembahagian kata Fasal 11-14. Dalam peristilahan terkini. Bustanul Katibin. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). Abdullah Hassan. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. analisis kalimat Fasal 15-31. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. Namun begitu. perbuatan (fiil) dan partikel (harf).

2.2.2.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2. 2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.

2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.2.2.2.

Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan.2.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.2.2.

K. Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa.M. Tatabahasa Tingkatan (S. Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini. Anderson 1971). Tatabahasa Skala dan Kategori (M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. 1964. Lamb 1966). tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza. Uldall 1930).12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya.L. Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2.A. Pike 1954.2. Glosematik (J. Katz & P.J.A.2. Tatabahasa Kasus (J. J. 2.2. 1958 dan W. Cooks 1969). ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa. seperti.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S. dan lain-lain. Chomsky 1957.M. Halliday 1961). Postal 1964). dan Tatabahasa Generatif (N.M. Tagmemik (K.

Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat. Contohnya dari segi fonologi. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Kesimpulannya. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. Unit berikutnya ialah frasa. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari. 2. klausa.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik. Seterusnya ialah perkataan. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. Pertama ialah morfem. morfologi atau makna. 2. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas. sintaksis. Jika hal ini tidak berlaku. ayat dan wacana. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi. perbuatan dan kata partikel (harf).1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama.3.1.2. 3.1.

1.2.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.

2. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).1. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.3 Asmah Hj.

3.2.5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974).2. Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.1.4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981). Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.

6 Asraf Hj. Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.1.3.

al Tatabahasa Dewan (1991).2.2.8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.7 Nik Safiah Karim dan et. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).3.1.

2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG. Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Nik Safiah Karim et al. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa.2 3. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. Mashudi Kader dan ramai lagi. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. 3. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927). Asraf. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna. Abdullah Hassan.3. Di samping itu.2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional.2.2. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa. 3.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini. Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis. Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman.

Berdasarkan huraian tatabahasa wacana. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya.3. tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana.2. Simin pada tahun 1980-an. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. II. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG. Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu.

kriteria morfologi. Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. tempat dan konsep. Nik Safiah Karim et al. Misalnya Za‟ba. Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). kita dapat mengesani alirannya. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. benda. (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. kata bilangan dan penjodoh bilangan. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. 3.bahasa dahulu. nama nika. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim. penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. kata ganti nama. nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. biasanya melibatkan orang. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. kata nama khas dan ganti nama. haiwan. ganti nama dan numeral.

Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang.Kesimpulannya. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. Seterusnya pada dekad 1980-an. Contohnya.4 Setelah muncul ilmu linguistik moden. termasuk tatabahasa Za‟ba. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. Dari kaca mata linguistik moden. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3. tidak berhenti begitu sahaja. Tetapi menjelang dekad 1970-an. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional.

Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan. seperti Abdullah Hassan (1986). 3. Di samping itu. Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. Seiring dengan penubuhan DBP. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu. Namun begitu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. dan Nik Safiah Karim et. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. Azhar M. Simin (1983). (1979. al.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. 2008). Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). karya Sanat Mohd.000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. Asmah Hj. Omar (1992). ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400.

sektor swasta. buku kecil dan sisipan akhbar.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. Sesungguhnya. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. DBP melaksanakan pembinaan. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. membina Munsyi Dewan. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. Pada peringkat awal. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. serta masyarakat umum. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. dwibahasa dan kamus istilah. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di samping itu juga.

Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .000 sebaik diluluskan Parlimen. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan.Akhir sekali. mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. menasihat. Dengan ini.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. Oleh itu. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. menurut nahu ini. 1971). Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran. (Lyons.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. R. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. Bezanya hanyalah. Berbalik kepada konsep dan sejarah.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. Pertengahan dan India. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. atau makna. tatabahasa. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani.H. Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. iaitu linguistik tradisional. Romawi. 4. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. tetapi.

Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. Oleh sebab itu. Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. kata seru dan kata partikel. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”. maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. 4. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata sendi. 1971). Oleh sebab mereka berfalsafah. misalnya penjenisan kata adverba.

kata sendi nama. Kesannya. Seiring dengan perkembangan linguistik. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. kata kerja. Oleh demikian.Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . „Logos‟ terbahagi kepada dua. iaitu yang berupa dialog. kata ganti nama. Di samping itu. dan kata seru. Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. iaitu: kata nama. kata partikel. kata adverba.

iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani. Walau bagaimanapun. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. Mungkin itulah hasil mereka yang agung.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax. kasus. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian. Pada umumnya. Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. nombor. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. Walau bagaimanapun. Sebagai kesimpulannya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Pada bahagian nahu. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar. meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif. Di samping itu. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik. Secara ringkasnya. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi.

Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif. Tanpa usaha beliau. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. Menurut Bloomfield. Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. Rumusannya. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Justeru.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. malah sangat tersusun dan teratur pula. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794).

Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm.Yaska. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. Erasmus. Dante. Appolonius Discollus. Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20. Panini. Pingala. M. Hermann Grassmann. Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. T. al-Masri. Katyayana. Arnauld.

2. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.T.1.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.1.2. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.4.2.

(2000). Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba).3. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 .

Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab. Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan.Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak. Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. morfologi dan sintaksis. Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

bulan…. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin. 1954). Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. Oleh itu. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan. kaki. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. Akibatnya. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. falsafah dan yang lainnya). semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. tahun. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa.(Za‟ba. Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. Contohnya dalam tatabahasa Melayu. burung.4.

Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. Disebabkan itu. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal.Walau bagaimanapun. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. TT bersifat preskriptif. Secara khususnya. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. humanistik dan normatif. Dalam nahu tradisional. Oleh demikian. Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi.

ketetapan. Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. Winstedt (1927). turun-temurun. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886).4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. ketetapan. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. perbuatan. Maxwell (1882). hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. menentukan ketentuan. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. sifat. 4. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. dan seruan. dan Za‟ba (1965) sendiri. sendi. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin.

Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja. struktur bahasa. tatabahasa. sebutan dan laras. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. tatabahasa dan makna. frasa. jelas sudut pengaplikasiannya. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan.kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa. semantik. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. Hanya jelas pada ejaan. Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. pedoman dan pegangan. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung.

bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. including the study of grammar. dan objektif (F. dan ketepatan hasilnya boleh diuji. Jadi. computational linguistics. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. objektif. Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”.4. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. and phonetics. Dalam pelbagai kamus umum.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. Lyons 1968). Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. dialectology. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). dan saintifik tentang sesuatu bahasa. khusus. comparative linguistics. Dinneen 1967:4). syntax. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. Jadi. Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). analitis. and structural linguistics. psycholinguistics. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. Ronald W.

iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya. dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. Oleh itu. Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden. tetapi melihat bahasa daripada dalam.Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. sebagai satu sistem (langue). Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. 1916).

dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. seseorang mungkin tertanya. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit.4. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. Akan tetapi. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama.

mengikut penghuraian bahasa yang lain. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. tempat dan benda. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. kata [merah] adalah suatu kata nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. tempat atau benda‟. maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟. Oleh sebab itu. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. Dalam hal [merah] tadi. dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Dalam ayat. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. 2. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟.

subjek apositif. subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. subjek nasional. subjek klausa dan sebagainya. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. 7. Dalam tatabahasa tradisional. Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. subjek frasa. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. 8. 6. „Dengan cara berjalannya sahaja. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. Sebagai tambahan. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. 5. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. subjek eliptis. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat.

semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu.9. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. terdapat banyak kekecualian. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai. Bagi setiap rumus.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins. TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. 1971). 5.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. Aliran ini digelar Struktural. 5. fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure. Oleh itu. Harris. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural. Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. Taxonomist dan Bloomfieldian.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

(1993). jua.Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. pula. juga. sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun. Nahu Melayu Mutakhir.

Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. Pada peringkat sintaksis. Pada peringkat morfologi. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem. 5. dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. sebagai unit bunyi. dari aliran Linguistik London. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. Rumusannya. 1957). justeru makna tidak diambil kira. aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). Secara khususnya. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. bentuk dan struktur sesuatu bahasa. logika dan metafizik.selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. (Fries.

yang merupakan ayat. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil. Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. morfem. Pada peringkat fonem dan fon. keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa.5. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. kata dan morfem. frasa. klausa. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. Ini bermakna dalam kajian nahu.

Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. Secara umum. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut.5. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. Untuk itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yang bukan tersebar secara konstratif. sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural. maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu.

Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan.5. tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5. Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat. Selain itu. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan). Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran. Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents).

Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini. Walaupun demikian. Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Rujuk gambar rajah di atas. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit.Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan.

Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. Secara grafik. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan.Rumusannya. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang. Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu.1. pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat. Dalam ayat ini. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari).5. 5. Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat).

iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat. Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat.Analisis ayat seperti ini. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Pintu depan asrama sekolah masih tertutup. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. Disebabkan hal sedemikian. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik.

Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. Dalam bidang tatabahasa. memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 .20. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains.5. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman. Sarjanasarjana lampau seperti Plato. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. normatif dan tradisional. maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya.

Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. tagmemik. kasus. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. Di samping itu. skala – kategori. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa. tingkatan. Secara umumnya. struktur. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. sistemik – fungsional. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. stratifikasi dan pelbagai lagi.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. glosematik. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. iaitu: I. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif. sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . nahu dibahagikan kepada tiga komponen. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’. 6. Semantik Generatif dan sebagainya. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. II.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. III.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik.

Teori Kontrol dan sebagainya. Amerika. Di negara kita. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya. Teori Theta. Abdullah Hassan. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971.6. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. Teori Kasus. Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure. Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Dua tahun kemudian. Dalam tahun 1965. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan.

1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6.2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al. Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. (1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj. 6.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 . Aronoff (1976).2.Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).1.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky.1.2.6. Halle (1973). Siegel (1974). Allen (1978) dan lainlain.

Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Hamid Mahmood. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Farid M Onn. Hashim Hj Musa. (2008).

Farid M. Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumusannya. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. Amerika pada tahun 1975. Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Di samping itu.

3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6.

kreatif.6. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. gramatis dan transformasional. yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa. iaitu kecekapan dan perlakuan. iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami. 6. Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. Jadi. Menurut Chomsky (1957). Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. eksplisit. khususnya dalam bentuk ayat.4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan.

Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak.Oleh itu. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan). iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut. 1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Performance (perlakuan). Rumusannya.

yang dinamai komponen fonologi. Sebagaimana yang dinyatakan. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. membentuk semantik ayat.6. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. Kedua. Pertama. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. Pada peringkat struktur dalaman. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. atau dengan kata lain. peringkat struktur permukaan. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur.4. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. bernama Noam Chomsky. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika.

Untuk pemahaman lebih lanjut. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Guru itu Encik Ali. Ini meliputi representasi fonetik. ayat tanya. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. ayat penegas dan seumpamanya.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan.

3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6. Dengan kata lain. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti.3. predikat.4. objek. rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek.4.6.

Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon. seperti yang berikut: (1). A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A S P FN FN (2).

Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi.

Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa.4.6. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . penyusunan semula atau perluasan. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi.2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran.3. penyusunan semula dan peluasan. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi.

2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.4.1.3.4. 6. 6.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan. b) Jemput masuk.4.1.3.6.2.2.3.

b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian. Dila sangat rajin. b) Janah dan Farhana pemain hoki. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. Farhana pemain hoki. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . b) Zila dan Dila sangat rajin.

1.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama. a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.3.6.2.2.4.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.3.4.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat. 6.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru.2.2.4.4.3.2.3.6.

2. masa. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam.4. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam.3.6.2.4.2.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2.

2.4.6.4.2.3.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.3.3. 6. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.

3.2.3.2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.6.

4.2.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan.4.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan.3.3. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan. 6. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian.6.3.2.

yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing.6. yang mempunyai dahan dan ranting. iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. iaitu subjek dan predikat. Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama.

Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis. A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. berikut ialah analisis rajah pohon.

A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.Ibu dari dalam bilik.

Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa. satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. Oleh demikian. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan.6. Kemudian. semantik. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. Namun pada tahun 1972. dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. fonologi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. kita perhatikan kata pendidikan. Daripada ketiga-tiga unit ini. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu. Dalam hal ini. didik. dan kan. Misalnya. Omar.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. makna satu unit ialah didik. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. 7. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. Menurut Asmah Hj. Omar (2008). kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri.

kata adjektif. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. kata adverb) dan kumpulan B (kata article. R. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). kata tunjuk.7. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. kata ganti nama. Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi.O. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu. Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. Omar lebih rinci dan menyeluruh. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud. R. Sebagai permulaannya.. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan. Namun demikian. kata kerja. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. Quirk dan S. kata sendi. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W.

Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Dengan pendekatan demikian. Onn. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. kata Hubung serta Kata Seru. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). Perbuatan. kata kerja dan kata adjektif. Sifat. Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. Pada tahun 1947. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Bertitik tolak dari itu. kata Sendi dan Kata Depan. Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. Kata Keterangan.Kerjaan. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. Farid M. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. Sendi dan Seruan. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. Angka. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Winstedt dan Za‟ba. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). kata ganda. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. 7. penggandaan. akhiran.4. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Melalui proses ini. kata majmuk dan kata akronim. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan.4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006). akan terhasil kata terbitan.7. sisipan dan apitan. pemajmukan dan pengakroniman. Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan.1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan.

-er. Rajah 7. pel-. sub-. Kata Kerja meN-. ke. -el. tata-. dan te-. be-. eka.-an dan sebagainya.. -man. ter. Akhiran Kata Nama -an. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .-kan. ber-. -wati. Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan. dan –in. maha-. -at. dan –i. memper-.-an.. -in. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md.. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu. per-.. isme. se-. ke-. me-. bel-. -wan. Kata Kerja -kan. pra-. -em.dan di-.Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-..dan dwi-. Kata Adjektif ter-. dan –ah.

Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan).1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. me-lawan. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Ada tiga imbuhan awalan nama.dan ke-. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. kata kerja dan kata adjektif. ber-buah. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik.1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks.4. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) .1. dan lain-lain lagi.7. akan terhasil kata terbitan. awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998).1. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan.+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu peN-. Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. pe.1. sisipan dan apitan. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe . Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae). Konklusinya. akhiran. Melalui proses ini.4. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. 7.

pembaca. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. penjaja. jururawat mahasiswa. v. pekedai pembesar. pengebom. pengasuh pengecat. tinggi. dwifungsi. pelaut. pesawah. pengurus. kekanda juruterbang. kekasih. pendengar. ekawarna. menunjukkan pekerjaan. h. jurubahasa. juruwang. alat. pembajak. prauniversiti ekabahasa.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. ekafungsi dwibahasa. prasekolah. pengkaji. pentadbir. f. ukuran dan sesuatu yang abstrak. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. prasyarat. peladang. mahaguru tatabahasa. pembelot. tatasistem prakata. tatacara. prasejarah. p. pengetin ketua. penghantar. sifat. pentafsir penggali. maharaja. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pemburu pencuri. kh.

n. membawa. mencari. Rumusannya. diperisteri. p. terambil. y.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. t. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. membilang mendaki. mendayung menghijau. merawat. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”. m.1. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub). terkurus sehodoh. berbuah. senipis. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca. mengetuk mempersuami. tertinggi. setebal 7. k. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. berfikir termakan. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat.mengkritik.4. terbesar. w. membesar. memperlebar.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. r. ng. memperkotak-katik berlari. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. melompat. terminum diperoleh. mencuri. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . secantik. my.1. mengkaji mengebom. mengecat. melawat. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling. s.

nasionalisme. sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. jutawan. pendidikan. patriotisme hadirin. alat. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ukuran. budiman. muslimin hadirat. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. muslimat sultanah. banyak. karyawan. hartawan. seniman. olahragawati. gunakan duduki. jahitan. kawasan.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran. buatkan. peragawati komunisme. Contoh kecilkan. rahmati. mainan usahawan. pinjaman seniwati. angkasawan. cantuman.

. berlebihan.1.. pertanian Contoh kebesaran. Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks.4... Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata. perindustrian.1.+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya...... Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-.. kenamaan.3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar.. kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran.an Maksud kekuningan. Oleh yang demikian. Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. berjiranan.an peR-..7.. dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit. bersesuaian perjawatan.-an beR-. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rumus bagi apitan ialah: [ ke .. Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan..

.-i men-.-kan diarahkan menaiki. mengecamkan.-an pen-. mempelopori.-kan me-. mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan.... pengintipan.... memayungkan.-an pel-. menziarahi.. menyalai.-an per-.... berlanjutan.-kan meng-. penantian.-an pem-.. pembalakan. Contoh pelarian.... perjuangan pelajaran. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami. berlandaskan.. membasahi mengubati. pelayaran keputusan......kan menge-.-i meng-.. transitif berkembangan disahkan.. kediaman.. melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan... mengamati... menghairahkan. penculikan..-an peng-. sebab jadi meyakinkan mentakrifkan....-an di-...kan ber-. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud .-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa.... kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-.. bertolakan...-kan men-. mengikut maksud kata dasar berumahkan. tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat.... pemindahan pendapatan.. persetujuan. menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan.. dilaporkan. perniagaan.-an ke-. kebalikan me-. menakluki. mensiasiakan membelikan. pengepaman perjanjian. proses... merasakan..-kan ber-. menjadikan...-i Contoh menafikan. dicalonkan...-kan mem-. menyertai menjauhi... penjadualan pengkhianatan.. pewarisan pembunuhan. pengolahan pengeboman..-an penge-....... memvariasikan..Apitan Kata Nama Bentuk pe-.-i mem-..... kesatuan. keadaan dan keserupaan.. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran....

ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar. memperhalusi kehilangan.. kata adjektif dan kata kerja.. Bagi rumus sisipan. memperisterikan memperingati. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan.4.1... diperhalusi mempersembahkan.kan memper-. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama. memperhambakan. keinggerisan.. figere) di dalam (in).. dipertontonkan.. misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang. infiks terletak di tengah perkataan.. Menurut Wikipedia Indonesia. keislaman.-i ke-.-i memper-.1.di-. dipersetujui. kekeliruan 7.. disertai diperdengarkan. Mengikut pemahaman saya... diperlihatkan diperakui. dijauhi.-kan diper-.-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi..-i diper-. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula.. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus. mempersuami..4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar.... diekori.

kelengkeng keruping. gelembung gerodak. jelujur. gelegak. semerbak. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . selerak.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. kelabut. seruling. kerelip gemilang.

Rumusannya. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal. jika diteliti secara mendalam. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. Asmah Hj.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Proses Pemajmukan Secara umumnya. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu. Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya.7.

2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim. Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Onn. Farid M.Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

2. tandatangan.4.2. warganegara. pesuruhjaya dan matahari. Namun demikian. setiausaha. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa. daripada. peribadi.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu. jawatankuasa. kerjasama. olahraga.2. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap. suruhanjaya.4. sukarela. tanggungjawab.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7. kenapa dan lain-lain lagi.1.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya apabila. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan. beritahu.4. bumiputera. kakitangan.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7.1.1.2. sukacita.7.4.

kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk.Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian. terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . berdasarkan kelas.

Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu. terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Onn.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. Farid M. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hashim Hj. Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif.

saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh. Asmah Hj. penggandaan kata akar.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar.4. penggandaan suku kata pertama. Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan.7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . penggandaan berentak atau penggandaan separa. penggandaan berima dan penggandaan menyaling. Di sini. penggandaan suku kata akhir. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata. Melalui proses demikian. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7.

kata adjektif dan kata adverba.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 7. dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar. cantik-cantik. Contohnya.3. Misalnya: anak-anak.1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008). makan-makan. kata-kata demikian adalah kata kompleks.7. Oleh itu. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. bermain-main. 7. Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan.1.1.4. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama. dibelek-belek dan seumpamanya.3.1.4. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan.3.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu. satu-satu dan sebagainya.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya. melambai-lambai.4. kata kerja.4.3.

suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. bebenang dan pelbagai lagi. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. sesiku. jejari.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. Di samping itu.4. Misalnya lelari (kata kerja).1.Rumusannya. sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}. kata adverba dan kata adjektif. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu. 7.1. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. bebuahan.3. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. ada penggantian <a> dengan <e>.3. lelabu. Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. 7. yakni e-pepet. lelangit. kekura. bebawang. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif).4. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. pepijat.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. lelipan. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini.

6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini. A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini. porak-peranda dan huru-hara. Rumusannya. makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. kata adjektif dan kata keterangan. Misalnya dolakdalik. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). 7.keindahan bunyi atau euni. Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. Menurut Asraf (2007).4. kata kerja. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas. Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu.3. gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini.

kecil-kecilan buat-buatan. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akhiran.3. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan. bertikam-tikaman keanak-anakan. apitan atau sisipan. rumah-rumahan berura-ura.7.4.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007). setidak-tidaknya 7.1.3. kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya.4.1.8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus. Kata adjektif.

Rumusannya. siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik. Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini.

akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Raminah Hj.4.4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi. Kita lihat kepada maksud akronim pula.7. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain. Berdasarkan Kamus Dewan juga.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7.

Secara umumnya. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru. novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini.4. rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. Sebagai contoh. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7.

Namun ditegaskan di sini. rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. institusi.4. Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep. bangunan dan sebagainya.4.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7. Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris.

juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim.Di samping itu. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. Misalnya. Kata tersebut ialah cikgu. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. Ini kerana dalam semantik. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. Sebaiknya. Selain itu. Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim. Di samping itu. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. merujuk kepada Asmah Hj. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. awas dan bah. beliau memberikan tiga jenis akronim. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman. dari segi membentuk istilah. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟. Konklusinya.

sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan.melalui penggunaan dua kata ini. Oleh itu. Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. Selain itu. Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa.

jejari. kata terbitan. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. kekura dan pelbagai lagi. 7. 7. 7.5.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. kata ganda dan kata majmuk. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan. akhiran. dan mewujudkan makna tertentu. penggandaan separa seperti negeri-negeri. pensyarahpensyarah.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. 7.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. apitan dan sisipan. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. buku-buku. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. lelaki. Bentuknya ialah kata tunggal.5.5. Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil.7.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut. Dalam menggolong kata.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi. Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (Abdullah Hassan. kriteria sintaksis. Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. 2006). kriteria semantik dan kriteria fonologi. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. Justeru.1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama.

Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8. ciri sintaksis. ciri morfologi dan ciri fonologi.1.

Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis. Istilah ini membawa maksud bentuk. maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing. frasa kerja. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Sebagai contoh. Berdasarkan kepada makna. Sebagai contoh. Justeru.1. frasa adjektif. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif. Di samping itu. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik.1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan.1. kata adjektif pula menerangkan kata nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .8. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing.1. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama. Dengan demikian. Dengan kata lain. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. 8. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat.1.

iaitu penulis. umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan. menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN.1.seperti menari.1. Misalnya awalan meN.menerbitkan kata nama. penggetaran. pengeluncuran.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya. menyanyi.1. Oleh itu. ng atau nge menurut konteks fonologinya.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi. n. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata. Sebagai contoh. pelatih.1. 8. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan. m. pengglotisan dan penduaan konsonan. ny. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe.8. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis.yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi . Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan.

anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat. ini. Dengan kata lain. mereka. Ali. beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kolej.8.2. dia. rumah. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. Kebiasaannya. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. Prof. senyuman) Kata ganti nama (itu. awak. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. 8.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. Itulah sebab kenapa Kata Nama. Sekarang. aku. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major.

sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan. Pelajar itu menulis jawapan. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. Dalam ayat transitif ini. me-…i.2. memper-…kan.8.2.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.2. iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8.

kehujanan dan sebagainya.. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin. bertulis dan sebagainya.2. jatuh. terjatuh. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat.8. 8. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur.2. dan bersendirian.-an seperti kecurian. kedinginan. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. berkereta. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tercapai dan sebagainya. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. (i) Kata kerja pasif berawalan ber. Pemuda itu sedang berborak.2. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. ber-. terbunuh.seperti berasah.seperti terangkat. (iii) Kata kerja pasif ke-. duduk.2.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. berlipat.

Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Jadi. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. sungguh dan sangat.2. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. inilah maksud golongan perkataan yang terhad. Sebagai contoh. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah.8. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. Disebabkan perkara begini.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup. Begitu juga kata adverba. kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja. Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8.

penegas. Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat.kata pembenar .kata adverba .kata nafi . penanya dan penyeru. penguat. kata tanya.kata bilangan .kata hubung . pemeri. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata penguat. penentu. pedepan. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru.3.8. iaitu : .1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat. penafi. pembenar.kata pangkal ayat . kata sendi nama.kata penegas . Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural. kata penegas.kata sendi nama .kata bantu . kata nafi. kata arah.kata arah .kata tanya . kata perintah.kata pemeri .kata penguat .kata penekan . kata pemeri.kata seru . kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu.kata perintah . pembantu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. Berdasarkan fungsinya. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG). Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. 9. Frasa. Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. frasa ialah satu unsur daripada ayat. Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem.BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9.1. kata kerja dan kata adjektif. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa. Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis.

Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. Kedua. Selain itu. potentially. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. struktural dan tranformasi generatif. but which does not have the characteristics of a clause and typically. maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam buku-buku tatabahasa lama. but not always. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. Pertama.Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. fills slot on the clause level. of two or more words. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008).

begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. deretan kata sempurna. FSN mengandungi dua unsur wajib. Di samping itu. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. Sebaliknya. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. frasa kerja. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. frasa adjektif dan frasa sendi nama. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. frasa kerja. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama.1. Maksudnya. frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik. FK. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jadi kesimpulannya.

5. 3. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. frasa nama berfungsi sebagai subjek. serambi mekah. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan.9.1.1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 4. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK). serambi mekah. iaitu subjek dan predikat. guru. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1. guru sekolah agama.3. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. 2.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Keterangan mengbidangkan sedulang makanan. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. menembak harimau itu dengan senapangnya. namun unsur-unsur yang lain. Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek.Dalam ayat-ayat di atas. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu. 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. buku. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya.

Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya. Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap.

kemerah-merahan. Perangainya 5. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . rendah. tentu baik. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai.9. masih kecil lagi. Anaknya 6. Markahnya 3.1. paling besar sekali. gelap benar. Kakaknya 2. Warna bajunya 7. Malam ini 10. kata adjektif hadir sesudah kata nama. Orang muda itu 4. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Suara penyanyi itu 9. jauh dari sini. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1. Sebagai unsur keterangan. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. baik sungguh. merdu.3. Perusahaan itu 8.

18. 11. 12. 13. 15. kaya. liar. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 17.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. sungguh nyenyak. 19. segera. terlalu kerap. amat curam. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. asli. 14. 20. cepat.

sama ada di hadapan atau di belakangnya. inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif.

Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna. Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan.

pada. Kata sendi nama ialah. untuk.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama. didahului oleh kata bantu. bagi. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di.9. dan sebagainya. Frasa sendi nama boleh juga. hingga. sebagai pilihan. kepada. oleh. dari. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama. ke. tentang.1. daripada. dengan. sampai. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. akan.

Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. 9. Kita sudah pun memahami klausa bebas. Nadia pandai. klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. mereka mogok.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai. Sila teliti contoh yang berikut: 1. saya yang hadir.2. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas). Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . yang menjadi konstituen kepada ayat. Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil. 2. 3.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri.9.

Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Ayat mempunyai subjek dan predikat. Merupakan unsur pembentuk ayat. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya. Mempunyai subjek dan predikat. merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil.9. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

C. C. 1963). (C. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. jenis. C. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .e. C. Oleh itu.A. a construction (or form) which. Fries. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone. in given utterance. i.1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional.1.. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”. (C. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson. 10. 1963).. bentuk.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya.ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”. A. is not part of any larger construction..1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. dan pola. Melalui konsep ini. of being uttered by itself. misalnya.. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. Fries. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St. sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C. . Fokker (1980). Pertama sekali.. menakrifkan ayat sebagai “. Fries (1963). Leonard Bloomfield (1961): . Menurut C. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu.. Fries.

Hashim Musa (1978) dan ramai lagi. Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. Omar. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. but nor every string of words is a sentence. R. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. Nik Safiah Karim (1978). Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . S. kita dapat melihat perbezaan yang ketara. Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). dan mengandungi proposisi yang lengkap. Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. Namun begitu. Justeru. Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Antaranya ialah Lufti Abas (1972).Dalam huraian ayat bahasa Melayu. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. Jacobs dan P. Asmah Hj. Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. Raja Mukhtaruddin Dain (1977). A. ( Asraf.

ayat merupakan inti asas sintaksis. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. Dari segi ragam. ayat terdiri daripada ayat penyata. Namun. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. setelah diklasifikasikan. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . frasa adjektif atau frasa sendi nama. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. ayat perintah. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. frasa kerja. anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan. ayat tergolong kepada dua bahagian. ayat tidak terhad banyaknya. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. ayat tanya dan ayat seru. penggantian. Dari segi jenisnya pula.Konklusinya. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama. frasa nama dan frasa kerja.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat ii ialah ayat pasif. serta frasa nama dan frasa sendi. Dalam bahasa Melayu. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. (ii) Buku dibaca oleh adik. Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„. frasa nama dan frasa adjektif. Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟. Contoh: (i) Adik membaca buku. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.10. Ayat i ialah ayat aktif.1. Pola 3 : Baju itu + hijau.1. 10. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak.

10. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. 10. Ia diakhiri dengan tanda noktah „.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata.10. Saya mempunyai sebuah komputer. dan ayat seruan.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.3.3. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Contohnya.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ayat perintah. ayat tanya.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.1. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. Ciri-cirinya ialah. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.1.2. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya.

engkau. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. engkau dan selainnya digugurkan.2. yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. siapa. kamu. Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?). dan sebagainya. berapa. kamu. mengapa. dan sebagainya yang digugurkan. bagaimana.10. Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya.2. bila.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah.

Kata seru yang sering digunakan ialah oh. Tolong hantarkan tugasan esok. sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak. cantiknya perempuan itu! Amboi.4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. amboi. aduh. Jangan ambil wang orang. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. cis. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. syabas dan sebagainya. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. wah. Untuk memahami ayat seruan tersebut. geram. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. marah. takjub. sakit dan sebagainya. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. Sila datang ke pejabat saya malam ini.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. eh. Tuhanku! Wah.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat.

ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat. Justeru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 1968) Rumusannya. elementary sentences of the language.10.. negatif dan sebagainya. ayat tunggal dan ayat terbitan. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. 10. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu.3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. the basic. ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti.1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985). Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: . mengikut bahasa Melayu. iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif.3. . the stuff from which all else is made. (Nik Safiah Karim et al. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Dengan kata lain. .

bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. 10. Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain.1. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan.3. frasa dan kata. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan. Kakak ke kedai. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal. Contoh: Dia jururawat. Abang pandai.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. Selain itu.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa. Arif sedang belajar. ayat perintah dan sebagainya. Seterusnya. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. Oleh itu.

3. Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis. A. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964). (Lufti Abas. Konsep yang diutarakan oleh A. 1975) Asraf. Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. transformasi gabungan dan transformasi rapatan. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. penyusunan semula. Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman.2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. Dalam bahasa Melayu. ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar. Menurutnya lagi.10.

Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii. Contohnya: i.2. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a. contoh: i. Kamu keluar ii.Pengguguran frasa predikat c.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud.10.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l. Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.3.

Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah.Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah. Sepupunya belajar di Pahang a. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan.Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b. c. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dia dan isterinya masih di kampung. Isterinya masih di kampung. d.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang. l. Abang Ali sangat rajin. Dia masih di kampung.

Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Kereta itu hijau. Contoh: i. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ii. Nani membeli baju itu. Bersenam boleh menyihatkan badan. Baju itu cantik. frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. ii. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Yang hijau itu pilihan saya. Contoh: i. Kereta itu pilihan saya. Nani membeli baju yang cantik itu.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Kereta yang hijau itu pilihan saya. Merokok membahayakan kesihatan. Nani membeli yang cantik itu.

Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu.2.3. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .10. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. c) Penyusunan semula melalui ayat songsang. (Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi.

10. Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya. Osman mengusik budak yang menangis itu.3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya.Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu . Guru kelas tidak hadir. Ayah sakit perut. Mereka melaporkan . Ayah tidak pergi kerja.3.2. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Budak itu menangis. ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut.( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Asmah Haji Omar (1993). Bhd. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Sasbadi Sdn. Teori Linguistik. HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Bhd. Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Ceritera Bahasa. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Mahmood. Alias Mohammad Yatim (2007). Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Sintaksis. Bhd. Pengantar Teori Sintaksis. Abdullah Hassan (2008). Nahu Kemas Kini. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Bhd. Nahu Melayu Mutakhir. Asmah Haji Omar (2008). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Asraf Abdul Wahab (2007). Sintaksis Dialek Kelantan. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Permulaan Ilmu Linguistik.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Asraf Wahab (1988). Arbak Othman (1980). Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Arbak Othman (1984). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Awang Sariyan (2002).

Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa (1993). Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Md. Linguistik: Teori dan Aplikasi. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Raminah Hj. Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Farid M. Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Linguistik Melayu. London: Allen & Unwin. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Onn. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Salleh dan Rahim Aman (2007).Azhar M. Salleh (1995). Harimurti Kridalaksana (1983). Tatabahasa Pegangan. Siti Hajar Abdul Aziz (1996). Bhd. Hassan Alwi (2000). Bhd. Nor Hashimah. Mohd Isa Hassan (1993). Serdang: Penerbitan UPM. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Sintaksis Bahasa Melayu. Zulkifley Hamid. Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Simin (1983). L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Che Ibrahim Salleh (2008). (1935). Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Hashim Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Lufti Abas (1985). Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Jakarta: Balai Pustaka. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Salleh (1993). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: . Sabran dan Rahim Syam (1986). Language. Bloomfield. Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Kajian Bahasa.

Zainal Abidin Ahmad.2008. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .edu.iiu.htm.org/ber_prefix. (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff. Zaharani Ahmad (2008). Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3. Afiks) Laman Sesawang: Http://www. Sufiks. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara.doc.8.2008. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia. Za‟ba (2000). Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab.8.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.wikipedia.wilta. Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu. -13.my/mascitah/pengaplikasian. -13.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->