HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. lengkap. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya. 1.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. Secara amnya. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. berkesan atau sebaliknya. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik. baik dalam ucapan mahupun tulisan. tuntas. tatabahasa mestilah tepat.2. Oleh itu. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata. Dengan itu. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. 1. frasa dan ayat. Dengan perkataan lain. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu.

2. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996).2. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. 1. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Dengan perkataan lain.3 Siti Hajar Hj. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu. Sebagai kesimpulannya. tatabahasa ialah rentetan ucapan.4 Salleh Mohd.1. maksudnya tentu. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna. Akib.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik. 1. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977). Sistem-sistem yang tertentu. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. Akib. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa. pengimbuhannya betul. tepat dan gramatis. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul.2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Ini bermakna. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul. tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. Etika berbahasa. berkesan atau sebaliknya. Dengan perkataan lain. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan.1. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. betul-salah. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum.

bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. Tegasnya. Tambahannya lagi.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. Tegasnya. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa. frasa-frasa. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat.1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata-kata. perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. Katanya. Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif . tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan. Namun begitu. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya.1.3. morfem-morfem. tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat.

sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. frasa-frasa. alat untuk membentuk ayat-ayat. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama. Tegasnya lagi. tetapi juga. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. kata-kata. Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. morfem-morfem. maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa. malahan ini yang terpenting. Tokoh bahasa terkenal. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata.3. bentuk dan penggolongan kata. Menurut pakar bahasa tempatan. tatabahasa dan semantik. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan. 1. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya.Dengan kata lain. proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding).2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu. morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Menurut Bloomfield (1935).

Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. golongan kata dan juga maksud makna kata. ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. Tanpa sintaksis. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. terbitan dan pemajmukan. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. klausa dan frasa. Oleh yang demikian. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. Dalam bidang linguistik.

predikat. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. objek. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah.4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. fonologi dan morfologi serta sintaksis. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna. keterangan dan lain-lain. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik. 1. morfologi dan sintaksis. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. Oleh demikian.1. politik malah martabat bahasa itu sendiri. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. Dengan lain perkataan. kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). fonologi. Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa.3. Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. Sebagai contoh.

Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini.3. objek. predikat. 1. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa. keterangan dan sebagainya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa.1.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz. Skala di sini disebut tatatingkat.3.

Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif. intonasi sempurna.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terdiri daripada satu kumpulan atau lebih. semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis.  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat. 1. Kata Adjektif dan Kata Tugas.  Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. letaknya antara kata dan klausa. mempunyai subjek dan predikat.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. institut perguruan dan universiti. dimulai dan diakhiri kesenyapan. Kata Kerja. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. Maknanya di sini.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan. Justeru. ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa.

Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya.1.4. 1. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu. Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini. kita melihat pula konsepnya.4.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu. Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan.

5. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa. menengah. 1. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan.1. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan.5.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pelajar. institut perguruan dan universiti. 1. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti. Begitu juga dengan huraian kata adverba. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. kata sendi dan kata hubung. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid.

Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. 1. istilah fon. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. fonem. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. alofon. Malah. Rumusannya. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. Umpamanya. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. Pendekatannya bersifat preskriptif.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. Di samping itu. berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan.

Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. Jelasnya. Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat.seperti „Sejarah Melayu‟. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. Wiltens Dankaerts 91623). kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19. seperti Marsden (1812). Favre (1876). Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. Seorang ahli bahasa Indonesia. Shellaber (1899) dan R. Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu. hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. Winstedt (1913). W. Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. E. Maxwell (1882). Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. Heumius (1650) dan Gueynier (1677). Klinkert (1879). Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825).P. Sebagai contoh. Menurut Harimurti Kridalaksana. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. 2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. de Hollander (1845).1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta.O. Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. Elbink dan C. perbuatan dan harf (partikel). De Houtman (1803). A. Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736).

Walau bagaimanapun. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939. Dalam tahun 1930-an. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. Haji Sulaiman. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Satu hal yang jelas. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. Dari segi uraian dan pendekatan. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. Di samping Za‟ba. Sementara itu.O. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. Dengan demikian. Pada penghujung tahun 1960-an. Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba.fi‟il dan harf. Sehingga kini. Dengan demikian. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. Misalnya R. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba.

ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. Nik Safiah Karim. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Kemudian. ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969).Fries di Amerika. Kemudian dengan agak tiba-tiba. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Simin. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. Mashudi Kader. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj. Dalam hal nahu Melayu. Namun begitu. Farid M. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Selain itu. satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. Omar. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu.

Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap. dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa. Harapan kita. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi.

(aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et. Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana. Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj. Omar. al.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A.

Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd.T.1.2.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O. Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj.

KPB 6. PDM 12. PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu. SS 4. BK 2. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . IMM 8. Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. PM 10. RM 7. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. KPPM 3. JBM 11. PB 9. KPM 5.

seruan dan ibu kata PB PBM - nama. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. perbuatan.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi. sifat. perbuatan dan diwal nama. kata sangkal)  Seruan. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). cadangan. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. tengking. sendi nama.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah. perbuatan. ganti nama. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perbuatan. Mengikut tafsiran saya. rupa kata. keadaan nama dan perbuatan nama. hairan. sifat. kelakuan. sendi. faham kata. herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab. penyambut kata seruan JBM - nama. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama. ganti nama. rupa nama. pandu. sendi kata.

Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden.Istilah Kata: Untuk istilah. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan. kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata.

penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata. Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya.Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Malah ada juga bidang ejaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik.

namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. pendidikan tinggi dan IPTA. Asraf Hj. Azhar M. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. Di Malaysia. Simin. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. Asmah Hj. al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. Namun pada 1940. Justeru. Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional. al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri. Sulaiman Masri. Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan.2. Misalnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Di Indonesia. Wahab. Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia.1. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et. Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden.

Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. Omar. Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan. kata-kata dan kata”. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia.3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. Dalam peristilahan terkini.2. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perbuatan (fiil) dan partikel (harf). analisis kalimat Fasal 15-31. Bustanul Katibin. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). Abdullah Hassan. pembahagian kata Fasal 11-14. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. misalnya Asmah Hj.1. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. Namun begitu.

2.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2.2.2.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik.2. Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.

2.2.2.6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.

2.10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan. Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.2.2.9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan.2.

Glosematik (J. Postal 1964). Pike 1954. dan Tatabahasa Generatif (N. Cooks 1969).2. Lamb 1966). Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan. Anderson 1971). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Tingkatan (S. Tatabahasa Kasus (J. Katz & P.L.A. Tagmemik (K. dan lain-lain. J.M. Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa.J. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza. Uldall 1930). Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2.M.2. 1964.2. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa.M.11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S.3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. seperti. Halliday 1961). 1958 dan W. Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini.A. Chomsky 1957.K. 2. Tatabahasa Skala dan Kategori (M.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya.

klausa. Jika hal ini tidak berlaku.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan. Kesimpulannya. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri. 2. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. Unit berikutnya ialah frasa. Contohnya dari segi fonologi. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. morfologi atau makna. sintaksis.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. ayat dan wacana. Seterusnya ialah perkataan. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis. Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. Pertama ialah morfem. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas. 2.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi.1. perbuatan dan kata partikel (harf). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 3. terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa.2.3.1. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama.

2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.2.3.

3 Asmah Hj. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).2.3.

Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.1.1.2.3.5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974). Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981).2.

6 Asraf Hj. Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.2.3.

al Tatabahasa Dewan (1991).8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.2.1.7 Nik Safiah Karim dan et. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).2.1.

Mashudi Kader dan ramai lagi. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj.2. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya. Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. Nik Safiah Karim et al. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis. Di samping itu. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG. Abdullah Hassan. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927).2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 3.3.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu.2 3. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. Asraf. 3. Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing.2. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa.2.

Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu. Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG. Simin pada tahun 1980-an. tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I. Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana.2. Berdasarkan huraian tatabahasa wacana. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa. II.3.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks.

menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. 3. (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. Nik Safiah Karim et al. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. kata bilangan dan penjodoh bilangan. Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. kriteria morfologi. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. kata nama khas dan ganti nama. kata ganti nama. penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim. ganti nama dan numeral. Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). haiwan. benda. biasanya melibatkan orang.3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. tempat dan konsep. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. kita dapat mengesani alirannya. nama nika. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. Misalnya Za‟ba. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .bahasa dahulu. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama.

Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. Tetapi menjelang dekad 1970-an. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an. tidak berhenti begitu sahaja. termasuk tatabahasa Za‟ba. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional. Contohnya. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. Seterusnya pada dekad 1980-an.Kesimpulannya. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. Dari kaca mata linguistik moden. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Setelah muncul ilmu linguistik moden. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang. Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing.

(1979. Simin (1983). Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan. 2008). karya Sanat Mohd. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. al.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400. Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. Asmah Hj. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). Namun begitu. 3. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. Omar (1992). DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan Nik Safiah Karim et. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. Azhar M. Seiring dengan penubuhan DBP. Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. seperti Abdullah Hassan (1986).000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. Di samping itu.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu.

pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. buku kecil dan sisipan akhbar. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. membina Munsyi Dewan. DBP melaksanakan pembinaan. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. serta masyarakat umum. memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. Di samping itu juga. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. Pada peringkat awal. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. dwibahasa dan kamus istilah. sektor swasta. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. Sesungguhnya. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan.

Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan. Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen. mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. Dengan ini.000 sebaik diluluskan Parlimen. menasihat.Akhir sekali.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan.H. menurut nahu ini. tetapi. Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. iaitu linguistik tradisional. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. 4. Kajian ini berterusan hingga ke hari ini. undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. R.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. Berbalik kepada konsep dan sejarah. Oleh itu. atau makna. Bezanya hanyalah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Romawi. Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas. (Lyons. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. tatabahasa. Pertengahan dan India. 1971).

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Oleh sebab itu. maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi. 4. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan. misalnya penjenisan kata adverba. kata seru dan kata partikel. Oleh sebab mereka berfalsafah. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. 1971). melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”. kata sendi.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng.

Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. kata ganti nama. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . „Logos‟ terbahagi kepada dua. Di samping itu. kata kerja. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. Kesannya.Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. kata partikel. iaitu: kata nama. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri. Seiring dengan perkembangan linguistik. dan kata seru. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. Oleh demikian. iaitu yang berupa dialog. kata sendi nama. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. kata adverba.

Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. Walau bagaimanapun. iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani. nombor. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. kasus. Walau bagaimanapun. Pada umumnya. Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. Mungkin itulah hasil mereka yang agung. Sebagai kesimpulannya.

al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. Secara ringkasnya. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. Di samping itu. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. Pada bahagian nahu. Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif.

malah sangat tersusun dan teratur pula.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. Tanpa usaha beliau. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. Menurut Bloomfield. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟. Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM. Rumusannya. Justeru. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda.

Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Dante. Appolonius Discollus.Yaska. Hermann Grassmann. Erasmus. Arnauld. M. al-Masri. Panini. Pingala. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20. T. Katyayana. Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato.

Dussek dan Mohd Hashim bin Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .T.1.1. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4.4.2.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4. Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.2.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd.2.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.

3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 . (2000). Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya. Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba).

Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan. Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab. Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960. morfologi dan sintaksis.

bulan…. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. burung.4. Oleh itu. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. kaki. 1954). Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. Contohnya dalam tatabahasa Melayu. Akibatnya. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin.(Za‟ba. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. tahun. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. falsafah dan yang lainnya).

ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal. Secara khususnya. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup.Walau bagaimanapun. Oleh demikian. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. humanistik dan normatif. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. Dalam nahu tradisional. sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut. Disebabkan itu. TT bersifat preskriptif. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan.

terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. menentukan ketentuan. Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba. ketetapan. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. Winstedt (1927). dan Za‟ba (1965) sendiri.4. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris.5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. sifat. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). 4. sendi. atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. turun-temurun. perbuatan. Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. ketetapan. Maxwell (1882). dan seruan. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab.

tatabahasa dan makna. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. pedoman dan pegangan. struktur bahasa. tatabahasa. Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa.kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. Hanya jelas pada ejaan. jelas sudut pengaplikasiannya. frasa. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. semantik. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sebutan dan laras. klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata.

linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dan saintifik tentang sesuatu bahasa. syntax. tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya. comparative linguistics. Jadi. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. psycholinguistics. and structural linguistics. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. computational linguistics. dan ketepatan hasilnya boleh diuji.6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. dialectology. Ronald W. and phonetics. Lyons 1968). khusus. objektif. Specific branches of linguistics include sociolinguistics. Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. analitis.4. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. including the study of grammar. Jadi. Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”. Dalam pelbagai kamus umum. dan objektif (F. Dinneen 1967:4). bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi.

ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. Oleh itu. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. sebagai satu sistem (langue). tetapi melihat bahasa daripada dalam. Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden. Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh. 1916).Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya.

Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru. atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin. dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan.4. Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield. Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. Akan tetapi.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang. seseorang mungkin tertanya. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden.

[Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. Dalam ayat. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟. dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi.mengikut penghuraian bahasa yang lain. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟. kata [merah] adalah suatu kata nama. maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. Oleh sebab itu. tempat atau benda‟. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. Dalam hal [merah] tadi. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. 2. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. tempat dan benda.

Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. subjek frasa. subjek apositif. subjek nasional. „Dengan cara berjalannya sahaja. Dalam tatabahasa tradisional. subjek eliptis. Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. 5. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebagai tambahan. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. subjek klausa dan sebagainya. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. 8. 6. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟.4. 7. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . terdapat banyak kekecualian. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah. Bagi setiap rumus. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu.9. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa. semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1971). hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif. structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins. 5.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. Aliran ini digelar Struktural. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. Oleh itu. 5. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Harris.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an. TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. Taxonomist dan Bloomfieldian. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure.

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. (1993). Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun. juga. pula. Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir. sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . jua.

5.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. Pada peringkat morfologi. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem. dari aliran Linguistik London. Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem. dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. Pada peringkat sintaksis. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. sebagai unit bunyi. Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas.

Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa. Secara khususnya. Rumusannya. logika dan metafizik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. 1957).selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). (Fries. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. bentuk dan struktur sesuatu bahasa. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. justeru makna tidak diambil kira.

morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. yang merupakan ayat. Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. kata dan morfem. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . morfem. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. Ini bermakna dalam kajian nahu. klausa. keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. frasa.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas.5. Pada peringkat fonem dan fon. iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil.

Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural.5. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut. Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan. sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. Secara umum.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural. bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. yang bukan tersebar secara konstratif. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan. Untuk itu. maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa.

tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan). Selain itu.5. Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan. Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran.5. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents). Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat. tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut.

tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit. Rujuk gambar rajah di atas. Walaupun demikian. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata. itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini.Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen.

Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat). Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat.1. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari). pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu.1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. Secara grafik. Dalam ayat ini.5.Rumusannya. Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan. 5. Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang.

Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat. Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat.Analisis ayat seperti ini.

Disebabkan hal sedemikian. Pintu depan asrama sekolah masih tertutup. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik. Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan.

Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini.20.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman. Sarjanasarjana lampau seperti Plato. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 . Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal. Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa. normatif dan tradisional. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. Dalam bidang tatabahasa. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya. memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains.5. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟. maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . skala – kategori. perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik. kasus. sistemik – fungsional. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. tingkatan. stratifikasi dan pelbagai lagi. glosematik. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal. Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. Di samping itu. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. Secara umumnya. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. tagmemik. struktur.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). nahu dibahagikan kepada tiga komponen. sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. Semantik Generatif dan sebagainya. III. iaitu: I. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif. iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. 6. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects. II. Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’.

Amerika. penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal.6. Teori Theta. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. Di negara kita. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. Teori Kontrol dan sebagainya. Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. Dalam tahun 1965. Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Abdullah Hassan. Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. Dua tahun kemudian. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi. Teori Kasus. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya.

6. 6.2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .2.2. Allen (1978) dan lainlain.2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al. Halle (1973). Siegel (1974).1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6.1.1. Aronoff (1976).Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).2.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky. Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj.

Hashim Hj Musa. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Farid M Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. (2008). Abdul Hamid Mahmood.

Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. Amerika pada tahun 1975. Farid M. Rumusannya. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Di samping itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain.

3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6.

iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami. Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan.4. kreatif.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa. Menurut Chomsky (1957).4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. gramatis dan transformasional. eksplisit. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. iaitu kecekapan dan perlakuan. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus. Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman.6. yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. Jadi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . khususnya dalam bentuk ayat. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. 6. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa.

ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. 1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Performance (perlakuan).Oleh itu. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan). Rumusannya. Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak.

maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. Pada peringkat struktur dalaman. Pertama. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. bernama Noam Chomsky. atau dengan kata lain. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih. peringkat struktur permukaan. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur. yang dinamai komponen fonologi. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. membentuk semantik ayat. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. Kedua. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini.6. Sebagaimana yang dinyatakan. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa.

ayat tanya. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. Untuk pemahaman lebih lanjut. ayat penegas dan seumpamanya. Ini meliputi representasi fonetik. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. Guru itu Encik Ali.

dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar.3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6.3.4. Dengan kata lain. rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti. objek.6.4. predikat. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

seperti yang berikut: (1).Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon. A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A S P FN FN (2).

Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.

4. Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran. penyusunan semula atau perluasan. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran.2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini.6. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi. Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan.3. penyusunan semula dan peluasan.

3.1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk.6.2.2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 6. 6.4.4.3.4.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan.2.1.3. b) Jemput masuk.1.2.

Farhana pemain hoki. Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian.b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. b) Janah dan Farhana pemain hoki. b) Zila dan Dila sangat rajin. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki. Dila sangat rajin. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

6.3.4.2.3.4.1.1. a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama.2.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

2.4. 6.2.2.3.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru.4. Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat.6.3.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

2. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam. b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani.6. masa.2.3.4.2.2.3.3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.4. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4.3.6.2. 6. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.2.3.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.3.

3.2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6.3.2.4.

4. Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian.2.3.3.4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.2.4. 6. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan.3. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan.6.

iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon.6. yang mempunyai dahan dan ranting. Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu subjek dan predikat. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing. yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat.

A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis. berikut ialah analisis rajah pohon. Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu.Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas.

Ibu dari dalam bilik. A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.

semantik. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. Kemudian. fonologi. satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory). Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. Namun pada tahun 1972. Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa.6. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan. Oleh demikian. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

dan kan. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. Dalam hal ini. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu. Omar. makna satu unit ialah didik. Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya. Daripada ketiga-tiga unit ini. Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. Omar (2008). yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. Misalnya. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen. proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj. kita perhatikan kata pendidikan.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurut Asmah Hj. didik. 7. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri.

Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris. Sebagai permulaannya. Quirk dan S. kata kerja. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba.. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W. Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan.7. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. R. namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu. Namun demikian. Omar lebih rinci dan menyeluruh. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. kata adverb) dan kumpulan B (kata article. Kata Kerjaan dan Kata Partikel. kata sendi. kata adjektif. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. kata ganti nama. Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi.O. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927).3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). kata tunjuk. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. R. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan.

Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987. kata kerja dan kata adjektif. beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman.Kerjaan. Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir. Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. Perbuatan. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. kata Sendi dan Kata Depan. Bertitik tolak dari itu. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Winstedt dan Za‟ba. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. Kata Keterangan. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Sifat. Onn. Farid M. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008). Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pada tahun 1947. Angka. Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). Sendi dan Seruan. Dengan pendekatan demikian. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. kata Hubung serta Kata Seru.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. akan terhasil kata terbitan. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan.7.4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006). Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan. kata majmuk dan kata akronim. Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. kata ganda. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. akhiran.4. pemajmukan dan pengakroniman. sisipan dan apitan. Melalui proses ini. 7.1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan. penggandaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

isme. tata-. per-. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-. pel-. -el.Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-.-an dan sebagainya.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md. se-. Kata Kerja -kan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . -em. ke.dan dwi-. be-. dan –in. dan –i. ter.-kan. dan –ah... pra-. me-. -in.dan di-. -man. ke-. sub-.-an. bel-. eka.. Kata Kerja meN-. maha-. ber-. Kata Adjektif ter-. -at. -wan. -er. memper-.. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu. dan te-. -wati. Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan. Rajah 7.. Akhiran Kata Nama -an.

dan lain-lain lagi. sisipan dan apitan. kata kerja dan kata adjektif.4. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. ber-buah. Ada tiga imbuhan awalan nama.1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.1. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998).4. Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae).+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks. iaitu peN-. Melalui proses ini. Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. 7. akan terhasil kata terbitan. akhiran.1. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. me-lawan. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan.1. Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar.7. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. pe. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe . Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan.dan ke-. Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. Konklusinya. awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja.

pengasuh pengecat. alat. h. ekafungsi dwibahasa. prasekolah. ekawarna. pendengar. pentafsir penggali. pengkaji. pesawah. dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . menunjukkan pekerjaan.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. v. pengetin ketua. prauniversiti ekabahasa. prasyarat. jurubahasa. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. penjaja. tatasistem prakata. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. f. penghantar. tinggi. dwifungsi. pembelot. kekasih. ukuran dan sesuatu yang abstrak. pembajak. maharaja. pengurus. sifat. peladang. pentadbir. pembaca. kekanda juruterbang. prasejarah. pengebom. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. p. pekedai pembesar. tatacara. kh. pemburu pencuri. jururawat mahasiswa. pelaut. juruwang. mahaguru tatabahasa.

berfikir termakan. membilang mendaki. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. mencuri. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”. Rumusannya. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar. terminum diperoleh. Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub). y. p. k. tertinggi. mengecat. terambil. membawa. mengetuk mempersuami.mengkritik. m. mengkaji mengebom. merawat. melompat. secantik. memperkotak-katik berlari. diperisteri.1. ng. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. membesar. mencari. t.4. terbesar. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. my. n. senipis. memperlebar.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. melawat. terkurus sehodoh. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling. mendayung menghijau. s. berbuah. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. r. w. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . setebal 7.1.

pinjaman seniwati. hartawan. angkasawan. buatkan. Contoh kecilkan. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. kawasan. pendidikan. jutawan. jahitan. sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. rahmati. sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. karyawan. peragawati komunisme. ukuran. banyak. alat. patriotisme hadirin. muslimat sultanah. nasionalisme. muslimin hadirat. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mainan usahawan. seniman. gunakan duduki. cantuman. budiman. olahragawati.

kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran. Oleh yang demikian.7.1..-an beR-.3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar. berjiranan... Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan. kenamaan.. Rumus bagi apitan ialah: [ ke ..+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata. kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan.an peR-.. berlebihan.. dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit. pertanian Contoh kebesaran.. Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-..an Maksud kekuningan. bersesuaian perjawatan. Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan.1.... perindustrian..4.. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks..

mengecamkan. sebab jadi meyakinkan mentakrifkan........ menghairahkan. kediaman. mensiasiakan membelikan...-kan men-.-an pen-.. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami.. perjuangan pelajaran... perniagaan. penculikan.. berlanjutan...-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran.kan menge-. dicalonkan.. memayungkan. kesatuan. proses.. kebalikan me-..-kan ber-... penjadualan pengkhianatan.... menjadikan. mengikut maksud kata dasar berumahkan.. bertolakan. mengamati.-i Contoh menafikan.. mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan...-kan mem-.-an peng-. menyalai. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud . kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-.-i mem-.. mempelopori. pelayaran keputusan. berlandaskan. pengintipan. melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan.-an di-.-kan meng-.-an penge-. pewarisan pembunuhan. menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan. tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat.. memvariasikan.-an pem-. pengepaman perjanjian.. pemindahan pendapatan...... pembalakan.... menyertai menjauhi.. menakluki...-an pel-.. membasahi mengubati..... menziarahi... merasakan.-kan diarahkan menaiki....Apitan Kata Nama Bentuk pe-..-i men-.-an ke-... penantian. Contoh pelarian.-kan me-.-i meng-... keadaan dan keserupaan.......... dilaporkan... persetujuan. pengolahan pengeboman.-an per-..kan ber-. transitif berkembangan disahkan...

. Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama. infiks terletak di tengah perkataan.. diperlihatkan diperakui.. memperhalusi kehilangan. Bagi rumus sisipan. misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang. Menurut Wikipedia Indonesia.....1. diperhalusi mempersembahkan..kan memper-. ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .-i diper-. kekeliruan 7.. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus.-i ke-.4.4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula.-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi.. keinggerisan.1.. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan.. kata adjektif dan kata kerja..di-. memperisterikan memperingati. keislaman. diekori. disertai diperdengarkan.. dipersetujui. figere) di dalam (in).-kan diper-. Mengikut pemahaman saya. dipertontonkan.... memperhambakan. mempersuami. sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar. dijauhi.-i memper-.

kelabut.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. seruling. kerelip gemilang. semerbak. gelegak. kelengkeng keruping. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. gelembung gerodak. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . jelujur. selerak.

istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. Rumusannya. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama. Asmah Hj. proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal.4. jika diteliti secara mendalam. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.7.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya.

Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7. Onn. Farid M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim.

pesuruhjaya dan matahari. tanggungjawab.2. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7. sukacita. tandatangan.4.1. daripada. warganegara. kenapa dan lain-lain lagi.4.1.7. jawatankuasa. olahraga. Misalnya apabila.1.4. Namun demikian.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu. setiausaha.2.4. peribadi. sukarela. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan. kerjasama. beritahu.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7.2. bumiputera.2. kakitangan. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . suruhanjaya.

yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian. kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk.Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . berdasarkan kelas.

pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu. Onn. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. Farid M. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. Hashim Hj. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk.

penggandaan kata akar.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7. penggandaan berentak atau penggandaan separa. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya.4.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj. penggandaan suku kata pertama.7. penggandaan berima dan penggandaan menyaling. Di sini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata. Melalui proses demikian. penggandaan suku kata akhir. Asmah Hj. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh.

7. melambai-lambai. dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar.1. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan. 7. Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan. satu-satu dan sebagainya. bermain-main. makan-makan.1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008). Misalnya: anak-anak.3. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama.4. kata adjektif dan kata adverba.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu.1. cantik-cantik.3.3. kata-kata demikian adalah kata kompleks.4.4. Oleh itu. 7.1.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya.3.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja. Contohnya. kata kerja. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dibelek-belek dan seumpamanya.4.

1.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. Di samping itu. 7.1. sesiku. Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . lelangit. ada penggantian <a> dengan <e>.4.3. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. 7.4. Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini. bebenang dan pelbagai lagi. kata adverba dan kata adjektif. jejari.Rumusannya. kekura. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}. Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. bebuahan. Misalnya lelari (kata kerja). bebawang. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. pepijat. lelipan. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu.3. lelabu. yakni e-pepet.5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif).

Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang. A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). Rumusannya.keindahan bunyi atau euni. Menurut Asraf (2007). kata adjektif dan kata keterangan. porak-peranda dan huru-hara. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Misalnya dolakdalik.1. gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini. Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama. kata kerja. makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟.3. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan.6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini.4. 7.

kecil-kecilan buat-buatan.3.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007).8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus.4. kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan.3. akhiran.1. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . apitan atau sisipan.7. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian. bertikam-tikaman keanak-anakan. setidak-tidaknya 7. rumah-rumahan berura-ura.4.1. Kata adjektif.

Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu.Rumusannya. siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik. Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Raminah Hj.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi. Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan.4. Berdasarkan Kamus Dewan juga.7. Kita lihat kepada maksud akronim pula. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain.

novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.4.1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini. rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru.Secara umumnya. Sebagai contoh. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7.

institusi. Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris. Namun ditegaskan di sini.4. Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan.4. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep. rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak. bangunan dan sebagainya.Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7.

Di samping itu. Sebaiknya. maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. beliau memberikan tiga jenis akronim. dari segi membentuk istilah. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. Selain itu. juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim. Kata tersebut ialah cikgu. Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟. Ini kerana dalam semantik. Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya. Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. Misalnya. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman. awas dan bah. merujuk kepada Asmah Hj. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. Konklusinya. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim.Di samping itu.

apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan. sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza. Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan.melalui penggunaan dua kata ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. Selain itu. Oleh itu. Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa.

Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil.5.5. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga. dan mewujudkan makna tertentu. pensyarahpensyarah. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. kekura dan pelbagai lagi. kata terbitan. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih.7. 7. lelaki. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. jejari.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. penggandaan separa seperti negeri-negeri. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil. akhiran. buku-buku.4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. Bentuknya ialah kata tunggal.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan.5.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu. kata ganda dan kata majmuk. apitan dan sisipan.5. 7. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 7. 7.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 2006).1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. kriteria sintaksis. terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat. Dalam menggolong kata. Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat. Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. kriteria semantik dan kriteria fonologi. Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. Justeru. (Abdullah Hassan. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8.

ciri sintaksis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ciri morfologi dan ciri fonologi.1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna.Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8. Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.1.

Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis.1.1. Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing.1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif. frasa adjektif. Sebagai contoh.1. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. Sebagai contoh. Berdasarkan kepada makna. maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis.8. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan demikian. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai. Dengan kata lain. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik.1. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. 8. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. frasa kerja. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. Justeru. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. kata adjektif pula menerangkan kata nama. Di samping itu. Istilah ini membawa maksud bentuk.

menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN. Oleh itu. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. ng atau nge menurut konteks fonologinya. n. umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat. ny. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan. pengeluncuran. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan. 8.menerbitkan kata nama. iaitu penulis.4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi.1. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan. m.seperti menari. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata.1. Sebagai contoh. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe. pengglotisan dan penduaan konsonan. pelatih. menyanyi. penggetaran.1.8. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis. semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi . Misalnya awalan meN.1.

Dengan kata lain. Prof. mereka. ini.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. rumah. Itulah sebab kenapa Kata Nama. beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kebiasaannya. awak. aku. dia. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. senyuman) Kata ganti nama (itu.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat.2. Ali. Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. kolej. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major. 8. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major. Sekarang. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama.8.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dalam ayat transitif ini. me-…i.8. iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. memper-…kan. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat.2. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan.2.2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan.2. Pelajar itu menulis jawapan.

kedinginan.2.2. bertulis dan sebagainya. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin. terbunuh. 8. berkereta. berlipat. ber-. dan bersendirian. Pemuda itu sedang berborak. terjatuh. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. kehujanan dan sebagainya. tercapai dan sebagainya. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. (iii) Kata kerja pasif ke-. duduk.seperti berasah.seperti terangkat.-an seperti kecurian. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. jatuh.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat..2. (i) Kata kerja pasif berawalan ber.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja.8.

Jadi. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Begitu juga kata adverba. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya.8. Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. inilah maksud golongan perkataan yang terhad. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sungguh dan sangat. Sebagai contoh. Disebabkan perkara begini. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah.2. kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa.3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup.

Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat. penentu. kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu. penafi. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata penguat . kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu : . kata perintah. kata sendi nama.kata arah . kata nafi.kata tanya .kata adverba .kata penekan .8. pembenar.kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru. pembantu. penanya dan penyeru.kata perintah . kata penegas.kata seru .kata pemeri .3. Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural.kata pembenar .1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat.kata penegas .kata pangkal ayat . pemeri. kata penguat. penguat.kata bilangan .kata nafi .kata bantu .kata hubung .kata sendi nama . kata pemeri. kata arah. penegas. pedepan. kata tanya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

9. Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis.1. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa. Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. kata kerja dan kata adjektif. Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. frasa ialah satu unsur daripada ayat. Berdasarkan fungsinya. Frasa. Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya.

Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. struktural dan tranformasi generatif. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. Dalam buku-buku tatabahasa lama. Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. of two or more words. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. Kedua. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek. potentially. but not always. predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. but which does not have the characteristics of a clause and typically. Selain itu. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. fills slot on the clause level. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. Pertama. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata.

begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. FSN mengandungi dua unsur wajib. Sebaliknya. contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. deretan kata sempurna.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. frasa kerja. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Jadi kesimpulannya. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1. frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik. frasa kerja. Maksudnya. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya. FK. frasa adjektif dan frasa sendi nama. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. Di samping itu.

Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama.1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1. serambi mekah. iaitu subjek dan predikat. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK). Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja. 3. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. 2. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. guru sekolah agama.9. serambi mekah. 4. frasa nama berfungsi sebagai subjek. 5.3.1. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. guru.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . buku. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. menembak harimau itu dengan senapangnya. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. Keterangan mengbidangkan sedulang makanan. *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek.Dalam ayat-ayat di atas. 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. namun unsur-unsur yang lain. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu.

Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap. Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.

paling besar sekali. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1. Markahnya 3. jauh dari sini. Perangainya 5. Perusahaan itu 8. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. Kakaknya 2. baik sungguh. kemerah-merahan. gelap benar. masih kecil lagi.9. rendah. Orang muda itu 4. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang. merdu. Anaknya 6.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai. kata adjektif hadir sesudah kata nama. tentu baik.1. Suara penyanyi itu 9. Malam ini 10. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3. Sebagai unsur keterangan. Warna bajunya 7.

(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. 12. asli. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. kaya. segera. 15. 19. 18. cepat. liar. sungguh nyenyak. 11. 14. 13. amat curam. terlalu kerap. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 17. 20.

inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. sama ada di hadapan atau di belakangnya. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan.

Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna. Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan. Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.

9. dengan. Kata sendi nama ialah. dan sebagainya.1. hingga. daripada. kepada. ke. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama. didahului oleh kata bantu. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . dari.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. untuk. tentang.3. bagi. sebagai pilihan. sampai. Frasa sendi nama boleh juga. akan. oleh. pada.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama.

Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat. Kita sudah pun memahami klausa bebas. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai. 2. 3.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis. 9. Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas). saya yang hadir.9. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. mereka mogok. Sila teliti contoh yang berikut: 1.2. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis. Nadia pandai. yang menjadi konstituen kepada ayat.

Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya. Mempunyai subjek dan predikat. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Merupakan unsur pembentuk ayat. Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa.9. Ayat mempunyai subjek dan predikat.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam. Leonard Bloomfield (1961): . C. misalnya. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. bentuk. Fries.. i.. of being uttered by itself. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu.A. Fries.e.1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. Menurut C. Melalui konsep ini. (C. (C. is not part of any larger construction.ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”. C.1. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St. 1963). . ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. Oleh itu. C. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”. Fokker (1980). 10. 1963).. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . menakrifkan ayat sebagai “. a construction (or form) which.. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional. Fries (1963). Fries. Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson. sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C. in given utterance. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone. A.. C. dan pola.. jenis. Pertama sekali.

yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. dan mengandungi proposisi yang lengkap. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. A. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). Antaranya ialah Lufti Abas (1972). kita dapat melihat perbezaan yang ketara. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Jacobs dan P. Raja Mukhtaruddin Dain (1977). Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat. Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. Asmah Hj. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. Hashim Musa (1978) dan ramai lagi. ( Asraf. Namun begitu. Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. S. Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. R. Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. Nik Safiah Karim (1978).Dalam huraian ayat bahasa Melayu. Omar. but nor every string of words is a sentence. Justeru.

frasa kerja. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk.Konklusinya. ayat merupakan inti asas sintaksis. ayat tanya dan ayat seru. ayat perintah. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. ayat terdiri daripada ayat penyata. Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. setelah diklasifikasikan. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan. Namun. Dari segi ragam. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa. frasa adjektif atau frasa sendi nama. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. ayat tidak terhad banyaknya. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Dari segi jenisnya pula. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. ayat tergolong kepada dua bahagian. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. penggantian.

Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. Pola 3 : Baju itu + hijau. (ii) Buku dibaca oleh adik.3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. frasa nama dan frasa adjektif.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama. Dalam bahasa Melayu. Contoh: (i) Adik membaca buku. Ayat i ialah ayat aktif. Ayat ii ialah ayat pasif. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.1. serta frasa nama dan frasa sendi. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟.10. frasa nama dan frasa kerja. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak.1. Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. 10.

1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.2.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat. Saya mempunyai sebuah komputer.3.3. ayat perintah. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. dan ayat seruan. ayat tanya.1.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Contohnya. Ia diakhiri dengan tanda noktah „.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya. Ciri-cirinya ialah.1.10. 10. 10. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.

dan sebagainya.2. kamu. mengapa. berapa. Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah.2.10. kamu. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. bila. Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa. yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. engkau. Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. bagaimana. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. engkau dan selainnya digugurkan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . siapa. dan sebagainya yang digugurkan.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?).

sakit dan sebagainya. geram. Kata seru yang sering digunakan ialah oh. aduh.4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut. takjub. Sila datang ke pejabat saya malam ini. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. marah. cis. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. amboi. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10. eh.2.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak. Tolong hantarkan tugasan esok. cantiknya perempuan itu! Amboi. Untuk memahami ayat seruan tersebut. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. Jangan ambil wang orang.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. Tuhanku! Wah. syabas dan sebagainya. wah. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: .3. iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya.. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . . 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. 10. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan. Justeru. the stuff from which all else is made. (Nik Safiah Karim et al. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. elementary sentences of the language. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib. ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat. ayat tunggal dan ayat terbitan. 1968) Rumusannya.10. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif. ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain.3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal.1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985). the basic. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk. negatif dan sebagainya. . mengikut bahasa Melayu. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. Dengan kata lain. (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain.

Contoh: Dia jururawat. 10. ayat perintah dan sebagainya. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. Abang pandai. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kakak ke kedai.1. Seterusnya.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. Oleh itu. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan.3. terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. Selain itu. frasa dan kata.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. Arif sedang belajar.

Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi. transformasi gabungan dan transformasi rapatan. 1975) Asraf. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurutnya lagi.2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. (Lufti Abas. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar. Konsep yang diutarakan oleh A. ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak. A. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran.10. Dalam bahasa Melayu. penyusunan semula.3. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964). Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis.

Pengguguran frasa nama sebagai subjek b. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . contoh: i.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii. Contohnya: i.10.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d.2. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a.3. Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll.Pengguguran frasa predikat c. Kamu keluar ii.

Isterinya masih di kampung. l. Sepupunya belajar di Pahang a. Abang Ali sangat rajin. d. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang.Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah. Dia masih di kampung. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin. c.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung.Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b. Dia dan isterinya masih di kampung.

c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Baju itu cantik. Nani membeli yang cantik itu. frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. ii. Yang hijau itu pilihan saya. Contoh: i. ii. Merokok membahayakan kesihatan. Bersenam boleh menyihatkan badan.Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Nani membeli baju yang cantik itu. Kereta yang hijau itu pilihan saya. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Contoh: i. Nani membeli baju itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kereta itu hijau. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya. Kereta itu pilihan saya.

c) Penyusunan semula melalui ayat songsang.2. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut.3. (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .10. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. (Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita. penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan.

( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut. Budak itu menangis. Ayah sakit perut.3. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. Osman mengusik budak yang menangis itu. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut. cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya.3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya. ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu.2.Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu . Guru kelas tidak hadir. Ayah tidak pergi kerja.10. Mereka melaporkan .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Asmah Haji Omar (1993). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Arbak Othman (1984). Bhd.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Abdullah Hassan (2008). Sintaksis Dialek Kelantan. Ali Mahmood. Asmah Haji Omar (2008). Morfologi. Bhd. Nahu Melayu Mutakhir. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Bhd. Asraf Wahab (1988). Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Sintaksis. Arbak Othman (1980). Awang Sariyan (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Alias Mohammad Yatim (2007). Sasbadi Sdn. Bhd. Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Pengantar Teori Sintaksis. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Teori Linguistik. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Asraf Abdul Wahab (2007). Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Ceritera Bahasa. Permulaan Ilmu Linguistik. Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007).

Salleh (1995). Raminah Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Che Ibrahim Salleh (2008). Sintaksis Bahasa Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: . Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Nor Hashimah. Siti Hajar Abdul Aziz (1996). Sabran dan Rahim Syam (1986). Bhd. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. Tatabahasa Pegangan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). Ismail Salleh (1993). L. Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Zulkifley Hamid. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Harimurti Kridalaksana (1983). Hassan Alwi (2000).Azhar M. Jakarta: Balai Pustaka. Linguistik Melayu. Lufti Abas (1985). Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1935). dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Mohd Isa Hassan (1993). Salleh dan Rahim Aman (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Hj. Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Allen & Unwin. Ramli Md. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Language. Musa (1993). Kajian Bahasa. Simin (1983). BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Serdang: Penerbitan UPM. Hashim Hj. Onn. Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik: Teori dan Aplikasi. Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Bloomfield. Farid M.

Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. -13. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3. Za‟ba (2000).org/ber_prefix.iiu.edu.2008. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara. Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab.my/mascitah/pengaplikasian.htm.2008. Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu.wilta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.8.8.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks. Afiks) Laman Sesawang: Http://www. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . -13. (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff.wikipedia. Zaharani Ahmad (2008).Zainal Abidin Ahmad. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id. Sufiks.doc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful