HBML 4803 : PERBANDINGAN TATABAHASA MELAYU

______________________________________________________________________________ FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2009

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

PENGHARGAAN ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH……… Segenap pujian dan rasa bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat saya menyiapkan modul bertajuk HBML 4803 Perbandingan Tatabahasa Melayu mengikut sedikit proformanya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W., rasul pilihan yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam serta sahabat – sahabatnya.

Jutaan terima kasih dihulurkan kepada Ketua Jabatan dan semua pensyarah Pengajian Melayu IPSAH yang banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan dalam ilmu linguistik. Semoga segala tunjuk ajar berguna pada suatu hari kelak.

Di samping itu, huluran kasih dan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan bonda saya yang tersayang. Mereka tidak pernah jemu menjadi tulang belakang saya dalam apa jua yang saya lakukan. Dorongan, pengorbanan dan kasih sayang mereka takkan saya lupakan selagi nyawa dikandung badan. Insya Allah. Dan kepada insan yang tersayang, Nor Nadia bt. Rosli yang sentiasa menjadi pelita dalam menerangi kehidupan ini.

Selain itu, tidak dilupakan kepada rakan-rakan tersayang yang banyak membantu menyumbangkan idea-idea yang bernas kepada saya. Semoga

persahabatan yang terjalin berkekalan hingga akhir hayat.

Akhir kalam, jauh di sudut hati saya sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Semoga dengan terhasilnya modul tidak seberapa ini memberi manfaat kepada semua. Yang baik itu datangnya dari Allah S.W.T dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri.........Wassalam

Muhammad Norrudin b. Abdul Aziz.
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

DEDIKASI

Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani Akulah insan kerdil di dunia-Mu ini Buat ayah dan ibuku Abdul Aziz Adnan Che Yam Mat Daud

Buat adikku: Siti Nuraisyah Siti Aminah Siti Zabedah Siti Nurfardziah Awanis Natasha Dan insan yang tersayang sentiasa Nor Nadia bt. Rosli Para guru Yang setia mengajarku Mengenali Bahasa Melayu Dan yang terutamanya Encik Mohd Ali b. Syed Abu Tahir Encik Muhammad Khairi b. Mohamed Nor Encik Mohd Noor b. Ahmad Tidak lupa kelas PISMK-OUM 8 A

Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.

Muhammad Norrudin 21 – 09 – 2009
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

ISI KANDUNGAN Penghargaan dan Dedikasi Bab 1 Falsafah Tatabahasa Bab 2 Susur Galur Penulisan Tatabahasa Melayu Bab 3 Tokoh dan Aliran Dalam Tatabahasa Melayu Bab 4 Tatabahasa Tradisional Bab 5 Tatabahasa Struktural Bab 6 Tatabahasa Transformasi Generatif Bab 7 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Bab 8 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Bab 9 Penjenisan dan Pengkelasan Frasa BM Bab 10 Penjenisan dan Pengkelasan Ayat BM Rujukan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Secara amnya. teori bahasa sesuatu bahasa ialah tatabahasa.1 PENGENALAN Bahasa Melayu ialah satu bahasa yang tersohor dan terkenal di Asia Tenggara. frasa dan ayat) yang betul bagi sesuatu bahasa tertentu. Dengan perkataan lain. 1. bahasa Melayu mempunyai peraturanperaturan tersendiri untuk membentuk kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . lengkap. Tatabahasa dirujuk sebagai peraturan atau hukum bahasa yang menentukan bahasa dapat berfungsi dengan baik.1 Awang Sariyan Awang Sariyan dalam Ceritera Bahasa (2002) secara ringkas menyatakan tatabahasa ialah peraturan yang membina bentuk-bentuk bahasa (kata. Oleh itu. bahasa dapat dieksploitasikan untuk mewujudkan gaya dan laras bahasa yang tersendiri. lugas dan mudah difahami serta mencerminkan kebolehan dalaman penutur jati yang ideal. Morfologi dan sintaksis merupakan komponen terpenting yang mendasari atau pegangan kepada pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu khususnya di Malaysia dengan menggunakan tatabahasa. tuntas. Tatabahasa menjadi asas untuk penglahiran bahasa yang indah dan difahami oleh penggunanya. frasa dan ayat. berkesan atau sebaliknya.2.BAB 1 FALSAFAH TATABAHASA – BENTUK DAN FUNGSI 1. 1. Dengan pengangkatan martabat bahasa Melayu melalui bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi malahan bahasa pengantar pendidikan menunjukkan betapa gagah perkasanya bahasa ini. Peraturan atau tatabahasa inilah yang menentukan salah betulnya sesuatu bentuk bahasa yang dilahirkan oleh penutur sesuatu bahasa. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis. Dengan itu. tatabahasa mestilah tepat. baik dalam ucapan mahupun tulisan. Contohnya.2 Definisi Tatabahasa Di sini kita akan menyelusuri definisi tatabahasa yang dahulunya dikenali sebagai nahu.

1.3 Siti Hajar Hj. umpama sistem bunyi dan bentuk-bentuk ayat yang betul.2. Sistem-sistem yang tertentu.2. Dengan perkataan lain. Abdul Aziz Menurut Siti Hajar (1996). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . „nahu‟ atau tatabahasa ialah undang-undang jalan bahasa. hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat penuturnya. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood Menurut Salleh Mohd. tatabahasa ialah sistem atau peraturan ataupun undang-undang sesuatu bahasa yang diketahui oleh masyarakat penutur bahasa itu. tatabahasa ialah rentetan ucapan. iaitu sistem yang tertentu dalam sesuatu bahasa yang dipatuhi penutur bahasa itu. pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan menurut fungsinya. Peraturan atau hukum-hukum dalam struktur bahasa itu akan menghasilkan rumusrumus baru yang dipersetujui oleh masyarakat itu kerana bahasa itu sifatnya dinamik. tepat dan gramatis. 1. Sebagai kesimpulannya.4 Salleh Mohd. pengimbuhannya betul. maksudnya tentu.2. Cara-cara perkataan-perkataan dibina dan kemudian disusun dalam ayat yang juga mempunyai makna. Cara-cara inilah dikatakan sebagai tatabahasa. Ismail Idris dan Hamzah Mahmood (1977).1. tatabahasa diertikan sebagai peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan-perkataan itu bergabung dengan perkataan-perkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Akib.2 Abdullah Hassan Abdullah Hassan dalam Tatabahasa Pedagogi Sekolah Menengah (2008) mendefinisikan tatabahasa sebagai susunan perkataan yang menjadi ayat. Akib.

Peraturan atau hukum bahasa itulah yang dimaksudkan dengan tatabahasa. Berdasarkan konsep tatabahasa di atas. tepat-kurang dan tidak tepat ketika seseorang itu berbahasa. Cara kajian tersebut dilakukan secara saintifik dengan mengikut rumus-rumus tertentu. Morfologi ialah bidang yang mengkaji cara-cara perkataan dibentuk daripada bunyi-bunyi bahasa dan sintaksis pula ialah bidang yang mengkaji cara perkataan itu disusun menjadi ayat. Salah satu cabang telaah dan kajian linguistik atau analisis morfologi dan sintaksis sesuatu bahasa.1. Ini bermakna. iaitu terdiri daripada peraturan-peraturan dan undangundang bagi pengucapan dan penulisan bahasa yang betul. Dengan perkataan lain. Tatabahasa merupakan satu cabang daripada linguistik umum yang menerangkan peraturan-peraturan penggabungan kata-kata untuk menghasilkan bunyi dan frasa menggunakan formula-formula tertentu. Kajian tatabahasa bermula daripada unsur-unsur yang membina perkataan.3 Konsep Tatabahasa Kita rujuk kembali kepada definisi tatabahasa kerana itulah konsep penting kepada tatabahasa. proses pembentukan perkataan dan proses penyusunan perkataan dalam membentuk ayat-ayat gramatis. Lazimnya tatabahasa bersifat preskriptif. yang mula dikuasai oleh kanak-kanak selepas usia 5 atau 6 tahun. iaitu: Seperangkat pola penataan kata dalam sesuatu bahasa. Sekurang-kurangnya terdapat tiga konsep tatabahasa yang diketengahkan oleh ahli-ahli bahasa. Etika berbahasa. Peraturan itu akan menentukan bahasa yang kita gunakan itu dapat berfungsi dengan baik. konsep tatabahasa berkait secara langsung dengan proses pewujudan hukum. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . betul-salah. berkesan atau sebaliknya. menunjukkan bahawa keteraturan berbahasa memang wujud dan menjadi hukum yang normal dalam masyarakat bahasa mana pun di dunia ini. tatabahasa itu tidak lain daripada himpunan peraturan umum struktur bahasa yang meliputi bidang morfologi dan sintaksis.

Lufti Abas (1975) telah meninjau formula aliran Transformasi Generatif .3. Asraf pula (1981) mendefinisikan tatabahasa itu dari sudut takrif bahasa itu sendiri dan bahasa menjadi alat bagi seseorang untuk menyatakan perasaan dan fikirannya. perihal itu dapat dibuat dengan menggunakan analisis tatabahasa daripada pengucapan sebenar bahasa itu atau dengan mencapai rumus-rumusnya dengan cara meneliti bagaimana pengucapan itu berlaku atau terjadi. tatabahasa tidak lain adalah tentang struktur rentetan ucapan dan pengelompokan serta pengklasifikasian unsur-unsur ucapan yang berulang-ulang yang ditinjau menurut fungsinya berdasarkan lingkungan yang diduduki oleh sesuatu unsur serta hubungan antara satu sama lain yang menghasilkan struktur-struktur tertentu. morfem-morfem. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . frasa-frasa.1 Pendapat Tentang Tatabahasa Menurut Arbak Othman (1983) tatabahasa ialah peraturan-peraturan bagaimana perkataan dibentuk dan bagaimana perkataan itu bergabung dengan perkataanperkataan lain untuk menghasilkan ayat-ayat yang gramatis. Himpunan hukum ini disebut tatabahasa.1. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam bahasa itu. Katanya. bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang itu terjadi daripada ayat-ayat yang terbatas panjangnya tetapi tidak terbatas jumlahnya. Tiap-tiap ayat itu pula terjadi daripada kata-kata yang disusun menurut ketetapan-ketetapan tertentu yang berupa sistem dalam bahasa itu. Tegasnya. dengan aturan-aturan itu dihasilkan bentuk-bentuk linguistik (ayatayat. tatabahasa dapat didekati dengan ukuran hubungan sintagmatis dan paradigmatis. proses pembentukan dan penyusunannya dalam membentuk ayat. kata-kata. Setiap ketetapan itu menjadi hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna bahasa. Manakala Raminah Sabran dan Rahim Syam (1985) telah mentakrifkan tatabahasa sebagai satu bidang linguistik yang mengkaji dan memerikan bahasa secara saintifik dan kajiannya ditumpukan kepada perkataan. Tegasnya. Tambahannya lagi.Noam Chomsky yang menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa sebagai sejumlah aturan. Namun begitu.

proses-proses perkataan dan bentuk perkataan yang terhasil. mengikut Slametmuljana (1960) tatabahasa itu bukan hanya huraian tentang „wujud sistem bahasa‟ (decoding). 1. morfem-morfem. Kajian ini lebih tertumpu dan berfokus kepada unsur-unsur yang membentuk perkataan. kata-kata. Malahan menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) dengan tegasnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bentuk dan penggolongan kata.Dengan kata lain. Lyons (1970) pula mendefinisikan morfologi sebagai bidang yang mempelajari struktur dalam bentuk-bentuk kata. sebagaimana undang-undang dan peraturan dalam sesuatu negara atau dalam agama. Bagi Abdullah Hassan (2006) pula. frasa-frasa. Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam (1985) berpendapat morfologi ialah bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya. tatabahasa dan semantik. maka demikianlah tatabahasa menjadi pedoman dan pegangan untuk menentukan betul salahnya sesuatu bentuk bahasa yang diucapkan atau dituliskan oleh seseorang dalam sesuatu masyarakat bahasa. Tatabahasa merupakan aspek yang terpenting dalam sistem bahasa kerana ketika berbahasa kita menggunakan tatabahasa sebagai peraturan tertentu. Nik Safiah Karim (1996) mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur. tetapi juga. menjadi pedoman dan pegangan dalam menentukan betul salahnya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup bermasyarakat dan beragama.2 Sistem Tatabahasa Bahasa mempunyai tiga sistem utama iaitu sistem fonologi. Tokoh bahasa terkenal. morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. morfologi sesuatu bahasa adalah binaan-binaan dalam mana bentuk-bentuk berikut hadir di antara konstituennya. Menurut pakar bahasa tempatan.3. Begitu juga halnya tatabahasa yang merangkumi dua sistem utama iaitu morfologi dan sintaksis. alat untuk membentuk ayat-ayat. suku kata dan yang lain) yang gramatis dalam sesuatu bahasa (coding). Morfologi merupakan satu bidang yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. malahan ini yang terpenting. Tegasnya lagi. Menurut Bloomfield (1935).

Tanpa sintaksis. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan bagi membentuk ayat dalam bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .mendefinisikan morfologi ialah kajian tentang pembentukan kata dalam sesuatu bahasa termasuk infeksi atau imbuhan. Sintaksis pula dapat dilihat bagaimana ayat dibina. frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat bagi membina ayat. Abdullah Hassan (2006) dalam buku bertajuk Sintaksis Bahasa Melayu ada menyatakan unsur-unsur yang dikaji dalam sintaksis adalah ayat. Begitu juga sintaksis kerana kedua-dua kajian ini amat berkait rapat dan saling bergantungan. golongan kata dan juga maksud makna kata. struktur dan binaan ayat atau konstruksi ayat. klausa dan frasa. Sintaksis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu „suntutein‟ yang bermaksud menyusun atau susunan. pengertian sintaksis membawa kepada pembentukan ayat. dapat dirumus bahawa morfologi merupakan kajian yang spesifik dan terperinci di mana ia berfokuskan kepada struktur dalaman bahasa yang melibatkan perubahan struktur kata. Dalam bidang linguistik. Asmah (1968) menyatakan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada linguistik deskriptif dan sinkronis yang mempelajari kombinasi katakata dalam rangkai kata dan ayat. Oleh yang demikian. morfologi tidak dapat berdiri sendiri. ini kerana sintaksis merupakan pelengkap dan lanjutan kepada proses morfologi. terbitan dan pemajmukan. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu yang mengkaji bentuk. Menurut Abdullah Hassan (2006) lagi dalam buku Linguistik Am yang memerihal sintaksis melibatkan hubungan gramatis antara kata dengan kata.

Inilah penekanan fungsi tatabahasa kerana ukurannya tidak didasarkan pada korpus ujaran. Kenapa perkara ini terjadi? Seperti yang sedia maklum. 1. predikat. peraturan berbahasa yang betul dan cekap menggambarkan ketinggian sesuatu bahasa dari segi tatabahasa kerana tatabahasa amat berkait dengan fonetik.3 Fungsi Tatabahasa Tatabahasa berfungsi untuk memisahkan bentuk yang gramatis dengan bentuk yang tidak gramatis.4 Tugas Tatabahasa Tatabahasa mempunyai tugas tersendiri. fungsi tatabahasa ialah fungsi yang dibawa oleh perkataan atau frasa yang berlaku dalam ayat.1. Jika penggunaan bahasa yang salah dan tidak gramatis. Kita dapat lihat kesannya dari segi sosial. inilah yang dikatakan fungsi sintaktik sesuatu perkataan atau frasa. keterangan dan lain-lain. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hal ini penting kerana tatabahasa tidak boleh dianggap remeh dan diubah secara arbitrari (kesamaran). ini mencerminkan bahasa yang bertaraf rendah. Sebagai contoh. Dengan lain perkataan. objek. fonologi dan morfologi serta sintaksis. sesuatu bahasa mempunyai sistem dan ciri bahasa tersendiri. tatabahasa juga dikaitkan dengan semantik kerana ia merupakan kriteria penting dalam memberi makna mengikut konteks sama ada budaya mahupun konteks yang lain.3. morfologi dan sintaksis. fonologi.3. Malah dalam perkembangan linguistik yang semakin maju. Oleh demikian. kriteria makna atau darjah penggunaannya tetapi berasaskan bentuk ujaran dan ketuntasan makna bahasa itu. Penghuraian ayat yang sempurna bermaksud pemerian ayat yang melengkapi segala aspek dalam linguistik yakni dari segi fonetik. Fungsi tatabahasa secara khusus merujuk kepada subjek. politik malah martabat bahasa itu sendiri. justeru panduan dan peraturan tatabahasa adalah untuk membentuk perkara yang betul dan mengelakkan penggunaan bahasa yang salah. Perkara paling penting yang mendukung tugas tatabahasa ialah penghuraian ayat yang sempurna.

Skala di sini disebut tatatingkat.6 Unit / Tatatingkat Tatabahasa Ayat Bidang Sintaksis Klausa Tingkat Atas Frasa Kata Bidang Tingkat Bawah Morfem Morfologi Susunan unit-unit tatabahasa pada skala mengikut saiz.1. objek. keterangan dan sebagainya. Struktur tatabahasa mengikut pola-pola tersendiri misalnya subjek.3. predikat.5 Ciri-Ciri Penting Tatabahasa Pada bahagian ini. Tatabahasa memainkan peranan atau tugas tertentu dan berfungsi dalam bahasa. 1. saya hanya menyenaraikan secara ringkas mengenai ciri-ciri penting tatabahasa: Mempunyai sistem tatabahasa. Unit tatabahasa mendukung tugas struktur yang berbeza skala tatatingkat tatabahasa.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

 Kata:morfem atau gabungan morfem sama ada bebas dan terikat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata memain peranan penting dalam aspek mofologi bagi penentuan sesuatu unsur misalnya Kata Nama. Kata Kerja. Maknanya di sini. ungkapan fikiran yang lengkap dan tuntas. Kata Adjektif dan Kata Tugas. rumus-rumus tatabahasa yang terdapat dalam buku tatabahasa pegangan hendaklah dijadikan pedoman bagi mengajar bahasa di semua peringkat pendidikan. Tatabahasa pegangan menjadi rujukan penting untuk semua peringkat.  Frasa:kata yang membentuk unit sintaksis. intonasi sempurna. Ini membolehkan keseragaman pembelajaran dan pengajaran bahasa Melayu di semua institusi pendidikan.4 Tatabahasa Pegangan Tatabahasa Dewan (2008) dijadikan sebagai tatabahasa pegangan. Perkara sebegini diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam institusi pendidikan Malaysia.  Mofem:unit tatabahasa terkecil yang bermakna leksikal atau fungsian. Justeru. 1.Tatatingkat tatabahasa terdiri daripada 5 peringkat iaitu:  Ayat: unit tatabahasa tertinggi. dimulai dan diakhiri kesenyapan. mempunyai subjek dan predikat. Tatabahasa pegangan adalah tatabahasa yang dipilih oleh pihak berwajib bagi menentukan sesuatu tatabahasa itu dijadikan pedoman umum untuk semua sekolah. letaknya antara kata dan klausa. Keadaan ini bersifat lebih kepada preskriptif.  Klausa:unit lebih rendah daripada ayat. terdiri daripada satu kumpulan atau lebih. Kata ialah unit terkecil yang berstatus ayat atau ujaran. institut perguruan dan universiti. semua rumus-rumus tersebut hendaklah dipatuhi agar pengguna bahasa menggunakan bahasa secara betul dan baik dalam menghasilkan ayat yang gramatis. Tatabahasa pegangan penting dalam memartabatkan sesuatu bahasa. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran bahasa berkenaan.

kita melihat pula konsepnya. Sifat ini tidak dapat dielakkan sebagai terpaksa mencirikan sesuatu tatabahasa pegangan. Tatabahasa pegangan hendaklah tertakluk kepada beberapa perkara seperti berikut: Penerimaan masyarakat Penghuraian bahasa yang sederhana Keperluan keteraturan yang standard dan berupaya menggambarkan pemikiran yang teratur tetapi diterima Seperkara lagi mengenai tatabahasa pegangan ialah tentang dasar penghuraiannya. 1.1 Definisi Tatabahasa Pegangan Arbak Othman (1986) menakrifkan tatabahasa pegangan ialah tatabahasa yang memperlihatkan kesederhanaan dari segi penerimaannya oleh masyarakat sebagai sebuah tatabahasa yang berupaya menghuraikan seberapa mungkin keseluruhan yang dikatakan penggunaan standard bahasa Melayu itu. Kesederhanaan yang dinyatakan di atas ialah kebolehan penghuraian yang dapat merangkumi segala aspek bahasa Melayu dari segi penggunaannya sebagai perantaraan kebangsaan di sekolah-sekolah sama ada untuk membolehkan rakyat negara Malaysia khususnya bercakap dengan teratur dan cukup maksud yang dikehendaki oleh pemikiran moden. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. mahupun untuk membolehkan mereka menulis bahasa Melayu dengan baik dan jelas maksudnya melalui peraturan bahasa yang standard dalam perhubungan yang teratur dan bersistem dalam masyarakat Malaysia yang heterogen keperluannya itu.4.1. Konsep tatabahasa pegangan itu sendiri sudah cukup memberi persepsi atau gambaran bahawa tatabahasa serupa ini tidak dapat tidak akan bersikap preskriptif dalam banyak hal.2 Konsep Tatabahasa Pegangan Bertitik tolak dari pengertian tatabahasa pegangan ini.

5. menengah. kata sendi dan kata hubung. Tatabahasa pedagogi adalah untuk pengajaran dan pembelajaran yang mesti dipunyai oleh semua murid.5 Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi amat berbeza dengan tatabahasa pegangan. Kenapa perkara sebegini terjadi? Hal ini disebabkan tatabahasa pedagogi menggunakan semua huraian yang ada dalam Tatabahasa Dewan (tatabahasa pegangan) untuk tujuan mengajar bahasa. Penghuraian rumus ini mengikut tahap mudah untuk sekolah rendah dan ke tahap tertinggi untuk peringkat institusi pendidikan. Begitu juga dengan huraian kata adverba.1 Definisi Tatabahasa Pedagogi Abdullah Hassan (2008) menjelaskan tatabahasa pedagogi adalah tatabahasa yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ia berbeza daripada tatabahasa pegangan. Tatabahasa pedagogi bukan sahaja mempunyai huraian rumus-rumus tatatabahasa dan contoh tetapi juga latihan-latihan bagi mengajarkan dan mempelajari bahasa. 1. Rumus-rumus itu diolah dan dihurai semula supaya disesuai dengan pelbagai tahap pembelajaran di sekolah rendah. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kita akan lihat huraian ini dalam konsepnya nanti.2 Konsep Tatabahasa Pedagogi Tatabahasa pedagogi merupakan pelengkap kepada tatabahasa pegangan.5. institut perguruan dan universiti. Hal ini disebabkan pedagogi ialah satu kaedah di mana mengajarkan sesuatu bahasa mengikut tatabahasa pegangan. guru dan pensyarah berbanding tatabahasa pegangan yang mesti dipunyai oleh semua guru dan pensyarah.1. Pokok utama tatabahasa pedagogi adalah membina latihan-latihan yang sesuai dengan setiap peringkat pembelajaran. Tatabahasa pedagogi memainkan peranan yang cukup penting kepada tatabahasa pegangan. 1. ada penjelasan yang lebih rapi perlu dilakukan seperti huraian mengenai pola-pola ayat dasar. Perbezaan paling ketara dapat kelihatan apabila ia dibandingkan dengan tatabahasa pegangan. pelajar. Dalam usaha mengubah suai huraian rumus.

Satu jenis tatabahasa lagi ialah tatabahasa normatif. Tatabahasa Melayu yang kita kenal sekarang ini sebenarnya didasar pada bahasa yang terdapat dalam karya besar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . berfungsi memperlengkap pedagogi pegangan. morfem dan pelbagai lagi perlu digugurkan. Umpamanya. tatabahasa sesebuah Dengan tatabahasa perkataan pedagogi lain. Tatabahasa jenis ini amat berguna untuk menghuraikan bahasa atau dialek yang belum mempunyai tradisi persuratan atau bahasa yang belum pernah diuraikan sistemnya. Malah. Di kalangan ahli bahasa ada tatabahasa yang dinamai tatabahasa deskriptif. bagi mengajarkan bahasa Melayu di sekolah. buku tatabahasa memperlengkap fungsi dan huraian Tatabahasa Dewan. hal itu tidak bermakna bahawa tatabahasa ini merupakan ciptaan ahli bahasa. Tatabahasa jenis ini bersifat menghuraikan bahasa menurut adanya. Buku tatabahasa yang disusun oleh Za‟ba dan kebanyakan penyusunan tatabahasa yang lain termasuk pendekatan tatabahasa jenis ini bersifat preskriptif. Konsep ini sebenarnya adalah abstrak dan memerlukan pengetahuan mendalam. Tatabahasa yang diajarkan di sekolah ialah tatabahasa normatif. alofon. semua murid sekolah belum mempunyai pengetahuan asas tentang linguistik. Rumusannya. yang bersifat mengajarkan sistem sesuatu bahasa. Oleh sebab itu sebarang konsep yang memerlukan pengetahuan tentang teori linguistik perlu digugurkan. Di samping itu. Pendekatannya bersifat preskriptif.Begitu juga bahagian yang perlu diringkas seperti bilangan golongan kata tugas yang terlalu banyak dengan fungsi yang tidak jelas boleh membantut dalam mempelajari bahasa. fonem. Tatabahasa jenis ini didasarkan pada data tertulis yang diiktiraf sebagai bahan yang mewakili sifat bahasa umumnya. istilah fon.6 Rumusan Tatabahasa Pengertian tatabahasa dapat ditafsirkan menurut pelbagai perspektif. iaitu menyesuaikannya untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. iaitu tatabahasa yang disusun berdasarkan kajian empiris. 1. ada huraian bentuk dan fungsi kata tugas yang tidak diperlukan bagi mengajarkan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan menengah.

Hal ini tidak bererti bahasa tatabahasa deskriptif tidak berguna sama sekali. tetapi tidak semestinya dianggap benar menurut sistem bahasa baku. Kajian Awang Sariyan (1985) telah membuktikan bahawa rumus-rumus tatabahasa yang menerbitkan ayat-ayat dalam „Sejarah Melayu‟ ialah rumus-rumus yang menerbitkan ayat-ayat dalam teks moden juga. dalam zaman perancangan bahasa kebangsaan kita. Dapat juga kita manfaatkan tatabahasa deskriptif itu sebagai titik tolak untuk merancang bahasa baku.seperti „Sejarah Melayu‟. Misalnya jika huraian yang terhasil menunjukkan bahawa masyarakat melakukan kesalahan bahasa yang banyak sekali. tatabahasa jenis inilah yang paling kita perlukan. walaupun pada lahirnya bentuk ayat-ayat itu berlainan. maka perancang bahasa dapat mengatur strategi untuk mengatasi masalah penguasaan bahasa di kalangan masyarakat. Jelasnya. Tatabahasa deskriptif berguna sebagai gambaran penggunaan bahasa sesuatu kelompok masyarakat pada sesuatu waktu tertentu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Winstedt (1913).1 Sejarah Perkembangan Nahu Melayu Menurut sejarah. Menurut Harimurti Kridalaksana. Raja Ali Haji membahagi kata bahasa Melayu kepada tiga kelas iaitu nama. Perkembangan nahu selari dengan perkembangan kamus. Sumbangan orang Inggeris bermula pada kurun ke-19.BAB 2 SUSUR GALUR PERKEMBANGAN PENULISAN TATABAHASA MELAYU Sebenarnya sejarah perkembangan nahu telah lahir sejak abad ke-16 lagi. Pijnappel (1888) dan Roorda Van Eysinger (1939). Harimurti Kridalaksana pernah membuat penyelidikan tentang tatabahasa susunan Raja Ali Haji khususnya dari segi kelas kata. Penulis lain yang terlibat ialah Eliot (1825). De Houtman (1803). Wiltens Dankaerts 91623).O. de Hollander (1845). Daftar kata yang dihasilkan oleh Pigafetta. Maxwell (1882). kerangka kelas kata bahasa Melayu ternyata didasarkan pada kerangka kelas kata bahasa Arab. Karya yang paling berjaya pada masa itu ialah karya Werndly (1736). Tatabahasa Melayu susunan Raja Ali jelas membayangkan pengaruh tatabahasa bahasa Arab. perbuatan dan harf (partikel). Heumius (1650) dan Gueynier (1677). Houtman telah menunjukkan peri pentingnya nahu Melayu. buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh putera Melayu ialah Bustanul al-Katibin li Sibyan al-muta’allimin (Kitab Perkebunan JuruTulis bagi Kanak-Kanak Yang Hendak Belajar) susunan Raja Ali Haji dari Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Buku tatabahasa Melayu yang pertama ditulis oleh orang asing ialah buku yang berjudul A Grammar Of The Malayan Language With An Introduction oleh William Marsden dan terbit dalam tahun 1812. Buku tersebut dianggar selesai disusun pada tahun 1857. Klinkert (1879). E. Favre (1876). hal sedemikian berkait rapat dengan sejarah kedatangan pihak penjajah ke Nusantara. 2. Itulah serba sedikit tokoh karya awal tatabahasa yang berkaitan dengan alam Melayu.P. Antara karya awal tatabahasa Melayu dipelopori oleh sarjana Barat. Shellaber (1899) dan R. A. Sebagai contoh. Pembahagian kata seumpama ini dalam bahasa Arab menjadi isim. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Seorang ahli bahasa Indonesia. seperti Marsden (1812). Elbink dan C. Huraian tatabahasa yang dibuat oleh penulis Belanda seperti F. W.

Satu hal yang jelas. Zainal Abidin Ahmad yang lebih masyhur dengan nama Za‟ba. Sehingga kini. barangkali kerana bahasa Melayu belum dipelajari secara formalnya. Di samping Za‟ba. buku tatabahasa ini tidaklah terkenal. Penerapan tatabahasa struktur dalam penulisan buku tatabahasa digiatkan oleh Charles Carpenter ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hal ini jelas kerana bahasa Inggeris ketika itu kuat memancarkan nahu tradisional dan secara kebetulan bahasa itu turut berpengaruh di Tanah Melayu dengan datangnya kuasa Inggeris. mulalah muncul penulis tatabahasa yang menggunakan pendekatan struktur. Tatabahasa struktural ini diasaskan di Eropah oleh Ferdinand de Saussure dan di Amerika oleh Leonard Bloomfield. Dengan demikian. ada juga orang asing sezaman dengan Za‟ba menulis buku nahu Melayu. Buku ini didasarkan dengan pegangan tradisional. Dengan demikian. Dari segi uraian dan pendekatan. Winstedt telah menghasilkan buku berjudul Malay Grammar pada tahun 1939. Misalnya R. ada seorang lagi penulis buku nahu bahasa Melayu yang amat kurang diperkatakan orang. buku ini tidak banyak berbeza dengan buku yang terkarang oleh Za‟ba. buku tersebut masih wujud kerana DBP berusaha menerbitkan semula buku tersebut. Tetapi kira-kira 80 tahun kemudian. Walau bagaimanapun. Dalam tahun 1930-an.fi‟il dan harf. Haji Sulaiman. Buku ini lebih menjurus untuk pedoman pegawai-pegawai Inggeris yang bertugas di Tanah Melayu. Za‟ba berusaha menyusun buku tatabahasa sehingga pada tahun 1940 terbitlah buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 cetakan pertama. satusatunya magnum opus yang menjadi teras tatabahasa Melayu. Pada penghujung tahun 1960-an. Beliau ialah Allahyarham Tan Sri Dr. Sementara itu. Selanjutnya beliau menerbitkan sambungan buku pertama dengan Penggal 2 dan Penggal 3. muncul seorang guru bahasa Melayu yang kemudian dikenal sebagai pengasas atau bapa tatabahasa Melayu. tatabahasa Melayu disusun oleh Za‟ba didasarkan pada kerangka nahu tradisional. dapat dikatakan bahawa keperluan dan perhatian bangsa Melayu terhadap buku nahu sebagai rujukan tidaklah timbul pada masa itu.O. Beliau ialah Mejar Haji Mohd Said b. tidak hairanlah bahawa Za‟ba sendiri mengakui bahawa buku tatabahasanya didasarkan pada acuan nahu Inggeris dan sedikit-sedikit nahu bahasa Arab. Buku beliau berjudul Buku Kecil bagi Bahasa dan Jalan Basa Bahasa Melayu PBMPB Diraja Johor terbit pada tahun 1937.

Omar. Ada ahli bahasa yang berpendapat bahawa tatabahasa TG mengambil jalan tengah antara tatabahasa tradisional dengan tatabahasa struktur iaitu dengan menitikberatkan bentuk serta makna sekali gus. ini terbukti apabila Tatabahasa Dewan dijadikan pegangan untuk semua peringkat. Sebagai contoh melalui bukunya yang berjudul An Introduction to Malay Grammar (1969). Farid M. satu aliran baharu terserap ke dalam bahasa Melayu. Dalam hal nahu Melayu. Selain itu. Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain menggunakan acuan nahu TG dalam tulisan mereka tentang tatabahasa bahasa Melayu walaupun terdapat perbezaan tentang hasil analisis masing-masing. Kemudian dengan agak tiba-tiba. Aliran ini kuat mempengaruhi penulisan nahu Melayu sehingga dapat dikatakan bahawa kebanyakan ahli bahasa Melayu sekarang menggunakan acuan nahu tersebut dalam menganalisis bahasa Melayu. Hal ini jelas berbeza dengan acuan tradisional yang mementingkan aspek makna sematamata. Nik Safiah Karim. ada juga ahli bahasa yang mencuba menerapkan aliran lain lagi dalam bahasa Melayu. Aliran tersebut ialah aliran tatabahasa Transformasi Generatif yang diasaskan oleh Noam Chomsky di Amerika sekitar tahun 1950-an. Mashudi Kader. Onn dan Yeoh Chiang Kee telah mencuba memperkenalkan aliran relational grammar dalam menulis nahu Melayu melalui rencana dan kertas kerja mereka. Nahu wacana mula popular sekitar tahun 1980-an. Namun begitu. Misalnya Abdullah Hassan banyak menghasilkan buku tentang morfologi dan sintaksis menurut aliran tagmemik. Sebagai contoh. Walau bagaimanapun sehingga sekarang nahu TG yang masih bersifat dominan dalam penulisan tatabahasa Melayu. Nahu jenis ini mengkaji pertautan dalam sesuatu teks. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008). terdapat juga nahu yang menggunakan pendekatan wacana. Nahu ini dipopularkan oleh Sanat Nasir dan Azhar M. Simin. Kemudian. penulis yang menerapkan acuan nahu struktur ialah Asmah Hj.Fries di Amerika. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Uraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola.

Harapan kita. Sebaliknya aliran-aliran itu haruslah hanya sebagai alat untuk menghasilkan tatabahasa bahasa Melayu yang jitu dan mantap. dapatlah kita lihat bahawa penulisan nahu Melayu dipengaruhi oleh aliran-aliran tertentu yang diperkenalkan oleh ahli-ahli bahasa yang mewarisi aliranaliran tersebut daripada institusi tempat mereka mendalami ilmu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Dalam uraian sepintas kilas tentang sejarah penulisan nahu Melayu yang diberikan tadi. mudah-mudahan kita tidaklah akan tenggelam kerana terlalu mementingkan aliran.

al. Rahman (1913) Maxwell (1882) Hollander (1845) Bloomfield (1930) Shellabear (1904) Wijk (1889) Bloomfieldanisme Winstedt (1913) Za‟ba (1940) Sasrasoegonda (1910) Aliran TTG [perkembangan di Malaysia dipengaruhi oleh Inggeris] Asmah Hj. Omar. (aliran TG) Sumber: Diubah suai daripada Harimurti Kridalaksana (1983) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf (aliran struktural) (1960) [perkembangan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda] Alisjahbana. Zain dan lain-lain (1950) Abdullah Hassan (aliran tagmemik) Tatabahasa Tradisional struktural transformasi generatif Nik Safiah Karim et.Plato (abad kelima SM) Aristotle (abad keempat SM) Dyonisius Thrax (abad pertama M) Priscianus (ke-5 M) ad Du‟ali (ke-7M) Bullokar (1586) Spieghel (1584) Sibawaihi (ke-8M) Marsden (1612) Roman (1653) Raja Ali Haji (1857) Crawfurd (1825) Wendly (1736) Abdullah A.

Rahman • • Senjuh Suratan (SS) (1922) oleh Mohd Shah bin Yusof Kitab Pelita Mengarang (KPM) (1925) oleh O.1 Peringkat Perkembangan Nahu Melayu Karya awal Nahu-nahu Melayu: • • • Bustanul Katibin (BK) (1857) oleh Raja Ali Haji. Salam Kitab Permulaan Mengarang (PM) (1936) oleh Syed Muhammad bin Othman Jalan Bahasa Melayu (JBM) (1937) oleh Dato‟ Hj.2. Muhammad Said bin Sulaiman • Pelita Bahasa Melayu (PBM) (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.T. Talib • • • • • • • Kitab Punca Bahasa (KPB) (1928) oleh Abdullah bin Talib Rencana Melayu (RM) (1928) oleh Raja Hj.1. Mohd Tahir bin Mursyid Riau Ilmu Mengarang Melayu (IMM) (1934) oleh Za‟ba Kitab Penanggam Bahasa (PB) (1936) oleh Ibrahim bin Hj. Muhammad Said bin Sulaiman Penokok dan Penambah dalam Bahasa Melayu (PDM) (1939) oleh Dato‟ Hj. Pemimpin Johor (1878) oleh Muhammad Ibrahim Munsyi Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (KPPM) (1911) oleh Abdullah bin Abd.

JBM 11. PB 9. IMM 8.Kesemua buku-buku mengenai tatabahasa yang terhasil sejak zaman Raja Ali Haji (1857) sehingga zaman Za‟ba (1940) akan kita lihat bidang yang dicakupinya. disentuh secara sepintas lalu ketika membincangkan aspek-aspek lain. KPB 6. BK 2. PDM 12. KPPM 3. SS 4. KPM 5. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antara bidang yang dicakupi oleh buku-buku di atas dapatlah dirumus dalam jadual di bawah: Bidang Yang Dicakupi Sejak Tahun 1900 – 1940 Buku/Bidang Huruf & Golongan Ejaan / Kata / / / / * / / Pengimbuhan Ayat Tanda Baca AspekKarangan Aspek Gaya 1. PM 10. RM 7. PBM / / * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / * Nota: / * menunjukkan adanya bidang-bidang tertentu.

kelakuan. seruan Diwal kata merupakan golongan kata lain yang bukan dari golongan nama dan perbuatan (kerjaan). sendi kata. cadangan.Golongan Kata: Berdasarkan penahu-penahu di atas. kata waktu)  Janji kata (kata hubung syarat)  Penyambung kata. herdik (kata seru)  Menyahut (kata pembenar)  Menjawab.  Istifham (kata tanya)  Pengecualian kata (kata nafi. sifat. perbuatan dan diwal nama. sifat. Mengikut tafsiran saya. perbuatan. sendi. tengking. faham kata. seruan dan ibu kata PB PBM - nama. menafikan (kata nafi)  Tempelak (kata penegas)  Perakam (kata pangkal ayat) perubahan (kata hubung)  Penguat kata (kata penguat) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antara diwal yang ditemui ialah:  Tambahan perbuatan (kata bantu & kata perintah)  Penetap tutur. perbuatan. hairan. diwal sinonim dengan kata tugas untuk istilah moden. ganti nama. antara penggolongan kata yang dibahagikan ialah: BK KPPM SS KPB - nama (isim). pandu. perbuatan. Penelitian golongan kata adalah berdasarkan intuisi penahu dalam memerikan bahasa Melayu. kata sangkal)  Seruan. Sumpah (kata sendi nama)  Penempat tutur ( kata arah. perbuatan(fiil) dan harf (partikel) nama. terdapat beberapa aspek golongan kata yang telah dibincangkan secara spesifik atau sepintas lalu melalui pendekatan atau kaedah yang berbeza. keadaan nama dan perbuatan nama. perbuatan dan diwal kata nama & ganti nama. penyambut kata seruan JBM - nama. rupa nama. sendi nama. ganti nama. rupa kata.

Istilah Kata: Untuk istilah. Antara istilah yang didapati bersesuaian dengan padanannya adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Istilah Lama diwal / diwal kata penyambung kata sendi kata ibu kata diwal pandu diwal pengetahuan istifham janji kata penguat kata penempat tutur perbuatan Istilah Moden kata tugas kata hubung kata hubung kata pangkal ayat kata sendi nama & kata hubung kata tanya kata penegas kata hubung kata penguat kata arah kata kerja Pengimbuhan: Untuk proses pengimbuhan. kita merujuk kepada golongan dan subgolongan kata. Maksudnya di sini perbezaan istilah yang digunakan pada ketika dahulu dengan istilah moden. kesemua penahu dirumus membincangkan aspek-aspek seperti sedemikian:  Huraian dan penjenisan  Cara pengejaan  Fungsi imbuhan  Peristilahan yang digunakan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Sintaksis: Pada bahagian sintaksis. karangan dan aspek gaya bahasa dimasukkan sekali. Kita rujuki istilah di bawah: Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Istilah Lama ayat benar ayat terikat ayat songsang kata ringkas kata lanjut kata selapis kata bercampur kata berlapis Istilah Moden ayat tunggal ayat majmuk ayat pasif ayat tunggal ayat majmuk ayat tunggal ayat majmuk ayat majmuk pancangan Rumusannya. Seharusnya istilah tersebut hendaklah diselaraskan agar tidak berlaku sebarang kekeliruan seperti istilah sekarang yang mantap dan jitu. istilah yang digunakan juga berbeza dengan istilah moden. setiap buku tatabahasa pada zaman tradisional meliputi aspek-aspek yang merangkumi satu sistem lengkap tatabahasa iaitu morfologi dan sintaksis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Cuma di sini terdapat beberapa istilah lama yang pelbagai. secara umumnya aspek yang ditekan ialah:  Definisi ayat  Binaan ayat (percantuman kata. Malah ada juga bidang ejaan. Jelaslah pada tahun 1900 – 1940 bahasa Melayu sudah berkembang maju seiring dengan peredaran semasa linguistik. penyambung kata dan penunjuk kata)  Jenis ayat Bagi jenis ayat.

Justeru. Di Indonesia. pendidikan tinggi dan IPTA.2 Penulisan Nahu Melayu Penulisan Nahu Melayu dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: Era Tradisional (1857 – 1940) Karya awal tatabahasa pada era tradisional yang terkenal adalah Bustanul Katibin (1857) dan Pemimpin Johor (1878). al (2008) menghasilkan Tatabahasa Dewan yang beraliran Tranformasi Generatif di mana menjadi pegangan kepada sistem pendidikan rendah. Era Moden (1960 – 2009) Karya Tatabahasa Melayu yang moden dapat dilihat setelah para sarjana mengembangkan sayap aliran tersendiri di Malaysia. Kesemua penahu mengikut aliran tersendiri kerana mendapat ilmu linguistik mengikut negara-negara yang berlainan semasa memperolehi Ijazah Kedoktoran yang seterusnya menghasilkan tatabahasa di Malaysia. Sulaiman Masri. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . al (2000) manakala di Singapura pula terkenal dengan Nahu Melayu Moden hasilan Liaw Yock Fang dan Abdullah Hassan (1994). Terdapat satu lagi hasilan yang beraliran Tagmemik iaitu Abdullah Hassan yang mengarang Tatabahasa Dinamika (1994). Karya awal nahu ini boleh dikatakan bermula semenjak zaman Raja Ali Haji. Simin. namun di sini sekadar untuk pengetahuan ringkas. Misalnya. Azhar M. Namun pada 1940.1. Karya tatabahasa beliau sungguh hebat sehingga menjadi pedoman mengikut acuan para sarjana Melayu yang moden. Sebenarnya banyak lagi karya tatabahasa Melayu yang dihasilkan. era moden ini mencambahkan lagi karya tatabahasa Melayu. Omar (1993) mengarang Nahu Melayu Mutakhir yang dilihat beraliran struktural manakala Nik Safiah Karim et. karya tatabahasa mengikut aliran tersendiri. Tokoh-tokoh yang lain ialah Arbak Othman. Lufti Abas dan ramai lagi sarjana Melayu yang tidak dinyatakan. Asraf Hj. Wahab. Asmah Hj. Tatabahasa jenis ini adalah beracuan Arab yakni nahu tradisional. karya tersohor yang menjadi rujukan ialah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Hasan Alwi et. seorang pendeta Melayu yang terkenal iaitu Za‟ba telah menggemparkan alam Melayu dengan karya agungnya iaitu Pelita Bahasa 1-3.2. Di Malaysia.

perbuatan (fiil) dan partikel (harf). Namun begitu. bapa nahu Melayu yang terkenal ialah Za‟ba. analisis kalimat Fasal 15-31. pembahagian kata Fasal 11-14. Abdullah Hassan. Hal ini jelas dengan buku Pelita Bahasa Penggal 1-3 yang dihasilkan oleh beliau. Raja Ali Haji menggolongkan kata kepada tiga iaitu nama (isim). Analisis Kalimat dihuraikan di bawah tajuk “perkataan. misalnya Asmah Hj. Justeru dapat disimpulkan karya-karya awal yang mempelopori nahu Melayu lebih kepada acuan tradisional. kata-kata dan kata”. Bidang-bidang nahu yang digarapkan oleh almarhum ialah tataejaan daripada Fasal 1-10. Buku tatabahasa beliaulah sering dijadikan panduan dan pedoman untuk pengajaran dan pembelajaran waktu ketika itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Pelopor Nahu Melayu Pelopor awal nahu Melayu ialah Raja Ali Haji dengan karya terkenal beliau. Bustanul Katibin. Hal ini dapat diterima kerana Raja Ali Haji menakrif perkataan sebagai „lafaz yang memberi makna‟ sementara „kata-kata‟ diertikan sebagai „barang yang tiada dengan orang yang mendengar daripada menantikan suatu yang lainnya‟ dan „kata‟ pula dimaksudkan sebagai „melengkapi‟ ia segala yang tersebut itu. Nik Safiah Karim dan sebagainya lagi. Maksud di sini perkataan pun boleh dianggap kata dan kata-kata pun boleh dikatakan kata. Sarjana-sarjana Melayu yang membuat kajian tentang nahu banyak merujuki Pelita Bahasa. Omar.2. „perkataan‟ disamakan dengan ayat dalam bahasa Melayu dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam peristilahan terkini.1.

Di sini kita akan memperlihatkan beberapa ciri asas setiap nahu.2.2 Tatabahasa Deskriptif (Decriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Huraian Penghuraian segala kemungkinan dalam sesuatu bahasa Kemungkinan yang merangkumi morfologi dan sintaksis Kemungkinan itu juga berasaskan ciri-ciri bahasa itu 2.2.1 Tatabahasa Formal (Formal Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Pemerian bahasa berdasarkan bentuk linguistik Pemerian bahasa berdasarkan struktur dan ciri lakuan bahasa Setiap rumus dapat ditentukan tempatnya dalam sistem Berdasarkan fungsi tidak berdasarkan faktor ekstralinguistik Berdasarkan tatabahasa huraian dan deskriptif 2.2 Jenis-Jenis Tatabahasa Terdapat beberapa jenis nahu atau tatabahasa dalam perkembangan era linguistik yang selari dengan teori linguistik. 2.3 Tatabahasa Nosional (Notion Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Sesuatu bahasa ditakrifkan berdasarkan makna (semantik) dan rasa Ciri bahasa di dunia sudah ada acuannya Berdasarkan kesejagatan bahasa Berdasarkan struktur yang ideal Struktur yang menjadi norma sahaja dianggap gramatis Ayat ditakrifkan sebagai deretan ujaran yang bermakna ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2.

6 Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Berdasarkan pandangan pragmatik (praktikal) Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan sosial Berasaskan rumus yang mengawal hubungan manusia 2.2.2.2.2.7 Tatabahasa Tradisional (Traditional Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Mengikut acuan pola dan kaedah tatabahasa Latin dan Yunani Dapat diaplikasi pada tatabahasa lain Bercirikan kajian bahasa sebelum era linguitik moden (era Struktural) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5 Tatabahasa Bebas Konteks (Contex Free Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Jenis Tatabahasa Struktur Frasa (SF) Rumus Tulis semulanya seperti X -------> Y Rumus Tulis semula digunakan dengan tidak mengira apa-apa konteks X 2.2.4 Tatabahasa Preskriptif (Precriptive Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dikenali juga dengan nama Tatabahasa Normatif Ciri yang dianggap betul sahaja yang diberikan Penggunaan acuan pencarian yang sedia ada Penentuan kaedah baku sebagai rujukan atau pedoman 2.

10 Tatabahasa Sistemik (Systemic Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Penganalisisan pola bahasa berasaskan kaedah tertentu Pola bahasa dianalisis di tempat yang berbeda dalam unit bahasa Penekanan terhadap teori Keperihalan Keadaan.2.8 Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Dipelopori dan diasaskan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 Dilihat mencirikan konsep matematik Ayat dilihat sebagai unit asas yang mempunyai struktur dalaman dan struktur permukaan.2.2. Kaedah dan Teknik pengajaran tertentu Penekanan terhadap pengajaran:  Bahasa ibunda  Bahasa pertama  Bahasa kedua  Bahasa asing 2. Fonologi Prosodi ( Suprasegmental) dan Kolokasi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .9 Tatabahasa Pedagogi (Pedagogical Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Tatabahasa khusus untuk kegunaan dalam bidang pendidikan bahasa yakni para guru bahasa Berasaskan Pendekatan. Hubungan butir linguistik dalam ayat dijelaskan melalui Rumus Struktur Frasa (struktur dalaman) Pemerian bahasa menggunakan Rumus Transformasi 2.2.

Anderson 1971). J. Katz & P. Chomsky 1957.A. Cooks 1969).J. Tatabahasa Tingkatan (S. Tatabahasa Kasus (J. tetapi juga menunjukkan persamaan struktur sintaksis yang pada permukaannya kelihatan berbeza. Postal 1964).3 Tatabahasa Jenis Lain Di samping jenis deskripsi tradisional dan struktural ada banyak teori dan model deskripsi bahasa. Tagmemik (K. Apa sahaja teori atau model deskripsi bahasa ini. Lamb 1966).L. 1964. Glosematik (J. ia mestilah mampu mendeskripsikan seluruh bahasa itu sebelum hasilnya dapat dianggap berguna untuk pengajaran bahasa. 2. Halliday 1961). seperti. Baru-baru ini muncul pula Tatabahasa Hubungan.M. Uldall 1930). dan lain-lain. Pike 1954.K.2. dan Tatabahasa Generatif (N.12 Tatabahasa Struktural (Structural Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Bahasa dianggap sebagai struktur Unsur yang membentuk struktur itu mempunyai hubungan dan sifat tertentu Unsur ini juga digunakan untuk menjanakan ayat dan menentukan struktur konstituennya. 1958 dan W.M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .11 Tatabahasa Stratifikasi (Stratification Grammar) Antara ciri-ciri nahu ini ialah: Diperkenalkan oleh S. Lamb pada tahun 1962 Bahasa dilihat sebagai suatu struktur Strukturnya terdiri daripada sistem strata yang saling berkaitan Jenis tatabahasa yang popular pada tahun 1960-an 2.M.A.2. Untuk berbuat demikian tatabahasa itu bukan hanya sekadar mampu menunjukkan perbezaan-perbezaan antara struktur ayat yang pada permukaannya nampak serupa.2. Tatabahasa Skala dan Kategori (M.

Kesimpulannya. sintaksis. 2. Perbezaan jenis nahu dilihat lebih kepada aspek atau keseluruhan komponen tatabahasa itu sendiri. Keunikkan jenis-jenis nahu membolehkan kita mempelbagai lagi pengetahuan tentang tatabahasa sejagat amnya dan tatabahasa bahasa Melayu khususnya. Perkataan ialah unit terkecil tatatabahasa yang mempunyai makna bebas.4 Perbezaan Jenis-Jenis Nahu atau Tatabahasa Di sini kita dapat meneliti segala perbezaan antara jenis-jenis nahu yang dipaparkan. Makna bebas di sini ialah dapat berdiri sendiri tanpa bantuan struktur lain. Semoga bahasa yang digunakan mencerminkan martabat masyarakat bahasa itu secara khususnya. Morfem terdiri daripada morfem bebas dan terikat. ayat dan wacana.5 Unit-Unit Bahasa Yang Terlibat Dalam Analisis Nahu Terdapat lima unit bahasa yang terlibat dalam analisis nahu. kesemua unit-unit bahasa berfungsi mengikut peranan tersendiri. Morfem merupakan unit terkecil bagi bidang morfologi. klausa. Pertama ialah morfem. morfologi atau makna. Unit berikutnya ialah frasa. Jika hal ini tidak berlaku.Oleh yang demikian kita hanya perlu menyesuaikan teori dan model deskripsi bahasa untuk diaplikasi ke dalam bahasa Melayu agar penggunaan itu menjadi mantap dan baik. Misalnya nahu tradisional lebih mementingkan aspek makna namun nahu struktural pula sebaliknya yang menganalisis struktur setiap unsur dalam sesuatu bahasa. Peranan komponen inilah yang mendasari perbezaan jenis-jenis nahu. Seterusnya ialah perkataan. Perkara sebeginilah yang menyebabkan sesuatu bahasa dicemari. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya dari segi fonologi. Keempat-empat unit bahasa ini merupakan komponen sintaksis yang sangat penting dalam menganalisis bahasa. maka akan melahirkan bentuk bahasa yang tidak gramatis. 2.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

BAB 3

TOKOH DAN ALIRAN DALAM TATABAHASA MELAYU

3.1

Tokoh-Tokoh Tatabahasa

Dalam bidang tatabahasa, historiografi linguistik Melayu menampilkan beberapa banyak ahli tatabahasa yang menghasilkan tulisan tentang tatabahasa Melayu. Bermula dengan tulisan A. C. Ruyl, Spiegel van de Maleische Tale (1612) yang merupakan buku pelajaran bahasa Melayu yang pertama, kita mengenal karya G. H. Werndly, iaitu Maleische Spraak Kunst (1889). Di Malaysia, kita mengenal karya W. Marsden, A Grammar of the Malay Language (1812) dan karya R.O. Winstedt, Malay Grammar (1914). Selain itu, kita ingat juga akan nama ahli tatabahasa Melayu yang besar sumbangannya dalam meletakkan dasar tatabahasa Melayu, misalnya Ch. Van Ophuysen, C.A. Mees, Madong Lubis, Raja Ali Haji, Sasrasie-ganda, Sutan Mohd. Zain, Sutan Takdir Alisyahbana, Slametmuljana, Za‟ba dan lain-lain. Hasil usaha mereka dengan jelas memperlihatkan persamaan dalam hal-hal dasar tentang tatabahasa Melayu, sehingga buku tatabahasa di Indonesia, misalnya, dapat juga diterima di Malaysia. Hal ini dengan mudah dapat difahami kerana semua ahli tatabahasa itu mendasarkan tatabahasa yang disusun itu pada karya-karya besar dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan sebagainya.
Tatabahasa Tradisional (bermula pada tahun 1857-an)

Tatabahasa Struktural (bermula pada tahun 1960-an) Penjenisan Tatabahasa

Tatabahasa Transformasi Generatif (bermula pada tahun 1970-an)

Tatabahasa Wacana (bermula pada tahun 1980-an)

Penjenisan Karya Tatabahasa Bahasa Melayu di Malaysia Mengikut Aliran Teori Linguistik Sumber: Diubah suai daripada Ismail Salleh (1993)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3.1.1

Sarjana Barat

Terdapat ramai sarjana Barat yang mengkaji tatabahasa Melayu. Namun begitu, kita hanya meneliti dua sarjana Barat yang banyak memberi jasa kepada bahasa Melayu. Kita hanya meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh sarjana bahasa di bawah. Penerangan penggolongan kata akan dibincangkan dalam bab 7 nanti. 3.1.1.1 W. Marsden

A Grammar of the Malay Language (1812)

3.1.1.2

R.O. Winstedt

Malay Grammar (1914)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . perbuatan dan kata partikel (harf).2. 3.1.1. terdapat ramai sarjana Melayu yang mengiatkan diri dalam penulisan tatabahasa. Sejarah penulisan tatabahasa Melayu dimulai dengan Raja Ali Haji yang banyak membantu persuratan Melayu berkembang yang mana seterusnya berkesinambungan kepada sarjana-sarjana Melayu yang lain.1 Raja Ali Haji Bustan al-Katibin (1857) Pembahagian kata kepada tiga iaitu kata nama.2 Sarjana Tempatan Seperti yang dinyatakan pada bab 2 tadi.

2.3.1.2 Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) Pelita Bahasa Penggal 1 (1940) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

2. Omar An Introduction to Malay Grammar (1969).3.1. Nahu Melayu Mutakhir (1982) dan Nahu Kemas Kini (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Asmah Hj.

1.1.4 Arbak Othman Tatabahasa Bahasa Malaysia (1981).3.2. Penerbitan Kata (1986) dan Morfologi (2006) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .5 Abdullah Hassan The Morphology of Malay (1974). Nahu Bahasa Melayu (1986) 3.2.

Wahab Petunjuk Tatabahasa (2007) Golongan Kata Menurut Asraf (2007) secara umumnya ialah: Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata sendi Kata keterangan Kata hubung Kata seru Kata sandang Kelas Kata Utama ialah:  Kata Nama  Kata Kerja  Kata Adjektif  Kata Tugas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1.6 Asraf Hj.3.2.

7 Nik Safiah Karim dan et.2. al Tatabahasa Dewan (1991).8 Zaharani Ahmad Nahu Praktis (2007) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (1993).1.3. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) 3.1.2.

Misalnya Za‟ba dalam Pelita Bahasa 1 dengan jelasnya menggolongkan nama mengikut makna. Begitu juga Marsden (1812) dan Winstedt (1927). Linguistik di Barat berkembang dengan pesatnya. Aliran ini dilihat mengambil pendekatan pertengahan di antara nahu tradisional dan nahu struktural. Omar dalam buku Nahu Melayu Mutakhir yang berasas kriteria sintaksis. Bukti yang nyata ialah penggolongan kata kerja yang dibuat oleh Asmah Hj. Aliran ini begitu menekan kepada unsur dalam sesuatu bahasa. Aliran ini menekan kepada aspek makna dan logika semata-mata. Ini terbukti apabila ramai sarjana Melayu mengaplikasikan nahu TG ke dalam bahasa Melayu. proses ayat yang ditransformasikan daripada satu struktur kepada satu struktur yang memberi kelainan kepada nahu TG. Di samping itu.1 Aliran-Aliran Tatabahasa Mengikut Tokoh Aliran Tradisional Aliran tradisional merupakan aliran terawal bagi historografi nahu Melayu. 3. Asraf. Kita juga dapat perhatikan kepada penggolongan kata yang dibuat oleh ketiga-tiga tokoh tersebut yang sama dasarnya. Aliran TG begitu pesat berkembang di negara Barat dan di Malaysia perkembangannya bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. 3.2. Antara tokoh-tokohnya ialah Arbak Othman.3. Setiap unsur dikaji secara mendalam mengikut sistem bahasa. Kita dapat meneliti penggolongan kata yang dibuat oleh mereka hampir sama dan tidak banyak beza kecuali atas dasar pemerian masing-masing.2. Abdullah Hassan. Nik Safiah Karim et al. Mashudi Kader dan ramai lagi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.2 Aliran Struktural Aliran struktural merupakan aliran yang membangkang aliran tradisional. Kita dapat lihat kepada acuan yang dibuat dalam penghasilan nahu ini.2 3.3 Aliran Tranformasi Generatif Nahu ini terkenal kerana percubaan pengasasnya Noam Chomsky (1957) yang memperkenalkan konsep struktur permukaan dan struktur dalaman.

Contohnya ialah tatabahasa yang berpegang pada teori nahu TG. tatabahasa digolongkan kepada dua yang utama iaitu: Tatabahasa bebas konteks I. Simin pada tahun 1980-an. Di bawah merupakan penjenisan tatabahasa wacana. Ini lebih dikenali sebagai korpus bahasa. Tatabahasa separuh wacana Walaupun asas penghuraian ayat berlandaskan ayat tunggal namun ia dipetik oleh penulis tatabahasa daripada teks sastera dan seumpamanya. Berdasarkan huraian tatabahasa wacana. II.2.3. Simin (1983) Nahu ini terkenal kerana analisis wacana mengikut teks. Nahu jenis ini berlandaskan cebisan bahasa yang dihuraikan secara nyata yang diistilahkan nahu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebenarnya aliran tatabahsa wacana dipopularkan oleh Sanat Mohd Nasir dan Azhar M. Tatabahasa ayat Tatabahasa yang ditulis berlandaskan ayat tunggal yang dicipta oleh penulis tatabahasa itu sendiri.4 Aliran Tatabahasa Wacana Nahu Ayat Bebas Konteks Nahu Separuh Wacana Jenis Tatabahasa Peka Konteks (Nahu Wacana) Jenis Tatabahasa Mengikut Tatabahasa Wacana Sumber: Diubah suai daripada Azhar M. Tatabahasa sebegini mementingkan kesesuaian dengan teori linguistik yang diistilahkan sebagai nahu teori dahulu.

3 Perbezaan Antara Aliran Tatabahasa Yang Dipegang Oleh Tokoh-Tokoh Tertentu Jika kita mengambil satu pegangan atau rujukan terhadap sesuatu tatabahasa. biasanya melibatkan orang. tempat dan konsep. kriteria sintaksis dan kriteria fonetik. Abdullah pula memerikan nahu mengikut tagmen tatabahasa iaitu unit dalam tatabahasa yang mengikut aliran tagmemik. Kelainan yang dimaksudkan di sini ialah pemerian penahu mengikut kriteria tertentu seperti yang dinyatakan di atas tadi. Sebaliknya Abdullah Hassan (1980) membahagikan kepada empat iaitu kata nama. ganti nama dan numeral. (1986) membahagikan kata nama kepada tiga iaitu kata nama am. Asmah memerikan nahu mengikut unsur-unsur dalam sistem tatabahasa yakni aliran struktural. haiwan. Za‟ba membahagikan kata nama kepada tiga iaitu nama khas. Tatabahasa Peka konteks Merupakan tatabahasa wacana sepenuhnya. Nik Safiah Karim et al. kata ganti nama. benda. menggolong kata kepada kriteria semantik iaitu menamakan sesuatu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bagi Asmah dan Abdullah Hassan meskipun nampak berbeza dengan Za‟ba dan Nik Safiah Karim. kita dapat mengesani alirannya. Misalnya Za‟ba. kata nama khas dan ganti nama. Hal ini cukup mudah kerana sebagai contoh. Omar kerana huraiannya masih berlandaskan cebisan atau serpihan bahasa yang digunakan mengikut konteks sebenar. Contohnya ialah nahu yang ditulis oleh Winstedt (1913). penggolongan kata dalam sesuatu tatabahasa dibuat berdasarkan kriteria tertentu iaitu kriteria makna (semantik). nahu Za‟ba (1945) dan nahu Asmah Hj. kriteria morfologi. tetapi asasnya tetap sama namun pemerian yang dibuat adalah berlainan. kata bilangan dan penjodoh bilangan. 3. Ada persamaan yang dibuat oleh Za‟ba dan Nik Safiah Karim.bahasa dahulu. nama nika.

Dari kaca mata linguistik moden. Buku yang bertajuk Discourse-Syantax of Yang in Malay yang asalnya disertasi doktor falsafah Azhar M.4 Setelah muncul ilmu linguistik moden. penghuraian tatabahasa sebelumnya yang kesemuanya mengikut acuan tatabahasa Yunani-Latin digolongkan sebagai tatabahasa tradisional atau tatabahasa nasional. merupakan salah satu contoh acuan teori TG. Seterusnya pada dekad 1980-an.Kesimpulannya. al (1994) yang diguna secara meluas di Malaysia kini. Perkembangan sejarah penghuraian tatabahasa Melayu mengikut acuan atau pola tatabahasa formal atau moden yang berlandas ilmu linguistik yang bermula pada dekad 1960-an. pemerian tatabahasa Melayu mengikut teori tatabahasa wacana mula mendapat popularitinya di Malaysia. Tetapi menjelang dekad 1970-an. teori linguistik TG pula mendapat perhatian ahli bahasa tempatan yang menerapkan teori ini dalam penulisan dan penghuraian tatabahasa Melayu. Peraturan berbahasa yang baik dan betul tidak semestinya daripada satu tatabahasa sahaja. Sepintas Lalu Tatabahasa Za’ba sebagai Tatabahasa Tradisional Lawan Tatabahasa Formal ( Moden ) 3. Simin (1983) kemudian ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pelita Bahasa Melayu (1940) yang digolongkan sebagai tatabahasa tradisional asas penghuraian item tatabahasa ini mengikut kriteria semantik. Seiring dengan perkembangan teori linguistik yang terkemudian daripada itu penghuraian tatabahasa Melayu juga mengikut linguistik struktural bagi menghasilkan karya tatabahasa mereka. Perubahan yang berlaku dalam sejarah penulisan tatabahasa Melayu di Malaysia daripada tatabahasa tradisional kepada tatabahasa formal (moden) bermula pada tahun 1960. tidak berhenti begitu sahaja. termasuk tatabahasa Za‟ba. Contohnya. Tatabahasa Dewan karya Nik Safiah Karim et. perbezaan aliran yang dipegang atau dianuti oleh penahupenahu amat berkait rapat dengan aliran linguistik yang dipelajari yang seterusnya diaplikasikan ke atas tatabahasa Melayu mengikut acuan atau kefahaman masingmasing. Kita perlulah mengkaji dan menilai serta menerapkan ke atas bahasa Melayu agar nahu ini lengkap dan mantap serta tuntas yang boleh diperturunkan kepada generasi akan datang.

iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka telah didirikan untuk mendukung amanat bangsa. Seiring dengan penubuhan DBP.diterbitkan oleh DBP pada tahun 1988 adalah contoh karya yang mengaplikasi teori tatabahasa wacana bagi menghuraikan bahasa Melayu. (1979. DBP mengorak langkah seawal penubuhannya untuk meningkatkan kecekapan dan potensi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu.5 Sumbangan dan Usaha Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP) Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu Usaha yang memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah sebuah agensi. Azhar M. al. Simin (1983). Penyata Razak dikeluarkan bagi mendukung semangat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan di Malaysia dan Penyata Razak merupakan salah satu ciri penting Akta Pendidikan 1961 (kini Akta Pendidikan 1996). Nasir berjudul Tautan Dalam Wacana Bahasa Melayu Akhbar (2002) merupakan sebuah hasilan yang cenderung terhadap tatabahasa wacana. Dengan penyelarasan sistem ejaan antara negara anggota MABBIM (Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia) pada 1972 yang seterusnya diikuti dengan usaha penyelarasan tidak kurang 400. Antara langkah awal yang dilaksanakan yang memberikan kesan jangka panjang sehingga kini ialah usaha pengukuhan. dan Nik Safiah Karim et. Penyelarasan ejaan Rumi antara negara serantau yang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara masing-maing memberikan impak yang cukup besar bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa yang besar dan luas sasaran penggunanya. Di samping itu. bahasa Melayu di rantau ini menjadi semakin kukuh sebagai bahasa pemersatu warga negara Malaysia dan juga warga serantau. 2008).000 istilah dalam pelbagai bidang ilmu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . karya Sanat Mohd. ketokohan Za‟ba sebagai ahli bahasa yang menulis tatabahasa Melayu tetap diakui oleh sarjana Melayu yang terkemudian. Omar (1992). 3. seperti Abdullah Hassan (1986). Namun begitu. Agensi ini bergerak dengan berdasar pada Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959 yang kemudian disemak pada tahun 1978. penyelarasan dan pembakuan korpus bahasa. Asmah Hj.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam. tanpa tatabahasa yang komprehensif dan tanpa kamus yang kemas kini. membina Munsyi Dewan. taraf bahasa Melayu yang kita perolehi tidak akan bererti apa-apa. Selama lima dekat ini DBP banyak berkorban dalam mengangkat dan memartabatkan bahkan memperkasa bahasa Melayu. buku kecil dan sisipan akhbar. penyusunan dan penerbitan buku dan cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah. DBP di bawah pimpinan Syed Nasir Ismail telah melancarkan Gerakan Minggu Bahasa Kebangsaan dan kempen-kempen bahasa yang melibatkan penyertaan semua rakyat. sektor swasta. penyusunan dan penerbitan daftar ejaan Rumi dan Jawi. tanpa istilah yang dapat mendukung konsepkonsep ilmu. pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan seperti Kamus Dewan.Terdapat beberapa usaha lain yang menjadi kebanggaan kepada DBP iaitu menyediakan dan melaksanakan peraturan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam jabatan dan sektor swasta. Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang sangat membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden dan diangkat setaraf dengan bahasa lain. Pada peringkat awal. DBP melaksanakan pembinaan. Bagi konteks pembinaan bahasa yang diraih ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa. Usaha pengembangan bahasa digiatkan lagi dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam. menganjurkan kursus kemahiran berbahasa. serta masyarakat umum. Sesungguhnya. Di samping itu juga. pengembangan korpus yeng menjadi titik tolak kepada perkembangan bahasa Melayu moden kerana tanpa sistem ejaan yang efisien dan praktis. mengarang dan berbalas pantun dalam kalangan pelajar sekolah tidak kira rendah atau menengah. Jadi macam mana kita ingin mengangkat bahasa Melayu ke tahap yang tertinggi? Dengan kata lain. perancangan korpus bahasa berperanan mengisi taraf bahasa yang telah dicapai oleh DBP. dwibahasa dan kamus istilah. Kempen ini untuk membina keyakinan dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti pertandingan bahas.

000 sebaik diluluskan Parlimen.Akhir sekali. DBP akan diberikan kuasa penuh untuk mendenda pencemar bahasa dengan denda RM 1. mengawas atau mengarahkan mana-mana pihak supaya mengutamakan dan menggunakan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. Ini kerana Akta DBP sedia ada (Pindaan dan Peluasan 1995) cuma memberikan kuasa menegur. Dengan ini. usaha memartabatkan bahasa Melayu terus dipertingkatkan dengan memberi kuasa kepada DBP untuk mengenakan denda kepada sesiapa yang di dapati bersalah mencemarkan bahasa kebangsaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dasar ini akan dikuatkuasakan sebaik sahaja Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan Akta Pendidikan 1996 dipinda oleh pejabat Peguam Negara dan diluluskan oleh Parlimen. menasihat.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Kajian ini berterusan hingga ke hari ini.BAB 4 TATABAHASA TRADISIONAL (TT) Linguistik ini satu ilmu yang sudah lama dipelajari. Romawi. sebenarnya menggunakan pengetahuan linguistik. menurut nahu ini. Pertengahan dan India. (Lyons. atau makna. tetapi. Robins (1967) telah menunjukkan beberapa kejayaan sarjana Yunani. tatabahasa. Hal ini memulakan apa yang kita kenali sebagai ilmu linguistik dalam pengertian yang luas.H. Bezanya hanyalah. 1971). Ini juga linguistik dalam pengertian yang luas.1 Definisi Tatabahasa Tradisional Seperti yang diketahui umum. tatabahasa tradisional bermula semenjak zaman Yunani. Nahu ini mementingkan peraturan preskriptif yang mesti dipatuhi dan dituruti. Oleh itu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . undang-undang atau tatabahasa telah disediakan dan penggunaan bahasa mestilah berdasarkan kepada peraturan yang telah ditetapkan. R. Berbalik kepada konsep dan sejarah. pendekatan menggunakan linguistik tradisi yang penuh dengan pernyataan preskriptif dan normatif. Tatabahasa Tradisional (TT) yang berkembang di Yunani lebih mementingkan bentuk tulisan daripada bentuk ujaran. iaitu linguistik tradisional. Seterusnya beliau menjelaskan bahawa TT yang biasa juga disebut tatabahasa nosional bermula dengan timbulnya andaian-andaian bahawa ada kategori-kategori di luar bidang bahasa yang bebas daripada fakta-fakta yang kebetulan sesuatu bahasa dan bersifat sejagat dan oleh sebab itu dapat diterapkan kepada semua bahasa. 4. Linguistik telah lama mempengaruhi tatabahasa. Ini bermaksud nahu seperti begini akan mewujudkan satu bentuk bahasa yang betul dan tepat sepanjang masa. Memanglah sarjana-sarjana Yunani ini memikirkan hal bahasa dan masalah-masalah yang timbul daripada penyelidikan bahasa. Seseorang individu yang menggunakan sebuah buku tatabahasa lama untuk mempelajari sebutan. Tatabahasa Tradisional merupakan nahu tertua di antara jenis-jenis aliran linguistik. perkataan tatabahasa atau nahu ialah terjemahan daripada perkataan „gramatikos‟ (berasal daripada perkataan Greek atau Yunani) yang bermaksud „seni bacaan dan penulisan yang betul‟. linguistik moden pula bersifat struktural dan deskriptif.

Kajian yang serupa juga dijalankan oleh pendeta-pendeta India seperti Panini bagi menghuraikan bahasa Sanskrit. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . orang mulai sedar bahawa bahasa tidaklah kekal. Sejarah TT berkait rapat dengan kajian bahasa yang dimulai oleh orang-orang Yunani pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Kajian yang dilakukan dibuat berasaskan falsafah kerana pada masa itu bahasa menjadi salah satu cabang falsafah yang penting dan merupakan satu bidang yang dapat membantu mereka untuk menyelidik tabii alam. misalnya penjenisan kata adverba. saya akan menerangkan sejarah perkembangan TT secara ringkas untuk memberi gambaran awal mengenai linguistik tradisional. kata sendi. Kajian bahasa bentuk ini diteruskan hingga ke abad pertengahan dan hanya pada abad ke-19.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional Di sini. Plato mengkaji bentuk-bentuk bahasa mereka sendiri daripada bahan-bahan penulisan.Dapat dikatakan bahawa ahli-ahli TT berkonsep kepada penerangan (explaination). ahli-ahli TT mentakrifkan tatabahasa sebagai “ a fixed and unalterable set of rules” (Gaeng. kata seru dan kata partikel. Kegiatan orang-orang Yunani meliputi aspek tatabahasa yang ada pada masa itu. 1971). maka terbitlah percubaan untuk menentukan sama ada perkataan itu mempunyai makna secara kebiasaan ataupun bahasa mempunyai satu perhubungan yang semula jadi. Kajian bahasa bentuk ini dilanjutkan oleh orang-orang Romawi yang mengkaji bahasa Latin dan sarjana-sarjana Arab yang menjalankan bentuk kajian sama terhadap bahasa Arab. Oleh sebab itu. 4. Oleh sebab mereka berfalsafah. melahirkan selamanya berubah dari abad ke abad dalam persejarahan bahasa. Maksudnya lebih kurang “peraturan yang tetap dan tidak boleh diubahsuaikan”.

Plato ialah orang yang pertama menyelidiki tatabahasa itu sendiri.Zaman Yunani Dalam pengkajian nahu. Kesannya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata sendi nama. Seiring dengan perkembangan linguistik. Sarjana lain iaitu Dionysius Thrax yang menjalankan kajian berdasar kepada bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisi-puisinya. sesuai dengan konsep kala kini present dan kala lampau past. Aristotle merupakan sarjana yang pertama mengakui wujudnya sistem kala tense dalam bahasa Yunani yang merupakan variasi bentuk-bentuk yang sistematik. iaitu: kata nama. muncul pendekatan berbentuk tradisional dan notion. manakala kata kerja merupakan istilah yang dapat menerangkan perbuatan atau kualiti predikat. Thrax juga telah menghasilkan buku tatabahasa Yunani yang bertajuk Tehne Grammatike yang menjadikan tatabahasa Yunani lebih „standard‟ untuk beberapa lama. iaitu „onoma‟ dan „rhema‟. Misalnya Plato telah mendefinisikan ayat sebagai rentetan kata yang mempunyai pemikiran yang lengkap iaitu „Logos‟. iaitu yang berupa dialog. Plato mendefinisikan kata nama sebagai istilah yang berfungsi di dalam ayat sebagai subjek kepada suatu predikat. kita dapat lihat dengan jelas cara Aristotle melihat nahu sebagai bahagian atau aspek logik formal telah menguasai pemikiran linguistik sesetengah sarjana. kata kerja. Thrax pula telah menggolongkan kata kepada lapan. Perbincangan tentang bahasa dan seluruhnya ada di dalam bukunya yang terkenal iaitu Cratylus. Oleh demikian. Di samping itu. „Logos‟ terbahagi kepada dua. dan kata seru. kata adverba. kata ganti nama. Beliau telah membahagikan perkataan kepada kata nama dan kata kerja. kata partikel. Aristotle (384-322 SM) menambah satu lagi pembahagian lain iaitu kata penghubung yang bermaksud semua perkataan yang tidak tergolong kepada golongan kata nama dan kata kerja itu.

Disebabkan peniruan model tatabahasa Yunani-Latin. Pada umumnya. Hasil kajian yang dibuat oleh Priscian tentang aspek-aspek tertentu bahasa Latin dianggap lebih sistematis sekali berbanding dengan kajian yang dibuat oleh Thrax. kajian-kajian tatabahasa mereka masih lagi mempertimbangkan persoalan falsafah. sarjana-sarjana Latin telah membuat banyak kerja analisis tentang bahasa Latin. iaitu berkisar di sekitar makna (semantik) iaitu suatu hal yang menjadikan mereka pokok dan dasar analisis. iaitu dalam menyusun tatabahasa Latin yang berasaskan tatabahasa Yunani. kasus. sistem kala dan sebagainya adalah ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Tanggapan sebegini berlanjutan hingga ke zaman pertengahan. nombor. Sebagai kesimpulannya. telah meninggalkan satu tanggapan kepada sarjana Romawi bahawa beberapa kategori tatabahasa seperti golongan perkataan. Buku tatabahasa berjudul Institutiones Grammatikae. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Buku ini terdiri daripada 18 jilid dan perbincangan berkisar tentang proses pembentukan kata dan ayat. Walau bagaimanapun.Zaman Romawi Sarjana Romawi asalnya tidak banyak menghasilkan karya asli tetapi mereka hanya menyadur karya sarjana Yunani dan disesuaikan pula dengan tatabahasa Latin. khususnya mengenai tatabahasanya yang kita anggap selama ini sebagai TT. Walau bagaimanapun. Mungkin itulah hasil mereka yang agung. Tatabahasa yang ditulis oleh beliau masih dianggap standard pada masa ini walaupun telah dihasilkan pada tahun 500 Masihi dahulu. cara penggolongan kata yang dibuatnya tiada perbezaan dengan Thrax kerana masing-masing menggolongkan perkataan kepada lapan. tatabahasa Priscian dapat dianggap sebagai kajian ketatabahasaan orang-orang Romawi yang „representative‟. Salah seorang linguis Romawi yang terkenal ialah Priscian.

Di samping itu. Penghuraian bahasa mereka terlalu tertakluk kepada dasar paradigma sehinggakan mereka tidak memerlukan penggolongan kata dalam bahasa Arab. Asal perkembangan cara pemikiran seperti ini telah bermula daripada kefahaman yang penutur itu merupakan cermin dan bahasa mencerminkan kebenaran. sama seperti „subjek‟ dan „predikat‟. Pemerian mereka biasanya dikenali dengan istilah „modistae‟ iaitu mereka ingin mengetahui ragam atau kepentingannya. minat orang Eropah terhadap bahasa Latin semakin menjadi-jadi. terdapat bukti jelas mengenai tatabahasa aliran Port Royal yang memaparkan pendekatan berbentuk normatif. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . meyatakan bahasa tersebut sebagai pantulan fikiran dan ini berlaku pada taakulan. Pada bahagian nahu.Zaman Arab Antara sarjana Arab seperti al-Khalil (718-786 TM). Kita terus kepada perkembangan tatabahasa untuk zaman pertengahan yang amat menarik iaitu dengan hasilnya „Tatabahasa Spekulasi‟ berupa pendekatan preskriptif. Kesan yang jelas melahirkan satu era baharu yang dinamakan zaman perbandingan linguistik. pada zaman Arab ini banyak penghasilan kamus kerana minat sarjana terhadap bidang kosa kata pada mulanya telah beralih kepada bidang leksikografi. Ini kerana bahasa Latin menjadi bahasa gereja dan bahasa ilmiah. cukuplah klasifikasi bahasa mereka itu dilakukan dengan merujuk bentuk paradigmanya sahaja. Caranya dengan menganggap bahasa Latin sebagai bahasa yang mulia. Zaman Pertengahan Dalam abad pertengahan ini. Secara ringkasnya. mereka telah menggunakan dasar paradigma dalam menganalisis bahasa. al-Masri dan sebagainya telah berjaya mengungkap kemegahan dalam usaha mengkaji ilmu linguistik. Nahu Port Royal mencari penerangan tentang fakta. Tatabahasa Arab tersebut dikarang dengan lengkap yang mencakupi bidang pembentukan kata dan ayat. Ahli tatabahasa modistae berusaha dalam teori menggambarkan tatabahasa. Sebuah ayat dikatakan terdiri daripada unsur „amnah‟ dan‟khabar.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini menampakkan rencana bahasa yang lengkap serta teliti. Orang yang bertanggungjawab mengetengahkan hasil karya Panini ialah Sir William Jones (sekitar 1746-1794). Keistimewaan tatabahasa itu terletak pada caranya dikaji. Pengetahuan linguistik tatabahasa di India telah bermula lebih awal daripada yang diketahui berlaku di Yunani iaitu seawal 300 SM.Zaman India Perkembangan dan tradisi linguistik India tidak kurang hebatnya kerana ia merupakan pembuka jalan kepada perkembangan linguistik moden. malah sangat tersusun dan teratur pula. dihurai dan disusun yang berasaskan pemerhatian yang halus. Tradisi inilah yang membawa perubahan besar dalam perkembangan linguistik di Eropah. Kajian yang dianggap paling lengkap ialah karya Panini yang bermula sejak kurun ke-4 SM. Kajian yang dibuat adalah tentang bahasa Sanskrit iaitu bahasa yang dianggap suci dan digunakan dalam kita Rig-Veda. Menurut Bloomfield. tatabahasa Panini telah banyak mengajar sarjana-sarjana Eropah cara-cara menganalisis bentuk-bentuk bahasa yang memperlihatkan kesamaan tertentu di antara bahasa-bahasa yang berhubungan. Kajian Panini yang mengandungi lebih kurang seribu makalah yang memperlihat gejala perkembangan ilmu linguistik struktural oleh orang-orang Hindu. Justeru. mungkin kita tidak akan mengenali linguistik deskriptif. Tanpa usaha beliau. Rumusannya. tatabahasa Sanskrit merupakan pedoman memajukan ilmu linguistik di Eropah yang membuka jalan kepada „ilmu perbandingan bahasa‟. tatabahasa dan tatabunyi Panini bukan sahaja penghuraiannya kemas dan lengkap. Penemuan dengan huraian lengkap tentang bahasa Sanskrit telah membuka kepada jalan baru kepada bidang linguistik yang dinamakan linguistik perbandingan. yakni tidak berdasarkan kepada teori falsafah melainkan berasaskan penelitian dan pemerhatian secara deskriptif sahaja.

Descartes Zaman Arab dan Zaman Pertengahan (Renaissance) Jason Grimm. Hermann Grassmann. M. Sejarah Perkembangan Tatabahasa Tradisional ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Arnauld. Dante. Katyayana. Aristotles Zaman Yunani ( bermula 300 SM) Priscian. Karl Verner Zaman Perbandingan Linguistik Moden Ferdinand de Saussure Abad ke-19 dan 20. Varro Zaman Romawi ( sekitar 500 SM) al-Khalil. Pingala. T. Patanjali Zaman India ( 2 – 200 SM) Plato.Yaska. Erasmus. Appolonius Discollus. al-Masri. Panini.

Rahman Kitab Pelita Mengarang (1925) oleh O.2 Tokoh Tatabahasa Tradisional Melayu Era Tahun 1800-1950 • • • • • • • Bustanul Katibin (1857) – Raja Ali Haji Kitab Permulaan Pertuturan Melayu (1911) oleh Abdullah bin Abd. Dussek dan Mohd Hashim bin Hj.2.1.4.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional Barat Zaman Yunani Cratylus.T.1 Tokoh Tatabahasa Tradisional 4.2. Muhammad Said bin Sulaiman Pelita Bahasa Melayu (1940) oleh Za‟ba ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.1.Plato Aristotle (384-322 SM) Tehne Grammatike -Dionysius Thrax Zaman Romawi Institutiones Grammatikae-Priscian Zaman India Tatabahasa Sanskrit ciptaan Panini 4. Talib Kitab Punca Bahasa (1928) oleh Abdullah bin Talib Ilmu Mengarang Melayu (1934) oleh Za‟ba Jalan Bahasa Melayu (1937) oleh Dato‟ Hj.

Daftar Isi Penggal 1 • • • • • • • • Bab 1 Bunyi Suara Digambarkan Dengan Huruf Bab 2 Huruf Benar & Huruf Saksi Bab 3 Ejaan & Tulisan Jawi Bab 4 Ejaan Jawi Pada Perkataan Memakai Penambah Bab 5 Petua-Petua Ejaan Rumi Bab 6 Petua-Petua Ejaan Rumi (sambungan) Bab 7 Jenis-Jenis Perkataan dan Kerja-Kerjanya Bab 8 Perkataan Nama dan Gantinya • • • • • • • Bab 9 Perkataan Perbuatan Bab 10 Perkataan Sifat Bab 11 Perkataan Sendi dan Seruan Bab 12 Perkataan Huruf-Huruf Penambah Bab 13 Perkataan Huruf-Huruf Penambah (sambungan) Bab 14 Kaedah Rangkai Kata Bab 15 Ayat-Ayat Melayu: Kejadiannya & Ikatannya • Bab 16 Jenis-Jenis Ayat dan Uraiannya Daftar Isi Penggal 2 • • • Bab 1 Permulaan Mengarang Bab 2 Lain-Lain Latihan Membuat Ayat Bab 3 Mengarang Ayat-Ayat Tunggal Jadi Cerita: Menyambung— Menyambungkannya. (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bab 4 Cara-Cara Persambungan Ayat Bab 5 Memakai Tanda-Tanda Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi Bab 6 Memakai Tanda-Tanda • • • • • • Berhenti Dalam Tulisan Melayu Jawi (sambungan) Bab 7 Cakap Ajuk & Cakap Pindah Bab 8 Permulaan Berlatih Mengarang Bab 9 Lagi Latihan Mula-Mula Mengarang Bab 10 Perenggan-Perenggan Karangan Bab 11 Perkataan-Perkataan Pembatas Karangan Bab 12 Perkataan-Perkataan Penghabis Karangan • • • ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Contoh Tatabahasa Tradisional Zainal Abidin Ahmad (Za‟ba).3. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 .

Daftar Isi Penggal 3 • • • • • Bab 1 Bagaimana Hendak Mengarang Bab 2 Sedikit Lagi PetuaPetua Mengarang Bab 3 Kesalahan-Kesalahan Dalam Ayat Karangan Bab 4 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Bab 5 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama Bab 6 Cara Memakai SetengahSetengah Perkataan Sendi Nama (sambungan) Bab 7 Kecacatan Karangan • • • • • • • • Bab 8 Kecacatan Karangan (sambungan) Bab 9 Menghiasi Karangan Bab 10 Mengarang Pantun & Syair Bab 11 Mengarang Sajak. Nahu ini sebenarnya nahu tradisional kerana acuannya adalah berdasarkan bahasa Inggeris dan sedikit-sedikit bahasa Arab. Nahu ini boleh dirumuskan sebagai nahu yang lengkap dan sempurna pada suatu ketika dulu sebelum aliran linguistik struktural menguasai tatabahasa Melayu pada pertengahan tahun 1960. morfologi dan sintaksis. Hal ini dinyatakan oleh Za‟ba dalam prakata Pelita Bahasa Penggal 1-3. Gurindam & Seloka Bab 12 Mengarang Surat Kiriman Yang Senang-Senang Bab 13 Lain-Lain Jenis Surat Kiriman Bab 14 Memahamkan Karangan: Mengarangkan Semula Bab 15 Beberapa Teladan Karangan • • Rumusan: Pelita Bahasa Penggal 1 sebenarnya merupakan tatabahasa yang menekankan aspek fonetik & fonologi. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penggal 2 & 3 menjurus kepada aspek penulisan iaitu mengarang karangan.

1954). Akibatnya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bulan…. Ahli bahasa tradisional berpendapat bahawa bahasa di dunia ialah variasi bahasa Yunani dan Latin.4. semua bahasa dihurai berasaskan unsur-unsur yang sama. Salah satu sifat nahu tradisional ialah berasaskan kepada satu model bahasa. Contohnya dalam tatabahasa Melayu. tahun. „kata nama‟ didefinisikan sebagai segala perkataan yang menyebut benda atau orang seperti budak. kerangka asas kajian-kajian bahasa tradisional dibuat berdasarkan bahasa tulisan.3 Ciri-Ciri Tatabahasa Tradisional Secara kasarnya. burung. Antara pengkaji terawal ialah Plato dan Aristotle yang mengkaji penggolongan kata dengan pemerian terhadap definisi-definisi tertentu yang pokok pangkalnya makna dijadikan analisis kajian nahu ini.(Za‟ba. Kajian bahasa yang dijalankan adalah secara deduktif iaitu kajian yang menekankan pemahaman undang-undang bahasa dahulu dan selepas itu diikuti dengan misalan-misalan. Sebenarnya huraian sebegini dikatakan sebagai berbentuk notion. iaitu bahasa yang ideal yang dianggap baik dan lengkap segala-galanya dan daripada model itulah diaplikasikan kaedah-kaedah penganalisisan ke dalam bahasa-bahasa lain. Kajian bahasa yang dilaksanakannya menganggap bahawa bahasa di dunia dihurai berasaskan ciri-ciri universal (seperti logik. asas linguistik tradisional ditandai oleh beberapa ciri utama yang penting iaitu: Huraian bahasa berdasarkan makna dan logika (menurut falsafah Yunani) Penguasaan bahasa tulisan lebih daripada bahasa lisan Huraian aturan bahasa bersifat normatif dan preskriptif Jika diteliti secara mendalam. huraian unsur-unsur bahasa menjadi tidak tepat dan tetap. kaki. falsafah dan yang lainnya). Huraian tatabahasa bersifat notion (bukan formal dan struktur) dan berdasarkan anggapan disiplin-disiplin lain yang tiada kaitan dengan bahasa. Oleh itu. Biasanya model bahasa yang menjadi acuan atau pola ialah bahasa Greek dan Latin kerana nahu ini berasal daripada zaman Yunani – Latin.

sama ada kekerapan dan kenyataan butir-butir itu boleh diajar atau tidak. Oleh demikian. seorang ahli bahasa dikatakan cuba sedaya mungkin untuk mencari unsur-unsur dalam bahasanya dan dibahagikan atau diperikan berdasarkan model bahasa tadi. TT bersifat preskriptif. tidak semua isu penggolongan kata sependapat antara para sarjana bahasa. humanistik dan normatif. Ilmu falsafah dan logika menjadi teras pegangan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perkara ini menggambarkan satu bentuk bahasa peniruan. ia seolah-olah berusaha memerikan bahasa mengikut sesuatu model yang dijadikan pola acuan. ciri-ciri Tatabahasa Tradisional ialah: Bersifat nasional iaitu bukan formal dan struktural Percampuran teori semantik dan gramatik Ketiadaan pola contoh yang dijadikan dasar pembentukan pelbagai struktur Ketiadaan pemilihan dan pemeringkatan bahan-bahan yang disampaikan sama ada gramatikal atau leksikal. kita akan dapati bahawa huraian atau pemerian golongan kata seolah-olah sengaja diada-adakan. sama ada berasaskan yang mudah atau yang kompleks. Secara khususnya. Ayat-ayat dibina menggunakan konsep „word building‟ Dalam memerikan bahasa. Dalam nahu tradisional. Disebabkan itu. Namun apa yang pro mengenai nahu tradisional ialah sikap preskriptif yang mana akan berjaya mewujudkan peraturan berbahasa dengan betul dan tepat sepanjang bahasa itu hidup. Hal sedemikian bergantung terhadap pemerian dan kefahaman ahli bahasa dalam memerihal bahasa tersebut.Walau bagaimanapun. dapat dirumuskan bahawa nahu tradisional masih tidak bercirikan saintifik. Satu keadaan yang tidak praktikal atau tidak saintifik ialah tidak semua yang terdapat dalam model bahasa itu terdapat juga dalam bahasa lain.

4 Aspek-Aspek Dalam Tatabahasa Tradisional Dalam mempelajari bahasa Malaysia. seperti yang ditiru oleh Latin kerana Za‟ba menerima adanya kata-kata jenis nama. Za‟ba mengatakan bahawa huruf menghasilkan bunyi. Buku yang dikarang untuk mengajar bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Swettenham (1886). 4. sifat. kita juga sentiasa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan keadaan ini.4. ketetapan. ketetapan. turun-temurun. Ini tidak berbeza daripada pendapat Yunani 2000 tahun dahulu. Maxwell (1882).5 Perbezaan antara Tatabahasa Tradisional dengan Tatabahasa Preskriptif Tatabahasa Tradisional (TT) Bersifat mengikut tradisi. hukum dan pengguna bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Za‟ba (1940/1965) pula tidak sunyi daripada masalah demikian. Dalam bukunya Pelita Bahasa Melayu I. Elemen Perbezaan Definisi Tatabahasa Preskriptif (TP) Bersifat panduan. dan konsep ini masih belum berubah dalam buku Za‟ba. perbuatan. terang-terang didasarkan kepada tatabahasa bahasa Inggeris yang sebenarnya disadur daripada tatabahasa bahasa Latin. sendi. Swettenham pula membincangkan unsur kala seolah-olah bahasa Melayu itu adalah suatu bahasa yang mempergunakan kala seperti bahasa Inggeris. menentukan ketentuan. Winstedt (1927). Za‟ba pula menerima unsur-unsur bahasa Arab. dan Za‟ba (1965) sendiri. Umpamanya deskripsi jenis kata-katanya masih lagi mengikut golongan kata-kata Yunani. dan seruan. atau atau merujuk kepada huraian konsep preskriptif dengan penekanan kepada aspek semantik Struktur merujuk kepada struktur bahasa berdasarkan atau berpandukan peraturan. Begitu juga Winstedt menyebut unsur bilangan.

tatabahasa. Prinsip tatabahasa umum yang mengamalkan pendekatan preskriptif dan nosional. beracuan pola dan kaedah Asas Pegangan Berasaskan memberi TT tetapi lebih tatabahasa Latin dan Yunani dan menganggap bahasa penekanan kepada aspek betul mengikut peraturan tatabahasa. frasa. Hanya jelas pada ejaan. diaplikasi pada tatabahasa lain Konsep 2 penentuan kaedah baku sebagai rujukan. Pelita Bahasa Contoh Karya Tatabahasa Dewan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Mengutamakan aspek makna dan semantik sebagai asas mengenai rumus penggunaan tatabahasa yang betul sahaja. sebutan dan laras. Pendekatan Merupakan daripada pendekatan dalam TT. klausa dan ayat yang mana menekan kepada aspek betul semata-mata. jelas sudut pengaplikasiannya.kebiasaanya TT bersifatkan Konsep kajian tentang penggunaan kata. preskriptif dalam prestij dialek dari aspek sosial. semantik. yang sebahagian pendekatandigunakan kepada sintaksis. pedoman dan pegangan. Tidak menunjukkan dengan Sudut Aplikasi Dapat diaplikasikan dalam aspek bahasa: ejaan. Penekanan Mengutamakan peraturan tersebut mulia dan agung. tatabahasa dan makna. Bertujuan memberi pemahaman asas mengenai pembinaan Tujuan bertujuan melahirkan masyarakat yang menggunakan bahasa yang tepat sama ada lisan mahupun tulisan tanpa mengelakkan kekeliruan. struktur bahasa.

dan ketepatan hasilnya boleh diuji. computational linguistics. Ronald W. dan objektif (F. David Crystal (1873) mendefinisikan linguistik sebagai kajian bahasa secara saintifik. comparative linguistics.” Disiplin yang mengkaji bahasa manusia secara saintifik dan sistematik dikenali sebagai linguistik. Lyons 1968). and structural linguistics. psycholinguistics. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . objektif. Jadi.4. Langacker mendefinisikan linguistik sebagai “the study of human language”. kajian saintifik ini hendaklah empirikal. Ini bermaksud bahawa linguistik itu adalah satu bidang ilmu yang lengkap dengan teori dan perkaedahannya.6 Pengertian Linguistik Moden Linguistik bolehlah didefinisikan sebagai kajian saintifik tentang bahasa (J. linguistik didefinisikan sebagai berikut: “The scientific study of language and its structure. Dalam The New Oxford Dictionary of English (2003). Istilah „saintifik‟ itu bermaksud bahawa dia menggunakan eksperimen terkawal yang mengandungi faktor-faktor variabel yang telah ditentukan dengan secara objektif. khusus. Kamus Dewan (Edisi Ketiga : 1994) memberikan pengertian linguistik sebagai kajian saintifik tentang bahasa dan perkara-perkara yang berkenaan bahasa. including the study of grammar. linguistik didefinisikan sebagai „ilmu bahasa‟ atau „kajian ilmiah mengenai bahasa‟ (Matthews 1997). tekaan atau emosi seseorang penulis sahaja. syntax. Dalam pelbagai kamus umum. bidang linguistik tidaklah merupakan sesuatu yang hanya dihasilkan menurut agakan. and phonetics. Jadi. Perkaedahannya juga diterangkan supaya hasilnya dapat diberi verifikasi. dan saintifik tentang sesuatu bahasa. Jelaslah bahawa disiplin linguistik merupakan ilmu yang menerapkan kajian yang empirik. Dinneen 1967:4). Specific branches of linguistics include sociolinguistics. dialectology. analitis.

Oleh itu. Berdasarkan ciri inilah Saussure melihat bahasa daripada perspektif penuturnya. Sistem memperlihatkan potensi bahasa sebagai pilihan kepada penutur untuk mengeluarkan ujaran. 1916). iaitu hubungan antara lambang dalam sistem secara mengufuk. Beliau tidak lagi melihat bahasa sebagai satu entiti yang dilihat daripada luar dalam perubahannya mengikut masa. tetapi melihat bahasa daripada dalam. ditulis oleh anak muridnya Cours de linguistique generale (de Saussure. kerana daripada sudut penutur yang mengungkapkan pada ketika itulah sistem pilihan itu penting. Mereka melihat bahasa daripada perspektif sinkronik berbeza dengan perspektif dikronik yang menjadi amalan ahli-ahli linguistik pada abad ke-19. Perubahan pendekatan ini merujuk kepada idea Ferdinand de Saussure dalam buku yang terkenal selepas kematiannya.Justeru moden di sini merujuk kepada permulaan sejarah linguistik yang baharu setelah linguistik tradisional beralih arah kepada linguistik struktural yakni sekitar kurun ke-19 hingga ke-20. Linguistik moden lahir apabila para sarjana mula melihat bahasa daripada perspektif penuturnya (Simpson 1980). Ini dapat diteliti dalam Bab 5 : Tatabahasa Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ketokohan beliau sebagai bapa linguistik moden telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baru dalam bidang pengkajian bahasa secara moden. sebagai satu sistem (langue). Potensi ini dilihat daripada hubungan paradigmatik. Linguistik moden juga dikenali dengan linguistik deskriptif yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure yang menjadi pengasas dan pendukung dalam perkembangan linguistik moden. dirumuskan bahawa linguistik moden ialah satu peralihan linguistik tradisional kepada linguistik struktural yang mana perubahan pengkajian bahasa secara menyeluruh.

Antara kelemahan yang pernah ditemui adalah sebagaimana yang dibincangkan di bawah ini: 1. kita tidak semestinya perlu menerima tatabahasa moden semudah yang disangkakan. dan selagi kita belum begitu yakin dan pasti bahawa tatabahasa tradisional itu benar-benar mengandungi kelemahan dan kekurangan. Pike atau Halliday yang berbeza-beza daripada pandangan tatabahasa tradisional? Adakah tatabahasa baru ini ditimbulkan dengan hasrat semata-mata menangkis dan menentang pandangan yang lama. ianya tidak demikian kerana tatabahasa tradisional sememangnya mempunyai kelemahan asas yang agak ketara di kalangan pemerhati yang sensitif. Bahasa Latin merupakan bahasa yang dicirikan oleh sistem infleksi. tidak perlulah rasanya kita beralih kepada tatabahasa baru.7 Rumusan Tatabahasa Tradisional Pendekatan Nahu Tradisional Dalam era teknologi moden. Kita tentunya tidak boleh menghuraikan suatu bahasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . atau yang terdahulu? Inilah antara persoalan yang harus dijawab dengan yakin. tetapi bahasa Inggeris bukan daripada bahasa berinfleksi yang tinggi. Latin dan bahasa-bahasa di India yang telah berkembang daripada kajian-kajian yang dibuat terhadap bahasa Sanskrit. Tidak semua kategori yang didapati dalam bahasa Sanskrit terdapat dalam bahasa Tamil. kebanyakannya bergantung pada susunan dan fungsi kata. Pemerian bahasa dalam tatabahasa tradisional sebahagian besarnya berdasarkan pada pemerian bahasa Yunani. Akan tetapi. apakah demikian juga nasibnya hasil-hasil kajian kesarjanaan Jespersen dan Fowler? Apakah pula bagusnya pandangan Bloomfield.tanya: mengapa perlunya cara-cara moden itu buat seseorang? Apakah pula yang salah dengan yang lama iaitu pendekatan tradisional? Kenapa mazhab tatabahasa Nesfieldian harus dibuang.4. seseorang mungkin tertanya. Apa salahnya dengan tatabahasa tradisional? Sekiranya tatabahasa tradisional telah menyediakan pemerian menyeluruh yang memuaskan tentang sebarang atau mana-mana bahasa.

Dalam hal ini ia adalah klausa adjektif. ia juga dapat menerangkan „dialah‟. berlaku klasifikasi silang dan tidak pula terdapat asas yang baik untuk pendefinisian [berlari] yang dikatakan kata kerja kerana ia „menunjukkan suatu perbuatan‟. Oleh sebab itu. 2. jika [yang] dianggap sebagai „kerana dia‟. Definisi lazim bagi lapan golongan kata tidak memadai dan tidak memuaskan. Kesemuanya tidak jelas dan berputar-putar. Adjektif diberi pengertian mengikut apa yang ia lakukan atau tugasnya itu menerangkan kata nama atau ia memperluas makna dan menyempitkan penggunaan kata nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . tempat atau benda‟. tetapi jika [yang] dianggap ganti nama relatif yang menerangkan kata nama „anak kami‟. [Dialah adik saya yang menceritakan tentang berita tersebut] „yang menceritakan tentang berita itu‟ menerangkan „adik saya‟. Kata nama diberi pengertian mengikut maksud „apa dia‟. tempat dan benda. Dalam ayat „Merah adalah warna yang saya suka‟. Dalam ayat. Pergerakan atau peralihan daripada makna kepada fungsi dalam pendefinisian bukan sahaja bagi golongan kata tetapi juga bagi klausa telah menimbulkan kekeliruan. [Mereka harus mengampunkan anak kami yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini] Dalam ayat ini. kata [merah] adalah suatu kata nama. Di sini berlaku dua fungsi dan oleh itu menimbulkan konflik. dan tidak ada kriteria tunggal yang dapat digunakan untuk klasifikasi.mengikut penghuraian bahasa yang lain. Tetapi terdapat juga nama untuk sesuatu perbuatan itu seperti up dalam bahasa Inggeris yang menunjukkan arah. Dalam hal [merah] tadi. setiap bahasa harus dihuraikan mengikut istilah yang tersendiri. Apakah ini harus dikelaskan sebagai kata nama? 3. Dalam hal ini juga ia dianggap klausa nama yang berfungsi sebagai komplemen kepada „dialah‟. „Kata nama‟ diberi definisinya sebagai nama bagi orang. maka klausa „yang tidak melakukan kesalahan sebelum ini‟ akan dikelaskan sebagai klausa adverbial sebabakibat. klausa selepasnya itu akan dikelaskan sebagai klausa adjektif. tetapi ia tidak dapat memberi definisi mengikut pengertian „orang. kita akan mengatakan bahawa [merah] merupakan adjektif yang digunakan sebagai kata nama.

8. hubungan dalaman dapat menunjukkan sebab-sebab untuk ketaksaan dalam nahu. 6. Ini kerana tatabahasa tersebut gagal menyelesaikan masalah ketaksaan sedangkan ia dapat diterangkan dengan mengaitkan fonologi. subjek nasional. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Semua ini menimbulkan masalah keseluruhan sikap tradisional terhadap bahasa dan tatabahasa. 7. subjek frasa. subjek eliptis. tetapi sebaliknya merupakan disiplin preskriptif dan proskriptif. Walaupun sesetengah ahli tatabahasa menganggap tatabahasa sebagai identifikasi golongan kata dan analisis ayat. Ayat itu boleh bermaksud „Kami bergantung pada dinding yang sedang dibina‟ atau „Kami bergantung pada pembinaan dinding sekarang‟. Dalam ayat seperti „Dia bercadang mengambil bas untuk ke Kelantan‟. „Bagaimanakah kita hendak menghuraikan klausa yang sedang dalam pembinaan dalam hubungan tersebut?‟ Masalah makna boleh wujud kerana boleh menimbulkan ketaksaan. 5. semua masalah ketaksaan nahuan juga telah diabaikan dalam nahu tradisional. Klasifikasi kadang-kadang tidak menentu (eratik) Kita ambil sahaja ayat:[Kami bergantung pada dinding yang sedang dalam pembinaan] Kita akan bertanya. kita sudah mengetahui siapa dia‟ dan „Dia mengetahui banyak maklumat tanpa kajian‟. Dalam tatabahasa tradisional.4. Disebabkan kekeliruan dalam pendefinisian „subjek‟ ayat dan „kasus‟ dalam ayat. subjek apositif. subjek dapat diklasifikasikan sebagai subjek gramatikal. subjek klausa dan sebagainya. Sebagai tambahan. pertimbangan tidak diberikan kepada fonologi. pada umumnya tatabahasa diberikan maksud sebagai kajian „bahasa yang betul‟. Tatabahasa tidak dianggap kajian bahasa dan dialek secara deskriptif. „Dengan cara berjalannya sahaja.

terdapat banyak kekecualian. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semasa otak pelajar menemui keseragaman dalam apa yang dipanggil kekecualian. Apabila kekecualian didapati lebih daripada yang seragam dalam bahasa. Nahu tradisional merupakan sumber maklumat yang kaya. sedangkan unsur yang tidak seragam masih merupakan sifat bahasa yang dipelajari itu. ahli bahasa menjadi bingung untuk menerangkan kebenaran tersebut. Bagi setiap rumus. Di manakah kebenaran yang dikatakan nahu itu. bagaimanakah kita dapat mempelajari bahasa tersebut? Lebih pelik lagi ialah. Banyak contoh dikemukakan di dalamnya tetapi nahu sebenar (prinsip-prinsip dan proses pembinaan ayat) perlu ditentukan oleh pembaca yang bijak pandai.9.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Oleh itu. TS seringkali dikait dengan era Linguistik Moden. Dalam tahun-tahun empat puluhan dan lima puluhan. structural functions and inter-relations of the components of sentences of stretches of utterance” (Robins. 1971). Ferdinand menjadi tersohor kerana hasil karyanya dibukukan oleh murid-muridnya yang mana buku tersebut dikenal ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Taxonomist dan Bloomfieldian. 5. Wells dan Hocket yang membawa pengertian metodologi mereka. muncul tokoh-tokoh bahasa seperti Bloch. Ia berkembang antara tahun-tahun 1940-an hingga pertengahan tahuntahun 1950-an. Harris. Aliran ini digelar Struktural. hal demikian kerana ahli-ahli bahasa memberi tumpuan kepada linguistik deskriptif.BAB 5 TATABAHASA STRUKTURAL (TS) Sejarah pertumbuhan Tatabahasa Struktural sering dikaitkan dengan pertumbuhan linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilmiah di Amerika pada awal tahuntahun 1930-an.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Struktural Ahli-ahli Prague Linguistic Circle tahun 1929 menggunakan istilah structuralism yang membawa pengertian bahawa bahasa bagi tiap-tiap bangsa terdiri daripada satu struktur unit-unit yang berhubungan. aliran TS menekankan bahawa tatabahasa: “…is concerned with the observable forms. 5.1 Definisi Tatabahasa Struktural TS mempunyai konsep yang berupa penghuraian (description). Maksud dalam bahasa Melayu lebih kurang begini “…merangkumi bentuk-bentuk maujud. Antara tokoh yang menjadi pengasas teori deskriptif ialah Ferdinand de Saussure. fungsi struktural dan hubungan saling perkaitan antara komponen-komponen ayat dalam rantaian pertuturan. Tugas utama ahli-ahli bahasa adalah untuk mengkaji unsur-unsur bukan sahaja sebagai struktur-struktur yang berasingan tetapi sebagai satu keseluruhan sistem. Sekarang kita meneliti beberapa kriteria penting mengenai tatabahasa struktural.

dengan nama Course in general Linguistics. Sesesungguhnya Ferdinand ialah orang pertama yang mengasaskan ilmu linguistik moden. Ferdinand menyatakan bahasa mempunyai jirim dan bentuk. Dengan itu lahirlah TS yang menekan kepada aspek sistem dan unsur-unsur huraian bahasa secara mendalam. Aliran Ferdinand berkembang dengan pelbagai mazhab tertubuh antaranya ialah mazhab Geneva, Draha dan Glosematik. Sementara itu di Amerika, L. Bloomfield, Franz Boas dan Edward Sapir juga banyak menurut langkah Ferdinand. Seorang lagi ahli linguistik Amerika yang terkenal ialah Z.S. Harris menjalankan kajian linguistik secara struktur. Usaha Harris jelas terpapar dalam buku berjudul Structural Linguistics (1951). Dalam bukunya itu, Harris didapati sangat mementingkan langkah-langkah dan kaedah yang patut dijalankan untuk mengkaji tatabahasa. Pada pertengahan tahun 1950-an, suatu perkembangan baharu yang dibawa oleh Noam Chomsky iaitu Tatabahasa Tranformasi Generatif telah mengambil alih pengaruh TS. Kita akan meneliti sejarah TTG dalam bab akan datang.

Akhiran Zaman Linguistik Tradisional

Zaman Linguistik Perbandingan

Zaman Linguistik Moden (Ferdinand de Saussure)

Geneva

Draha

Glosematik

(Franz Boas, L. Bloomfield, Edward Sapir, Z. S Harris)

Sejarah Perkembangan Linguistik Struktural
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

tagmemik ( K.L. Pike, R.C. Longacre) L. Bloomfield tatabahasa stratifikasi ( S. M. Lamb) Z. S. Harris E. Sapir

O. Jesperson L. Tesniere

N. Chomsky- tatabahasa transformasi generatif

F.de Saussure

J. R. Firth & Mazhab London ( C. F. Bazell, R. H. Robins) Peringkat Awal Mazhab Prague ( N.S. Truhetskoy, R. Jakobson, J. Vachek) Mazhab Geneva (C. Bally A. Sechehaye, H. Frei) Mazhab Copenhagen ( I. Hjelmslev-glossematics) Mazhab Moskow

tatabahasa sistemik ( M. A. K. Halliday) Peringkat Kemudian Mazhab Prague ( F. Daries, J. Firbas)

S. K. Shanmayan dan tatabahasa aplikasi

Mazhab-mazhab Linguistik dan Tokoh-tokoh Utama ( Dipetik daripada Allerton, 1970)
® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

5.2.1

Tokoh Tatabahasa Struktural

5.2.1.1

Tokoh Tatabahasa Struktural Barat

Ferdinand de Saussure - Course in general Linguistics L. Bloomfield –Language (1933) Edward Sapir – Language (1881)

Z.S. Harris - Structural Linguistics (1951)

dan ramai lagi lagi.

5.2.1.2

Tokoh Tatabahasa Struktural Melayu

Era Tahun 1960-an

Antara buku tatabahasa aliran Struktural di Malaysia ketika itu ialah: Asmah Hj. Omar (1968) – Morfologi - Sintaksis, Bahasa Melayu (Malaya) dan Bahasa Indonesia Satu Perbandingan Pola. Asmah Hj. Omar dan Rama Subbiah (1968) – An Introduction to Malay Grammar Asmah Hj. Omar (1970) – Bahasa Malaysia Kini: Satu Pengenalan Melalui Struktur (Buku 1-V) Asraf (1971) – Mari Belajar Bahasa Kita

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

sahaja Kata Adverba Partikel dan Penghubung Kata Majmuk ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 • • • • • • • • • • • • Penggandaan Frasa Frasa Nama Frasa Bilangan Frasa Kerja Frasa Sifat Frasa Preposisi Frasa Adverba Klausa Ayat Ayat dan Sistem Ayat dan Modus . (1993). jua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. pula. Daftar Isi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pendekatan Morfem dan Penambah Kata Kata Nama Pembentukan Kata Nama Berlapis Pembentukan Kata Nama Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Ganti Nama Kata Bilangan Kata Kerja dan Kata Kerja Leksikal Kata Kerja Bantu Pembentukan Kata Kerja Berlapis Kata Sifat Pembentukan Kata Sifat Berlapis Pembentukan Kata Sifat Berlapis dengan Penambah Pinjaman Kata Nafi Kata Supraayat: pun. Omar. Nahu Melayu Mutakhir.Contoh Tatabahasa Struktural Asmah Hj. juga.

3 Ciri-Ciri Tatabahasa Struktural Fokus pengkajian TS ialah aspek penghuraian struktur bahasa. Pada peringkat morfologi. Struktur bahasa merupakan perkaitan antara fonem.Rumusan: Hasilan nahu Asmah Omar dilihat berunsurkan aliran struktural. Pemerian beliau terhadap nahu secara bersistem. Maksudnya kajian bahasa Melayu dihuraikan dari tingkat bawah iaitu morfem kepada tingkat paling atas iaitu ayat dari segi skala tatatingkat dalam nahu. Ini kerana asas linguistik Asmah berpangkal daripada Universiti of London di mana beliau mendapat Ijazah Kedoktoran pada tahun 1969. sebagai unit bunyi. dengan fonem sebagai unit tatabahasa. Asasnya tiap-tiap bahasa terdiri daripada satu pertalian struktur tersendiri. Asmah juga banyak menerangkan secara terperinci aspek morfologi dan sintaksis secara mendalam. sesuatu kata itu digolongkan dalam kelas tertentu berdasarkan taburan kata-kata itu dalam struktur ayat. aliran struktural menekankan pertalian struktur tersendiri. Hal ini merupakan analisis ayat yang memecahkan bahagian-bahagian dalam sesuatu ayat kepada konstituennya dan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sekarang kita teliti dahulu ciri-ciri bahasa yang dibawa aliran struktural ini: Bahasa ialah pertuturan bukan tulisan Bahasa ialah satu sistem Sistem bahasa ialah arbitrari Bahasa adalah untuk perhubungan Seperti yang dinyatakan di atas. Pada peringkat sintaksis. maka kajian bahasa dijalankan dalam pelbagai peringkat tatabahasa iaitu mofologi dan sintaksis. Ini jelas apabila beliau menyatakan kaedah yang digunakan berdasarkan teori sistemik-fungsional. 5. dari aliran Linguistik London. aliran struktural memberi tumpuan kepada perkembangan antara elemen dalam ayat ataupun konstituen-konstituen dalam ayat. Penghuraian nahu beliau lebih cenderung kepada deskriptif iaitu mengkaji dan menghurai segala bentuk gejala bahasa sebagaimana ia wujud dan digunakan oleh penuturnya.

selanjutnya mengaitkan tiap-tiap konstituen kepada konstituen yang lebih besar. (Fries. aliran struktural lebih menekan terhadap konsep struktur permukaan kerana dengan jelasnya ia berkaitan tingkah laku. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . logika dan metafizik. Ciri-ciri Tatabahasa Struktural ialah: Mementingkan bentuk atau struktur yang sebenarnya terdapat dalam sesuatu bahasa. Secara khususnya. Tidak mencampuradukkan ciri-ciri bahasa yang lain. Menghindari faktor berkaitan dengan psikologi. Rumusannya. Cara pembahagian ini digelar analisis konstituen terdekat (Immediate Constituent Analysis). bentuk dan struktur sesuatu bahasa. 1957). Konstituen yang lebih besar dikaitkan pula dengan yang lain. justeru makna tidak diambil kira. Tidak ada tatabahasa universal atau tatabahasa sejagat. Kajian dibuat secara objektif dan saintifik dengan bukti yang tepat dan betul. Tidak bertitik tolak daripada ciri-ciri semantik yang terkandung dalam sesuatu unsur tatabahasa.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tiap-tiap peringkat itu diisi atau diwakili oleh unsur atau unit nahu. yang merupakan ayat. Skema tatatingkat unit-unit nahu di atas menunjukkan peringkat dalam konteks memperkatakan nahu.4 Unsur dan Unit Yang Membentuk Struktur Dalam Tatabahasa Struktural Urutan Tingkat 1 2 3 4 5 6 7 Unit Nahu Ayat Klausa Frasa Kata Morfem Fonem Fon FONOLOGI MORFOLOGI SINTAKSIS Tatatingkat Unit Nahu Struktural Jadual di atas menggambarkan satu skema yang dapat menerangkan dengan jelas urutan tatatingkat yang disebut itu.5. tidak ada peringkat yang lebih atas daripada ayat. keadaan ini terpisah menjadi satu kajian lain dan tidak termasuk dalam analisis tatabahasa. Begitu juga hal dengan peringkat paling bawah dalam struktur nahu. morfem yang menempati dan merupakan unit nahu yang paling kecil. Semua penelitian akan bertumpu pada peringkat paling atas itu. iaitu ayat dan berakhir dengn unit paling kecil. frasa. morfem. Ini bermakna dalam kajian nahu. klausa. Dari skema itu dapat dilihat bahawa ayat menduduki peringkat paling atas dan dengan itu ayat dikatakan unit nahu yang paling besar disebabkan semua unit nahu lain terangkum di dalamnya. bermula dengan unit yang paling besar atau atas. Kajian nahu struktural dipaparkan dengan berpandukan skema di atas. kata dan morfem. Pada peringkat fonem dan fon.

Sistem boleh dianggap sinonim dengan pengertian struktur seperti yang dikemukakan di atas adalah perangkat kaedah-kaedah yang ditaati atau dituruti oleh penutur-penutur asli suatu bahasa tanpa disedari pada saat ia mempergunakan bahasa itu. Morfologi ialah bidang yang mengkaji unit-unit minimal yang bermakna. maka pendekatan struktural mencadangkan maksud morfologi itu diketahui terlebih dahulu. sama ada dalam persekitaran yang saling eksklusif atau dalam variasi bebas. Perbezaan antara kata read dan reads dalam bahasa Inggeris adalah minimal. Jadi sistem lebih menekankan kepada aturan atau kaedah-kaedahnya.5. Prosedur penemuan ini dikenali sebagai morfemik. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . bentuk dan polanya digabungkan untuk menerbitkan kata. Morfem merupakan bentuk kelas yang mempunyai makna yang sama. Sesetengah ahli bahasa menghuraikan morfem sebagai „unsur pola nahu terkecil yang berulang-ulang kejadiannya‟ dan meninggalkan „makna‟ terkeluar daripada definisi. Oleh sebab tatabahasa merangkumi dua bidang. Alomorf merupakan salah satu daripada morfem. Oleh sebab itu konsep tentang binaan kata daripada kata perlulah jelas. Untuk itu. boleh rujuk kepada sub-topik di bawah iaitu Analisis Konstituen Terdekat untuk mendapat pemahaman lebih lanjut. Jika dilihat dari sudut unsur pembentukan. Morfem hendaklah dikenal pasti sebagai unit terkecil yang mempunyai makna dalam bahasa. yang bukan tersebar secara konstratif. struktur bermaksud suatu kesatuan yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang secara fungsional bertalian antara satu sama lain. maka pengertian struktur dapat dibatasi sebagai bahagian-bahagian dari sesuatu barang atau hal yang lebih besar yang secara fungsional bertalian satu sama lain. tetapi perbezaan antara read dan readers (read + er + s) adalah bukan minimal.5 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Tatabahasa Struktural Sebelum kita mengerti konsep asas tatabahasa struktural. kita mengenali dulu dua istilah penting dalam aliran struktural. Pada bahagian sintaksis pula ia lebih kepada analisis konstituen terdekat. Secara umum. morfologi dan sintaksis yang saling berkaitan.

Kita mencari konstituennya mengikut peringkat demi peringkat. iaitu konstituen terdekat (immediate constituents).5. Tugas analisis konstituen terdekat merupakan tugas yang bukan sahaja menghuraikan kejadian ujaran.1 Pengenalan Analisis Konstituen Terdekat Lebih satu dekad selepas terbitnya Language oleh Bloomfield. Tujuannya ialah untuk memberikan teori sistematis dan bersepadu tentang penentuan konstituen bagi setiap ujaran. Terdapat dua cara penentuan konstituen terdekat iaitu ciri penggantian dan ciri perluasan.5. tetapi juga menghuraikan apakah konstituen yang membentuk ujaran tersebut. Rulon Wells berusaha untuk memperbaiki alat yang digunakan oleh Bloomfield. Hubungan konstituen ini kebiasaannya dalam bahasa lisan ditandai dengan intonasi tertentu. tujuan asas analisis konstituen terdekat ialah untuk menganalisis setiap ujaran dan setiap konstituen kepada urutan bebas yang maksimum. Contoh analisis konstituen terdekat: Adik tidur awal malam tadi Bapa Alia makan bihun goreng ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Selain itu. Sekarang kita meneliti definisi konstituen terdekat yang dinyatakan oleh Abdullah Hassan (1980) bahawa merupakan unsur yang secara langsung mempunyai hubungan untuk mendirikan sesuatu konstruksi (binaan).

Dalam usaha mencari dan menentukan struktur unit-unit linguistik iaitu ayat atau kata. Contohnya adalah seperti di bawah: Budak lelaki itu membunuh ular kapak. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Walaupun demikian.Bapa Alia Bapa Alia Saya Saya makan makan makan minum bihun goreng laksa laksa Ciri Penggantian dan Ciri Perluasan Adalah jelas bahawa jenis tatabahasa ini bukan sahaja bermaksud pengeluaran ayat-ayat. tetapi ia hanya suatu prosedur untuk mencari dan menentukan unit-unit. Rujuk gambar rajah di atas. itu membunuh budak lelaki ular kapak Kesukaran memang timbul di mana-mana dalam analisis tatabahasa. Seluruh pengucapan dapat digambarajahkan menggunakan analisis jenis ini. gambar rajah yang terhasil nanti dipanggil pohon konstituen. dan pembahagian ini menunjukkan hierarki penstrukturan. analisis konstituen dapat dianggap pendekatan yang berguna dalam usaha menghuraikan bagaimana morfem-morfem dan kata saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam pengucapan. Pembahagian binari seperti ini berlaku dengan jayanya pada semua aras. kita dapat membahagikannya kepada dua komponen bergantung pada darjah penggugusan.

dua konstituen terbesar iaitu budak itu (subjek ayat) dan sedang mendengar lagu (predikat ayat). Di bawah merupakan satu cara menganalisis ayat menggunakan konstituen terdekat dengan pemaparan bahasa Melayu sebagai datanya. Dua daripada konstituen terbesar dalam sesuatu ayat ialah konstituen subjek dan konstituen predikat. Perhatikan ayat berikut: Budak itu sedang mendengar lagu. pemecahan ayat di atas kepada konstituen-konstituen dan hubungan antara konstituen-konstituen itu dapat digambarkan seperti yang berikut: [Budak itu] Budak itu [sedang mendengar lagu] sedang mendengar lagu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 5.1. teknik analisis konstituen didapati banyak gunanya dari aspek menunjukkan kepada kita betapa struktur sesuatu ayat boleh diwakili sebagai jajaran binaan mengikut tatatingkat berdasarkan pembahagian kepada dua (binari). Secara grafik. Konstituen mendengar lagu pula dapat dipecahkan kepada mendengar dan lagu. manakala predikatnya dapat dipecahkan kepada konstituenkonstituen mendengar lagu dan sedang.5.1 Analisis Konstituen Terdekat Ayat terdiri daripada konstituen-konstituen. Dalam ayat ini. Subjek dan predikat ini pula dapat dipecahpecahkan kepada konstituen-konstituen yang lebih kecil iaitu perkataan-perkataan. Binaan sesuatu ayat dapat dilihat sebagai terdiri daripada konstituen-konstituen kecil ini yang kemudiannya bergabung untuk membentuk konstituen-konstituen yang lebih besar.Rumusannya. yang dikenali juga sebagai frasa subjek dan frasa predikat. Subjek ayat dapat dipecahkan kepada dua konstituen kecil iaitu budak dan itu.

Analisis konstituen terdekat boleh dibuat pada peringkat frasa dan juga ayat.Analisis ayat seperti ini. iaitu yang melihat hubungan antara konstituen-konstituennya disebut analisis konstituen terdekat. Beberapa contoh: Peringkat Frasa guru sekolah rendah belum membaca buku masih kecil pada waktu itu dari pusat sumber sekolah ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Pintu depan asrama sekolah masih tertutup. Namun bukan semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh teknik analisis konstituen terdekat. tetapi peranan intuisi seharusnya dielakkan agar tidak terlibat atau terkait dalam analisis. Sebenarnya teknik analisis ini mempunyai beberapa kelemahan yang menimbulkan masalah. Rumah di atas bukit itu rumah Puan Nadia. tatabahasa transformasi generatif cuba mengatasi dengan menggunakan rajah pohon melalui penggunaan rumus. Kita akan menyelusuri penggunaan teknik analisis rajah pohon dalam Bab 6: Tatabahasa Transformasi Generatif untuk melihat perbezaan cara menganalisis ayat. Masalahnya adalah berkaitan dengan semantik.Peringkat Ayat Kami guru dari institut pendidikan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Disebabkan hal sedemikian.

Sarjanasarjana lampau seperti Plato. Dengan sosial dimaksudkan tujuan utama pendekatan ini yang digunakan bagi menghuraikan bagaimana bahasa itu benar-benar digunakan oleh penuturnya. Kajian ini lebih bersifat ilmiah dan empiris dengan fakta-fakta yang penting dan jitu untuk dijadikan bahan kajian. penyelidikan terhadap bahasa Yunani dan Romawi menimbulkan konsep preskriptif iaitu tradisi yang menekankan aspek penggunaan bahasa yang „betul sahaja‟. Ahli-ahli bahasa terdahulu meninggalkan aspek-aspek sejarah bahasa dan penyelidikan bersifat diakronik lalu menumpukan terhadap aspekaspek sinkronik bahasa. Tradisi ini berkembang dan mempengaruhi kegiatan kebahasaan seluruh dunia. memang jelas aliran struktural mendapat pengaruh yang mendalam seperti wujudnya pelbagai mazhab. Jika diteliti kepada perkembangan linguistik. Bahasa pada dahulu kala menjadi bahan kajian sejak zaman berzaman. Justeru itu lahirlah pelbagai kajian terhadap tatabahasa dengan mengambil kira pendekatan berupa notion. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Stoic dan Aristotle sering membincangkan asal usul dan sifat-sifat bahasa.5. Sebenarnya istilah strukturalisme mendukung maksud pendekatan analisis bahasa yang memberikan perhatian yang eksplisit dan khusus kepada pelbagai unsur bahasa sebagai struktur dan sistem. Pendekatan struktural berupa pendekatan sejarah (diakronik) yang disebabkan pengaruh bidang fizik mekanistik dan teori evolusi biologi.6 Rumusan Tatabahasa Struktural Tatabahasa Struktural juga dikenali sebagai aliran deskriptif. Aspek penting dalam strukturalisme ialah sosial dan formal.20. Aliran ini diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure sebagai Bapa Linguistik Moden. Dalam bidang tatabahasa. Pendekatan yang bersifat sinkronik serta pegangan yang membezakan langue dan parole menghasilkan aliran ini. normatif dan tradisional. maka pendekatan dalam bidang ilmu bahasa condong ke arah menganalisis bahasa dari segi sejarah yang selaras. Tradisi ini berlanjutan hingga ke abad 19 . Formal pula diertikan sebagai semua keputusan dibuat berdasarkan bukti-bukti empirikal berasaskan sains.

kasus. pendekatan utama tatabahasa struktural ialah deskriptif iaitu penghuraian segala kemungkinan yang berlaku dalam sesuatu bahasa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Aliran tatabahasa transformasi generatif juga pada permulaannya mendapat pengaruh struktural. struktur. Tatabahasa Transformasi Generatif kita akan teliti pada bab seterusnya. tagmemik. Di samping itu. tingkatan. Perubahan kajian menunjukkan betapa pegangan tradisional memperlihat kelemahan yang besar justeru aliran ini berusaha untuk membaiki dan memaparkan bahan data secara empirikal.Jadi kemunculan teori struktural adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat di atasi atau terjawab oleh aliran tradisional. Hal ini berbeza dengan tatabahasa tradisional yang mementingkan preskriptif. Perbezaan pendekatan inilah mewujudkan aliran struktural pada abad ke-19. sistemik – fungsional. namun disebabkan terdapat beberapa kelemahan mewujudkan teori baharu dalam mengatasi permasalahan ini. skala – kategori. Melalui aliran struktural inilah pelbagai pendekatan muncul dalam memerikan tatabahasa antaranya formal. glosematik. Secara umumnya. stratifikasi dan pelbagai lagi. perubahan mendadak kajian bahasa yang selama ini berkisar terhadap sinkronik dilihat beralih kepada diakronik.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

iaitu menganalisis bahasa (ayat-ayat) secara generatif dengan penggunaan simbol-simbol untuk membentuk tatabahasa setepat mungkin bagi menerbitkan ayat-ayat yang bersesuaian sebanyak mungkin. Semantik Generatif dan sebagainya.BAB 6 TATABAHASA TRANSFORMASI GENERATIF (TTG) Teori Tatabahasa Transformasi Generatif mula diperkenalkan dalam bidang linguistik pada tahun 1957 oleh Noam Chomsky melalui buku beliau yang bertajuk Syntactic Structures. nahu terdiri daripada seperangkat (set) rumus untuk menghasilkan ayat yang tidak terhad jumlahnya. III. Nahu ini menganalisis bahasa berdasarkan korpus-korpus dan bertujuan untuk memudahkan seseorang yang mempelajari sesuatu bahasa itu dapat membentuk ayat-ayat baru dan memahami pertuturan orang lain yang tidak pernah didengarnya. Lapan tahun kemudian terbit pula buku berjudul Aspects of the Theory of Syntax iaitu buku yang telah menghuraikan nahu transformasi dengan eksplisit dan formal. II. sintaksis semantik fonologi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 6. Dalam teori standard TG seperti yang terdapat dalam Aspects.1 Definisi Tatabahasa Transformasi Generatif Menurut Chomsky (1965). Teori ini terkenal kerana kelainan yang diperlihatkan iaitu penggunaan rumus semacam rumus matematik. Tatabahasa Transformasi Generatif diasaskan oleh Noam Chomsky yang menganggap nahu sebagai „a device of some sort for producing the sentences of the language under analysis’. nahu dibahagikan kepada tiga komponen. TG mendapat sambutan dan seterusnya menjadi popular di kalangan para linguis seantero dunia. iaitu: I. Ini dapat dilihat dengan perkembangan disiplin Fonologi Generatif.

Bloomfield dengan mendasarkan konsep konstituen terdekat. Chomsky dan rakan-rakannya memperkenal aliran tatabahasa ini di kalangan ahli-ahli bahasa dan pelajar-pelajar bahasa. Teori Theta. penganalisisan tatabahasa yang terkenal adalah melalui aliran tradisional yang berbentuk notion dan aliran struktural yang berbentuk formal. Dua tahun kemudian. Di negara kita. Teori Kasus. Chomsky memperluas perbincangannya melalui buku Aspect of the Theory of Syntax dan kemudian membicarakannya sekali lagi dalam buku berjudul Language and Mind pada tahun 1968. Oleh sebab terdapat pelbagai kelemahan dalam aliran ini. malah pengaruhnya telah menular ke negara-negara Eropah. Tatabahasa ini tidak terhenti di negara-negara Eropah tetapi telah menular juga ke Asia Tenggara. beliau telah melahirkan bukunya Syntatic Structure. Dalam tahun 1965. dalam bukunya Linguistik Am (1980) ada menerangkan sedikit sebanyak tentang konsep-konsep tatabahasa ini dan juga menghuraikan dengan jelas komponen-komponen nahu transformasi.6. Aliran ini bukan sahaja berkembang di Amerika. maka timbullah kesedaran untuk memperbaikinya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pengaruh tatabahasa ini jelas kelihatan dalam buku Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu yang ditulis oleh Lufti Abas pada tahun 1971. Itulah serba sedikit permulaan TTG menular ke Malaysia. Abdullah Hassan.2 Sejarah Perkembangan Tatabahasa Transformasi Generatif Sebelum tahun 1957. Aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure dan L. Buku yang dilahirkan dalam tahun 1957 ini merupakan hasil kajian beliau yang penting dan dalamnya terdapat garis-garis pendekatan Tatabahasa Transformasi Generatif. Hasil penulisannya telah diterima oleh rakan-rakannya di Institut Technology Massachussetts (MIT). Tatabahasa transformasi mula-mula diperkenalkan oleh Noam Chomsky melalui disertasinya untuk mendapat gelaran doktor falsafah dalam bidang bahasa berjudul Transformal Analysis. Amerika. Dan sekarang jelas menunjukkan TTG mendapat tempat kerana pengaruhnya masih kuat dengan pelbagai pembaharuan terhadap teori-teori TG misalnya Teori Kuasaan dan Tambatan. Teori Kontrol dan sebagainya.

2. Aronoff (1976). (1991) – Tatabahasa Dewan Mashudi Kader (1981) – The Syntax of Malay Interrogatives Nik Safiah Karim (1978) – Bahasa Malaysia Syntax Ramli Hj. 6.2.1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif 6.2.Aspect of the Theory of Syntax Jackendoff (1971).1. Allen (1978) dan lainlain.2009 Antara buku tatabahasa aliran TG di Malaysia ialah: Lufti Abas (1971) – Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu Abdullah Hassan (1980) – Linguistik Am Nik Safiah Karim et al. Salleh (1995) – Sintaksis Bahasa Melayu: Penerapan Teori Kuasaan dan Tambatan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Siegel (1974). Halle (1973).2 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Melayu Era Tahun 1970 .1 Tokoh Tatabahasa Transformasi Generatif Barat Noam Chomsky.1.6.

Daftar Isi Bahagian І Sejarah dan Variasi Bahasa Bab 1 Sejarah Ringkas Bahasa Melayu Bab 2 Variasi Bahasa Melayu Bahagian ІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 3 4 5 6 7 8 9 10 - Morfologi Morfologi:Satu Pengenalan Pembentukan Kata Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Pembentukan Perkataan Baharu Bahagian ІІІ Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab Bab 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Sintaksis Sintaksis: Satu Pengenalan Frasa Nama Frasa Kerja Frasa Adjektif Frasa Sendi Nama Ayat Ayat Tunggal Ayat Majmuk Proses Penerbitan Ayat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Farid M Onn. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Abdul Hamid Mahmood. Hashim Hj Musa.Contoh Tatabahasa Transformasi Generatif Nik Safiah Karim. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Tatabahasa ini dilihat bersifat aliran transformasi generatif. nahu ini dikatakan bersifat preskriptif terhadap struktur pasif dan pengimbuhan perkataan pinjaman. Farid M. bukti penerimaan penuh terhadap aliran ini justeru golongan ini secara terang-terangan menolak cara atau kaedah pegangan aliran lain. Misalnya kata adverba hanya dimasukkan atas pelabelan Kamus Dewan sahaja. Amerika pada tahun 1975. Rumusannya. Antara lain ialah penggunaan bahasa pada tahap struktur permukaan dan struktur dalaman. nahu ini melibatkan dua aspek bahasa iaitu morfologi dan sintaksis.Rumusan: Berdasarkan tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan penting terhadap prasarana pendidikan di Malaysia khususnya merangkumi sekolah rendah hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Berdasarkan aliran linguistik transformasi generatif yang bermula di Amerika. Onn di Universiti of Illinois pada tahun 1976. Di samping itu. Ini terbukti Nik Safiah Karim mendapat Ijazah Kedoktoran di Universiti Ohio.

6.3 Komponen Yang Membentuk Struktur Dalam Transformasi Generatif Representasi Semantik Komponen Semantik Rumus Struktur Frasa (RSF) STRUKTUR DALAMAN Leksikon atau kamus Rumus Transformasi STRUKTUR PERMUKAAN Komponen Fonologi Representasi Fonetik Tatabahasa Model Generatif ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

gramatis dan transformasional. yang ada pada setiap penutur asli sesuatu bahasa. Kecekapan ini (tatabahasa) berada di dalam otak sedangkan perlakuan boleh dilihat di luar otak dalam bentuk penerbitan dan pemahaman. Pengetahuan ini dikenali sebagai kecekapan berbahasa.4. Kecekapan dapatlah diertikan sebagai satu sistem rumus-rumus dalam otak yang mampu menerbitkan kalimat-kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. pemusatan terhadap kajian bahasa terletak pada pengetahuan penutur asli yang memungkinkan membentuk serta memahami ayat-ayat. kecekapan ini penting sebagai asas untuk menghasilkan ujaran atau penggunaan bahasa. Kecekapan merupakan pengetahuan penutur mengenai bahasanya dan pengetahuan ini terdiri daripada satu sistem rumus-rumus.1 Kecekapan dan Perlakuan Berbahasa Menurut teori ini. Kecekapan ini ditafsirkan sebagai mengandungi satu set rumus yang sifatnya eksplisit yang dengannya penutur asli berkemampuan membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. Perkara ini tidak akan dibincangkan kerana ia memerlukan satu huraian yang terperinci. iaitu kecekapan dan perlakuan. kreatif. oleh itu saya hanya mengambil konsep yang utama sahaja dalam menerangkan TTG ini.6. tiap-tiap penutur dan pendengar itu mempunyai dua bahagian bahasa. Kita akan mengkaji kedua-dua konsep penting di bawah ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jadi. 6. Perlakuan (performance) pula berlaku pada dua medan iaitu medan Wernicke dan medan Broca untuk proses penerbitan. Sistem rumus-rumus inilah juga yang merupakan inti TTG. eksplisit. Terdapat dua konsep utama yang diambil kira iaitu kemampuan dan perlakuan berbahasa dan struktur dalaman dan struktur permukaan. Menurut Chomsky (1957).4 Konsep-Konsep dan Kajian Tentang Transformasi Generatif Ada beberapa istilah yang menyatakan konsep-konsep asas TTG iaitu generatif. khususnya dalam bentuk ayat. iaitu apa yang diterbitkan dan apa yang difahami.

Oleh itu. Performance (perlakuan). Rumusannya. iaitu prestasi seseorang dalam menggunakan bahasa yang diketahuinya pada keadaan yang sesuai dan tepat. iaitu ilmu atau pengetahuan bahasa yang implicit yang ada pada seseorang. ahli-ahli nahu ini cuba melihat tingkat pengetahuan bahasa seseorang melalui kebolehannya menggunakan bahasa tersebut. diingatkan kembali dua istilah penting dalam nahu ini ialah: Competence (kecekapan atau pengetahuan). Skema Kecekapan dan Perlakuan (sumber: Simanjuntak. 1988b) Kecekapan Perlakuan Teori Kecekapan (TG) Organisasi intelek rohani Prinsip-prinsip dasar Pemerolehan Bahasa (jagat-jagat linguistik) (tatabahasa sejagat) Unsur-unsur bahasa dan rumus-rumusnya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Pertama.4.6. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan (transformasi) daripada struktur dalamannya. Untuk memudahkan kefahaman kita terhadap kedua-dua struktur ini. maka akan wujud keadaan ketaksaan ayat.2 Struktur Dalaman dan Struktur Permukaan Konsep kewujudan dua peringkat struktur ayat ini pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1957 oleh seorang ahli bahasa Amerika. dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa. membentuk semantik ayat. lihatlah contoh di bawah: Ayat Dasar (struktur dalaman) Encik Ali guru. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat. Teori TG mengandaikan bahawa kedua-dua rumus nahu ini sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. bernama Noam Chomsky. teori TTG mengandaikan adanya dua peringkat struktur ayat iaitu peringkat struktur dalaman dan peringkat struktur permukaan. Kedua. peringkat struktur permukaan. atau dengan kata lain. Beliau mengemukakan suatu teori bahasa yang baharu yang dikenali sebagai teori tatabahasa transformasi-generatif setelah beliau tidak berpuas hati dengan tatabahasa struktral. jenis rumus struktur frasa yang menerbitkan ayat-ayat pada peringkat dalaman dan jenis kedua dikenali sebagai rumus transformasi yang berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat hingga membawa kepada peringkat permukaan. Pada peringkat struktur dalaman. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Sebagaimana yang dinyatakan. Apabila terdapat suatu ayat daripada jenis struktur permukaan yang berasal daripada dua struktur dalaman atau lebih. maka akan berlaku pula ayat-ayat yang bersifat parafrasa. yang dinamai komponen fonologi. Apabila terdapat dua jenis ayat permukaan yang berasal daripada hanya satu struktur dalaman. dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur.

Itulah sebab mengapa TTG diperlukan kerana melalui ayat dasar kita dapat menerbitkan pelbagai ayat. ayat penegas dan seumpamanya. Untuk pemahaman lebih lanjut.Ayat Transformasi (struktur permukaan) Encik Ali bukan guru. kita perlu menguasai konsep ayat dasar dan ayat terbitan kerana perkara ini membolehkan ayat digeneratif secara gramatis. Struktur permukaan terhasil apabila kita mengujarkan sebutan untuk ayat berkenaan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat transformasi terdiri daripada pelbagai bentuk misalnya ayat penyata. Contoh yang jelas apabila penutur asing cuba menggunakan bahasa Melayu ketika berbicara dengan bangsa Melayu. Jika penguasaan terhadap perkara ini diremehkan. Encik Alikah guru? Siapakah Encik Ali? Encik Ali ialah guru di Sekolah Menengah Ismail Petra. Ini meliputi representasi fonetik. Guru itu Encik Ali. justeru akan menjejas atau menjadi bahasa itu kacau-bilau keadaannya. ayat tanya.

4.3. objek. Rumus struktur frasa dalam bahasa Melayu secara ringkas boleh mengandungi unsur-unsur berikut: (1) A (2) S (3) P S+P FN FN FK FA FS (4) FN (BiL) + (Penj Bil) + (Gel) + KNInt + <KNInt> + (Pen) + (Pent) (5) FK (KB)+ KKtr + {Obj / AKomp} KKttr + {Pel / AKomp} + (Ket) (6) FA (KB) + (KPeng)+ Adj + (Ket) + (AKomp) (7) FS (KB) + SN + (KNArah) +FN +{ (AKomp) / (Ket)} ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan kata lain.6.1 Rumus Struktur Frasa Rumus struktur frasa terletak pada komponen dasar untuk menghasilkan deskripsi struktur yang seterusnya menghasilkan bentuk ayat dasar atau ayat inti. dan sebagainya) antara berbagai-bagai bentuk kata yang terdapat pada sesuatu ayat dasar.3 Rumus Sintaksis Rumus Sintaksis terbahagi kepada dua iaitu: Rumus Struktur Frasa Rumus Transformasi 6. rumus-rumus ini berfungsi untuk melahirkan rajah-rajah pohon yang menunjukkan hubungan gramatis (subjek.4. predikat.

A S P FN FN (2).Rumus-rumus struktur frasa di atas boleh melahirkan rajah-rajah pohon. A S P FN₁ FK (Pent) KN (KB) KK KKtr FN₂ KN (Pent) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . seperti yang berikut: (1).

Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa seperti yang di atas kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Rumus-rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Bentuk itu dianggap struktur “dalaman” oleh sebab tidak serupa dengan bentuk ayat permukaan atau ayat yang sebenarnya dituturkan atau ditulis.Rajah pohon di atas kemudian mengalami suatu proses yang disebut penyisipan leksikon untuk menjadikannya seperti yang berikut: A S P FN₁ FK (Pent) KN KK KKtr Si Abu KN menonton FN₂ (Pent) cerita itu Yang terbentuk ialah satu representasi sintaksis atau ayat yang merupakan struktur dalaman. menambah unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Dalam bahasa Melayu penerbitan ayat ini dapat dilakukan proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran.2 Rumus Transformasi Kita meneliti dahulu konsep ayat terbitan yang berkait dengan rumus transformasi ini.6. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Penerbitan ayat bermaksud hasil daripada terlaksananya suatu proses gramatis iaitu melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa.4. penyusunan semula atau perluasan. penyusunan semula dan peluasan.3. penyusunan semula atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman. Di bawah ini merupakan tiga proses transformasi iaitu proses pengguguran. Struktur permukaan ditafsir oleh bahagian bunyi bahasa atau kompenan fonologi. Oleh itu dapat diringkaskan bahawa: RUMUS TRANSFORMASI Berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa. Proses transformasi melibatkan proses pengguguran. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa menjadi input kepada rumus transformasi menukar pola atau struktur ayat membawa kepada struktur permukaan. Kita teliti satu persatu proses demikian untuk mendapat kefahaman serba-sedikit mengenai rumus transformasi.

1 Pengguguran Frasa Nama sebagai Subjek b) A A a) S P Transformasi S P FN FK pengguguran FN FK Roslan jemput masuk Ø jemput masuk a) Roslan jemput masuk. 6. 6.4.3.3.2 Pengguguran Frasa Predikat A A A a) S P KH S P FN FK FN FK Hakimah sudah bertunang dan Najib sudah bertunang Transformasi pengguguran frasa predikat frasa kerja yang sama ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2.6.1 Proses Pengguguran Proses transformasi pada struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat pada peringkat struktur permukaan.2.1.4.1. b) Jemput masuk.3.2.4.

Seluar Mimi di ampaian b) Baju Nadia dan seluar Mimi di ampaian. Pengguguran frasa predikat lain: i) Predikat frasa nama a) Janah pemain hoki.b) A A A S P KH S P FN FK FN FK Hakimah Ø dan Najib sudah bertunang Ayat yang terhasil adalah seperti berikut: Hakimah dan Najib sudah bertunang. ii) Predikat frasa adjektif a) Zila sangat rajin. Farhana pemain hoki. b) Zila dan Dila sangat rajin. b) Janah dan Farhana pemain hoki. Dila sangat rajin. iii) Predikat frasa sendi nama a) Baju Nadia di ampaian. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4.1.4 Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai Inti dalam Frasa Nama. a) S A P FN FK KN Inti kegiatan Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6.2.3.1.2.4.3 Pengguguran Frasa Nama yang Mendahului Frasa Relatif A S P a) FN A1 sahabat saya gadis itu berbaju hitam gadis itu b) S A P FN Rel sahabat saya Ø yang berbaju hitam 6.3.

b) S A P FN FK KN Inti Ø Pen bersenam boleh menyihatkan badan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

6.4.3.2.2. Hal ini mengakibatkan perubahan atau pengguguran kata-kata tertentu dan penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan tanpa mengubah makna ayat.1 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN FK Izyan KK FN meN- jual batik Terengganu transformasi pasif b) S A P FN FK Batik Terengganu itu KK FN di- jual oleh Izyan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4.3. 6.2 Proses Penyusunan Semula Proses penyusunan semula mengubah susunan bentuk perkataan dalam ayat asal dan diterbitkan satu struktur ayat gramatis yang baru.2.

2.3.2.2.6. syarat dan seumpamanya boleh disongsangkan apabila keterangan itu hendak difokuskan a) Reha bertolak ke Sungai Petani semalam. masa. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Penyusunan Semula melalui Ayat Songsang Ayat yang mengandungi keterangan tempat.2 Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek A S P a) FN1 FK Priscilla KK FN2 FN3 menghadiahi Nurul seutas rantai transformasi susun semula b) S A P FN1 FK Priscilla KK menghadiahkan FN2 FS seutas rantai KS FN3 kepada Nurul 6.3. b) Semalam Reha bertolak ke Sungai Petani.2.4.4. c) Bertolak Reha ke Sungai Petani semalam.

6.3.6.1 Peluasan Frasa Nama sebagai Subjek A S P a) FN A1 kekasih saya S FN P FA gadis itu gadis itu cantik transformasi relativisasi b) S A P FN FN gadis yang cantik itu kekasih saya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3.2.2.3.3 Proses Peluasan Proses peluasan melibatkan penambahan unsur-unsur dalam ayat baru.4. Unsur-unsur ini boleh terdiri daripada frasa nama dan penggunaan kata hubung.4.

2 Peluasan Frasa Predikat a) S A P FN1 KN Hafiz KK membelai FK FN2 FN A2 kucing itu kucing itu comel transformasi relativisasi b) S A P FN1 FK FN2 KN KK Hafiz membelai kucing yang comel itu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .6.4.3.2.3.

3.6.4.3.3.4 Peluasan melalui proses komplementasi a) Nabil memberitahu kami b) Jamuan hari raya ditangguhkan. = Nabil memberitahu kami bahawa jamuan hari raya ditangguhkan. Penerangan rumus transformasi diterangkan dalam bahagian bab 10 dalam sub-tajuk ayat terbitan.3.2.3 Peluasan dengan Kata Hubung Penggabungan ayat yang mempunyai konstituen yang sama dengan kata hubung a) Farah pergi ke pasar b) Farah membeli ikan = Farah pergi ke pasar untuk membeli ikan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Itulah beberapa contoh proses transformasi yang diterangkan secara kasar tanpa huraian. 6. Buku yang sesuai untuk merujuk proses rumus transformasi ialah Tatabahasa Dewan dan Linguistik Am.4.2.

Berikut ialah beberapa singkatan bagi nama-nama frasa dan perkataan yang digunakan dalam analisis: A S P FN FK FA FS KN = = = = = = = = ayat subjek predikat frasa nama frasa kerja frasa adjektif frasa sendi nama kata nama KK KA KS KB = = = = kata kerja kata adjektif kata sendi nama kata bantu kata penentu kata ganti nama kata arah kata penguat KPen = KGn = KAr KP = = ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . iaitu subjek dan predikat.5 Analisis Rajah Pohon Maklumat yang disampaikan melalui analisis konstituen terdekat yang digunakan dalam tatabahasa struktural dapat juga disampaikan melalui analisis rajah pohon. Rajah pohon menggambarkan ayat sebagai sebuah pohon dengan dua cabang utama. Konstituen-konstituen dalam sesebuah rajah pohon dikenali melalui binaan masing-masing. yang merupakan unsur-unsur atau konstituen dalam ayat. iaitu sama ada jenis frasa atau golongan kata tertentu. yang mempunyai dahan dan ranting.6.

Dengan menggunakan konsep pohon dan singkatan-singkatan lambang di atas. berikut ialah analisis rajah pohon. Contohnya: Budak itu sedang mendengar lagu. A S P FN FK KN KPen KB KK KN Budak itu sedang mendengar lagu Ayah saya pegawai polis. A S P FN FN KN KGn KN KN Ayah saya pegawai polis ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

A S P FN FS KN KS KAr KN ibu dari dalam bilik Adik rakan kami sangat malas.Ibu dari dalam bilik. A S P FN FA KN FN KP KA KN KGn Adik rakan kami sangat malas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

dapat disimpulkan bahawa tatabahasa transformasi generatif asasnya ialah rasionalis dan mentalis. Buku ini merangkumi tujuan teori-teori linguistik dan dasar-dasar menilai sesuatu tatabahasa.6 Rumusan Tatabahasa Transformasi Generatif Teori TTG merupakan satu teori linguistik yang lengkap dan menyeluruh merangkumi semua komponen bahasa seperti sintaksis. Rumus-rumus tatabahasa secara psikologi merupakan hakikat bahasa Manusia secara istimewa dilengkapi keupayaan mempelajari bahasa (APB. satu pembaharuan dibuat dengan menamakan Extended Standard Theory dan menjadi Revised Extended Standard Theory pada tahun 1975. Terakhir teori ini diperbaiki dengan nama The Minimalist Program pada tahun 1995. Oleh demikian. iaitu language acquition device) Bahasa yang hidup ialah bahasa yang dapat menjadi wadah untuk manusia berfikir. Namun pada tahun 1972. Pembaharuan lain yang dibuat oleh Chomsky dengan menghasilkan satu teori yang dikira lebih baik daripada terdahulu dengan nama Government and Binding Theory (Teori Kuasaan dan Tambatan) pada tahun 1981. iaitu alat pemerolehan bahasa atau LAD. disusuli dengan Aspect of the Theory of Syntax (1965) yang mana Chomsky menyempurnakan teori mengenai sintaksis dengan menambah beberapa perubahan baharu. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1957 melalui buku yang berjudul Syntactic Structures yang juga dikenali „Tatabahasa Transformasi Klasik‟. Teori ini lahir atau wujud hasil daripada usaha seorang pelajar linguistik yang bernama Noam Chomsky. Asas Linguistik Tranformasi Generatif (Rasionalis/Mentalis) Bahasa yang hidup dicirikan oleh kreativiti dengan berasaskan rumus atau aturan. Kemudian. dan merangkumi faktorfaktor bukan linguistik untuk melengkapi komponen semantik yang terkenal dengan nama REST (Revised Extended Standard Theory).6. semantik. fonologi. Jadi kemunculan teori TG adalah untuk mengatasi atau memberi jawapan kepada persoalan-persoalan atau kelemahan-kelemahan yang tidak dapat diatasi atau terjawab oleh aliran struktural. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Omar.1 Definisi Pembentukan Kata Apabila kita membicarakan mengenai pembentukan kata. Morfem terbahagi kepada dua kumpulan iaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bersifat abstrak yang tidak boleh didengar atau diujarkan. aliran sistemik-fungsional bagi Asmah Hj. kita perhatikan kata pendidikan. didik. proses morfologi yang dirasakan sesuai dari mana-mana aliran akan digunakan bagi menjelas pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Sebenarnya morfem bebas ialah bentuk yang sama dengan kata. dan kan. kata ditakrifkan sebagai unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. makna satu unit ialah didik. Misalnya. Unsur-unsur yang mendirikan kata adalah morfem dan penelitian tentang gabungan morfem menjadi kata itulah yang dikenal sebagai morfologi. Menurut Asmah Hj.2 Bidang Morfologi meliputi aspek: Penggolongan Kata Proses Pembentukan Kata Bentuk Kata Terhasil ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Omar (2008). Terdapat pelbagai aliran yang cuba menghuraikan proses ini antaranya. Bentuk didik ialah sebuah morfem bebas dan juga kata serta boleh berdiri sendiri. kita dapat melihat kata dari segi unsur-unsur yang membentuknya. aliran tagmemik untuk Abdullah Hassan dan aliran transformasi generatif bagi golongan Nik Safiah Karim. Daripada ketiga-tiga unit ini. Kata ini terdiri daripada unit-unit yang lebih kecil iaitu pen.BAB 7 PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 7. Dalam hal ini. yakni unsur-unsur yang bagaimana dan juga hubungan paradigmatik antara unsur-unsur berkenaan. Dua unit lagi iaitu pen dan kan adalah morfem terikat kerana tidak boleh berdiri sendiri. 7. Kita menyoroti konsep kata berlandaskan aliran sistemik-fungsional sebagai permulaan untuk membincangkan pembentukan perkataan dalam bahasa Melayu.

Kata Kerjaan dan Kata Partikel. Satu hal yang menarik mengenai karya beliau ialah tidak perlunya meniru golongan-golongan perkataan bahasa-bahasa Eropah seperti yang dibuat oleh Za‟ba. Omar lebih rinci dan menyeluruh. kata sendi. Golongan Major terdiri daripada Kata Namaan. kata tunjuk. kata adverb) dan kumpulan B (kata article. Winstedt menulis buku tatabahasa The Malay Grammar (1927). Kata Adjektif dan Kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . namun dalam bahasa Melayu unsur tersebut tidak wujud.. Tatabahasa Yunani kemudian disadur oleh tatabahasa Romawi. R. Omar namun ternyata kajian Asmah Hj. kata kerja. kata hubung dan kata seru) Sekarang kita membandingkan lima karya besar tatabahasa Melayu bermula dari karya W.O. Winstedt membahagikan perkataan kepada dua golongan besar iaitu Golongan Major dan Golongan Minor. Sebagai permulaannya. kata adjektif. Greenbaum (1973) membahagikan perkataan kepada dua iaitu kumpulan A (kata nama.3 Perbandingan Penggolongan Kata di Antara Para Sarjana Apabila kita melihat dan meneliti golongan perkataan bahasa Yunani dan Romawi. Namun demikian. Winstedt sebenarnya banyak menyadur konsep-konsep golongan perkataan yang sudah wujud dalam bahasa Inggeris yang sebenarnya diserap daripada bahasa Yunani-Romawi.7. kajian Winstedt membuat satu persepsi jelas dan tepat terhadap golongan perkataan bahasa Melayu. Priscian (6 M) menggolongkan perkataan kepada 8 golongan dalam buku yang dikenali Institutiones Grammaticae (Asas Tatabahasa). Quirk dan S. Usaha beliau seterusnya diperbaiki oleh Dionysius Thrax (100 SM) dalam buku berjudul Techne Gramatike (Kaedah Menggunakan Bahasa) yang menjadi batu asas kepada mendeskripsi tatabahasa semua bahasa Eropah selepas itu. Beliau menggolongkan perkataan kepada 8 golongan. maka sudah jelas bahawa golongan-golongan perkataan yang digunakan dalam bahasa Melayu banyak meminjam konsep yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana tersebut. Bagi golongan perkataan bahasa Inggeris. Aristotle (384-322 SM) membahagikan perkataan kepada 10 golongan. Beliau membincangkan unsur kala dalam mendeskripsi kata kerja. kata ganti nama. Marsden (1812) yang mana beliau membahagikan perkataan kepada tiga golongan iaitu: Kata Namaan. Ada juga pengaruh kajian Marsden terhadap kajian Asmah Hj. R.

golongan perkataan ini diperlakukan dengan lebih terperinci dengan melakukan pelbagai semakan dan penambahbaikan. Onn. TD menggolongkan perkataan kepada empat golongan iaitu 3 golongan major yakni kata nama. Abdul Hamid Mahmood dan Hashim Musa yang menyusun Tatabahasa Dewan (Ayat) pada 1986 dan (Perkataan) pada 1987. Beliau menggunakan istilah jenis perkataan untuk golongan perkataan. Angka. Bertitik tolak dari itu. Edisi seterusnya mencantumkan kedua-dua bahagian menjadi Tatabahasa Dewan (2004) dan kemudian disemak pada tahun 2005 bagi menghasilkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008).Kerjaan. Satu golongan minor ialah kata tugas di mana terdapat satu penambahan kemasukan kata adverba sebagai keperluan pelabelan dalam Kamus Dewan. Tatabahasa Dewan merupakan tatabahasa pegangan. beliau membahagikan perkataan Penggolongan perkataan oleh Asmah ternyata lebih terperinci dan meluas berbanding usaha Marsden. Sendi dan Seruan. kata Sendi dan Kata Depan. Perkataan-perkataan tidak digolong berdasarkan semantik semata-mata tetapi melihat kepada fungsi tatatabahasa. Pada tahun 1947. Perbuatan. Kajian yang dilakukan oleh Asmah Hj. Bagi Golongan Minor terdapat enam sub-golongan iaitu Ganti nama. Hal ini selaras dengan KPM dan IPTA yang sepakat menjadikan TD sebagai tatabahasa pegangan menggantikan Pelita Bahasa Melayu 1 yang sudah tidak relevan lagi dengan peredaran zaman. Za‟ba menerbitkan Pelita Bahasa Melayu 1. Sifat. Di dalam buku Nahu Melayu Mutakhir (1993). Za‟ba cuba mendeskripsi tatabahasa Melayu menggunakan pola acuan tradisional yakni gabungan tatabahasa Inggeris dengan Tatabahasa Arab. Dengan pendekatan demikian. kata kerja dan kata adjektif. Omar (1968) dilihat lebih saintifik berbanding usaha-usaha terdahulu. Suatu perkara menarik tentang golongan perkataan yang dibuat oleh Za‟ba ialah keasliannya dalam mencuba menghasilkan sesuatu yang betul-betul bercirikan bahasa Melayu dengan berdasarkan nahu Inggeris dan Arab. Malah golongan kata adjektif yang terdapat dalam Tatabahasa Dewan dikatakan dimanfaatkan daripada Nahu Melayu Mutakhir. Kata Keterangan. kata Hubung serta Kata Seru. Empat orang sarjana linguistik iaitu Nik Safiah Karim. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . beliau menghasilkan lima jenis atau golongan kata iaitu Nama. Winstedt dan Za‟ba. Farid M.

Rumusannya, kajian atau deskripsi penggolongan kata yang dibuat dalam TD tidak banyak berbeza daripada persepsi Marsden (1812), Winstedt (1927) dan Asmah Hj Omar (1968). Malah dapat dikatakan golongan perkataan ini tidak lari daripada penggolongan perkataan yang dibuat oleh sarjana Yunani-Romawi namun hanya pendekatan kriteria sahaja yang membezakan penggolongan perkataan tersebut diaplikasi ke dalam bahasa Melayu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan

Zaman Greek

Zaman Romawi Thrax Priscian & Donatus Nama

Zaman Pertengahan Modistae

Zaman Perbaharuan Lyly & Jonson

Abad ke-18 hingga 20

Plato

Aristotle

Stoics

Lowth, Murray dan lain-lain Nama Kata Sifat Kata Ganti

Nama Nama Nama

Nama Kata Ganti Kata Sandang Partisip

Nama

Nama

Kata Sandang

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Ganti

Kata Sandang

Kata Kerja

Kata Kerja

(Participle) Kata Kerja

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Partisip Kata Kerja Adverba Kata Depan Kata Penghubung Kata Seru

Kata Kerja

Tak dapat digolongkan ke dalam mana-mana golongan Kata Penghubung

Adverba Kata Depan Kata Penghubung

Sumber: Disesuaikan dari buku R.D. King, Historical Linguistics and Generative Grammar, Prentice Hall Inc. Englewood, 1969.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Penggolongan Perkataan di Malaysia Mengikut Aliran Linguistik

Tradisional R.O. Winstedt

Struktural

Transformasi Generatif Nik Safiah Karim et. al.

Raja Ali Haji

W. Marsden

Za‟ba

Asmah Omar

Asraf

Abdullah Hassan

Kata Nama

Namaan Golongan Major

Nama

Nama

Kata Nama

Kata Nama

Kata Nama

Harf (Kata Partikel)

Partikel

Sifat Sendi Golongan Minor Seruan

Kata Tugas

Kata Adjektif Kata Sendi Kata Hubung

Kata Adjektif Kata Tugas

Kata Adjektif

Kata Tugas Kata Partikel Kata Kerja Kata Adverba Kata Kerja Perbuatan Kerjaan Kerjaan Perbuatan

Kata Kerja Kata Keterangan

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. akan terhasil kata terbitan.1 Proses Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unitunit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) . Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. Begitu juga yang terjadi bagi proses penggandaan dan pengakroniman.4. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. ada empat proses morfologi yang berlaku dalam bahasa Melayu iaitu pengimbuhan. pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. pemajmukan dan pengakroniman. Dasar ini akan apabila mengalami proses pengimbuhan. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu. bentuk yang imbuhan digabungkan dengan bentuk perkataan lain akan menghasilkan proses pemajmukan. penggandaan.7. Kata terbitan ini pula boleh terdiri daripada kata berimbuhan. kata majmuk dan kata akronim. membentuk Proses ini dilakukan kepada bentuk dasar. sisipan dan apitan. Ditegaskan bahawa bentuk dasar boleh terdiri daripada satu kata akar atau kata terbitan. kata ganda. Melalui proses ini. akhiran. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan.4 Pembentukan Kata Bahasa Melayu Berdasarkan Abdullah Hassan (2006). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. 7.

Sisipan Sisipan di Tengah Perkataan.. -at. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Pengimbuhan Awalan Kata Nama peN-. maha-. -el. Kata Kerja meN-.-an. ke-. -in. -wan. eka.dan dwi-. ke. bel-. dan –in.. -em. -er. ber-. Rajah 7. -man. dan –ah.dan di-. tata-. be-. Kata Adjektif ter-. dan te-.. Kata Kerja -kan. dan –i. per-. memper-.1 : Pengimbuhan Sumber: Diubah suai daripada Ramli Md. pel-... ter. Akhiran Kata Nama -an. Apitan Awal dan Akhir Kata Dasar pe-. isme.-kan. -wati.-an dan sebagainya. Salleh (2007) dalam Linguistik Melayu. pra-. sub-. me-. se-.

Ada tiga imbuhan awalan nama. Istilah ini berasal dari bahasa Latin praefixus yang bererti melekat (fixus) sebelum sesuatu (prae).1 Awalan Awalan juga dikenali sebagai prefiks. Alwi (1998) menyatakan bahawa prefiks merupakan imbuhan yang ditempatkan di bahagian hadapan kata dasar. morfem boleh dibahagikan kepada akar dan imbuhan. Berdasarkan Fromkin dan Rodman (1998). Ini dilakukan dengan mencantumkan imbuhan kepada kata dasar. pe. iaitu peN-.dan ke-. awalan adalah imbuhan yang hanya berlaku pada posisi awal kata dasar sahaja.1. Konklusinya.1.4.+ lawak] awalan dasar kata ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .7. ber-buah. Katamba (1993) secara umum menyatakan tiga jenis afiks (imbuhan) iaitu prefiks (awalan). pengimbuhan ialah proses membentuk perkataan melalui proses imbuhan. Morfem afiks atau imbuhan hanya terdiri daripada morfem terikat sahaja. Awalan digunakan di awal atau pada posisi kata dasar seperti per-baik. 7. akhiran. kata kerja dan kata adjektif. me-lawan. Contoh proses binaan awalan ialah: [ pe .4.1 Pengimbuhan Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) imbuhan dimaksudkan dengan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Terdapat empat jenis imbuhan atau afiksasi dalam bahasa Melayu iaitu awalan. Bentuk imbuhan awalan hanya boleh digunakan untuk kata nama. Imbuhan dalam bahasa Melayu mempunyai tiga fungsi iaitu membentuk kata terbitan. Melalui proses ini. Pengimbuhan juga satu proses menerbitkan kata dengan memberikan atau mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. dan lain-lain lagi. Seperti yang telah ditegaskan oleh Abdullah Hassan (2006). sisipan dan apitan. sufiks (akhiran) dan infiks (sisipan) .1. akan terhasil kata terbitan. mengubah golongan kata dan mencipta perkataan baharu.

prasyarat. pembajak. tinggi. ekafungsi dwibahasa. pentafsir penggali. pembelot. prauniversiti ekabahasa. pengurus. pengasuh pengecat. pekedai pembesar. ekawarna. dwikelas pen - peng penge ke - juru maha tata pra eka dwi- ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pelaut. pembaca. p. dwifungsi. teragung peraturan atau susunan sebelum menjadi syarat satu dua Contoh pekebun. penghantar. pengebom. alat. mahaguru tatabahasa. pentadbir. pesawah. h. f. jurubahasa. pemburu pencuri. pengetin ketua. maharaja. kekasih. pengkaji. berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal dan g. peladang. v. pendengar. juruwang. kekecualian orang atau benda menjadi tumpuan maksud dalam kata dasar maksud ahli atau orang yang terlibat secara langsung dengan maksud kata dasar paling besar. menunjukkan pekerjaan. ukuran dan sesuatu yang abstrak. prasekolah. kh. jururawat mahasiswa. tatacara. tatasistem prakata. prasejarah.Contohnya adalah seperti berikut: Awalan Kata Nama Bentuk pe pem Maksud orang atau benda yang melakukan perbuatan dan kerja berlaku apabila dicantumkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b. sifat. penjaja. kekanda juruterbang.

1. berfikir termakan. memperkotak-katik berlari. terambil. r. mengkaji mengebom.mengkritik. Berdasarkan Wikipedia Indonesia. Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan sahaja. mendayung menghijau. melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan sesuatu melakukan sesuatu kekecualian melakukan perbuatan dan menyatakan keadaan melakukan perbuatan dicantumkan dengan kata kerja transitif atau tak. terkurus sehodoh.4. diperlambat Awalan Kata Adjektif Bentuk terse Maksud keadaan paling. ng. terminum diperoleh. terbesar. n. mengetuk mempersuami. s. t. secantik. p. merawat. Rumusannya. diperisteri. mengecat. mencari. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Menurut Alwi (1998) istilah ini berasal dari bahasa Latin suffixus yang memberi makna melekat (fixus) di bawah (sub).1. membawa. melombong mem men meng mengememper ber ter diper - membaca. Manakala Abdullah Hassan (2006) menyebut akhiran adalah imbuhan yang berlaku pada posisi akhir kata dasar. memperlebar. perbandingan keadaan yang sama Contoh terkecil.2 Akhiran Sufiks atau akhiran merupakan imbuhan yang digunakan pada bahagian belakang kata dasar. akhiran adalah imbuhan yang berada dibahagian belakang sesuatu kata dasar sahaja. membilang mendaki. dijadikan lebih atau bertambah Contoh melihat. m. melompat. mencuri. membesar.Awalan Kata Kerja Bentuk me Maksud bermula dengan cantuman kata dasar l. berbuah. senipis. tertinggi. melawat. k. my. w. setebal 7. y. sufiks merujuk kepada afiks yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata contoh ialah “-nya”.

sifat pelaku sesuatu perbuatan pemilik sesuatu benda atau sifat pemilik sesuatu benda atau sifat daripada kalangan wanita kepercayaan pegangan kata nama lelaki kata nama perempuan kata nama perempuan Contoh pakaian. patriotisme hadirin. pendidikan. muslimin hadirat. di bawah merupakan rumus akhiran: [ buat + -an] dasar kata akhiran ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sakiti Bagi memudahkan pemahaman tentang akhiran.Akhiran Kata Nama Bentuk -an -wan -man -wati -isme -in -at -ah Maksud menunjukkan hasil. jahitan. jutawan. peragawati komunisme. alat. muslimat sultanah. mainan usahawan. rahmati. gunakan duduki. angkasawan. ustazah Akhiran Kata Kerja Bentuk -kan -i Maksud menyebabkan jadi atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain memberi pengertian kausatif dan lokatif atau unsur tempat. budiman. pinjaman seniwati. cantuman. Contoh kecilkan. hartawan. kawasan. ukuran. buatkan. banyak. nasionalisme. seniman. olahragawati. karyawan.

kecinaan menunjukkan sesuatu keadaan atau sifat kata nama berhampiran.. dapat dirumuskan bahawa apitan digunakan pada kedudukan awal dan akhir kata yang mana akan membentuk kesepaduan dalam kata yang diapit.-an beR-.. Oleh yang demikian. pertanian Contoh kebesaran. Hashim Musa (1993) mengaitkan apitan dengan lingkungan yang didefinisi sebagai formatif daripada jenis morfem terikat yang hadir di bahagian hadapan dan belakang kata dasar secara serentak atau melingkungi dasar kata.. Apitan didapati wujud dalam kata nama terbitan. perindustrian.1... berjiranan.3 Apitan Abdullah Hassan (2006) menyatakan apitan adalah imbuhan yang berlaku serentak pada posisi awal dan akhir kata dasar.an peR-...an Maksud kekuningan.4. bersesuaian perjawatan. Apitan Kata Adjektif Bentuk ke-. Manakala Alwi (1998) menyatakan konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang membentuk kesatuan dan secara serentak diimbuhkan. kenamaan.7..1.. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .. Rumus bagi apitan ialah: [ ke . kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan...+ besar + -an] dasar kata lingkungan Contohnya.. berlebihan... Apitan dapat disebut pula imbuhan kurungan yang diistilah sebagai konfiks.

keadaan dan keserupaan.. transitif berkembangan disahkan... menyertai menjauhi... menjadikan. mengikut maksud kata dasar berumahkan... kediaman.. penculikan.-kan ber-. mengamati. pewarisan pembunuhan. merasakan. berlanjutan.-an penge-. berlandaskan..-kan meng-..-i men-..-an peng-..... pelayaran keputusan...... pembalakan..kan ber-... menakluki. penjadualan pengkhianatan.-an pem-. dicalonkan... pengepaman perjanjian. melakukan perbuatan mengkhususkan mengesyorkan.. mengekhaskan menjadikan sesuatu bertopengkan.... kesatuan.-kan mem-...-i meng-.-an di-. mengekori ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Maksud ...-kan diarahkan menaiki.....-kan men-. mensiasiakan membelikan... proses... dilaporkan. bersulamkan menerbitkan kata kerja tak berguguran. perniagaan. menyebabkan jadi sesuatu memfatwakan dan menyebabkan orang lain mengusulkan.. mempelopori... perjuangan pelajaran..-an Maksud tempat atau kawasan yang khusus dan menunjukkan hal keadaan proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan peristiwa. Contoh pelarian. memayungkan..-an pel-..-an per-.kan menge-... pemindahan pendapatan.Apitan Kata Nama Bentuk pe-..-an ke-..... mengecamkan.. kementerian Apitan Kata Kerja Bentuk me-. memvariasikan...-i Contoh menafikan. bertolakan.. mendampingi maksud asas sesuatu kata dasar memahami. membasahi mengubati.-kan me-.... sebab jadi meyakinkan mentakrifkan.... pengolahan pengeboman..-an pen-. kebalikan me-. penantian..-i mem-. pengintipan.... menghairahkan. tempat dan hasil proses berkaitan dengan kata dasar menunjukkan tempat. menyalai... menziarahi. persetujuan.

di-.. sisipan merupakan satu imbuhan yang disisip ke dalam satu perkataan. keinggerisan.kan memper-. Berdasarkan penyataan Abdullah Hassan (2006) pula... diperhalusi mempersembahkan..-i ke-.. memperhalusi kehilangan. disertai diperdengarkan. keislaman. Infiks berasal daripada infixus yang dirujuk sebagai melekat (fixus. memperhambakan. memperisterikan memperingati.. figere) di dalam (in). Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam kata nama. dipertontonkan. ia dapat diperihalkan seperti: [k+ -el- +opak] sisipan kata dasar ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . mempersuami. dipersetujui. kekeliruan 7.... misalnya gilang yang mendapat sisipan akan membentuk perkataan gemilang. infiks terletak di tengah perkataan.1. Bagi rumus sisipan..-an disebabkan atau dijadikan makna khusus bagi sesuatu perbuatan menjadi lebih atau bertambah dan mendukung makna berbeza makna khusus bagi sesuatu perbuatan subjek ayat mengalami perbuatan diwarisi..4 Sisipan Alwi (1998) menyatakan infiks atau sisipan adalah imbuhan yang diselipkan di tengah kata dasar.-kan diper-.-i diper-..-i memper-.1..4... Menurut Wikipedia Indonesia.. diperlihatkan diperakui. diekori.. Mengikut pemahaman saya. dijauhi. kata adjektif dan kata kerja. sisipan adalah imbuhan yang lazimnya disisipkan selepas huruf pangkal kata dasar.

kelengkeng keruping. gelembung gerodak. serabut Sisipan Kata Kerja Bentuk -el- Maksud sisipan daripada kata nama dan kata sifat Contoh jelajah. kelabut. gelegak. seruling. selerak.Contoh sisipan bagi tugas kata utama: Sisipan Kata Nama Bentuk -el-er- Maksud maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar Contoh telunjuk. kerelip gemilang. cemerkap sinambung ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . semerbak. geletar Sisipan Kata Adjektif Bentuk -el-er-em-in- Maksud sisipan daripada kata dasar tertentu Contoh kelebak. jelujur.

proses pemajmukan adalah satu keadaan di mana pergabungan kata yang akan membawa konsep atau makna yang berlainan daripada makna asal. jika diteliti secara mendalam.7. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini menyatakan bahawa kata majmuk atau kata kompleks setara merupakan kata yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua morfem yang mempunyai taraf yang sama. Arbak Othman (1984) dilihat menggunakan istilah berbeza bagi pemajmukan iaitu persenyawaan yang dimaksudkan satu cara bagaimana dua atau lebih perkataan (bentuk bebas) disenyawakan dalam satu binaan dengan mempunyai satu makna yang khas dan tertentu.4. Asmah Hj. Rumusannya. istilah pemajmukan ialah proses penghasilan atau penciptaan sesuatu dengan memadukan dua atau beberapa unsur yang menghasilkan kesatuan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Asraf (2007) berpendapat bahawa dua atau lebih daripada dua patah kata dasar digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya.2 Proses Pemajmukan Secara umumnya. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.

Farid M. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Hashim Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008) dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Pemajmukan Kelompok Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas Istilah Khusus Maksud Kiasan Dengan Kata Ganda Unsur Pertama Sahaja Seluruh Kata Majmuk Dengan Kata Imbuhan Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja Menerima imbuhan apitan Rajah 7. Onn.2 : Pemajmukan Sumber: Diubah suai daripada Nik Safiah Karim.

sukacita.1 Kelompok Kata Majmuk Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) terdapat tiga jenis kelompok kata majmuk iaitu: 7. peribadi. terdapat beberapa kata majmuk yang dieja bercantum sebagai satu perkataan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kakitangan. kerjasama.1.4.2.2.2.4. beritahu. olahraga. setiausaha. Hal ini merujuk kepada bentuk yang telah mantap seperti antarabangsa.1.4.4. pesuruhjaya dan matahari. bumiputera. warganegara. Namun demikian. kenapa dan lain-lain lagi.2 Istilah Khusus Contohnya segi empat pembesar suara jirim organik roda tenaga 7. sukarela.3 Mendukung Maksud Kiasan (Simpulan Bahasa) Contohnya kacang miang gatal mulut akal kancil intan baiduri nikah gantung hajat besar Di samping itu. jawatankuasa. tandatangan.7. suruhanjaya.2.1. tanggungjawab. ada juga kata majmuk yang dieja bercantum tetapi ia bukan tergolong dalam kata majmuk bentuk mantap.1 Rangkai Kata Bebas Contohnya adat istiadat hijau tua Sahibul Samahah jam dinding darma siswa Profesor Emeritus 7. Misalnya apabila. daripada.

Sekarang kita melihat kepada tugas kata majmuk. berdasarkan kelas. terdapat dua kemungkinan yang berlaku iaitu: Penggandaan Unsur Pertama Sahaja Hal ini kerana ia bukan kata majmuk jati anak-anak tiri suku-suku kata surat-surat khabar kapal-kapal selam Penggandaan Seluruh Kata Majmuk Hal ini kerana ia kata majmuk jati setiausaha-setiausaha warganegara-warganegara jawatankuasa-jawatankuasa pesuruhjaya-pesuruhjaya ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata majmuk terbahagi kepada: kata nama majmuk cita rasa kata kerja majmuk datang bulan kata hubung majmuk apabila kata bilangan majmuk tiga perempat kata keterangan majmuk lambat laun kata tanya majmuk bagaimana kata adjektif majmuk gagah perkasa kata sendi majmuk daripada kata pemeri majmuk ialah Kata Majmuk dengan Penggandaan Apabila dikenakan penggandaan kepada kata majmuk. yakni menetapkan kelas kata dasar air (kata nama) + mata (kata nama) ---->air mata (kata nama) mengubah kelas kata dasar alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) ---->alim ulama (kata nama) Oleh demikian.

terdapat dua keadaan yang berlaku iaitu: Menerima imbuhan awalan atau akhiran sahaja ejaannya tetap terpisah cita rasa daya serap bercita rasa daya serapan Menerima imbuhan apitan ejaannya menjadi bercantum ke bumi ke tengah dikebumikan diketengahkan Menurut Asmah Hj. Hal ini tidak menjejaskan proses pemajmukan kerana perbezaan pendapat memberi kekuatan kepada ahli bahasa untuk memantapkan lagi hasilan nahu atau tatabahasa pada masa akan datang melalui perspektif preskriptif atau deskriptif. Musa dan Abdul Hamid Mahmood yang menerima kategori kata majmuk. Perbezaan ini mungkin disebabkan Asmah dilihat beraliran Struktural dan Sistemik manakala Nik Safiah lebih menjurus aliran Transformasi Generatif. Ini berbeza dengan Nik Safiah Karim. Farid M. pada asalnya kategori kata majmuk bukanlah kategori yang asli Melayu. Omar (1993) dalam buku Nahu Melayu Mutakhir.Kata Majmuk dengan Pengimbuhan Apabila dikenakan imbuhan kepada kata majmuk. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Onn. Kata ini timbul setelah kebiasaan terhadap tulisan Jawi yang menimbulkan kata grafemis atau kata ejaan yang boleh berdiri dari dua kata nahuan atau lebih. Hashim Hj.

penggandaan berima dan penggandaan menyaling. Omar (2008) berdasarkan Nahu Kemas Kini kerana perinciannya lebih baik pada pandangan saya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . penggandaan kata akar.4. Omar (2008) berpendapat penggandaan dalam bahasa Melayu terdiri daripada enam jenis iaitu penggandaan seluruh kata. Proses Penggandaan Penggandaan Seluruh Kata Menyaling Suku Kata Pertama Kata Akar Suku Kata Akhir Berima Berimbuhan Rajah 7. penggandaan suku kata akhir. Omar (2008) dalam Nahu Kemas Kini. penggandaan berentak atau penggandaan separa.3 : Penggandaan Sumber: Diubah suai daripada Asmah Hj. Namun dalam buku berjudul Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu karya Asraf (2007) jelas menunjukkan sedikit kelainan dengan penambahan kata ganda bersajak dan kata ganda berimbuhan.3 Proses Penggandaan Dalam Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) penggandaan merujuk kepada proses yang menggandakan kata dasar. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh.7. Asmah Hj. saya akan menggunakan proses penggandaan yang diambil daripada Asmah Hj. Melalui proses demikian. Di sini. penggandaan suku kata pertama.

Bagi kata polimorfemik iaitu kata terdiri daripada dua morfem atau kata kompleks hanya boleh digandakan pada kata nama sahaja seperti kementerian-kementerian dan makanan-makanan.4. Contohnya. Misalnya: anak-anak. makan-makan.3.1 Penggandaan Berdasarkan Nahu Kemas Kini (2008) Dalam Nahu Kemas Kini (2008). cantik-cantik.3 Penggandaan Suku Kata Pertama / Gandaan Separa/ Dwipurwa Jika diperhatikan kata lelaki bandingkan dengan laki dan bentuk-bentuk yang serupa itu. satu-satu dan sebagainya. terdapat enam jenis penggandaan iaitu: 7.1.4. Ini berdasarkan struktur fonologi kata gandaan: S₁ S₁ S₂ X S₂ Laki + = = = + ―> S₂ + X (misalnya lelaki) suku kata pengulang suku kata yang diulang suku kata lainnya X = kata akar (A) lalaki ―> lelaki ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kata-kata demikian adalah kata kompleks. Oleh itu. bermain-main.3.1 Penggandaan Seluruh Kata Kata-kata selapis atau satu fonem dari semua golongan kata boleh digandakan seluruhnya.4. dapat disimpulkan bahawa tiap-tiap satunya terdiri daripada Penambah + Kata Akar.3.3. Proses ini berlaku untuk perkataan dalam semua golongan seperti kata nama. 7. melambai-lambai.1. dibelek-belek dan seumpamanya. kata adjektif dan kata adverba.1.4.7.2 Penggandaan Kata Akar Sebahagian besar kata gandaan jenis ini merupakan kata kerja. kata kerja. Ini bermakna bahawa <le-> setaraf dengan morfem terikat yang berfungsi sebagai awalan. 7.

sudah tentu ramai yang beranggapan bahawa kedua-duanya merupakan hasil penggandaan kata akar yang mendapat awalan {per-} dan {se-}. suku kata pertama bagi kedua-duanya bukanlah awalan tetapi merupakan bahagian keseluruhan kata. Sebenarnya perkataan ini berasal daripada bahasa Sanskrit dan ditegaskan di sini. pepijat. bebawang.4 Penggandaan Suku Kata Akhir Hanya ada dua perkataan sahaja yang membuktikan adanya penggandaan jenis ini iaitu segala-gala dan pertama-tama. lelambat (kata adverba) dan memerah (kata adjektif).5 Penggandaan Berima / Berentak / Bersajak Penggandaan jenis ini berlaku seluruhnya pada unsur dasar. bebuahan.1. Penggandaan jenis ini hanya berlaku pada golongan kata nama misalnya tetamu. jejari. Justeru dapat dirumuskan bahawa penggandaan jenis ini terhasil apabila perkataan ini masuk ke dalam bahasa Melayu dan ia digunakan apabila sesuatu penegasan dalam ucapan diperlukan. kekura.3. lelabu. ada penggantian <a> dengan <e>.Rumusannya. lelipan.1. Perubahan pada kualiti vokal berlaku berasaskan peraturan fonotaktik bahasa Melayu yang tidak gemarkan adanya vokal selain e-pepet pada suku kata pertama pada kata-kata yang terdiri daripada tiga suku kata di samping mengutamakan keindahan bunyi yang dihasilkan. Jika kita tidak mengetahui asal-usul perkataan ini. lelangit. kata adverba dan kata adjektif. Proses penggandaan dwipurwa yakni pengulangan suku kata pertama pada kata akar dengan atau tanpa perubahan dalam nilai bunyi vokal yang terdapat pada kata pengulang. tetapi pada masa yang sama berlaku juga penggantian salah satu konsonan atau vokal atau keduaduanya dalam salah satu suku kata pada unsur yang menggandakan itu. 7.4. Namun menurut perspektif Abdullah Hassan (2007). Misalnya lelari (kata kerja). Penggantian bunyi-bunyi ini menghasilkan kesan gerincingan atau juga rima di mana memberi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sesiku. penggandaan separa juga berlaku terhadap kata kerja. Ia berfungsi sebagai penetap dan pengubah golongan. 7. ia boleh mendapat akhiran –an seperti dedaunan. bebenang dan pelbagai lagi. Di samping itu.3.4. yakni e-pepet.

7. A karang sayang sebelah tutup kasih ―› B mengarang menyayangi menyebelah menutupi mengasihi Melalui penggandaan ini. Kata Nama awan-gemawan sorak-sorai Kata Kerja bongkar-bangkir kumat-kamit Kata Adjektif serba-serbih compang-camping Kata Keterangan lintang-kedak serta-merta Di samping itu.6 Penggandaan Menyaling Dalam proses ini. unsur yang diulang (A) mendapat awalan {me-} atau {me-i} dan menghasilkan unsur pengulang (B). Penggunaan tanda sempang tidak diperlukan kerana jika digunakan sempang ini menghasilkan kata yang sangat panjang. terdapat contoh yang sukar ditentukan mana satu unsur dasarnya dan mana satu merupakan hasil daripada penggandaan. porak-peranda dan huru-hara. Rumusannya. seterusnya mengalami persamaan bunyi di pangkal misalnya suku-sakat dan keadaan ketiga ialah persesuaian bunyi di tengah seperti beras-petas.4. kata adjektif dan kata keterangan.3.1. Ia boleh berlaku dalam tiga keadaan yakni mengalami persamaan bunyi di hujung seperti hinggarbinggar. Misalnya dolakdalik. penggandaan bersajak berlaku pada kelas kata kata nama. Menurut Asraf (2007). gandaan ini lebih sesuai dikenal pasti sebagai gandaan dalam frasa disebabkan adanya {me-} pada unsur B membuktikan hakikat ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . makna yang timbul adalah „menyaling‟ atau „perbuatan menyaling‟.keindahan bunyi atau euni. kata kerja.

kecil-kecilan buat-buatan. akhiran.7. kata nama dan kata kerja apabila digandakan boleh memperlihatkan ketidakkhususan maknanya.3. Contohnya adalah seperti berikut: Kata Nama (Khusus) siapa apa mana Kata Kerja (Khusus) main gila makan Kata Adjektif (Khusus) gemuk sakit tinggi Kata Ganda (Tidak Khusus) siapa-siapa apa-apa mana-mana Kata Ganda (Tidak Khusus) main-main gila-gila makan-makan Kata Ganda (Tidak Khusus) gemuk-gemuk sakit-sakit tinggi-tinggi ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . rumah-rumahan berura-ura.1. apitan atau sisipan.1.8 Kata Ganda Bilangan Nor Hashimah (2002) dalam tulisannya mengenai Kata Ganda Bahasa Melayu: Analisis Semantik dan Pragmatik telah membuktikan bahawa kata ganda boleh bermaksud bukan sahaja jamak tetapi juga boleh memaparkan maksud khusus dan tidak khusus.7 Penggandaan Berimbuhan Berdasarkan Asraf (2007).4.3. Antara contohnya: Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Keterangan jadi-jadian. Kata adjektif. setidak-tidaknya 7.4. kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang memperoleh imbuhan baik berupa awalan. bertikam-tikaman keanak-anakan.

siapa-siapa tidak mempunyai rujukan yang khusus kerana tiada fokus yang spesifik. Begitu juga dengan gemuk-gemuk yang gambaran tidak khusus tergambar di sini. Pendekatan yang digunakan oleh Nor Hashimah adalah bersifat deskriptif yang menekankan aspek nahu praktis berdasarkan korpus bahasa Melayu. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Rumusannya.

Kita lihat kepada maksud akronim pula. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4. akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.4 Proses Pengakroniman Kamus Dewan Edisi Baharu (2008) mendefinisikan pengakroniman ialah perihal atau proses membentuk akronim. Pengakroniman Cantuman Suku Kata Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Contohnya:  angkubah  tabika  kugiran  jalankah  sekjen Contohnya:  MARA  MRSM  UMNO  NATO  PBB Rajah 7. Raminah Hj.4 : Pengakroniman Sumber: Diubah suai daripada Abdullah Hassan (2006) dalam Morfologi. Abdul Aziz Abdul Rahman (2001) secara umumnya menyatakan akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu bentuk dasar iaitu bentuk yang tidak menerima imbuhan atau kata dasar yang lain.7. Sabran (1986) dalam buku Kajian Bahasa telah menjelaskan bahawa akronim adalah perkataan yang dibentuk daripada penyingkatan beberapa perkataan. Berdasarkan Kamus Dewan juga.

1 Mencantumkan Suku Kata Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + Kata jentera tolak = jentolak # Sil + X # + # Sil + X # taman didikan kanak-kanak = tadika Bagi proses ini.4. Sebagai contoh.4. pergabungan suku kata yang berlainan akan membentuk sebuah perkataan baru. Akronim # Fon + X # # Sil + X # n + # Sil + X # # X + Sil # (kata) dengan Fon Sil X # n = = = = = fonem dalam perkataan silabel atau suku kata dalam perkataan bentuk apa pun yang berikutnya batasan perkataan 1 atau lebih Abdullah Hassan (2006) dalam buku Morfologi membahagikan akronim kepada dua bahagian mengikut proses pembentukannya yakni: 7. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Secara umumnya. novel + komik = nomik Suku kata pertama no dari kata novel digabungkan dengan suku kata kedua dalam kata komik iaitu mik dan ia akan membentuk satu konsep atau makna baru. rumus bagi akronim adalah seperti berikut: # Fon + X # K.

4. rumusnya ialah: # Sil + X # + # Fon + X # Federal Land Development Authority = FELDA Misalnya. Antara contohnya ialah: Koperasi Urban Basic Angkatan Belia Development Input Tentera Nasional Authority Output Malaysia System KOBENA UDA BIOS ATMA ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Antara contoh-contoh lain ialah: cerita makan panggung jalan duta berdiri pendek daging wayang bawah besar di atas gambar tanah kaki sendiri cerpen maging pawagam jabanah dubes berdikari 7. Rumus akronim ini boleh diinterpretasikan seperti berikut: # Fon + X # + # Fon + X #  Universiti Pertanian Malaysia = UPM Bagi contoh yang menggunakan akronim daripada bahasa Inggeris. Namun ditegaskan di sini. bangunan dan sebagainya. Dasar + Ekonomi + Baru = DEB Keadaan seperti ini menyukarkan pengguna bahasa untuk membezakan antara akronim dengan kependekan.2 Mencantumkan Huruf Pangkal Perkataan Kaedah jenis ini adalah dengan mencantumkan huruf pangkal sebuah ungkapan panjang menjadi satu perkataan bagi menamakan konsep. akronim membawa satu pengertian baru dari segi konsep dan makna manakala kependekan tidak.4. institusi.

Tonto merupakan gabungan beberapa huruf daripada ungkapan „Tolong Orang Nak Tipu Orang‟. juru pulih jentera pelihara = = jurutera pulihara Rumusnya boleh ditafsirkan seperti : # Sil + X # + # X + Sil# pulih pelihara = pulihara Perkara menarik yang ingin diperkatakan di sini ialah banyak pengguna bahasa Melayu yang tidak menyedari bahawa kata di bawah ini sebenarnya merupakan akronim. Sebaiknya. Sering kali kita mendengar perkataan „tonto‟ yang merujuk kepada sekumpulan gengster yang melindungi peniaga daripada tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Kata tersebut ialah cikgu. kita perlu mengurangkan penggunaan akronim kerana dikhuatiri menghilangkan jati diri bahasa Melayu. setiap kata akan membentuk gambaran makna yang jelas. Selain itu. maka lahirlah gelaran atau panggilan „cikgu‟. Demikianlah beberapa kata yang jarang ditemui oleh kita yang terdapat dalam bahasa Melayu yang terbentuk melalui proses pengakroniman. Misalnya. contoh mudah dengan melihat implikasi penggunaan akronim yang berleluasa pada bahasa Indonesia. merujuk kepada Asmah Hj. Kita juga pernah menggunakan perkataan „bah‟ yang membawa erti „banjir‟. Konklusinya. Ini kerana dalam semantik. Omar (1993) dalam Nahu Melayu Mutakhir. dari segi membentuk istilah. Di samping itu. awas dan bah.Di samping itu. beliau memberikan tiga jenis akronim. kata „awas‟ yang bermaksud „berhati-hati‟ juga merupakan akronim. Hasil daripada gabungan suku kata cik+gu. Kata „cikgu‟ dikatakan akronim kerana kata ini berasal daripada ungkapan „Encik guru‟. Kata ini berasal daripada ungkapan „Anda Waspada Anda Selamat‟. kita seharusnya dapat membezakan kata akronim dengan kata singkatan kerana dewasa ini banyak berlaku kesilapan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Perkataan ini berasal daripada ungkapan „ Bencana Air Hujan‟. akronim amat tidak digalakkan kerana kita akan melupakan ungkapan asal sehingga tidak mengetahui maknanya. Penambahan akronim ketiga berkait dengan penggabungan kata dengan memendekkan unsur kedua pada bahagian awalnya.

Oleh itu kita seharusnya teliti dalam menggunakan kata akronim dengan kata singkatan agar dapat menjadi pengguna yang bijaksana dalam berbahasa. Oleh itu. Kata akronim adalah tergolong dalam kata tunggal manakala kata singkatan bukan tergolong dalam kata tunggal. Selain itu. Misalnya kata akronim seperti kugiran namun bagi kata singkatan seperti PLKN sukar diujarkan. apabila berlaku proses pengakroniman hasilnya perkataan tersebut mudah diujarkan manakala kata singkatan sangat sukar diujarkan. sudah jelas kata akronim dan kata singkatan sangat berbeza.melalui penggunaan dua kata ini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

4 Kata Majmuk Proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih. kekura dan pelbagai lagi.2 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan.5. Bentuknya ialah kata tunggal. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih.7. kata ganda dan kata majmuk. Pengimbuhan ini melahirkan bentuk perkataan yang disebut kata terbitan. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal.5. penggandaan separa seperti negeri-negeri. dan mewujudkan makna tertentu. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. 7. 7. Akronim juga tergolong dalam kata jenis ini juga. akhiran. lelaki.3 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar yang disebut penggandaan penuh. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok. Antara proses pengimbuhan itu ialah awalan. buku-buku. 7. kata terbitan. 7. Di bawah merupakan huraian sekilas pandang mengenai bentuk kata yang terhasil.5.5. iaitu : rangkai kata bebas istilah khusus maksud kiasan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pensyarahpensyarah.5 Bentuk Kata Yang Terhasil Dalam bahasa Melayu. apitan dan sisipan.1 Kata Tunggal Perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian tergolong ke dalam jenis kata tunggal. jejari. terdapat beberapa bentuk kata yang terhasil.

Konsep Morfem Bebas Terikat Bentuk Kata Akar Perkataan Dasar Tunggal Terbitan Majmuk Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan Pemajmukan Penggandaaan Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Rajah Konsep Proses Morfologi Bahasa Melayu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

(Abdullah Hassan. kita seharusnya mempelajari konsep penggolongan kata dengan betul dan boleh membezakan mengikut kelas kata tersebut. Dalam menggolong kata. Misalnya perkataan rumah adalah kata nama tetapi berubah menjadi kata kerja dalam merumahkan mangsa kebakaran dan berubah kepada kata adjektif dalam orang rumah. Penggolongan kata penting kerana kita dapat meletakkan sesuatu kata mengikut gatra tertentu dalam ayat.1 Penggolongan Kata Bahasa Melayu Penggolongan kata merupakan satu proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain atau golongan yang sama. Kriteria-kriteria ini dihuraikan secara ringkas untuk mendapat kefahaman asas bagaimana hendak menjeniskan perkataan. kriteria sintaksis. Banyak lagi contoh-contoh seperti kata di atas. Justeru. terdapat empat kriteria yang digunakan dalam linguistik iaitu kriteria morfologi.BAB 8 PENGGOLONGAN KATA BAHASA MELAYU 8. 2006). Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata utama : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas / Struktural ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kriteria semantik dan kriteria fonologi. Perkataan dalam bahasa Melayu bersifat berubah-ubah seperti „chameleon‟ iaitu perubahan mengikut fungsinya dalam ayat.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Berdasarkan buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008) Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif sifatan Kata Tugas kata nama am kata nama khas kata ganti nama kata kerja tak transitif kata kerja transitif warna ukuran kata penyambung ayat kata praklausa pancaindera bentuk waktu cara perasaan kata prafrasa & pascafrasa kata pascakata jarak 8. ciri morfologi dan ciri fonologi.1 Kriteria Penggolongan Kata Ada empat ciri yang digunakan dalam menggolongkan perkataan iaitu ciri semantik atau makna. ciri sintaksis. Sarjana tatabahasa bahasa Melayu khususnya menggunakan keempat-empat ciri ini dalam menentukan golongan perkataan dalam bahasa Melayu.1.

1. Perihal begini perlulah digunakan pendekatan kriteria sintaksis dan kriteria morfologi.1. Ciri sintaksis ini dapat dianalisis dengan melihat fungsi sesuatu perkataan itu dalam struktur frasa dan ayat. kata adjektif pula menerangkan kata nama. Beliau menggunakan ciri semantik sebagai asas bagi memasukkan perkataan ke dalam golongan masingmasing. Oleh kerana itu ciri-ciri formal merujuk kepada fungsi sesuatu bentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Dengan tidak merujuk kepada maknanya kita dapat menentukan penggolongan perkataan itu menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dengan kata lain. Berdasarkan kepada makna. frasa kerja. Fungsi perkataan dalam frasa dan ayat itulah dikenali ciri-ciri sintaksis. kriteria ini mengkaji penyebaran kata-kata dan hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam satu-satu frasa atau ayat. 8. Di samping itu. kriteria ini dilihat lebih bersifat saintifik.1. ciri-ciri ini dapat diperhati secara sistematis. frasa adjektif.8. maka perkataan dimasukkan ke dalam golongan masing-masing. Sebagai contoh. Istilah ini membawa maksud bentuk. Justeru. Sebenarnya pendekatan sebegini sukar untuk menentukan golongan kata. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksis yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama.2 Kriteria Sintaksis atau Struktur Ayat Ciri sintaksis dikenali ciri formal. Sebagai contoh. Ini kerana ada kata nama yang berubah menjadi kata kerja atau kerja adjektif. kata adverba berfungsi menerangkan kata kerja.1 Kriteria Semantik atau Makna Ciri semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat kepada makna perkataan berkenaan. Dengan demikian. subjek biasanya diduduki oleh gatra frasa nama. Begitu juga kepada frasa predikat yang diduduki oleh frasa nama.1. secara tidak langsung setiap perkataan yang menduduki gatra tersebut digolongkan kepada kelas kata nama. Za‟ba (1965) menggolongkan kata nama mengikut kriteria semantik. Peranan setiap frasa tersebut yang menepati kriteria fungsi dalam pembentukan ayat akan dimasukkan mengikut kelas kata yang sesuai.

seperti menari. Begitu juga semua perkataan yang menerima awalan me. Abdullah Hassan (2006) menyatakan morfofonologi ialah bidang yang mengkaji perubahan bunyi pada sempadan morfem apabila dua morfem dicantumkan bagi menerbitkan perkataan. Misalnya awalan meN. pemimpin dan lain-lain adalah termasuk ke dalam golongan nama sebab awalan pe. penggetaran. Kriteria ini jarang digunakan kerana banyak melibatkan perubahan-perubahan bunyi yang berlaku semasa proses pengimbuhan. kriteria morfologi mengkaji struktur kata-kata. pengglotisan dan penduaan konsonan. Ciri ini banyak membantu menjelaskan golongan yang dihasilkan melalui kriteria semantik dan sintaksis. ny.1.adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja. umpamanya satu kata sempurna atau bermakna boleh terbentuk daripada satu morfem bebas iaitu akar atau morfem bebas dan morfem terikat. n. ng atau nge menurut konteks fonologinya.1. iaitu penulis. Terdapat lima perubahan bunyi dalam proses pengimbuhan iaitu penyegauan. pelatih.8.1.3 Kriteria Morfologi atau Pembentukan Kata Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongannya.1. Oleh itu. m. Sebagai contoh.menerbitkan kata nama.yang diwakili oleh morfofonem N kemudiannya menjadi . semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe-. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .4 Kriteria Fonologi atau Bunyi Kriteria fonologi berkait rapat dengan proses morfofonologi. 8. pengeluncuran. menulis dan sebagainya termasuk ke dalam golongan kata kerja kerana awalan meN. menyanyi.

Seterusnya kata-kata golongan major mempunyai makna. kita meneliti dahulu tiga golongan kata major barulah kita menghayati konsep golongan kata minor nanti pula. Prof. ini.1 Kata Nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Melayu. aku.2. Dato‟ Raja Sulaiman) Kata nama am (jururawat.2 Golongan Kata Major (Kata Utama) Golongan perkataan major merujuk kepada kelas kata yang bersifat terbuka. kolej.8. Sekarang. anggota dalam golongan yang sama itu mempunyai ciri dan kemungkinan sintaksis yang sama dengan anggota yang lain dalam golongan berkenaan. senyuman) Kata ganti nama (itu. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas (Melayu. Ali. Itulah sebab kenapa Kata Nama. Dengan kata lain. mereka. 8. kata adjektif dan kata adverba sendiri tidak tergolong dalam kata major? Walhal kata tersebut semacam fungsi dengan kata adjektif yang menerangkan kata nama. Mengapa kata adverba yang menerangkan kata kerja. Kata Kerja dan Kata Adjektif tergolong dalam kata major. golongan perkataan major dirujuk menggunakan kriteria sintaksis di mana semua perkataan yang dapat menjadi inti frasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major. rumah. Kebiasaannya. dia. beta) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Terbuka menurut Quirk dan Greenbaum (1973) mengatakan perkataan yang menjadi anggotanya banyak iaitu tidak terhad bilangannya. awak.

2.8. memper-…kan. memper-…i atau akhiran –i dengan menduduki kedudukan kata kerja dalam rangkai kata predikat. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2 Kata Kerja Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. kata kerjanya hendaklah menerima awalan me-. sama ada sebagai awalan yang tersendiri atau sebagai sebahagian daripada apitan me-…kan.1 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang boleh menerima objek tepat dan objek tak tepat (sipi) dalam ayat aktif transitif yang predikatnya mengandungi kata kerja. Pelajar itu menulis jawapan. Contoh: i) ii) Nurul membacakan ibunya surat. me-…i.2. Dalam ayat transitif ini. iaitu Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja pasif 8. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis.2.

(i) Kata kerja pasif berawalan ber.2. ber-…an dan ter seperti perkataan menangis. tercapai dan sebagainya.2.-an seperti kecurian. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti perkataan-perkataan tidur. (iii) Kata kerja pasif ke-. berkereta. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 8.seperti terangkat.seperti berasah. berlipat. duduk. terbunuh. ber-.3 Kata kerja pasif Kata kerja pasif ialah kata kerja untuk ayat pasif sebagai lawan ayat aktif transitif. dan bersendirian. (ii) Kata kerja pasif berawalan ter. kedinginan.2 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja tak transitif adalah kata kerja yang tidak boleh menerima objek dalam ayat-ayat yang predikatnya mengandungi kata kerja. datang dan pergi dan kumpulan yang menerima salah satu daripada imbuhanimbuhan : me-. kehujanan dan sebagainya. Contoh : i) ii) iii) Pegawai polis itu berkereta ke pejabat. terjatuh.8. Pemuda itu sedang berborak. bertulis dan sebagainya.2.2. Pelajar-pelajar itu pergi ke Pulau Aman kelmarin.. jatuh.

3 Golongan Kata Minor (Kata Sampingan) Golongan kata minor merupakan perkataan yang terhasil daripada golongan tertutup. Jadi. Begitu juga kata adverba. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat. kata tugas dikenali juga kata struktural yang tidak ada makna dan sekadar menjalankan fungsi struktur sintaksis sahaja. perkataan yang mempunyai ciri tertutup dan hanya menjalan fungsi sintaksis merupakan golongan kata ini disebabkan ia tidak menjadi inti frasa predikat. sungguh dan sangat.3 Kata Adjektif atau Sifat Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Bilangan perkataan ini tidak semudah itu untuk bertambah berbanding kata nama. kata sendi dalam tatabahasa bahasa Melayu dapat dikira jumlahnya. Ini bermaksud bilangan perkataan dalam setiap golongan adalah terhad bilangannya dan pertambahannya tidak berlaku dengan mudah. inilah maksud golongan perkataan yang terhad. Sebagai contoh. Disebabkan perkara begini. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat. Antara ciri lain ialah golongan kata minor sebenarnya mempunyai fungsi tatabahasa. Terdapat sembilan jenis kata adjektif iaitu: Kata Adjektif Sifatan atau Keadaan Kata Adjektif Warna Kata Adjektif Ukuran Kata Adjektif Bentuk Kata Adjektif Waktu Kata Adjektif Jarak Kata Adjektif Cara Kata Adjektif Perasaan Kata Adjektif Pancaindera 8.2.8.

kata adverba .kata pembenda Tujuh belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam empat kelompok iaitu : Kata Penyambung Ayat (kata hubung gabungan dan pancangan) Kata Praklausa (kata seru. kata perintah.kata pangkal ayat .kata perintah . penanya dan penyeru. Fungsi kata tugas ialah menjadi penghubung.kata penekan .kata pemeri . kata arah. penguat. kata tanya. kata pembenar dan kata pangkal ayat) Kata Prafrasa (kata bantu. penafi.kata bilangan .kata penegas .kata pembenar .kata seru . kata penguat. pedepan. iaitu : .1 Kata Tugas atau Kata Struktural Kata tugas mempunyai tugas atau fungsi yang mustahak di dalam ayat. penentu.kata penguat .kata sendi nama .8.kata nafi . kata sendi nama. pemeri. kata pemeri. kata penegas.kata bantu . pembenar.kata hubung .kata arah . Sebab itulah ia dikenali juga kata struktural.kata tanya . kata adverba dan kata bilangan) Kata Pascakata (kata penekan dan kata pembenda) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . pembantu. kata nafi. Ada 17 jenis kata tugas yang boleh dikelompokkan berdasarkan kriteria kedudukan dan fungsinya dalam konstituen ayat. Kata tugas tidak mempunyai makna tetapi ia digunakan dalam ayat dan frasa untuk menjalankan sesuatu tugas tatabahasa.3. penegas.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Frasa merupakan komponen terpenting dalam sintaksis. Jadi yang merupakan unsur ayat hanyalah frasa.BAB 9 PENJENISAN DAN PENGKELASAN FRASA BAHASA MELAYU 9. Ini juga pengertian frasa dalam fahaman linguistik am. 9. Maka jelaslah bahawa satu kata major sudah boleh berdiri sendiri sebagai satu frasa. frasa ialah satu unsur daripada ayat. frasa menduduki setingkat lebih tinggi daripada kata dan setingkat lebih rendah daripada klausa. menurut Bloomfield (1964) ialah suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih bentuk bebas yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Menurut tatabahasa transformasi generatif (seterusnya TTG). Sebenarnya aliran tranformasi generatif tidak mengenal adanya kata atau morfem. Ini kerana frasa memainkan peranan atau fungsi-fungsi tertentu dalam binaan ayat Di sini terdapat beberapa pandangan dan tafsiran tersendiri mengenai frasa.1.1 Frasa Dalam tatatingkat nahu atau tatabahasa. frasa mungkin juga terdiri daripada sepatah kata major sahaja. bergantung kepada apakah teori yang dijadikan dasar. Nahu dalam tranformasi generatif hanya mengenal dua kategori utama iaitu frasa dan ayat. Takrifan yang ringkas ini berasaskan teori tradisional yang lebih menekankan kepada aspek semantik. Kata major ialah kata utama iaitu kata nama. kata kerja dan kata adjektif. Tanpa pindaan definisi ini kelihatan kurang sempurna apabila digunakan untuk menganalisis frasa dengan kaedah transformasi. Frasa ialah suatu unit tatabahasa dalam tatatingkat sintaksis suatu bahasa. Jadi kita akan menyelusuri definisi dan tafsiran frasa mengikut sarjana Melayu khususnya dan sarjana Barat amnya. Berdasarkan fungsinya. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Takrif yang diberikan oleh seorang sarjana Melayu tersohor iaitu Za‟ba (1965) yang menyatakan frasa sebagai rangkai kata.1 Definisi dan Konsep Frasa Takrif dan konsep frasa ada berbagai-bagai. Frasa.

Dalam buku-buku tatabahasa lama. frasa ialah unit yang boleh berdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. terdapat dua fitur lain yang diterangkan dalam definisi di atas. maka kesempurnaan bentuknya sebagai unit bahasa yang gramatis bergantung pada susunan letak kata-kata yang menganggotai kelompok frasa itu menurut kelasnya masing-masing. of two or more words. Perkara sebegini merujuk kepada jenis-jenis tagmem iaitu unit tatabahasa seperti subjek. Definisi yang dinyatakan oleh Nik Safiah Karim et al dilihat mengambil pendekatan aliran tradisional. frasa mestilah satu konstruksi yang tidak mengandungi sifat-sifat sebuah klausa. Selain itu. ada keterangan bahawa frasa adalah suatu bentuk bahasa yang terdiri daripada dua patah kata atau lebih. fills slot on the clause level. Abdullah Hassan (2002) menyatakan bahawa frasa sebagai sekumpulan ayat. Pertama. but which does not have the characteristics of a clause and typically. Kedua. Sekarang kita melihat definisi frasa yang diberikan oleh sarjana Melayu. Oleh sebab itulah frasa diberikan istilah rangkai kata oleh Za‟ba dengan pengertian bahawa frasa merupakan suatu rangkaian beberapa patah perkataan. frasa biasanya menduduki slot dalam klausa namun frasa juga boleh dipacangkan ke dalam frasa-frasa lain. Elson dan Pickett tidak menyebut frasa sebagai suatu konstruksi yang mengandungi dua atau lebih kata. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Apabila frasa terdiri daripada beberapa patah kata. struktural dan tranformasi generatif.Elson dan Pickett (1969) memberi definisi frasa yang berbunyi: A phrase is a unit composed. tetapi sebagai suatu konstruksi yang berpotensi untuk menjadi dua atau lebih kata. potentially. Asraf pula (1988) memerihal bahawa frasa boleh terdiri daripada hanya sepatah kata saja dengan tugasnya sebagai subjek atau predikat atau objek dan ada pula yang tidak boleh tidak terdiri daripada dua patah kata sekurang-kurangnya. Bagi Nik Safiah Karim et al (2008). predikat dan sebagainya yang dimanifestasikan oleh frasa berkenaan. but not always.

frasa adjektif dan frasa sendi nama. contohnya di sekolah dan di belakang sekolah. frasa kerja. Di samping itu. deretan kata sempurna. frasa mestilah suatu konstituen yang tidak bersifat sebuah klausa dan dari segi taburannya suatu frasa itu boleh menjadi unsur klausa ataupun frasa sendiri 9. iaitu kata sendi nama diikuti oleh kata nama atau frasa nama. frasa kerja. Tiga daripada frasa-frasa ini iaitu FN. Maksudnya. deretan partikel dan kata sempurna atau klausa. frasa adjektif dan frasa sendi nama. dan FA ialah frasa-frasa endosentrik. tiap-tiap frasa boleh mengandungi satu unsur inti yang dapat menjadi wakil bagi frasanya. FK.3 Jenis Frasa Dalam bahasa Melayu.Widya Masri (2009) dalam Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menakrifkan frasa sebagai satu binaan yang tidak terpisah antara satu dengan yang lain bagi kata atau kata-kata yang membinanya. Frasa ini dikenali frasa eksosentrik yang bermaksud frasa yang tidak mempunyai satu unsur inti yang dapat mewakili keseluruhan frasanya.1. Frasa nama misalnya mempunyai kata nama sebagai unsur inti. begitu juga halnya terhadap frasa kerja dan frasa adjektif. frasa ialah satu unit bahasa di mana suatu konstruksi yang mungkin terdiri daripada suatu susunan kata-kata ataupun hanya satu kata yang berpotensi diperluaskan menjadi dua atau lebih kata dengan kehadiran subjek dan predikat atau kedua-duanya sekali atau tanpa kehadiran kedua-duanya. Abdul Hamid Mahmood (2006) menyatakan frasa boleh terdiri daripada satu kata sempurna. Frasa keempat dalam binaan ayat ialah frasa sendi nama. terdapat empat jenis frasa iaitu frasa nama. FN biasanya terbentuk pada gatra subjek sahaja manakala pada gatra predikat ada empat frasa dibentuk iaitu frasa nama. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jadi kesimpulannya. Sebaliknya. FSN mengandungi dua unsur wajib.

serambi mekah. 4. Selain konstituen subjek dan konstituen predikat frasa nama. guru.3. frasa nama berfungsi sebagai subjek. seperti dalam contoh-contoh berikut ini: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .9. guru sekolah agama. iaitu konstituen yang hadir sesudah kata kerja transitif dalam frasa kerja (FK). Lihatlah contoh-contoh di bawah ini: Subjek Frasa Nama 1. Unsur-unsur yang membentuk dua konstituen utama ayat-ayat dasar bahasa Melayu. Binaan ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua konstituen utama. 5.1 Frasa Nama (FN) Frasa nama (FN) ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. 3.1. frasa nama boleh juga hadir dalam konstituen objek. Ibu Ibu budak itu Ibu budak itu Kota Bharu Bandar Kota Bharu Predikat Frasa Nama guru. terdiri daripada yang berikut: (i) FN + FN (ii) FN + FK (iii) FN + FA (iv) FN + FS Dalam semua pola ayat di atas. Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan sahaja ataupun beberapa perkataan. 2. serambi mekah. iaitu subjek dan predikat. frasa nama hanya berfungsi sebagai predikat dalam pola FN + FN sahaja.

Predikat Frasa Kerja Bil Subjek Kata Kerja 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Orang itu Mereka semua Kanak-kanak itu Para siswazah Kedamaian Tanah air Cahaya matahari memanggil melambaikan menaiki memohon memerlukan meminta menyinari Objek saya. tangan. bas sekolah. jawatan itu. kekuatan pertahanan. pengorbanan anak watan. alam semesta.

Satu lagi tempat yang diduduki oleh frasa nama adalah di bahagian unsur nama dalam frasa sendi nama. Frasa sendi nama boleh wujud sebagai unsur dalam predikat frasa sendi nama (FS) seperti dalam contoh ayat 13-18.

Predikat Frasa Sendi Nama Bil 13. 14. 15. 16. 17. 18. Subjek Mereka Hadiah itu Lukisan tersebut Tabung simpanan itu Kereta itu Keluarnya Sendi Nama di daripada oleh untuk ke dari Frasa Nama Kuala Lumpur. Nasir Tuan Jamal. masjid. Kuala Perlis. pintu besar.

*Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Nama, Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008)

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Frasa Nama Pola-pola frasa nama

FN + FN FN + FN FN + FN

FN + FN

Binaan Frasa Nama

Binaan frasa nama yang terdiri daripada satu perkataan

Binaan frasa nama yang terdiri daripada sederetan perkataan

inti + penerang

inti + inti

 inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna, sementara penerang merupakan unsur yang menerangkan makna dalam inti itu.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

9.1.3.2

Frasa Kerja (FK)

Frasa kerja ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau lebih dan kata intinya kata kerja. Kata kerja tersebut boleh merupakan kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja tak transitif boleh hadir bersendirian atau diikuti oleh satu atau sederetan perkataan, manakala kata kerja transitif mesti diikuti oleh objek serta unsurunsur lain. Contoh frasa kerja adalah seperti ayat-ayat berikut:

Subjek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 . Azima Kami Hujan Belukar itu Hang Jebat Mereka Budak itu Anaknya Pemburu Dia

Frasa Kerja menang. sedang tidur . turun dengan lebatnya. terbakar perlahan-lahan. bertikam dengan Hang Tuah. makan ayam goreng itu. sedang membaca buku. menghidangkan sedulang makanan. menembak harimau itu dengan senapangnya. menjalankan tugasnya dengan baik.

Binaan Frasa Kerja Dalam ayat-ayat di atas ternyata bahawa binaan frasa kerja boleh dirumuskan sebagai terdiri daripada dua jenis, iaitu: (i) Frasa kerja yang tidak mengandungi objek, yang kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja tak transitif. Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja tanpa objek ialah: 1. Azima menang. 2. Kami sedang tidur. 3. Hujan turun dengan lebatnya.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009

Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antara ayat-ayat yang mengandungi frasa kerja dengan objek ialah: Frasa Kerja Subjek Kata Kerja 6(a) Mereka 7(a) Budak itu 8(a) Anaknya 9(a) Pemburu makan membaca Objek ayam goreng itu. Keterangan mengbidangkan sedulang makanan. buku. *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Kerja. 10(a) Dia menjalankan tugasnya dengan baik. iaitu kata bantu dan unsur keterangan boleh hadir bersama-samanya. unsur-unsur kata bantu dan keterangan boleh juga hadir dalam frasa kerja dengan objek. Sebagaimana dengan frasa kerja tanpa objek. menembak harimau itu dengan senapangnya. (ii) Frasa kerja yang mengandungi objek. Seterusnya objek boleh juga diikuti oleh bahagian keterangan. walaupun kata kerja tidak mempunyai frasa nama sebagai objek. Frasa kerja yang demikian mengandungi kata kerja transitif.Dalam ayat-ayat di atas. yang kata kerjanya harus disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerjanya. Dalam ayat-ayat di atas kata kerja diikuti oleh frasa nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja sebelumnya. namun unsur-unsur yang lain.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan frasa kerja Frasa kerja yang tidak mengandungi objek Frasa kerja yang mengandungi objek Mengandungi kata kerja tak transitif Mengandungi kata kerja transitif Kata kerja tak transitif yang dapat diberi unsur pelengkap sesudahnya. Binaan frasa kerja yang tidak mengandungi objek Kata kerja tak transitif yang tidak diberi unsur pelengkap. Kata kerja tak transitif yang dapat diikuti oleh kata nama sebagai penerang.

jauh dari sini. baik sungguh. Kakaknya 2. Malam ini 10.1. Markahnya 3. merdu.3. Perangainya 5. kata adjektif hadir sesudah kata nama. rendah. gelap benar. Anaknya 6.9. Sebagai unsur keterangan.3 Frasa Adjektif (FA) Frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai kata intinya. tentu baik. Kata inti merupakan bahagian utama dalam susunan frasa tersebut. kemerah-merahan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Suara penyanyi itu 9. masih kecil lagi. paling besar sekali. Warna bajunya 7. Perusahaan itu 8. Contoh-contohnya: (i) frasa adjektif sebagai predikat: Subjek (FN) 1. Orang muda itu 4. kata adjektif hadir sesudah kata kerja dan sebagai unsur penerang. Pejabatnya Predikat (FA) sangat pandai. Frasa adjektif yang dibincangkan ialah yang berfungsi sebagai predikat dan juga sebagai unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.

17. Dia Harimau Pak Lufti Asam pedas Bas ekspres budak binatang orang masakan kenderaan Frasa Nama Penerang pandai. 19. asli. 18. liar. Dia Mereka Kanak-kanak itu Jirannya Jalan itu (iii) frasa adjektif sebagai unsur penerang: Predikat Subjek 16. sungguh nyenyak. cepat. 15. terlalu kerap. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . 13. 14. 12. segera. 20. 11. amat curam.(ii) frasa adjektif sebagai unsur keterangan dalam predikat: Predikat Subjek Frasa Kerja berjalan pulang tidur datang menurun Keterangan (Frasa Adjektif) sangat cepat. kaya.

Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif Frasa adjektif boleh terdiri daripada satu perkataan adjektif sahaja. iaitu mengikut binaannya: (i) binaan satu perkataan (ii) binaan dua perkataan *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Adjektif. sama ada di hadapan atau di belakangnya. atau deretan perkataan yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat. Bahagian inti pula terdiri daripada dua jenis. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini: Kata Bantu sudah belum masih - Penguat sangat terlalu amat Kata Adjektif pandai nakal besar tua malas jahat baik kecil cantik ganas Penguat benar betul amat amat sekali - Seperti yang telah disebutkan. inti frasa adjektif terletak pada kata adjektif.

Penguat hadapan Penguat belakang Penguat Penguat bebas ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Dua kata adjektif yang menerangkan makna Berlawanan. Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan.Binaan frasa adjektif Binaan satu perkataan Binaan dua perkataan Binaan dua perkataan Kata adjektif + Kata adjektif Kata adjektif + kata nama Dua kata adjektif yang menerangkan keserasian makna.

pada. dan sebagainya. bagi.9. untuk. kepada. daripada. Frasa sendi nama boleh juga. oleh. sampai. hingga. akan.4 Frasa Sendi Nama (FSN) Frasa sendi nama ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Kata sendi nama ialah. dengan. didahului oleh kata bantu.3. tentang. dari. Antara kata sendi nama yang sering digunakan dalam bahasa Melayu termasuklah: di. ke. Rujuk Buku Tatatabahasa Dewan (2008) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . sebagai pilihan.bentuk mortem atau kata yang letaknya di hadapan frasa nama.1. Binaan Frasa Sendi Nama Frasa sendi nama boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut: (i) Kata Sendi Nama + Frasa Nama (ii) Kata Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama (iii) Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Frasa Keterangan) *Untuk Keterangan Lanjut Mengenai Frasa Sendi Nama.

3. yang menjadi konstituen kepada ayat. Sila teliti yang berikut: Nadia pandai klausa bebas klausa utama kerana Nadia rajin belajar klausa tak bebas klausa bawahan Kamu pandai kerana kamu rajin belajar klausa bebas/klausa utama klausa tak bebas/klausa bawahan ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bagaimana pula dengan klausa tak bebas? Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul. Klausa tak bebas hanya dapat berdiri apabila dimasukkan ke dalam binaan klausa bebas.2 Klausa Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. 9. Inilah sebabnya Za‟ba memanggilnya sebagai ayat kecil.9. 2. Nadia pandai. klausa tersebut akan menjadi ayat yang gramatis. iaitu klausa bebas dan klausa terikat (tak bebas). Dalam (1) klausa Nadia pandai mengandungi subjek Nadia dan predikat pandai. Kita sudah pun memahami klausa bebas. Klausa bebas boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Sebenarnya klausa adalah ayat dalam ayat.3 Jenis Klausa Klausa terbahagi kepada dua jenis. Sila teliti contoh yang berikut: 1.2. mereka mogok. saya yang hadir.

Ayat mempunyai subjek dan predikat. Jika tidak ia adalah frasa ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . merupakan ayat dalam ayat dan dikenali sebagai ayat kecil.9. Oleh sebab itu frasa tidak mengandungi subjek dan predikat. Perbezaan Merupakan unit yang menjadi bahagian ayat (atau klausa) Boleh menjadi subjek atau predikat dalam ayat. Melihat hubungan antara konstituen-konstituen yang menjadi frasa atau klausa.3 Perbezaan antara Frasa dan Klausa Sekarang kita akan meneliti persamaan dan perbezaan antara frasa dan klausa. Merupakan unsur pembentuk ayat. Mempunyai subjek dan predikat. Unsur dalam klausa dapat dipertukarkan tempatnya. Misalnya jika konstruksi memperlihatkan hubungan yang bersifat predikatif maka ia adalah klausa. Hanya ada inti frasa sahaja dan frasa sendi mengandungi kepala dan pelengkapnya. Frasa Persamaan Klausa Frasa dan Klausa kedua-duanya unsur dalam ayat.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Demikian juga definisi ayat yang diberikan oleh St.1 Ayat Ayat boleh dilihat daripada segi ragam.1 Definisi Ayat Sebenarnya takrif atau definisi ayat ada banyak. menakrifkan ayat sebagai “. dan pola. . is not part of any larger construction. dalam bab yang terakhir kita akan mempelajari mengenai ayat bahasa Melayu. a construction (or form) which. Fries (1963). Melalui konsep ini. Fokker (1980). Oleh itu. Aliran Tatabahasa Struktural pula menakrifkan ayat dengan berdasar pada “ujaran yang berdiri sendiri dan bebas daripada ujaran-ujaran lain”. C. Leonard Bloomfield (1961): . 10. Fries. of being uttered by itself. 1963). Fries.A..ucapan bahasa yang mempunyai erti dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara”.e. i. sehingga timbullah takrif yang berbunyi “ A sentence ia a group of words expressing a complete thought ” (C. kita meneliti definisi yang diberikan oleh aliran Tatabahasa Tradisional berpusat pada syarat “wujudnya fikiran yang lengkap”.. Menurut C. Takdir Alisjahbana (1964) dan Za‟ba (1965) sebagai ahli Tatabahasa Melayu Tradisional. misalnya.. C. (C. terbitlah definisi yang dikemukakan oleh Otto Jesperson. jenis.. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Pertama sekali.BAB 10 PENJENISAN DAN PENGKELASAN AYAT BAHASA MELAYU 10. Ujaran tersebut terletak di antara dua kesenyapan yakni kesenyapan sebelum dan sesudahnya. A... Dalam huraian tatabahasa Melayu yang berdasar pada rangka Tatabahasa Tradisional. bentuk. 1963) Kita perhatikan takrifan yang diberi oleh pengasas Linguistik Struktural. 1963). C. in given utterance.1. C. ada lebih daripada dua ratus takrif tentang ayat yang diberikan oleh ahli-ahli bahasa. ahli falsafah bahasa Denmark yang berbunyi: A sentence is a relatively complete and independent human utterance – the completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone. Fries. semuanya bergantung kepada teoriteori linguistik yang dianuti oleh ahli-ahli bahasa. (C.

A. 2007) Terdapat ramai lagi ahli TTG di Malaysia yang menakrifkan ayat sebegini. Raja Mukhtaruddin Dain (1977). Justeru. Omar (2008) dalam buku Nahu Kemas Kini mendefinisikan ayat terdiri dari sekurang-kurangnya satu klausa yang disertai oleh intonasi yang lengkap. Jumlah ayat tidak terbatas namun semua ini terbahagi kepada dua golongan sahaja iaitu ayat inti dan ayat tranformasi. Asmah membahagikan ayat kepada dua golongan iaitu ayat sistem (ayat dasar) dan ayat wacana (konteks). Rosenbaum (1968) sebagai penganut TTG ada memberikan konsep ayat yang membayangkan fahaman aliran ini sebagai: A sentence is a string of words. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Antaranya ialah Lufti Abas (1972). Sekarang kita perhatikan takrif ayat aliran Tranformasi Generatif. R. Namun begitu. sarjana Melayu yang beraliran TTG memerihal ayat dengan memperlengkapkan adanya subjek dan predikat. Konsep ayat merupakan “ satu urutan kata-kata yang berstruktur “ ini dapat diperjelas dengan menambah keterangan bahawa urutan tersebut dipecahkan kepada Subjek dan Predikat. Noam Chomsky sebagai pengasas Tatabahasa Tranformasi Generatif (seterusnya TTG) tidak memberikan pengertian ayat.Dalam huraian ayat bahasa Melayu. kita dapat melihat perbezaan yang ketara. takrif sebegini digunakan oleh sarjana Melayu yang beraliran Struktural iaitu Asmah Hj. ( Asraf. S. Asmah Hj. Jacobs dan P. dan mengandungi proposisi yang lengkap. Jika kita membandingkan pernyataan yang dibuat oleh Asmah Hj Omar dengan Asraf. Kenyataan ini menjadi lebih jelas apabila kedua-dua tokoh menyatakan bahawa: A sentence is a structured string whose words fall into natural groups. Hashim Musa (1978) dan ramai lagi. di sini saya tidak ingin mengulas lebih lanjut. Nik Safiah Karim (1978). Perkara sedemikian berlaku kerana pegangan TTG. Ayat ialah suatu bentuk bahasa yang terjadi dengan adanya sekumpulan kata yang tersusun dalam dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Ini dapat diperhati pada definisi yang diberikan oleh Asraf (2007). yang bermula dengan kesenyapan dan berakhir dengan kesenyapan yang menandakan bahawa tutur itu selesai. but nor every string of words is a sentence. Omar.

penggantian. Ayat tunggal pula ialah ayat dasar atau inti yang mengalami peluasan tetapi masih mengandungi satu subjek dan satu predikat ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Jadual di bawah menunjukkan perbezaan unit-unit tatabahasa bagaimana perkataan dapat membina ayat. ayat terdiri daripada ayat penyata. Namun. anak orang itu sedang makan sedang makan sedang makan Dalam apa-apa bahasa. menjadi bahagian terkecil daripada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan suatu fikiran yang lengkap dan penting. ayat bahasa Melayu terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. frasa kerja. Predikat ayat boleh diwakili oleh frasa nama. Ada juga pakar bahasa yang menyatakan bahawa binaan ayat mengandungi ayat inti atau dasar dan ayat majmuk. Ayat Klausa Frasa Perkataan anak orang itu anak orang itu Anak orang itu sedang makan.Konklusinya. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. ayat tidak terhad banyaknya. Ayat terbitan yang juga dikenali sebagai ayat transformasi mengalami proses perubahan atau penerbitan ayat melalui proses peluasan. Dari segi ragam. Subjek ayat terdiri daripada frasa nama. ayat merupakan inti asas sintaksis. Ayat mempunyai dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang. ayat perintah. iaitu ayat dasar dan ayat terbitan. Dari segi jenisnya pula. ayat tergolong kepada dua bahagian. Ayat perlulah terbina daripada konstituen subjek dan konstituen predikat. pengguguran atau penyusunan semua unsur-unsur atau konstituennya. frasa adjektif atau frasa sendi nama. ayat tanya dan ayat seru. setelah diklasifikasikan. Teliti dan lihat apakah perbezaan yang ditemui di antara ayat dengan klausa di samping frasa dengan perkataan.

10. pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Contoh : Pola 1 : Encik Hafez + pegawai pemasaran. frasa nama dan frasa adjektif. Dalam bahasa Melayu. frasa nama dan frasa kerja. Ayat aktif ditandai oleh imbuhan „meN-„. Ayat ii ialah ayat pasif. Ayat pasif mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.10. Contoh: (i) Adik membaca buku.1. Pola 4 : Rumah Fatin + di Negeri Perak.1. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkenaan. (ii) Buku dibaca oleh adik. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul. Ayat pasif ditandai oleh imbuhan „di-„ dan diikuti oleh perkataan „oleh‟. Ayat i ialah ayat aktif. serta frasa nama dan frasa sendi. Pola 3 : Baju itu + hijau. Pola 2 : Anak mereka + sedang tidur. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Ragam Ayat Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.2 Pola Ayat Dasar Pola ayat terdiri daripada frasa nama dan frasa nama.

ayat penyata bertujuan menyatakan sesuatu hal atau perkara dan dilafazkan dengan intonasi menurun pada akhir ayat.1 Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. ayat tanya.‟ ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Contohnya. Ayat aktif tak transitif dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan dan Ayat aktif tak transitif yang keterangan yang tidak boleh digugurkan. 10. Saya mempunyai sebuah komputer. Ayat jenis ini juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan.3. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif.10. ayat perintah.1. Ia diakhiri dengan tanda noktah „.1 Ayat Penyata Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan.2.2 Jenis Ayat Jenis ayat terdiri daripada ayat penyata. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif iaitu yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambutnya.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ciri-cirinya ialah. dan ayat seruan.1. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja 10. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya.3. 10.

Dalam ayat ini subjek ialah kata ganti nama orang kedua seperti awak.2.10. mengapa. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal (?). Ayat tanya jenis ini boleh disertai partikel tanya -kah. Ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis seperti yang berikut:- (i) Ayat suruhan: Ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan. berapa. Ayat tanya tanpa kata tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. engkau. Ayat-ayat jenis ini terdiri daripada dua golongan iaitu ayat tanya dengan kata gantinama tanya dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya.3 Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. bila. siapa. yang diletakkan pada unsur yang dijadikan fokus atau judul ayat. kamu. Misalnya: Awak sudah mandi? Dia atuk kamu? Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat tanya yang menggunakan kata tanya seperti apa.2. bagaimana. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . kamu. engkau dan selainnya digugurkan. ayat tanya dapat pula digolongkan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya.2 Ayat Tanya Sekarang mari kita tinjau pula berkenaan dengan ayat tanya. dan sebagainya. dan sebagainya yang digugurkan. Misalnya: Siapakah emak awak? Mana satu pilihan awak? 10. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu.

Sila datang ke pejabat saya malam ini. Jenis Ayat Perintah Ayat Suruhan Ayat Larangan Ayat Silaan Ayat Permintaan 10. besarnya rumah kau! ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .2. syabas dan sebagainya. Tolong hantarkan tugasan esok. aduh. Jangan ambil wang orang. eh. Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak pada akhir ayat. marah. geram. cuba perhatikan contoh-contoh yang di bawah: Contoh Ayat Abang! Oh. amboi. (iii) Ayat silaan: Ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang. sakit dan sebagainya. wah. Contoh Ayat Makanlah nasi ini dulu. takjub. cis. sama ada ayat itu didahului kata seru atau tidak.Lazimnya kata silaan digunakan pada permulaan ayat. cantiknya perempuan itu! Amboi. Kata seru yang sering digunakan ialah oh.4 Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti takut. Tuhanku! Wah. Untuk memahami ayat seruan tersebut.(ii) Ayat larangan: Ayat menggunakan kata larangan seperti jangan. usah atau tak usah sebelum kata kerja untuk tujuan menegah seseorang melakukannya. (iv) Ayat permintaan: Ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon permintaan dan pertolongan.

the basic. Konstituen subjek dan predikat hendaklah diisi oleh frasa inti dengan erti kata tidak disertai pelengkap. the stuff from which all else is made. 10. mengikut bahasa Melayu. 1993) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat inti ialah ayat dasar yang paling sederhana bentuknya dan merupakan ayat tunggal yakni terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Kita akan meneliti setiap takrifan dan konsep ayat dalam bahasa Melayu.3. Oleh sebab itulah ayat inti dikatakan Paul Roberts (1964) sebagai: . (Lufti Abas dan Raja Mukhtaruddin Dain. ayat tunggal dan ayat terbitan. Justeru. iaitu ayat yang terbentuk daripada unsur utama yang wajib iaitu yang tidak mengandungi sebarang keterangan di dalamnya. ayat dasar dikenal juga sebagai ayat inti. elementary sentences of the language. (Nik Safiah Karim et al. ayat inti adalah ayat yang daripadanya dapat diterbitkan keseluruhan ayat bahasa Melayu yang lain. negatif dan sebagainya. ayat inti atau ayat dasar sebagai ayat yang menjadi dasar atau punca terbitnya ayat-ayat lain dengan binaan paling ringkas. Jadi daripada ayat dasarlah dibentuk ayat-ayat lain yang dipanggil ayat terbitan.1 Ayat Dasar (Ayat Inti) Menurut Arbak Othman (1985). ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .. .3 Bentuk Ayat Bentuk ayat pula terdiri daripada ayat dasar. Jelaslah bahawa ayat inti merupakan ayat yang paling dasar iaitu yang terbit daripada penanda frasa batin dan belum mengalami transformasi pilihan seperti pasif. Dengan kata lain. 1968) Rumusannya. Lufti Abas (1975) yang menyebut ayat inti adalah ayat yang dihasilkan oleh rumus-rumus struktur frasa saja atau oleh rumusrumus struktur frasa dan transformasi wajib. Ayat terbitan termasuklah ayat tunggal dan ayat majmuk.10. ayat dasar ialah ayat yang tidak mengandungi tambahan unsur pada frasa subjek atau frasa predikat. Lazimnya ayat ini adalah ayat penyata dan ayat tunggal. .

terdapat satu lagi perbezaan ketara iaitu ayat dasar terdiri daripada ayat penyata sementara ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata dan juga ayat jenis ayat lain seperti ayat soalan. Oleh itu. frasa dan kata. bukan semua ayat tunggal tergolong sebagai ayat dasar. Ia terbentuk daripada unit-unit lain yang lebih rendah iaitu klausa.1. Widya Masri (2009) dalam buku Kuasai Struktur Ayat Dalam Bahasa Melayu menyatakan ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat di mana ayat ini berbeza daripada ayat inti dari segi fakta bahawa ayat ini boleh disongsangkan sedangkan ayat inti tidak boleh disongsangkan. Urutan subjek dan predikat inilah yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar.3. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . ayat tunggal ialah ayat yang terbina daripada satu klausa sahaja iaitu mempunyai konstituen subjek dan konstituen predikat. Selain itu. 10. Abang pandai. ayat perintah dan sebagainya.1 Ayat Tunggal (Ayat Selapis / Ayat Mudah) Istilah linguistik lama bagi ayat tunggal ialah ayat mudah atau ayat selapis. Ayat tunggal merupakan unit tatabahasa yang tertinggi dibandingkan dengan unit-unit tatabahasa yang lain. Contoh: Dia jururawat. Namun bukan semua ayat tunggal adalah ayat dasar kerana ayat ini boleh disongsangkan yang mana menyalahi prinsip ayat dasar. Seterusnya. Hal ini demikian kerana adanya ciri ayat dasar yang menyamai ayat tunggal. Kakak ke kedai. Arif sedang belajar.Lihatlah contoh di bawah bagi ayat dasar. Konsep ayat dasar dan ayat tunggal terdapat pertindihan. Binaan ayat tunggal mengandungi unsur wajib atau mengandungi unsur pilihan.

(Lufti Abas. Konsep yang diutarakan oleh A. Menurutnya lagi. Koutsoudas dan Asraf jelas menyatakan yang ayat transformasi hanya mengubah bentuk atau strukturnya sahaja.2 Ayat Terbitan (Ayat Transformasi / Ayat Bukan Inti) Asraf (2007) dalam Penunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu mendefinisi ayat tranformasi ialah ayat lain yang kebanyakannya berasal daripada ayat inti tetapi dengan bentuk yang berubah atau sekurang-kurangnya maknanya berubah. Pembahagian ayat transformasi adalah berdasar pada huraian dan pemerian yang dilakukan oleh beberapa ahli linguistik bahasa Inggeris seperti A. Koutsoudas (1966) dan Paul Roberts (1964). Proses gramatis ini melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluas sesuatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Dalam bahasa Melayu. Koutsoudas (1966) menerangkan bahawa ayat transformasi yang sederhana disebut ayat single-base-transformation atau singularly transformation. ayat terbitan ini terhasil melalui proses transformasi yang mengakibatkan pengguguran. 1975) Asraf. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Ayat Transformasi atau ayat bukan inti ialah ayat yang dihasilkan oleh rumus – rumus struktur frasa (dengan atau tanpa tranformasi wajib) bersama-sama dengan tranformasi bebas (tranformasi pilihan). Ayat terbitan yang juga dikenali ayat transformasi ini terhasil apabila terlaksananya suatu proses gramatis. ayat transformasi dua dasar dan ayat transformasi berdasar banyak. transformasi gabungan dan transformasi rapatan.10. atau peluasan kepada unsur-unsur struktur dalaman.3. A. transformasi tunggal didasari oleh hanya satu penanda frasa. iaitu ayat yang terbit daripada satu ayat lain (ayat inti –P) atau ayat yang dikatakan Asraf (1978) sebagai ayat selapis yang berubah struktur atau bentuknya daripada struktur atau bentuk inti tetapi tidak terjadi daripada dua ayat. Asraf (1974) membahagikan ayat tranformasi kepada ayat tranformasi satu dasar. Samsuri (1978) mengemukakan 3 jenis transformasi iaitu transformasi tunggal (daripada istilah singularly transformation) yang sama maksud dengan transformasi satu dasar. penyusunan semula. Lufti Abas dan Samsuri menghasilkan huraian yang lebih tuntas dan padat tentang ayat transformasi.

10. Awak semua pergi dari sini keluar! pergi dari sini! ll. Dia sangat pandai + Dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar Dia sangat pandai kerana rajin belajar ii. contoh: i.2.Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama a) Pengguguran frasa nama sebagai subjek l. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis pengguguran: a.Pengguguran frasa nama sebagai subjek b.3. Pengguguran subjek ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah.Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif d. Contohnya: i. Kamu keluar ii. Adik saya cerdik + Adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi adik saya pemalu Adik saya cerdik tetapi pemalu ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .1 Konsep Pengguguran Proses pengguguran ialah satu proses transformasi yang berlaku ke atas struktur ayat yang mengakibatkan pengguguran unsur-unsur tertentu daripada binaan ayat itu dan dengan demikian pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan itu tidak lagi wujud.Pengguguran frasa predikat c. Pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk.

Frasa kerja yang serupa Arifah belajar di Pahang dan sepupunya belajar di Pahang Arifah dan sepupunya belajar di Pahang b.b) Pengguguran frasa predikat Seluruh frasa predikat atau bahagian-bahagian daripadanya boleh digugurkan. Sepupunya belajar di Pahang a. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Abang Ali sangat rajin. Dia masih di kampung.Frasa sendi nama yang serupa Dia masih di kampung dan isterinya masih di kampung. Dia dan isterinya masih di kampung. Puan Milah guru sekolah Encik Abu guru sekolah dan puan Milah guru sekolah Encik Abu dan puan Milah guru sekolah. c. d. Pengguguran seluruh frasa predikat Frasa Predikat Contoh ayat Arifah belajar di Pahang. l. Jikalau terdapat penggunaan frasa predikat yang serupa dalam ayat majmuk gabungan maka semua frasa predikat yang serupa kecuali yang terakhir boleh digugurkan. Isterinya masih di kampung. Abang saya sangat rajin dan abang Ali sangat rajin Abang saya dan abang Ali sangat rajin.Frasa adjektif yang serupa Abang saya sangat rajin.Frasa nama yang serupa Encik Abu guru sekolah.

Bersenam boleh menyihatkan badan. d) Pengguguran Kata Nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama Kata nama yang terkandung dalam binaan frasa nama KN (inti) + penerang boleh digugurkan sehingga yang tertinggal dalam frasa nama itu hanya bahagian penerangnya. Kereta itu hijau.c) Pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif Apabila dua ayat digabungkan dengan satu ayat yang dipancangkan ke dalam ayat yang satu lagi sebagai frasa relatif. Merokok membahayakan kesihatan. Nani membeli baju yang cantik itu. ii. Kereta yang hijau itu pilihan saya. Yang hijau itu pilihan saya. Kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Tabiat merokok membahayakan kesihatan. Nani membeli baju itu. ii. Contoh: i. yang mungkin bukan daripada kelas kata nama. Contoh: i. Nani membeli yang cantik itu. Kereta itu pilihan saya. frasa nama yang serupa yang mendahului frasa relatif itu boleh digugurkan. Baju itu cantik.

penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. (Frasa nama sebagai subjek) Allah mengurniai kita rahmat Allah mengurniakan rahmat kepada kita.2. c) Penyusunan semula melalui ayat songsang.3. ( Ayat songsang ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . (Frasa nama sebagai objek) Orang itu pergi ke Pasir Mas Ke Pasir Mas orang itu pergi. Untuk memahami jenis-jenis penyusunan semula contoh-contoh di bawah: tersebut.10. B) Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Namun demikian proses penyusunan semula ini tidak membawa perubahan pada makna ayat. cuba anda perhatikan Ayat Asal Adik membaling bola itu Penyusunan Semula Bola itu dibaling oleh adik. Terdapat tiga jenis proses penyusunan semula iaitu: a) Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek.2 Proses Penyusunan Semula Dalam proses penyusunan semula bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. Proses penyusunan semula ini akan mengakibatkan berlakunya perubahan ataupun pengguguran pada kata-kata tertentu.

Terdapat beberapa jenis peluasan ayat dalam bahasa Melayu . Mereka melaporkan . ( Frasa nama sebagai subjek ) Osman mengusik budak itu.10. Osman mengusik budak yang menangis itu. cuba anda perhatikan contoh-contoh di bawah: Ayat Asal Budak itu adik saya.3. Ayah sakit perut.( Kata hubung ) Mereka melaporkan bahawa guru kelas tidak hadir. ( Frasa predikat ) Ayah tidak pergi kerja kerana sakit perut. Budak itu membaca buku Peluasan Budak yang membaca buku itu adik saya. Guru kelas tidak hadir. iaitu: a) Peluasan frasa nama sebagai subjek b) Peluasan frasa predikat c) Peluasan dengan kata hubung d) Peluasan melalui proses komplementasi Untuk memahami proses peluasan tersebut.2. ( Proses komplementasi ) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .3 Proses Peluasan Proses peluasan ayat boleh berlaku apabila penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Budak itu menangis. Ayah tidak pergi kerja.

® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .

Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Ceritera Bahasa. Sintaksis Dialek Kelantan. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Kemas Kini. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Sintaksis. Bhd. Arbak Othman (1984). Abdullah Hassan dan Seri Lanang Jaya Rohani (2006). HBML 2103 Pembelajaran Morfo Sintaksis Bahasa Melayu . Arbak Othman (1980). Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Selangor: Penerbitan Sarjana Sdn. Bhd. Seman Salleh dan Zainal Abidin Kasim (2007). Pengantar Teori Sintaksis. Intonasi Dalam Hubungan Dengan Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Morfologi. Asmah Haji Omar (2008). Permulaan Ilmu Linguistik. Bhd.RUJUKAN Abdul Hamid Mahmood (2006). Abdullah Hassan (2008). Petaling Jaya: ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 . Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Hassan (2006). Bhd. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Arbak Othman dan Ahmad Mahmood Musanif (2004). Ali Mahmood. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana Sdn. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Asraf Wahab (1988). Sasbadi Sdn. Bhd. Asraf Abdul Wahab (2007). Teori Linguistik. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Asmah Haji Omar (1993). Bhd. Alias Mohammad Yatim (2007). HBML 3503 Pengantar Linguistik Am. Awang Sariyan (2002). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.

Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia. Nor Hashimah. Tatabahasa Bahasa Melayu (Perkataan). Nik Safiah Karim. Tradisi dan Inovasi dalam Penyelidikan Bahasa Melayu. Lufti Abas (1985). Harimurti Kridalaksana (1983). Linguistik: Teori dan Aplikasi. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 Kuala Lumpur: .Azhar M. Hassan Alwi (2000). Raja Mukhtaruddin Raja Dain (1986). dalam Jurnal Persatuan Linguistik Malaysia. Salleh (1995). Mohd Isa Hassan (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ramli Hj. Tinjauan Ringkas tentang Analisis Wacana dalam Sejarah Pemerian Tatabahasa Melayu dalam Jurnal Dewan Bahasa. Sabran dan Rahim Syam (1986). BBM 3203 Tatabahasa Melayu. Kajian Bahasa. Tatabahasa Dewan (Edisi Ketiga). Ramli Md. Che Ibrahim Salleh (2008). Salleh dan Rahim Aman (2007). Zulkifley Hamid. Imran Ho Abdullah dan Idris Aman (2007). L. Ismail Salleh (1993). Simin (1983). Hashim Hj. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kamus Dewan Edisi Baharu (2008). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Language. Bloomfield. Frasa Kerja dalam Bahasa Melayu. Bhd. Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Farid M. (1935). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Serdang: Penerbitan UPM. Petaling Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seni Karya Nahu dalam Jurnal Bahasa. Linguistik Deskriptif dan Nahu Bahasa Melayu. London: Allen & Unwin. Sintaksis Bahasa Melayu. Siti Hajar Abdul Aziz (1996). Tatabahasa Pegangan. Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2008). Raminah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik Melayu. Jakarta: Balai Pustaka.

Zaharani Ahmad (2008). Indonesia) (Tajuk Artikel: “ Delapan Jenis Afiks : Analisis Afiks Bahasa Arab. Sumber Internet: Laman Sesawang: Http://id. -13. Malaysia) (Tajuk Artikel: “Cintailah Bahasa Kita”) Deny Arnos Kwary (Univerisitas Sumatera Utara. Aspek Nahu Praktis Bahasa Melayu. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-3. -13. (Tajuk: „Pengaplikasian Morfologi Bahasa Melayu‟) Sumber Jurnal: Zaharin Yusoff (Universiti Sains Malaysia.doc.wilta.org/wiki/Infiks (Tajuk : Infiks.iiu.8.wikipedia. (Tajuk: „Prefiks‟) Laman Sesawang: Http://staff.my/mascitah/pengaplikasian.2008.2008.org/ber_prefix. Sufiks.htm.8. Za‟ba (2000).edu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Afiks) Laman Sesawang: Http://www. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris”) ® Muhammad Norrudin (OUM) @ Pa‟din 2006-2009 .Zainal Abidin Ahmad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful