1.0 KAEDAH PENGAJARAN dalam dunia pendidikan terdapat pelbagai kaedah dalam menyampaikan sesatu ilmu kepada seseorang.

Kaedah pengajaran ini adalah penting kepada seseorasng guru dalam menyampaikan pembelajarannya. Hal ini adalah agar maklumat yang disampai atau isi pelajaran pada hari tersebut dapat memberi kesan pada pelajar. Sungguhpun demikian, kita mengetahui kemampuan pelajar tidak sekata tetapi kepada beberapa model ia tidak memberi masalah. Selain itu, suatu kaedah pengajaran yang dipilih adalah sangat penting kerana mengambil kira aspek keberkesanannya kepada pelajar agar dapat diselaras di seluruh sekolah. Hal ini adalah kerana mengelak guru mengunakan kaedah pengajaran yang salah. Sungguhpun demikian, pada kali ini beberapa model kaedah pengajaran akan diterang secara jelas. Antara model kaedah pengajaran ialah Masteri, Assure dan juga inquiri.

2.0 PENDEKATAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Model kaedah pengajaran yang akan dijelaskan pada kali ini ialah yang berkaitan dengan model kaedah pengajaran Masteri, Assure dan juga inquiri.

2.1 MODEL KAEDAH PENGAJARAN MASTERI

Konsep pembelajaran masteri telah diperkenalkan di sekolah-sekolah di Amerika pada tahun 1920-an. Pada abad berikut kaedah pengajaran dan pembelajaran masteri ini tersebar luas. Namun begitu, tanpa teknologi kaedah masteri ini semakin pudar dari masa ke semasa. Sungguhpun demikan pada akhir-akhir abad 1950 pembelajaran masteri berseri semula iaitu dengan percubaan menyediakan bahan-bahan yang membolehkan seseorang pelajar itu bergerak ke hadapan mengikut keupayaannya sendiri dan dapat megetahui tahap penguasaan pelajar tersebut daripada apa yang dipelajari. Pada era 1960 an, pembelajaran masteri menjadi lebih kukuh dengan berpandukan oleh falsafah pembelajaran masteri. Pada tahun 1968 Bloom telah diiktiraf sebagai pembentuk teori klasik terhadap model pembelajaran masteri. Walau bagaimanapun pembelajaran masteri dilihat sebagai yang utama. Maka hasilnya kaedah pembelajaran masteri ini tersebar luas

Pelajar tidak boleh meneruskan suatu pembelajaran baru jika pembelajarna lama tidak dapat dikuasai lagi. Di samping itu setiap unit didahului dengan satu ujian diagnostik yang ringkas atau penilian formatif manakala hasil ujian tersebut digunakan untuk menyediakan pengajaran tambahan atau pembetulan untuk membantu pelajar mengatasi masalah mereka. Antara elemen tersebut ialah menentukan dengan jelas apa yang akan dipelajari. Pembelajaran dan pengajaran masteri mampu memberi kesan positif kepada pelajar kerana mempunyai beberapa perkara penting dalm model ini. Selain itu ia memerlukan guru melaksanakan tugastugas analisis dan dengan itu ia menjadi lebih baik bagi guru-guru untuk mengajar unit-unit pembelaharan. Masa untuk belajar mesti boleh diubah suai untuk dipadankan dengan kecekapan. menilai kemajuan pelajar. Perkara penting yang menyebabkan model ini berjaya jika dilaksanakan ialah dapat menyatakan dengan jelas objektif yang mewakili tujuan-tujuan pengajaran dan kurikulum atau pengajaran dibahagikan kepada unit-unit pembelajaran kecil yang setiap satunya mempunyai objektif tersendiri. bagaimana akan dinilai. dan menguji untuk melihat sama ada ada kriteria pembelajaran telah dicapai atau tidak. Antaranya ialah pelajar-pelajar mempunyai kemhiran asas dalam meneruskan setersnya. dan menyediakan pemulihan atau tindak balas yang sesuai. Dalam pembelajaran masteri ini cabarannya ialah suatu jangka masa untuk mengunakan startegi-startegi pengajaran agar pelajar dapat menguasai satu tahap yang sama. membenarkan pelajar belajar mengikut keupayaan masing. Setersnya dalam model masteri ini terdapat beberapa elemen penting. Dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengunakan model masteri ini guru menanggung sepnuhnya tanggung jawab.dan diaplikasikan di sekolah-sekolah kerana hasil daripada pembelajaran mengatakan kaedah ini dapat meingkatakan pembelajaran dalam kelas. Jika berlaku kegagalan dalam pembelajaran berpunca pengajaran guru bukan kerana ketidak upaya pelajar dalam mengusai isi pelajaran. Seterusnya pelaksanaan model ini memerlukan guru .masing. Selain itu bahan-bahan pembelajaran dan startegi pengajaran dikenal pasti. Seterusnya mari kita lihat beberapa kekuatan dalam model pembelajaran dan pengajaran masteri in.

Lihat jadual di bawah untuk lebih memahi perjalanan model masteri ini. Boleh memecahkan pusingan kegagalan. Pada peringkat awal guru menentukan hasil pembelajaran yang akan di ajar pada hari ini. Manakala jika sebaliknya pelajar tidak dapat menguasai isi pembelajaran tersebut pelajar akan melakukan aktivti pemulihan dan . Jika dilihat pada carta aliran di atas mennjukkan bagaimana model masteri ini berjalan. Seterusnya pelajar diberi penialaian untuk melihat tahap penguasaanya jika pelajar tersebut dapat menguasai isi pembelajaran guru akan memberi aktiviti mengaya dan membenarkan meneruskan isi pembelajaran seterusnya.menyatakan obejktif sebelum mereka membentuk aktiviti. Kemudian pilih isi pembelajaran dan susun mengikut keutamaan dan memilih kaedah pengajaran dan pembajaran yang dapat beri kesan.

mesin. Dalam laman web wikipedia mendefinisikan teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu takrifan. Contohnya. Manakala dalam kamus dewan edisi ketiga memberi dua pegertian iaitu teknologi ialah aktiviti atau kajian yg menggunakan pengetahuan sains utk tujuan praktis dlm industri. sains gunaan manakala pegertian kuduan ialah kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal. projektor (perkakasan) dan film. reka bentuk atau alat yang berkesan dan teruji. 2. Sebelum kita pergi lebih mendalam dalam model ini mari kita lihat dulu apa itu teknologi. (perisian) adalah hasil teknologi. dll.2 MODEL ASSURE 2.1 DEFINISI TEKNOLOGI Seterusnya mari kita lihat model yang kedua juga merupakan antara model yang popular dan sangat sesuai digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran hari ini. perniagaan.2. perubatan.seterusnya dinilai semula untuk melihat pelajar tersebut dapat menguasai atau tidak. Selain pandangan di atas. . Molenda dan Russell (1989) dan Romizowski (1988) membawa dua maksud:  Teknologi sebagai proses: Penggunaan pengetahuan sains dan lain-lain cabang ilmu untuk menghasilkan tugasan-tugasan pembelajaran yang praktikal. Hal ini adalah kerana model Assure ini mengunakan teknologi. Takrifan tersebut ialah pembangunan dan penggunaan alatan. pertanian.  Teknologi sebagai produk atau bahan: Penghasilan perkakasan dan perisian hasil dari proses-proses teknologi itu sendiri. bahan dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Suatu proses ke arah penyelesaian kepada masalah-masalah dengan menggunakan teknik. Begitulah model masteri ini beroperasi. kaedah. teknologi mengikut Finn (1960) Heinich.

Proses pula perlu dilihat dalam konteks menggunakan kaedah atau teknik untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. S . pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka serta gaya pembelajaran pelajar tersebut. Dalam proses menganalisis ciri. teknik lebih penting daripada produk kerana untuk menghasilkan sesuatu memerlukan proses. R -require learner participation (memerlukan penglibatan pelajar) dan E . Terdapat beberapa perkara yang perlu dibuat oleh guru dalam langkah pertama ini ialah menganalisis ciri-ciri pelajar. A . Model ini adalah sebagai petunjuk kepada proses. umur.evaluate and revise (melakukan penilaian dan pengubahsuaian).state objectives (menyatakan objektif). Terdapat enam langkah utama dalam model reka benuk pengajaran ASSURE iaitu A analyze learners (menganalisis pelajar). gaya pembelajaran petempatan / daerah / kawasan. media and materials (memilih kaedah. bakat. Bagi Saettler (1990). Model ASSURE merupakan salah satu model reka bentuk pengajaran yang boleh dilaksanakan bagi menentukan keberkesanan pemilihan sesuatu media pengajaran. 1990) iaitu teknologi bukan bererti penggunan mesin sahaja. budaya dan kelas atau taraf ekonomi. Guru memain peranan penting dalam model Assure ini.Penjelasan teknologi sebagai proses dan produk ini sama seperti yang dimaksudkan oleh Saettler (1968. Uutilize media and materials (menggunakan media dan bahan).ANALYZE LEARNERS (MENGANALISIS PELAJAR) Langkah pertama dalam model Assure ini ialah menganalisis pelajar. Model ini memberi tumpuan pada perancangan persekitaran bilik darjah menggunakan media dalam keadaan sebenar. Ciri-ciri umum ini boleh diperolehi semasa sesi suai kenal antara guru dengan murid pada hari pertama persekolahan dan guru daripada pemerhatian guru semasa proses pengajaran dan . S select methods. guru perlulah mengenal pasti ciri-ciri umum yang terdapat pada seseorang murid seperti jantina. media dan bahan sumber). tetapi meliputi teknik penggunaan pengetahuan saintifik. Model ASSURE digunakan oleh guru bagi merancang pengajaran setiap hari di dalam bilik darjah dengan menggunakan media.ciri pelajar. sistem dan reka bentuk pengajaran.

Gaya pembelajaran murid-murid merupakan trait psikologi berkaitan dengan cara dan gaya individu menanggap. Data-data pelajar dapat membantu guru dalam menlicinkan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Selain itu setiap pelajar mempunyai pengalaman dan pengetahuan tersendiri dalam sesebuah kelas. Objektifobjektif pembelajaran secara khusus perlu dinyatakan dengan jelas agar pelajar dapat dipimpin dan dipandu pada satu hala serta menepati kehendak. S . Gaya pembelajaran individu mempengaruhi cara seseorang individu memproses maklumat serta membentuk persepsi. guru perlu menyatakan objektif pelajaran yang akan dicapai oleh murid dan sesuai dengan kehendak pelajar serta menetapkan perubahan tingkahlaku yang akan berlaku pada pelajar.STATE OBJECTIVES (MENYATAKAN OBJEKTIF) Bagi langkah kedua iaitu menyatakan objektif pembelajaran secara khusus. berinteraksi dan bertindak balas secara emosi dengan persekitaran pembelajaran. Ianya merujuk kepada cara yang paling sesuai dan berkesan untuk individu menguasai pembelajaran. Oleh hal demikian dengan menganalisis pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid-murid dapat membantu guru menyediakan pengajaran yang bermanfaat kepada murid-murid. Dalam sesebuah kelas. Hal ini adalah bagi membantu guru menyediakan pengajaran yang berkesan dan pelajar dapat membina pengetahuan secara konstruktivis selain membantu guru mengesan pengetahuan pelajar melalui ujian pra atau melalui soal jawab. Sesuatu perancangan pengajaran dan pembelajaran yang mengambil kira gaya pembelajaran akan menjadikan sesuatu pembelajaran menjadi lebih berkesan. Seterusnya membantu guru dalam mengetahui tahap pengetahuan dan pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh murid-muridnya terlebih dahulu sebelum beralih kepada langkah yang seterusnya. Contoh :  Siapa yang hendak mencapai obejktif ini? .pembelajaran. tahap keupayaan pelajar atau tahap penguasaan seseorang pelajar dengan pelajar lain tidak sama.

media audio dan video. media tayang. Antara jenis-jenis media yang digunakan dari dulu hingga kini ialah media cetak. slaid.SELECT METHODS. 2001). keupayaan. foto. Media ialah penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan (Heinich et al. mengubah suai atau menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran. Sesuatu kaedah yang sesuai perlu dipilih bersesuaian dengan ciri-ciri murid-murid. Seterusnya kita lihat pula jenis-jenis media yang terdiri daripada pelbagai dan boleh dugunakan dalam kelas. Pertama ialah pemilihan kaedah yang paling sesuai. media dan bahan. dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran (Yusup. Kedua ialah format media yang dipilih. gaya pembelajaran serta objektif. 2000. 1981). audio. objektif serta maklum balas yang akan diberi. terdapat tiga langkah proses pemilihan yang perlu dijalankan. MEDIA DAN BAHAN SUMBER) Seterusnya langkah ketiga dalam model ini ialah memilih kaedah pengajaran yang sesuai. . Oleh hal demikian Pemilihan media adalah mengenai bentuk format media yang akan digunakan seperti gambar. komputer dan multimedia dan proses teknologi. MEDIA AND MATERIALS (MEMILIH KAEDAH. Selain itu media juga dapa didenfinisikan peralatan dan bahan yang dibina. media bukan tayang. Pemilihan bahan sumber adalah merujuk kepada isi pelajaran yang difokuskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi mari kita lihat apakah yang dikatakan media.  Apakah objektif yang hendak dicapai? Bagaiamanakah langkah dalam mencapai objektif? S . Ketiga ialah memilih. Dalam pengajaran dan pembelajaran penggunaan media sebenarnya dapat memberi kesan yang posotif. Pemilihan media perlulah mengambil kira kumpulan pelajar. video serta video interaktif. pengetahuan sedia ada.

Pemilihan media dan bahan sumber yang sesuai dapat membantu dan mengekalkan penglibatan pelajar. rancang penggunaan bahan sumber. Penggunaan gambar.EVALUATE AND REVISE (MELAKUKAN PENILAIAN DAN PENGUBAHSUAIAN) Langkah keenam iaitu langkah terakhir dalam model ini ialah melakukan penilaian dan pengubahsuaian. simulasi. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah sesuai. sediakan bahan dengan betul. Antara langkahlangkah yang perlu dilakukan adalah seperti semak / pratonton / kaji bahan sumber sebelum digunakan. penjanaan idea dan penglibatan aktif pelajar. Contoh penglibatan aktif pelajar adalah seperti membuat latihan.REQUIRE LEARNER PARTICIPATION (MEMERLUKAN PENGLIBATAN PELAJAR) Manakala untuk langkah seterusnya dalam model ini ialah iaitu penglibatan pelajar dalam pembelajaran dalam kelas. perbincangan. latih tubi. sediakan persekitaran yang sesuai dengan menyusun bahan dan sumber agar mudah dicapai serta menggunakan bahan sumber secara optimum dan proses pengajaran dan pembelajaran. persoalan penting adalah bagaimana sesuatu media dan bahan sumber dapat dimanfaatkan oleh guru dan pelajar.UTILIZE MEDIA AND MATERIALS (MENGGUNAKAN MEDIA DAN BAHAN) Langkah keempat dalam model ini ialah menggunakan media dan bahan. E . Terdapat beberapa langkah yang perlu dibuat sebelum media dan bahan sumber boleh digunakan dalam proses pengajran dan pembelajaran. sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai bagi . perbincangan serta komen. efektif serta menarik minat pelajar. R . mengadakan sesi pemerhatian. lengkap dan cukup. kuiz.U. Dalam pembelajaran dan pengajaran yang melibatkan pelajar secara aktif akan menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. gambar bersiri video dan animasi dapat mencetuskan perbincangan kumpulan.

Heinich. sesuatu sesi refleksi guru bersama murid-murid perlu dijalankan bagi membolehkan murid-muird memberikan respon terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan secara individu. Sebelum kita pergi lebih lanjut mari kita lihat beberapa istilah yang berkaitan dengan penggunaan media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara fungsi penilaian yang lain juga adalah bagi menjawab persoalan-persoalan seperti :     Adakah objektif akan tercapai? Adakah media tersebut dapat membantu dalam proses pembelajaran? Adakah pelajar dapat mengendalikan media dengan betul? Adakah suasana pembelajaran yang terhasil selesa dan kondusif. Pertama ialah pengunaan media dalam pembelajaran dan pengajaran adalah untuk menghasilakn instruksi dan pembelajaran berkesan.1 Penggunaan Media Dan Teknologi Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Alasan yang ketiga ialah media boleh menyumbang dan memudahkan perkembangan intelektual.2001) yang mendefinisikan media ialah . et al (1989) telah memberi tiga rasional kenapa pengunaan media digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.mendapatkan maklum balas dari pelajar dan memastikan keberkesanannya. Ia adalah bertujuan bagi memasti dan mengenalpasti kelemahan yang terdapat dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran agar penambahbaikan dapat dilakukan pada masa akan datang. Kedua instruksi harus dirancang secara sistematik mengunakan prinsip reka bentuk instruksional. Terdapat beberapa pandangan yang mengatakan pengunaan media dan juga teknologi harus dalam pengajaran dan pembelajaran. DEFINISI MEDIA Media adalah Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima. Manakala Yusup (2000. Oleh itu. (Heinich et al. teori pembelajaran dan komunikasi.0 KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. 1981).

kemahiran tenaga pengajar dan khidmat sokongan. kumpulan sederhana dan juga pelajar individu dan dapat pertimbangan kepada aspek-aspke perkakasa. Antara panduan tersebut ialah media mesti bersesuaian dengan topik dan objektif pengajaran dan pengajaran. “istilah media biasanya digunakan untuk mewakili satu edaran komunikasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu. dirancang dan dilaksana untuk tujuan menyampaikan maklumat dan/atau menghasilkan pembelajaran. audio. Walau bagaimanapun penggunaan media yang tidak sesuai akan memberi masalah kepada pengajaran dan pembelajaran tersebut.Peralatan dan bahan yang dibina. Mungkin media pendidikan mewakili sesuatu yang lebih sedikit dari golongan bahan-bahan mendidik. Menurut R. media mesti mesti sesuai dengan ciri-ciri dan saiz kumpulan sasar iaitu kumpulan besar.2 Panduan umum mengguna media secara berkesan Dalam pembelajaran dan pengajaran sesebuah kelas penggunaan media sangat memberi kesan yang positif kepada pelajar.W Travers (1970).” DEFINISI MUTIMEDIA Multimedia adalah salah satu daripada media yang terangkum dalam teknologi instruksional. Ia merupakan satu pukal pembelajaran kendiri yang interaktif yang dikawal oleh komputer sepenuhnya yang menggabungkan teks. . kesesuaian. visual (gerak dan kaku) dan imej animasi untuk menghasilkan bahan P & P. grafik.M. Selain itu. Oleh itu kita menyebut tentang media televisyen atau media filem bergerak. Oleh hal demikian terdapat beberapa panduan umum dalam mengguna media secara berkesan. perisian. 3.

3 Jenis Media Dan Teknologi Yusuf Hashim (1997) menyatakan bahawa “media pengajaran yang biasa digunakan dalam pengajaran dan latihan terbahagi kepada lapan iaitu: 1. Komputer dan multimedia. slaid. Grafik (lukisan. poster. akhbar. Media tayang gerak (video. Media tayang. cakera dll) 3. Media pameran (model. Media paparan (papan kapur. Media bukan tayang.3. Media cetak (modul pengajaran. boneka. pita audio. papan flanel. Media audio dan video. poskad dll) 5. kartun dll) 4. buku teks. filem. Proses teknologi. Antara media dan teknologi tersebut iala:       Media cetak. cakera padat dll) 8. kad imbasan. Media audio (tutur. Media tayang kaku (transparensi. diorama dll) 6. . papan berita dll) 7. mikrofilem dll) 2. terdapat dalam sebuah laman web yang telah menyenaraikan beberapa jenis media dan teknologi yang digunakan dalam kelas sejak dahulu hingga sekarang. majalah dll) Sungguhpun demikian. Gambar kaku (gambar foto.

media adalah satu komponen dalam pembentukan pengajaran.dari segi pembelajaran memang memberi maklumat seperti TV pendidikan dan radio. dinilai dan kemudian dibaiki mengikut keperluan penuntut dan objektif pembelajaran. Antara kelebihan pengunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran ialah dapat meningkatkan motivasi pelajar.3. filem. kapur. Jika dilihat kembali begitu banyak sekali kelebihan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran. papan hitam. Selain itu berbagai media yang didapati.4 Kelebihan Media Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran dalam kelas yang dibantu dengan penggunaan media sebenarnya memberi kelebihan tersendiri. Selain itu media juga dapat mewujudkan suasana baharuan dan beraneka. Setelah penggunaan media dalam kelas dapat menarik perhatian pelajar-pelajar sudah pastilah dapat mengalakkan penyertaan pelajar secara aktif. penggunaan media dalam pembelajaran dapat mengelakkan pembelajaran daripada menjadi soalan bosan. Kelebihan ini bukan sahaja dirasai oleh pelajar tetapi juga kepada guru. penggunaan media dapat meningkatkan semangat pelajar untuk lebih belajar dengan bersungguh-sungguh. Untuk memuatkan media dalam pengajaran. pengajaran guru perlu dirancangkan dengan sistematik terlebih dahulu supaya pengajaran lebih tersusun. Sesuatu perkara yang perlu dipelajari tetapi berlaku di luar bilik darjah boleh dirakamkan melalui gambar foto. Seterusnya melalui media dapat menarik perhatian pelajar. slaid dan sebagainya maka media adalah sebagai memberi maklumat. video . Berdasarkan pendekatan sistem juga peranan media dikaji. Jika selalunya pengajaran dan pembelajaran dalam kelas hanya melibatkan pen. 3. Di samping itu. Penglibatan pelajar secara aktif adalah sesuatu yang positif kerana dapat membina pelbagai kemahiran dalam diri pelajar. dan kertas sahaja tetapi dengan kehadiran media dalam kelas telah memberi suasana baru kepada pelajar-pelajar dalam kelas.5 Fungsi Media Mengikut pendekatan sistem. dilaksanakan. Penggunaan media dalam kelas sememangnya menarik perhatian pelajar kerana ia melibatkan grafik dan juga audio.

Yang terakhir pengajaran boleh dijalankan secara individu mengikut kebolehan dan kecepatan pelajar sendiri untuk menyelesaikan sesuatu unit pembelajaran. guru tidak perlu berhadapan dengan semua murid pada setiap masa. Di samping itu. Jika murid di negara ini tidak pernah melihat salji. satu filem yang ditayangkan menunjukkan salji serta persekitarannya akan menambah pengalaman murid. Jika pengajaran guru dirancang dengan teratur dan rapi. Dengan melihat filem. media seperti filem boleh memperkayakan pengalaman murid.0 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Setelah kita lihat pendekatan pengajaran model Masteri dan juga Assure mari kita lihat pulsk kaedah-kaedah ataupun teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Guru boleh menggunakan berbagai media untuk menyusun pengajaran dan semua murid tidak perlu menguasai pembelajaran mengikut satu cara sahaja. Ini akan menerbitkan rasa seronak kepada pelajar kerana persekitaran bilik darjah adalah steril. 4. seolah-olah murid sendiri mengalami persekitaran seperti itu. Antara kaedahkaedah pengajaran ialah: . Pada dasarnya kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran mempunyai pelbgai langkah sungguhpun demikian aspek tertentu perlu diambik kira agar ia berkesan. perubahan tingkahlaku murid akan lebih mudah terhasil dan seterusnya pembelajaran berlaku. Perkara-perkara di luar bilik darjah menjadi lebih hampir kepada murid kerana perkara-perkara tersebut boleh dipindahkan di dalam media dan dibawa masuk ke kelas.atau ditulis ceritanya di dalam buku dan kemudian dibawa ke bilik darjah. Oleh kerana seronok melihat atau mendengar media pengajaran tersebut. Seterusnya pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku. televisyen dan media lain pelajar akan terangsang untuk belajar. Murid tidak perlu menanti guru untuk belajar kerana isi pelajaran telah disusun oleh guru mengikut tahap kebolehan murid.

teknik ini Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masingmasing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi. Kaedah kuliah ini tidak sesuai digunaka sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung. kemukakan soalan Sususn maklumat kuliah mengikut susunan logic Sediakan contoh bagi menjelaskan idea utama Gunakan alat bantu Elakkan bercakap tanpa henti melebihi 15 minit dalam satu masa Perhatikan bahasa tanpa lisan yang ditunjukkan oleh pelajar Buat kesimpulan diakhir kuliah PERBINCANGAN Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk.Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal.KULIAH Kaedah ini sebenarnya sejak dulu lagi digunakan. Misalnya bermesyuarat. Selain itu. selain itu pastikan pelajar yang mengikuti pelajaran dengan kaedah ini mengetahui cara mengambil nota. forum.           Pengenalan kepada kuliah supaya menarik minat Nyatakan rangka isi kuliah Beri definisi kepada terminology yang tidak biasa dengan pelajar Mesti fleksibel. bahas dan debat. Waktu kuliah yang menggunakan kaedah ini biarlah pendek. bengkel. beri ruang pelajar komen. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85). seminar. Latihan . Seterusnya mari kita lihat beberapa panduan untuk kaedah kuliah ini berkesan.Teknik ini adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.

tajuk forum yang dipilih haruslah mudah.Dalam menjayakan aktiviti ini.Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :   Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. pencapaian serta peringkat umur pelajar. menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul. kreatif dan rasional.sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya. Oleh hal demikian. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain.   Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. dimana ia dijalankan secara formal. semasa dan selepas aktiviti.Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum. objektif.  Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan.manakala Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri. di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas. menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran. FORUM Kaedah atau teknik Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai. . Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut manamana yang penting.Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai.

Di samping itu. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.Penggunaannya mendorong menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya. .Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat. cadangan. Selain itu.Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. DRAMA Kaedah drama ini sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus. isu atau tugasan semula. disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.SIMULASI Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. gerak tangan.Melalui kaedah drama ini ia dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar.dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.Kaedah drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. kepala dan lain-lain) dengan berkesan dapat dalam sesuatu dan interaksi merangsang bahasa pelajar atau untuk perbuatan. memberi dan berkongsi sesuatu.Pelajar pulak bebas meluahkan sesuatu. unsur paralinguistik (jeda. elektif dan audiolingual.Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. membuat penemuan.

B. Aktiviti kuiz ini bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Setersnya mari kita lihat tujuan kuiz.   Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan. Pelbagai kaedah ini adalah untuk tujuan meningkatkan motivasi pelajar. perkembangan dan penutup. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalansoalan secara teka-teki. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk. pemulihan dan pengukuhan.   Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Sebenarnya terdapat pelbagai kaedah dan teknik pengajaran dalam dunia pendidikan. penggayaan.   Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. .  Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan.KUIZ Kaedah atau tekni ini diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B. makna dan penggunaan bahasa yang tepat.  Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputi pertandingan antara pelajar. memberi kefahaman lebih dalam pengajaran dan pembelajaran dan memberi kesan positif pada pelajar-pelajar.C).

Shah Alam : Siri Pendidikan Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.. menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai kemudian dibantu oleh peralatan media dan teknologi sudah pasti akan memberi kesan yang positif kepada pelajar.E. Kesimpulannya.D. Kaedah pengajaran akan lebih berkesan bukan sahaja kepada pelajar malh kepada guru jika dibantu oleh peralatan media dan teknologi. edisi ke-8. M. dengan pemilihan pendekatan kaedah pengajaran yang betul. Instructional Technology and Media for Learning. 1994. Teknologi Pengajaran. Akhir sekali. Media dan teknologi juga merupakan aspek yang penting dapat membantu pelajar dalam memotivasikan dirinya. & Russell. R. Yusuf Hashim. New Jersey. 2005 . seorang guru perlu memilih pendekatan yang sesuai dengan menitik beratkan aspek kesesuaiannya dengan pelajar-pelajar.M.W. Travers.5. & Molenda.. Hal ini adalah perkara-perkara yang penting dan mempengaruhi tahap penguasaan seseorang pelajar. Antara perkara-perkara yang berikut seperti yang tertera pada huraian di atas iaitu pendekatan kaedah pengajaran. S. Kemudian seorang guru juga perlu memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat memberi kesan positif kepada pelajar seterusnya tahap pengusaan isi pelajaran semakin bertambah. J. 1997 Smaldino.0 PENUTUP Dalam pembelajaran dan pengajaran di sesebuah kelas memerlukan beberapa perkara yang penting agar pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar seterusnya memberi kesan yang positif kepada pelajar-pelajar. teknik atau kaedah pengajaran dan penggunaan media dalam pengajaran harian. Media Pengajaran Untuk Pendidikan dan Latihan. dan juga kepada guru iaitu dapat melancarkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Pearson Prentice Hall. Heinich. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful