-0

-

KATA ALU-ALUAN
PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Perancangan Strategik 2011-2013 merupakan rangka kerja yang komprehensif kepada seluruh warga pendidikan dalam usaha untuk mencapai visi Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Bagi merealisasikan perancangan berkenaan, Pelan Tindakan Strategik (PTS) 2011 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman telah disediakan dan telah dilaksanakan sepanjang tahun 2011 yang lalu. PTS 2012 merupakan kesinambungan kepada pelaksanaan PTS 2011. Kajian teliti telah dilaksanakan untuk membuat penambahbaikan terhadap aspekaspek tertentu dalam pelaksanaan PTS 2011. PTS 2012 juga turut mengambil kira fokus-fokus yang telah dinyatakan dalam Haluan Kerja Pendidikan KPM yang berteraskan prinsip kerja X-PLUS bagi merealisasikan agenda transformasi negara. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus-lumus membuat kajian penambahbaikan dan menyediakan PTS 2012 ini. Sesungguhnya usaha besar ini diharapkan dapat menjamin pencapaian visi Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman.

MANSOR BIN LAT PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

-1-

KATA ALU-ALUAN
TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Pelan Tindakan Strategik (PTS) 2012 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman merupakan kesinambungan daripada PTS 2011 yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2011. Selepas pelaksanaan PTS 2011, kajian telah dilaksanakan secara komprehensif untuk menilai sebarang kelemahan serta mengambil kira segala perkembangan serta program semasa Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). PTS 2012 turut mengambil kira segala aspek yang diberikan fokus dalam Haluan Kerja Pendidikan KPM yang berteraskan prinsip kerja X-PLUS bagi merealisasikan agenda transformasi negara. Semua pihak turut diberikan peluang untuk menilai dan mencadangkan penambahbaikan untuk dilaksanakan dalam tahun 2012. Melalui proses ini, PTS 2012 diharapkan dapat memenuhi semua kehendak di peringkat JPN serta memenuhi hasrat di peringkat KPM. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang telah berusaha dengan gigih dalam menyediakan PTS 2012 untuk menjadi panduan dalam melaksanakan semua program pendidikan tahun 2012. Komitmen daripada semua pihak secara berterusan akan menjadi elemen utama dalam memastikan matlamat strategik yang telah digariskan tercapai sepenuhnya.

HAJI ROOSLEE BIN ISMAIL TIMBALAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

-2-

...................................................................................................................... Stakeholders dan Pelanggan .................................................... KPI Utama Prestasi Akademik PMR ........................................................................................................................... -38 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ........................................................ KPI Utama Prestasi Akademik SPM .............................................................................................. Visi dan Outcome .......................................................................................................... Lagu ................................................................................................................................. KANDUNGAN ............................................................. KPI Utama Prestasi Akademik STPM ...... Dasar Kualiti .................................................................................................................................................................. Logo ........................................................................................................ Kata Alu-aluan Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman ............... Objektif ... LATAR BELAKANG ORGANISASI ............................. Nilai Bersama ....................................................................... Moto dan Matlamat ........................................................................... KPI Utama Prestasi Akademik UPSR .............................................................................................. Etika Kerja .......................................... 7 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ....................................................................................... Tema................................................................................................................................................................ Misi................................................................................................................ Mandat ............................................................................................................................ Piagam Pelanggan ............................................................................................ SENARAI RAJAH ................................................................................................ 1 2 3 6 SENARAI JADUAL .........................................................................................................................................................................................KANDUNGAN Kata Alu-aluan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....... Guru......................................................... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ................................. Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab............................................. Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian .................................. Pencapaian Akademik Peperiksaan Awam ........................................................... 40 Statistik Sekolah..... PENCAPAIAN AKADEMIK............................................................................................ Jawatankuasa Kerja Pelan Tindakan Strategik 2012 ................................... Olahraga.................... Petunjuk Prestasi Utama (KPI)...............MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI ................ Pelan Tindakan....................... Pengurusan Tertinggi 2011 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman ........ Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian .............. Strategi.... 45 46 50 67 68 70 79 80 85 -4- ..................................... Pelan Tindakan................................ 41 MATLAMAT STRATEGIK 1 ................................................................ Bukan Guru.......................................... Pelan Tindakan................... Guru.......................... Meningkatkan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan Objektif............................ Petunjuk Prestasi Utama (KPI).......... Bukan Guru......................................... 27 28 29 30 31 32 33 34 36 MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN.................. Mengukuhkan integriti dalam kalangan warga pendidikan Objektif........... KOKURIKULUM DAN SUKAN ................................................... Petunjuk Prestasi Utama (KPI)........................................... Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab.................................................................................................................................................................. Enrolmen Dan Kelas Sekolah Rendah .......................................................... Strategi............................................... MATLAMAT STRATEGIK 2 ... Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab.......... Strategi............................. 39 Statistik Sekolah. Enrolmen Dan Kelas Sekolah Menengah .................................................... Kokurikulum ....................................... Memantapkan pengurusan kurikulum ke arah pencapaian akademik yang cemerlang secara berterusan Objektif.................................................. Jawatankuasa Induk Pelan Tindakan Strategik 2012 ..................................................................................................................................... Sukan...................................... MATLAMAT STRATEGIK 3.............................

.................................. Petunjuk Prestasi Utama (KPI)....................................... 99 100 102 111 112 114 121 122 125 133 134 136 141 SENARAI SINGKATAN NAMA SEKTOR & BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI ............................................................. Menambah baik hubungan profesional dengan agensi-agensi pendidikan dan pihak-pihak berkepentingan Objektif........ Petunjuk Prestasi Utama (KPI)........ Pelan Tindakan.............................................................. 144 SENARAI SINGKATAN............ Petunjuk Prestasi Utama (KPI).............................................................. PENUTUP .......... 145 -5- ..................................... Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab...... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ....... Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dan berketerampilan positif Objektif.................... Meningkatkan penyertaan aktif serta pencapaian dalam kokurikulum dan sukan ke peringkat tertinggi Objektif.................................. Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ......................................................................................... Strategi..................... MATLAMAT STRATEGIK 5.............. Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian .......................................................................... Pelan Tindakan...... Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab............ Strategi.............................. Strategi......................MATLAMAT STRATEGIK 4..... Pelan Tindakan.................................... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ... Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab.................. ...... MATLAMAT STRATEGIK 7........................................................... Petunjuk Prestasi Utama (KPI)..................................... Tarikh / Tempoh dan Tanggungjawab................................... Menyediakan infrastuktur dan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran Objektif.............................. Pelan Tindakan... MATLAMAT STRATEGIK 6...... Strategi........................................................................

.......................................................................…………………………………………………………………....... Teras Haluan Kerja Pendidikan Merealisasikan Agenda Transformasi Negara ........................ 15 16 19 21 23 25 Etika Kerja ……………………………………………………………………………………… 17 Stakeholders dan Pelanggan ............................... 14 Misi....................... 26 Matlamat Strategik ................... Dasar Kualiti …………………………………………………………………………………… Nilai Bersama …………………………………………………………………………………............................................. 24 Proses Kerja Pembinaan Haluan Kerja Pendidikan .......... Visi dan Outcome ........... Elemen Penentu Kejayaan ............... 43 143 -6- ...................................SENARAI RAJAH Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 Rajah 6 Rajah 7 Rajah 8 Rajah 9 Rajah 10 Rajah 11 Rajah 12 Rajah 13 Mandat ……………………………………………………………………………………….. Tema.............…………………………………………………………………………… 42 Model Asas Perancangan Strategik 2011-2013 .................. Moto dan Matlamat …………………………………………………………………… Objektif Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman …………………………………...…......

................ Bukan Guru.................................................. Pencapaian Peperiksaan Awam 2009 – 2010 / 2011 ................................. Guru. 34-35 Pencapaian Tiga Tempat terbaik Pertandingan Kokurikulum Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2011 .......................... Bukan Guru.......... Keputusan 2010 & Sasaran Pencapaian SPM 2011-2013 ……........................ Keputusan 2010 & Sasaran Pencapaian STPM 2011-2013 …. Statistik Sekolah..... Guru................................ 41 -7- .......................................................................................................SENARAI JADUAL Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Jadual 8 Jadual 9 Jadual 10 Keputusan 2010-2011 & Sasaran Pencapaian UPSR 2012-2013 . Enrolmen Dan Kelas (Sekolah Menengah) ..... 9 10 11 12 32 Pencapaian Tiga Tempat Terbaik Pertandingan Olahraga Peringkat Kebangsaan 2011 ....... 36-37 40 Statistik Sekolah.. Keputusan 2010 & Sasaran Pencapaian PMR 2011-2013 ................... Enrolmen Dan Kelas (Sekolah Rendah) ........................ 33 Pencapaian Tiga Tempat Terbaik Pertandingan Sukan Peringkat Kebangsaan 2011 ..................

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan Malaysia warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. -8- . berakhlak mulia. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

45 2.72 2012 70.00 2.340 8.80 2013 75.00 4.339 10.00 1.60 2.000 15.50 KRITERIA / TAHUN Peratus Mencapai Tahap Minimum Gred Purata Negeri Peratus Mencapai A Semua MP Peratus Gagal Semua MP Jadual 1 : Keputusan 2010-2011 & Sasaran Pencapaian UPSR 2012-2013 -9- .44 3.00 2.KPI UTAMA PRESTASI AKADEMIK UPSR UPSR 2010 62.270 11.04 2011 64.00 1.

08 2011 67.60 0.50 0.00 0.700 6.00 2.06 2012 70.00 2.857 5.600 7.500 9.00 2.57 2.05 2013 73.03 KRITERIA / TAHUN Peratus Mencapai Tahap Minimum Gred Purata Negeri Peratus Mencapai A Semua MP Peratus Gagal Semua MP Jadual 2 : Keputusan 2010 & Sasaran Pencapaian PMR 2011-2013 .10 - .KPI UTAMA PRESTASI AKADEMIK PMR PMR 2010 62.50 0.

050 2012 56.00 90.00 95.392 1.000 KRITERIA / TAHUN Peratus Mencapai Tahap Minimum Peratus Layak Dapat Sijil Gred Purata Negeri Peratus Mencapai A Semua MP Peratus Gagal Semua MP Jadual 3 : Keputusan 2010 & Sasaran Pencapaian SPM 2011-2013 .000 2013 60.10 2011 54.00 93.00 92.200 2.76 5.00 5.00 5.KPI UTAMA PRESTASI AKADEMIK SPM SPM 2010 49.50 0.000 3.00 5.44 0.11 - .00 0.100 3.50 0.

50 58.00 4.00 2.KPI UTAMA PRESTASI AKADEMIK STPM STPM 2010 95.30 2011 98.54 2.00 2013 100 2.00 2012 99.64 2.50 53.00 2.33 0.90 4.50 2.50 KRITERIA / TAHUN Peratus Mencapai 1P dalam STPM Purata Nilai Gred Kumulatif Peratus A Semua MP Peratus Mendapat 4P&5P STPM Peratus Gagal Mendapat Sijil STPM Jadual 4 : Keputusan 2010 & Sasaran Pencapaian STPM 2011-2013 .12 - .81 46.44 1.30 2.00 55.00 3.

13 - . Moto dan Matlamat Etika Kerja Logo Objektif Piagam Pelanggan Lagu Dasar Kualiti Nilai Bersama Stakeholders dan Pelanggan .LATAR BELAKANG ORGANISASI • • • • • • • • • • • Mandat Misi dan Visi Tema.

14 - .Rajah 1 : Mandat .

Visi dan Outcome .Rajah 2 : Misi.15 - .

Moto dan Matlamat .Rajah 3 : Tema.16 - .

17 - .Rajah 4 : Etika Kerja .

keikhlasan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab BULATAN KETERANGAN BENTUK Kesepaduan dan semangat sepasukan dalam mencapai visi organisasi MATA PEN Sebaran ilmu yang berterusan demi kemajuan agama. kesungguhan dan keberanian warga pendidikan dalam mengharungi cabaran ke arah mencapai kecemerlangan berterusan PUTIH Kesucian. bangsa dan negara BUKU Pembinaan warganegara yang berteraskan kepada keimanan. negara dan organisasi HIJAU Ketenangan dan keharmonian yang menjadi teras kejayaan organisasi MERAH Semangat kecekalan.18 - . penguasaan ilmu dan amalan nilai-nilai mulia UKIRAN Kepelbagaian budaya dan warisan negara yang menjadi teras jati diri bangsa Malaysia .LOGO KETERANGAN WARNA KUNING Kesetiaan dan kepatuhan kepada raja.

Rajah 5 : Objektif Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman .19 - .

PIAGAM PELANGGAN Kami Warga Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : 1. 2. 5. PPD dan sekolah diberi jawapan dalam tempoh satu minggu dari tarikh penerimaan Memastikan bayaran bil dan invois yang lengkap dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan. 7. Memastikan segala aduan kepada atau mengenai JPN. emosi dan jasmani. Memastikan perkhidmatan kaunter yang mesra. teguran dan cadangan yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan. PPD dan sekolah-sekolah diberi jawapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan. 8. . Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan. 4. Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memastikan semua urusan peperiksaan dan pentaksiran dilaksanakan dengan cekap. 9. 10. adil.20 - . Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dalam usaha memperkembangkan potensi secara seimbang dari segi intelek. cekap dan responsif terhadap kehendak semua pelanggan. Menentukan segala surat dan rayuan kepada dan mengenai JPN. amanah dan sah. Memastikan segala keperluan asas untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah disediakan dengan lengkap. 6. 3. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan. rohani.

21 - .Rajah 6 : Dasar Kualiti .

PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG L A G U Kamilah Warga Pendidikan Dengan Semangat Jati Diri Membina Mental Jasad Rohani Menghadapi Cabaran Esok Pastinya Lebih Baik Azam Kita Setiap Masa Inilah Sumpah Setia Kita Warga Yang Berwibawa Kita Berikrar Untuk Berjaya Seiring Wawasan Negara Kita Berikrar Untuk Berjasa Pada Agama. Nusa Dan Bangsa Buktikanlah Kegemilangan Negeri Kedah Darul Aman Imejmu Kan Kami Julang Tinggi Maruahmu Terpelihara Berjaya.22 - . Berjaya. Berjaya .

23 - .Rajah 7 : Nilai Bersama .

24 - .Rajah 8 : Stakeholders dan Pelanggan .

Rajah 9 : Teras Haluan Kerja Pendidikan Merealisasikan Agenda Transformasi Negara .25 - .

Rajah 10 : Proses Kerja Pembinaan Haluan Kerja Pendidikan - 26 -

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI

• PENGURUSAN TERTINGGI 2011 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN • JAWATANKUASA INDUK PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 • JAWATANKUASA KERJA PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012

- 27 -

PENGURUSAN TERTINGGI 2011 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Pengarah Pelajaran Timbalan Pengarah Pelajaran Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Pengurusan Akademik Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Pendidikan Islam Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Pengurusan Maklumat dan ICT Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Penilaian dan Peperiksaan Jaminan Kualiti Psikologi dan Kaunseling

Encik Mansor bin Lat, S.M.P, A.M.N, B.C.K., B.K.M. Tuan Haji Rooslee bin Ismail, B.C.K.

Tuan Haji Munajat bin Tamrin, B.C.K. Tuan Haji Asmee bin Haji Tajuddin, A.M.K., B.C.K. Encik Sofaruddin bin Ismail, B.C.K. Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdullah Tuan Haji Abdul Aziz bin Hassan

Encik Abd Halim bin Ahmad Tuan Haji Mohammad bin Haji Abd. Hamid, B.C.K.

Tuan Haji Ismail bin Shaidan, B.C.K. Tuan Haji Mohamad Jamil bin Md Noh, A.M.N. Tuan Haji Badrunsham bin Dahalan @ Omar, B.C.K.

- 28 -

C.M.M. B.K. (Ketua Sektor Jaminan Kualiti) Tuan Haji Badrunsham bin Dahalan @ Omar.K. A. B.N. (Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan) Tuan Haji Mohamad Jamil bin Md Noh. Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Tuan Haji Rooslee bin Ismail.K. Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Encik Mahadhir bin Ismail Sektor Pengurusan Akademik Tuan Haji Munajat bin Tamrin. A.K.K. (Ketua Sektor Pengurusan Sekolah) Tuan Haji Asmee bin Haji Tajuddin.C.P. (Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan) Tuan Haji Ismail bin Shaidan..JAWATANKUASA INDUK PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 Pengerusi Encik Mansor bin Lat.C. B. B.K.K. (Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas) Tuan Haji Abdul Aziz bin Abdullah (Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam) Tuan Haji Abdul Aziz bin Hassan (Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan) Encik Abd Halim bin Ahmad (Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT) Tuan Haji Mohammad bin Haji Abd. B.C.C.N.M.. (Ketua Sektor Pengurusan Akademik) Encik Sofaruddin bin Ismail. S. B.K.K. B. Hamid.C.C.M.K. (Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling) Puan Rosnah binti Saad (Ketua Penolong Pengarah BTPN Kedah) . B.29 - Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa .M. A.C. B.

C.30 - Naib Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa . B. Roslan bin Zainol (Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT) Encik Nurun Ihsan bin Hasbullah (Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan) Tuan Haji Ahmad Subri bin Abdul Majid (Sektor Penilaian dan Peperiksaan) Encik Mohd Shukri bin Yop @ Abdul Aziz (Sektor Jaminan Kualiti) Encik Mohamad Nazir Bin Abdul Rahman (Sektor Psikologi dan Kaunseling) Encik Zahari bin Awang (Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah) . Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Encik Mahadhir bin Ismail Sektor Pengurusan Akademik Encik Abu Yazit bin Saad (Sektor Pengurusan Sekolah) Tuan Haji Ahmad Sharifuddin bin Musa (Sektor Pengurusan Akademik) Tuan Syed Mohamad Khairizam bin Syed Shith Alhabshee (Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas) Tuan Haji Mahir bin Mohamad (Sektor Pendidikan Islam) Encik Mohd Nadzri bin Ishak (Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan) Encik Md.JAWATANKUASA KERJA PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 Pengerusi Tuan Haji Rooslee bin Ismail.K. B.C. Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Tuan Haji Munajat bin Tamrin.K.

PENCAPAIAN AKADEMIK. KOKURIKULUM & SUKAN • PENCAPAIAN AKADEMIK PEPERIKSAAN AWAM o o o o Ujian Pencapaian Sekolah Rendah Penilaian Menengah Rendah Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia • PENCAPAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN o Olahraga o Sukan o Kokurikulum .31 - .

560 1.00 90.14 5.64 SPM 2010 49.340 8.44 0.32 - .33 4.51 UPSR 2010 62.43 5.34 0.72 PMR 2009 58.94 0.122 PMR 2010 62.33 0.60 2.PENCAPAIAN PEPERIKSAAN AWAM 2009-2010/2011 KRITERIA / TAHUN Peratus Mencapai Tahap Minimum / 1P dalam STPM Peratus Layak Mendapat Sijil SPM Gred Purata Negeri / PNGK STPM Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Mendapat 4P&5P dalam STPM Peratus Gagal Semua Mata Pelajaran / Gagal Mendapat Sijil STPM UPSR 2009 63.87 2.857 5.372 9.10 STPM 2009 94.40 90.22 2.76 5.339 10.44 3.880 4.22 2.45 2.04 UPSR 2011 64.13 STPM 2010 95.30 2.50 50.81 46.30 Jadual 5 : Pencapaian Peperiksaan Awam 2009 – 2010 / 2011 .33 0.57 2.00 4.90 4.392 1.60 0.08 SPM 2009 46.

OLAHRAGA
BIL 1 PERTANDINGAN Kejohanan Balapan dan Padang MSSM Jadual 6 : Pencapaian Tiga Tempat Terbaik Pertandingan Olahraga Peringkat Kebangsaan 2011 2011 8 Emas / 11 Perak / 11 Gangsa

- 33 -

SUKAN
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gimrama Gimnastik Akuatik Golf Merentas Desa Boling Tenpin Tenis Sepak Takraw Bola Keranjang Badminton Catur Kriket Bola Tampar PERTANDINGAN 2011 1 Emas / 2 Perak / 1 Gangsa 1 Perak / 2 Gangsa 3 Emas / 3 Perak / 4 Gangsa 1 Gangsa 1 Gangsa 2 Perak 1 Emas / 2 Perak / 1 Gangsa 1 Emas / 1 Perak / 1 Gangsa -

- 34 -

BIL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ping Pong Skuasy Bola Sepak Bola Baling Hoki Ragbi Bola Jaring Sofbol

PERTANDINGAN

2011 1 Emas / 1 Perak / 1 Gangsa 6 Emas / 1 Perak / 1 Gangsa 1 Emas 3 Emas / 2 Perak / 3 Gangsa 10 Emas / 10 Perak / 6 Gangsa Ketiga

Perahu Layar Memanah Mahrajan Sukan Memanah Majlis Ihtifal Institusi Pendidikan Agama Peringkat Kebangsaan Jadual 7 :

Pencapaian Tiga Tempat Terbaik Pertandingan Sukan Peringkat Kebangsaan 2011

- 35 -

KOKURIKULUM BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PERTANDINGAN Po Leung Kuk 14th Primary World Matmematics Contest (Hong Kong) Volvo Adventure and Partnership with United Nations Environment Program (Sweden) Pertandingan Forum Remaja Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Pertandingan Bahas Ala Parlimen Bahasa Melayu Perkhemahan Kelab Rukun Negara Kebangsaan Pesta Pantun Sekolah Menengah Bahasa Bahasa Inggeris Pidato Pelaburan Piala PNB R3 Solar Boat Competition World Marching Band Competition National Marching Band Competition National Robotic Competition 2011 3 Perak / 2 Gangsa Naib Johan Naib Johan 3 Johan / 2 Naib Johan / 2 Ketiga Ketiga Naib Johan Johan Johan Naib Johan Naib Johan Johan Johan / Ketiga Naib Johan .36 - .

BIL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Reka Cipta dan Inovasi PERTANDINGAN 2011 Johan Naib Johan 5 Johan / 8 Naib Johan Ketiga Ketiga Johan 4 Johan / 1 Naib Johan 3 Johan / 3 Naib Johan 1 Johan / 2 Naib Johan / 1 Ketiga 5 Johan / 1 Naib Johan Anugerah Alam Sekitar di bawah Program Rakan Alam Sekitar Perkhemahan Kadet Polis Toyota Eco Youth Challange Cerita Sekolah Rendah Konvensyen Doktor Muda Peringkat Kebangsaan Festival Nasyid Sekolah-sekolah KPM Tahun 2011 Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-sekolah KPM Tahun 2011 Majlis Ihtifal Institusi Pendidikan Agama Peringkat Kebangsaan Perkhemahan Kadet Remaja Sekolah (KRS) Majlis Ihtifal Institusi Pendidikan Agama Peringkat Kebangsaan Jadual 8 : Pencapaian Tiga Tempat terbaik Pertandingan Kokurikulum Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2011 .37 - .

.38 - .

39 - . GURU. BUKAN GURU.MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN • STATISTIK SEKOLAH. GURU. BUKAN GURU. ENROLMEN DAN KELAS ( SEKOLAH MENENGAH ) . ENROLMEN DAN KELAS ( SEKOLAH RENDAH ) • STATISTIK SEKOLAH.

ENROLMEN DAN KELAS SEKOLAH RENDAH ( SEHINGGA 15 NOVEMBER 2011 ) JENIS SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Sekolah Kebangsaan (Khas) SR Agama (SABK) JUMLAH BILANGAN SEKOLAH 387 90 58 2 2 539 BILANGAN GURU 14547 1911 948 70 41 17517 BILANGAN BUKAN GURU 2341 386 185 46 5 2963 ENROLMEN 189535 25853 10465 161 537 226551 BILANGAN KELAS 6363 963 505 32 19 7882 Jadual 9 : Statistik Sekolah. GURU. Enrolmen Dan Kelas (Sekolah Rendah) . BUKAN GURU.40 - . Guru. Bukan Guru.STATISTIK SEKOLAH.

41 - . BUKAN GURU. ENROLMEN DAN KELAS SEKOLAH MENENGAH ( SEHINGGA 15 NOVEMBER 2011 ) JENIS SEKOLAH BILANGAN SEKOLAH BILANGAN GURU BILANGAN ENROLMEN BUKAN GURU BILANGAN KELAS SMK SM Vokasional SM Teknik SMK Agama SM Berasrama Penuh SM + SR (Model Khas) SM Agama (SABK) JUMLAH JUMLAH BESAR ( SR & SM ) 147 4 2 4 5 2 15 179 718 12319 421 177 260 307 128 427 14039 31556 1884 87 39 72 133 36 105 2356 5319 162143 2526 1211 3210 3324 1530 5317 179261 405812 5348 104 51 114 123 53 168 5961 13843 Jadual 10 : Statistik Sekolah. Bukan Guru. Enrolmen Dan Kelas (Sekolah Menengah) . GURU. Guru.STATISTIK SEKOLAH.

42 - .Rajah 11 : Matlamat Strategik .

43 - .Rajah 12 : Model Asas Perancangan Strategik 2011-2013 .

.44 - .

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI). TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB . PELAN TINDAKAN. TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI.45 - .MATLAMAT STRATEGIK 1 Meningkatkan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan • OBJEKTIF.

46 - ..

Pematuhan prosedur kualiti dalam penempatan dan pertukaran guru berasaskan MS ISO 9001:2008 (PK01 dan PK02 ) (S-PS) . Bilangan Guru Besar menerima Tawaran Baru (S-JK) g. Jumlah Sekolah Perkasa (S-PS) e. Peratus sekolah yang mencapai tahap Gemilang berasaskan instrumen SKPM (S-JK) b. 1. Bilangan sekolah Band 6 dan 7 (S-JK) i.00% 5 10 40 7 40 19 SM 121 SR 20 SM 1 SR 20 SM 22 SR Objektif Kualiti Tercapai / Tiada NCR d. Jumlah Sekolah Kluster (S-PS) TOV 10.OBJEKTIF 1.1 Meningkatkan kualiti dan kecemerlangan kepimpinan organisasi pendidikan KPI a.94% 4 8 33 5 36 17 SM 112 SR 25 SM 3 SR 14 SM 6 SR Objektif Kualiti Tercapai / Tiada NCR SASARAN 2012 11. Bilangan Pengetua menerima Tawaran Baru (S-JK) f.2 Menambah baik kecekapan pengurusan perjawatan pendidikan Bilangan sekolah mencapai 5 Bintang SSQS (BTPN) a. Jumlah Sekolah Berprestasi Tinggi (S-PS) c.47 - . Bilangan sekolah Band 1 dan 2 (S-JK) h.

00% 60.00% 100% .00% 90. Peratus kesahan dan ketepatan data pengurusan pendidikan EMIS (S-PM&ICT) b.10% 100% 80. Peratus kekerapan penggunaan portal rasmi di peringkat JPN (S-PM&ICT) d. Peratus pencapaian dalam pengurusan dan penggunaan Pusat Akses Sekolah berasaskan instrumen SPPICTS (BTPN) 90.4 Meningkatkan ketepatan dan kecekapan pengurusan sistem maklumat pendidikan a.00% 98.OBJEKTIF 1.48 - .00% 80. Bilangan sekolah yang mematuhi tatacara kewangan (mendapat Sijil Tanpa Teguran Kategori Baik) (S-K2P) TOV 40 SASARAN 2012 50 38 48 1. Peratus kekerapan penggunaan data EMIS dalam pengurusan sekolah (S-PM&ICT) c. Peratus kekerapan penggunaan portal rasmi di peringkat PPD (S-PM&ICT) e.3 Memantapkan pengurusan kewangan dan akaun KPI a. Peratus kekerapan penggunaan portal rasmi JPN oleh sekolah (S-PM&ICT) f.00% 95.00% 100% 80.00% 60. Bilangan sekolah yang terlibat dalam pemantauan secara fizikal atau temuduga oleh Unit Akaun JPN (S-K2P) b.

00% 1.OBJEKTIF 1. Peratus aduan berasas yang berjaya diproses mengikut prosedur KPM / diselesaikan berasaskan kuasa di peringkat JPN (S-PS) a.00% .50% 99. Bilangan sekolah yang dipantau pengurusan aset alih kerajaan di sekolah (S-K2P) b.00% 215 10.5 Mengurangkan aduan berasas dan meningkatkan kecekapan pengurusan aduan Memantapkan pengurusan aset alih kerajaan KPI a.49 - .7 Memantapkan budaya ICT dalam kalangan warga sekolah a. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan aset alih kerajaan di sekolah (S-K2P) TOV 40 100% SASARAN 2012 berkurang 100% 1. Peratus pencapaian penarafan bintang pada tahap 3 Bintang ke atas menggunakan instrumen Smart School Qualification Standard (SSQS) (BTPN) 98.6 70 1. Bilangan aduan berasas yang diterima (S-PS) b.

50 - ..

51 - .1.STRATEGI 1.2 Memastikan amalan kepimpinan berkesan di JPN. PPD dan sekolah melalui latihan dan perkongsian maklumat profesional PELAN TINDAKAN Latihan kepimpinan organisasi pendidikan peringkat JPN dan PPD Latihan kepimpinan organisasi sekolah menengah dan sekolah rendah Mengadakan jalinan dan kerjasama profesional dalam kalangan kepimpinan JPN dan PPD Mengadakan jalinan dan kerjasama profesional dalam kalangan kepimpinan sekolah melalui MGB dan MPSM Lawatan penandaarasan ke atas pemimpinpemimpin sekolah yang cemerlang Seminar Kepimpinan Pendidikan Peringkat Negeri TARIKH / TEMPOH Mac / Mei Mac / Jun Setiap bulan Jun / November TJ S-JK S-PS S-PS / S-JK S-JK November Jun Mac / Jun September Disember Mac / Jun September Disember Sepanjang Tahun S-PS S-JK / S-PS S-K2P 1. PPD dan sekolah melalui penyeliaan berterusan Penyeliaan amalan kepimpinan peringkat JPN berasaskan kriteria Star Rating Penyeliaan amalan kepimpinan peringkat PPD berasaskan kriteria Star Rating Penyeliaan ke atas kepimpinan sekolah menggunakan instrumen SKPM S-K2P S-PS / S-JK .1 Memantapkan kemahiran kepimpinan JPN.1.

52 - .3 Memberikan pengiktirafan terhadap kepimpinan yang membawa kecemerlangan dan kejayaan PELAN TINDAKAN Menentukan kriteria untuk pengiktirafan kecemerlangan kepimpinan PPD dan sekolah TARIKH / TEMPOH Disember (UPSR) Januari (PMR) Februari / Mac(SPM/STPM) Mei ( Hari Guru ) TJ S-PA / S-JK S-PPK / S-PI S-PS&PK Pencalonan kepimpinan yang membawa kecemerlangan serta kejayaan PPD dan sekolah Disember (UPSR) Januari (PMR) Februari / Mac (SPM/STPM) Mei ( Hari Guru ) Julai ( SABK / SMKA ) S-PA / S-JK S-PPK / S-PI S-PS&PK Pengiktirafan kepada kepimpinan yang membawa kecemerlangan serta kejayaan PPD dan sekolah dalam bidang akademik Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Negeri Pengiktirafan kepada kepimpinan yang membawa kecemerlangan serta kejayaan PPD dan sekolah dalam bidang kokurikulum dan sukan Mencalonkan sekolah-sekolah untuk pengiktirafan peringkat kebangsaan atau antarabangsa Disember (UPSR) Januari (PMR) Februari / Mac (SPM/STPM) April Oktober S-PA / S-PI S-PS&PK SPA S-PPK S-PS&PK Oktober S-PA / S-JK S-PPK / S-PI S-PS .1.STRATEGI 1.

1.53 - .4 Meningkatkan pengurusan organisasi melalui pematuhan kepada kriteria Instrumen Star Rating Melaksanakan tindakan punitif terhadap kes-kes ketidakakuran dan kegagalan kepimpinan organisasi pendidikan PELAN TINDAKAN Taklimat penilaian organisasi berasaskan Star Rating kepada semua sektor di JPN dan PPD Melaksanakan semakan kendiri pengurusan berasaskan Star Rating oleh semua Sektor dan PPD Menyebar luas maklumat berkaitan kes-kes ketidakakuran dan kegagalan kepimpinan organisasi pendidikan Menyediakan rekod kes-kes ketidakakuran dan kegagalan kepimpinan organisasi pendidikan Memastikan semua pemimpin organisasi pendidikan menyediakan surat penjelasan dalam kes-kes ketidakakuran dan kegagalan kepimpinan sekolah Melaksanakan tindakan punitif yang sesuai berasaskan kes-kes berasas yang dilaporkan (Mesyuarat Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Pendidikan No.5 Sepanjang Tahun S-PS / S-K2P Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun S-PS / S-K2P S-PS / S-K2P Mac / Jun / September / Disember S-K2P .Jun TJ S-K2P S-K2P 1. 2 JPN ) TARIKH / TEMPOH Februari Februari .1.STRATEGI 1.

Sekolah Kluster dan Sekolah Perkasa PELAN TINDAKAN Mengenal pasti sekolah-sekolah yang berpotensi dicalonkan sebagai SBT. Sekolah Kluster dan Sekolah Perkasa kepada KPM TARIKH / TEMPOH Januari TJ S-PS / S-PA S-JK S-PS / S-PA S-JK S-PS / S-PA S-JK S-PS Februari .1.Jun Februari .6 Meningkatkan bilangan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT). Sekolah Kluster dan Sekolah Perkasa Penyeliaan dan penilaian ke atas calon-calon SBT. Sekolah Kluster dan Sekolah Perkasa Program khas penambahbaikan sekolah berasaskan kriteria SBT.Mac .54 - .STRATEGI 1.November Februari . Sekolah Kluster dan Sekolah Perkasa Mencalonkan sekolah yang layak sebagai SBT.

7 Memantapkan pelaksanaan Program Pembangunan Sekolah (SIP) melalui Memperkasa Sekolah Kebangsaan (MSK) dan Program Pemantapan Sekolah (SEP) PELAN TINDAKAN Program pemantapan akademik berfokus ke arah peningkatan GPS sekolah-sekolah kebangsaan Program SIPartner untuk meningkatkan bilangan sekolah dalam Band 1 dan Band 2 Program SIPartner untuk membantu dan membimbing sekolah-sekolah dalam Band 3.55 - .STRATEGI 1.Oktober Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun TJ S-PA S-JK / S-PA S-JK / S-PA Sepanjang Tahun S-JK / S-PA Februari .Oktober S-JK Sepanjang Tahun S-PS .1. 4 dan 5 untuk meningkatkan Band Program SIPartner untuk membantu dan membimbing sekolah-sekolah dalam Band 6 dan 7 meningkat ke Band yang lebih baik Program Coaching and Mentoring kepada sekolahsekolah berpotensi untuk memperoleh Tawaran Baru sekolah menengah dan sekolah rendah Pasukan Sokongan Kecemerlangan Sekolah TARIKH / TEMPOH Januari .

2 Memastikan penempatan dan pertukaran guru berasaskan keperluan sebenar sekolah Memastikan rekod keperluan guru yang lengkap dan kemas kini Memaklumkan keperluan guru kepada KPM mengikut tempoh yang ditetapkan.56 - .2. PPD dan sekolah Merancang pengisian jawatan pengurusan dalam tempoh 3 bulan sebelum kekosongan Mengadakan sesi temuduga untuk memilih calon yang sesuai untuk pengisian jawatan pengurusan Melaksanakan penempatan untuk jawatan pengurusan mengikut tarikh yang tepat TARIKH / TEMPOH Januari TJ S-PS / S-K2P S-PI Januari / April / Julai Oktober Februari / Mei / Ogos Disember Sepanjang tahun ( Mengikut Jadual KPM) S-PS / S-K2P S-PS S-PS / S-K2P / S-PI S-PS / S-PM&ICT S-PS S-PS 1.1 Meningkatkan kecekapan pelaksanaan proses pengisian jawatan pengurusan JPN. PPD dan sekolah PELAN TINDAKAN Mewujudkan Jawatankuasa Khas / Panel untuk memilih dan menentukan pengisian jawatan pengurusan JPN.2. Memastikan pematuhan prosedur kualiti dalam penempatan dan pertukaran guru berasaskan MS ISO 9001:2008 ( PK01 dan PK02 ) Melaksanakan penempatan dan pertukaran berasaskan keperluan sebenar daerah dan sekolah Februari / Mei / Ogos November Februari / Mei / Ogos November Sepanjang Tahun Sepanjang tahun ( Mengikut Jadual KPM) S-PS / S-PI .STRATEGI 1.

57 - .2.2.3 Mengoptimumkan penempatan guru di sekolah mengikut norma perjawatan dan keperluan opsyen PELAN TINDAKAN Sistem maklumat penempatan yang tepat dan terkini Kajian penempatan guru Penempatan guru di sekolah mengikut norma perjawatan Penempatan guru mengikut keperluan opsyen TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Februari / Mei / Ogos November Sepanjang tahun ( Mengikut Jadual KPM) TJ S-PS S-PS / S-PI S-PS / S-PI S-PS / S-PI S-PM&ICT / S-K2P S-PM&ICT / S-PS S-PS S-PS Sepanjang tahun ( Mengikut Jadual KPM) 1.STRATEGI 1.4 Menambah baik keberkesanan agihan guru berpengalaman dan Guru Cemerlang (GC) di sekolahsekolah Menyediakan maklumat GC yang tepat dan terkini Menyediakan maklumat guru berpengalaman yang tepat dan terkini Kajian penempatan guru berpengalaman dan GC Menempatkan guru berpengalaman dan GC secara seimbang antara sekolah dan daerah Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Februari / Mei / Ogos November Januari / Disember .

1 Melaksanakan latihan pengurusan kewangan dan akaun secara berterusan PELAN TINDAKAN Taklimat pengurusan kewangan dan akaun untuk pengurusan tertinggi dan pengurusan kanan JPN dan PPD Menyebar luas maklumat pengurusan kewangan dan akaun yang terkini Taklimat pengurusan kewangan dan akaun untuk pengurusan sekolah Latihan pengurusan kewangan dan akaun kepada staf sekolah Menyebar luas maklumat pengurusan kewangan dan akaun yang terkini kepada sekolah TARIKH / TEMPOH Setiap Suku Tahun (mengikut Mesyuarat JPKA diadakan) Sepanjang Tahun (mengikut keperluan) Mac / September Mac / September Sepanjang Tahun (mengikut keperluan) Jun Mei / September September Julai TJ S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P 1.STRATEGI 1.3.58 - .3.2 Memastikan pengurusan kewangan dan akaun mematuhi peraturan melalui pemantauan berterusan Semakan belanjawan (Budget Review) bersama semua PPD Pemantauan dan bimbingan pengurusan kewangan dan akaun PPD Pemantauan dan bimbingan pengurusan kewangan dan akaun sekolah Pemantauan dan bimbingan susulan ke atas sekolah-sekolah terpilih .

November BTPN .April TJ S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT 1.STRATEGI 1.November S-PM&ICT / BTPN Januari .4.59 - .4.2 Memantapkan kefahaman dan penggunaan ICT dalam kalangan pengurus pendidikan Latihan penggunaan dan memanfaatkan aplikasi EMIS dalam pengurusan pendidikan peringkat pengurusan sekolah menengah dan sekolah rendah Pemantauan dan bimbingan penggunaan dan memanfaatkan aplikasi ICT dalam pengurusan pendidikan peringkat pengurusan sekolah menengah dan sekolah rendah yang terpilih Pemantauan dan bimbingan penggunaan Pusat Akses Sekolah dalam pengurusan pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah yang terpilih Januari .1 Memantapkan pengurusan sistem maklumat pendidikan (EMIS) melalui latihan dan pemantauan PELAN TINDAKAN Latihan pengurusan EMIS untuk guru data sekolah di semua peringkat Mewujudkan mekanisma pengesanan ketepatan data EMIS Mengenal pasti sekolah-sekolah yang menghadapi masalah dalam pengurusan EMIS Pemantauan dan bimbingan pengurusan EMIS ke sekolah TARIKH / TEMPOH Mei / September Januari Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Mac .

April Mac .4.5 .3 Memantapkan pelaporan maklumat pendidikan PELAN TINDAKAN Latihan menyediakan pelaporan maklumat pendidikan peringkat JPN Latihan menyediakan pelaporan maklumat pendidikan peringkat PPD Latihan menyediakan pelaporan maklumat pendidikan peringkat sekolah secara terpilih TARIKH / TEMPOH Februari / Mei / Julai November Mac .4 Melaksanakan verifikasi data sistem maklumat pendidikan Meningkatkan penggunaan portal rasmi dalam proses penyebaran maklumat pendidikan Verifikasi data maklumat pendidikan peringkat JPN dan PPD Verifikasi data maklumat pendidikan peringkat sekolah menengah dan sekolah rendah terpilih Latihan pembangunan dan penggunaan portal rasmi untuk pegawai peringkat JPN Latihan pembangunan dan penggunaan portal rasmi untuk pegawai peringkat PPD Pemantauan penggunaan portal rasmi peringkat JPN.April Februari / Mei / Julai November Februari / Mei / Julai November Februari / Mac / April Mei / Jun / Julai Februari / Mac / April Mei / Jun / Julai Sepanjang Tahun (secara online) TJ S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT 1.4. PPD dan sekolah 1.60 - .4.STRATEGI 1.

peraturan dan tanggungjawab warga pendidikan PELAN TINDAKAN Taklimat berkaitan undang-undang.61 - . peraturan dan tanggungjawab sebagai warga pendidikan peringkat PPD Taklimat berkaitan undang-undang.5. peraturan dan tanggungjawab sebagai warga pendidikan peringkat kepimpinan dan pengurusan sekolah Memastikan aktiviti meningkatkan kefahaman tentang undang-undang. peraturan dan tanggungjawab sebagai warga pendidikan peringkat JPN Taklimat berkaitan undang-undang.Jun S-K2P S-PS .Mei S-K2P Mei . peraturan dan tanggungjawab sebagai warga pendidikan dilaksanakan melalui latihan dalaman sekolah TARIKH / TEMPOH Mac / April TJ S-K2P April .STRATEGI 1.Mei S-K2P April .1 Meningkatkan kefahaman tentang undangundang.

STRATEGI 1.5.62 - .2 Menyediakan saluran aduan awam dan dalaman yang mantap dan berkesan PELAN TINDAKAN Menyediakan saluran aduan yang berkesan untuk masyarakat awam menyampaikan sebarang persoalan Menyediakan saluran khas aduan dalaman untuk semua warga pendidikan menyampaikan masalah atau pandangan Memberikan maklum balas yang segera dan tepat terhadap semua aduan awam berasaskan standard yang ditetapkan dalam piagam pelanggan Memberikan maklum balas dan tindakan yang segera dan tepat terhadap semua aduan dalaman berasaskan standard yang ditetapkan dalam peraturan perkhidmatan TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun TJ S-PS S-PS Sepanjang Tahun (berasaskan aduan yang diterima) Sepanjang Tahun (berasaskan aduan yang diterima) S-PS S-PS .

5.STRATEGI 1.April S-PS Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Setiap bulan S-PS S-PS S-PS .63 - .3 Memantapkan hubungan dan perkongsian maklumat dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan serta media massa PELAN TINDAKAN Mengumpul bahan-bahan dan maklumat penting berkaitan JPN dan perkembangan pendidikan semasa Membantu mengedarkan bahan-bahan dan maklumat berkaitan JPN dan perkembangan pendidikan semasa kepada pihak-pihak berkepentingan Mengadakan perjumpaan-perjumpaan khas dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan serta media massa untuk membincangkan pelbagai isu bersama Mengadakan taklimat / bengkel berkaitan pengurusan dan kaedah penyelesaian aduan yang diterima peringkat JPN dan PPD Mengadakan taklimat / bengkel berkaitan pengurusan dan kaedah penyelesaian aduan yang diterima kepada pengurusan sekolah Memastikan semua aduan berasas diproses berasaskan prosedur KPM Menyelesaikan aduan-aduan berasas mengikut prosedur di peringkat JPN atau PPD Menyediakan analisis aduan yang diterima untuk langkah penambahbaikan berterusan TARIKH / TEMPOH Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan TJ S-PS S-PS Mengikut Keperluan S-PS 1.5.4 Memantapkan pengurusan dan penyelesaian aduan yang berasas Februari S-PS Mac .

6.1 Memantapkan kemahiran pengurusan aset alih kerajaan secara berterusan PELAN TINDAKAN Taklimat pengurusan aset alih kerajaan untuk pengurusan tertinggi dan pengurusan kanan JPN Taklimat pengurusan aset alih kerajaan untuk pengurusan PPD Latihan pengurusan aset alih kerajaan kepada staf JPN dan PPD Taklimat pengurusan aset alih kerajaan untuk pengurusan sekolah Taklimat pengurusan aset alih kerajaan (Peralatan ICT) untuk pengurusan sekolah Menyebar luas maklumat pengurusan peralatan ICT melalui portal Latihan pengurusan aset alih kerajaan kepada staf sekolah Menyebar luas maklumat pengurusan aset alih kerajaan yang terkini kepada PPD dan sekolah TARIKH / TEMPOH Februari Mac April Mei / Julai Feb / April / Jun Sepanjang Tahun Jun Sepanjang Tahun TJ S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-PM&ICT S-PM&ICT S-K2P S-K2P .64 - .STRATEGI 1.

65 - .Jun Jun .7.1 Membudayakan penggunaan ICT melalui pemantauan secara berterusan Memantau pengisian data Smart School Qualification Standard (SSQS) Memantau pengisian data Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SPPICTS) Mengenal pasti sekolah untuk dibantu dalam pengisian data Smart School Qualification Standard (SSQS) dan Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah (SPPICTS) Mengikut jadual KPM Mengikut jadual KPM .STRATEGI 1.6.2 Memastikan pengurusan aset alih dilaksanakan dengan cekap melalui pemantauan berterusan PELAN TINDAKAN Pemantauan pengurusan aset alih kerajaan di sekolah rendah dan sekolah menengah Pemantauan pengurusan aset alih ICT di sekolah menggunakan instrumen pemantauan Mengesan sekolah yang mempunyai masalah dalam pengurusan aset alih kerajaan Memperoleh maklumat dan menguruskan proses pelupusan bahan-bahan kimia di sekolah-sekolah Pemantauan dan bimbingan khas pengurusan aset alih kerajaan ke atas sekolah-sekolah terpilih TARIKH / TEMPOH Mac .April Sepanjang Tahun Mei Jan .Ogos Mengikut jadual KPM TJ S-K2P / S-PI S-PM&ICT S-K2P S-K2P S-K2P BTPN BTPN BTPN 1.

dinamis. adil dan saksama ekonominya.66 - . liberal lagi bertolak ansur. tangkas serta mempunyai daya ketahanan” (YAB Tun Dr. dengan masyarakat Malaysia mempunyai rasa keyakinan diri. 1991) . menikmati kehidupan dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Malaysia boleh menjadi sebuah negara yang bersatu padu. Mahathir Mohamad Melangkah ke Hadapan. dan sepenuhnya menguasai ekonomi yang mampu bersaing.“Menjelang tahun 2020. ditunjangi oleh nilai-nilai moral dan etika yang utuh. progresif dan makmur. berbudi.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI). PELAN TINDAKAN. TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB 2 .67 - . TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI.MATLAMAT STRATEGIK Mengukuhkan integriti dalam kalangan warga pendidikan • OBJEKTIF.

68 - ..

OBJEKTIF 2. BTPN dan PPD (S-JK) b.4 25 100% berkurang 100% 350 5 berkurang 5 2. Bilangan aktiviti berkaitan peningkatan kelakuan dan tatatertib (S-K2P) b. Peratus pelanggan memberi maklum balas positif terhadap perkhidmatan pendidikan berasaskan borang penilaian tahap kepuasan pelanggan (S-K2P) a. Bilangan projek kumpulan inovasi dan kreatif yang dihasilkan oleh warga pendidikan di JPN. Indeks Persepsi Kualiti Penyampaian Khidmat Awam JPN Kedah (S-K2P) a.0 19 2. Bilangan kes tatatertib dalam kalangan warga pendidikan (S-K2P) b.2 48 73.69 - . Bilangan kes kegagalan guru berfungsi di sekolah (S-PSK) 2. Bilangan aktiviti minimum yang bercirikan pemantapan dan perpaduan dalam patriotisme dan perpaduan yang dilaksanakan di peringkat kalangan warga pendidikan JPN (S-PS) .5 Memantapkan patriotisme a.1 Memantapkan penghayatan terhadap integriti dalam kalangan warga pendidikan Membina budaya inovasi dan kreativiti dalam organisasi KPI a. Bilangan projek individu / kumpulan inovasi dan kreatif yang dihasilkan oleh warga pendidikan (S-JK) TOV 30 7.10% 100 75.00% 2.2 16 SASARAN 2012 35 8.3 Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan pendidikan Mengurangkan kes salah laku dan kegagalan berfungsi dalam kalangan warga pendidikan a. Peratus kes tatatertib yang berjaya diselesaikan di peringkat JPN berasaskan prosedur yang telah ditetapkan (S-K2P) c.

70 - ..

kelakuan dan tatatertib secara berterusan melalui portal rasmi JPN Pemakluman berkaitan integriti. kelakuan dan tatatertib Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan S-K2P S-PM&ICT S-K2P .1.2 Menyebar luas maklumat berkaitan integriti.71 - .1. kelakuan dan tatatertib kepada seluruh warga pendidikan Pemakluman berkaitan integriti. kelakuan dan tatatertib secara berterusan melalui portal rasmi PPD TARIKH / TEMPOH Mac Jun September September Mengikut Keperluan TJ S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P 2.STRATEGI 2.1 Meningkatkan kefahaman berkaitan kelakuan dan tatatertib dalam kalangan kepimpinan organisasi pendidikan PELAN TINDAKAN Latihan / program kesedaran berkaitan kelakuan dan tatatertib peringkat JPN Latihan / program kesedaran berkaitan kelakuan dan tatatertib peringkat PPD Latihan / program kesedaran berkaitan kelakuan dan tatatertib untuk semua pentadbir sekolah Latihan / program kesedaran berkaitan kelakuan dan tatatertib peringkat dalaman sekolah Menyediakan bahan-bahan edaran yang mempunyai maklumat berkaitan integriti.

April Julai Ogos Jun .Julai September .3 Meningkatkan kefahaman berkaitan Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam PELAN TINDAKAN Taklimat Skor Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam peringkat JPN dan PPD Taklimat Skor Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam peringkat sekolah Kempen penambahbaikan Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam dalam perkhidmatan pendidikan Melaksanakan Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam bagi perkhidmatan pendidikan Analisis Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam bagi perkhidmatan pendidikan Menyediakan laporan Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam bagi perkhidmatan pendidikan TARIKH / TEMPOH Mac Jun November Februari .4 Melaksanakan penilaian tahap integriti warga pendidikan 2.72 - .1.Julai Jun .STRATEGI 2.5 Memastikan pematuhan peraturan dan prosedur pengurusan peperiksaan awam Taklimat pengurusan peperiksaan awam kepada semua Pengetua Sekolah Menengah Taklimat pengurusan peperiksaan awam kepada semua Guru Besar Sekolah Rendah Penyeliaan pengurusan dan pelaksanaan semua peperiksaan awam secara menyeluruh .1.Disember TJ S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-PP S-PP S-PP 2.1.

PPD dan sekolah Menerima cadangan projek inovasi dan kreatif daripada warga pendidikan Menerima cadangan projek inovasi dan kreatif daripada pelanggan perkhidmatan pendidikan Mewujudkan kumpulan pemikir projek inovatif dan kreatif peringkat negeri Pengiktirafan kepada warga pendidikan yang berjaya melaksanakan projek inovasi dan kreatif Hari Inovasi Dan Kreativiti Peringkat Negeri TARIKH / TEMPOH Januari Januari .November Januari Jun Jun S-JK S-JK S-JK S-JK S-JK .Jun Januari .1 Membudayakan elemen pembelajaran dan wacana intelektual dalam kalangan warga JPN.Februari S-K2P S-K2P 2.2 Mewujudkan persekitaran yang menggalakkan inovasi dan kreativiti Januari .Februari TJ S-K2P S-K2P Mac .STRATEGI 2.2.2.Mac Februari . PPD dan sekolah untuk mewujudkan organisasi berpembelajaran PELAN TINDAKAN Menyediakan struktur pengurusan untuk menggalakkan pembinaan organisasi berpembelajaran Menyediakan pelan tindakan untuk menggalakkan pembinaan organisasi berpembelajaran Melaksanakan pelan tindakan untuk pembinaan organisasi berpembelajaran Melaksanakan program kesedaran untuk mewujudkan organisasi berpembelajaran dalam kalangan warga JPN.73 - .

1 PELAN TINDAKAN TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Mac / Jun April / Julai Januari Ogos Mac / Jun Sepanjang Tahun Setiap bulan Setiap bulan Sepanjang Tahun TJ S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P Memantapkan kualiti Menyediakan kemudahan yang diperlukan untuk perkhidmatan perkhidmatan kaunter yang berkualiti kaunter JPN. PPD Kursus perkhidmatan kaunter JPN. PPD dan sekolah Taklimat berkaitan Piagam Pelanggan peringkat JPN.74 - . PPD dan sekolah dan sekolah Penyeliaan ke atas kualiti perkhidmatan kaunter JPN. PPD dan pengurusan sekolah Pengiktirafan kepada perkhidmatan kaunter yang cemerlang 2.3.STRATEGI 2.2 Meningkatkan kemahiran berkomunikasi warga pendidikan dalam berurusan dengan pelanggan Latihan meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan warga pendidikan Menyebar luas dan memperoleh borang maklum balas tahap kepuasan pelanggan di semua peringkat Menganalisis maklum balas tahap kepuasan pelanggan Pembentangan laporan maklum balas tahap kepuasan pelanggan perkhidmatan pendidikan Program penambahbaikan tahap kepuasan pelanggan perkhidmatan pendidikan .3.

1 Meningkatkan tahap kefahaman berkaitan PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 PELAN TINDAKAN Taklimat berkaitan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 peringkat JPN Taklimat berkaitan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 peringkat PPD Taklimat berkaitan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 untuk Pentadbir Sekolah Latihan pengurusan kes salah laku dan kegagalan berfungsi di peringkat JPN Latihan pengurusan kes salah laku dan kegagalan berfungsi di peringkat PPD Latihan pengurusan kes salah laku dan kegagalan berfungsi untuk pentadbir sekolah menengah Latihan pengurusan kes salah laku dan kegagalan berfungsi untuk pentadbir sekolah rendah TARIKH / TEMPOH Mac Jun September TJ S-K2P S-K2P S-K2P 2.2 Meningkatkan kemahiran pengurusan kes salah laku dan kegagalan berfungsi dalam kalangan kepimpinan organisasi pendidikan Mac Mac / Jun Mei / September Mei / September S-K2P / S-PsK S-K2P / S-PsK S-K2P / S-PsK S-K2P / S-PsK .STRATEGI 2.4.75 - .4.

STRATEGI 2.4.3 Melaksanakan tindakan punitif dan tatatertib ke atas kes salah laku dalam kalangan warga pendidikan

PELAN TINDAKAN Mengesan kes-kes salah laku dalam kalangan warga pendidikan melalui pemantauan, aduan dan laporan media Melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan salah laku dalam kalangan warga pendidikan Melaksanakan langkah-langkah pembetulan sebelum melaksanakan kes punitif dan tatatertib ke atas kes salah laku Memastikan prosedur tindakan tatatertib dilaksanakan sepenuhnya bagi setiap kes punitif dan tatatertib

TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun

TJ S-K2P / S-PS

Sepanjang Tahun (berasaskan kes) Sepanjang Tahun (berasaskan kes) Mac / Jun / September Disember Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun (berasaskan kes) Sepanjang Tahun (berasaskan kes) Sepanjang Tahun (berasaskan kes)

S-K2P / S-PS S-K2P / S-PS

S-K2P / S-PS S-K2P / S-PS S-PsK S-K2P / S-PsK S-K2P / S-PsK S-PsK

2.4.4

Mengurangkan kes kegagalan guru untuk berfungsi di sekolah melalui tindakan secara bersepadu

Mengesan kes guru-guru yang gagal untuk berfungsi di sekolah Merujuk kes guru-guru yang gagal berfungsi di sekolah kepada pihak PPD dan JPN Melaksanakan penyeliaan ke atas kes guru-guru yang gagal berfungsi di sekolah Melaksanakan intervensi psikologi & kaunseling terhadap guru-guru yang gagal berfungsi di sekolah peringkat PPD dan JPN

- 76 -

STRATEGI 2.5.1 Meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan warga pendidikan

PELAN TINDAKAN Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Negeri Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Penerapan unsur patriotik dalam perhimpunan bulanan Melaksanakan program-program yang menyemarakkan semangat patriotik secara berkala di peringkat negeri

TARIKH / TEMPOH Ogos - September September September Ogos - September

TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK

2.5.2

Meningkatkan aktiviti berteraskan perpaduan dalam kalangan warga pendidikan

Majlis sambutan hari-hari perayaan utama negara peringkat JPN Penyerapan unsur-unsur semangat perpaduan dalam setiap aktiviti peringkat JPN Melaksanakan program melibatkan pelbagai kaum dan agama di peringkat JPN

Berasaskan hari perayaan utama negara Ogos - September Mengikut Keperluan

S-PS S-PS S-PS

- 77 -

- 78 -

MATLAMAT STRATEGIK 3 Memantapkan pengurusan kurikulum ke arah pencapaian akademik yang cemerlang secara berterusan • OBJEKTIF. TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB .79 - . PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI). TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI. PELAN TINDAKAN.

80 - ..

00% 90.50% (T2 2011) 96.00% 95.00% 3. Peratus Pengetua / Guru Besar mencapai tahap cemerlang berasaskan instrumen KI (S-PA) a. Peratus penguasaan literasi Tahun 2 berasaskan Saringan LINUS (S-PA) c.00% 96.3 Memastikan a. Peratus penguasaan literasi Tahun 4 berasaskan Ujian ProTiM (S-PA) e.1 Memantapkan KI dalam kalangan pentadbir sekolah Memantapkan pengurusan kurikulum sekolah KPI a.00% 98.90% 60. Peratus sekolah melaksanakan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) dengan cemerlang (S-PA) TOV 179 19.00% 90.2 3.00% 95. Peratus penguasaan literasi Tahun 3 berasaskan Saringan LINUS (S-PA) d. Peratus penguasaan literasi Tahun 1 berasaskan Saringan murid menguasai LINUS (S-PA) kemahiran asas b.00% 215 70.00% 100% 98.OBJEKTIF 3. Bilangan Pengetua / Guru Besar yang dipantau KI (S-PA) b.30% 180 63. Peratus penguasaan literasi Tahun 6 berasaskan Ujian ProTiM (S-PA) .51% (T1 2011) 97.00% SASARAN 2012 718 25.00% 97. Bilangan sekolah yang dipantau pengurusan kurikulum (S-PA) b.81 - . Peratus penguasaan literasi Tahun 5 berasaskan Ujian ProTiM (S-PA) f.

00% Memastikan g. Peratus penguasaan numerasi Tahun 5 berasaskan Ujian ProTiM (S-PA) l.00% 93. Peratus penguasaan literasi jawi (S-PI) n. Peratus penguasaan numerasi Tahun 6 berasaskan Ujian ProTiM (S-PA) m.80% (T2 2011) 80.OBJEKTIF 3.00% 95.00% 90.55% 90.3 KPI TOV 70.00% 100% 90. Peratus penguasaan numerasi Tahun 2 berasaskan Saringan LINUS (S-PA) i. Peratus penguasaan numerasi Tahun 1 berasaskan Saringan murid menguasai LINUS (S-PA) kemahiran asas h.00% 98.17% 91. Peratus penguasaan numerasi Tahun 4 berasaskan Ujian ProTiM (S-PA) k.31% (T1 2011) 98.00% 90. Peratus penguasaan numerasi Tahun 3 berasaskan Saringan LINUS (S-PA) j. Peratus penguasaan asas membaca Al-Quran (S-PI) .00% 92.00% SASARAN 2012 90.49% 84.00% 95.82 - .

540 11. Pencapaian Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) STPM (S-PA) Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan UPSR (S-PA) TOV 64.45% (2011) 62.44% (2011) 5.00% 2. Peratus pencapaian sekurang-sekurangnya 1P dalam STPM (S-PA) f. Peratus pencapaian lulus tahap minimum PMR (S-PA) c.30% (2010) 2.00% 70.270 2.857 (2010) 5.00% 7.OBJEKTIF 3. Peratus pencapaian lulus tahap minimum SPM (S-PA) d. Pencapaian Gred Purata Negeri UPSR (S-PA) g.57% (2010) 49.00% 56.330 (2010) 8. Pencapaian Gred Purata Negeri SPM (S-PA) i.00% 93.83 - .4 Meningkatkan pencapaian akademik secara berterusan KPI a. Peratus pencapaian lulus tahap minimum UPSR (S-PA) b.50% 3.340 (2011) 2. j. Pencapaian Gred Purata Negeri PMR (S-PA) h.00% k. Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan PMR (S-PA) l.00% (2010) 90.600 5.00% 99.76% (2010) 95.44% (2010) SASARAN 2012 70.100 2.392 (2010) 2. Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan SPM (S-PA) .60% (2010) 1. Peratus Layak Mendapat Sijil SPM (S-PA) e.

00% 1.08% (2010) 0.20% SASARAN 2012 2.OBJEKTIF 3.00% 97.80% 0.00% 98.00% 55. Peratus penggunaan bahan perisian kursus berdasarkan SPPICTS (BTPN) 3.90% (2010) 3.4 Meningkatkan pencapaian akademik secara berterusan KPI m.5 Mengukuhkan pelaksanaan pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P a. Peratus pelajar memperoleh kelulusan 4P / 5P dalam STPM (S-PA) o.10% (2010) 4. Peratus pematuhan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan jadual pelaksanaan oleh pentadbir sekolah (S-PP) c.00% 350 70. Peratus pelajar gagal mendapat sijil dalam STPM (S-PA) TOV 0. Peratus penggunaan makmal komputer dalam melaksanakan P&P berdasarkan SPPICTS (BTPN) b.30% (2010) 200 50. Peratus pematuhan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan jadual pelaksanaan oleh Ketua Pentaksir Sekolah (S-PP) a. Bilangan sekolah yang dipantau pelaksanaan PBS (S-PP) b.00% 84.00% 90. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran SPM (S-PA) r.72% (2011) 0.20% 3.81% (2010) 46.00% 70. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran PMR (S-PA) q. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran UPSR (S-PA) p.6 . Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan STPM (S-PA) n.84 - .05% 0.00% 3.40% 79.

.85 - .

1.2 Meningkatkan kemahiran KI melalui latihan berfokus Kursus KI kepada Pengetua dan Guru Besar Baru Taklimat pemantapan KI kepada semua Pengetua dan Guru Besar Lawatan khas untuk bimbingan KI kepada Pengetua / Guru Besar terpilih .April April .Julai Mac Februari Jun S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA 3.86 - .STRATEGI 3.Jun Jun Jun TJ S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA Jun .1 Mengukuhkan peranan Pengetua/Guru Besar dalam pelaksanaan KI melalui pemantauan berterusan PELAN TINDAKAN Menyediakan kriteria pemantauan KI ke sekolah-sekolah Pemantauan KI ke atas sekolah yang terpilih Memastikan sekolah melaksanakan tindakan penambahbaikan mengikut saranan pemantau Melaksanakan lawatan khas ke atas sekolah-sekolah yang tidak mencapai standard yang ditetapkan Mengeluarkan surat penjelasan kepada sekolah-sekolah yang gagal menambah baik aspek-aspek tertentu setelah bimbingan diberikan Pemantauan susulan KI ke atas Pengetua terpilih Pemantauan susulan KI ke atas Guru Besar terpilih TARIKH / TEMPOH Januari Februari .Julai Jun .1.

2.Julai Mac / Jun Mac April Mei .1 Memantapkan pelaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) melalui pemantauan berterusan PELAN TINDAKAN Menentukan kriteria pemilihan sekolah Taklimat pelaksanaan program PKB Pemantauan pelaksanaan program PKB Memastikan sekolah melaksanakan tindakan penambahbaikan mengikut saranan pemantau Melaksanakan lawatan khas ke atas sekolah-sekolah yang tidak mencapai standard yang ditetapkan Mengeluarkan surat penjelasan kepada sekolah-sekolah yang gagal menambah baik aspek-aspek tertentu setelah bimbingan diberikan Pemantauan susulan dan bimbingan program PKB TARIKH / TEMPOH Januari Februari Mac .2.2 Meningkatkan kemahiran pengurusan kurikulum di semua peringkat pendidikan Latihan pengurusan kurikulum untuk pegawai JPN dan PPD Latihan pengurusan kurikulum untuk Penolong Kanan sekolah Latihan pengurusan kurikulum untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Mata Pelajaran .87 - .STRATEGI 3.Jun S-PA S-PA / S-PI S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PS&PK 3.Julai Ogos TJ S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA Mei .Jun Julai Mei .

STRATEGI 3.Oktober Oktober Oktober / November November .Jun Julai Julai . Tahun 5 dan Tahun 6 melalui program ProTiM Memastikan guru-guru yang berkemahiran dan berkebolehan tinggi untuk mengajar di Tahap 1 Ujian Pra-ProTiM Pelaksanaan program ProTiM Ujian Pasca-ProTiM Pelaporan pencapaian dan penambahbaikan ProTiM .Ogos Ogos September TJ S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PS S-PA S-PA S-PA S-PA 3.88 - .2 Memantapkan penguasaan asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid Tahun 4.1 Memantapkan penguasaan asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid Tahun 1.Januari Februari Februari . Tahun 2 dan Tahun 3 melalui program LINUS PELAN TINDAKAN Taklimat program LINUS kepada pentadbir sekolah Saringan 1 / 4 / 7 LINUS Pelaksanaan program LINUS Saringan 2 / 5 / 8 LINUS Pelaksanaan program LINUS Saringan 3 / 6 / 9 LINUS Pelaporan program dan penambahbaikan LINUS TARIKH / TEMPOH Januari Mac Mac .3.3.

STRATEGI 3.Oktober Sepanjang Tahun TJ S-PS&PK S-PS&PK S-PS&PK Sepanjang Tahun S-PS&PK 3.89 - .3 Memantapkan pelaksanaan program pemulihan dan intervensi di sekolah PELAN TINDAKAN Melaksanakan penyeliaan ke atas pelaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah Melaksanakan penyeliaan ke atas pelaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah Memastikan penglibatan guru pemulihan khas dalam meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid Melaksanakan program intervensi yang sesuai bagi meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid TARIKH / TEMPOH Januari .3.4 Meningkatkan penguasaan asas literasi jawi dan kemahiran membaca Al-Quran dalam kalangan murid sekolah rendah Program Celik Jawi Kem Literasi Al-Quran Penyeliaan ke atas P&P rekod Khatam Al-Quran guruguru yang mengajar di sekolah-sekolah program j-QAF Kem Bestari Solat Mac .3.Oktober Januari .April Julai Mac / Jun / Oktober Sepanjang Tahun S-PI S-PI S-PI S-PI / S-PS&PK .

90 - .3.Mei Jun .5 Memantapkan pengurusan kurikulum di peringkat prasekolah melalui latihan dan penyeliaan berterusan Memastikan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan oleh semua agensi pelaksana program Prasekolah PELAN TINDAKAN Melaksanakan latihan kepada pengurus kurikulum di peringkat prasekolah Melaksanakan penyeliaan pengurusan kurikulum prasekolah Membuat penyeliaan dan bimbingan ke atas pengurusan kurikulum prasekolah terpilih Memastikan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan diedarkan dan diterima sepenuhnya oleh semua tadika swasta Melaksanakan taklimat berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Memastikan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digunapakai sepenuhnya oleh semua tadika swasta TARIKH / TEMPOH Ogos .Julai TJ S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK S-PA / S-PS&PK 3.September Mac .November S-PA / S-PS&PK S-PS&PK .STRATEGI 3.3.6 Januari S-PA / S-PS&PK Januari Januari .

Mei April .91 - .Julai Mac .STRATEGI 3.Jun September Februari .Jun Mac / Mei April .4.Jun Februari November TJ S-PA / S-PI S-PS&PK S-PA / S-PI S-PS&PK S-PA / S-PI S-PS&PK S-PA S-PA / S-PI S-PS&PK S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PS&PK / BTPN S-PA / S-PI S-PS&PK / BTPN S-PA / S-PS&PK BTPN S-PA / S-PI S-PS&PK / BTPN 3.2 Meningkatkan penggunaan ICT dan bahan bantu mengajar semasa P&P Meningkatkan latihan penggunaan ICT secara berkesan oleh guru dalam P&P Meningkatkan penghasilan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru sekolah rendah Meningkatkan penghasilan bahan bantu mengajar dalam kalangan guru sekolah prasekolah Pemantauan penggunaan ICT dan bahan bantu mengajar semasa P&P .4.1 Memantapkan sistem penyampaian guru dalam bilik darjah PELAN TINDAKAN Latihan pedagogi / P&P guru-guru secara berfokus Penyediaan bahan latihan terancang / bahan latih tubi / modul tambahan P&P semua mata pelajaran Penghasilan kajian tindakan oleh guru-guru Seminar kajian tindakan peringkat negeri dan daerah Pemantauan P&P di dalam bilik darjah Program Professional Learning Community /Lesson Study Anugerah Guru Inovatif P&P TARIKH / TEMPOH Mac .Jun Mac .Jun Mac .Jun Mac .

Ogos Jun .4 Meningkatkan Sesi profesionalisme pemantapan dasar MBMMBI penguasaan Bahasa peringkat negeri Melayu dan Bahasa Latihan pedagogi berkesan BM dan BI Inggeris Latihan pedagogi penggunaan bahan bantu MBMMBI Penyeliaan pelaksanaan aktiviti dasar MBMMBI Program berfokus peningkatan Bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam Program Gemilang Bahasa Inggeris SM dan SR Melaksanakan program berfokus peningkatan Bahasa Melayu UPSR.92 - .Jun Jun .Ogos Februari .STRATEGI 3.Ogos Jun . PMR dan SPM berteraskan HC & PM .April Mac .4.4. PMR dan SPM berteraskan HC & PM Melaksanakan program berfokus peningkatan Bahasa Inggeris UPSR.Jun Mac .Jun Sepanjang Tahun Januari .3 Memantapkan kemahiran pengurusan diri dan akademik murid PELAN TINDAKAN Program pemantapan amalan kemahiran belajar dalam kalangan murid Penyediaan bahan latihan untuk pembelajaran kendiri Penyediaan modul tambahan untuk pembelajaran Pemantapan pelaksanaan aktiviti kokurikulum akademik TARIKH / TEMPOH Sepanjang tahun Mac .Jun Mac .Februari Mac .Ogos TJ S-PPK S-PA S-PA S-PPK S-PA S-PA BTPN S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA 3.

Ogos Mac .4.September Mac .STRATEGI 3.Oktober Mac .November Mac .Jun TJ S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PA / S-PI S-PS S-PA / S-PI S-PS S-PA / S-PI S-PA S-PA S-PA / S-PI .Oktober Mac .Ogos Mac / Julai September Januari .5 Memantapkan program peningkatan prestasi akademik yang berfokuskan peperiksaan PELAN TINDAKAN Pemantapan pengurusan HC & PM sekolah Pemantapan pengurusan HC & PM JPN dan PPD Program Peningkatan Prestasi Akademik UPSR Program Peningkatan Prestasi Akademik PMR Program Peningkatan Prestasi Akademik SPM Program Peningkatan Prestasi Akademik STPM Program Peningkatan Prestasi Akademik Sekolah KRK Program Peningkatan Prestasi Akademik Murid Kelas KRK Program Peningkatan Prestasi Akademik Sekolah Perkasa Program Gempur Akademik Secara Bersama Peringkat Negeri Pelaksanaan Kontrak Latihan Minimum Semua Mata Pelajaran Pemantauan Berpasukan Sekolah Terpilih TARIKH / TEMPOH Februari .Mac Januari Januari .93 - .Ogos Februari .Ogos Mac .

November Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK .STRATEGI 3.4.Mac / Julai Ogos .94 - .6 Meningkatkan prestasi akademik dalam kalangan murid yang tinggal di asrama PELAN TINDAKAN Program Kemahiran Pengurusan Diri Dan Kemahiran Belajar Program Pecutan Akhir Peperiksaan Program Tutor Rakan Sebaya Sistem Belajar Berkumpulan Kelas Tambahan Terancang Dan Berfokus TARIKH / TEMPOH Januari .

penentuan KPI. pemerhatian dan tringulasi.Mei S-PA Jun . Toolkit .STRATEGI 3. kemajuan dan kejayaan awal. mengenal pasti khidmat sokongan. pembinaan profil. mengenal pasti intervensi dan pelan tindakan. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dan cadangan penambahbaikan berterusan.7 Memantapkan proses Pengajaran dan Pembelajaran di sekolah terpilih melalui program SISC (School Improvement Specialist Coaches) PELAN TINDAKAN Mengenal pasti sekolah dan SC yang terlibat Pemakluman kepada sekolah dan pelantikan SC Fasa 1 : Latihan Untuk SC yang memberikan fokus kepada penggunaan modul.September S-PA Mac / Mei / Julai Oktober S-PA .4. melihat semula pelan tindakan dan mengenal pasti khidmat sokongan Fasa 4 : Lawatan ketiga SC yang memberikan fokus kepada pencapaian KPI.Julai S-PA Ogos .Mac TJ S-PA S-PA S-PA April . garis panduan dan sistem pelaporan Fasa 2 : Lawatan pertama SC yang memberikan fokus kepada pembinaan keupayaan guru. Pelaporan pelaksanaan SISC kepada pihak atasan TARIKH / TEMPOH Februari Februari Februari .95 - . Fasa 3 : Lawatan kedua SC yang memberikan penumpuan kepada pelaksanaan pelan tindakan.

Ogos Mac .STRATEGI 3. MGC Negeri dan MGC Daerah Pelaksanaan aktiviti peningkatan akademik MGC Negeri dan MGC Daerah Penyeliaan pelaksanaan aktiviti MGC Negeri dan MGC Daerah Pelaporan pelaksanaan MGC Negeri dan MGC Daerah Penilaian pelaksanaan MGC Negeri dan MGC Daerah Penambahbaikan pelaksanaan MGC Negeri dan MGC Daerah TARIKH / TEMPOH Januari TJ S-PA Februari Mac .96 - .4.8 Menambahbaik komitmen dan peranan Guru Cemerlang dalam meningkatkan prestasi akademik peringkat negeri PELAN TINDAKAN Perancangan Pelan Tindakan Bersama Sektor Pengurusan Akademik dan Majlis Guru Cemerlang (MGC) Negeri Kedah Penyelarasan Pelan tindakan SPA.Ogos S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA S-PA .Ogos Jun / September Jun / September Julai .

STRATEGI 3.5.Julai Mac Mac .April Mac . Ketua Pentaksir Kawasan dan Pentaksir Kawasan Pemantauan pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah Taklimat pengurusan pelaksanaan PBS kepada pemantau luaran Pelaksanaan penataran PBS kepada Ketua Pentaksir Sekolah Mei .5.April S-PA / S-PP S-PP S-PP .2 Memastikan pelaksanaan PBS adalah mematuhi semua prosedur dan jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Memastikan semua sekolah menerima panduan dan jadual pelaksanaan PBS Bengkel pemantapan pemantauan dan penyelarasan skor PBS untuk Ketua Pentaksir Negeri.April Januari Mac .April TJ S-PP S-PP S-PP S-PP S-PA / S-PP S-PP 3.97 - .1 Meningkatkan kefahaman berkaitan pelaksanaan PBS dalam kalangan pengurus sekolah PELAN TINDAKAN Taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk pentadbir sekolah Bengkel pemantapan pelaksanaan PBS untuk Penolong Kanan Pentadbiran ( Penyelaras PBS sekolah ) Taklimat pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk Ketua Pentaksir Sekolah Bengkel pemantapan pengurusan dan pelaksanaan PBS untuk Ketua Pentaksir Sekolah TARIKH / TEMPOH Februari Mac .April Mac .

STRATEGI 3.Julai S-PM&ICT BTPN BTPN S-PA / BTPN BTPN BTPN 3.6.2 Memastikan penggunaan bahanbahan perisian kursus secara maksimum dalam P&P Mengedarkan bahan-bahan perisian kursus ke sekolah Melaksanakan pemantauan penggunaan bahan MBMMBI ke atas sekolah Memastikan rekod penggunaan perisian kursus yang lengkap dan kemaskini Melaksanakan pemantauan penggunaan perisian kursus dalam P&P .6.98 - .1 Meningkatkan penggunaan kemudahan ICT dalam pelaksanaan P&P PELAN TINDAKAN Memastikan rekod penggunaan makmal komputer yang lengkap dan kemas kini Pemantauan kesediaan prasarana rangkaian dan peralatan ICT di sekolah Membantu menyelesaikan masalah aspek teknikal dan aplikasi berkaitan peperiksaan / kurikulum di peringkat negeri Melaksanakan pemantauan penggunaan makmal komputer dalam pelaksanaan P&P TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun TJ BTPN S-PM&ICT BTPN S-PM&ICT Januari .Julai Mengikut Keperluan Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Januari .

99 - . PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI). PELAN TINDAKAN. TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB . TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI.MATLAMAT STRATEGIK 4 Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dan berketerampilan positif • OBJEKTIF.

100 - ..

Bilangan aktiviti berkonsepkan perpaduan dan integrasi peringkat negeri dan daerah (S-PPK) b.20% (Maksimum) 0. Peratus sekolah mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan HEM berasaskan instrumen SKPM (S-PPK) a.76% 25.2 4.OBJEKTIF 4.49% SASARAN 2012 100% 60. Peratus pegawai JPN. Peratus sekolah yang melaksanakan sekurangkurangnya tiga aktiviti pembinaan keperibadian dan sahsiah murid yang berasaskan pembangunan pengurusan emosi dan kekuatan jiwa (S-PI) a.26% 9 100% 0.61% 0. PPD dan pengurus sekolah menerima latihan pengurusan HEM (S-PPK) b.00% 4.PPD dan sekolah Meningkatkan sahsiah dan keterampilan diri dalam kalangan murid Meningkatkan pengurusan emosi dan kekuatan jiwa dalam kalangan murid Mengurangkan kes salah laku dalam kalangan murid KPI a.4 4.3 100% 100% 4.5 Memantapkan perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid a.101 - .1 Memantapkan pengurusan Hal Ehwal Murid JPN. Peratus maksimum kes ponteng sekolah menengah dan sekolah rendah (S-PPK) TOV 100% 56.32% (Maksimum) 9 100% 4. Peratus maksimum kes disiplin sekolah menengah dan sekolah rendah (S-PPK) b.00% 40. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam membangunkan kemenjadian diri murid yang berasaskan instrumen SKPM (S-PPK) a. Peratus sekolah melaksanakan aktiviti berkonsepkan perpaduan dan integrasi (S-PPK) .

102 - ..

Julai TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 4.April Mei Jun .2 Melaksanakan penyeliaan pengurusan bidang HEM secara berterusan Mengenal pasti sekolah-sekolah yang perlu dipantau Melaksanakan penyeliaan pengurusan HEM di sekolahsekolah terpilih berasaskan Instrumen SKPM Menyediakan laporan dan analisis penyeliaan sekolahsekolah Membuat lawatan susulan dan bimbingan pengurusan HEM di sekolah-sekolah terpilih .1 Meningkatkan kemahiran pengurusan bidang HEM melalui latihan berfokus PELAN TINDAKAN Latihan kemahiran pengurusan HEM untuk pegawaipegawai peringkat JPN Latihan kemahiran pengurusan HEM untuk pegawaipegawai peringkat PPD Latihan kemahiran pengurusan HEM untuk pengurusan sekolah Seminar Pengurusan HEM Peringkat Negeri TARIKH / TEMPOH Februari Mac April .103 - .STRATEGI 4.1.1.Mei Jun Januari Februari .

STRATEGI 4.4 Memantapkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan asrama Latihan pengurusan asrama kepada semua kepimpinan sekolah Latihan pengurusan asrama kepada semua warden asrama sekolah Melaksanakan penyeliaan pengurusan asrama sekolah Melaksanakan penyeliaan susulan dan bimbingan di asrama-asrama sekolah yang terpilih .Julai TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 4.3 Meningkatkan kemahiran guru dalam menangani isu-isu berkaitan murid PELAN TINDAKAN Kursus kemahiran menyiasat aduan yang berkaitan dengan murid-murid Kursus literasi undang-undang berkaitan dengan kes-kes disiplin Latihan pengendalian kes-kes disiplin untuk semua guru disiplin TARIKH / TEMPOH Februari Mac Mac .1.1.104 - .Mei Februari Februari April .Mei Jun .

April Julai Jun Mac Mac April Sepanjang Tahun (semua sekolah) TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 4.April Februari . budi bahasa dan adab secara kerohanian .2 Meningkatkan pembangunan keterampilan diri murid yang positif Program motivasi berunsurkan pembangunan insan Melaksanakan aktiviti bercirikan character building Latihan kepimpinan peringkat sekolah Anugerah peningkatan kualiti keterampilan diri murid Aktiviti kerja amal bersama masyarakat setempat 4.1 Meningkatkan kemahiran pengurusan diri dalam kalangan murid PELAN TINDAKAN Program memantapkan pengurusan diri murid secara berfokus Program pendedahan berkaitan kemahiran belajar secara berterusan dan berfokus Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan Program Bimbingan dan Kaunseling di sekolah TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun (semua sekolah) Sepanjang Tahun (semua sekolah) Sepanjang Tahun (semua sekolah) Februari .2.April Februari .2.STRATEGI 4.2.3 Memupuk murid untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni Kempen amalan berbudi bahasa peringkat negeri Kempen amalan berbudi bahasa peringkat daerah Kempen amalan berbudi bahasa peringkat sekolah Aktiviti penghayatan nilai-nilai murni.105 - .

3.1 Memastikan pelaksanaan aktiviti pembinaan nilai mulia dalam kalangan murid secara berterusan di peringkat sekolah PELAN TINDAKAN Menyediakan senarai aktiviti pembinaan keperibadian dan sahsiah murid yang berasaskan pembangunan pengurusan emosi dan kekuatan jiwa Menyediakan bahan-bahan asas rujukan untuk pembinaan nilai-nilai mulia dalam kalangan murid Mengadakan aktiviti pembinaan nilai mulia secara harian Menyediakan insentif yang sesuai kepada murid-murid yang menampilkan peningkatan dalam amalan nilai mulia Pemantauan pelaksanaan pembinaan nilai mulia / aktiviti dakwah peringkat sekolah Program pengimarahan surau yang terancang TARIKH / TEMPOH Januari TJ S-PI Februari .November S-PI S-PI S-PI S-PI S-PI 4.Mac Sepanjang Tahun (semua sekolah) Sepanjang Tahun (semua sekolah) April .106 - .STRATEGI 4.3.April Mei .Julai Sepanjang Tahun (mengikut hari kebesaran Islam) Januari .Februari Mac .2 Memantapkan aspek kekuatan emosi dan rohani dalam kalangan murid sekolah Mengenal pasti murid-murid yang menghadapi masalah disiplin dan peribadi yang serius Melaksanakan kem khas untuk pembinaan kekuatan kerohanian untuk murid-murid berisiko tinggi Melaksanakan sistem mentor-mentee dalam kes-kes melibatkan masalah kejiwaan dalam kalangan murid S-PPK / S-PI S-PI S-PI .

Oktober S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK .Februari Mei .Julai Sepanjang Tahun TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 4.4.Mei Jun .4.STRATEGI 4.2 Melaksanakan penyeliaan berfokus ke sekolah-sekolah yang menghadapi masalah disiplin tahap serius Menubuhkan pasukan pemantau khas disiplin sekolah Mengenal pasti sekolah-sekolah yang menghadapi masalah disiplin yang serius Melaksanakan penyeliaan disiplin berfokus ke sekolahsekolah terpilih Melaksanakan penyeliaan susulan berkaitan disiplin ke sekolah-sekolah terpilih Januari Januari Februari .107 - .1 Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling serta Guru Disiplin PELAN TINDAKAN Melaksanakan latihan untuk semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyelia penyediaan perancangan perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan penyeliaan ke atas Guru Bimbingan dan Kaunseling Meningkatkan kerjasama Guru Bimbingan dan Kaunseling dan Guru Disiplin dalam menangani masalah salah laku dalam kalangan murid TARIKH / TEMPOH Februari / Jun Januari .

4.108 - .STRATEGI 4.4.April Mac / Julai Sepanjang Tahun Januari .4 Menambah baik pelaksanaan sistem aduan kes salah laku Mengaktifkan sistem aduan disiplin dan ponteng Kempen anti ponteng sekolah Membangun dan menyenggara sistem aplikasi secara online berkaitan disiplin Mewujudkan sistem ganjaran untuk murid berdisiplin Anugerah sifar ponteng .April Februari . daerah dan sekolah TARIKH / TEMPOH Februari / Jun Februari .3 Meningkatkan kerjasama dengan pelbagai agensi berkaitan dalam menangani gejala disiplin dan ponteng secara bersepadu PELAN TINDAKAN Mengeratkan kerjasama dengan agensi keselamatan setempat dalam menangani gejala disiplin dan ponteng Mengukuhkan jalinan hubungan dengan PIBG dan masyarakat setempat Program kecemerlangan disiplin bersama ibu bapa Mengaktifkan Majlis Pemuafakatan Tindakan peringkat negeri.Mac Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PM&ICT S-PPK S-PPK 4.

109 - .STRATEGI 4.Mac Februari .Februari Februari .1 Meningkatkan semangat perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid melalui aktiviti terancang PELAN TINDAKAN Meningkatkan aktiviti Kelab Rukun Negara Menyebarkan maklumat dan kefahaman berkaitan Rukun Negara Syarahan berkaitan perpaduan dan integrasi Mempergiatkan aktiviti RIMUP Kempen ke arah perpaduan dan integrasi Memastikan semua sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum berkonsepkan perpaduan dan integrasi TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Januari .5.Mac Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK .

September S-PPK .5.Julai Sepanjang Tahun (mengikut perayaan) Ogos .2 Menanamkan semangat hormat menghormati dan kepekaan terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum secara berterusan PELAN TINDAKAN Program Gotong Royong Perdana Program Ziarah Musim Perayaan Tayangan filem berkaitan semangat hormat menghormati dan kepekaan terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum Pertandingan menulis tentang semangat hormat menghormati dan kepekaan terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum TARIKH / TEMPOH Jun .110 - .September TJ S-PPK S-PPK S-PPK Jun .STRATEGI 4.

MATLAMAT STRATEGIK 5 Meningkatkan penyertaan aktif serta pencapaian dalam kokurikulum dan sukan ke peringkat tertinggi • OBJEKTIF. TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB . TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI. PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI). PELAN TINDAKAN.111 - .

112 - ..

Bilangan sekolah menengah yang menyertai pertandingan penglibatan dalam 24 jenis sukan peringkat daerah (S-PPK) sekolah dalam aktiviti kokurikulum b.00% 5.2 Meningkatkan a.00% SASARAN 2012 215 25. Bilangan sekolah yang dipantau pengurusan dan pelaksanaan program kokurikulum dan sukan (S-PPK) b. Bilangan permainan yang mencapai tiga tempat terbaik dalam pertandingan peringkat kebangsaan (S-PPK) c.OBJEKTIF 5. Peratus pengurus kokurikulum sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan program kokurikulum dan sukan berasaskan instrumen SKPM (S-PPK) TOV 215 20. Jumlah pingat untuk tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan dalam pertandingan olahraga (S-PPK) b.3 .113 - .1 Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan program kokurikulum dan sukan sekolah KPI a. Bilangan sekolah rendah yang menyertai pertandingan dalam 24 jenis sukan peringkat daerah (S-PPK) dan sukan Meningkatkan pencapaian kokurikulum dan sukan negeri di peringkat kebangsaan a. Bilangan pertandingan kokurikulum yang mencapai tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan (S-PPK) 90 270 30 pingat 14 permainan 24 pertandingan 110 300 35 pingat 17 permainan 25 pertandingan 5.

114 - ..

STRATEGI 5.1 Meningkatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah melalui penyeliaan yang berterusan PELAN TINDAKAN Menyediakan instrumen penyeliaan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah Melaksanakan penyeliaan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah Mengesan sekolah-sekolah yang kurang aktif dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah-sekolah terpilih TARIKH / TEMPOH Januari Februari .115 - .November Mei .November Mei .2 Memantapkan pengurusan kokurikulum dan sukan dalam kalangan kepimpinan sekolah Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan untuk Pengetua sekolah menengah Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan untuk Guru Besar sekolah rendah Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan untuk Penolong Kanan Kokurikulum sekolah menengah Latihan pengurusan kurikulum dan sukan untuk Penolong Kanan Kokurikulum sekolah rendah .1.1.November Februari Mac Mac April TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 5.

1 Memantapkan kemahiran pengurusan aktiviti kokurikulum dan sukan dalam kalangan guru melalui latihan dalaman PELAN TINDAKAN Menyediakan pasukan guru berkemahiran tinggi dalam pengurusan kokurikulum dan sukan peringkat negeri Menyediakan pasukan guru berkemahiran tinggi dalam pengurusan kokurikulum dan sukan peringkat daerah Melaksanakan latihan pengurusan kokurikulum dan sukan peringkat negeri dan daerah secara berterusan Memastikan pelaksanaan latihan pengurusan aktiviti kokurikulum dan sukan untuk guru-guru peringkat sekolah TARIKH / TEMPOH Mac / Jun / September Mei .STRATEGI 5.September Jun TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK .116 - .September Mei .2.

April Mei / Jun / September Oktober S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK .2 Meningkatkan kualiti kejurulatihan kokurikulum dan sukan dalam kalangan guru PELAN TINDAKAN Mengenal pasti guru-guru berkelayakan untuk menjadi jurulatih sukan.STRATEGI 5. permainan dan pasukan beruniform TARIKH / TEMPOH Januari . permainan dan pasukan beruniform peringkat JPN dan PPD Latihan kejurulatihan untuk jurulatih sukan peringkat JPN dan PPD Latihan kejurulatihan untuk jurulatih permainan peringkat JPN dan PPD Latihan kejurulatihan untuk jurulatih pasukan beruniform peringkat JPN dan PPD Memastikan semua sekolah memiliki jurulatih yang berkelayakan dalam sukan.2.April TJ S-PPK Januari .117 - .Februari Mac Januari .

PPD dan sekolah Menyediakan keperluan infrastruktur dan peralatan kokurikulum dan sukan mengikut keupayaan kewangan semasa peringkat JPN.2.118 - .STRATEGI 5. PPD dan sekolah TARIKH / TEMPOH Januari / April Disember Januari / April Disember Januari / April TJ S-PPK S-PPK S-PPK 5.4 Memastikan penglibatan murid secara aktif dan lebih menyeluruh untuk membantu perkembangan JERI Memastikan semua murid menyertai aktiviti kokurikulum dan sukan mengikut dasar dan peraturan semasa Melaksanakan sistem penyertaan kokurikulum dan sukan yang berasaskan potensi dan kehendak murid Menyediakan pengiktirafan di atas penglibatan murid dalam kokurikulum dan sukan Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Oktober S-PPK / S-PI S-PPK / S-PI S-PPK / S-PI .2.3 Meningkatkan infrastruktur dan peralatan kokurikulum dan sukan di sekolah PELAN TINDAKAN Merancang keperluan infrastruktur dan peralatan untuk kokurikulum dan sukan JPN. PPD dan sekolah Membuat permohonan kepada KPM mengikut keperluan infrastruktur dan peralatan kokurikulum dan sukan peringkat JPN.

1 Menyediakan perancangan komprehensif untuk pencapaian kokurikulum dan sukan Mengenal pasti acara-acara yang berpotensi tinggi untuk menyumbangkan pingat dalam pertandingan olahraga peringkat kebangsaan Mengenal pasti kategori sukan yang berpotensi tinggi untuk menyumbangkan kemenangan dalam pertandingan peringkat kebangsaan Mengenal pasti jenis-jenis aktiviti kokurikulum yang berpotensi tinggi untuk menyumbangkan kemenangan dalam pertandingan peringkat kebangsaan Menyediakan perancangan strategik kokurikulum dan sukan peringkat negeri Januari S-PPK Januari S-PPK Januari S-PPK Januari S-PPK .3.5 Memastikan penyertaan sekolah dalam aktiviti kokurikulum dan sukan peringkat daerah PELAN TINDAKAN Memastikan sekolah menengah menyertai 24 jenis sukan dalam pertandingan peringkat daerah Menggalakkan sekolah rendah menyertai 24 jenis sukan dalam pertandingan peringkat daerah Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas sekolahsekolah yang gagal menyertai bilangan minimum jenis sukan yang telah ditetapkan tanpa alasan munasabah TARIKH / TEMPOH Februari / Mac / Ogos Oktober Sepanjang Tahun (mengikut pertandingan) Ogos / September TJ S-PPK S-PPK S-PPK 5.119 - .STRATEGI 5.2.

STRATEGI 5.3.3.3 Menyediakan sistem latihan pasukan negeri yang terancang dan berkualiti Mengenal pasti jurulatih berpengalaman dan berwibawa untuk setiap pasukan Melantik jurulatih berpengalaman dan berwibawa untuk melatih pasukan negeri Menyediakan jadual latihan komprehensif dan sistematik Menyerapkan elemen-elemen psikologi dalam sukan untuk memantapkan kekuatan mental pasukan negeri Menyediakan insentif kejayaan kepada pasukan negeri yang cemerlang .120 - .2 Mewujudkan sistem pemilihan pasukan peringkat negeri yang telus dan sistematik PELAN TINDAKAN Mewujudkan jawatankuasa pemilihan pasukan peringkat negeri Menyediakan sistem dan kriteria pemilihan pasukan yang mantap Melaksanakan pemilihan pasukan negeri secara komprehesif dan profesional TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Januari Januari Januari Januari Januari Sepanjang Tahun Oktober TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK / S-PI S-PPK / S-PI S-PPK / S-PI S-PPK / S-PsK S-PPK / S-PI 5.

PELAN TINDAKAN. TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI.121 - . PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI).MATLAMAT STRATEGIK 6 Menyediakan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran • OBJEKTIF. TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB .

.122 - .

Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam keselamatan pematuhan terhadap peraturan kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan (S-K2P) 1. Peratus kantin sekolah mencapai markah 76 .00% 10. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pelaksanaan program 3K (S-PPK) c.00% 80.123 - .100 berasaskan Instrumen Standard KPM (S-PPK) d.70% 100% 6. Bilangan sekolah yang dipantau pematuhan terhadap peraturan-peraturan kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan oleh kontrak perkhidmatan syarikat yang dilantik (S-K2P) kebersihan dan b. Bilangan sekolah yang dipantau pelaksanaan program 3K (S-PPK) b. Peratus sekolah yang mempunyai infrastruktur asas untuk warga pendidik yang lengkap (kerusi guru / meja guru) (S-K2P) TOV 94.50% SASARAN 2012 100% 94.00% 85.00% 360 6.1 Memastikan infrastruktur asas sekolah yang lengkap KPI a.00% 215 718 50.10% 78. Peratus kantin asrama sekolah mencapai markah 76 100 berasaskan Instrumen Standard KPM (S-PPK) 718 83. kebersihan dan keselamatan (3K) sekolah a. Peratus sekolah yang mempunyai infrastruktur asas bilik darjah yang lengkap pada hari pertama persekolahan (kerusi murid / meja murid / kelas / papan tulis) (S-K2P) b.3 Memastikan pematuhan a.2 Menambah baik kualiti kesihatan.OBJEKTIF 6.00% .

30% SASARAN 2012 100% 6.124 - .00% . b. KPI Peratus laporan kerosakan peralatan ICT menggunakan Support Ticketing System (STS) (BTPN) Bilangan sekolah yang melaksanakan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang mencapai tahap 3 Bintang ke atas (BTPN) Penyediaan bajet untuk keperluan peralatan ICT untuk sekolah baru / sedia ada (S-PM&ICT) Pemantauan infrastruktur rangkaian dan penyediaan makmal komputer sekolah-sekolah yang siap dibina (S-PM&ICT) TOV 99.00% 100% 90.5 a. 535 608 6. 100% 80.4 Memantapkan penyenggaraan infrastruktur ICT sekolah Memantapkan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Menyediakan bajet dan keperluan peralatan ICT serta rangkaian a.OBJEKTIF 6.6 a.

125 - ..

126 - .1.1 Memenuhi keperluan infrastruktur asas bilik darjah PELAN TINDAKAN Menyediakan senarai keperluan infrastruktur asas bilik darjah untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (P&P) Mengesan sekolah-sekolah yang memerlukan infrastruktur asas dalam bilik darjah Menguruskan bekalan infrastruktur asas dalam bilik darjah bagi sekolah-sekolah yang memerlukan Menyelia dan memastikan infrastruktur asas dalam bilik darjah untuk keperluan P&P adalah mencukupi pada hari pertama persekolahan TARIKH / TEMPOH Oktober / November TJ S-K2P Jun / November Mengikut Keperluan November / Disember S-K2P S-K2P S-K2P 6.STRATEGI 6.2 Memenuhi keperluan infrastruktur asas untuk warga pendidik melaksanakan tugas di sekolah Menyediakan senarai keperluan asas untuk keperluan tugas warga pendidik di sekolah Mengesan sekolah-sekolah yang memerlukan infrastruktur asas untuk keperluan tugas warga pendidik secara berkala Menguruskan bekalan infrastruktur asas untuk keperluan tugas warga pendidik bagi sekolah-sekolah yang memerlukan Menyelia dan memastikan infrastruktur asas untuk keperluan tugas warga pendidik adalah mencukupi April Oktober S-K2P S-K2P Disember S-K2P April / Disember S-K2P .1.

3 Memantapkan data dan maklumat infrastruktur asas pendidikan berasaskan EMIS PELAN TINDAKAN Menyediakan data dan maklumat infrastruktur asas untuk P&P dan keperluan warga pendidik peringkat sekolah Membuat analisis infrastruktur asas untuk P&P dan keperluan warga pendidik yang sedia ada di sekolah secara berkala Menyediakan unjuran keperluan infrastruktur asas untuk P&P dan warga pendidik Menguruskan bekalan infrastruktur asas untuk P&P dan keperluan warga pendidik di sekolah-sekolah yang memerlukan TARIKH / TEMPOH Disember Disember TJ S-K2P S-PM&ICT S-K2P Januari S-K2P S-K2P Januari Disember Disember Disember Sepanjang Tahun S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P 6.1.STRATEGI 6.127 - .4 Melaksanakan penyeliaan pengurusan infrastruktur asas untuk murid dan warga pendidik Menyediakan instrumen penyeliaan pengurusan infrastruktur asas pendidikan di sekolah Menyelia pengurusan infrastruktur asas pendidikan di sekolah Memastikan pematuhan prosedur dan peraturan pengurusan infrastruktur asas pendidikan di sekolah Mengambil tindakan sewajarnya terhadap sekolah-sekolah yang gagal mematuhi prosedur dan peraturan pengurusan infrastruktur asas pendidikan .1.

2.November TJ S-PPK S-PPK S-PPK Mac .April Februari Mac .Mac April .Ogos S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 6.2.2 Memantapkan kemahiran pengurusan 3K secara berterusan Taklimat pengurusan 3K kepada kepimpinan sekolah Latihan pengurusan kepada guru-guru yang terlibat dalam program 3K di sekolah Seminar 3K Peringkat Negeri Menyediakan anugerah kepada sekolah-sekolah yang cemerlang dalam pengurusan 3K Seminar 3K Peringkat Daerah .1 Melaksanakan penyeliaan ke atas aspek-aspek 3K sekolah secara berfokus PELAN TINDAKAN Menyediakan instrumen penyeliaan pengurusan 3K yang lengkap Melaksanakan penyeliaan 3K ke atas sekolah menengah dan sekolah rendah Memastikan semua sekolah melaksanakan penarafan kebersihan dan kesihatan kantin sekolah dan kantin asrama Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan 3K ke atas sekolah-sekolah terpilih TARIKH / TEMPOH Februari .Jun Januari .STRATEGI 6.Julai September Oktober Julai .128 - .

2. kebersihan dan keselamatan Menyebar luas maklumat-maklumat berkaitan kesihatan. kebersihan dan keselamatan PELAN TINDAKAN Kempen kesihatan dan kebersihan diri bersama Jabatan / Pejabat Kesihatan Sesi-sesi perbincangan berkaitan keselamatan sekolah bersama agensi-agensi berkaitan keselamatan Program sekolah angkat bersama agensi-agensi kerajaan / bukan kerajaan Menyediakan bahan-bahan rujukan yang lengkap berkaitan 3K Mengedarkan bahan-bahan berkaitan 3K kepada semua PPD dan sekolah Mengadakan kempen penjagaan kesihatan peringkat negeri Mengadakan program bertemakan kebersihan peringkat negeri TARIKH / TEMPOH Sepanjang Tahun Jun Mac .STRATEGI 6.129 - .3 Meningkatkan kerjasama dengan agensi yang berkaitan dengan kesihatan.Julai Mac .April Mengikut hantaran KPM Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan TJ S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK S-PPK 6.2.4 .

Ogos S-K2P Sepanjang Tahun S-K2P 6.2 Melaksanakan pemantauan pematuhan kerja perkhidmatan kebersihan dan keselamatan Melaksanakan pemantauan pematuhan kerja perkhidmatan kebersihan dan keselamatan Mengesan kes-kes kegagalan pematuhan kerja perkhidmatan kebersihan dan keselamatan Melaksanakan pemantauan khas ke atas kontraktor perkhidmatan kebersihan dan keselamatan yang gagal menyediakan perkhidmatan berkualiti Mengambil tindakan yang tegas ke atas kontraktor perkhidmatan kebersihan dan keselamatan yang bermasalah Sepanjang Tahun Sepanjang tahun (berasaskan kes) Sepanjang tahun (berasaskan kes) Sepanjang tahun (berasaskan kes) S-K2P S-K2P S-K2P S-K2P .3.3.130 - .1 Meningkatkan hubungan dengan syarikat kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan PELAN TINDAKAN Perjumpaan khas bersama syarikat kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan peringkat JPN Perjumpaan khas bersama syarikat kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan peringkat PPD Mewujudkan sistem kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan berteraskan kualiti dan prestasi perkhidmatan TARIKH / TEMPOH Januari TJ S-K2P Februari .STRATEGI 6.

1 Menambah baik pengurusan Pusat Sumber Sekolah melalui pemantauan dan khidmat bantu berterusan Melaksanakan pemantauan pengurusan Pusat Sumber Sekolah secara atas talian ( iQ-PSS dan i-NILAM ) Mengenal pasti sekolah-sekolah yang berada pada tahap 3 Bintang ke bawah dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah Melaksanakan khidmat bantu Pusat Sumber Sekolah ke atas sekolah-sekolah terpilih Februari .November Mengikut jadual KPM Januari .5.131 - .STRATEGI 6.November Februari .Mei BTPN S-PM&ICT BTPN S-PM&ICT BTPN BTPN BTPN 6. Guru ICT sekolah dan Juruteknik Komputer Sekolah Melaksanakan bimbingan dan khidmat nasihat ke sekolah TARIKH / TEMPOH Januari TJ BTPN Sepanjang Tahun BTPN Mengikut jadual KPM Januari .Oktober BTPN . Memantau permohonan sekolah mengenai penyenggaraan ICT dalam Support Ticketing System (STS) Menguruskan penyenggaraan ICT sekolah Bengkel / Taklimat kepada Guru Penyelaras Bestari.1 Memantapkan pengurusan pemantauan penyenggaraan ICT dan khidmat bantu ke sekolah PELAN TINDAKAN Menyediakan senarai sekolah yang mendapat penarafan bintang di bawah 2 bintang untuk khidmat bantu.4.

TARIKH / TEMPOH September .6.132 - .1 Menyediakan bajet dan keperluan peralatan ICT serta rangkaian PELAN TINDAKAN Menyediakan anggaran peruntukan kewangan dan keperluan peralatan ICT ke KPM Penyeliaan pelaksanaan projek pembekalan peralatan ICT ke sekolah Penyeliaan rangkaian dan capaian internet di sekolah Penyeliaan infrastruktur rangkaian dan penyediaan makmal komputer sekolah bagi sekolah-sekolah yang telah siap dibina.November Mac .November Sepanjang Tahun Secara Berkala TJ S-K2P S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT S-PM&ICT .STRATEGI 6.

TARIKH/TEMPOH DAN TANGGUNGJAWAB .MATLAMAT STRATEGIK 7 Menambah baik hubungan profesional dengan agensi-agensi pendidikan dan pihak-pihak berkepentingan • OBJEKTIF. PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI). TAKE-OFF VALUE (TOV) DAN SASARAN PENCAPAIAN • STRATEGI. PELAN TINDAKAN.133 - .

134 - ..

3 15.1 Meningkatkan kerjasama profesional dengan agensi setempat KPI a. NGO.50% . Peratus kehadiran ibu bapa / penjaga dalam Mesyuarat Agung PIBG (S-PS) b.135 - .00% 98. Peratus Institusi Pendidikan Swasta yang mendaftar dengan KPM (S-PS&PK) 7.00% 718 7. Bilangan sesi perkembangan profesionalisme / aktiviti bersama dengan agensi-agensi berkaitan pendidikan.00% 646 6 75.OBJEKTIF 7. Peratus Institusi Pendidikan Swasta yang dipantau / diperiksa di seluruh negeri (S-PS&PK) b.00% 20.00% 95. sektor swasta dan individu (S-JK) b.2 Meningkatkan penglibatan Ibu bapa / penjaga dalam aktivitiaktiviti peringkat sekolah Memastikan Institusi Pendidikan Swasta mematuhi semua peraturan KPM a. Bilangan sekolah yang melaksanakan sekurangkurangnya lima aktiviti melibatkan ibu bapa / penjaga di peringkat sekolah (S-PS) a. Bilangan lawatan penandaarasan ke atas jabatanjabatan dan agensi-agensi pendidikan luar (S-PS) TOV 8 SASARAN 2012 8 4 72.

136 - ..

1.2 Menyebar luas maklumat berkaitan agensi-agensi pendidikan setempat Mengikut Keperluan Sepanjang Tahun Mengikut Keperluan .Disember (Mengikut Keperluan) TJ S-PA / S-JK S-PI / S-PPK S-JK / S-PS S-PA S-PS S-PPK S-PS&PK S-PS S-PS&PK S-PPK S-PS / S-K2P S-PM&ICT S-PPK S-PS 7.137 - .STRATEGI 7.1.1 Meningkatkan sesi profesional dengan agensi luar melalui pelbagai bentuk aktiviti secara terancang PELAN TINDAKAN Jawatankuasa bersama peningkatan akademik dan bukan akademik dengan agensi pendidikan luar Sesi profesional dan perkongsian maklumat terkini berkaitan isu-isu dan perkembangan pendidikan semasa Lawatan ke IPTA / IPTS / Organisasi / Institusi Pendidikan Menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan agensiagensi pendidikan setempat kepada sekolah-sekolah Menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan agensiagensi pendidikan setempat kepada pelanggan JPN Membantu mempromosikan agensi-agensi pendidikan setempat yang menyediakan pendidikan selepas persekolahan TARIKH / TEMPOH Mac / Julai Jun / November Oktober .

1 Meningkatkan penyertaan ibu bapa / penjaga dalam Mesyuarat Agung PIBG Kempen kehadiran ibu bapa / penjaga ke Mesyuarat Agung PIBG Majlis / aktiviti bersama PIBG peringkat negeri dan daerah Anugerah PIBG Cemerlang Januari .3 Meningkatkan penyertaan pertubuhan bukan kerajaan(NGO). sektor swasta dan individu yang membantu dalam program pendidikan peringkat negeri Memastikan semua sumbangan oleh NGO dimanfaatkan secara maksimum dan berkesan ke atas peningkatan pencapaian pendidikan peringkat negeri Menyediakan saluran yang sesuai untuk individu-individu dalam masyarakat menyampaikan sumbangan untuk program pendidikan Mengadakan sesi-sesi khas bersama sektor swasta yang berpotensi terlibat dalam perkembangan pendidikan peringkat negeri TARIKH / TEMPOH Mengikut Keperluan TJ S-PS S-PS&PK S-PS S-PS&PK S-PS S-PS&PK S-PS S-PS&PK S-PS S-PS&PK S-PS S-PS&PK S-PS S-PS&PK Mengikut Keperluan Sepanjang Tahun Mengikut Keperluan 7. sektor swasta dan individu dalam program pendidikan PELAN TINDAKAN Meningkatkan kerjasama dengan NGO-NGO.Mac Mengikut Keperluan Oktober .1.2.138 - .STRATEGI 7.

STRATEGI 7.2 Melaksanakan program-program yang dapat melibatkan penyertaan ibu bapa / penjaga Menyebar luas maklumat pendidikan secara berterusan kepada komuniti PELAN TINDAKAN Menyediakan senarai aktiviti-aktiviti asas yang melibatkan penyertaan ibu bapa / penjaga di peringkat sekolah Menerima laporan dan memastikan pelaksanaan aktivitiaktiviti asas yang melibatkan penyertaan ibu bapa / penjaga di peringkat Menyediakan brosur-brosur yang mengandungi maklumat semasa pendidikan negeri Mengedarkan maklumat-maklumat berkaitan pendidikan melalui masjid dan kepimpinan masyarakat Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan Peringkat JPN Menyampaikan maklumat semasa berkaitan pendidikan melalui media massa yang sesuai TARIKH / TEMPOH Januari TJ S-PS S-PS&PK S-PPK S-PS S-PS&PK S-K2P S-PS S-PM&ICT S-PS S-PS Sepanjang Tahun 7.139 - .2.3 Mengikut Keperluan Mei Mengikut Keperluan Mengikut Keperluan .2.

140 - .STRATEGI 7.3.Julai April .Julai TJ S-PS&PK S-PS&PK S-PS&PK S-PS&PK S-PS&PK S-PS&PK 7.2 Meningkatkan hubungan JPN dan Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Taklimat peraturan pengoperasian kepada semua pentadbir IPS peringkat negeri Sesi perbincangan isu-isu berkaitan pendidikan dan semasa bersama IPS negeri Kedah .1 Melaksanakan pengesanan dan pemeriksaan ke atas IPS seluruh negeri untuk memastikan pematuhan peraturan KPM PELAN TINDAKAN Mengesan semua IPS yang beroperasi di seluruh negeri Memeriksa status pendaftaran IPS yang telah dikesan Mengadakan sesi pendaftaran IPS yang belum mendaftar Mengambil tindakan ke atas IPS yang gagal mematuhi peraturan KPM TARIKH / TEMPOH Februari / Mei September Februari / Mei September Sepanjang Tahun Sepanjang Tahun Januari .3.

141 - .PENUTUP .

peningkatan prestasi akademik. pembangunan modal insan. kerjasama dengan pihak berkepentingan dan kajian semula perancangan strategik. kemantapan sistem penyampaian pendidikan. pemantapan integriti warga pendidikan. penyediaan infrastruktur dan persekitaran untuk P&P serta pemantapan hubungan profesional dengan agensi luar. peningkatan penyertaan serta pencapaian kokurikulum dan sukan. Pelan Tindakan Strategik 2012 hendaklah menjadi panduan kepada seluruh warga pendidikan di negeri Kedah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing secara lebih terancang. kerjasama dan komitmen warga pendidikan. keberkesanan sistem pemantauan dan penilaian. budaya kerja yang cemerlang.• Perancangan Strategik 2011-2013 dirangka untuk mencapai matlamat strategik yang berteraskan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan. Warga pendidikan diharap dapat menghayati setiap dasar yang diwujudkan. pembangunan sumber manusia berterusan. Pelan Tindakan Strategik 2012 telah disediakan bagi memastikan pelaksanaan segala strategi dan pelan tindakan setelah melalui proses kajian dan penambahbaikan dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik 2011.142 - . Berasaskan perancangan ini. terarah dan berfokus. persekitaran kerja yang kondusif. Kejayaan Pelan Tindakan Strategik 2012 sangat bergantung kepada kepimpinan yang berteladan. • . memahami sepenuhnya matlamat strategik dan sasaran yang ingin dicapai dan seterusnya menterjemahkannya ke dalam bentuk tindakan di peringkat masing-masing.

Rajah 13 : Elemen Penentu Kejayaan .143 - .

144 - .SENARAI SINGKATAN NAMA SEKTOR & BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI S-PA S-PPK S-PS S-K2P S-JK S-PS&PK S-PP S-PM&ICT S-PsK S-PI BTPN Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Jaminan Kualiti Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Sektor Penilaian dan Peperiksaan Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT Sektor Psikologi dan Kaunseling Sektor Pendidikan Islam Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri .

SENARAI SINGKATAN 3K Kesihatan. Menulis dan Mengira BTPN Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri CPU Pusat Pemprosesan Utama EMIS Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan ETR Expected Targeted Result GB Guru Besar GC Guru Cemerlang HC Headcount HEM Hal Ehwal Murid ICT Teknologi Maklumat dan Komunikasi ICTL Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi IPS Institusi Pendidikan Swasta IPT Institusi Pengajian Tinggi IPTA Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTS Institusi Pengajian Tinggi Swasta JPN Jabatan Pelajaran Negeri JPNK Jabatan Pelajaran Negeri Kedah j-QAF Jawi. Bahasa Arab dan Fardu Ain KI Kepimpinan Instruksional KIA2M Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis KPI Petunjuk Prestasi Utama KPLI Kursus Perguruan Lepas Ijazah KPM Kementerian Pelajaran Malaysia KRK Kelas Rancangan Khas KSPK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan LAN Local Area Network LINUS Literacy and Numeracy Screening MGB Majlis Guru Besar MSSK Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kedah MSSM Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia NCR Nonconformance Reports NGO Pertubuhan Bukan Kerajaan NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara P&P Pengajaran dan Pembelajaran PAM Penguasaan Asas Matematik PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah PIBG Persatuan Ibu Bapa dan Guru . Al-Quran. Kebersihan dan Keselamatan 3M Membaca.145 - .

146 - .SENARAI SINGKATAN PIN Pelan Integriti Nasional PIPP Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PISMP Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan PKB Pemantauan Kurikulum Berkualiti PKG Pusat Kegiatan Guru MPSM Majlis Pengetua Sekolah Menengah PM Post-Mortem PMR Penilaian Menengah Rendah PNGK Purata Nilai Gred Kumulatif PPD Pejabat Pelajaran Daerah ProTiM Program Tiga M (Membaca. Menulis dan Mengira) RIMUP Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan SABK Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SBP Sekolah Berasrama Penuh SBT Sekolah Berprestasi Tinggi SIP Program Pembangunan Prestasi Sekolah SJKC Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKT Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SK Sekolah Kebangsaan SKPM Standard Kualiti Pelajaran Malaysia SMK Sekolah Menengah Kebangsaan SMS Sistem Pesanan Ringkas SMT Sekolah Menengah Teknik SPM Sijil Pelajaran Malaysia SPPICTS Sistem Pemantauan Penggunaan ICT Sekolah SSQS Smart School Qualification Standard STPM Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia TJ Tanggungjawab TOV Take-Off Value TVP TV Pendidikan UPSR Ujian Pencapaian Sekolah Rendah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful