P. 1
Budaya Kerja cemerlang

Budaya Kerja cemerlang

|Views: 351|Likes:
Published by Stephanny Sylvester

More info:

Published by: Stephanny Sylvester on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

SOALAN NO. 1 JELASKAN MAKSUD KONSEP BUDAYA KERJA CEMERLANG.

SEBAGAI SEORANG GURU BESAR, BAGAIMANAKAH ANDA DAPAT MEREALISASIKAN KONSEP INI DALAM PROSES PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEJAJAR DENGAN MAKSUD PENGURUSAN KUALITI DALAM PENDIDIKAN

............................. 1 Skop dan Tujuan Perbincangan.....................................................................................5 Pengurusan Kualiti dalam Pendidikan.......................... 1 Latarbelakang....................................................................................................................................................................................................3 Budaya Kerja Cemerlang..................................................8 Mewujudkan Komitmen Kerja Tinggi Dalam Kalangan Guru...................................................................6 Peranan Guru Besar.....................................................................8 Membentuk “Mind-Set” yang Berorientasikan Kecemerlangan................3 Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah......................................0Pendahuluan ................................................................................10 Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran yang Dinamik......................................................................11 Strategi dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah....7 Pra Syarat dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah................................. 15 BIBLIOGRAFI............................................ISI KANDUNGAN 1.............................................12 Penutup......................................................................................................................................................................................................9 Penerapan Kesedaran Tinggi Terhadap Dasar Kualiti Sekolah.. 16 ....................................................1 Definisi Konsep...................

al. menerima sanjungan. Kecemerlangan membawa implikasi maju ke hadapan. Potocki et.1. Sejak kebelakangan ini. dan menjadi idola atau "role model" individu atau masyarakat. tonggak kecemerlangan sesebuah organisasi terletak kepada jentera pengurusannya yang berwawasan. 1996. Juran. Skop dan Tujuan Perbincangan 1 . Kajian-kajian terdahulu menunjukkan aplikasi prinsip TQM dalam pendidikan telah menambah baik aspek pengajaran. Menurut Rowley (1996). Lozier & Teeter. gemilang. pembelajaran dan reka bentuk kursus Divoky & Taylor. Menurut Zahidi (2003). 1994. 1996). Kecemerlangan merupakan natijah daripada beberapa siri kejayaan dalam semua aspek yang diharapkan. Feigenbaum dan Ishikawa (Crosby. 1992). Tanpa pegawai dan kakitangan yang mengamalkan budaya kerja cemerlang. Total Quality Management (TQM) merupakan satu falsafah pengurusan yang berlandaskan idea beberapa orang guru kualiti seperti Deming.0 Pendahuluan Latarbelakang Pengurusan kualiti menyeluruh atau dalam bahasa Inggerisnya. 1996. Scliargel. institusi pendidikan menunjukkan minat dan komitmen terhadap pelaksanaan TQM dengan menerapkan prinsip TQM dalam bidang bukan akademik dan pentadbiran dengan harapan untuk meningkatkan kualiti pendidikan institusi masing-masing. kualiti pendidikan merujuk kepada kejayaan sesebuah institusi menyediakan persekitaran pendidikan yang membolehkan pelajar mencapai matlamat pembelajaran serta piawaian akademik yang berkesan. bersifat dinamik. maka cacatlah usaha untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti.

organisasi yang cemerlang dicirikan oleh suasana organisasi yang mempunyai budaya kerja cemerlang. Lantaran itu. Matlamat akhir kualiti pendidikan adalah kecemerlangan sekolah itu sendiri. kertas tugasan ini memberi fokus kepada penjelasan konsep Budaya Kerja Cemerlang dan usaha guru besar dalam merealisasikan konsep ini dalam proses pengurusan dan pentadbiran di sekolah sejajar dengan maksud pengurusan kualiti dalam pendidikan. 2 . Oleh yang demikian.Kualiti pendidikan yang tinggi dapat dicapai sekiranya sumber manusia iaitu guru besar dan guru-guru serta murid-murid sekalian melaksanakan segala strategi kualiti yang telah ditetapkan.

Nilai ini adalah berdasarkan pengetahuan. Menurut Tun Dr. maka akan membolehkan kakitangannya meningkatkan mutu kerja yang cemerlang dan akan menyumbang kepada kejayaan jabatan berkenaan. Jika budaya organisasi itu baik. norma. Warga sekolah khususnya guru besar dan guruguru sentiasa berhadapan dengan keperluan membuat keputusan atau membuat pilihan di mana setiap keputusan atau pilihan ini adalah berdasarkan kepada sistem nilai yang berada dalam dirinya yang berperanan menjadi kayu pengukur atau penentu dalam membuat sesuatu tindakan. Zahidi (2003) menjelaskan budaya kerja dalam sesebuah organisasi dikaitkan dengan sistem nilai. sikap dan etika kerja yang dipegang bersama oleh setiap kakitangan. berhubung antara satu sama lain dan berinteraksi dengan persekitarannya. Budaya bukan dicerminkan oleh kesenian dan aspek fizikal tetapi yang lebih penting lagi. Mahathir. cara mereka berfikir. Keempat-empat elemen ini menjadi asas untuk mengawal perlakuan kakitangan. pengalaman. kepercayaan atau bagaimana mereka mentafsir keadaan yang berlaku. Mahathir Mohamad. Zahidi (2003) menjelaskan elemen Nilai bermaksud tanggapan dan penerimaan individu dari sudut pemikiran masing-masing. budaya sesuatu masyarakat adalah faktor penentu utama menentukan maju mundurnya sesuatu masyarakat itu. 3 .Definisi Konsep Budaya Kerja Cemerlang Budaya Kerja Cemerlang bukanlah merupakan sesuatu yang baru di Malaysia memandangkan konsep ini tlah dilancarkan oleh YAB Tun Dr. nilai-nilai yang diamalkan. Tujuan pelancaran konsep ini adalah untuk membina sebuah masyarakat yang sentiasa mementingkan kualiti. bekas Perdana Menteri Malaysia pada 27 November 1989.

Zahidi (2003) menjelaskan elemen ketiga iaitu Sikap merupakan kesediaan seseorang dari segi mental dan fizikal untuk bertindak terhadap sesuatu. Dengan lain perkataan. ia adalah cara bekerja yang diterima umum dan diamalkan dalam organisasi yang menjadi nilai budaya organisasi itu. menurut Zahidi (2003) merupakan nilai-nilai yang diterima oleh sebahagian besar ahli kumpulan yang disepakati sebagai nilai-nilai bersama mencerminkan kemahuan kumpulan. Norma. Nilai.Elemen kedua. norma dan sikap yang dikongsi bersama secara positif akan menerbitkan prinsip-prinsip kerja yang baik dan oleh yang demikian ia akan mewujudkan satu budaya organisasi yang baik secara keseluruhan (Zahidi. Sesuatu perkara yang dilakukan mungkin secara teragak-agak. tindakan ataupun tingkah laku yang menjadi amalan 4 . kerana perkara yang pernah terjadi kepada seseorang adalah merupakan satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. 2003). kita perlu meneliti maksud budaya itu sendiri. norma dan sikap yang dikongsi bersama dalam kumpulan. Bagi menjelaskan lagi konsep Budaya Kerja Cemerlang. Budaya menurut Chek Mat (1996) merupakan nilai. tidak sepenuh hati atau dilaksanakan secara terpaksa dan oleh sebab itu persediaan mental juga amat penting bagi memperlihatkan sikap sebenar seseorang. sikap. Sikap seseorang juga dipengaruhi (dan juga berubah) oleh pengalaman. Apabila ahli-ahli sesebuah organisasi memiliki satu matlamat yang sama maka akan wujud keharmonian dalam organisasi tersebut untuk mengamalkan etika kerja yang sama. Sikap mempunyai peranan penting sebagai faktor pendorong dalam tindakan manusia sama ada untuk menerima atau menolak sesuatu. norma bermaksud peraturan-peraturan hidup dan amalan yang diterima dalam masyarakat. Dalam konteks organisasi. Etika pula merupakan prinsip-prinsip kerja yang terbentuk daripada gabungan unsur nilai.

dikelola. pengelolaan pendidikan. Dalam kontek bekerja. menyusun atur. penyelarasan pendidikan.seharian. dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. Pentadbiran mempunyai maksud yang agak berlainan daripada pengurusan di mana pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan. ia dikaitkan dengan budaya kerja dalam sesebuah organisasi yang menjadi faktor utama dalam menentukan matlamat maju atau mundurnya sesebuah organisasi itu. penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. pengarahan pendidikan. 1989). Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Menurut Kamaruddin Kachar (1990). mengawal dan menyatu padukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan. mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi (Zaidatol. Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan. pentadbiran pendidikan merupakan satu daya menyeluruh untuk memandu. memimpin. 5 . disusun atur. diarah. Pentadbiran pula lebih mengkhusus kepada membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang. Pentadbiran pendidikan dilihat sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan. ke arah pencapaian matlamat pendidikan. secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. pengurusan kakitangan pendidikan. mengarah. Kerja cemerlang pula diertikan pekerja yang menunjukkan prestasi kerjanya yang sentiasa baik. mengelola. ada peningkatan dari setahun ke setahun dan tidak pernah melakukan kesilapan atau mendatangkan sebarang masalah ketika dia bertugas atau bekerja.

nilai dan gaya hidup. budaya kerja yang dibentuk dalam sesebuah organisasi perlu menggambarkan komitment pihak pengurusan meningkatkan kualiti dan produktiviti. kualiti membawa maksud ‘darjah kecemerlangan”. kualiti kepada seseorang Pegawai Eksekutif Utama bukan merupakan nombor. Oleh itu. kepercayaan. Usaha untuk rnencapai tahap cernerlang dari sudut kualiti tidak ada penarnatnya kerana ia rnerupakan satu usaha yang berterusan. “The race to quality improvement is really two races. terdapat tahap yang lebih tinggi yang perlu dicapai. menepati spesifikasi iaitu konsep yang relatif mengikut masa dan keadaan peningkatan di sepanjang masa. tahap terbaik yang boleh dicapai. Juran menjelaskan kualiti sebagai “padan digunakan” manakala Crosby menjelaskan kualiti sebagai “mengikut keperluan dan kehendak pelanggan”. Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid (1995) pernah menyuarakan.” Selain itu. One is to get ahead. Kecemerlangan merupakan aspek yang sentiasa dikaitkan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti. Dari sudut pandangan TQM pula. statistik atau pemantauan tetapi lebih kepada sikap. Mahathir Mohamad juga pernah menyuarakan bahawa.Pengurusan Kualiti dalam Pendidikan Menurut Oxford English Dictionary. the other is to stay ahead. Menurut Covey (2003). Apabila kita rnencapai satu tahap yang cernerlang. Ainon (2004) menjelaskan peningkatan kualiti bermaksud penambahan reputasi atau dikaitkan dengan piawai yang boleh diterima umum. memenuhi dan menepati selera pengguna atau pelanggan pada keadaan yang dikatakan lebih berkualiti. Dato’ Seri Dr. 6 .

Di peringkat sekolah. pentadbiran pendidikan adalah unit paling penting ke arah kecemerlangan pendidikan. Guru besar memainkan peranan penting untuk memimpin sekolah dalam pewujudan budaya kerja cemerlang agar tumpuan kepada pemantapan dan peningkatan kualiti pendidikan terus dipergiatkan. Kejayaan atau kegagalan sesuatu aktiviti. ada lagi kualiti yang lebih baik yang mesti dikejar. Peranan Guru Besar Guru besar merupakan pemimpin utama yang mengetuai sesebuah organisasi sekolah rendah manakala pengetua pula memimpin pengurusan dan pentadbiran sekolah menengah. Dalam menuju kecemerlangan. Apabila kita mencapai kualiti. Sebuah organisasi tidak seharusnya berpuas hati terhadap apa yang dicapai ketika Inl.” Zahidi (2003) menjelaskan bahawa kejayaan yang dicapai oleh sesebuah organisasi belum boleh menunjukkan tahap kecemerlangan yang unggul kerana kecemerlangan tiada akhirnya. 7 . Usaha organisasi untuk mencapai kecemerlangan adalah suatu usaha yang berterusan tanpa ada had masa yang di tetapkan. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah adalah paling dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan berinteraksi terus dengan pelanggan (murid.“Kualiti adalah satu keadaan yang cemerlang tetapi ia tidak terhad kepada satu tahap sahaja. program yang dirancangkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri atau pihak kementerian pendidikan akan ditentukan di peringkat sekolah. ibu-bapa dan komuniti). pihak pengurusan perlu ingat bahawa akan ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki dari semasa ke semasa bagi menampung kelemahan-kelemahan yang masih ada.

Pra Syarat dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Zahidi (2003) menjelaskan pembentukan budaya kerja cemerlang dalam organisasi sekolah bukanlah satu perkara yang mudah dan tidak boleh dicapai dalam masa yang singkat. guru besar perlu memikirkan strategi untuk mewujudkan komitmen. Menurut Sharmizawati (2001). terdapat tiga definisi komitmen iaitu: Pertama. terdapat beberapa prasyarat untuk membentuk budaya kerja cemerlang dalam organisasi. Salah satu daripadanya ialah orientasi kakitangan yang harus bergerak di atas landasan yang betul. komitmen merupakan identifikasi iaitu pengikut menerima matlamat dan nilai organisasi sebagai 8 . Setiap warga segala sekolah perlu melaksanakan khususnya tanggungjawab kerja yang diamanahkan dengan sepenuh hati atas kehendak dengan mengenepikan kepentingan lain kepentingan peribadi. kesediaan menerima perubahan dan kesedaran bahawa tiada batasan masa untuk cemerlang. Ini bermakna. Namun demikian konsep Budaya Kerja Cemerlang dapat direalisasikan dalam proses pengurusan dan pentadbiran sekolah melalui usaha-usaha yang terancang dan sistematik ke arah pembentukan sistem nilai. kesedaran kualiti. Guru besar selaku pemimpin guru-guru perlu menjadi role model iaitu menunjukkan tahap komitmen kerjanya yang tinggi. Kecemerlangan bukanlah matlamat unggul tetapi berterusan ke arah kualiti yang lebih baik. sikap dan etika kerja yang berlandaskan kecemerlangan. Mewujudkan Komitmen Kerja Tinggi Dalam Kalangan Guru Komitmen perlu ada dari segala lapisan kakitangan bagi meningkatkan kecemerlangan organisasi organisasi. Menurut Zahidi (2003). norma.

1985). Ganjaran adalah penting sebagai satu bentuk motivasi yang mendorong komitmen kerja. guru besar perlulah memberikan dorongan dan motivasi yang berterusan kepada guru-guru dan murid-murid supaya membudayakan kecemerlangan dalam kerja mereka. Kedua. Guru besar perlu menunjukkan komitmen kerja tinggi dan disalurkan melalui usahausahanya yang mementingkan kecemerlangan sekolah. Etika kerja ini perlu disalurkan kepada guru-guru dan warga sekolah yang lain melalui pernyataan visi dan misi yang jelas. Pujian dan penghargaan di samping ganjaran berupa wang dan lain-lain boleh mendorong guru-guru. Komitmen tinggi dalam kalangan guru dapat diperolehi melalui kepimpinan guru besar yang bersifat transformasi dan translatif. Membentuk “Mind-Set” yang Berorientasikan Kecemerlangan Guru besar juga perlu merangka strategi untuk mewujudkan ‘mind-set’ yang berorientasikan kecemerlangan supaya kakitangan lebih komited kepada matlamat utama sekolah. murid-murid dan ibu bapa untukk meneruskan komitmen terhadap usaha kecemerlangan di sekolah.matlamat dan nilai sendiri. sistem kerja yang terancang dan ganjaran yang berpatutan (Covey. komitmen merupakan penglibatan psikologi atau penyerapan pekerja dalam aktiviti atau tugasnya. Oleh yang demikian. kesetiaan iaitu suatu perasaan ikatan dan cinta kepada organisasi. Contohnya. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah dapat memastikan kerja yang lebih 9 . 1989). Berdasarkan Teori Motivasi Pencapaian McClelland (1961. Chong 91996) menjelaskan kepentingan motivasi sebagai satu keperluan untuk mencapai kecemerlangan. dan Ketiga. Ini dapat dilakukan dengan sentiasa menggalakkan kakitangan menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi.

Kesedaran yang tinggi terhadap kualiti juga akan dapat mengelakkan kekeliruan di kalangan kakitangan apabila mereka melaksanakan tindakan-tindakan dan keputusan yang dibuat. Spector (1997) menjelaskan hubungan kemanusiaan yang merujuk kepada kegembiraan pekerja dalam sesebuah organisasi adalah penting kerana guru yang tidak gembira akan tidak berpuashati. khususnya dalam aspek pengurusan dan pentadbiran dapat dilakukan melalui pernyataan visi dan misi sekolah yang jelas. taklimat dan bengkel pengurusan dan pentadbiran berkualiti. guru besar perlu mengamalkan konsep ‘pintu terbuka’ iaitu mengalu-alukan sesiapa sahaja ke dalam pejabatnya untuk berbincang masalah. Dalam hal ini. Penerapan Kesedaran Tinggi Terhadap Dasar Kualiti Sekolah Kesedaran warga sekolah mengenai dasar kualiti sekolah. guru besar perlu memastikan setiap lapisan kakitangan faham dengan jelas tentang arah dan matlamat pengurusan kualiti organisasinya dan seterusnya memudahkan kakitangan memahami dasar tersebut sebagai panduan dalam menjalankan kerja-kerja mereka. 10 . Selain usaha-usaha biasa seperti ceramah.efektif dan efisien. mengemukakan cadangan dan menyatakan aduan. Oleh itu. komitmen akan menurun dan akhirnya budaya kerja cemerlang tidak dapat diwujudkan. guru besar perlu prihatin kepada kekurangan dan kelemahan sekolah melalui komunikasi dua hala dan interaksi dengan warga sekolah agar apa-apapun masalah dalam melaksanakan pentadbiran dan pengurusan sekolah yang cemerlang dapat dikenalpasti dan ditangani. Apabila ketidakpuasan berlaku. struktur organisasi yang lengkap dan juga carta alir proses kerja yang secukupunya. Pengurusan sekolah yang tidak cekap dan kurang berkesan akan menimbulkan sikap tidak puas hati ini.

Sekolah juga perlu menganjurkan Hari Kualiti. latihan dan menggubal dasar kualiti sekolah agar warga sekolah semua faham akan kepentingan kualiti dan peranan masing-masing dalam merealisasikan kecemerlangan sekolah. 11 . sudah pasti usaha penyesuaian organisasi dapat dilaksanakan dengan mudah. Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran yang Dinamik Guru besar harus menyedari dan menyedarkan warga sekolah yang lain bahawa sesebuah organisasi tidak akan berada dalam keadaan static tetapi berubah oleh pengaruh luar dan dalam organisasi. Keadaan inilah yang akan menentukan perlakuan seseorang kakitangan ketika menjalankan tugas. Keupayaan sesebuah organisasi melaksanakan perubahan melalui satu anjakan paradigma demi untuk mencapai kecemerlangan. Apabila 'mind-set' kakitangan telah bersedia untuk berubah. Oleh yang demikian. sekolah perlu mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran yang dinamik dan mampu menangani perubahan yang mendatang.

Secara formal. ceramah. Pada amnya. barisan guru 12 . komitmen dan motivasi terhadap kecemerlangan di samping pengetahaun dan kemahiran untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang dan berkualiti. Guru besar sekolah. latihan dan bengkel dapat dilaksanakan bagi menyalurkan maklumat mengenai tanggungjawab warga sekolah terhadap pengurusan dan pentadbbiran sekolah yang berkualiti. komitmen dan motivasi yang tinggi terhadap kecemerlangan. Ini bertujuan meningkatkan lagi tahap kualiti dan pencapaian mutu kerja yang lebih baik di kalangan warga pendidikan. budaya kerja cemerlang adalah disebabkan oleh tabiat. dan infrastruktur dan fasiliti (segala peralatan. Oleh yang demikian. Sebagai guru besar.Strategi dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Konsep Budaya Cemerlang dapat direalisasikan dalam proses pengurusan dan pentadbiran sekolah dengan memberi tumpuan kepada tiga aspek utama iaitu pelaksana kecemerlangan itu (warga sekolah khususnya kakitangan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah). adalah menjadi tanggungjawab utamanya memimpin kakitangan ke arah kesedaran. media dan jentera yang digunakan bagi mencapai kecemerlangan. tingkah laku dan perlakuan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran. sikap. proses iaitu aktiviti dan program dalam pengurusan dan pentadbiran yang membawa kepada kecemerlangan). setiap kakitangan ini harus dilengkapi dengan kesedaran. Hal ini dapat dilakukan melalui cara yang formal dan informal. Bengkel-bengkel dan latihan diberikan di peringkat atasan sehinggalah ke peringkat bawahan. taklimat.

Oleh itu. bantuan. Buku Panduan Pengurusan panitia. 13 . Buku Panduan Pengurusan Buku Teks dan Buku Panduan Pengurusan Biasiswa perlulah disediakan dan boleh diakses oleh semua warga sekolah. Selain itu. Buku Panduan Pengurusan Asrama. pingat dan sebagainya boleh mendorong kakitangan untuk lebih cemerlang lagi. guru besar perlu memastikan adanya pernyataan visi dan misi sekolah yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategik. komitmen dan motivasi ini. guru besar boleh memberikan dorongan secara individu maupun berkelompok untuk mencetuskan kesedaran. Buku Panduan Pengurusan Kantin. Buku Panduan Kurikulum sekolah. wang. lawatan. guru besar bertanggungjawab memastikan proses ke arah kecemerlangan dinyatakan dengan jelas dan terang.pentadbir dan guru-guru mata pelajaran diberikan latihan dan bengkel bagi memantapkan lagi pengetahuan mereka terhadap sesuatu bidang itu. Begitu juga dengan carta organisasi dan piagam pelanggan bagi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah. Setiap warga sekolah termasuk kakitangan pengurusan dan pentadbiran perlu memahami konsep dan intipati Pelan Induk Pembangunan Pendidikan serta lain-lain polisi pendidikan negara. Selain daripada kakitangan sebagai pelaksana kecemerlangan. Buku panduan dan pengurusan yang diguna pakai di sekolah seperti Buku Panduan Pengurusan Sekolah. Contohnya seseorang Pengetua diberikan latihan dan bengkel untuk memantapkan lagi pengurusan mereka di sekolah. Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan. surat penghargaan. guru besar perlulah adil dan bersikap saksama dalam mencadangkan anugerah kepada kakitangan yang cemerlang. Secara informal. Buku Panduan Tatacara Disiplin di sekolah. Melalui Jawatankuasa Kualiti Sekolah. Buku Panduan Kokurikulum sekolah. ganjaran dan anugerah seperti anugerah sijil. tawaran.

Carta alir pengurusan kerja dalam Unit Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah perlu dipaparkan dan disemak dari masa ke semasa untuk mengambil kira perubahan semasa. Contohnya.Maklumat mengenai pengurusan kualiti yang terkini perlu dipaparkan di Buletin Sekolah atau melalui memo dalam sekolah. Sekolah perlulah dilengkapi dengan kemudahan ICT yang terbaik. sistem komunikasi yang berkesan. pengurusan kewangan perlu menunjukkan carta alir proses kerja yang jelas agar pihak awam dan guru-guru mempunyai panduan pengurusan kerja yang cepat dan tepat. mesin pencetak yang sentiasa rosak menyebabkan kakitangan pentadbiran lambat menyiapkan arahan guru-guru untuk mencetak bahan pengajaran dan pembelajaran. 14 . Contohnya. Pihak pengurusan dan pentadbiran perlulah dilengkapi secukupnya supaya kakitangan cekap dan cepat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Elemen terakhir iaitu infrastruktur dan fasiliti untuk mewujudkan budaya kerja cemerlang perlu juga diwujudkan. Isu-isu sebegini harus diberi perhatian oleh gurubesar agar tidak membantutkan proses kerja yang berkualiti. Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi tentunya akan pudar sekiranya peralatan dan kemudahan membuat kerja yang berkualiti tidak ada. dan sebagainya bagi memudahkan budaya kerja cemerlang disemai dalam kalangan warga sekolah.

Usaha sebegini. Budaya kecemerlangan menggambarkan sikap dan nilai seseorang yang tidak berpuas hati dengan status quo tetapi sentiasa berusaha memperbaiki pencapaian yang ada. 15 . budaya kerja cemerlang ini merupakan beban tugas penting seorang guru besar sebelum sekolah dapat mencapai tahap kecemerlangan. jika wujud di semua sekolah di tanah air ini pastinya akan membawa kepada pembangunan sektor pendidikan negara yang bertaraf antarabangsa. kualiti bukanlah sesuatu yang statik tetapi sentiasa meningkat dan memerlukan setiap insan bekerja di sekolah mengejarnya dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Seperti yang telah dinyatakan.Penutup Budaya Kerja Cemerlang merupakan suasana kerja yang dapat memastikan warga sekolah di bawah pimpinan guru besar sentiasa mementingkan kecemerlangan dan usaha mengejar kualiti sekolah yang meningkat secara berterusan. Oleh yang demikian.

(1985). Dutton Divoky. 17( 1): 68-75. and Consequences. Why we need total quality management in education. The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement. 16 . J. G. 473 – 502 Smith. Quality improvement pursuits in American higher education. J.BIBLIOGRAFI Ainon Mohd. 7(2): 189-20 1. (2000). Penerbitan INTAN Wilayah Utara. & Taylor. Kamaruddin Hj. J. (1997). (1996). (1996). 7(2): 173-182. P.. PERSTIMA Berhad. The seven habits of highly effective people. P. Taiwan: Sri Tai Publishing Company Covey. Kajian Ke atas Pekerja Operator Pengeluaran. 1989. Simon & Schuster Crosby. F. Total Quality Management. Potocki. Labour. W. Assessment. & Popick. comparison earnings and gender. Teks Publishing Sdn. Completeness: Quality for the 21st Century. S. Budaya Kerja Cemerlang. (1 996). Kuala Lumpur. Glenview. (1994). III: Scott Foresman Zahidi Mohd Daud (2003).K.. Job satisfaction.L Chek Mat. & Teeter. (1996). Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda Sloane. R. E. Fajar Bakti.L Chong Yee Khuin.R. M. R. Pendidikan dan masyarakat. H. Sharmizawati Shahidan (2001). Causes. The Journal of Quality and Participation. New York. J. Kendall & Hulin (1969). Introduction To Organizational Behavior. (1992). Schargel. April Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1989). Kuala Lumpur. R.K. Thousand Oaks. New York.(2004) Bagaimana Hendak Mendorong Semangat Kerja. Pengurusan berkualiti dalam Perkhidmatan. 14. 7(2): 2 13-2 17. P. CA: Sage Steers. B. Modeling change in curriculum: A total quality management perspective. Chicago: Rand Mexlally Spector. D. Faktor-faktor Tekanan Kerja dan Kesannya Kepada Komitmen Terhadap Organisasi. Job satisfaction: Application.(1996). Pentadbiran Pendidikan. P. C. (1989). Total Quality Management. Total Quality Management. G. P. PTS Publication and Distributors Sdn Bhd . Brocato. R. P. K. EQ Sebenarnya Sangat Mudah. & Williams. Bhd Lozier. Kachar. Qalam INTIRA. How TQM works in a university classroom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->