P. 1
Budaya Kerja cemerlang

Budaya Kerja cemerlang

|Views: 351|Likes:
Published by Stephanny Sylvester

More info:

Published by: Stephanny Sylvester on Apr 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

SOALAN NO. 1 JELASKAN MAKSUD KONSEP BUDAYA KERJA CEMERLANG.

SEBAGAI SEORANG GURU BESAR, BAGAIMANAKAH ANDA DAPAT MEREALISASIKAN KONSEP INI DALAM PROSES PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEJAJAR DENGAN MAKSUD PENGURUSAN KUALITI DALAM PENDIDIKAN

.......................3 Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah..............................................10 Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran yang Dinamik............................................................................................................................................................................3 Budaya Kerja Cemerlang................. 15 BIBLIOGRAFI.............................................................................................................................8 Mewujudkan Komitmen Kerja Tinggi Dalam Kalangan Guru...................7 Pra Syarat dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah...........................0Pendahuluan .............................................................................. 1 Skop dan Tujuan Perbincangan............................ 1 Latarbelakang....................ISI KANDUNGAN 1....................................................................................... 16 .......................................................................6 Peranan Guru Besar...........................................11 Strategi dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah............8 Membentuk “Mind-Set” yang Berorientasikan Kecemerlangan.............................................12 Penutup....1 Definisi Konsep.................................................................................................5 Pengurusan Kualiti dalam Pendidikan.............................................................9 Penerapan Kesedaran Tinggi Terhadap Dasar Kualiti Sekolah....................................................................................................................................................

maka cacatlah usaha untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti. Tanpa pegawai dan kakitangan yang mengamalkan budaya kerja cemerlang. institusi pendidikan menunjukkan minat dan komitmen terhadap pelaksanaan TQM dengan menerapkan prinsip TQM dalam bidang bukan akademik dan pentadbiran dengan harapan untuk meningkatkan kualiti pendidikan institusi masing-masing.0 Pendahuluan Latarbelakang Pengurusan kualiti menyeluruh atau dalam bahasa Inggerisnya. Total Quality Management (TQM) merupakan satu falsafah pengurusan yang berlandaskan idea beberapa orang guru kualiti seperti Deming. Kecemerlangan membawa implikasi maju ke hadapan. Scliargel. Kecemerlangan merupakan natijah daripada beberapa siri kejayaan dalam semua aspek yang diharapkan. 1996). 1992). Menurut Zahidi (2003). gemilang. pembelajaran dan reka bentuk kursus Divoky & Taylor. Sejak kebelakangan ini. Juran. bersifat dinamik.1. Lozier & Teeter. 1996. Skop dan Tujuan Perbincangan 1 . tonggak kecemerlangan sesebuah organisasi terletak kepada jentera pengurusannya yang berwawasan. menerima sanjungan. dan menjadi idola atau "role model" individu atau masyarakat. Potocki et. kualiti pendidikan merujuk kepada kejayaan sesebuah institusi menyediakan persekitaran pendidikan yang membolehkan pelajar mencapai matlamat pembelajaran serta piawaian akademik yang berkesan. Menurut Rowley (1996). 1996. 1994. Feigenbaum dan Ishikawa (Crosby. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan aplikasi prinsip TQM dalam pendidikan telah menambah baik aspek pengajaran. al.

kertas tugasan ini memberi fokus kepada penjelasan konsep Budaya Kerja Cemerlang dan usaha guru besar dalam merealisasikan konsep ini dalam proses pengurusan dan pentadbiran di sekolah sejajar dengan maksud pengurusan kualiti dalam pendidikan. Oleh yang demikian. Matlamat akhir kualiti pendidikan adalah kecemerlangan sekolah itu sendiri. organisasi yang cemerlang dicirikan oleh suasana organisasi yang mempunyai budaya kerja cemerlang. Lantaran itu. 2 .Kualiti pendidikan yang tinggi dapat dicapai sekiranya sumber manusia iaitu guru besar dan guru-guru serta murid-murid sekalian melaksanakan segala strategi kualiti yang telah ditetapkan.

norma.Definisi Konsep Budaya Kerja Cemerlang Budaya Kerja Cemerlang bukanlah merupakan sesuatu yang baru di Malaysia memandangkan konsep ini tlah dilancarkan oleh YAB Tun Dr. budaya sesuatu masyarakat adalah faktor penentu utama menentukan maju mundurnya sesuatu masyarakat itu. Keempat-empat elemen ini menjadi asas untuk mengawal perlakuan kakitangan. pengalaman. Menurut Tun Dr. Nilai ini adalah berdasarkan pengetahuan. bekas Perdana Menteri Malaysia pada 27 November 1989. maka akan membolehkan kakitangannya meningkatkan mutu kerja yang cemerlang dan akan menyumbang kepada kejayaan jabatan berkenaan. 3 . Jika budaya organisasi itu baik. Tujuan pelancaran konsep ini adalah untuk membina sebuah masyarakat yang sentiasa mementingkan kualiti. Zahidi (2003) menjelaskan budaya kerja dalam sesebuah organisasi dikaitkan dengan sistem nilai. cara mereka berfikir. Mahathir Mohamad. sikap dan etika kerja yang dipegang bersama oleh setiap kakitangan. Warga sekolah khususnya guru besar dan guruguru sentiasa berhadapan dengan keperluan membuat keputusan atau membuat pilihan di mana setiap keputusan atau pilihan ini adalah berdasarkan kepada sistem nilai yang berada dalam dirinya yang berperanan menjadi kayu pengukur atau penentu dalam membuat sesuatu tindakan. kepercayaan atau bagaimana mereka mentafsir keadaan yang berlaku. Mahathir. Zahidi (2003) menjelaskan elemen Nilai bermaksud tanggapan dan penerimaan individu dari sudut pemikiran masing-masing. nilai-nilai yang diamalkan. berhubung antara satu sama lain dan berinteraksi dengan persekitarannya. Budaya bukan dicerminkan oleh kesenian dan aspek fizikal tetapi yang lebih penting lagi.

Etika pula merupakan prinsip-prinsip kerja yang terbentuk daripada gabungan unsur nilai. norma dan sikap yang dikongsi bersama dalam kumpulan. tindakan ataupun tingkah laku yang menjadi amalan 4 . norma bermaksud peraturan-peraturan hidup dan amalan yang diterima dalam masyarakat. Norma. 2003). Apabila ahli-ahli sesebuah organisasi memiliki satu matlamat yang sama maka akan wujud keharmonian dalam organisasi tersebut untuk mengamalkan etika kerja yang sama. menurut Zahidi (2003) merupakan nilai-nilai yang diterima oleh sebahagian besar ahli kumpulan yang disepakati sebagai nilai-nilai bersama mencerminkan kemahuan kumpulan. Dengan lain perkataan. sikap.Elemen kedua. Sikap mempunyai peranan penting sebagai faktor pendorong dalam tindakan manusia sama ada untuk menerima atau menolak sesuatu. Bagi menjelaskan lagi konsep Budaya Kerja Cemerlang. kita perlu meneliti maksud budaya itu sendiri. Zahidi (2003) menjelaskan elemen ketiga iaitu Sikap merupakan kesediaan seseorang dari segi mental dan fizikal untuk bertindak terhadap sesuatu. Sikap seseorang juga dipengaruhi (dan juga berubah) oleh pengalaman. kerana perkara yang pernah terjadi kepada seseorang adalah merupakan satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Budaya menurut Chek Mat (1996) merupakan nilai. Sesuatu perkara yang dilakukan mungkin secara teragak-agak. norma dan sikap yang dikongsi bersama secara positif akan menerbitkan prinsip-prinsip kerja yang baik dan oleh yang demikian ia akan mewujudkan satu budaya organisasi yang baik secara keseluruhan (Zahidi. tidak sepenuh hati atau dilaksanakan secara terpaksa dan oleh sebab itu persediaan mental juga amat penting bagi memperlihatkan sikap sebenar seseorang. Nilai. ia adalah cara bekerja yang diterima umum dan diamalkan dalam organisasi yang menjadi nilai budaya organisasi itu. Dalam konteks organisasi.

Ia adalah satu proses pengendalian sesebuah organisasi pendidikan. mengarah. memimpin. penyelarasan pendidikan. penyediaan belanjawaan pendidikan dan penilaian pendidikan. pengarahan pendidikan. pengurusan kakitangan pendidikan. Dalam kontek bekerja. secara menyeluruh dalam usaha mencapai matlamat pendidikan. Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Menurut Kamaruddin Kachar (1990). 5 . disusun atur. 1989). Kerja cemerlang pula diertikan pekerja yang menunjukkan prestasi kerjanya yang sentiasa baik. Pentadbiran pula lebih mengkhusus kepada membantu pengurusan melaksanakan apa yang telah dirancang. dipimpin dan dikawal supaya menjadi kenyataan. pengelolaan pendidikan. mengawal dan menyatu padukan ikhtiar manusia yang saling berkaitan. mengawal sumber-sumber dan mendapatkan kerjasama daripada setiap individu di dalam sesuah organisasi (Zaidatol. pentadbiran pendidikan merupakan satu daya menyeluruh untuk memandu. dikelola. Pentadbiran pendidikan dilihat sebagai satu proses perkhidmatan yang melibatkan proses perancangan pendidikan.seharian. ia dikaitkan dengan budaya kerja dalam sesebuah organisasi yang menjadi faktor utama dalam menentukan matlamat maju atau mundurnya sesebuah organisasi itu. ada peningkatan dari setahun ke setahun dan tidak pernah melakukan kesilapan atau mendatangkan sebarang masalah ketika dia bertugas atau bekerja. mengelola. diarah. ke arah pencapaian matlamat pendidikan. Pentadbiran mempunyai maksud yang agak berlainan daripada pengurusan di mana pengurusan melaksanakan tugas-tugas atasan seperti membuat perancangan. menyusun atur.

” Selain itu. statistik atau pemantauan tetapi lebih kepada sikap. Oleh itu. tahap terbaik yang boleh dicapai. budaya kerja yang dibentuk dalam sesebuah organisasi perlu menggambarkan komitment pihak pengurusan meningkatkan kualiti dan produktiviti. “The race to quality improvement is really two races. Apabila kita rnencapai satu tahap yang cernerlang. the other is to stay ahead. kualiti kepada seseorang Pegawai Eksekutif Utama bukan merupakan nombor. terdapat tahap yang lebih tinggi yang perlu dicapai. kepercayaan. Ainon (2004) menjelaskan peningkatan kualiti bermaksud penambahan reputasi atau dikaitkan dengan piawai yang boleh diterima umum. Menurut Covey (2003). Usaha untuk rnencapai tahap cernerlang dari sudut kualiti tidak ada penarnatnya kerana ia rnerupakan satu usaha yang berterusan. kualiti membawa maksud ‘darjah kecemerlangan”. memenuhi dan menepati selera pengguna atau pelanggan pada keadaan yang dikatakan lebih berkualiti. Dari sudut pandangan TQM pula. Dato’ Seri Dr. 6 . Juran menjelaskan kualiti sebagai “padan digunakan” manakala Crosby menjelaskan kualiti sebagai “mengikut keperluan dan kehendak pelanggan”.Pengurusan Kualiti dalam Pendidikan Menurut Oxford English Dictionary. Kecemerlangan merupakan aspek yang sentiasa dikaitkan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti. Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid (1995) pernah menyuarakan. Mahathir Mohamad juga pernah menyuarakan bahawa. nilai dan gaya hidup. One is to get ahead. menepati spesifikasi iaitu konsep yang relatif mengikut masa dan keadaan peningkatan di sepanjang masa.

ibu-bapa dan komuniti). Di peringkat sekolah. Usaha organisasi untuk mencapai kecemerlangan adalah suatu usaha yang berterusan tanpa ada had masa yang di tetapkan. Sebuah organisasi tidak seharusnya berpuas hati terhadap apa yang dicapai ketika Inl. Peranan Guru Besar Guru besar merupakan pemimpin utama yang mengetuai sesebuah organisasi sekolah rendah manakala pengetua pula memimpin pengurusan dan pentadbiran sekolah menengah. 7 . pentadbiran pendidikan adalah unit paling penting ke arah kecemerlangan pendidikan.“Kualiti adalah satu keadaan yang cemerlang tetapi ia tidak terhad kepada satu tahap sahaja. Apabila kita mencapai kualiti. pihak pengurusan perlu ingat bahawa akan ada ruang-ruang yang boleh diperbaiki dari semasa ke semasa bagi menampung kelemahan-kelemahan yang masih ada. Unit pentadbiran pendidikan di peringkat sekolah adalah paling dinamik kerana di peringkat inilah pentadbir pendidikan dan kakitangan berinteraksi terus dengan pelanggan (murid.” Zahidi (2003) menjelaskan bahawa kejayaan yang dicapai oleh sesebuah organisasi belum boleh menunjukkan tahap kecemerlangan yang unggul kerana kecemerlangan tiada akhirnya. ada lagi kualiti yang lebih baik yang mesti dikejar. Dalam menuju kecemerlangan. program yang dirancangkan oleh pihak jabatan pendidikan negeri atau pihak kementerian pendidikan akan ditentukan di peringkat sekolah. Kejayaan atau kegagalan sesuatu aktiviti. Guru besar memainkan peranan penting untuk memimpin sekolah dalam pewujudan budaya kerja cemerlang agar tumpuan kepada pemantapan dan peningkatan kualiti pendidikan terus dipergiatkan.

Setiap warga segala sekolah perlu melaksanakan khususnya tanggungjawab kerja yang diamanahkan dengan sepenuh hati atas kehendak dengan mengenepikan kepentingan lain kepentingan peribadi. terdapat beberapa prasyarat untuk membentuk budaya kerja cemerlang dalam organisasi. kesedaran kualiti. Kecemerlangan bukanlah matlamat unggul tetapi berterusan ke arah kualiti yang lebih baik. sikap dan etika kerja yang berlandaskan kecemerlangan. Mewujudkan Komitmen Kerja Tinggi Dalam Kalangan Guru Komitmen perlu ada dari segala lapisan kakitangan bagi meningkatkan kecemerlangan organisasi organisasi. terdapat tiga definisi komitmen iaitu: Pertama. komitmen merupakan identifikasi iaitu pengikut menerima matlamat dan nilai organisasi sebagai 8 . Menurut Zahidi (2003). norma.Pra Syarat dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Zahidi (2003) menjelaskan pembentukan budaya kerja cemerlang dalam organisasi sekolah bukanlah satu perkara yang mudah dan tidak boleh dicapai dalam masa yang singkat. Salah satu daripadanya ialah orientasi kakitangan yang harus bergerak di atas landasan yang betul. Guru besar selaku pemimpin guru-guru perlu menjadi role model iaitu menunjukkan tahap komitmen kerjanya yang tinggi. Ini bermakna. Namun demikian konsep Budaya Kerja Cemerlang dapat direalisasikan dalam proses pengurusan dan pentadbiran sekolah melalui usaha-usaha yang terancang dan sistematik ke arah pembentukan sistem nilai. guru besar perlu memikirkan strategi untuk mewujudkan komitmen. kesediaan menerima perubahan dan kesedaran bahawa tiada batasan masa untuk cemerlang. Menurut Sharmizawati (2001).

Contohnya.matlamat dan nilai sendiri. Chong 91996) menjelaskan kepentingan motivasi sebagai satu keperluan untuk mencapai kecemerlangan. murid-murid dan ibu bapa untukk meneruskan komitmen terhadap usaha kecemerlangan di sekolah. Membentuk “Mind-Set” yang Berorientasikan Kecemerlangan Guru besar juga perlu merangka strategi untuk mewujudkan ‘mind-set’ yang berorientasikan kecemerlangan supaya kakitangan lebih komited kepada matlamat utama sekolah. Oleh yang demikian. dan Ketiga. Komitmen tinggi dalam kalangan guru dapat diperolehi melalui kepimpinan guru besar yang bersifat transformasi dan translatif. Kedua. kesetiaan iaitu suatu perasaan ikatan dan cinta kepada organisasi. guru besar perlulah memberikan dorongan dan motivasi yang berterusan kepada guru-guru dan murid-murid supaya membudayakan kecemerlangan dalam kerja mereka. Ini dapat dilakukan dengan sentiasa menggalakkan kakitangan menghayati serta mempraktikkan amalan-amalan pengurusan yang boleh meningkatkan kecemerlangan organisasi. Berdasarkan Teori Motivasi Pencapaian McClelland (1961. penggunaan ICT dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah dapat memastikan kerja yang lebih 9 . 1989). Ganjaran adalah penting sebagai satu bentuk motivasi yang mendorong komitmen kerja. komitmen merupakan penglibatan psikologi atau penyerapan pekerja dalam aktiviti atau tugasnya. sistem kerja yang terancang dan ganjaran yang berpatutan (Covey. Etika kerja ini perlu disalurkan kepada guru-guru dan warga sekolah yang lain melalui pernyataan visi dan misi yang jelas. 1985). Guru besar perlu menunjukkan komitmen kerja tinggi dan disalurkan melalui usahausahanya yang mementingkan kecemerlangan sekolah. Pujian dan penghargaan di samping ganjaran berupa wang dan lain-lain boleh mendorong guru-guru.

Oleh itu. struktur organisasi yang lengkap dan juga carta alir proses kerja yang secukupunya. Penerapan Kesedaran Tinggi Terhadap Dasar Kualiti Sekolah Kesedaran warga sekolah mengenai dasar kualiti sekolah. taklimat dan bengkel pengurusan dan pentadbiran berkualiti. Dalam hal ini. 10 . guru besar perlu prihatin kepada kekurangan dan kelemahan sekolah melalui komunikasi dua hala dan interaksi dengan warga sekolah agar apa-apapun masalah dalam melaksanakan pentadbiran dan pengurusan sekolah yang cemerlang dapat dikenalpasti dan ditangani. guru besar perlu memastikan setiap lapisan kakitangan faham dengan jelas tentang arah dan matlamat pengurusan kualiti organisasinya dan seterusnya memudahkan kakitangan memahami dasar tersebut sebagai panduan dalam menjalankan kerja-kerja mereka. Selain usaha-usaha biasa seperti ceramah. guru besar perlu mengamalkan konsep ‘pintu terbuka’ iaitu mengalu-alukan sesiapa sahaja ke dalam pejabatnya untuk berbincang masalah. mengemukakan cadangan dan menyatakan aduan. Kesedaran yang tinggi terhadap kualiti juga akan dapat mengelakkan kekeliruan di kalangan kakitangan apabila mereka melaksanakan tindakan-tindakan dan keputusan yang dibuat. Apabila ketidakpuasan berlaku. khususnya dalam aspek pengurusan dan pentadbiran dapat dilakukan melalui pernyataan visi dan misi sekolah yang jelas. Pengurusan sekolah yang tidak cekap dan kurang berkesan akan menimbulkan sikap tidak puas hati ini. Spector (1997) menjelaskan hubungan kemanusiaan yang merujuk kepada kegembiraan pekerja dalam sesebuah organisasi adalah penting kerana guru yang tidak gembira akan tidak berpuashati. komitmen akan menurun dan akhirnya budaya kerja cemerlang tidak dapat diwujudkan.efektif dan efisien.

Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran yang Dinamik Guru besar harus menyedari dan menyedarkan warga sekolah yang lain bahawa sesebuah organisasi tidak akan berada dalam keadaan static tetapi berubah oleh pengaruh luar dan dalam organisasi. sekolah perlu mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran yang dinamik dan mampu menangani perubahan yang mendatang. Apabila 'mind-set' kakitangan telah bersedia untuk berubah. latihan dan menggubal dasar kualiti sekolah agar warga sekolah semua faham akan kepentingan kualiti dan peranan masing-masing dalam merealisasikan kecemerlangan sekolah. Keadaan inilah yang akan menentukan perlakuan seseorang kakitangan ketika menjalankan tugas. Oleh yang demikian.Sekolah juga perlu menganjurkan Hari Kualiti. sudah pasti usaha penyesuaian organisasi dapat dilaksanakan dengan mudah. Keupayaan sesebuah organisasi melaksanakan perubahan melalui satu anjakan paradigma demi untuk mencapai kecemerlangan. 11 .

Ini bertujuan meningkatkan lagi tahap kualiti dan pencapaian mutu kerja yang lebih baik di kalangan warga pendidikan. media dan jentera yang digunakan bagi mencapai kecemerlangan. proses iaitu aktiviti dan program dalam pengurusan dan pentadbiran yang membawa kepada kecemerlangan). komitmen dan motivasi terhadap kecemerlangan di samping pengetahaun dan kemahiran untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang dan berkualiti. Bengkel-bengkel dan latihan diberikan di peringkat atasan sehinggalah ke peringkat bawahan. Hal ini dapat dilakukan melalui cara yang formal dan informal. Oleh yang demikian. latihan dan bengkel dapat dilaksanakan bagi menyalurkan maklumat mengenai tanggungjawab warga sekolah terhadap pengurusan dan pentadbbiran sekolah yang berkualiti. dan infrastruktur dan fasiliti (segala peralatan. setiap kakitangan ini harus dilengkapi dengan kesedaran. Secara formal. Sebagai guru besar. ceramah. Pada amnya. taklimat. Guru besar sekolah. budaya kerja cemerlang adalah disebabkan oleh tabiat. barisan guru 12 . adalah menjadi tanggungjawab utamanya memimpin kakitangan ke arah kesedaran. sikap. tingkah laku dan perlakuan kakitangan yang terlibat dalam pengurusan dan pentadbiran.Strategi dalam Merealisasikan Konsep Budaya Kerja Cemerlang dalam Proses Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah Konsep Budaya Cemerlang dapat direalisasikan dalam proses pengurusan dan pentadbiran sekolah dengan memberi tumpuan kepada tiga aspek utama iaitu pelaksana kecemerlangan itu (warga sekolah khususnya kakitangan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah). komitmen dan motivasi yang tinggi terhadap kecemerlangan.

guru besar perlulah adil dan bersikap saksama dalam mencadangkan anugerah kepada kakitangan yang cemerlang. Begitu juga dengan carta organisasi dan piagam pelanggan bagi Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah. Buku Panduan Kokurikulum sekolah. Melalui Jawatankuasa Kualiti Sekolah. guru besar boleh memberikan dorongan secara individu maupun berkelompok untuk mencetuskan kesedaran. Oleh itu. ganjaran dan anugerah seperti anugerah sijil. 13 . pingat dan sebagainya boleh mendorong kakitangan untuk lebih cemerlang lagi. Buku Panduan Pengurusan Asrama. Buku panduan dan pengurusan yang diguna pakai di sekolah seperti Buku Panduan Pengurusan Sekolah. wang. guru besar perlu memastikan adanya pernyataan visi dan misi sekolah yang ditempatkan di tempat-tempat yang strategik. Contohnya seseorang Pengetua diberikan latihan dan bengkel untuk memantapkan lagi pengurusan mereka di sekolah. Selain daripada kakitangan sebagai pelaksana kecemerlangan. Selain itu. komitmen dan motivasi ini. Buku Panduan Pengurusan Peperiksaan. bantuan. surat penghargaan.pentadbir dan guru-guru mata pelajaran diberikan latihan dan bengkel bagi memantapkan lagi pengetahuan mereka terhadap sesuatu bidang itu. Buku Panduan Pengurusan Kantin. lawatan. tawaran. Setiap warga sekolah termasuk kakitangan pengurusan dan pentadbiran perlu memahami konsep dan intipati Pelan Induk Pembangunan Pendidikan serta lain-lain polisi pendidikan negara. guru besar bertanggungjawab memastikan proses ke arah kecemerlangan dinyatakan dengan jelas dan terang. Buku Panduan Pengurusan panitia. Buku Panduan Pengurusan Buku Teks dan Buku Panduan Pengurusan Biasiswa perlulah disediakan dan boleh diakses oleh semua warga sekolah. Buku Panduan Tatacara Disiplin di sekolah. Buku Panduan Kurikulum sekolah. Secara informal.

Maklumat mengenai pengurusan kualiti yang terkini perlu dipaparkan di Buletin Sekolah atau melalui memo dalam sekolah. Sekolah perlulah dilengkapi dengan kemudahan ICT yang terbaik. Komitmen dan motivasi kerja yang tinggi tentunya akan pudar sekiranya peralatan dan kemudahan membuat kerja yang berkualiti tidak ada. mesin pencetak yang sentiasa rosak menyebabkan kakitangan pentadbiran lambat menyiapkan arahan guru-guru untuk mencetak bahan pengajaran dan pembelajaran. Elemen terakhir iaitu infrastruktur dan fasiliti untuk mewujudkan budaya kerja cemerlang perlu juga diwujudkan. Contohnya. pengurusan kewangan perlu menunjukkan carta alir proses kerja yang jelas agar pihak awam dan guru-guru mempunyai panduan pengurusan kerja yang cepat dan tepat. dan sebagainya bagi memudahkan budaya kerja cemerlang disemai dalam kalangan warga sekolah. Isu-isu sebegini harus diberi perhatian oleh gurubesar agar tidak membantutkan proses kerja yang berkualiti.Carta alir pengurusan kerja dalam Unit Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah perlu dipaparkan dan disemak dari masa ke semasa untuk mengambil kira perubahan semasa. Contohnya. 14 . Pihak pengurusan dan pentadbiran perlulah dilengkapi secukupnya supaya kakitangan cekap dan cepat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberi. sistem komunikasi yang berkesan.

Seperti yang telah dinyatakan. 15 . budaya kerja cemerlang ini merupakan beban tugas penting seorang guru besar sebelum sekolah dapat mencapai tahap kecemerlangan. Oleh yang demikian. Usaha sebegini.Penutup Budaya Kerja Cemerlang merupakan suasana kerja yang dapat memastikan warga sekolah di bawah pimpinan guru besar sentiasa mementingkan kecemerlangan dan usaha mengejar kualiti sekolah yang meningkat secara berterusan. Budaya kecemerlangan menggambarkan sikap dan nilai seseorang yang tidak berpuas hati dengan status quo tetapi sentiasa berusaha memperbaiki pencapaian yang ada. kualiti bukanlah sesuatu yang statik tetapi sentiasa meningkat dan memerlukan setiap insan bekerja di sekolah mengejarnya dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. jika wujud di semua sekolah di tanah air ini pastinya akan membawa kepada pembangunan sektor pendidikan negara yang bertaraf antarabangsa.

C. R. 7(2): 189-20 1. Fajar Bakti. Teks Publishing Sdn. PERSTIMA Berhad. (2000). Introduction To Organizational Behavior. and Consequences. G. Schargel. J. Kendall & Hulin (1969). 14. Completeness: Quality for the 21st Century. How TQM works in a university classroom. S. Causes. Sharmizawati Shahidan (2001). The Measurement of Satisfaction in Work and Retirement.. Penerbitan INTAN Wilayah Utara. 7(2): 173-182. (1992). R.. J. (1997). & Teeter. P.L Chek Mat. Chicago: Rand Mexlally Spector. New York. EQ Sebenarnya Sangat Mudah. D. P. Assessment. Qalam INTIRA. Kajian Ke atas Pekerja Operator Pengeluaran. III: Scott Foresman Zahidi Mohd Daud (2003).(2004) Bagaimana Hendak Mendorong Semangat Kerja. P. & Taylor. P. The seven habits of highly effective people. R. Total Quality Management. (1996). Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda Sloane. 7(2): 2 13-2 17.L Chong Yee Khuin. Pengurusan berkualiti dalam Perkhidmatan. F. & Williams. M. (1996). Potocki. Dutton Divoky. Simon & Schuster Crosby. Glenview.(1996). Kuala Lumpur. April Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1989). Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd.BIBLIOGRAFI Ainon Mohd. Faktor-faktor Tekanan Kerja dan Kesannya Kepada Komitmen Terhadap Organisasi. 17( 1): 68-75. Taiwan: Sri Tai Publishing Company Covey. Bhd Lozier. (1989). PTS Publication and Distributors Sdn Bhd . Budaya Kerja Cemerlang. Total Quality Management. Brocato. Why we need total quality management in education. (1994). K. Pentadbiran Pendidikan. 1989. Modeling change in curriculum: A total quality management perspective. comparison earnings and gender. Kachar. Job satisfaction. Quality improvement pursuits in American higher education. CA: Sage Steers. J. 16 .R. (1996). Thousand Oaks. E. The Journal of Quality and Participation.. P. Kuala Lumpur. (1985). P. New York. (1 996). 473 – 502 Smith. Job satisfaction: Application. J. Kamaruddin Hj.K. W. G. Pendidikan dan masyarakat. R. B. Labour. Total Quality Management.K. H. & Popick.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->