FAIL MEJA

NAMA NO. KAD PENGENALAN JAWATAN GRED BAHAGIAN/SEKSYEN/JABATAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) TARIKH MEMEGANG JAWATAN TARIKH PENEMPATAN (Tarikh penempatan di Bahagian / Seksyen / jabatan berkenaan) NO. TELEFON EMAIL FAKS TARIKH DIBUKA NO. SEMAKAN TARIKH DIKEMASKINI MOHAMMED FAUZI BIN ABD. JALIL (580801-05-5241) PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) N17 SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN BAHAGIAN KESELAMATAN 13 JANUARI 2007 01 APRIL 2011 03-89466179 03-8946 7930 01 APRIL 2011 00 00

*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskini setiap kali berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas.

ARAHAN
1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiaptiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 2. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (n) (o) Maklumat organisasi; Struktur organisasi; Maklumat Pusat Tanggungjawab (PTJ); Struktur organisasi PTJ; Senarai tugas, kuasa dan hubungan pegawai dengan pegawai pegawai lain; Proses kerja (untuk setiap senarai tugas); Carta aliran kerja (mengikut senarai tugas); Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan; senarai semakan (mengikut senarai tugas); Senarai jawatankuasa yang dianggotai; Senarai borang-borang yang digunakan; Norma-norma kerja; Senarai tugas harian, Sejarah semakan.

(m) Senarai tugas dan tanggungjawab;

3. Fail Meja (FM) ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) . 4. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini:(a) (b) apabila berlaku pertukaran pegawai atau portfolio tugas; dan sekurang-kurangnya setahun sekali.

FAIL MEJA

Halaman: 2

ISI KANDUNGAN
Bil 1.0 Perkara MAKLUMAT ORGANISASI 1.1 Latar belakang UPM 1.2 Punca kuasa 1.3 Objektif penubuhan UPM 1.4 Visi UPM 1.5 Misi UPM 1.6 Matlamat UPM 1.7 Piagam pelanggan UPM 2.0 3.0 STRUKTUR ORGANISASI UPM MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.0 Latar belakang PTJ Fungsi utama Dasar Kualiti Wawasan Misi Matlamat Piagam Pelanggan 9 10 10 11 11 11 11-12 5 5 6 6 6 6 7 8 Halaman

STRUKTUR ORGANISASI PTJ 4.1 4.2 Carta Organisasi PTJ Objektif Kualiti PTJ 13 14-15 16 17-18

5.0 6.0

STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS)

7.0

19-20

FAIL MEJA

Halaman: 3

0 13.0 11.0 9.0 14.Bil 8.0 Perkara CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS) SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS) SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN NORMA-NORMA KERJA SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SENARAI TUGAS HARIAN SEJARAH SEMAKAN Halaman 21-22 23 10.0 16.0 24-25 26 27 28 29-30 31 32 FAIL MEJA Halaman: 4 .0 15.0 12.

1. UPM telah memperluaskan bidang sedia ada kepada bidang Sains dan Teknologi (S&T) di samping menyediakan sistem-sistem penyampaian yang lebih baik dan terkini dalam pendidikan sains dan teknologi melalui penggunaan teknologi maklumat (IT) yang sedang pesat berkembang.2 1.2. Perhutanan dan Kedoktoran Veterinar dan Sains Penternakan dan terus kekal sebagai sebuah universiti tradisional yang memberikan tumpuan terutama kepada pendidikan ijazah pertama.1 1. FAIL MEJA Halaman: 5 . UPM telah bertukar nama dengan rasminya kepada Universiti Putra Malaysia pada 3 April 1997 oleh YAB Perdana Menteri Dato' Seri Dr.2. la adalah merupakan satu langkah strategik untuk menjadikan UPM sebagai pusat pengajian tinggi yang berupaya mengukuhkan program sedia ada di samping berkemampuan mempelbagaikan program pengajian bagi memenuhi kehendak dan keperluan negara pada masa hadapan. Pada awal tahun 80-an.2.1. penyelidikan dalam bidang pertanian dan bidang yang berkaitan.3 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30). Perintah (Pemerbadanan) Universiti Pertanian Malaysia (Pindaan) 1997 [ P. Pada asalnya ianya adalah penggabungan antara Fakulti Pertanian. dan Perlembagaan Universiti Putra Malaysia [P.1 LATAR BELAKANG Universiti Putra Malaysia (UPM). Universiti Malaya dan Kolej Pertanian Malaya Serdang bermula dengan tiga buah fakulti iaitu Pertanian.U.U.(A) 348] berkuatkuasa dari 26 Julai 1997.2 PUNCA KUASA 1. dahulunya dikenali sebagai Universiti Pertanian Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1971.(A) 106] berkuatkuasa dari 15 Mac 1998.0 MAKLUMAT ORGANISASI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 1. Mahathir bin Mohamad.

Halaman: 6 FAIL MEJA . Setiap matlamat berikut mempunyai objektif khusus. yang memberikan sumbangan bukan sahaja kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara bangsa. 1. Memperkasakan UPM sebagai pusat kecemerlangan pendidikan dan penyelidikan pertanian. Kelapan-lapan matlamat tersebut adalah seperti berikut: Matlamat 1: Matlamat 2: Matlamat 3: Matlamat 4: Matlamat 5: Melahirkan graduan yang berkualiti.1.6 MATLAMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA UPM telah menetapkan lapan matlamat untuk merealisasikan wawasannya. Memperkasakan jalinan industri dan masyarakat.3 OBJEKTIF PENUBUHAN Untuk menghasilkan graduan siswazah dan pasca siswazah yang berketrampilan di dalam pelbagai bidang dan menjalankan aktiviti penyelidikan yang dapat menyumbang ke arah pembentukan sebuah negara maju dan dan memenuhi keperluan serta pasaran sumber manusia tempatan antarabangsa menjadi Pusat Kecermelangan Pendidikan Pertanian dan Universiti Penyelidikan bertaraf antarabangsa. Memperkasakan pelajar UPM dengan penguasaan kemahiran insaniah. Menjadikan UPM sebagai Universiti Penyelidikan yang terkemuka. Pencapaian setiap objektif bergantung kepada pelaksanaan strategi dan pelan tindakan masing-masing.5 MISI Menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama. 1. iaitu dalam bentuk yang boleh diukur pencapaiannya.4 VISI Menjadi Universiti Bereputasi Antarabangsa. 1. tetapi juga kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu sejagat. berdaya saing dan berusaha untuk terus maju.

Matlamat 6: Matlamat 7: Matlamat 8: Matlamat 9: Matlamat 10: 1. • • Menyediakan Memberikan perkhidmatan ruang dan profesional yang untuk saksama meningkatkan kepada semua kecekapan pengurusan yang menyeluruh. Menjana dan mengurus sumber kewangan universiti secara cekap dan berkesan.7 Mengurus modal insan dan persekitaran kerja dengan cemerlang. • Mewujudkan budaya pengurusan berkualiti yang cekap dan berkesan serta suasana persekitaran kerja dan pembelajaran yang dinamik dan kondusif demi memupuk percambahan dan keterbukaan minda untuk membangunkan potensi diri staf dan pelajar. penyelidikan dan perkhidmatan profesional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan: • Menyedia dan mengusahakan peningkatan secara berterusan dalam aspek yang berkaitan dengan pengajaran. Menjadikan universiti terhubung sepenuhnya dengan berasaskan ICT. dan peluang warganegara dengan tidak mengira kepercayaan. Memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti berteraskan amalan terbaik. penyelidikan dan perkhidmatan profesional sejajar dengan piawaian dan amalan terbaik yang diterima guna di peringkat antarabangsa. bangsa dan agama untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualiti. • Menyediakan program pengajian tinggi dan mewujudkan suasana pembelajaran yang berkualiti dalam usaha peningkatan kesarjanaan ilmu bagi memenuhi aspirasi pembangunan Negara. • Memperkasakan bidang penyelidikan dengan penemuan baharu yang dapat meningkatkan taraf hidup dan pembangunan ekonomi Negara secara menyeluruh. FAIL MEJA Halaman: 7 . dan Memperkasakan UPM melalui Alumni PIAGAM PELANGGAN UNIVERSITI Kami staf UPM beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran.

0 STRUKTUR ORGANISASI UPM NAIB CANSELOR TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJARI DAN ALUMNI) PENDAFTAR BENDAHARI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) KETUA PUSTAKAWAN FAKULTI/INSTITUT/SEKOLAH/AKADEMIK/PUSAT/BAHAGIAN/ CAMPUS CAWANGAN .2.

Sesuai dengan penubuhan ini. pemandu dan juga buruh am. pertama semasa Kolej Pertanian Malaya (sebelum 1971) dan kedua selepas penubuhan Universiti Pertanian Malaysia.3. Sebelum penubuhannya. Bahagian Keselamatan telah ditubuhkan. Tugas-tugas yang dijalankan pada waktu itu lebih tertumpu kepada pengawalan hasil ladang dan mengawal di pondok-pondok kawalan. kakitangan dan infrastruktur pada tahun 1978. Kekuatan jaga ketika itu ialah seramai 10 anggota dan diselia oleh seorang mandur. pencuci. seorang Pengarah Keselamatan telah dilantik dan Bahagian Keselamatan telah . Mereka dilantik daripada kalangan pekerja kolej yang terdiri daripda pekerja sambilan. Ketika penubuhan Universiti Pertanaian Malaysia pada tahun 1971. Bahagian ini telah melalui 2 era sejarah penting. Seorang Pegawai Keselamatan telah diantik untuk mentadbir Unit Keselamatan.1 LATAR BELAKANG Bahagian Keselamatan.0 MAKLUMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN KESELAMATAN 3. Perkhidmatan keselamatan waktu itu tidak mempunyai struktur yang tersusun dan pentadbirannya diletakan dibawah pentadbiran Bahagian Ladang. Sejajar dengan perkembangan universiti serta penambahan bilangan pelajar. Pada ketika itu jawatan “Jaga” telah dimansuhkan dan telah digantikan dengan jawatan Pengawal kampus. telah diserapkan ke dalam perkhidmatan universiti. Kekuatan anggota pada ketika itu telah meningkat seramai 40 anggota. jawatan “Jaga” yang dahulunya diwujudkan semasa Kolej Pertanian Malaya. Pada tahun 1975 jawatan Pengawal kampus telah dijumudkan dan digantikan dengan jawatan Pengawal Keselamatan. Universiti Putra Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1978. Semasa Kolej Pertanian Malaya. Pada 1 April 1974 Pengurusan Universiti telah menubuhkan Unit Keselamatan. ketika itu Pengawal Keselamatan dikenali sebagai “Jaga”. Serentak dengan itu 5 orang anggota keselamatan telah dinaikan pangkat kepada Pengawal Keselamatan Kanan. Urusan pentadbiran masih diletakan di bawah Bahagian Ladang.

Pada 1 Julai 2006. perkhidmatan perubatan dan pergigian.2 FUNGSI UTAMA Bahagian Keselamatan bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan ketenteraman warga kampus.diletakan dibawah pentadbiran Pejabat Timbalan Naib canselor Pembangunan. Dalam usaha ini Bahagian Keselamatan telah berjaya memperolehi persijilan MS ISO 9001:2000 pada 19 september 2003. Bahagian Keselamatan telah turut berkembang dan berusaha untuk meningkatkan kualiti kerja dan memperkemaskan sisitem operasi. ekspektasi penyelidikan selaras dan perkhidmatan MS ISO professional melalui perapan budaya kerja berkualiti secara berterusan memenuhi pelanggan dengan 9001:2008. Bahagian Keselamatan telah disatukan dibawah Perkhidmatan Korporat Pejabat Pendaftar. perkhidmatan perundang-undangan. Pusat Islam dan Pejabat Pendaftar. 3.3 DASAR KUALITI Kami Staf Pejabat Pendaftar beriltizam memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti Pejabat Pendaftar yang merangkumi pengurusan sumber manusia. Selaras dengan MS ISO perkembangan persijilan MS ISO 9001 maka pada tahun 2009 Entiti berjaya memperolehi Persijilan 9001:2008. Walaubagaimana pun pada 28 Julai 2006. perkhidmatan keagamaan dan kerohanian dan perkhidmatan kebudayaan dan kemudahan dewan bagi menyokong untuk skviti pembelajaran. FAIL MEJA Halaman: 10 . Gabungan tersebut adalah untuk mendapat sijil tunggal MS ISO 9001: 2000 yang telah berjaya Pejabat diperolehi Pendaftar pada telah 26 september 2007. 3. Mulai 1 Januari 2004 pula Bahagian Keselamatan telah diletakan dibawah pentadbiran Pejabat Naib canselor. Pusat Kesenian dan Kebudayaan. perkhidmatan keselamatan. bahagian Keselamatan telah bergabung dengan 4 pusat tanggunjawab iaitu Pusat Kesihatan Uniersiti. Sejajar dengan usaha universiti untuk menjadi universiti bertaraf dunia.

Meningkatkan keharmonian dan keselesaan warga kampus. Setiap matlamat berikut mempunyai objektif Khusus. Menjadikan bahagian Keselamatan UPM sebagai pusat rujukan serantau mengenai keselamatan kampus. iaitu dalam bentuk yang boleh diukur pencapaiannya.4 WAWASAN Menjadi Bahagian Keselamatan Bereputasi Antarabangsa.3. Matlamat 3: Matlamat 4: Matlamat 5: Mewujudkan Sistem Pengurusan Keselamatan Bersepadu. FAIL MEJA Halaman: 11 . selesa dan harmonis.5 MISI Menyediakan perkhidmatan keselamatan bersepadu bagi mewujudkan persekitaran yang selamat.6 MATLAMAT Bahagian Keselamatan UPM telah menetapkan lima matlamat untuk merealisasikan wawasannya. Pencapaian setiap objektif pula bergantung kepada pelaksanaan strategi dan pelan tindakan masing-masing. 3. 3. Matlamat 2 : Membangun dan mengekalkan tenaga kerja mahir di semua peringkat. Kelima-lima matlamat tersebut adalah seperti berikut: Matlamat 1 : Memperkasa dan melestari keberkesanan Sistem Kawalan Keselamatan.

FAIL MEJA Halaman: 12 . Bantuan Bantu Mula diberikan dalam tempoh 15 minit di dalam kawasan kampus. Masa yang diambil untuk mengeluarkan Kad Kampus 3 hari bekerja.7 PIAGAM PELANGGAN Kami staf Bahagian Keselamatan Universiti beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam perkhidmatan professional untuk memenuhi ekspektasi pelanggan kami dengan: Masa yang diambil untuk permohonan penggunaan senjata api dan peluru diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja. Masa yang diambil untuk mengeluarkan Pas Sementara 3 hari bekerja. Rondaan dilaksanakan 2 kali setiap shif. Menyelesaikan siasatan kes dalam tempoh 14 hari bekerja. Masa diambil untuk mengeluarkan pelekat kenderaan tidak melebihi 10 minit. Bantuan Bantu Mula diberikan dalam tempoh 30 minit di kawasan Ladang Puchong UPM. Pemeriksaan ke atas kenderaan yang tidak mempunyai pelekat kenderaan UPM melalui laluan keluar yang ditetapkan. Proses persiapan dan melaksanakan tugas pengiringan di dalam tempoh 3 hari.3. Memastikan kamera litar tertutup dapat berfungsi sepenuhnya. Masa yang diambil untuk memproses notis saman yang diterima tidak melebihi 10 minit. Proses penyediaan dan pemasangan papan tanda di dalam tempoh 3 hari.

1 CARTA ORGANISASI BAHAGIAN KESELAMATAN PENGARAH KESELAMATAN UNIT JAMINAN KUALITI UNIT DISIPLIN SEKSYEN KAWALAN KESELAMATAN ZON A SEKSYEN KAWALAN KESELAMATAN ZON B SEKSYEN KAWALAN KESELAMATAN ZON C SEKSYEN BANTUAN SEKSYEN PENTADBIRAN & KEWANGAN SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKSYEN KAWALAN KESELAMATAN KAMPUS BINTULU Unit Kawalan Akses Zon A Unit Kawalan Akses Zon B Unit Kawalan Akses Ladang Puchong & Ayer Hitam Unit Rondaan Ladang Puchong & Ayer Hitam Unit Bantu Mula Unit Trafik Unit Tugas Khas Unit Perhubungan & CCTV Unit Rondaan Unit Teknikal Unit Kawalan Swasta FAIL MEJA Halaman: 13 .4.0 STRUKTUR ORGANISASI BAHAGIAN KESELAMATAN 4.

 7. pengukuran dan peningkatan Perolehan dan pembayaran (Bekalan. Perkhidmatan dan Kerja)    Objektif Kualiti Semakan semula dokumen SPK sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Memastikan jumlah NCR pada Audit berkurangan 20% dari tahun sebelumnya Dalaman 3. 1. Melaksanakan tindakan pembetulan selewat-lewatnya 21 hari bekerja (jangka pendek) atau 6 bulan (jangka panjang) dari tarikh surat diedarkan.        5. 2.2 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN KESELAMATAN Bil. Menghasilkan 5 tindakan pencegahan dalam setahun Mencapai 80% tahap kepuasan pelanggan dalaman pada tahap Setuju dan ke atas (Skala 4 & 5) Mencapai 80% tahap kepuasan pelanggan luaran pada tahap Memuaskan dan ke atas (Skala 4 & 5) Laporan analisis penilaian prestasi pembekal dibuat 4 kali setahun Mencapai 80% tahap Memuaskan (Skala 4) bagi analisis penilaian prestasi pembekal Memastikan tempoh baikpulih dalaman untuk perkakasan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja Memastikan tempoh baikpulih pihak luar untuk perkakasan dilakukan selewat-lewatnya lima belas (15) hari bekerja Penambahbaikan/baikpulih dilakukan selewatlewatnya 15 hari bekerja atau dengan jaminan tempoh baikpulih Memastikan baikpulih sistem akibat gangguan operasi server tanpa melibatkan kerosakan kepada aplikasi dilakukan selewat-lewatnya 4 jam Memastikan baikpulih akibat gangguan operasi aplikasi modul tertentu. Proses Kawalan Dokumen Audit Dalaman Tindakan Pembetulan Tindakan Pencegahan Kepuasan pelanggan. Perkhidmatan Teknologi Maklumat    FAIL MEJA . 6. analisa. manakala modul-modul lain boleh digunakan semasa tempoh baikpulih dilakukan selewat-lewatnya 2 hari bekerja Memastikan baikpulih sistem akibat gangguan operasi kerosakan yang serius serta memerlukan pertukaran aliran serta fungsian sistem atau pemasangan peralatan baru kepada perkakasan dilakukan dalam tempoh lima (5) hari bekerja Halaman: 14 4.4.

Bil. Latihan Staf Objektif Kualiti Mencapai 80% staf Pejabat Pendaftar yang menghadiri latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun Memastikan 80% latihan yang dijalankan mengikut takwim tahunan 9. Memastikan rondaan dilaksanakan 2 kali setiap shif Memastikan masa yang diambil untuk memproses notis saman yang diterima tidak melebihi 10 minit Proses penyediaan dan pemasangan papan tanda di dalam tempoh 3 hari Proses persiapan dan melaksanakan tugas pengiringan di dalam tempoh 3 hari Memastikan bantu mula diberikan dalam tempoh 15 minit di dalam kampus. Permohonan Penggunaan Senjata Api Peluru dan Memastikan masa yang diambil untuk permohonan penggunaan senjata api dan peluru diluluskan dalam tempoh 3 hari bekerja Memastikan masa diambil untuk mengeluarkan pelekat tidak melebihi 10 minit Memastikan masa yang diambil untuk mengeluarkan Pas Sementara 3 hari bekerja Memastikan masa yang diambil untuk mengeluarkan Kad Kampus 3 hari bekerja Pemeriksaan keatas kenderaan yang tidak mempunyai pelekat kenderaan melalui laluan keluar yang ditetapkan. Memastikan bantu mula diberikan dalam tempoh 30 minit di kawasan Ladang Puchong UPM 10 Permohonan Pelekat Kenderaan Permohonan Pas Sementara Pengendalian Kad Kampus Kawalan Akses Rondaan Pengendalian Kesalahan Lalulintas Pernohonan Papan Tanda Permohonan dan Tugas Pengiringan 11 12 13 14 15 16 17 18 Bantu Mula 19 Siasatan Dalaman Menyelesaikan siasatan kes dalam tempoh 14 hari bekerja Memastikan kamera litar tertutup dapat berfungsi sepenuhnya 20 Kawalan CCTV FAIL MEJA Halaman: 15 . Proses 8.

Jalil Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Am Pejabat (N1) Pembantu Am Pejabat (N1) Pembantu Rendah Awam (R1) FAIL MEJA Halaman: 16 .5.0 STRUKTUR ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN Pengarah Keselamatan (KP48) Ketua Seksyen Pen. Pegawai Tadbir (N27) Pengurusan Perolehan & Kewangan Perkhidmatan Kaunter Perkhidmatan Am Pejabat Pengurusan Cuti Pengurusan Aset & Perkhidmatan Stor Pengurusan Fail & Rekod Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Pembantu Tadbir (N17) Mohammed Fauzi bin Abd.

Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Pengarah Keselamatan  Memastikan urusan keluar masuk barang/peralatan berjalan Ketua Unit  Meluluskan permohonan Tugas dan tanggungjawab Menguruskan urusan keluar-masuk barangbarang dari stor peralatan bahagian keselamatan a) Urusan Pengeluaran Barang/Peralatan b) Urusan Merekod Barangan/Peralatan yang baru Kuasa yang diberi Tiada Tugas pegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan Pengarah Keselamatan Memohon stok yang diperlukan. 1. Penolong Pegawai Keselamtan Memohon stok yang diperlukan Penolong Pegawai Tadbir Mengesah dan meluluskan Borang Permohonan Pengeluaran Stok (PEND/BR01/STOK) dan memohon stok yang diperlukan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Memohon stok yang diperlukan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Memohon stok yang diperlukan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Memohon stok yang diperlukan Juruteknik Teknologi Maklumat Memohon stok yang diperlukan Pembantu Keselamatan Memohon stok yang diperlukan FAIL MEJA Halaman: 17 .0 SENARAI TUGAS. Pegawai Keselamatan Memohon stok yang diperlukan.6. KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN Bil.

Tugas pegawai atasan yang ada hubungan Tugas dan tanggungjawab Kuasa yang diberi Tugas pegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan Pengawal Keselamatan Kanan Memohon stok yang diperlukan Pengawal Keselamatan Memohon stok yang diperlukan Pembantu Am Pejabat Memohon stok yang diperlukan Pekerja Rendah Awam (PRA) Memohon stok yang diperlukan FAIL MEJA Halaman: 18 .Bil.

1 MENGURUSKAN URUSAN KELUAR-MASUK BARANG-BARANG DARI STOR PERALATAN BAHAGIAN KESELAMATAN a) Urusan Pengeluaran Barang/Peralatan Proses Kerja URUSAN PENGELUARAN BARANG-BARANG Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Seksyen Undangundang Peraturan Bil.0 PROSES KERJA (UNTUK SETIAP SENARAI TUGAS) 7. 1. cota. Tentukan jumlah barangan yang diberi sama dengan jumlah barangan yang dipohon seperti dalam borang permohonan. FAIL MEJA Halaman: 19 . Barang-barang/Peralatan adalah seperti: a) Alat Tulis b) Barangan Keperluan anggota seperti appaulette. 4. 5. ambil barangan keperluan dari stor dan diserahkan kepada pemohon. Setelah diluluskan. Pemohon perlu memohon bagi setiap barang/bekalan dengan mengisi Borang Permohonan Pengeluaran Stok PEND/BR01/STOK) atau Permohonan On-Line melalui Sistem Inventori yang dibangunkan oleh pihak IDEC UPM. 3. Failkan borang permohonan yang telah dibuat. Ketua Unit 2.7. butang pakaian. Memajukan permohonan kepada Ketua Unit untuk kelulusan.

FAIL MEJA Halaman: 20 . Invois dan Pesanan Belian (Purchase Order) bagi mengesahkan spesifikasi dan kuantiti. Menyemak barang-barang yang diterima daripada pembekal dengan menyemak Nota Serahan (Delivery Order).b) Urusan Merekod Barangan/Peralatan yang baru Bil. Proses Kerja URUSAN MEREKOD BARANGAN/PERALATAN YANG BARU 1. 4. Setelah semuanya lengkap Pembantu menandatangani Nota Serahan dan Invois. Menyimpan barangan/peralatan didalam stor. Merekod stok dalam sistem Inventori. Tadbir akan Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk Seksyen Undangundang Peraturan 2. 3.

8.0 8.1 CARTA ALIRAN KERJA (MENGIKUT SENARAI TUGAS) (*Lorek/warnakan proses yang dilaksanakan oleh individu di dalam setiap aktiviti) MENGURUSKAN URUSAN KELUAR-MASUK BARANG-BARANG DARI STOR PERALATAN BAHAGIAN KESELAMATAN a) Urusan Pengeluaran Barang/Peralatan Mula Terima permohonan 1 Tidak Kelulusan? 2 Ya Ambil barangan/peralatan 3 Serah kepada Pemohon 4 Fail permohonan 5 Tamat FAIL MEJA Halaman: 21 .

b) Urusan Merekod Barangan/Peralatan yang baru Mula Terima Bekalan Stok 1 Tidak Menyemak dan memeriksa stok 2 Ya Menandatangani Nota Serahan dan Invois 3 Merekod Stok di dalam Sistem Inventori 4 Menyimpan Stok di dalam Stor Peralatan 5 Tamat FAIL MEJA Halaman: 22 .

No.9. IDT) Guidelines on Complaints Handling (MS 1432: 1998) Arahan Keselamatan Kerajaan Malaysia FAIL MEJA Halaman: 23 . Dokumen - Tajuk Dokumen Panduan Pengurusan Pejabat (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007) Quality Management Systems – Requirements (ISO 9001:2008. 2.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DIPERLUKAN DAN PERATURAN YANG BIL 1. 3. 4.

0 SENARAI SEMAKAN (MENGIKUT SENARAI TUGAS) 10.1 MENGURUSKAN URUSAN KELUAR-MASUK BARANG-BARANG DARI STOR PERALATAN BAHAGIAN KESELAMATAN a) Urusan Pengeluaran Barang/Peralatan Bil 1. Perkara Terima permohonan dari pemohon Dapatkan kelulusan dari Ketua Unit Mengambil barangan/peralatan Serah kepada pemohon Fail borang permohonan Tandakan (√ ) Catatan FAIL MEJA Halaman: 24 .10. 5. 2. 3. 4.

Perkara Terima bekalan stok Menyemak dan memeriksa bekalan stok Menandatangani nota serahan dan invois Merekod stok dalam sistem Menyimpan stok dalam stor Tandakan (√ ) Catatan FAIL MEJA Halaman: 25 . 5. 4.10.2 Urusan Merekod Barangan/Peralatan yang baru Bil 1. 2. 3.

11.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil Jawatankuasa Keanggotaan FAIL MEJA Halaman: 26 .

Kod Dokumen SOK/PYG/BR16 Tajuk Dokumen Borang Keluar Masuk Barang FAIL MEJA Halaman: 27 .0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN Bil 1.12.

0 NORMA-NORMA KERJA Bil. 20% FAIL MEJA Halaman: 28 . Menguruskan urusan keluar-masuk barang-barang dari Stor Peralatan Bahagian Keselamatan. Inventori Stor Peralatan 80% 2. Menyediakan Laporan Bahagian Keselamatan.13. Kerja / Aktiviti / Projek Petunjuk Prestasi (Kuantiti / Kualiti / Masa / Kos) 1.

Kad Pengenalan No. Membantu menguruskan semua jenis Latihan termasuk Seminar. 5. 6.0 SENARAI TUGAS Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) Nama Pegawai dan No. Menyediakan Laporan Inventori Stor Peralatan pada setiap bulan. 3. 4. Lain-lain tugas yang di arah dari masa ke semasa. Menguruskan urusan keluar-masuk barang-barang dari Stor Peralatan Bahagian Keselamatan.14. 2. Membantu pengedaran barangan keperluan anggota seperti Pakaian Seragam. Staf Jawatan dan Gred Bahagian/Seksyen/Jabatan Pegawai Penilai Pertama Pegawai Penilai Kedua : Bahagian Keselamatan Universiti (BKU) : Mohammed Fauzi bin Abd. Jalil (580801-05-5241) : NA1342 : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) N17 : Seksyen Pentadbiran dan Kewangan : Ketua Seksyen Pentadbiran dan Kewangan : Pengarah Keselamatan Senarai Tugas dan Tanggungjawab: 1. Membantu memasukkan data-data pelekat kenderaan bagi Pelajar/Pegawai UPM dan Agensi Luar ke dalam Sistem Pelekat Kenderaan UPM. T-shirt termasuk aksesori pakaian anggota. Baju Hujan. Tarikh Kuatkuasa Tandatangan dan Cop Ketua PTJ/Bahagian : : 01 April 2011 FAIL MEJA Halaman: 29 . Kursus dan Bengkel Bahagian Keselamatan termasuk yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK).

0 SENARAI TUGAS HARIAN NAMA JAWATAN TARIKH Bil : MOHAMMED FAUZI BIN ABD.15. JALIL : PEMBANTU TADBIR (PEKERANIAN/ OPERASI) : Tugas Nota : sebagaimana tercatat dalam buku senarai tugas harian Catatan FAIL MEJA Halaman: 30 .

No.0 SEJARAH SEMAKAN Bil.16. Semakan 00 Tarikh Dikemaskini - Perincian Semakan - FAIL MEJA Halaman: 31 . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful