Bandar Lampung

,

April 2012

Perihal :Permohonan bantuan moril / materiil untuk pembangunan mushola / masjid.

Kepada : Yth. Bapak / Ibu / Para Dermawan di Tempat Bismillahirohmanirrohim, Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah SWT. Kita memohon pertolongan-Nya dan ampunan serta perlindungan-Nya dari segala keburukan dan kelemahan. Barangsiapa yang diberi hidayah-NYA, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barangsiapa yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu menolongnya. Subhanallahi walhamdulillahi walaa ilaha illallah wallahu akbar. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa'at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin. Bersama ini kami sampaikan proposal singkat ke hadapan Bapak dan Ibu / para Dermawan, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan rencana pembangunan Masjid ................ di Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) yang juga akan berfungsi sebagai pusat sarana Ibadah dan pembinaan keislaman di lingkungan masyarakat sekitar. Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi Bapak dan Ibu. Kami berdo'a, semoga keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi yaitu : orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah, karena telah membangun rumah Allah dimuka bumi ini. Amiin Yaa Rabbal'alamin Atas perhatian dan kebaikan Bapak / ibu, kami ucapkan terima kasih. Waullahul muwafiq illa aqwamith thoriq. Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Hormat kami, Ketua Panitia

I.

LATAR BELAKANG Berangkat dari kondisi masyarakat Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) yang mayoritas beragama islam namun belum ada mushola / masjid maka untuk mendukung kegiatan ibadah dan pembinaan ke-Islaman masyarakat sekitar. Untuk itu panitia dengan didukung segenap masyarakat setempat khususnya ummat Islam sepakat untuk membangun sebuah Musholla / Masjid yang akan diberi nama ......................................... Seperti kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah Muhamad SAW, masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah Saw dan para sahabatnya Hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah di suatu tempat yang dikenal dengan Quba. Disinilah Rasulullah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ini semua menunjukan bahwa masjid memiki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Di zaman Rasulullah Saw, masjid menjadi sarana untuk memperkokoh iman para sahabatnya. Disamping itu, masjid juga digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat mengkaji ajaran Islam. Allah berfirman : Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS: AtTaubah: 8) Masjid mengajarkan kaum Muslimin banyak hal. Dalam shalat berjamaah misalnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Roh Jama`i dan kebersamaan, ketaatan kepada pemimpin, tujuan hidup yang satu, kesamaan langkah dan gerak, dan masih banyak pelajaran lainya bisa kita ambil dari tempat yang suci ini. Kebersihan juga pelajaran penting yang bisa diambil dari roh dan semangat Masjid. Berangkat ke masjid dalam keadaan berwudhu dan melepas alas kaki ketika memasuki masjid. Hal ini mengajarkan kepada setiap pribadi muslim untuk menjaga kebersihan, Setiap mereka harus memulai pekerjaan sehari-harinya dengan niat yang bersih. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai sentral ilmu pengetahuan. Dari masjidlah Rasulullah membina masyarakat baru Madinah. Ahlu Suffah adalah mereka yang Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) banyak mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah. Disamping mereka tinggal dibagian belakang masjid mereka juga sangat tekun menghafal hadist-hadist Rasullah SAW. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli Shuffah yang banyak meriwayat hadist dibandingkan sahabat lainya. Tradisi menjadikan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para Ulama Muslimin dalam mengembangkan Risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di era modern sekarang ini kita harus mampu memerankan dan memakmurkan Masjid. Memakmurkan Masjid mempunyai dua pengertian. Hissi dan maknawi. Hissi berarti membangun Masjid secara fisik, membersihkanya, melengkapi sarana wudhu dan yang lainya. Sedangkan memakmurkan Masjid secara Maknawi adalah meramaikan Masjid dengan shalat berjama`ah, membaca al-quran, i`tikaf, dan ibadah lainya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat.

Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan... Lampiran-Lampiran .. Amien..Dan disamping itu kita harus bisa memposisikan masjid sebagai wadah pemersatu kaum muslimin. Menghidupkan kembali peranan masjid dengan segala macam aktivitas yang telah kita paparkan di atas yang telah terbukti membawa kaum muslim pada puncak peradaban besar.. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID Terlampir VI. yang sengaja mencari keridhaan Allah... RENCANA ANGGARAN BIAYA Terlampir VII... Akhirnya.. maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak... III... LANDASAN 1....... PENUTUP Demikian proposal pembangunan Mushola / Masjid .... Peran dan partisipasi dari semua pihak sangat di harapkan agar rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar..... ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT bagi umat Islam... II.. V. Wallahu a`lamu bissawab.. semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT.. ini disampaikan dengan harapan semoga terwujudnya Mushola / Masjid .. Sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang telah membangunkan sebuah masjid....." Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) IV. nanti Allah buatkan pula untuknya sebuah rumah di dalam syurga (Hr Bukhari dan Muslim)... NAMA KEGIATAN "Proyek Pembangunan Mushola / Masjid ... TUJUAN • Sebagai tempat untuk melakukan ibadah terutama sholat berjamaah secara rutin agar kualitas sholat dapat terjaga dan meningkat... pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).. khususnya masyarakat sekitar. 2. Firman Allah SWT dalam surat AL-Baqarah ayat : 245 Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah. • Sarana untuk pencerahan dan pendidikan Agama Islam secara nonformal • Sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi khususnya antar warga muslim dan warga lainnya...

...... Seksi Perencanaan dan Pembangunan Koordinator : .................... Bendahara II : ................... ... 5............... 2........... 5.....................................................................KEPANITIAAN PEMBANGUNAN MUSHOLA / MASJID ................ 4........................ Pelindung • Bpk ................... Seksi Dokumentasi : Koordinator : .......................................... • Ibu ................. • Ibu ......................... Seksi Pendanaan Koordinator Anggota : ........... Seksi-Seksi: 1............. : . Sekretaris II : ....................................................... Anggota : ................ Wakil Ketua : .. 6................................... Sekretaris I : ...................................... 3.................................. PERUMAHAN BERINGIN RAYA KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG (LOKASI DI BELAKANG SLB KEMILING) 1........ 2............ 3...... Seksi Pengadaan dan Logistik Koordinator : ........... Seksi Humas : Koordinator Anggota : ............ Anggota : ............................... 4................................................... Bendahara I : ......... Pengarah • Bpk .. : ............................... Ketua : . Anggota : .......................

Hasil Kesepakatan antara perwakilan warga di dampingi ketua RW. Hasil kesepakatan warga RW. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Beruntunglah bagi kita sebagian umat yang masih mau menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran yang ada disekeliling kita. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q. hendaklah (dengan itu) mereka bergembira. 2. Bogor dengan niat tulus dan ikhlas akan membangun sarana ibadah / Masjid “Ar-Rahman” bagi kemajuan kehidupan rohani Islam serta meningkatnya Ukhuwah Islamiyah di antara warga sekitar serta masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan-kegiatan keagamaan telah berjalan dengan kontinyu baik yang berupa majelis taklim orangtua maupun kegiatan pengajian untuk anak-anak di lingkungan perumahan Tatya Asri. Kondisi Perumahan Tatya Asri yang telah dihuni lebih dari 240 KK yang notabene-nya 95 % muslim belum mempunyai sarana ibadah / masjid bagi kegiatan ibadah dan kegiatan perayaan Islam yang ada. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Kami warga Muslim di Perumahan Tatya Asri RW. Mulya di dunia dan selamat di akherat akan kita capai bersama-sama.12 Desa Cijujung. Shalawat dan salam semoga terkirimkan kepada panutan umat Nabi Muhammad SAW. Atas dukungan dan keikhlasannya. dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. “Katakanlah. Semoga amal jariyah para dermawan sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan digantikan berlipat ganda. Megapolitan Developments tertanggal 4 Januari 2007 di Puri Megapolitan. Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT atas semua nikmat-Nya yang tercurah kepada hamba-Nya hingga saat ini.Proposal Pembangunan I. Dasar Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman “Ar-Rahman” ini Dalam melaksanakan pembangunan ini kami Panitia Pembangunan Masjid menitik beratkan pada beberapa faktor yaitu : 1. 3. Untuk itu kami Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman memberikan kesempatan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk menanamkan investasi di jalan Allah.12 Desa Cijujung mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.12 yang memutuskan akan segera merealisasikan masjid “Ar-Rahman” sebagai sarana ibadah warga. kami atas nama warga perumahan Tatya Asri RW. Sukaraja.12 dengan pihak Developer PT. 4. Tentunya dalam pembangunan Masjid “Ar-Rahman” yang kami laksanakan ini diharapkan akan mampu menggugah solidaritas masyarakat muslim untuk turut serta dan berpatisipasi bagi terealisasinya segera masjid “Ar-Rahman” di lingkungan kami tersebut. .S. Yunus : 58) II. Fitrah tersebut selayaknya selalu di jaga dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga kita umat manusia ini akan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Semoga Allah SWT mengabulkan misi kami ini.Cinere. Yazid : Wahyu Wismanto Hadi : Bambang MP. Alangkah bahagianya golongan kanan itu” (Q. Boyke Y. Hamdan . IV. Effendi. M. Depok. 5. : Bambang LW. efektifitas dan efisiensi proses pembangunan itu sendiri. “Dan golongan kanan. 03. Adapun susunan Kerpanitiaan Pembangunan masjid “Ar-Rahman adalah sebagai berikut : Pelindung Pembina Pengawas Penasehat Ketua Umum Ketua pelaksana Wk. 02. Yang menghasilkan keputusan memberikan kuasa pengelolaan lahan seluas 1000m2 bagi proses Pembangunan Masjid “Ar-Rahman”. Ketua Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Susunan Kepanitian Pembangunan Masjid Ar-Rahman Surat Dukungan dari Kepala Desa Cijujung akan proses pembangunan yang berjalan. Bahagia Sejahtera lahir dan bathin. III. Norman. Visi dan Misi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman Dalam membangun Masjid “Ar-Rahman ini warga sepakat untuk membentuk kepanitia bagi kelancaran.12 : Ketua RT 01.S Al Waaqiah : 27) Misi Untuk merealisasikan Visi tersebut diatas maka panitia menjabarkan ke dalam Misi dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan pembangunan dan realisasi Masjid “Ar-Rahman” sebagai berikut : “Mendirikan Masjid Ar-Rahman dengan penuh Kekeluargaan dan Kasih Sayang dalam rangka Mewujudkan Ukhuwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat Madani. 04 dan WK RT 05 : Ade Priyatna : Muh. Amien. Visi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman dalam menjalankan amanah warga muslim di perumahan Tatya Asri mempunyai Visi sebagai berikut : ” Menjadi Muslim yang Terpuji dalam Membangun Masjid Ar-Rahman ” Dengan Visi ini panitia telah membuat garis jelas kegiatan pembangunan masjid yang dilaksanakan didasari oleh perilaku dan akhlak yang terpuji seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. & Kepala Desa Cijujung : Ketua RW. Bogor. Erwan T. dunia akherat yang berdasarkan pada Al-Qur-an dan AlHadist”.

000. 4. Suhandi. Sukardi Ade Swarna original sign on file Kades Cijujung V. Erwan : Sugito. 15. Suratman. 5 Kegiatan Pembangunan Pembuatan Kolom Pembuatan Balok Pembuatan Plat Lantai Rangka Atap & Plafon Pasang bata .Bendahara Humas Umum Perlengkapan Keamanan : Agus H. 2. Agus S.000 Pelaksanaan Kegiatan Pra-Pembangunan No Kegiatan Pra-Pembangunan 1. transparansi dan pertanggung-jawaban Panitia terhadap penghimpunan dana pembangunan Masjid “Ar-Rahman” kami telah menyusun anggaran pendanaan pembangunan sebagai berikut : Estimasi Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Keterangan Pra-Pembangunan Pembangunan / Struktur Finishing Jumlah Jumlah Rp. Syamsudin.000 Rp. original sign on file Ketua RW 012 Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Untuk menjaga efektifitas. 620. Pengukuran Lahan Peletakan batu Pertama Pembangunan Pondasi Pembuatan Bedeng & Sumur Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Struktur No 1. efisiensi. Ardiansyah. Agus. 370. Pembersihan. Husaini. Chaerul : Basuki. 3.000.000 Rp. Zarkasih : Muh. 2. Edi : M.000 Rp.000. Budi Ditetapkan di Cijujung. Deden. 3. M.000. Pada tanggal 17 Februari 2007 H. Diponegoro. Ny. 235. 4.

RT 01 : Bpk Teguh (JB-03) & Bpk Darma (ID-09) . 3. Prospek Sumber Dana 1 – Masyarakat Muslim. Nurman (KB-26) & Bpk. Panitia pemegang kwitansi : .Rekening Panitia. Bank : Bank Permata cab.Pelaksanaan Kegiatan Finishing No 1. 2. 2. harap segera menghubungi bendahara.Kupon. Deden (LB-06) . 2 – Instansi Pemerintah / Swasta dari dalam dan luar negeri. bila telah menyerahkan sumbangan donatur akan menerima kwitansi tanda terima.(Sepuluh Ribu Rupiah). 6.RT 03 : Bpk. Nomor Rekening : 7311895391 Atas Nama Catatan : 1. B. 3. Setelah melakukan transfer.. VI. 3.RT 02 : Bpk Husaini (JB-32) & Bpk Suratman (JB-28) . • • Para donatur dapat memberikan sumbangan berupa uang / barang material. Sarana Penyaluran Dana 1. Bpk Ade Priyatna (LC-21) . Rekening atas nama institusi akan dibuat setelah proses administrasi yayasan selesai 2.Kwitansi Tanda Terima.000. Kupon terdiri dari 2 potongan : potongan 1 untuk panitia & potongan 2 untuk donatur. Pajajaran Bogor. Zarkasih (MA-15). Kegiatan Finishing Plester Aci Pengecatan Interior Masjid Asesories Masjid Taman Peresmian Masjid Peghimpunan Dana. 10.Sumber dana lainnya yang halal dan tidak mengikat. A. • • : Wahyu Wismato Hadi / Agus Hendri Panitia mengedarkan buku kupon bernomor seri melalui sukarelawan dengan nilai nominal per lembar Rp. 5. 4.RT 04 : Bpk.

Penutup Koordinator pembangunan Demikian rangkuman proposal pembangunan Masjid Ar-Rahman ini kami ajukan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ketua Panitia : Wahyu Wismanto Hadi : 081804594468 Bendahara Bendahara : Agus Hendri : 08128303211 : M.Basuki : 08129914473 VII. dalam merealisasikan berdiri masjid ini. Diponegoro : 08128068339 2. Kitab Shahih Bukhari ). Juga terhadap orang yang diberi harta oleh Allah SWT dan menafkahkannya sepanjang malam dan siang hari (dijalan Allah).” ( H. kami banyak mengganggu waktu dan privasi para dermawan muslimin dan muslimat sekalian baik secara langsung maupun tidak langsung. Kabupaten Bogor. Imam Bukhari. dan tetap diberikan nikmat kesehatan dan Iman. . Kecamatan Sukaraja.. sehingga dapat disebar luaskan kepada sesama warga muslim sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi kelanjutan proses pembangunan masjid di lingkungan kami ini. Panitia Pembangunan masjid Ar-Rahman Perumahan Tatya Asri. Ardiansyah : 08111495081 : 1. “Tidak diperkanankan memiliki sifat hasad (iri hati) kecuali dalam dua perkara yaitu terhadap seseorang yang didatangi Allah dengan Al-Qur’an dan ia menunaikannya sepanjang malam dan siang hari.Kotak amal. Amien. 5. Tentunya melalui pemaparan ini. 4. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi sehingga proses pembangunan masjid “Ar-Rahman” ini dapat berjalan seperti sekarang ini. kami berharap para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang pembangunan masjid Ar-Rahman. Kami berharap dan berdo’a agar para dermawan sekalian tetap dilindungi oleh Allah SWT. hadist ke 5026.RT 05 : Bpk/Ibu Erwan Triwidodo (B1-12A-B) Catatan : Sebelum memberikan sumbangan dalam bentuk material. Desa Cijujung. Dengan harapan seluruh warga muslim dapat membantu kami. harap donator menghubungi panitia terlebih dahulu agar material yang disumbangkan sesuai dengan kebutuhan.R. Tak lupa kami juga mohon ma’af yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga muslim apabila dalam melaksanakan proses pembangunan masjid ArRahman ini. Panitia membuat beberapa kotak amal yang diedarkan / ditempatkan di lokasi tertentu.M.Kontak Person.

Bank Muamalat. PENUTUP PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID AL MUKHLISIN Pendahuluan Atas ijin Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. programprogram diskusi. masjid Al Mukhlisin didirikan di atas tanah setifikat hak pakai seluas 870 m2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan tempat ibadah kaum muslimin sejak dibangun pada tahun 1976. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan ibadah menjadi kurang khusuk dan kurang nyaman.acara lainnya Mesjid Al Mukhlisin sudah tidak mampu lagi menampung jamaahnya. Bank Mandiri.PROPOSAL MASJID AL MUKHLISIN PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID AL MUKHLISIN PENDAHULUAN I. seminar. fungsi masjid belum bisa menunjang kebutuhan untuk syiar Islam seperti dalam bidang pendidikan. tetapi juga dapat mendukung berbagai kegiatan sebagai berikut : 1. perpustakaan dan sebagainya. dan melimpah sampai ke jalan-jalan di komplek. melalui pendidikan. Jamaah Masjid ini adalah warga komplek Deplu dan SMU Cendrawasih serta kantor-kantor yang ada di sekitarnya seperti kantor Direktorat Departemen P&K. Di samping itu. bukan hanya sebagai tempat ibadah/shalat. sehingga Mesjid Al Muklisin dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi secara visual maupun media tertulis dan lainnya. maka pembanguna kembali masjid sudah sangat mendesak. PEMBIAYAAN III. KONTRUKSI BANGUNAN II. Showroom Mobil. Berdasarkan kondisi diatas. Perusahaanperusahaan swasta di sekitar masjid Al Mukhlisin dan masyarakat di sekeliling komplek Departemen Luar Negeri disepanjang jalan Fatmawati. sehingga fasilitas dari bangunan yang direncanakan akan dapat ditingkatkan fungsinya. . Komplek Deplu Gandaria Selatan yang bersisian dengan jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Dalam kegiatan-kegiatan Shalat Jum’at maupun acara . SUMBER DANA IV. penyediaan perpustakaan dsb. Meningkatkan perkembangan intelektual yang Islami. Masjid ini berlokasi di jalan Cendrawasih. kegiatan sosial. disebabkan tidak adanya ruang yang dapat di pergunakan untuk keperluan tersebut. KEPENGURUSAN V. Bank Buana.

5 milyar untuk ruang serba guna seluas 490 m2 di lantai 2 Rp. C. 1. Tersedianya ruangan untuk kantor dan kegiatan remaja masjid yang akan dilengkapi dengan komputer serta ruangan operasi yang lainnya akan meningkatkan kelancaran operasional dan managemen masjid Al Mukhlisin. LANTAI TIGA Lantai ketiga merupakan areal shalat utama yang merupakan area suci bagi pelaksanaan ibadah sehari-hari. 450 juta untuk area shalat utama seluas 144 m2 di lantai 3 Rp. I. terdiri dari ruang kelas. Perluasan bangunan masjid dengan sendirinya akan meningkatkan jamaah. 4. Bangunan masjid terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan pengaturan ruang sebagai berikut : A. training. 450 juta untuk lantai dasar seluas 144 m2 Rp. ruang rapat/kelas. Bangunan fisik yang memadai dan fasilitas masjid yang baik akan memungkinkan dilaksanakannya pembinaan dan pendidikan generasi muda Muslim yang lebih intens dan berkualitas. 3 kubah kecil dan 4 unit menara. B.acara periodik yang diadakan dapat berjalan khusuk dan tentram. kantor Remaja Islam Al Mukhlisin. perpustakaan. sehingga proses regenerasi akan berjalan dengan optimal. Tersedianya ruangan serbaguna akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan silaturahmi umat. 3. baik pemanfaatan ruangan untuk seminar-seminar maupun kegiatankegiatan lain yang dapat meningkatkan syiar Islam.2. Rp. 1. yang dapat dimanfaatkan untuk seminar. 6. 600 juta untuk biaya tak terduga serta Engineering. kantor TPA. 5. II PEMBIAYAAN Pembangunan masjid diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 4. LANTAI DUA Lantai kedua diperuntukkan bagi ruang serba guna. BANGUNAN MASJID Bangunan Masjid akan dirombak seluruhnya menjadi bangunan baru dengan 3 (tiga) lantai dan kubah. LANTAI DASAR ( BASEMENT ) Lantai dasar merupakan pusat operasi Masjid. kantor Yayasan. Menunjang kreasi seni/budaya yang Islami yang kita harapkan dapat melahirkan dan menginspirasi terciptanya karya seni modern sesuai dengan perkembangan abad 21 nanti. Pelaksanaan pembangunan direncanakan akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu kegiatan peribadatan rutin selama pembangunan berjalan.5 milyar rupiah dengan perincian sebagai berikut : • • • • • • Rp. .2 milyar untuk pembangunan satu kubah besar. 200 juta untuk eksterior dan halaman luar seluas 370 m2 Rp. acara keluarga maupun untuk area shalat tambahan. lab bahasa/komputer. sehingga Shalat Jum’at maupun acara . lengkap dengan kubah dan menaranya.

Pembangunan akan dimulai setelah terkumpul dana cukup untuk struktur lantai dasar dan dua. WAKIL KETUA BIDANG HUKUM : H. WAKIL KETUA BIDANG TEHNIS : Drs. dimulai dengan membangun bagian belakang dari gedung lama sehingga kegiatan shalat sehari-hari dapat terus berjalan. sodaqoh maupun zakat mal. HT. 100 juta rupiah yang berasal dari sumbangan warga kompleks Deplu. Pohan SH.A.000 s/d Rp. Yayasan Al Mukhlisin Cendrawasih adalah yayasan yang murni dan semata-mata sebagai wadah kegiatan sosial/agama. H.MM. Hibah Individu dll Penjualan Piagam Wakaf dengan Nominal Rp. dimana semua anggota kepengurusan/kepanitiaan adalah warga komplek Deplu Cendrawasih dan bukan yayasan keluarga. profesional.. : Drs. Pada saat ini sudah terkumpul modal awal sebesar lebih dari Rp. A. baik berupa infak. A. H. H. SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID: Kegiatan pembangunan Mesjid ditangani suatu panitia dengan struktur personil sebagai berikut : PENASEHAT : Drs. : DR. Partomuan Pohan SH. P. yaitu Yayasan Al Mukhlisin Cendrawasih ( YALMIC ) yang didirikan dengan Akte Notaris DR. Donasi dari lembaga-lembaga baik Dalam maupun Luar Negeri. III SUMBER DANA Dana yang diperlukan untuk pembangunan masjid tersebut.Pembangunan Masjid itu sendiri akan dilakukan secara bertahap. Tengku Ghaffar Fadyl.. KETUA : Drs. No.02 tanggal 7 Desember 2006. DR.W. IV KEPENGURUSAN Pengembangan bangunan dan kegiatan masjid ini ditangani oleh kepengurusan / kepanitiaan yang independent. Suharko Kasran. C 2840. 250. 14 tanggal 8 Juni 2006 dan telah disyahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. : Prof. Donasi dari negara-negara sahabat Dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Donasi dari Perusahaan-perusahaan disekitar masjid .Miftach. LLM.LLM. 1.000 per lembar Donasi dari umat dan masyarakat umum. 01. Bambang Lesmono. Agung Suleiman SH . diharapkan berasal dari Sumber dana sbb: • • • • • • • Partisipasi warga kompleks Deplu Gandaria Selatan. sehingga profesionalitas/transparansi adalah landasan management yayasan. berdasarkan prinsip keterbukaan transparan serta efisien. Adang Rismanto. H.000. dibentuk dan bernaung di bawah payung Badan Hukum. Baik Pengurus maupun Panitia Pembangunan masjid Al Mukhlisin.

Mukhlis Normal .A. 6. Yuda Djuanda.Supadi. Drs. PEMBINA: .H. : 3. Ghaffar Fadyl. Sofyan Habib WAKIL SEKRETARIS : Hj. Hardi Suhardi.SEKRETARIS : H. H.W.Susilo Siswoutomo.H.H. Miftach.Tony Bambang Trihartanto. : 4.Harnoko. Drs. SEKSI DANA KETUA : H. SUSUNAN PENGURUS YAYASAN MASJID AL MUKHLISIN PENDIRI : 1. Wisnu Wandhoyo Partodipuro. B. Dr. Indra Rinaldo. : 9. : 5. 2. H. T. Adang Rismanto. : 2.Maskun Siwowaluyo. H. Drs. H.Yati Bambang Trihartanto. Bey Yoesoef. Ir. H. ANGGOTA : 1. Dr. SEKSI PENGAWASAN TEHNIK : 1.D. BENDAHARA : H. H. : 2. SE. H.Hendarko Rudi Susanto. 3. 5.. 4. Drs. H. H. : 10. Drs. : 6. H. Anggoro Suryo Putro. Aang Slamet Yamani. Azhari Kasim. Prayogo Pramoedji. Tony Bambang Trihartanto. : 12. Agus Suryanta. : 11. Drs. Hafiz Arief. : 13. A.H. MM. : 8. Omon Abdul Munir. Abu Su’ud. 7. H. : 7.SH. Ir. Ir. Ir.Ph.

Agung Suleiman.com dan kantor Masjid Al Mukhlisin Tlp 0217660528. 2. V PENUTUP H.M. Abu Su’ud.Ketua : Drs. Miftach.Ghaffar Fadyl. Masjid Al Mukhlisin merupakan kebutuhan masyarakat dilingkungan Mesjid dan sekitarnya sebagai sarana dan fasilitas ibadah yang berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan nilai nilai ibadah mahdoh (khusus) tapi juga berfungsi sebagai community center (Pusat aktivitas masyarakat) yang pembangunan di rencanakan secara bertahap sehingga tidak akan mengganggu acara kegiatan/peribadatan rutin.Soedjimat. SE. Dr. PENGURUS : Ketua : H. Selamet Aang Yamani. Wakil ketua : Abdul Ghoni SIQ Seksi Perlengkapan/Pemeliharaan . MM.blogspot. Ir. Wkl Sekretaris : H. Tengku A. Anggota : 1. Bendahara : Hardi Suhardi.Sofyan Habib.com atau melalui email yalmics@yahoo. Drs. Susilo Siswoutomo. . H.SH Wakil Ketua : H. PELAKSANA KEGIATAN / SEKSI-SEKSI: Seksi Peribadatan / Dakwah. Wkl Ketua : Drs. Ketua : H. Drs.H. H. Tony Bambang Trihartanto. Azhari Kasim. Wkl Ketua : H. Adang Rismanto.Bey Yoesoef.SH. PENGAWAS : Ketua : H. 3.Omon Abdul Munir.A.yalmic. Informasi dan keterangan lebih detail tantang hal hal yang menyangkut Panitia Pembangunan Mesjid Al Mukhlisin dapat di akses melalui blog www.H. Anggota : 1. Maskun Siswowaluyo. 2.Abdurahman HZA. Sekretaris : H. Dr. H. Ketua : H.W.

2. Dasar Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman “Ar-Rahman” ini Dalam melaksanakan pembangunan ini kami Panitia Pembangunan Masjid menitik beratkan pada beberapa faktor yaitu : 1. Tentunya dalam pembangunan Masjid “Ar-Rahman” yang kami laksanakan ini diharapkan akan mampu menggugah solidaritas masyarakat muslim untuk turut serta dan berpatisipasi bagi terealisasinya segera masjid “Ar-Rahman” di lingkungan kami tersebut. Atas dukungan dan keikhlasannya. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Kami warga Muslim di Perumahan Tatya Asri RW. Untuk itu kami Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman memberikan kesempatan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk menanamkan investasi di jalan Allah. 4. dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.S. 3. Bogor dengan niat tulus dan ikhlas akan membangun sarana ibadah / Masjid “Ar-Rahman” bagi kemajuan kehidupan rohani Islam serta meningkatnya Ukhuwah Islamiyah di antara warga sekitar serta masyarakat luas pada umumnya. Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT atas semua nikmat-Nya yang tercurah kepada hamba-Nya hingga saat ini. Shalawat dan salam semoga terkirimkan kepada panutan umat Nabi Muhammad SAW. Sukaraja. hendaklah (dengan itu) mereka bergembira. Megapolitan Developments tertanggal 4 Januari 2007 di Puri Megapolitan. Hasil Kesepakatan antara perwakilan warga di dampingi ketua RW. Yunus : 58) II. kami atas nama warga perumahan Tatya Asri RW.12 Desa Cijujung. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Beruntunglah bagi kita sebagian umat yang masih mau menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran yang ada disekeliling kita.Proposal Pembangunan I. Fitrah tersebut selayaknya selalu di jaga dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga kita umat manusia ini akan selalu dalam lindungan Allah SWT. Mulya di dunia dan selamat di akherat akan kita capai bersama-sama. “Katakanlah.12 yang memutuskan akan segera merealisasikan masjid “Ar-Rahman” sebagai sarana ibadah warga.12 Desa Cijujung mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q. Hasil kesepakatan warga RW. Kegiatan-kegiatan keagamaan telah berjalan dengan kontinyu baik yang berupa majelis taklim orangtua maupun kegiatan pengajian untuk anak-anak di lingkungan perumahan Tatya Asri. Kondisi Perumahan Tatya Asri yang telah dihuni lebih dari 240 KK yang notabene-nya 95 % muslim belum mempunyai sarana ibadah / masjid bagi kegiatan ibadah dan kegiatan perayaan Islam yang ada. Semoga amal jariyah para dermawan sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan digantikan berlipat ganda.12 dengan pihak Developer PT. .

Susunan Kepanitian Pembangunan Masjid Ar-Rahman Surat Dukungan dari Kepala Desa Cijujung akan proses pembangunan yang berjalan. Semoga Allah SWT mengabulkan misi kami ini. Visi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman dalam menjalankan amanah warga muslim di perumahan Tatya Asri mempunyai Visi sebagai berikut : ” Menjadi Muslim yang Terpuji dalam Membangun Masjid Ar-Rahman ” Dengan Visi ini panitia telah membuat garis jelas kegiatan pembangunan masjid yang dilaksanakan didasari oleh perilaku dan akhlak yang terpuji seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Adapun susunan Kerpanitiaan Pembangunan masjid “Ar-Rahman adalah sebagai berikut : Pelindung Pembina Pengawas Penasehat Ketua Umum Ketua pelaksana Wk. 02. Bogor. 03. Visi dan Misi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman Dalam membangun Masjid “Ar-Rahman ini warga sepakat untuk membentuk kepanitia bagi kelancaran. Erwan T. 5. M. 04 dan WK RT 05 : Ade Priyatna : Muh.Cinere. : Bambang LW. III. Ketua Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya Kab. IV. Depok. efektifitas dan efisiensi proses pembangunan itu sendiri.12 : Ketua RT 01. Amien. Bahagia Sejahtera lahir dan bathin. Norman.S Al Waaqiah : 27) Misi Untuk merealisasikan Visi tersebut diatas maka panitia menjabarkan ke dalam Misi dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan pembangunan dan realisasi Masjid “Ar-Rahman” sebagai berikut : “Mendirikan Masjid Ar-Rahman dengan penuh Kekeluargaan dan Kasih Sayang dalam rangka Mewujudkan Ukhuwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat Madani. & Kepala Desa Cijujung : Ketua RW. Yang menghasilkan keputusan memberikan kuasa pengelolaan lahan seluas 1000m2 bagi proses Pembangunan Masjid “Ar-Rahman”. Effendi. Boyke Y. Yazid : Wahyu Wismanto Hadi : Bambang MP. dunia akherat yang berdasarkan pada Al-Qur-an dan AlHadist”. “Dan golongan kanan. Hamdan . Alangkah bahagianya golongan kanan itu” (Q.

2. 235. Budi Ditetapkan di Cijujung. Deden. 15. 370. 2. 3. Agus. 5 Kegiatan Pembangunan Pembuatan Kolom Pembuatan Balok Pembuatan Plat Lantai Rangka Atap & Plafon Pasang bata .000 Rp.000. Ardiansyah. M. Suhandi. 620. Chaerul : Basuki.000 Pelaksanaan Kegiatan Pra-Pembangunan No Kegiatan Pra-Pembangunan 1. Agus S.000. efisiensi. Ny. Erwan : Sugito. 3.Bendahara Humas Umum Perlengkapan Keamanan : Agus H. Zarkasih : Muh. Syamsudin.000. Suratman. Diponegoro. Husaini. 4. Edi : M.000. original sign on file Ketua RW 012 Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Untuk menjaga efektifitas. Pengukuran Lahan Peletakan batu Pertama Pembangunan Pondasi Pembuatan Bedeng & Sumur Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Struktur No 1.000 Rp. Pada tanggal 17 Februari 2007 H. transparansi dan pertanggung-jawaban Panitia terhadap penghimpunan dana pembangunan Masjid “Ar-Rahman” kami telah menyusun anggaran pendanaan pembangunan sebagai berikut : Estimasi Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Keterangan Pra-Pembangunan Pembangunan / Struktur Finishing Jumlah Jumlah Rp. Pembersihan. Sukardi Ade Swarna original sign on file Kades Cijujung V. 4.000 Rp.

3.Rekening Panitia. bila telah menyerahkan sumbangan donatur akan menerima kwitansi tanda terima. 2. Kupon terdiri dari 2 potongan : potongan 1 untuk panitia & potongan 2 untuk donatur.RT 03 : Bpk. 2. Prospek Sumber Dana 1 – Masyarakat Muslim. Deden (LB-06) . B. Bank : Bank Permata cab.000.Pelaksanaan Kegiatan Finishing No 1. 5. Nomor Rekening : 7311895391 Atas Nama Catatan : 1. Kegiatan Finishing Plester Aci Pengecatan Interior Masjid Asesories Masjid Taman Peresmian Masjid Peghimpunan Dana.Kupon. Setelah melakukan transfer. Sarana Penyaluran Dana 1. Rekening atas nama institusi akan dibuat setelah proses administrasi yayasan selesai 2.. • • Para donatur dapat memberikan sumbangan berupa uang / barang material. Pajajaran Bogor. 10. Nurman (KB-26) & Bpk. 3.RT 01 : Bpk Teguh (JB-03) & Bpk Darma (ID-09) .Sumber dana lainnya yang halal dan tidak mengikat. 3. 6. Panitia pemegang kwitansi : .Kwitansi Tanda Terima.RT 04 : Bpk. Bpk Ade Priyatna (LC-21) .RT 02 : Bpk Husaini (JB-32) & Bpk Suratman (JB-28) . Zarkasih (MA-15). A. harap segera menghubungi bendahara. 2 – Instansi Pemerintah / Swasta dari dalam dan luar negeri.(Sepuluh Ribu Rupiah). • • : Wahyu Wismato Hadi / Agus Hendri Panitia mengedarkan buku kupon bernomor seri melalui sukarelawan dengan nilai nominal per lembar Rp. VI. 4.

Diponegoro : 08128068339 2. “Tidak diperkanankan memiliki sifat hasad (iri hati) kecuali dalam dua perkara yaitu terhadap seseorang yang didatangi Allah dengan Al-Qur’an dan ia menunaikannya sepanjang malam dan siang hari.Kontak Person.” ( H.Basuki : 08129914473 VII. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi sehingga proses pembangunan masjid “Ar-Rahman” ini dapat berjalan seperti sekarang ini.RT 05 : Bpk/Ibu Erwan Triwidodo (B1-12A-B) Catatan : Sebelum memberikan sumbangan dalam bentuk material. Dengan harapan seluruh warga muslim dapat membantu kami. Panitia Pembangunan masjid Ar-Rahman Perumahan Tatya Asri.. kami berharap para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang pembangunan masjid Ar-Rahman. kami banyak mengganggu waktu dan privasi para dermawan muslimin dan muslimat sekalian baik secara langsung maupun tidak langsung. hadist ke 5026. Panitia membuat beberapa kotak amal yang diedarkan / ditempatkan di lokasi tertentu. Ardiansyah : 08111495081 : 1. . Amien.Kotak amal. Ketua Panitia : Wahyu Wismanto Hadi : 081804594468 Bendahara Bendahara : Agus Hendri : 08128303211 : M. dalam merealisasikan berdiri masjid ini. Penutup Koordinator pembangunan Demikian rangkuman proposal pembangunan Masjid Ar-Rahman ini kami ajukan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada. Juga terhadap orang yang diberi harta oleh Allah SWT dan menafkahkannya sepanjang malam dan siang hari (dijalan Allah). harap donator menghubungi panitia terlebih dahulu agar material yang disumbangkan sesuai dengan kebutuhan. Imam Bukhari. Kecamatan Sukaraja. Desa Cijujung. Tak lupa kami juga mohon ma’af yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga muslim apabila dalam melaksanakan proses pembangunan masjid ArRahman ini. Kabupaten Bogor. Kami berharap dan berdo’a agar para dermawan sekalian tetap dilindungi oleh Allah SWT. 4. 5. dan tetap diberikan nikmat kesehatan dan Iman. Tentunya melalui pemaparan ini. Kitab Shahih Bukhari ).M.R. sehingga dapat disebar luaskan kepada sesama warga muslim sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi kelanjutan proses pembangunan masjid di lingkungan kami ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.