Scribd </> Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> Explore </explore> Documents </explore> * * * * * * * * * * * * * Books - Fiction </explore

/Books-Fiction> Books - Non-fiction </explore/Books-Nonfiction> Health & Medicine </explore/Health-Medicine> Brochures/Catalogs </explore/BrochuresCatalogs> Government Docs </explore/Government-Docs> How-To Guides/Manuals </explore/HowTo-GuidesManuals> Magazines/Newspapers </explore/MagazinesNewspapers> Recipes/Menus </explore/RecipesMenus> School Work </explore/School-Work> + all categories </explore> Featured </explore> Recent </explore/Most-Recent> People </community> * * * * * * * * * * * * * Authors </community/authors> Students </community/students> Researchers </community/researchers> Publishers </community/publishers> Government & Nonprofits </community/government-%26-nonprofits> Businesses </community/businesses> Musicians </community/musicians> Artists & Designers </community/artists-%26-designers> Teachers </community/teachers> + all categories </community> Most Followed </community> Popular </community?t=trending>

* Ridlo Mereka Memang... <#> We're using Facebook to personalize your experience. Learn More <http://www.scribd.com/facebookfaq>·Disable <#> o View Public Profile <http://www.scribd.com/ridlo_memanggilku> o My Documents <http://www.scribd.com/documents> o My Collections <http://www.scribd.com/my_document_collections> o My Shelf <http://www.scribd.com/shelf> o Messages <http://www.scribd.com/inbox> o Notifications <http://www.scribd.com/notifications> o Account </account/edit> o Help <http://support.scribd.com> o Log Out </logout?return_to=%2Fdoc%2F76596259%2FSejarah-Peradaban-Islam-Di-Indone sia-Siap-PRINT> inShare <javascript:void(0);>0

* Embed Doc * Copy Link * Readcast * Collections * CommentsGo Back Download 1 PERADABAN ISLAM DI INDONESIA Makalah iniDisusun Guna Memenuhi Tugas Mata KuliahSEJARAH PERADABAN ISLAMDosen Pengampu : Anthin Latifah, M.Ag.Disusun oleh :M. Yakub Mubarok(092111101) KONSENTRASI ILMU FALAK FAKULTAS SYARIAHINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG2011 2 PERADABAN ISLAM DI INDONESIAA.Pendahuluan Indonesia sampai saat ini dikenal sebagai negara berpenduduk muslimterbanyak di dunia. Penyebaran agama Islam di Indonesia tentunya merupakanhal yang menarik untuk dikaji. Mengingat wilayah Indonesia yang berupakepulauan yang letaknya jauh dari sumber lahirnya Islam (Jazirah Arab), selainitu satu hal lain yang perlu diingat bahwa sebelum Islam datang, masyarakatIndonesia telah berabad-abad mengenal ajaran Hindu dan Budha. Jika melihatkeadaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bukanlah dengan carasembarang Islam berhasil disebarkan di Indonesia hingga bisa berkembang pesat dan tetap bertahan hingga saat ini.Pembahasan mengenai penyebaran Islam di Indonesia tentunya tidak cukup hanya dengan mempelajari metode dakwah dan penyebaran Islam yangdilakukan oleh para ulama Islam ketika awal penyebaran saja. Namun juga berkenaan dengan sifat, tingkah laku dan keadaan masyarakat Indonesia padasaat itu. Mengenai hal-hal yang menjadi penyebab mereka memilih berpindahke agama Islam alih-alih tetap mempertahankan ajaran agama sebelumnya.Salah satu cara yang paling mudah untuk mengetahui proses penyebaran Islam di Indonesia serta hal-hal yang menjadi penyebab sebagianmasyarakat Indonesia beralih ke agama Islam adalah dengan mengetahuisejarah-sejarah awal peradaban Islam dimulai. Untuk itu, dalam makalah ini penulis berusaha mengungkapkan sederet bukti sejarah peradaban Islam padamasa awal penyebaran Islam di Nusantara khususnya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. B.Pembahasan 1.Awal mula masuknya Islam di IndonesiaSejarah awal mulanya terbentuknya peradaban Islam di Indonesiacukup rumit. Banyak sarjana yang saling berbeda pendapat kapan Islam 3 mulai muncul di Indonesia. Apabila digolongkan, setidaknya terdapat tiga(3) pendapat yang mewakili pendapat-pendapat para sarjana sejarahmengenai awal masuknya Islam di Indonesia: 1 a. Pendapat pertama, yaitu pendapat para orientalis Barat, diantaranyaSnouck Hurgonje yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dari negeri Gujarat dan bukan dari Arab

b. Buktinya yaitu bahwa jalur pelayaran dari Arab. Perkawinan. hal ini yang biasanya dilakukan oleh pedagangmuslim baik dari Arab. Hamka. 2 Ibid . sehingga berhasil menarik simpati banyak penduduk lokal. hlm. c.telah ramai dan bersifat internasional. kerajaan Islam pertama(menurut Snouck Hurgonje). jauhsebelum Samudra Pasai berdiri. Bahkan bisa dibilang hampir bersamaan dengan Imperium penguasa Asia Tenggara pada masa itu. Selanjutnya menurutnya Malik al-Salehadalah merupakan keturunan Gujarat.2005. hlm. Kemudian karena kedudukkanmereka tersebut. Sikap yang menjadi ciri pedagang muslim pada waktu itu adalah jujur dan amanah.langsung.Kenyataannya dalam perkembangan sejarah Indonesia dari ketiga pendapat para sarjana sejarah tersebut.kerajaan Sriwijaya. b. yang berusaha mengkompromikan keduanya. pendapat kedualah yang palingmendekati kebenaran. 8-9 4 sejarah mengenai kerajaan Perlak yang sudah berdiri sejak permulaan abadke-9 M. Mesir maupun Gujarat. Barulah Islammasuk secara besar-besaran dan memiliki kekuatan politik padasekitar abad ke-13 yaitu pada masa kerajaan Samudra Pasai.melalui selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Umayah denganKekaisaran Dinasti Tang di China dan Sriwijaya di Asia Tenggara. Dengan demikian lambatlaun pengaruh kekuasaan dapat didominasi oleh keturunan muslim. Dakwah/tabligh. tetapi masih dianut olehsebagian orang yang berdomisili disekitar pelabuhan. hampir seluruh sarjana sejarah sepakat bahwa awal mula penyebaran Islam adalahmelalui jalan damai bukan dengan jalan ekspansi sebagaimana yang terjadidi Timur Tengah kala itu.Setidaknya terdapat enam (6) saluran yang dijadikan oleh para da’imuslim dalam menyebarkan agamanya: 2 a. Maroko.Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya Makam Sultan Malik al-Saleh penguasa pertama Samudra Pasai.c. Rajawali Pers: Jakarta. sejak abad ke-7 M.Perdagangan. jauh sebelum Samudra Pasai lahir. diantaranyayaitu Prof. Hal ini dibuktikan dengan diketemukan bukti 1 Musyrifah Sunanto. 10-11 6 . Sejarah Peradaban Islam . banyak pedagang muslim yang dapat menikahiketurunan para bangsawan bahkan keluarga kerajaan.Pendapat ketiga berasal dari para Sarjana Muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah. Mereka biasanya ikut serta dengan rombongan pedagang untuk kemudian selanjutnya mengembara ke tempat lainkemudian disana mereka akan memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Hamka dan teman-temannya berpendapat bahwaIslam sudah mulai masuk Indonesia pada abad ke-1 H atau sekitar abad ke-7 M. Merekamengenalkan agama (Islam) mereka kepada para penduduk lokaltempat mereka berlabuh. yaitu yang sering kali dilakukan oleh para pengembara muslim.Berkenaan dengan proses penyebaran Islam di Indonesia. tentunya setelahsebelumnya masuk Islam terlebih dahulu. sebagian pedagang muslim biasanya akan ada yangmenetap di suatu tempat dan mulai mempunyai pengaruh dalam perdagangan di wilayah tersebut.Pendapat kedua dikemukan oleh para Sarjana Muslim.Menurutnya memang benar apabila dikatakan Islam telah masuk kewilayah Indonesia sejak abad ke-7 M. India.

7 Kesultanan Perlak pada awal berdirinya adalah menganut aliranSyiah. Salah satunyayaitu Sayyid Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq. Setelah sultan tersebut meninggal terjadilah pergolakkan antara Syiah dan Sunni dalam perebutan kekuasaan di Perlak. yaituPerlak Pesisir (Syiah) dipimpin oleh Sultan Alaiddin Sayid Maulana Shah(986 – 988) M dan Perlak Pedalaman (Sunni) dipimpin oleh SultanMakhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (986 – 1023 M).7 Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Shah JohanBerdaulat meninggal.com/ind/history/dig/371> 7 Perkembangan selanjutnya sebagian besar rombongan dakwahtersebut menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Rombongan ini bertujuan untuk berdagang sekaligus membawasejumlah da'i yang bertugas untuk membawa dan menyebarkan Islam kePerlak.com/ind/history/dig/37125 Desember 2011 pukul20. Jauh ketika kerajaan raksasa Sriwijaya masih menguasaiwilayah Asia Tenggara. sebelum akhirnya bergabung dengankerajaan Samudra Pasai. di wilayah tersebut telah berdiri kerajaan/negeri Perlak yang manaraja dan rakyatnya merupakan keturunan dari Maharaja Pho He La dan para pengikutnya. 8 Mengenai aliran Sunni.34 5 Ibid <http://melayuonline. salahsatu adik dari Meurah Perlak yang bernama Syahir Nuwi. prajurit keturunanQuraisy yang dinikahkan dengan seorang Putri Makhdum Tansyuri. 6 4 http://melayuonline. rombongan berjumlah 100 orang dariTimur Tengah menuju pantai Sumatera yang dipimpin oleh NakhodaKhilafah.1292 M. pengaruh Syiah di Perlak semakin tergeser dengan Aliran Sunni. Dalam waktu kurang dari setengah abad.2. 5 Pada awal abad ke-9 M.5 (empat setengah)abad yaitu dari tahun 840 . Berikut beberapa kerajaan besar Islam yang berdiriselama kurun waktu antara abad ke 9 hingga abad ke 19.Sehingga sejak tahun 913 M hingga tahun 983 M kekuasaan KesultananPerlak silih berganti antara Sunni dan Syiah. Baru pada tahun 983 Msetelah sultan ke.Kerajaan-kerajaan Islam di IndonesiaKerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ternyata telah mulai berdirisejak abad ke-9. raja dan rakyat Perlak meninggalkan agama lama mereka (Hindu dan Buddha). yang kemudian hari menjadi sultan pertama dari Kesultanan Perlak pada tahun 840 M dengan gelar SultanAlaiddin Sayid Maulana Abdul Azis Shah (840-864 M). aliran ini baru masuk ke Perlak pada masa pemerintahan sultan ke-3 Perlak yaitu Sultan Alaiddin Syed MaulanaAbbas Shah (888-913 M). yang kemudiansecara sukarela berbondong-bondong memeluk Islam.Kesultanan Perlak berdiri dari selama kurang lebih 4.Keenam saluran tersebut merupakan saluran-saluran yang paling banyak dipakai oleh da’i dan ulama muslim dalam menyebarkan agamaIslam pada masa permulaan Islam di Indonesia. Dari Perkawinantersebut lahirlah Sayid Abdul Aziz. kerajaan-kerajaantersebut antara lain:a. Namun tidak dipungkiri bahwa dalam perkembangan selanjutnya banyak kerajaan Islam yangmelakukan perluasan Islam dengan cara kekerasan (perang).Kerajaan Perlak Kesultanan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. 4 Sebenarnya jauh sebelum Kesultanan Perlak berdiri. . kerajaan Perlak dibagi menjadi dua bagian. Selama berpuluh-puluh tahun kesultanan Perlak mendapatdukungan penuh dari Dinasti Fatimiah di Mesir. Barulah pada awal abadke-12 ketika dinasti Fatimiah telah hancur dan dinasti Mamaluk berkuasa.

2009.25 Desember 2011 pukul 20:34 7 Samsul Munir Amin. Amzah: Jakarta. Kesultanan Perlak kemudian menyatu dengan KerajaanSamudera Pasai di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Malik Al . http://acehpedia. kesultanan Perlak telahdipimpin oleh 18 sultan. SultanMakhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat meninggal padatahun 1292. 331 8 Op. Sejarah Peradaban Islam .org/wiki/Kesultanan_Perlak. Cit . urutan sultan-sultan Perlak tersebut yaitu: 11 1)Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah (840-864)2)Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Rahim Shah (864-888)3)Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Shah (888-913)4)Sultan Alaiddin Syed Maulana Ali Mughat Shah (915-918)5)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Kadir Shah Johan Berdaulat(928-932)6)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah JohanBerdaulat (932-956)7)Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat (956-983)8)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (986-1023)9)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat(1023-1059)10)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mansur Shah Johan Berdaulat (1059-1078)11)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Shah Johan Berdaulat(1078-1109)12)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Shah Johan Berdaulat (1109-1135)13)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Shah Johan Berdaulat(1135-1160) 10 Ibid 11 http://id.org/wiki/Kesultanan_Perlak> 9 14)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Usman Shah Johan Berdaulat (1160-1173)15)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Shah Johan Berdaulat(1173-1200)16)Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Jalil Shah Johan Berdaulat (1200-1230)17)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II JohanBerdaulat (1230-1267)18)Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat (1267-1292)Kesultanan Perlak berakhir setelah Sultan yang ke-18.5 abad berdiri.org/Kerajaan_Perlak.Selanjutnya kekuasaan kesultanan Perlak hingga sultan terakhir (1292 M)secara turun temurun dipegang oleh keturunan Sultan Makhdum AlaiddinMalik Ibrahim Shah Johan Berdaulat yang beraliran Sunni.org/ 9 Ibid <http://acehpedia.9 Kesultanan Perlak kembali bersatu ketika terjadi penyerangan olehkerajaan Sriwijaya pada tahun 988 M yang menewaskan di Sultan 6 http://acehpedia.25 Desember 20:40 <http://id.org/Kerajaan_Perlak> 8 Alaiddin Sayid Maulana Shah (Perak Pesisir/Syiah). 10 Selama Kurang lebih 4.hlm. Rakyat Perlak bersatumelawan Kerajaan Sriwijaya dibawah pimpinan Sultan MakhdumAlaiddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (Sunni) dan berhasilmengalahkan dan mengusir pasukan Sriwijaya pada tahun 1006 M.wikipedia.wikipedia.

206 14 Op.pada masa Mahmud Malik Al-Dzahir juga berhasil menguasaiwilayah-wilayah lain disekitar Pasai. 15 Dengan demikian Wilayah Samudra Pasai pada masa itu telah meliputi Pasai. 12 Op. Setelahsebelumnya sultan Perlak yang ke-17 Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat (1230-1267). Pernyataan tersebutmerunut kepada pendapat para ahli sejarah dan para orientalis pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. 13 Meurah Selu kemudian menganut ke aliran Sunni Syafi’iyah setelah bertemu dengan Syaikh Ismail. Setelah menganut Islam Sunni beliau merupakan raja yang paling gencar memerangi Syiah pada masa itu. sebelum bukti-bukti mengenai kerajaanPerlak ditemukan. Setelah pertemuan tersebut.Pada masa Mahmud Malik Al-Dzahir.Kerajaan Samudra PasaiKerajaan Samudra Pasai. Meurah Selu adalah putra dari Meurah Gajah. kemudiania mengganti namanya dengan gelar pemberian Syaikh Ismail yaitu Malik Al-Saleh. http://acehpedia. http://acehpedia. menikahkansalah satu putrinya dengan dengan Raja Kerajaan Samudera Pasai. Hal tersebut dapat di maklum. Badri Yatim. kemudian memeluk Islam setelah menerimadakwah dari para ulama Syiah dari wilayah Perlak. menyerahkan diri kepada Samudra Pasai setelah Sultanterakhir mereka Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz JohanBerdaulat meninggal dunia. Perlak dan negeri-negeri kecil disekitar keduanya. 14 Malik Al-Saleh memerintah kerajaan Samudra Pasai kurang lebih29 tahun. yang di utus untuk meluruskan ajaran Syiah sisa peninggalanDinasti Fatimiah ke ajaran Sunni. Selanjutnya Malik Al-Salehmenikahi Putri Ganggang Sari. dikarenakan pada masaitu bukti-bukti sejarah masih relatif terbatas sedangkan peninggalankerajaan Perlak sebanyak kerajaan Samudra Pasai yang lebih maju danlebih banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah. Putri dari Sultan Perlak ke-17 SultanMakhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat. Sultanal-Malik al-Saleh. 12 b. hlm. Samudra Pasai mengalami perkembangan yang cukup pesat.Dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah raja Pasai berikutnya yaituMahmud Malik Al-Dzahir. adalah kerajaan kedua yang berdiri diIndonesia. Salah satu perluasan wilayah yangcukup berpengaruh yaitu ketika kesultanan Perlak.cit . utusan penguasa Dinasti Mamaluk padamasa itu. penguasa wilayah Pasai pada sebelumnya.cit.cit .org/ 10 Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Selu yangsebelumnya beragama Hindu. Selain perdagangan yang semakinmaju.org/ 15 Ibid . Sebelumnya dalam beberapa sumber sejarah dikatakan bahwaSamudra Pasai merupakan Kerajaan Islam Pertama. 13 Op. kesultanan milik kakeknya sendiri.Zahir putera dari al-Malik al-Saleh juga merupakan cucu dari Sultan MakhdumAlaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat.

17 Selama hampir 2.org/wiki/Kesultanan_Samudera_Pasai. Selanjutnya pemerintahan diambil aliholeh istrinya Ratu Nahrasiyah. 16 Kerajaan Samudra Pasai kembali bangkit ketika masa pemerintahan Zainal Abidin Malik Al-Dzahir. . Kerajaan Aceh DarussalamKerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal denganKabupaten Aceh Besar.Zainal Abidin Malik Al-Dzahir tewas terbunuh oleh Raja dari kerajaan Nakur ketika terjadi penyerangan.cit. Serangan tersebut menyebabkan Manshur Malik Al-Dzahir tewas dan keluarga kerajaan terpaksa melarikan diri dari ibukota.org/wiki/Kesultanan_Samudera_Pasai> 12 9)Mahmud Malik Al-Dzahir II (1455-1477 M) 10) Sultan Zainal Abidin (1455-1500 M)11)Abdullah Malik Al-Dzahir (1500-1513 M)12)Sultan Zainal Abidin II (1513-1524)Kerajaan Samudra Pasai berdiri hingga tahun 1524 M.wikipedia. 26Desember 2011 06:55 17 Ibid 18 Op.5 abad Kerajaan Samudra Pasai Berdiri.Samudra Pasai setelah itu menjadi wilayah Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayatsyah.1326 M) 2) Mahmud Malik Al-Dzahir (1326 . Samudra Pasai mendapat Serangan dariMajapahit.1345 M)3)Manshur Malik Al-Dzahir (1345 – 1346 M)4)Ahmad Malik Al-Dzahir (1346-1383 M)5)Zainal Abidin Malik Al-Dzahir (1383 – 1405 M) 6) Nahrasiyah (1405 – 1409 M) Janda dari Zainal Abidin Malik Al-Dzahir 7) Sultan Salah ad-Din (1409-1412 M) Menikah dengan Nahrasiyah 19 8)Abu Zaid Malik Al-Dzahir (1412-1455 M) 16 http://id. kerajaanini telah dipimpin oleh 11 Raja dan seorang Ratu. Kerajaan Aceh mulai dirintisoleh Sultan Ali Mughayatsyah sejak tahun 1497 H diatas bekas kerajaanLamuri dan Kerajaan Dar al-Kamal.org/ 19 Ibid <http://id. Namun pada tahun 1405 M. pada masa pemerintahan Manshur Malik Al-Dzahir (raja pasai ke-3).wikipedia. kerajaan ini berhasil dikuasai Portugis selama kurang lebih 3tahun. http://id. Pada tahun1521 M. Kerajaan Aceh berdiri pada saat KerajaanSamudra Pasai telah diambang kehancuran. Baru pada tahun 1350 M invansi militer Majapahit dapat dipadamkan olehAhmad Malik Al-Dzahir.wikipedia. 20 c. Selanjutnya pada tahun 1524 M Wilayah Samudra Pasai dapatdirebut kembali oleh Kerajaan Aceh Darussalam dari tangan Portugis.11 Sekitar tahun 1345 M . Raja-raja Pasai tersebutsecara urut yaitu: 18 1) Malik al-Saleh (1297 .

dari Aceh. Dengan dukungan penuh Sunan Ampel dan Walisongo penguasaiwilayah pesisir utara pulau Jawa. Raja Majapahit terakhir versi Babad Tanah Jawi. Hal ini memberi peluang bagi penguasa-penguasa di luar pusatkekuasaan Majapahit. denganSelir Keturunan Cina.Kerajaan Aceh semakin kuat ketika dipimpin oleh Sultan AlauddinRiayat Syah. bahkan menjelang abad ke-18 Mkerajaan Aceh merupakan bayangan belaka dari masa silamnya. 24 Setelah Iskandar Muda meninggal dunia kepemimpinan digantioleh Iskandar Tsani.Kerajaan Demak Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di pulau Jawa. 22 Selama masa pemerintahannya Ali Mughayatsyah terus menerusmengadakan perluasan wilayahnya. untuk mendirikan pusat. murid Sunan Ampel. Badri Yatim. 208 21 Ibid . 208-209 22 http://melayuonline. hlm. Selanjutnya sepeninggalan Iskandar Tsani lambat launkerajaan Aceh mengalami kemunduran. anak Ali Mugahyatsyah yang menggantikan SultanSalahuddin yang telah mengundurkan diri sebelumnya. 26 Salah satu contohnya yaitu KerajaanDemak. pada masa itu Kerajaan Aceh wilayah kekuasaannyameliputi wilayah pesisir Timur dan Barat Sumatra.Menurut Babad Tanah Jawi.Terdapat banyak versi cerita mengenai asal-usul Raden Patah. terutama di wilayah pesisir.Kerajaan Demak berdiri ketika kekuasaan kerajaan Majapahit semakinmelemah.com/ind/history/dig/337. 210 25 .com/ind/history/dig/337> 13 hubungan dengan kerajaan Turki Usmani dalam bidang militer. Cit . Hlm. Tanah Gayodan Minangkabau. Raden Patah adalah merupakan anak dariPrabu Brawijaya. Ia menjalin 20 Op. Berbeda dengan Iskandar muda.diangkat sebagai Raja Pertama kerajaan Demak. 25 d. Iskandar Tsanidinilai kurang cakap dalam memimpin wilayah kerajaan yang cukup besar pada masa itu. hlm. Raden Patah. 23 Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda(1608-1637 M).21 Pada tahun 1509 Ali Mughayatsyahmenobatkan diri sebagai Raja kerajaan Aceh Darussalam. Badri Yatim 24 Ibid . Karena Permaisuri merasa cemburu dengan Selir 23 Op. sehinggakekuatan militer kerajaan Aceh pada masa itu amat disegani.Cit . Terbesar yaitu ketika Kerajaan AcehDarussallam berhasil mengambil alih kekuasaan atas Samudra Pasai daritangan Portugis yaitu pada tahun 1524 M.25 Desember 2011 22:05 <http://melayuonline.pusat kekuasaan yang independen.

wikipedia. Badri yatim.wordpress. Pustaka Rizki Putra:Semarang. Selanjutnya oleh Jaka Tingkir Pemerintahan Demak dipindah ke Pajang. Pemerintahan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama karenaSunan Prawoto dibunuh oleh Aria Panangsang. penyebaran dakwahIslam mengalami perkembangan pesat.Ibid 26 Fatah Syukur. dan pada tahun itu pula kerajaan Majapahit berhasil ditaklukan.Sunan Ampel. 24 Desember 2011. 25Desember 2011. Sejarah Peradaban Islam . 20:00 29 Op.com/2009/11/20/raden-patah/> 15 (Jaka Tingkir). 2010.wordpress. Sejak saat itu pula Raden Patah diakui sebagai putra oleh PrabuBrawijaya. 11:07 28 http://tokohsufi. 29 Sultan Trenggono tewas dalam penyerangan ke wilayahBlambangan kemudian digantikan oleh anak sulungnya yaitu SunanPrawoto.com/2009/11/20/raden-patah/ <http://tokohsufi. hlm. Pada tahun 1527diadakan penaklukan Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Fatahilah. Kemudiandiangkat oleh Brawijaya sebagai menjadi penguasa di daerah Bintoro(Demak) setelah berhasil membuka hutan Glagahwangi menjadi sebuah pesantren. yang dipercayai memimpin wilayah Pajang.com/2009/11/20/raden-patah/>.cit . Dan diberi gelar oleh Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama. 211 <http://tokohsufi. pada saat terjadi pemberontakan tahun 1549.org/wiki/ Raden _ Patah. Menurut beberapasumber ia merupakan keturunan dari Raja Majapahit Lembu Peteng. .Selanjutnya pada tahun 1524 Pati Unus digantikan oleh SultanTrenggono yang diangkat oleh Sunan Gunung Jati. Raden Patah akhirnya memimpin Demak menjadi kerajaanIslam yang berdiri sendiri. 27 Selanjutnyasetelah besar Raden Patah berguru kepada Sunan Ampel. 28 Atas dukungan dan bimbingan Walisongo khususnya gurunya. Pangeran Sabrang Lor yang bergelar Pati Unus. Kemudiandigantikan oleh anaknya. Di negeri Palembang itulah Raden Patah dilahirkan. Tak lamakemudian Aria Panangsang berhasil dibunuh oleh Raden Mas Karebet 27 id.Kerajaan PajangKerajaan Pajang adalah dianggap sebagai penerus kekuasaanKerajaan Demak. 30 e. Islam dikembangkan keseluruhwilayah Jawa bahkan hingga Kalimantan Selatan. Sultan Trenggonomemerintah hingga tahun 1546 M. maka Selir Cina tersebut diasingkan ke Palembang ketika sedanghamil. Pada masa ini.Raden Patah memerintah Demak hingga tahun 1507. hlm.wordpress. Raja Pertamanya yaitu Raden Mas Karebet atau lebihdikenal dengan nama Jaka Tingkir merupakan menantu dari SultanTrenggono. adipati Jipang(Bojonegoro). 205 14 tersebut.

hlm. Kedudukkannya diperkuat ketika 32 Op. Dengan demikian secara tidak langsung kerajaanPajang telah menyerahkan kekuasaannya kepada kerajaan Mataram. putranya. Pangeran Benawa mengambil alih kekuasaanPajang pada tahun 1588 M dengan bantuan Senopati Mataram Islam.yangkemudian nantinya akan menurunkan keturunan yang merupakan salahsatu ulama besar pada zaman kemerdekaan Indonesia KH.Sebagai ganti atas bantuannya. Terjadi beberapa pemberontakan yang dilakukanoleh para adipati. Raja Demak setelah Sultan Trenggono. ibu kota kerajaan Demak mengalami kekacauan.cit .Setelah menjadi raja yang berpengaruh di wilayah Jawa. segera turun tangan. karena harus rela diusir olehPangeran Benawa. Selama 38 tahunmasa pemerintahannya banyak perkembangan yang dilakukannya. hlm. Sebagai hadiah atas perjuangannya tersebut.Kerajaan MataramAwal berdirinya kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Adiwijayameminta bantuan kepada Ki Ageng Pamanahan untuk menumpas pemberontak yang didalangi Aria Panangsang. Akhir AriaPanangsang dapat dibunuh oleh Jaka Tingkir. Abdul WahabHasbullah.Pangeran Benawa masih diangkat menjadi raja pada saat itu. Mendengar kabar tersebut Jaka Tingkir yangmerupakan adik ipar dari Sunan Prawoto. Senopatilah yang dipandang sebagaiSultan pertama kerajaan Mataram. Puncak dari pemberontakan tersebut yaitu denganterbunuhnya Sunan Prawoto. 213 33 Ibid . ditangan Aria Panangsang. Jaka Tingkir sebagai pewaris tahta kerajaan Demak sepeninggalannya Sunan Prawoto akhirnya memerintahkan agar seluruhharta pusaka kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Beliau itulah yang nantinya akan menurunkan raja-raja Mataram. 32 Aria Pangiri tidak berkuasa lama. 34 Setelah wafatnya Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1584. 212 31 Muhammad Rifai.Setelah itu. KH. Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-1971 . Selanjutnyakerajaan Pajang tetap berdiri hingga tahun 1618 ketika kerajaan inimelakukan pemberontakan terhadap Mataram dan berhasil dipadamkanoleh Sultan Agung. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan kerajaan Demak dan secara resmi berdirilahkerajaan Demak. 30 I bid . Juga berkembangnya kesenian dan kesustraan daerah pesisir di wilayah pedalaman Jawa. Badri Yatim.Garasi: Yogyakarta hlm. 31 Setelah kematian Sultan Trenggono. putra dari Sunan Prawoto. Blora dan Kediri. Senopati Mataram meminta “PusakaKerajaan” Pajang. putra Sultan Adiwijaya yang tidak puas hanyadijadikan Adipati Jipang. Aria Pangiri. seperti. beliaudigantikan oleh Senopati. 22 16 Sultan Adiwijaya meninggal pada tahun 1587 dan digantikan olehmenantunya. perluasan wilayah hingga daerah Madiun. 33 f. sultan menghadiahkan wilayah Mataram kepadaKi Ageng Pamanahan. JakaTingkir kemudian bergelar Sultan Adiwijaya.

Pada masa ini pula kontak senjata dengan VOC mulai terjadi. melalui peperangan panjang akhirnya beliau dapatmenguasai sebagian dari kerajaan-kerajaan tersebut. hlm. Pada tahun 1619 seluruh Wilayah JawaTimur telah tunduk dibawah kekuasaannya.yang berakhir dengan terpecahnya Mataram menjadi dua yaitu KratonYogyakarta Hadiningrat dan dan Kraton Surakarta.Oleh karena itu.Kerajaan Mataram mengalami kejayaan pada masa Sultan Agung.Sunan Gunung Jati adalah anak dari Larasantang (adik dariPangeran Walangsungsang dan juga putri dari Prabu Siliwangi) . mengakui berada dibawah kekuasaan Mataram.Kerajaan Cirebon 35 Ibid 36 Ibid . 36 Senopati meninggal pada tahun 1601 dan digantikan oleh putranyaPangeran Seda Ing Krapyak.Pada masa kekuasaan Sunan Gunung Jati inilah Cirebon berhasilmembebaskan diri dari wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah/Sunan Gunung Jati. karena dinilai tidak cukup cakap. terutama dengan para ulama dan golongan pesantren. Hlm. Puncak konflik tersebut yaitu ketika Amangkurat I membunuh kurang lebih 6000ulama beserta para pengikutnya pada tahun 1647.Konflik yang berkepanjangan tersebut dan juga keikutsertaan VOC dalam pemerintahan yang menyebabkan kerajaan Mataram semakin terpuruk. 35 Senopati kemudian berkeingin mengusai seluruh kerajaan yangdahulu berada kekuasaan Demak dan Pajang. putra Prabu Siliwangi dari istrikeduanya Putri Subanglarang.g. 214 34 Ibid 17 Kerajaan Pajang pada masa pemerintahan Pangeran Benawa. Pada mulanya Pangeran Walangsungsang adalah merupakan putera mahkota Kerajaan Pajajaran. putra Pangeran Seda Ing Krapyak. namun karena beliau memeluk Islammaka beliau hanya diberi hak untuk mengelola wilayah Cirebon saja..Sultan Agung wafat pada tahun 1646 dan digantikan olehAmangkurat I. Pada awalnya Cirebon sendiri merupakan wilayah darikerajaan Padjajaran yang pada saat itu rajanya belum memeluk Islam. pada masa pemerintahnya Sultan Amangkurat I tidak pernah sepi darikonflik. 37 Pemberontakan dari pihak kemudian terus menerus bermunculan hingga akhir hayatnya. 215 37 Ibid 18 Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di wilayah JawaBarat. anak Ki gendeng Tapa perintis wilayahCirebon. 38 Selanjutnya setelah Pangeran Walangsungsang meninggal dunia. Namun keinginannyatersebut tidak dapat terpenuhi karena para raja-raja dari kerajaan tersebutenggan mengakuinya sebagai penguasa pengganti Demak dan Pajang. Didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan SunanGunung Jati.digantikan oleh keponakannya.Wilayah Cirebon pada awalnya dibesarkan oleh PangeranWalangsungsang/Pangeran Cakrabuana. Berbeda dengan ayahnya.

keturunan Bani Hasyim. 40 Sepeninggalan Girilaya Cirebon dipimpin oleh dua Raja yaituMartawijaya/panembahan Sepuh dan Kartawijaya Panembahan Anom. Banten kemudian diserahkan kepada anaknya SultanHasanuddin. Raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin. hlm. setelahsebelumnya selama dua tahun diwakili oleh Fatahillah. Banten berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran.Sunan Gunung Jati wafat tahun 1658 pada usia 120 tahun dandigantikan oleh Panembahan Ratu I (cucu Sunan Gunung Jati). Banten dan Sunda Kelapa. hlm.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Cirebon.Sebagaimana keadaan ayahnya sewaktu masih kecil. Baru pada tahun 1626 sultanAbdul Mafakhir mulai aktif memegang . 42 Sultan Muhammad gugur pada usia 25 tahun pada saat penyerangan ke Palembang. 38 http://id.cit. pada saat naik haji.26 Desember 2011.Sebelum Sultan Muhammad dewasa roda pemerintahan Banten diwakilioleh seorang Kali/Qadhi. Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdulkadir. Oleh karena itu.tepatnya tahun 1579. dan berhasil memperluas wilayah Islamhingga daerah lampung dan wilayah Sumatera Selatan.Sejak saat itu secara otomatis sebagian besar wilayah pedalaman JawaBarat masuk kedalam wilayah Banten. Pada awal pendiriannya Banten difungsikan sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan Islam di wilayah Jawa Barat pada masa itu.Kerajaan Cirebon beserta Kerajaan Demak Bintoro dan Kerajaan Bantendibawah pimpinan Fatahillah berhasil menaklukan Sunda Kelapa.26 Desember 2011. Kawali.wikipedia.yangmenikah dengan Syarif Abdullah.cit.wikipedia.Setelah Sultan Hasanuddin wafat (1570). 216 <http://id. 40 http://id. 15. dan kemudianPanembahan Ratu II (cicit Sunan Gunung Jati). Majalengka. Cirebon dipimpin oleh putranya PanembahanGirilaya. Beliau meninggalkan seorang putra yangmasih berusia 5 bulan.masing-masing memimpin Kasepuhan dengan gelar Samsudin danKanoman dengan gelar Badrudin. Setelahkembali ke Cirebon.wikipedia. Selanjutnya setelahPanembahan Ratu II.org/wiki/Kesultanan_Cirebon> 19 Selanjutnya pada tahun 1527 M atas prakasa Sunan Gunung Jati. sang sultan pundiwakili oleh Kali hingga menginjak dewasa. Badri Yatim. pemerintahan Banten beralih kepada Sultan Yusuf. 41 h. Pada masa pemerintahan Sultan Yusuf. 10:23 39 Op.org/wiki/Kesultanan_Cirebon. 39 Pada masa pemerintahannya Sunan Gunung Jati mengembangkanwilayah kekuasaannya ke beberapa daerah lain di wilayah Jawa Baratseperti. Iameneruskan perjuangan ayahnya. Badri Yatim. 217 <http://id.30 41 Op.org/wiki/Kesultanan_Cirebon> 20 Pada tahun 1580 Sultan Yusuf meninggal dunia dan digantikanoleh Sultan Muhammad yang saat itu masih kecil. putra Sunan Gunung Jati.Kerajaan BantenKerajaan Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada tahun1527. Kuningan.Pada 1524 Sunan Gunung Jati menguasai Banten danmenjadikannya sebagai pusat perdagangan muslim di Jawa.

atas usul sang patih. Kerajaan Sukadana 47 Kerajaan Sukadana terletak di Kalimantan Barat. 219 43 Ibid 44 Ibid 21 Sementara itu. Persyaratan tersebut kemudian disetujuiPangeran Samudra.Kerajaan Banjar Kerajaan Banjar terletak di daerah Kalimantan Selatan. 45 Pangeran Samudra akhirnya memperoleh kemenangan dan sesuai janjinya dirinya beserta kerabat kerajaan dan para penduduknya dengansukarela memeluk agama Islam. Raja Daha pada waktu itu Raja Sukarama ketika menjelangajalnya berwasiat agar yang menggantikannya adalah cucunya PangeranSamudra. pengganti SultanAbdul Mafakhir.Kerajaan Demak yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono bersedia membantunya dengan syarat bahwa setelah kemenangan diraihPangeran Samudra masuk Islam.Wasiat Raja Sukaramatersebut membuat kaget dan tidak dapat diterima oleh keempat putranya.Awal mula kerajaan ini yaitu ketika terjadi konflik dalam keluargakerajaan. AkhirnyaTumanggunglah yang menjadi penguasa Daha setelah itu. Selain Giri Kusuma. 46 Sultan Suryanullah kemudian digantikan oleh putranya. kemudian Sultan Hidayatullah dan Sultan Musta’inullah/Marhum Panembahan. karena dia berhasil dibunuh oleh orang suruhan Tumanggung. Pangeran Samudra menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. 45 . pelabuhan strategis yang sering dikunjungi oleh pedagang luar. hlm. sejak saat itu pula beliau menjadi penguasa pertama kerajaan Banjar. SultanRahmatullah. 43 Pada masa pemerintahan Abulfath Abdulfath.Setelah Raja Sukarama mangkat. Namun Mangkubumi tidak berkuasa. beliau sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Sejak tahun 1590telah berada dibawah kekuasaan kerajaan Demak Bintoro. Setelah masuk Islam beliau diberi gelar Sultan Suryanullah/Suriansyah.Merasa perlawananannya semakin berat. Pangeran Samudra mengasingkan diri wilayahmuara. KerajaanBanjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Daha yang beragama Hindu. Bersamadengan sang Patih. 42 Ibid .Pangeran Samudra akhirnya meminta bantuan dari Kerajaan Demak. yang pada saat itu masih berusia 7 tahun. kerajaan Banten mengalami beberapa kali peperanganmelawan VOC yang berakhir ketika diadakan perjanjian damai pada tahun1659. Raja Sukadanayang pertama kali memeluk Islam adalah raja Giri Kusuma. kemudian dikirimlah seribu tentara kerajaan Demak dan seorang penghulu bernama Khatib Dayan sebagai juru dakwah kewilayah Kalimantan Selatan tersebut. Dalam serangan pertamanya pasukannya berhasilmenguasai Muara Bahan. j. kemudian dia diasuh oleh seorang Patih bernama Masih.kekuasaan. tahta kerajaan dipegang oleh putratertuanya Mangkubumi. 44 i.

Terletak di daerahKalimantan Timur. hlm. Tidak diketahui kapan tepatnya Islam mulaimuncul di wilayah ini. Gujarat dan Arab. .cit .Ibid . menyatakan diri masuk Islam.25 Desember 2011.Kerajaan Sukadana memisahkan diri dari Demak pada tahun 1725M.dibawah pimpinan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasilmenaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura.Kerajaan KutaiKerajaan Kutai Kartanegara merupakan kerajaan yang didirikanoleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 1300 M. Setelah wafat beliau lebih dikenal denganKolona Marhum. Pada tahun 1495 Zainal Abidin pergi ke tanah Jawa dan bergurukepada Sunan Giri sementara urusan pemerintahan diserahkan kepadawakilnya. 48 Pada abad 16 Islam masuk wilayah Kutai dibawa oleh TuanTunggang Parangan dan Dato’ Ri Bandang. Sejak saat itu nama nama kerajaan tersebutdiganti dengan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sejak saat itu pularaja-raja Kutai berusaha keras menyebarkan Islam ke wilayah sekitar Kutai hingga Muara Kaman.k.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara. kerajaan Kutai Kertanegara. terutama dariMelayu. tidak lama kemudian para kerabatraja. Samsul Munir. Pada saat itu juga raja AjiRaja Mahkota Mulia alam. kerajaan tertua di Indonesiayang berdiri sejak abad ke-6. 221 46 Ibid 47 Op.wikipedia. Samsul Munir. Namun rajanya yang bergelar Gapi Buguna (146548 http://id. Beliau mendakwahkan Islamke kerajaan-kerajaan lain di wilayah Maluku seperti Tidore. Badri Yatim. hlm. Pada Abad ke-13. 341-342 <http://id. hlm. hlm. 222 50 Op.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara> 23 1486) merupakan raja pertamanya yang memeluk Islam setelah menerimaajakan dari Maulana Husain.cit . 339-340 22 Sultan Muhammad Safruddin (wafat 1677) juga dikenal banyak melakukan aktifitas dakwah Islam. raja Kutai pada saat itu. petugas kerajaan dan rakyat biasa masuk Islam. 49 l. Kerajaan Ternate 50 Kerajaan Ternate berdiri sejak abad 13.Kolona Marhum digantikan oleh putranya Zainal Abidin (1486-1500). 12:21 49 Op. Setelah sang raja masuk Islam.Sepulang dari Giri.wikipedia. sejak saat itu pula KotaTernate ramai dikunjungi para pedagang dari luar daerah. dan runtuh pada tahun 1787 M setelah dikalahkan oleh Belanda(VOC). Zainal Abidin dengan mengajak sahabatnyaTuhubahahul gencar mendakwahkan Islam.cit .

Wajo. Kerajaan ini segera memberitakan tentangIslam kepada kerajaan-kerajaan lain yaitu. Baru pada waktu Dato’ RiBandang datang ke wilayah Gowa Tallo. SulawesiTenggara dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Sumbawa. Soppeng danBone. 53 Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1654-1669 M)kerajaan Gowa berkembang meliputi wilayah Sulawesi Selatan.Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Islam disebarkan dengancepat. kerajaan Ternate terusmenerus melakukan peperangan melawan Portugis. Pada masa pemerintahannya ini pula kerajaan Gowa-Tallo tidak pernah sepi dari peperangan dengan Belanda. Kerajaan Gowa-TalloKerajaan Gowa telah berdiri sejak abad ke 14 M.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa>24 Desember 201123:20 52 Ibid 53 Op. Pada tahun 1565 Sultan Khairun memaklumkan perangSabil melawan Portugis. hlm. Akhirnya pada tahun 1605 Tuminangri Gaukanna.Pengganti Sultan Khairun. Islam mulai diterima oleh para penduduk dan para kerabat kerajaan. Namun perjanjian tersebut dilanggar sendiri oleh gubernur Portugisuntuk Ternate de Mesquita dengan bertindak semena-mena terhadaprakyat Ternate. sebagaimana tradisi keturunan To Manurung untuk menyampaikankabar baik kepada yang lain. <http://id. m. sejak saat itu pula kerajaan ini telah sering mendapat ajakan dari Raja-raja Ternate yangmemang telah lama menjalin hubungan baik dengan mereka.Sejak pemerintahan Sultan Khairun. Soppeng dan Bone baru memeluk Islam setelah ditaklukkan terlebihdahulu. Sultan Babullah (1570-1583) secaratotal memerangi Portugis dan berhasil mendapatkan kemenangan padatahun 1575 M. Sultan Khairun terbunuh ketika Portugismenjebaknya dengan mengundangnya untuk melakukan perundingan.org/wiki/Kesultanan_Gowa .wikipedia. Namundakwah dari raja-raja Ternate belum berhasil. Dimulai ketika SultanKhairun menandatangani kesepakatan aliansi kepada Portugis pada tahun1564. Sedangkan kerajaanWajo.Bacan. 224 . Obi dan Loloda. Luwu. hingga akhirnya pada tahun 1669 M SultanHasanuddin turun Tahta setelah menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda 54 dan digantikan oleh anaknya Mapasomba/Sultan Amir Hamzah. Luwu menerima dakwah Islam dengan baik. raja Gowa-Tallo yang ke-14 52 memeluk Islam dan bergelar Sultan Alaudin. Beliau juga melakukan dakwah ke wilayahGowa-Tallo di Makassar yang pada saat itu telah bersahabat baik dengankerajaannya.Jailolo.cit . Kemudian bergabungmenjadi satu dengan wilayah Tallo pada masa Tumapa'risi' Kallonna (awal 24 abad 16). Badri Yatim. 55 Selanjutnya kerajaan Gowa-Tallo hanyalah berupa kerajaan bayangan dibawah kekuasaan Belanda hingga kemerdekaan Republik 51 http://id. yang didirikanoleh seorang raja yang bernama To Manurung. 51 Sejak abad 15 M kerajaan ini telah berkembang pesat sebagai pusat perdagangan laut di wilayah Nusantara bagian tengah.

Ketiga.Berdasarkan proses berdirinya . belakangan inidiketahui bahwa pendapat kedualah yang paling kuat.2. Bahkan ketika kerajaan Sriwijaya masih berdiri kokohdan menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Setidaknya terdapat tiga pendapatmengenai hal tersebut: 1.wikipedia. hanya sedikit perlawanan kecil yang dilakukan oleh beberapa raja Gowa-Tallo.Kerajaan Sukadana11.Tasawuf dan Tarekat. pendapat orientalis barat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. 341 55 Op..Kerajaan Pajang6.Perdagangan.5.Selanjutnya dalam perkembangannya setelah banyak kerajaan-kerajaan Islam menjadi kerajaan yang kuat.Kerajaan Demak 5. Pertama.Kerajaan Aceh Darussalam4. Dibuktikan denganditemukan bekas kerajaan Perlak yang berdiri sejak abad ke-9. dan Kerajaan Bugis(Luwu. Namun.wikipedia. pendapat sarjana muslim kontemporer yang mengatakan bahwamungkin saja Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M.Dakwah/tabligh. Bacan.Kerajaan Samudra Pasai3.Kerajaan Banjar 10. Selama kurun waktu 3 abad setelah itu.13. perkembangan kebudayaan Islam baru menemukan momentumnya padaabad ke-13 M.Kesenian. Rajaterakhir Gowa-Tallo yaitu Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin.dan masih banyak lagi kerajaan dibawah kekuasaan Demak Bintoro. wafattahun 1960. 56 C.diketahui bahwa para da’i dan ulama pada masa itu menggunakan enam (6)saluran sebagai alat penyebaran Islam dengan cara damai.org/wiki/Kesultanan_Gowa> 25 Indonesia.4.Kerajaan Cirebon8.Kerajaan Kutai 27 12.54 Op.Kerajaan Ternate. Samsul Munir Amin. dari para sarjana muslim yang yakin bahwa Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 M/ 1 H. Obidan Loloda yang berada dibawah kekuasaan Ternate. di bawa oleh para pedagang dari Gujaratdan raja Pasai pertama Malik al-Saleh merupakan keturunan Gujarat. hlm.Mengenai penyebaran Islam di Indonesia pada awal kedatangannya.cit .cit .Kerajaan Gowa-TalloKerajaan-kerajaan kecil lainnya yang tidak tercantum dalam daftar kerajaan diatas dikarenakan kerajaan tersebut telah tunduk dibawahkekuasaan negeri/kerajaan lain seperti kerajaan Tidore.Kesimpulan Para sarjana sejarah berbeda pendapat dalam menentukan kapanagama Islam mulai menyebar di Indonesia.3. Jailolo. penyebaran Islam juga dilakukandengan jalan Ekspansi dan Invansi ke daerah-daerah sekitar wilayah kerajaan.Perkawinan. jauh sebelumSamudra Pasai berdiri.Kedua.2.org/ <http://id.Berdasarkan perkembangan penelitian sejarah saat ini.3.Kerajaan Mataram7.Kerajaan Islam yang berdiri pada sekitar abad 9 M hingga abad ke-19antara lain yaitu:1. Soppeng dan Bone) termasuk wilayah kerajaan Gowa-Tallo.Pendidikan. dibawa oleh para pedagang Bani Umayah.Kerajaan Perlak 2.6.Kerajaan Banten9. http://id. Keenam salurantersebut yaitu: 56 Ibid 26 1. Wajo.

com/ind/history/dig/337.26 Desember 2011. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Sejarah Peradaban Islam .org/wiki/Kesultanan_Perlak>.Syukur. hlm.org/wiki/Kesultanan_Cirebon> <http://id.wikipedia. 25 Desember 2011.org/wiki/ Raden _ Patah.wikipedia.25 Desember 2011 pukul 20:34http://id. Kerajaan Tidore. Badri .org/wiki/Kesultanan_Cirebon. 57 Op.25 Desember 2011 22:05http://melayuonline. KH. Sejarah Peradaban Islam . Wahab Hasbullah Biografi Singkat 1888-1971 . 2010. yaitu kerajaan yang telah mapan dan telahada jauh sebelum Islam datang.Daftar Bacaan Amin. yaitu kerajaan yang berada di bawah struktur kekuasaan yang mapan. Rajawali Pers: Jakarta. 2009. 2.Sunanto.wikipedia.PT al-Ma’arif.Garasi: Yogyakarta. 10:23http://id.34http://tokohsufi.wikipedia. Amzah: Jakarta. <http://acehpedia. 2009. yaitu kerajaan Islam yang berdiri dari hasil persatuan beberapa komunitas muslim yang bersepakat untuk mendirikankerajaan Islam.wikipedia. 24 Desember 2011.cit . Musyrifah. Badri Yatim. seperti: Demak.kerajaan-kerajaan Islam yang tersebutdiatas. Contohnya yaitu:Kerajaan Banjar.wikipedia.Rifai. Rajawali Pers: Jakarta. kemudian sang raja memeluk agama Islamdan oleh sang raja kerajaan dirubah menjadi Kesultanan.org/wiki/Kesultanan_Perlak <http://id. Sejarah Peradaban Islam . Cirebon. Sejarah Peradaban Islam .wikipedia. Samudra Pasai dan AcehDarussalam.wikipedia. 3. Ahmad.12:21http://id. 11:07Yatim. Samsul Munir.org/wiki/Kesultanan_Gowa.org/wiki/Kesultanan_Cirebon. Kemudian membebaskan diri ketika kekuasaandiatasnya mengalami pelemahan. Contohnya yaitu kerajaan-kerajaan diPulau Jawa.org/wiki/Kesultanan_Cirebon> <http://id.24 Desember 2011 23:20http://id. 2005.25 Desember 2011. Pola Separatis.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara> .30http://id.Hasymy. id. Kerajaan Kutai. Pustaka Rizki Putra: Semarang.26 Desember 2011.org/wiki/Kesultanan_Samudera_Pasai.20:00Karim.org/Kerajaan_Perlak <http://acehpedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa> <http://id. Abdul.wikipedia.http://acehpedia.org/Kerajaan_Perlak>. yaitu: 57 1.25 Desember 20:40http://id. Muhammad 2010. Kerajaan Gowa-Tallo.com/2009/11/20/raden-patah/. Pustaka Book Publisher: Yogyakarta.wikipedia.wikipedia. 226-227 28 D. 1989. sebagai contoh Kerajaan Perlak.org/Kerajaan_Perlak> <http://id. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia.com/ind/history/dig/37125 Desember 2011 pukul 20. 15.wikipedia. Banten dan Mataram.Pola Sentralisasi. secara garis besar kerajaan-kerajaan Islam tersebut dapat dibagimenjadi 3 (tiga) kelompok. Fatah. Pola Konversi agama. 26 Desember 201106:55http://melayuonline.wordpress. 2010.org/wiki/Kesultanan_Kutai_Kartanegara.

/ Flag document for inapproriate content This is a private document. Sejarah Peradaban Islam Di Indonesia Siap PRINT Download or Print /168 Reads/ Info and Rating Category: /Uncategorized.com/ridlo_memanggilku> Comment must not be empty. </static/help?type=private> Yakub Mubarok <http://www. Submit Characters: 400 Ridlo Mereka Memanggilku <http://www...org/wiki/Kesultanan_Perlak> <http://id.com/yaqub_mubarok> <#><#> Download * Embed Doc * Copy Link * Add To Collection * Comments * Readcast * Share × Share on Scribd: Readcast Search .scribd.scribd.wikipedia.com/ind/history/dig/371> <http://tokohsufi.org/wiki/Kesultanan_Samudera_Pasai> <http://melayuonline.<http://id.com/yaqub_mubarok> Uploaded by Yaqub Mubarok <http://www./ Rating: Upload Date: 12/27/2011 Copyright: Attribution Non-commercial Tags: /This document has no tags. Submit Characters: .wikipedia.com/ind/history/dig/337> <http://melayuonline.wordpress.scribd.com/ridlo_memanggilku> Comment must not be empty.com/2009/11/20/raden-patah/> of 28 Leave a Comment Ridlo Mereka Memanggilku <http://www.scribd.

scribd.scribd.scribd. <http://www.scribd. Search *Search History: * Searching.com/doc/41532788/Pembahasan> .TIP Press Ctrl-F F to quickly search anywhere in the document.scribd.scribd.com/doc/76596259/Sejarah-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-PR INT> Related Docuements 11 p.scribd.com/doc/65012099/Kerajaan-Islam> Kerajaan Islam <http://www.scribd.scribd.com/doc/82879960/Sistem-penanggalan-budha> Sistem Penanggalan Budha 28 p.com/doc/14350763/majapahit> From ilham <http://www.com/doc/72223034/KERAJAAN2-DIINDONESIA> From Rani Khairani <http://www. More from This User Related Documents More From This User 14 p.com/people/view/11058776> 11 p. <http://www.scribd.scribd.com/doc/65012099/Kerajaan-Islam> From Meey Meeyong <http://www.scribd. <http://www. <http://www.com/doc/14350763/majapahit> majapahit <http://www.com/doc/82880339/Sistem-Penanggalan-Buddha> 17 p.. <http://www.com/people/view/55449891> Next 53 p.scribd.com/doc/72223034/KERAJAAN2-DIINDONESIA> KERAJAAN2 DIINDONESIA <http://www.scribd. <http://www..com/doc/48082058/Kerajaan-Kerajaan-Islam-di-Indonesia> Kerajaan+Kerajaan+Islam+di+Indonesia <http://www. Result 00 of 00 00results for result for # p.scribd. <http://www.com/doc/82879960/Sistem-penanggalan-budha> Sistem penanggalan budha <http://www.com/people/view/98164457> 21 p.com/doc/82880339/Sistem-Penanggalan-Buddha> Sistem Penanggalan Buddha <http://www. <http://www.com/doc/76596259/Sejarah-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-P RINT> Sejarah Peradaban Islam Di Indonesia Siap PRINT <http://www.scribd.com/people/view/28879941> 31 p.scribd.com/doc/48082058/Kerajaan-Kerajaan-Islam-di-Indonesia> From anon_473038 <http://www.scribd.scribd.

S.scribd.com/people/view/42167820> 16 p.com/doc/26807438/Layout-Buku-Malikussaleh-Oktober-2009-Ukuran -A5-REVISED> From Fadlisyah.scribd.com/doc/31712747/Makalah-Kemunduran-Tiga-Kerajaan-Islam> Makalah Kemunduran Tiga Kerajaan Islam <http://www.com/doc/18024437/History-of-Indonesian-Kingdoms-Sejarah-Keraj aan-Indonesia> This journal is about the project recent development of documentation of hist.com/doc/75448806/Kerajaan> Kerajaan <http://www.com/doc/12693780/SEJARAH-AGUNG-PERJUANGAN-UMMAH-ACEH> From Hilmy Bakar Almascaty <http://www.com/people/view/19286901> Prev · Next 20 p.scribd.scribd.com/people/view/9090556> Prev · Next 88 p.scribd. <http://www.. <http://www.scribd.scribd. <http://www. <http://www.com/people/view/1178338> 6 p.Si <http://www.com/doc/15039589/BanksoalhindubudhaIslam-Update-Feb-09> Banksoalhindubudha-Islam Update Feb 09 <http://www.com/doc/70494566/Nota-Pengajian-AM> Nota Pengajian AM <http://www.scribd.scribd.scribd.com/doc/26807438/14/Wazir-atau-Kabinet> Wazir atau Kabinet <http://www. <http://www.Si <http://www.com/doc/15039589/BanksoalhindubudhaIslam-Update-Feb-09> bank soal From Yayan Syalviana <http://www. S.scribd.scribd. From ivan_taniputera <http://www.com/people/view/9090556> 148 p.com/people/view/7561535> 20 p.scribd.com/doc/70494566/Nota-Pengajian-AM> From Siti Fatimah Ismail <http://www.scribd.scribd.scribd.Si <http://www.scribd.scribd.com/people/view/9090556> 148 p.com/doc/31712747/Makalah-Kemunduran-Tiga-Kerajaan-Islam> From Muhammad Akhi Yusuf <http://www.com/doc/75448806/Kerajaan> . <http://www.scribd.com/people/view/72889607> Prev · Next 148 p..com/doc/41532788/Pembahasan> From roxas1994 <http://www.scribd.com/doc/12693780/SEJARAH-AGUNG-PERJUANGAN-UMMAH-ACEH> SEJARAH AGUNG PERJUANGAN UMMAH ACEH <http://www.com/doc/26807438/13/Struktur-pemerintahan-Samudera-Pasai> From Fadlisyah.scribd.com/people/view/14250486> 20 p.com/doc/26807438/14/Wazir-atau-Kabinet> From Fadlisyah. <http://www.scribd.com/doc/18024437/History-of-Indonesian-Kingdoms-Sejarah-Kera jaan-Indonesia> History of Indonesian Kingdoms Sejarah Kerajaan Indonesia <http://www. S.com/doc/26807438/13/Struktur-pemerintahan-Samudera-Pasai> Struktur pemerintahan Samudera Pasai <http://www.scribd.scribd.com/doc/26807438/Layout-Buku-Malikussaleh-Oktober-2009-Ukura n-A5-REVISED> Layout Buku Malikussaleh Oktober 2009 Ukuran A5 REVISED <http://www. <http://www.scribd.scribd. <http://www.Pembahasan <http://www.scribd.scribd.

com/doc/68041200/keerajaan> From Dina Khairida Airi <http://www..com/doc/12333758/2/Teori-Islamisasi-Aceh-Menolak-Teori-Gujara t-Snaouck> From Hilmy Bakar Almascaty <http://www.scribd.scribd.scribd.com/doc/12333758/1/Ahlul-Bayt-Dan-Sumbangannya-Pada-Peradaba n-Islam-Aceh-Sumatra> Ahlul Bayt Dan Sumbangannya Pada Peradaban Islam Aceh-Sumatra <http://www.scribd. . <http://www.com/doc/12333758/Ahlul-Bayt-Di-Pasai-Dan-Penaklukkan-Hindu-M ajapahit> Ahlul Bayt Di Pasai Dan Penaklukkan Hindu Majapahit <http://www. <http://www. <http://www.scribd.com/doc/67423946/an-Sejarah-Kerajaan-Islam-Di-Indonesia> an Sejarah Kerajaan Islam Di Indonesia <http://www.scribd. <http://www. <http://www.com/doc/33395313/RPP-IPS-TERBARU-6> RPP IPS TERBARU 6 <http://www.com/doc/68041200/keerajaan> keerajaan <http://www..scribd.com/doc/39469193/Kesultanan-Banjar-2007> Kesultanan Banjar 2007 <http://www.com/doc/12333758/2/Teori-Islamisasi-Aceh-Menolak-Teori-Gujar at-Snaouck> Teori Islamisasi Aceh: Menolak Teori Gujarat Snaouck <http://www.com/people/view/3769837> Prev · Next 94 p.com/people/view/33046482> Prev · Next 18 p.scribd.scribd.scribd.scribd.com/doc/33395313/RPP-IPS-TERBARU-6> From Kulup Hen <http://www.com/doc/12333758/1/Ahlul-Bayt-Dan-Sumbangannya-Pada-Peradaban -Islam-Aceh-Sumatra> From Hilmy Bakar Almascaty <http://www.scribd.com/doc/19428437/SEJARAH-KERAJAAN> SEJARAH KERAJAAN <http://www.com/doc/34912259/Sejarah-Islam-Indonesia-Menelusuri-SejarahIslam-di-Aceh-Masa-Awal-—-Sri-Suyanta> Sejarah Islam Indonesia (Menelusuri Sejarah Islam di Aceh Masa Awal.scribd.scribd.scribd.com/people/view/7561535> 94 p.com/doc/34912259/Sejarah-Islam-Indonesia-Menelusuri-Sejarah-I slam-di-Aceh-Masa-Awal-—-Sri-Suyanta> Sejarah Islam Indonesia (Menelusuri Sejarah Islam di Aceh Masa Awal) — Sri ...scribd.scribd. <http://www.scribd.com/people/view/7561535> 94 p.scribd.com/doc/12333758/Ahlul-Bayt-Di-Pasai-Dan-Penaklukkan-Hindu-Ma japahit> From Hilmy Bakar Almascaty <http://www.com/people/view/43828472> 18 p.scribd.com/doc/67423946/an-Sejarah-Kerajaan-Islam-Di-Indonesia> From a_aseew_ <http://www. <http://www.scribd.scribd.com/people/view/7561535> Prev · Next 21 p.com/people/view/20077804> 11 p.From Aifka Risky Amalia <http://www.com/doc/39469193/Kesultanan-Banjar-2007> From Johannes Sandro <http://www.com/people/view/36387296> 16 p.scribd.scribd.scribd.scribd. <http://www.com/doc/19428437/SEJARAH-KERAJAAN> From umar <http://www. <http://www.scribd.com/people/view/29383653> 31 p. <http://www.

com/people/view/29878997> 63 p.com/pages/Scribd/6978454082> About </about> Press </static/press> Blog <http://blog.491 116 42.scribd.com/people/view/7561535> Prev Upload a Document </upload-document> Search Documents <#> * * * * * * * * * * * * * * * * * Follow Us! scribd.scribd.com> FAQ </faq> Developers / API </developers> Jobs </jobs> Terms </terms> Copyright </copyright> Privacy </privacy> Copyright © 2012 Scribd Inc.com/scribd <http://twitter.scribd.com/doc/12075241/KETIKA-PASAI-MENAKLUKKAN-MAJAPAHIT> From Hilmy Bakar Almascaty <http://www.facebook. Close this dialog.scribd.com%2Fdoc%2F76596259%2FSejara h-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-PRINT&id=pt> scribd.com/> Partners </partners> Scribd 101 </scribd101> Web Stuff </webstuff> Support <http://support. scribd. scribd. Language: English <#> Choose the language in which you want to experience Scribd: * English </language?destination=http%3A%2F%2Fwww.scribd. <http://www. Download This Document PDF * PDF * DOC * TXT *Document size: *204.com/doc/12075241/KETIKA-PASAI-MENAKLUKKAN-MAJAPAHIT> KETIKA PASAI MENAKLUKKAN MAJAPAHIT <http://www.txt Download PDF Your download has started.scribd.scribd.doc. scribd.com/scribd> facebook.298 *Document name: *76596259-Sejarah-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-PRINT. scribd.scribd.scribd.com%2Fdoc%2F76596259%2FSejara h-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-PRINT&id=es> * Português </language?destination=http%3A%2F%2Fwww. .com/scribd <http://www.pdf.com%2Fdoc%2F76596259%2FSejara h-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-PRINT&id=en> * Español </language?destination=http%3A%2F%2Fwww. scribd.From Universitas Muhammadiyah Aceh <http://www.com/scribd </scribd> twitter.

298 *Document name: . Monthly Subscription Most Popular $9/mo. Processing. Read the Scribd Archive FAQ <http://support. Give back to the community and gain 24 hours of download access by uploading something of your own. PDF * PDF * DOC * TXT *Document size: *204.491 116 42. Icon_archives_35x35 The Scribd Archive -----------------------------------------------------------------------This document was uploaded by someone just like you and is now part of The Scribd Archive*..com/forums/189164-faq-the-scribd-archive> for more information.Having trouble downloading? Try again. 1 Day Pass $5 1 Year Pass $59 Choose payment option Pay with Credit Card <#> Pay with PayPal or Credit <#> * The Scribd Archive is a collection of millions of documents. Do you understand the Scribd Terms of Service and Copyright Policy.. news source materials. and confirm that your uploading of this material complies with those policies and does not violate anyone's rights? Queued: Uploading: You have uploaded: Upload failed: </doc/> Document URL: This document is: PrivateThis document is: Public Cancel Upload Make it easier to find your new document! Title: Category: Tags: (separate with commas) Description: Save Share: Or_divider_550x7 Subscribe to The Scribd Archive and download as many documents as you'd like.scribd. and more. including research reports. best-selling books.

Close this dialog.*76596259-Sejarah-Peradaban-Islam-Di-Indonesia-Siap-PRINT.doc. Having trouble downloading? Try again. .txt Download PDF Your download has started.pdf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful