PENGENALAN Perpustakaan

Gambar 1 : Contoh perpustakaan negara :Perpustakaan Julio Pérez Ferrero, Cúcuta, Colombia

Perpustakaan ialah sebuah bangunan yang menyimpan pelbagai koleksi sumber maklumat dan menyediakan perkhidmatan, diuruskan untuk digunakan, dan diuruskan oleh perbadanan awam (kerajaan), institusi mahupun persendirian. Jika dahulu perpustakaan digunakan untuk menyimpan pelbagai koleksi bahan bercetak seperti buku dan majalah, tetapi disebabkan kepesatan dunia maklumat, perpustakaan kini dijadikan gudang yang menghimpunkan juga pelbagai sumber yang bersifat bahan bercetak, elektronik, mahupun bahan bukan cetakan. Malah, kebanyakan perpustakaan hari ini juga menyediakan perkhidmatan internet untuk kegunaan umum. Perpustakaan terbesar adalah "Library of Congress".

1.0

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN DI MALAYSIA 1.1 Perpustakaan Negara
Perpustakaan negara merupakan perpustakaan terbesar untuk sesebuah negara dan mempunyai koleksi terbanyak serta menjadi pusat rujukan utama. Kebanyakan perpustakaan negara juga dijadikan "Pusat Bibliografi Nasional". Pengguna untuk perpustakaan negara adalah orang awam samaada rakyat negara terbabit atau masyarakat luar (terutama penyelidik yang mahu membuat kajian terhadap negara terbabit). Belanjawan perpustakaan negara adalah di bawah kerajaaan yang

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

mentadbir sesebuah negara itu. Contoh perpustakaan negara ialah Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia berperanan penting sebagai teras khazanah ilmu dalam memupuk budaya membaca di kalangan masyarakat terutamanya menjelang alaf baru. Justeru itu adalah menjadi tanggungjawab Perpustakaan Negara Malaysia untuk menyelaras pembangunan prasarana perkhidmatan perpustakaan dan maklumat di seluruh negara bagi memastikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati (Pindaan) 1987 Bahagian II Seksyen 4(2)(h) iaitu: “menggalakkan dan memudahkan penubuhan sistem perpustakaan awam seluruh negara selaras dengan piawaian kebangsaan bagi mengadakannya.” Dan peruntukan Bahagian II Seksyen 4(2)(I) iaitu: “menggalakkan penubuhan suatu rangkaian perpustakaan khusus selaras dengan piawai-piawai kebangsaan bagi mengadakannya. 1.1.1 Objektif Perpustakaan Negara Malaysia kemudahan ini perkhidmatan maklumat yang berkesan. Tanggungjawab termaktub dalam Akta Perpustakaan Negara

• Menyediakan bagi penggunaan generasi masa kini dan masa depan satu koleksi sumber-sumber perpustakaan di peringkat kebangsaan; •Memudahkan penggunaan di seluruh negara sumber-sumber perpustakaan yang terdapat di dalam dan di luar negeri; dan • Mengadakan kepimpinan dalam perkara- perkara yang berkaitan dengan perpustakaan.

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

1.1.2 Perkhidmatan yang disediakan untuk orang ramai
• • • • • • •

Perkhidmatan Penasihat Pembaca Perkhidmatan Pempakejan Maklumat Perkhidmatan Mikrofilem Suratkhabar Perkhidmatan Rujukan Penyelidikan Perkhidmatan Rujukan Koleksi Media Elektronik Perkhidmatan Rujukan Manuskrip Melayu Perkhidmatan wifi – internet wireless untuk orang ramai

1.1.3
• • • • •

Jabatan-jabatan di dalam Perpustakaan negara Malaysia : Jabatan Pemerolehan (Acquisition) Jabatan Pengkatalogan (Cataloging) Jabatan Edaran (Circulation) Jabatan Jentera (Automation) Jabatan Bersiri (Series)

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

2.0

Perpustakaan Akademik

Perpustakaan akademik merujuk kepada perpustakaan yang terdapat di pusat pengajian tinggi dan koleksi-koleksinya berasaskan kursus yang terdapat di pusat pengajian tinggi tersebut. Ia dibuka kepada para pelajar, pensyarah dan penyelidik luar. Perpustakaan Tun Dr Ismail (UiTM, Johor). Dasar kerajaan yang memberi perhatian utama kepada sektor pendidikan di Institusi pendidikan Tinggi negara ini jika (IPT) dengan memberi peruntukan kewangan yang lain besar seperti membolehkan perpustakaan akademik dianggap sebagai perpustakaan yang termaju di dibandingkan dengan perpustakaan-perpustakaan perpustakaan awam, perpustakaan sekolah atau perpustakaan khusus. Perpustakaan akademik terdapat di semua institusi pengajian tinggi, institut pendidikan perguruan, politeknik-politeknik, kolej-kolej matrikulasi, kolej-kolej awam dan kolej-kolej swasta. Perpustakaan akademik telah wujud lebih daripada 10 tahun di mana perolehan bahannya melebihi 200, 000 koleksi termasuk buku, jurnal, bahan elektronik dan bukan elektronik. 2.1 Objektif Perpustakaan Akademik • Memenuhi keperluan maklumat Institusi Pendidikan atau Latihan dalam kegiatan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan perundingan • Mengoptimumkan penggunaan pelbagai kemudahan dan sumber maklumat • Memperkukuhkan program pendidikan pelanggan ke arah pembelajaran sepanjang hayat 2.2
• • • • •

Contoh perpustakaan akademik di Malaysia : Perpustakaan Universiti Malaya Perpustakaan Tun Seri Lanang, UKM Perpustakaan Universiti Putra Malaysia Perpustakaan Universiti Sains Malaysia Perpustakaan Sultanah Zanariah, UTM

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

3.0

Perpustakaan Awam

Perpustakaan awam merujuk kepada perpustakaan negeri. Perpustakaan awam dibiayai oleh kerajaan negeri masing-masing dan koleksinya adalah menyeluruh. Penggunanya adalah sama seperti perpustakaan negara tetapi ia lebih menekankan kepada masyarakat setempat. Contoh perpustakaan awam ialah Perpustakaan Awam Melaka. Perpustakaan awam terdapat di seluruh negeri dengan tujuan untuk memastikan semua masyarakat tanpa mengira kaum dan peringkat umur mendapat kemudahan membaca dan menggunakaan peralatan moden yang lain seperti perkakasan dan perisian komputer, televisyen, radio, pemain kaset video dan sebagainya bagi menambahkan ilmu pengetahuan maklumat mutakhir dalam menjalani kerja seharian mereka. Bahan rujukan di perpustakaan awam tidak kira buku atau media elektronik moden sentiasa diperbaharui dari masa ke semasa untuk memastikan pengguna mendapat perkhidmatan terbaik. 3.1 Objektif Perpustakaan Awam. • Menanam dan mengukuh tabiat membawa di kalangan masyarakat awam supaya menjadi masyarakat yang berilmu dan celik IT. • Mengaplikasikan teknologi tinggi sebagai penjana maklumat dengan efektif dan efisyen. • Memberi perkhidmatan berorientasikan pengguna sepenuhnya. 3.2
• • • • • •

Contoh perpustakaan awam yang terdapat di Malaysia ialah : Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan Pustaka Peringatan Kuala Lumpur Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

4.0

Perpustakaan Khusus/khas (Special Library)

Perpustakaan Khusus/khas Perpustakaan Khusus merupakan sebuah organisasi atau badan Kerajaan yang menyediakan perkhidmatan khusus kepada pengguna organisasi atau mempunyai koleksi khusus dalam bidang berkaitan dengan atau bagi kepentingan organisasi induk. Perpustakaan Khusus juga dikenali sebagai Pusat Sumber,Pusat maklumat dan Pusat rujukan. 4.1 Objektif Perpustakaan Khusus

• Bekerjasama di kalangan ahli dengan Perpustakaan Negara Malaysia ke arah meningkatkan serta mengukuhkan pembangan perkhidmatan Perpustakaan Khusus Perkhidmatan Guna sama. • Bekerjasama di kalangan ahli dan Perpustakaan Negara Malaysia ke arah pembangunan sumber manusia di Perpustakaan Khusus Perkhidmatan Guna Sama. • Sebagai saluran untuk mengemukakan masalah perkhidmatan dan yang berkaitan dengan Perpustakaan Negara Malaysia dan mengatasinya bersama. • Menghubungkan siraturrahim pegawai perpustakaan khusus perkhidmatan guna sama melalui perjumpaan dan program-program yang berbentuk professional dan separa professional. • Mewujudkan satu panduan pengurusan perkhidmatan khidmat nasihat dan khidmat perundingan. • Memastikan khidmat nasihat dan perundingan yang cemerlang dan berkesan serta memenuhi keperluan pengguna mengikut perkembangan semasa. Kebanyakan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang dibina oleh syarikatsyarikat persendirian yang mempunyai koleksi berkaitan perniagaan mereka. Sebagai contoh Perpustakaan Khusus SIRIM yang mengandungi koleksi hanya berkaitan SIRIM sahaja. Penggunanya pula adalah kakitangan SIRIM dan penyelidik luar yang mahu maklumat mengenai SIRIM.

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

4.2

Contoh perpustakaan khusus di Malaysia : Women's Affairs Division (HAWA), Kementerian Pertahanan Kementerian Belia dan Sukan Hospital Kuala Lumpur Institute of Medical Research Public Health Institute National Heart Institute Forest Research Institute, Malaysia Malaysian Judiciary Library Judiciary and Legal Training Institute The Attorney General Chambers Perpustakaan Parlimen Malaysia Pusat Islam, Jabatan Perdana Menteri Kementerian Penerangan, Pusat Maklumat (MOI) Radio Televisyen Malaysia Filem Negara Malaysia Arkib Negara Muzium Kebangsaan Malaysia The National Treasury Jabatan Hasil Dalam Negeri Institut Penilaian Negara Kementerian Perikanan, Institut Penyelidikan Perikanan Bahagian Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Land and Cooperative Department Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kementerian Perhubungan Luar Negara

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

5.0

Pusat Sumber

Apabila berkata mengenai pusat sumber, ia lebih merujuk kepada pusat sumber sekolah. Koleksinya pula hendaklah berkaitan dengan kurikulum sekolah. Namun permasalahan yang terdapat di dalam pusat sumber adalah kekurangan koleksi berbentuk ilmiah dan kebanyakan pusat sumber hanya menumpukan kepada koleksi berbentuk luar dari ilmiah seperti novel. Pusat Sumber sekolah adalah sebuah tempat yang menyediakan kemudahan serta koleksi bahan pengajaran dan pembelajaran yang diurus secara sistematis. Pusat Sumber menyediakan maklumat perkhidmatan dan peluang bagi memperkukuhkan pengajaran-pembelajaran untuk penguasaan kemahiran asas serta kemahiran maklumat pendidikan kearah pembentukan masyarakat berbudaya ilmu, gemar membaca dan berkemahiran belajar sepanjang hayat. 5.1 Objektif Pusat Sumber Sekolah 1. Meningkatkan mutu pengajaran pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah. 2. Menggalakkan pelajar dan guru menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya mereka tidak hanuya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sahaja. 3. Memupuk tabiat belajar sendiri,membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaaan maklumat secara sistematis. 4. Membantu pelajar dan guru menghasilka, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran 5. Mengadakan perkhidmatan untuk memenehi keperluan pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar 6. Melatih pelajar mengguna kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008

KESIMPULAN
Terdapat berbagai - bagai jenis perpustakaan yang wujud di dunia ini khasnya di Malaysia sendiri. Dengan fungsi dan peranan yang berbeza menjadikan perpustakaan sebagai medium yang amat penting bagi mencari bahan-bahan rujukan tidak kiralah samada ianya bersifat ilmiah, akademik atau pun hiburan dan rekreasi.

KPLI-KDC-PEM(K2)/IPTHO2008