Definisi Thoharoh • Thaharah atau bersuci adalah membersihkan diri dari hadats, kotoran, dan najis dengan cara

yang telah ditentukan, Firman Allah swt. Dalam surat Al-Baqarah:222

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. • secara etimologi (bahasa) : kebersihan, jaduh dari kotoran yang konkrit maupun yang abstrak. • • Secara terminologi (istilah) : hilangnya hadats dan najis. Secara bahasa : membersihkan diri dari najis (kotoran) dan hadats. Atau mensucikan diri dari segala macam sifat/ perangai/ akhlak/ perilaku yang kotor/ tidak terpuji. • Dalam istilah fiqh : hilangnya perkara yang menghalangi sahnya shalat. Dan perkara yang menghalangi sahnya shalat itu adalah hadats atau najis. Sedangkan menghilangkan hadats atau najis itu dengan air atau debu.

Macam-macam Thoharoh 1. Thoharoh Bathiniyah Ma‟nawiyah (pensucian jiwa). Yaitu mensucikan diri, hati dan jiwa dari noda syirik, syak (keraguan), subhat (racun kebohongan) dan bentuk-bentuk perbuatan maksiat lainnya. Cara caranya dengan: • Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Alloh semata, dengan memfokuskan sasaran ibadah hanya kepada-Nya saja. • Mutaba‟ah (mengikuti) Rosululloh saw dalam beramal, berperilaku, bermuamalah dan berakhlak, bahkan dalam segala hal yang kita anggap remeh sekalipun. • Membersihkan diri dari pengaruh dan noda hitam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan segala bentuk penyimpangan dalam syari‟at, dengan taubat nashuhah (sungguh-sungguh) tujuan dan

2. Thoharoh Dzohiroh Hissiyah Yaitu membersihkan diri dari khobats (kotoran luar) dan hadats (dari dalam). Khobats adalah najis (kotoran) yang dapat dihilangkan dengan air seperti kotoran yang melekat dibaju orang sholat, dibadan dan ditempat sholatnya. Sedangkan hadats adalah thoharoh dari kotoran yang khusus dan tertentu cara menghilangkannya yaitu dengan wudhu, mandi atau tayamum. http://abdullah-syauqi.cybermq.com/post/detail/7684/thoharoh Thoharoh terbagi dalam 2 bagian : 1. Suci dari hadats ialah bersuci dari hadats kecil yang dilakukan dengan wudhu atau tayamum, dan bersuci dari hadats besar yang dilakukan dengan mandi. 2. Suci dari najis ialah membersihkan badan, pakaian dan tempat dengan menghilangkan najis dengan air.

Dasar Hukum Thoharoh Dalil Normatif Thaharah • Thaharah hukumnya wajib berdasarkan Alquran dan sunah. Allah Taala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki.” (Al-Maidah: 6). • Allah juga berfirman, “Dan, pakaianmu bersihkanlah.” (Al-Mudatstsir: 4). “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Al-Baqarah: 222). • Rasulullah bersabda (yang artinya), “Kunci salat adalah bersuci.” Dan sabdanya, “Salat tanpa wudu tidak diterima.” (HR Muslim). Rasulullah saw. Bersabda, “Kesucian adalah setengah iman.” (HR Muslim).

Tata Cara Thoharoh A. Dengan menggunakan air Ada empat (4) jenis air yaitu: 1) Air Mutlaq. • Yaitu air yang secara dzat / dzohirnya suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci (suci mensucikan). Diantaranya adalah: a) Air hujan, salju atau es (hujan es), embun, mata air dan air sungai. Alloh swt berfirman: Artinya:"Dan Alloh menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kalian dengan hujan itu". (QS. Al Anfaal:11) Dari itu Alloh menurunkan air hujan dari langit kepada kalian agar dia sucikan kalian dengan air hujan itu dari hadats dan khobats. (lihat Taisir Al-Aziz Ar-Rohman: 278). Abu Huroiroh ra berkata tentang doa iftitah Rosululloh saw: • ْ ِ ْ ِ َّ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ٍَ‫”انهَّهُى تاعد تًٍَُ وتٍٍََ خَطاٌاي كًا تاعدْخَ تٍٍََ انًشرق وانًغرب، انهَّهُى ََقًُِّ يٍ خَطاٌاي كًا ٌَُُقَّى انثَّىْ بُ األَتٍَضُ ي‬ َ َّ ِ ِ ِ َْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ .“‫اندََس، انهّهُـى اغس ْهًُ يٍ خَطاٌاي، تِانثَّ ْهح وانًـاء وانثَرد‬ َ َِ ْ َ ِ ِ ْ َّ َ ِ ِ َّ "Ya Alloh jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Alloh sucikanlah aku dari segala kesalahan sebagaimana disucikannya baju putih dari kotoran. Ya Alloh cucilah kesalahanku dengan air, air salju dan air embun". (HR. Bukhori: 1/181 dan Muslim: 1/419) b) Air Laut

Abu Huroiroh ra berkata: “Seorang laki-laki bertanya kepada Rosululloh saw seraya berkata: ya Rosululloh, saya sedang brlayar dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudhu memakai air minum itu, kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut? Rosululloh saw

(HR. (lihat Irwaul Gholil: 13. Yaitu air sisa wudhu atau mandi. ia berkata ini hadits hasan shohih) c) • Air zamzam. Hukum air ini adalah suci selama masih dianggap sebagai air murni. َ‫أٌَ رسُىْ ل هللاِ دعَا تِسدْ م يٍ ياء زَ يسَ و فَشَرب يُهُ وذَىضأ‬ َّ َ َ ْ ِ َ ِ َ َ َ َّ ٍ ْ ِ َ ْ ِ ٍ َ Ali ra berkata:" sesungguhnya Rosululloh saw minta satu ketel air zamzam. 2) Air Must‟mal. Beliau menjawab: sesungguhnya air tidak menjadi junub". (HR. • ْ ِْ ُ ُْ ْ ِ َ َ ‫اغرَسم تَعْضُ أَزواج انَُّثًِ فًِ خفَُح فَأَراد رسُىْ ل هللاِ أٌَ ٌَرَىضَّأ َ يُهُ فَقَانَد : ٌَا رسُىْ ل هللا إًَِِّ كُد خُ ُُثًا فَقَال: "إٌِ انًاء‬ َ َ َ َ َ ٍ ْ َ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َّ َ ْ ِ َ ْ َ . karena telah lama tergenang pada suatu tempat atau karena bercampur dengan benda yang dapat merubah dzat air tersebut seperti air yang dipeuhi oleh lumut atau ganggang atau bercampur dengan daun-daun (yang membusuk). shohih) d) Air yang tercampur. Dan air tidak menjadi junub dengan mandinya orang junub dari air dikolam tersebut. Maka isterinya berkata:"Ya Rosulalloh saya tadi junub. .bersabda: laut itu suci airnya dan halal bangkainya"." ُ‫َل ٌَدْ ُِة‬ ”Sebagian isteri-isteri Nabi saw mandi disatu bak. minyak zaitun. ia berkata: ini hadits hasan shohih) Hadits ini dijadikan dalil atas sucinya air musta‟mal. Kemudian Nabi Muhammad saw hendak berwudhu dari air tersebut. 3) Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci Seperti bercampur dengan sabun. Air jenis ini hukumnya sama dengan hukum air mutlak yaitu suci mensucikan. lalu beliau meminumnya dan berwudhu dengannya". At-Tirmidzi: 65. za‟faron. tepung dan sesuatu lainnya yang dapat merubah dzat air. At-Tirmidzi: 63.

Jika ia mendapatkan air. atau batu. B. Allah berfirman. Rasulullah SAW bersabda. maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya. dan ia menghasankannya). “…kemudian kalian tidak mendapatkan air. yaitu: a.” (HR Ahmad). atau pasir. b. maka hukumnya suci mensucikan. Hal ini masih mempunyai dua kemungkinan. maka airnya tidak dapat digunaka untuk thoharoh.". Bukhori : 1253 dan Muslim: 939) 4) Air yang bercampur dengan sesuatu yang najis. Beliau bersabda: mandikanlah tiga kali. “(HR Tirmizi. sehingga secara adat pun air tersebut masih dianggap sebagai air.Dan apabila secara adat sudah tidak dapat dikatakan sebagai air maka ia pun tetap suci. Ummu Athiyah berkata: • َ ْ ُ ِ ْ ْ َ َ َ َ ‫دخم عهٍََُا انَُّثًِ و ََحْ ٍُ ََغسم اتَُرَهُ فَقَال: اغس ْهَُهَا ثََلثًا أَوْ خَ ًسًا أَوْ أَكثَر يٍ ذنِك إٌِ رأٌَرٍُ يٍ ذنِك تًِاء وسدر‬ ْ ِ ْ َ َ ِّ ٍ ْ ِ َ ٍ َ َ َ ْ ِ َّ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ ْ "Nabi saw memasuki kami saat kami memandikan anak putrinya. maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang suci. Jika najis tersebut tidak merubah salah satu dari dzat air. dank arena sebab lain. warna dan bau) air. kendati ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun.” (An-Nisa: 43). lima kali atau lebih jika dipandang perlu dengan campuran air dan daun bidara…. “Dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci bagiku. (HR. Tanah dijadikan sebagai alat thoharoh jika tidak ada air. atau tidak bisa menggunakan air karena sakit. Rasulullah SAW bersabda. namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Jika najis tersebut merubah dzat (rasa. . Tanah yang suci. “Sesungguhnya tanah yang baik (bersih) adalah alat bersuci seorang muslim. atau tanah berair.

142 dan Muslim no. Al-Bukhari no. Maka sepantasnya seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wata‟ala dari kejelekan makhluk tersebut.” (Lihat Fathul Bari dan Syarhu Shahih Muslim pada penjelasan hadits diatas) . Adab Membuang Hajat 1. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala bentuk kejahatan dan para pelakunya. 375.” (HR. sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan setan laki-laki dan setan perempuan.a. Berdo‟a Sebelum Masuk WC WC dan yang semisalnya merupakan salah satu tempat yang dihuni oleh setan. Adapun tambahan basmalah diawal hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani) Doa ini dapat pula dibaca dengan lafazh: ‫ػ‬ “(Dengan menyebut nama Allah) Ya Allah.“Rasulullah SAW mengizinkan Amr bin Ash r. bertayammum dari jinabat pada malam yang sangat dingin.” (HR Bukhari). Oleh karena itu Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam mengajarkan do‟a ketika akan masuk WC: ‫ػ‬ “(Dengan menyebut nama Allah) Ya Allah. karena ia menghawatirkan keselamatan dirinya jika ia mandi dengan air yang dingin.

2. maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati. maka tidak sepantasnya dimasukkan ke tempat buang hajat (WC). (Taudhihul Ahkam. beberapa ulama seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau. .” (HR. Muslim) Oleh karena itu. 1/324). atau terdapat padanya ayat Al-Qur‟an. Mendahulukan Kaki Kiri Ketika Masuk WC Dan Mendahulukan Kaki Kanan Ketika Keluar Dalam masalah ini tidak terdapat hadits shahih yang secara khusus menyebutkan disukainya mendahulukan kaki kiri ketika hendak masakuk WC. Abdurrahman dan yang lainnya. Hanya saja terdapat hadits „Aisyah radhiyallahu „anha. Syarhu Shahih Muslim. Al-Hajj: 32) Adapun hadits yang sering dipakai dalam masalah ini tentang peletakan cincin Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam ketika masuk WC merupakan hadits yang dilemahkan para ulama. atau terdapat padanya nama yang disandarkan kepada salah satu dari nama Allah subhanahu wata‟ala seperti Abdullah. dan juga Al-Imam Ibnu Daqiqil „Id menyebutkan disukainya seseorang yang masuk WC dengan mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar dengan mendahulukan kaki kanan. 3. Allah subhanahu wata‟ala berfirman: “Barangsiapa yang mengagungkan syi‟ar-syi‟ar Allah.” (QS. Tidak Membawa Sesuatu Yang Terdapat Padanya Nama Allah subhanahu wata‟ala Atau Ayat Al-Qur`an kedalam WC Sesuatu apapun yang terdapat padanya nama Allah subhanahu wata‟ala. ia berkata: “Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan pada setiap perkara yang baik.

seraya beliau shalallahu „alaihi wasallam bersabda: “Sungguh dua penghuni kubur ini sedang diadzab. dan Al-Albani.” (HR. Sedangkan yang lainnya. Ad-Daraquthni) 5. Al-Bukhari no. Adapun salah satunya. 292) Dan Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam telah memperingatkan: “Bersucilah kalian dari kencing.” (HR. Sesungguhnya Allah sangat murka dengan perbuatan tersebut. Tidak Menampakkan Aurat Menutup aurat merupakan perkara yang wajib dalam Islam. untuk menampakkan auratnya di hadapan orang lain. Tetapi perkara ini sering disepelekan oleh kebanyakan orang. maka hendaklah keduanya saling menutup auratnya dari yang lain dan janganlah keduanya saling berbincang-bincang. ia diadzab karena tidak menjaga dirinya dari kencing. Ahmad dishahihkan Ibnus Sakan. Beliau shalallahu „alaihi wasallam bersabda: “Apabila dua orang buang hajat.” (HR. Sungguh kebanyakan (orang) diadzab di alam kubur disebabkan karena kencing. Tidaklah keduanya diadzab melainkan karena menganggap sepele perkara besar. Oleh karena itu Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam melarang seseorang dalam keadaan apapun. Suatu ketika Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam melewati dua kuburan. Abdurrahman bin Abi Qurad radhiallahu „anhu berkata: . 216 dan Muslim no. dari Jabir bin Abdillah radhiallahu „anhu) Oleh karena itu. kebiasaan Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam adalah menjauh dari pandangan para sahabatnya ketika hendak buang hajat.4. ia diadzab karena suka mengadu domba…. Berhati-hati Dari Percikan Najis Tidak berhati-hati dari percikan kencing merupakan salah satu penyebab diadzabnya seseorang di alam kubur. termasuk ketika buang hajat. Ibnul Qathan.

156) Namun batu yang dipakai harus berjumlah ganjil dengan jumlah minimal tiga batu sebagaimana dinyatakan Salman Al-Farisi radhiallahu „anhu: “Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam melarang bersuci (istijmar) kurang dari tiga batu. Kebiasaan beliau ketika buang hajat adalah pergi menjauh dari manusia. Boleh Bersuci dengan Batu (Istijmar) Diantara bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wata‟ala ialah dibolehkan bagi seseorang untuk bersuci dengan batu (istijmar).” (HR.” (HR. Muslim) . Abdullah bin Mas‟ud radhiallahu „anhu berkata: “Suatu hari Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam buang hajat. 1/495) 6.” (HR.“Aku pernah keluar bersama Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam ke tempat buang hajat. 16. Al-Bukhari dan Muslim dari shahabat Abu Qotadah radhiallahu „anhu) Hadits inipun mengandung larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika sedang kencing. termasuk ketika buang hajat sekalipun. Al-Bukhari No.” (HR. 7. Tidak Beristinja‟ dengan Tangan Kanan Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam melarang beristinja‟ dengan tangan kanan sebagaimana sabda beliau shalallahu „alaihi wasallam: “Janganlah seseorang diantara kalian memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika sedang kencing dan jangan pula cebok dengan tangan kanan. Dishahihkan Asy Syaikh Muqbil dalam Al-Jami‟us Shahih. lalu beliau meminta kepadaku tiga batu untuk bersuci. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan adab (etika yang baik) dan kebersihan. An Nasa‟i No.

Al-Bukhari) 9. Berdalil dengan hadits dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiallahu „anhu. 8. Inilah pendapat Ibnu Taimiyyah. yaitu qubul dan dubur. baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup.” (HR. disamping keduanya merupakan benda yang tidak dapat menyucikan. Sebagian ulama berpendapat dilarangnya buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Muslim) Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam menyebutkan hikmah pelarangan beristinja‟ dengan tulang sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiallahu „anhu. maka hendaklah dengan bilangan ganjil. Muslim) Para ulama menyebutkan kriteria batu yang dipakai adalah batu yang suci lagi kering. dengan syarat berjumlah ganjil dan minimal 3 (tiga) buah. Jabir bin Abdillah radhiallahu „anhu berkata: “Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam telah melarang beristinja‟ dengan tulang dan kotoran binatang. AsySyaukani. Asy-Syaikh Al-Albani dan yang lainnya.” (HR.Juga hadits dari Abu Hurairah radhiallahu „anhu. Tidak boleh jika batu tersebut dalam keadaan basah. Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda: “Jika kalian bersuci dengan batu (istijmar). Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda: . Tidak Menghadap Atau Membelakangi Kiblat Ketika Buang Hajat Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Larangan Beristinja‟ dengan Tulang dan Kotoran Binatang Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam melarang beristinja‟ dengan tulang atau kotoran binatang. Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam bersabda: “Tulang adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin.” (HR. Dibolehkan juga menggunakan benda-benda lain selagi bisa menyerap benda najis dari tempat keluarnya.

10. AlBukhari No. Namun jika di tempat tertutup. Maka aku melihat Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam sedang buang hajat dengan menghadap ke arah negeri Syam dan membelakangi Ka‟bah. 3/365. 266) Demikian pula hadits Jabir bin „Abdillah radhiallahu „anhu. 394 dan Muslim No. 264) Sebagian ulama lain berpendapat bahwa larangan buang hajat dengan menghadap kiblat adalah apabila di tempat terbuka. Al-Bukhari No. sebaiknya tidak menghadap kiblat ketika buang hajat walaupun di tempat tertutup. 148 dan Muslim No. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat yang sangat kuat diantara para ulama dalam masalah ini.” (HR. Berdo‟a Setelah Keluar WC Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam mengajarkan do‟a yang dibaca ketika keluar dari tempat buang hajat. maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya.” (HR. „Aisyah radhiyallahu „anha berkata: . Akan tetapi aku melihat beliau kencing dengan menghadap kiblat setahun sebelum beliau wafat. ia berkata: “Aku pernah menaiki rumah saudariku Hafshah (salah satu istri Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam) untuk suatu kepentingan. Ahmad. Dalil yang menunjukkan bolehnya perkara tersebut adalah hadits dari Ibnu „Umar radhiallahu „anhu.“Apabila seseorang dari kalian buang hajat. Dan ini pendapat yang dipilih AlImam Malik. maka dibolehkan menghadap kiblat. Akan tetapi hendaknya ia menyamping dari arah kiblat. 1/493) Pendapat inilah yang nampak bagi penulis lebih kuat. Asy-Syafi‟i. dihasankan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami‟us Shahih. Namun dalam rangka berhati-hati. dan mayoritas para ulama. Ahmad. ia berkata: “Beliau shalallahu „alaihi wasallam melarang kami membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat.” (HR.

baik membasuhnya dari bagian atas muka atau bagian tengah. At-Tirmidzi. 52) Terdapat riwayat-riwayat lain yang menyebutkan beberapa bentuk do‟a yang dibaca setelah buang hajat. Ibnu Majah dan dishahihkan Al-Albani dalam Irwa‟ul Ghalil No. Niat itu dilakukan ketika membasuh muka. Sungguh tidak layak bagi seorang muslim menganggap hal ini sebagai perkara yang sepele. Apabila ada bagian muka yang dibasuh sebelum niat maka bagian tersebut harus diulangi basuhannya setelah niat. maupun bagian bawah dari muka.or.” (HR. Namun seluruh hadits-hadits tersebut didha‟ifkan para ulama pakar hadits. Sumber Darussalaf. An-Nasa‟i.” (Taudhihul Ahkam. . Niat yaitu menyatakan di dalam hati “saya niat menghilangkan hadats kecil sebagai kewajiban karena Allah” atau “saya niat bersuci dari hadats kecil sebagai kewajiban karena Allah“. Abu Daud.“Bahwasanya Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam jika keluar dari tempat buang hajat membaca do‟a: ‫ؿ‬ “(Aku memohon pengampunanmu). 1/352) Inilah beberapa perkara yang perlu dicermati oleh setiap muslim.org/mahad/?p=268 Judul: Tuntunan Syariat Dalam Masalah Buang Hajat Tata Cara Wudhu o Rukun-rukun Wudhu (yaitu perkara-perkara yang harus dipenuhi dalam) wudhu ada 6 yaitu: 1. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi berkata: “Hadits yang paling shahih tentang masalah ini adalah hadits „Aisyah (yang telah disebutkan diatas).id dari Assalafy. Atau “saya niat melaksanakan kewajiban berwudhu karena Allah“.

Dia tidak boleh niat menghilangkan hadats kecil karena dengan kondisinya seperti itu hadatsnya terus menerus bahkan ketika dia berwudhu sehingga tidak akan hilang dengan wudhunya. 3. 2. Membasuh dua tangan hingga dua siku. Mengusap ialah meletakkan atau menggerakkan tangan yang telah dibasahi dengan air di bagian mana saja dari kepala tanpa harus ada air yang mengalir atau bergerak di atas kepala. kalau tidak dibersihkan maka wudhunya menjadi tidak sah yang mengakibatkan sholatnya tidak sah pula. Perlu dijelaskan perbedaan membasuh dengan mengusap. Diharuskan membasuh muka dengan melewati batasan di atas dan tidak terdapat sesuatu yang menghalangi air mengenai seluruh kulit muka sehingga diyakini bahwa seluruh bagian muka telah terbasuh. Mengusap sebagian kepala atau rambut dengan tangan yang telah dibasahi. Batas rambut yang diusap ialah rambut yang berada dibagian kepala. Diharuskan pula bagi orang seperti itu untuk melaksanakan wudhu setelah masuk waktu sholat kemudian membersihkan najisnya dan membalut tempat keluar najis sehingga najisnya tidak mengenai pakaian sholat atau anggota badannya yang lain. 4. Batasan muka dari atas ke bawah adalah antara tempat tumbuh rambut hingga ujung dagu. bukan rambut yang berada di luar batas kepala bagi pemilik rambut yang panjang. dan dari samping antara kedua telinga. Sedangkan membasuh ialah menyiramkan anggota wudhu yang harus .Bagi seseorang yang menderita penyakit yang membuatnya batal terus menerus seperti penyakit beser (air kencing yang merembes terus menerus) dan sejenisnya. Membasuh muka. atau wanita yang mengalami darah penyakit niatnya berbeda yaitu dengan menyatkan di dalam hatinya “saya niat berwudhu sebagai kewajiban untuk dibolehkan sholat”. Dalam membasuh kedua tangan ini harus diyakini bahwa air basuhan mengenai seluruh bagian tangan dari ujung jari sampai siku dan tidak boleh terdapat sesuatu yang menghalanginya bahkan kotoran yang terdapat di bawah kuku apabila keberadaannya menghalangi air sampai ke ujung jari ia harus dibersihkan.

Meniga kalikan membasuh. 5. memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemprotkannya kembali. Membasuh lubang hidung sebelum berniat. mengusap seluruh kepala. mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri. Berkumur-kumur. Yaitu berurutan dalam melaksanakan basuhan-basuhan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. membasuh kedua telapak tangan ketika membaca bismillah.dibasuh dengan air sehingga terdapat air yang mengalir atau bergerak pada anggota tersebut. Selain perkara-perkara di atas yang harus dipenuhi ketika berwudhu. Sebagaimana halnya dengan tangan kedua kaki terdapat kuku-kuku jari kaki yang terkadang menyimpan kotoran. 6. Membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. berkumur-kumur. Kotoran tersebut harus dibersihkan agar air basuhan mengenai ujungujung jari kaki yang terletak di bawah kuku. Tertib. Mendahulukan anggota kanan dari pada kiri. kalau tidak maka wudhunya menjadi tidak sah yang berakibat solatnya tidak sah pula. menggosok-gosok setiap anggota wudhu yang dibasuh. o Sunat Wudhu         Membaca basmalah pada permulaan wudhu. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. mengusap kedua telinga dengan tangan yang basah. . bersiwak. ada perkara-perkara yang disunnatkan untuk dilakukan ketika berwudhu yaitu membaca bismillah ketika hendak memulai berwudhu. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. dan membaca do‟a setelah wudhu sekurang-kurangnya sebagai berikut: “asyhadu an laa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan „abduhuu warosuuluh“. Menyapu seluruh kepala dengan air. melakukan basuhan atau usapan hingga tiga kali.

bahawa Rasulullah s.. atau apabila ada antara karnu yang datang dari tempat membuang hajat.w menggunakan nama anak perempuanya (Fatimah).  o Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. wajib berwuduk berdasarkan hadis ibi. 133) Al-Nawawi r. Lalu dia bertanya kepada baginda. Keluar al-Wadi Ibn Abbas a berkata: Berhubung dengan air mani. Membaca doa sesudah wudhu.a. 212). (Surah al-Maidah: 6) Abu Hurairah r. Lalu aku perintahkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi s. Lantas haginda menjawab: Berwudhu‟lah dan basuhlah kemaluanmu. 3.a. Keluar air mazi. 3. jil. ms. 2. wajib mandi junub. Syafie.a berkata: Aku adalah lelaki yang paling banyak keluar air mazi. berwuduklah apabila kamu ingin mendirikan solat. 1. Ali bin Abu Talib r.a.a berkata. ms. (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim). Ahmad dan jumhur berpendapat. Abu Hanifah..” (Rujuk Syarh Sahih Muslim. jil.w bersabda: ALLAH tidak akan menerima solat seseorang apabila dia telah berhadas sehingga dia kembali berwuduk. Mengenai air mazi dan . ijmak ulama bahawa tidak wajib mandi junub. Kentut & Qadha‟ Hajat Firman ALLAH SWT : Wahai orang-orangyang beriman.h bcrkata: “Memang tsabit daripada hadis Rasulullah s. (Hadis riwayat alBukhari dan Muslim) Ibn al-Mundziri r. Seorang lelaki daripada Hadramaut bertanya: Apakah yang dimaksudkan dengan hadas wahai Abu Hurairah? Jawabnya: Kentut.h berkata: “Mengenai hukum keluar air mazi.w rnengenai kewajipan berwudhu‟ bagi air mazi (yang keluar)” (Rujuk al-Ausot. Yang Membatalkan Wudhu 1.

air kecil atau tidur” (Hadis riwayat Ahmad. Nabi s. Ibn al-Mundzir r. 7. AlTirmizi mensahihkannya). Sesuatu yang keluar secara berterusan seperti darah istihadhah dan sebagainya. kitab alHaid (333).a.w bersabda: Apabila seseorang antara kamu merasakan sesuatu yang tidak kena pada perutnya lalu waswas sama ada dia kentut atau tidak. al-Nasaai dan al-Tirmizi. jil.a.Wuduk. (Hadis riwayat Abdul Razzaq dalam Musannaf. bab: Ghuslu al-Dam (228) dan Muslim.a. jil. 4. Keluar air mani Ini berdasarkan riwayat Ibn Abbas r. apa sahaja yang keluar daripada zakar sudah tentu diwajibkan berwuduk sebagaimana wajib berwuduk apabila keluar air kencing. buang air besar. Namun. 159 dengan sanad sahih). (Hadis riwayat Muslim).a. 136). wudhu‟ wajib selepas kencing. Tidak perlu berwudhu' apabila waswas. berkata bahawa Rasulullah s. ms. 1.w memerintahkan kami agar tidak mencabut kasut ketika musafir selama tiga hari tiga malam kecuali jika berjunub. berkata: “Rasulullah s.a yang dinyatakan sebelum ini melalui Musannaf Abdul Razzaq. dia hendaklah membasuh kemaluannya serta bewuduk.” (Rujuk al-Ausot. Tidur atau Tidak Tetap Punggung Safwan bin „Assal r.wadi. ms. 5. dia tidak perlu keluar daripada masjid kecuali selepas dia mendengar bunyi atau terhidu bau kentut. Abu Hurairah r. Jadi. Berselisih pendapat sama ada tidur boleh membatalkan wudhu‟ atau sebaliknya. 6.a. Oleh itu.w memerintahkan agar wanita yang mengalami darah istihadhah berwuduk setiap kali solat berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Bukhari dalam kitab al.h berkata: “Mengenai air wadi. ia sesuatu yang keluar daripada zakar selepas kencing. 1. terdapat beberapa hadis sahih yang menjelaskan .

berhadas kecil atau menyentuh wanita.a.. Ulama berbeza pendapat dalam menentukan hukum menyentuh wanita ajnabi tanpa berlapik.kamu hendaklah berwudhu‟ apabila ingin mendirikan solat. aku bangun berdiri di sebeiah kirinya.” (Surah al-Maidah: Sentuhan menurut pengertian bahasa ialah merasai sesuatu dengan tangan . Setiap kali kepalaku tersengguk kerana mengantuk.. perselisihan mereka dalam mentafsjrkan firman ALLAH di bawah: ‫ؿ‬ ‫ػ‬ ‫ؼ‬ ‫ؼ‬ ‫ػ‬ ‫ؼ‬ ‫ؼ‬ ‫ؼ‬ ‫ػ‬ ‫ـ‬ “Wahai orang-orang yang beriman . wuduknya tidak terbatal berdasarkan beberapa hadis di atas.w bangun untuk menunaikan solat malam.w menunggu solat isyak sehingga tersengguk-sengguk kepala mereka kerana Nabi s. apabila seseorang tidur tetapi tetap punggungnya di bumi dan sebagainya.a.w melewatkannya.” (Hadis riwayat Muslim. Namun. Lain. Anas r. 8. yang afdalnya ialah berwuduk apabila tertidur berdasarkan maksud hadis secara umum.bahawa tidur yang lena dan tetap punggungnya tidak perlu berwudhu‟. baginda menanik tanganku hingga menjadikan aku berada di sebeiah kanannya. (Hadis riwayat Muslim). Setelah baginda bersiap untuk menunaikan solat. Kemudian.a berkata: Aku telah bermalam di rumah ibu saudaraku Maimunah (isteni Nabi).a. Ini kerana. Rasulullah s. mereka bangun bersolat tanpa memperbaharui wuduk. musafir.a berkata: “Suatu ketika. Abu Daud dan alTirmizi) Ibn „Abbas r. para sahabat Rasulullah s. Kamu juga mesti berwudhu‟ walaupun ketika sakit. baginda akan menarik telingaku. Baginda melakukan solat itu sebanyak 11 rakaat. Menyentuh Wanita Ajnabi. Menurut pendapat paling sahih.

(Hadis riwayat al-Darimi dan Malik) Penggunaan kalimah itu hakikatnya secara kiasan semata-mata. Ini kerana.WT: Maryam berkata: Ya TUHAN-ku. Namun. Firman ALLAH S. Begitu juga maksud sabda Rasulullah s. Abu Bakar bin Muhammad bin „Amru bin Hazm daripada ayah dan datuknya: Sesungguhnya Nabi s.WT: Al-Quran itu tidak boleh disentuh melainkan orang-orang yang suci.a. majoriti ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan ‫( ره ط‬suci) di sini ialah iktikad yang suci daripada syirik.a.w yang digelar sebagai pakar tafsir al-Quran) berpendapat bahawa kalimah ialah (persetubuhan). menurut Ibn „Abbas r. menurut pemahaman orang arab apabila dikatakan ‫تسم ل‬ esreb uka) duskamreb ‫ة‬ tubuh dengannya). Ini kerana.a. Pendapat ini dikuatkan lagi atau yang dikehendaki dalam ayat dengan firman ALLAH S.a (sahabat Nabi s. Sedangkan. mana mungkin aku mernpunyai seorang anak sedangkan aku belum pernah disentuhi lelaki.w telah memerintahkan sahabatnya menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang terkandung dalam isi kandungannya: Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. . (Surah al-Waqi‟ah: 79).w yang difahami secara urnum. (Surah Alii Imran: 47) Sebahagian ulama menggunakan firman ALLAH yang bersifat umum untuk menguatkan hujah bahawa menyentuh perempuan membatalkan wudhu‟.atau bertemu kulit sesama manusia.

w dengan para isterinya.a.perbuatan syirik menurut fahaman salafussoleh termasuk amalan yang boleh dianggap najis. Dikuatkan lagi dengan firman ALLAH yang berbunyi: “Sesungguhiya orang musyrikin itu najis. al-Quran tidak boleh disentuh (diambil) daripada ‫( ظ فحمل ح لل‬tempat simpanan khazanah perbendaharaan ALLAH termasuk al-Quran) kecuali ‫رهطمل‬ (para malaikat al- Muqarrabun) yang berada paling hampir dengan ALLAH.w telah mendirikan solat sedangkan aku berada di hadapannya (melintang) seperti jenazah yang terbujur ketika disolatkan. ALLAH kaitkan ayat sebelumnya yang bermaksud: “Sesungguhnya.a.a. Muslim.” (Surah alWaqi‟ah: 77 – 79) Banyak hadis sahih yang membicarakan tentang sentuhan Nabi s. baginda tetap meneruskan solat tanpa memperbaharui wudhu‟nya. Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawa sanad hadis ini sahih di dalam Kitab al-Talkhis).w: “Sesungguhnya orang mukrnin tidak najis.” (Hadis riwayat Bukhari. Ini kerana.” (Surah al-Taubah: 28) Begitu juga sabda Rasulullah s. Ibn Majah dan Ahmad) Menurut Tafsir Ibn Kathir. Tidak ada seorang pun yang boleh meryentuhnya kecuali orang-orang yang suci (malaikat).a berkata: “Rasulullah s.” (Hadis riwayat al-Nasaai. al-Nasaai. itulah al-Quran yang mulia. Namun. Ia berada dalam kitab yang terjaga rapi (di lauh mahfuz). . Apabila ingin menunaikan solat witir baginda akan mengejutkanku dengan hujung kakinya. Aisyah r.

(Hadis riwayat Abu Daud dan al-Nasaai) Aisyah r. Aku telah menyentuhnya lalu meletakkan tanganku ke atas kedua-dua belah tapak kakinya yang sedang ditegakkan.w. tidak mengapa tidak berwudhu‟.a berkata bahawa Rasulullah s.a. baginda sedang berada di dalam majid sambil aku mendengar baginda berdoa: . (Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan al-Nasaai.w daripada tempat tidurku.. Ketika itu.h berkata: “Inilah hadis paling sahih dalam bab membicarakan terbatal wuduk . Busrah binti Safwan r. pasti terdapat dalil yang sahih lagi sarih melarang perbuatan itu. Sedangkan. al-Nasaai dan selainnya.w telah mencium salah seorang isterinya.a berkata: Nabi s.Aisyah r.a.w tidak berwudhu‟ ketika bercumbu-cumbuan dengan isteri-isterinya. al-Tirmizi. Oleh itu.a.a berkata: “Suatu malam. Kemudian baginda menunaikan solat tanpa memperbaharui wudhu‟nya. Inilah pendapat yang saya pegang sebagaimana pendapat sebahagian ulama Syafie seperti Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Tirmizi mensahihkannya). Al-Bukhari r. (Hadis riwayat Ahmad. Menyentuh kemaluan. al-Nasaai.. jika perkara itu diwajibkan dan berdosa apabila meninggalkannya atau ia hanya dikhususkan kepada Nabi s. Abu Daud dan Ibn Majah. Al-Tirmizi mensahihkannya) Pendapat terpilih.w bersabda: Janganlah menunaikan solat sebelum berwudhu‟ bagi sesiapa jang menyentuh kemaluannya.a. aku kehilangan Rasulullah s. maka perlu didatangkan dalil yang menerangkan perkara Iitu.w. jika hadis di atas merupakan pengkhususan kepada Nabi sa.a. 9. ada sebahagian hadis yang sahih menyebut bahawa Nabi s. Hujah saya.

inilah hadis terbaik berbanding hadis Busrah. pendapat terpilih ialah afdhal berwuduk apabila menyentuh kemaluan dan diyakini tidak terkena najis. Abu Daud. Jabir bin Samurah r. al‟Utrah. al-Nasaai. (Hadis riwayat Ahmad. Ibn Hibban. iaitu tidak mudhorib (bercampuk-aduk dengan lafaz lain). Hasan al-Basri. Begitu juga sama ada bersyahwat atau sebaliknya.a. al-Tirmizi. Berbeza dengan hadis riwayat Busrah. 189).h berkata: “Hadis ini lebih tsabit daripada hadis Busrah.” Oleh kerana kedua-dua hadis di atas tidak dapat ditarjihkan dan terdapat kritikan pada sanad. Namun. Manakala hukum tidak batal wuduk apabila berlakunya persentuhan dengan belakang tapak tangan. „Ammar.a berkata: . al-Tsauri.l.a berkata: Rasulullah s. Ia hanya pendapat tanpa asal-usul yang dapat dikaji masih boleh. hadis di atas tidak terlepas daripada kritikan ahli hadis mengenai martabat kesahihannya. „Amru bin Ali al-Falas r. Hadis ini diklasifikasikan sebagai sahih oleh Amru bin Ali al-Falas. adakah dia perlu berwuduk? Jawab baginda: Bukankah ia hanya sebahagian daripada anggota badanmu. al-Tabrani dan Ibn Hazm). jil.menyentuh kemaluan.” (Rujuk Nail al-Autor. Makan daging unta.” Ali bin al-Madini berkata: “Menurut kami. Abu Hanifah dan pengikutnya serta selain mereka berdasarkan hadis di bawah. solat orang yang tidak memperbaharui wuduk tetap sah sama ada berlapik atau tidak kerana tidak ada dalil sarih (jelas) mengenainya. Ibn Majah dan al-Daruqutni. Rabi‟ah. Inilah pendapat yang dipegang oleh sebahagian salafussoleh seperti Ali. Ibn Mas‟ud. Talaq bin Ali r. Tetapi. 10. ms.w ditanya: Apabila seorang lelaki menyentuh kemaluannya. tidak dapat dipastikan kesahihan pendapat itu.” Al-Thohawi berkata: “Sanad hadis ini mustaqim.

a.w: Adakah kami perlu memperbaharui wudhu‟ apabila memakan daging kambing? Jawab baginda: Jika kamu mahu. Aisyah r. 138). Ibn Qudamah r. Berwudhu‟lah apabila memakan daging unta. ms. berada dalam keadaan sakit yang tenat. Hilang akal kerana gila. Mereka menunggu engkau. 1. Baginda pun bertanya kepadanya: Adakah orang ramai telah solat? Jawab Aisyah : Belum. Aisyah berkata: Aku pun melakukannya. Ditanya lagi: Bolehkah kami solat di kandang kambing? Jawab baginda: Boleh. Mereka menunggu engkau. Ditanya lagi: Bolehkah kami solat di kandang unta? Jawab baginda: Tidak. (Hadis riwayat Ahmad dan Muslim) Ibn al-Mundziri r.a. ms. tidak mengapa.h berkata: “Wajib berwuduk selepas makan daging unta kerana tsabit melalui hadis dan sanad. berwudhu‟lah.” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim). Baginda berkata: Bawakan air wudhu‟ yang berada dalam Mikhdhab (sejenis bekas) itu untukku. 250). Ditanya lagi: Adakah kami perlu berwudhu‟ apabila memakan daging unta? Jawab baginda: Ya.“Seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah s.a berkata: Nabi s. Jika sebaliknja. Lalu baginda membasuh (berwudhu‟). Tiba-tiba sakit itu menyerang lagi dan baginda terus pingsan. 11.h berkata: “Makan daging unta membatalkan wudhu‟ serta merta sama ada dimakan secara mentah atau dimasak dan dalam keadaan tahu atau jahil. jil. Apabila sedar baginda bertanya lagi: Adakah orang ramai telah solat? Jawab Aisyah: Belum. Baginda berkata: Bawakan air wudhu‟ yang berada dalam Mikhdhab (sejenis bekas) itu untukku. jil. pengsan dan sebagainya. 1.” (Rujuk alMughni.” (Rujuk al-Ausot. Aisyah berkata: Baginda duduk lalu membasuh (berwudhu‟).w. Tiba-tiba sakit itu menyerang lagi dan baginda terus pengsan.h berkata: “Ulama sepakat mewajibkan berwudhu‟ bagi sesiapa yang tidak sedar . Ibn al-Mundzir r.

seperti air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. permulaan atau penghabisan diantara persucian itu dicuci dengan air yang bercampur dengan tanah. jil.a. Najis dari segi „ainnya terbahagi kepada dua: a. Rasulullah saw bersabda: “sucinya tempat (perkakas)mu apabila dijilat anjing adalah dengan mencuci tujuh kali. . Najis Mughaladhah : yaitu njis yang berat yakni yang timbul dari najis anjing dan babi. 156) Macam-macam Najis dan Tata cara Mensucikannya: Najis menurut bahasa artinya kotoran.” (H. Najis haqiqiyy. sedang menurut syara‟ berarti yang mencegah sahnya shalat. kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai tujuh kali dan salah satunya dicuci dengan air yang tercampur tanah.w bahawa baginda telah mengalami sakit lalu berwudhu‟ sehingga menyebabkan baginda pengsan. Kami telah meriwayatkan dengan sanad yang tsabit daripada Rasulullah s. Ia terbahagi kepada tiga : 1.R At-Tirmidi) 2. 155. ms.disebabkan gila atau pengsan. Cara mensucikannya ialah lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu.” (Rujuk al-Ausot. 1. Najis Mukhaffafah : yaitu najis yang ringan. iaitu benda kotor sama ada beku atau cair dan sama ada dapat dilihat atau tidak.

Walaupun begitu. Najis yang dapat dimaafkan.R Abu Daud dan Nasa‟i) 3. Najis Mutawassithah dapat dibagi menjadi dua bagian : a. air kencing. Cara mensucikannya dengan menghilangkan zat (bendanya) lebih dahulu hingga hilang rasa bau. atau tayammum apabila ketiadaan air atau uzur daripada menggunakan air. Najis Mutawassithah : yaitu najis yang sedang. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan sederhana seperti darah yang sedikit dan percikan air kencing.” (H. 2. Darah binatang yang tidak mengalir darahnya seperti kutu. yaitu najis yang lain selain yang tersebut dalam najis ringan dan berat. cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air pad belas najis itu. . dan warnanya. bangkai (selain bangkai ikan. darah kudis atau kurap dan nanah. Najis yang dimaafkan Tiada sebarang najis yang dimaafkan. Rasulullah saw bersabda : “barang yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci. Najis hukmiy. begitu juga untuk memudahkan dan bertolak ansur kepada umatnya. kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih. b. Najis „aniyah: Yaitu najis yang bendanya berwujud. belalang dan mayat manusia). agas dan pijat. b.Cara mensucikan. seperti bekas kencing. syara` memberi kemaafan terhadap kadar benda najis yang sedikit yang sulit untuk dielakkan. cukup dengan memercikan air pada benda yang kena najis itu sampai bersih. c. sedangkan bela terkena air kencing laki-laki cukup dengan memercikan air padanya. Seperti: Kotoran manusia atau binatang. yaitu kekotoran yang ada pada bahagian tubuh badan iaitu hadath kecil yang dapat dihilangkan dengan berwudhu‟ dan hadath besar (janabah) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Darah jerawat. arak yang sudah kering. Oleh yang demikian. najis-najis berikut adalah dimaafkan: 1. darah bisul. Najis hukmiyah : yaitu najis tidak berwujud bendanya. nyamuk. nanah darah. 3.

hingga setelah selesai sang badui menunaikan hajatnya maka Rosululloh meminta air kemudian di siramkan ke bekas kencing tersebut. maka berdirilah para sahabat hendak menghentikannya. ^_^ . adalah air bening lekat-lekat yang keluar dari kemaluan ketika syahwat. namun Rosululloh sollallohu'alaihi wasallam bersabda : "Biarkanlah dia dan jangan mengganggunya " ." Hadits sahih riwayat Abu Dawud : 385. air kurap atau kudis. maka tanah/debu sebagai menyuci baginya. 2. ini terjadi baik pada pria maupun wanita. bahwasannya seorang arab badui datang ke masjid kemudian kencing didalamnya. 3. najis lalat. keluar dengan tidak memancar dan tidak menyebabkan badan menjadi lemas setelahnya. Madzi. kencing tidak lawas. terkadang keluar tanpa disadari. HR Bukhari (6025) Muslim (284). Benda yang termasuk najis : 1. Air kencing manusia Berdasarkan hadits nabi : ‫ؽ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫ؼ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ Dari hadits Anas bin Malik radhiyallohu'anhu. Tempat berbekam. Tahi manusia Berdasarkan sabda nabi Muhammad Sollallohu'alaihi wasallam : ‫ب‬ ،‫ى‬ ‫ؼ‬ ‫ئ‬ "Jika sendal salah seorang diantara kalian menginjak kotoran. darah istihadhah.4.

wadi.Madzi adalah najis berdasarkan Sabda Rosululloh sollalohu'alaihi wasallam kepada sahabat yang bertanya mengenai madzi : "‫ق‬ ‫ي ص يب‬ ‫ي ع‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫سؽي " ي‬ ‫ك‬ ‫يض تي‬ Nabi bersabda : "Hendaknya ia mencuci dzakarnya kemudian berwudhu" HR Bukhari (269) Muslim (303). Berdasarkan hadits : . adapun wadi adalah air bening pekat yang biasa keluar setelah buang air kecil. Darah menstruasi adalah najis berdasarkan hadits Asma' : ‫بث‬ ‫ث‬ " ‫ت‬ ‫غ؟‬ ‫ف‬ ‫ػ‬ " ‫ث‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ث‬ Seorang sahabiah datang kepada Rasulullah sollallohu'alaihi wasallam bertanya " Pakaian salah seorang dari kami terkena darah haidh. Dari hadits diatas dapat kita ketahui bagaimana cara membersihkan pakaian dari darah haidh. 6." HR Baihaqi dan disahihkan Al Albani dalam kitab sahih sunan abu dawud (190). 4. Adapun mani maka mewajibkannya mandi. HR Bukhari (227) Muslim (291). maka apa yang harus ia perbuat? Rasulullah menjawab : "Hendaknya ia mengeriknya kemudian mencucinya dengan air. Darah Haidh. Wadi. dan madzi. kemudian (tidak apa-apa) ia shalat dengannya". ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ،‫ي‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫ك‬ " ‫ك‬ ‫ػ س‬ ‫ؿ‬ ‫ػ‬ " Dari sahabat Ibn 'Abbas radhiyallohu'anhu berkata " Mani. dan ini juga najis menurut kesepakatan ulama. 5. Kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya. adapun wadi dan madzi maka ia ( Rasulullah ) berkata cucilah dzakarmu kemudian berwudhulah sebagaimana wudhumu ketika hendak sholat.

7. kecuali kalau makanan itu bangkai. berdasarkan firman Alloh dalam Al Qur'an : ‫ؼ‬ ‫ـ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫س‬ ‫ؿ‬ ‫ػ‬ ‫ؽ‬ ‫ؿ‬ "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Air liur anjing adalah najis. maka sesungguhnya . Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa. berdasarkan Sabda Nabi sollallohu'alaihi wasallam : ‫ب‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ؾ‬ "Sucinya tempat air kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali. Air liur anjing. maka beliau mengambil batunya dan membuang routsah sembari berkata " Dia itu rijs (najis)". HR Bukhari (156). sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. kemudian memerintahkanku " Datangkan kepadaku 3 buah batu" maka aku hanya mendapati 2 batu dan routsah (kotoran himar). HR Muslim (279). Daging babi selain haram juga najis. atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu rijs (najis) atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.‫ػ‬ " ‫ث‬ ‫ح‬ ‫ز‬ ‫أ‬ ‫ػ‬ ‫ث‬ ‫ؼ‬ " ‫ث ث‬ "‫س‬ ‫ػ‬ Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallohu'anh berkata : Nabi sollallohu'alaihi wasallam hendak buang hajat. sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. dan yang paling pertama dengan menggunakan debu (tanah)". Daging Babi . 8.

adapun dua bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Kecuali 3 bangkai berikut maka tidak najis : 1. Karena Rosululloh sollallohu'alaihi wasallam telah bersabda: : ‫ت‬ "Telah dihalalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. maka tidaklah najis. Tulang." HR Bukhari (3320) 3. ‫ى‬ ‫ػ‬ ‫ث‬ ‫ـ‬ ‫ش ب‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ‫ى ش‬ ‫أل‬ "Jika minuman salah seorang diantara kalian dihinggapi lalat maka hendaknya ia celupkan lalat itu kedalam minumannya kemudian menbuangnya. berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Imam Az Zuhri secara mu'allaq namun dengan sighat Jazm sehingga haditsnya menjadi sahih : . dan bulu bangkai. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya. kuku. tanduk. 9. QS Al An'am : 145. Bangkai. karena sesungguhnya pada salah satu sisi sayapnya (lalat) itu mengandung penyakit dan pada sisi yang lain terdapat penawarnya. Maka ia najis dengan kesepakatan ulama berdasarkan hadits : ‫ؾ إل ب‬ "Jika kulit (bangkai) telah disamak maka ia telah suci" HR Muslim (366). Ikan dan belalang. dan dua darah yaitu hati dan limpa " Hadits sahih riwayat Ibnu Majah (3218.3314) 2. yaitu hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan alat secara syar'i.Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Sebagaimana sabda Rosulullah sollallohu'alaihi wasallam ‫غ‬ "Apa-apa yang terpotong dari binatang ternak sedang ia masih hidup maka itu adalah bangkai" HR Tirmidzi (1480). Ibn Majah (3216). . Air liur binatang buas atau binatang yg dagingnya haram dimakan. maka bekas minumnya suci. Ketika Rasulullah ditanya mengenai air yang berada di tempat terbuka. Apa-apa yang terpotong dari anggota badan hewan sedangkan ia masih hidup. beliau bersabda : "Jika air tersebut lebih 2 qullah maka tidang mengandung najis" Hadits Sahih Abu Dawud (63).dan sesungguhnya dia adalah termasuk binatang yang biasa berkeliaran diantara kalian. 12. berdasarkan sabda Rasulullah sollallohu'alaihi wasallam mengenai kucing : ‫س‬ ‫ت‬ ": ‫ػ‬ ‫ت"ػ‬ "Sesungguhnya dia tidaklah najis. Kecuali Kucing. mereka tidak mempermasalahkannya". Abu Dawud (2858). ، ‫أل‬ ‫ػ‬ ‫ؼ‬ ‫س‬ "Sesungguhnya Alloh dan RasulNya melarang kalian dari daging himar (keledai) yang jinak. dan air bekas minum binatang buas. 10.‫ي‬ – ‫ؿ‬ ‫ػظ‬ – ‫ت‬ ‫أس‬ ، ‫ف ؼ‬ " "Berkata Imam Az Zuhri : "Aku mendapati ulama salaf bersisir dan berminyak dengannya." Sahih HR Imam Ahmad (5/303). 11. karena sesungguhnya dia itu najis" HR Muslim (1940). Daging hewan yang tidak dapat dimakan (haram).

Macam-macam Hadats a. dalam kondisi seperti ini dilarang (tidak sah) untuk mengerjakan ibadah yang menuntut keadaan badan bersih dari hadats dan najis. dan nifas) dari qubul (kemaluan) dan dubur (anus) seperti : buang angin. Menyentuh kubul. Contoh hadas kecil: 1. ‟itikaf. darah haid. seperti shalat. 4. darah haid. Hadats kecil. apabila hilang akal. Menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim tanpa adanya pembatas. artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci jadi tidak boleh shalat. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib/tayammum. yaitu keadaan tidak suci menurut ketentuan syara disebabkan keluarnya (selain sperma. Mabuk. Menyentuh dubur. Dengan demikian. 2. mandi wajib. b. Juga. thawaf. hadats adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudhu. 3. dan tidur nyenyak. dan nifas. Adapun menurut terminologi (istilah) Islam. yaitu keadaan tidak suci menurut ketentuan syara disebabkan keluarnya sperma. Contoh hadas besar : . buang air kecil atau besar. Hadats besar.Pengertian Hadats Hadats secara etimologi (bahasa). dan tayamum. Cara mensucikannya dengan wudhu/tayammum.

Masa haidh paling pendek adalah sehari semalam. namun biasanya adalah sembilan bulan. “Kami berangkat dan tidak ada yang ingin kami lakukan kecuali menunaikan haji. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. dalam Al quran Surah Al Maidah Ayat 6.” (QS Al Maidah: 6) Hukum Haid dan Nifas Haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan cara yang sehat. Umur perempuan mengalami haidh paling sedikit adalah sembilan tahun. Biasanya empat puluh hari. Ketika kami berada di Sarf. Biasanya selama enam atau tujuh hari. Keluar darah saat haid. Mengenai haidh. Istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada hari-hari haidh dan nifas. Jangka waktu hamil paling sedikit adalah enam bulan. „ada apa denganmu? Apakah engkau mengeluarkan darah?‟ Saya menjawab. „Ini adalah perkara yang ditetapkan . bukan karena melahirkan. Beliau bertanya. Penjelasan : 1. yang artinya : “Dan jika kamu junub. Bukhari (290) dan Muslim (1211) meriwayatkan dari Aisyah rodhiyallohu „anhaa-. Masa nifas paling pendek adalah sejenak.    Nifas. dia berkata. Firman Allah swt. saya haidh. sedangkan paling lama adalah enam puluh hari. Kemudian Rosululloh -shollallohu „alaihi wasallam. sedangkan paling lama adalah lima belas hari. „Ya‟ Beliau bersabda. Berhubungan uintim. maka mandilah kamu. Keluarnya mani yang terjadi karena mimipi atau hal lainnya. sedangkan paling lama adalah empat tahun. Masa suci paling sedikit diantara dua haidh adalah lima belas hari dan tidak ada batasan jangka waktu paling lamanya. Warnanya merah kehitam-hitaman.menemuiku ketika aku sedang menangis.

Jika darahnya memang seperti itu.oleh Allah kepada anak-anak perempuan Adam. maka tinggalkanlah shalat. . maka berwudhulah dan shalatlah.dan bertanya. maka bersihkanlah darah dari dirimu dan shalatlah. Abu Dawud (286) dan selainnya meriwayatkan dari Fathimah binti Abu Hubaisy bahwa dia mengalami istihadhah. dan suci adalah berdasarkan penelitian. janganlah engkau thawaf di Baitulloh!‟” Dalam riwayat lain. Jika berakhir waktunya.lalu bersabda kepadanya. maka warnanya hitam dan dikenal. “Wahai Rosululloh! Saya adalah perempuan yang sedang mengalami istihadhah.” Sarf adalah nama sebuah daerah di dekat Mekkah. Banyak fenomena yang membuktikannya. Jika engkau mengalami haidh. Bukhari (226) dan Muslim (333) meriwayatkan dari Aisyah -rodhiyallohu „anhaa-. Itu hanyalah cucuran darah. yaitu meneliti berbagai kejadian dan realita. 4. dia menceritakan bahwa Fathimah binti Abu Hubaisy datang menemui Nabi shollallohu „alaihi wasallam. َ َ َ َ َ ِ َّ ‫اِذا كاٌَ دو انحٍْضح فَاََِّهُ اَسىد ٌُعْرفُ فَاِذا كاٌَ ذنِكَ فَاَيسكً عٍَ انصَلَج فَاِذا كاٌَ ْاَخر فَرَىضًِِ وَهًِّ فَاًََِّا ُُى‬ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ ْ ِ ِ ْ ِ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ِ ٓ‫عرْ ق‬ ِ Jika itu adalah darah haidh. Jika darahnya tidak seperti itu. maka jangan mengerjakan shalat. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. nifas. Namun demikian. Nabi -shollallohu „alaihi wasallam. “Sampai engkau suci. 3. Bolehkah saya meninggalkan shalat?” Beliau bersabda : َّ ًِّٓ‫اًََِّا ذنِك عرْ ق ونٍَْس تِحٍْض، فَاِذا اَقثَهَد حٍْضرُك فَاذركً انصَلَجَ، فَاِذا ذَُة قَدرَُا فَاغسهًِ عُك اندو وَه‬ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ِ ْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ ْ َ ٍ َ َ َ ِ ِ َ َ Itu hanyalah cucuran darah. Penentuan jumlah hari maupun umur seorang wanita mulai mengalami haidh. bukan haidh. Maksud pertanyaan Rosululloh “Apakah engkau mengeluarkan darah?” adalah “Apakah engkau haidh?” 2.

” Ini berdasarkan kebiasaan dan tidak mustahil jika lebih. sedangkan menyusui selama dua tahun. Sebab tidak terdapat hadits berbunyi demikian dalam berbagai kitab hadits yang ada. Ringkasnya.tidak mengerjakan shalat selama empat puluh hari. maka waktu hamil adalah selama enam bulan. jawabnya bukan hadits Nabi SAW. 5. sejauh pengetahuan kami. dia berkata. Namun kalau ditinjau apakah . Dalil jangka waktu hamil paling sedikit adalah firman Allah -subhaanahu wata‟ala: ْ َ ۚ ‫وحًهُهُى وفِصهُهُى ثَ َٰهَثُىٌَ شهرً ا‬ َ َٰ َ َْ َ Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (Al-Ahqaaf [46]: 15) Beserta firman-Nya. (Luqmaan [31]: 14) Jika jumlah waktu hamil dan menyapih adalah tiga puluh bulan. “Perempuan-perempuan yang mengalami nifas pada masa Rosululloh -shollallohu „alaihi wasallam. jika ditinjau apakah ungkapan itu hadits Nabi SAW atau bukan. namun hanya sekedar peribahasa atau kata mutiara yang baik atau Islami.Abu Dawud (311) dan selainnya meriwayatkan dari Ummu Salamah -rodhiyallohu „anhaa-. ٍٍ‫وفِصهُهُو فِى عَاي‬ َ َٰ َ ِ َْ Masa menyapihnya adalah selama dua tahun. Konsep Kebersihan Sebagian dari Iman Ungkapan ”Kebersihan Sebagian Dari Iman” (Arab : an-nazhaafatu minal iimaan) sebenarnya bukanlah hadits Nabi SAW. Dalil yang menunjukan waktu biasanya dan paling lama adalah berdasarkan penelitian.

Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab AsySyakhshiyyah Al-Islamiyah Juz III hal.” Suci dan bersih itu berbeda. Kifayatul Akhyar. Bingkisan Seberkas 77 Cabang Iman (Terj. Muslim. II/57. Ahmad. Namun arti hadits Nabi tersebut adalah. Suci (thahir) adalah keadaan tanpa najis dan hadas. dan bukannya ”Kebersihan itu sebagian daripada iman. ada hadits sahih dari Nabi SAW yang mirip dengan kalimat ”Kebersihan Sebagian Dari Iman”. (Taqiyuddin al-Husaini. bukan kebersihan (an-nazhafah). 174 menyebutkan kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Al-Ashlu fi dalalah an-nushush asy-syar‟iyah huwa al-ma‟na asy-syar‟iy “Arti asal nash-nash syariah [Al-Qur`an dan As-Sunnah] adalah makna syar‟i. "Ath-thahuuru syatrul iimaan…” (HR. misalnya berwudhu. Sedang bersih (nazhif) adalah lawan dari kotor yaitu keadaan sesuatu tanpa kotoran. Hadits itu adalah sabda Nabi SAW yang berbunyi. Sajadah yang lama tidak . I/6). dan sebagainya. meskipun patut diketahui ath-thaharah secara makna bahasa artinya memang kebersihan [an-nazhaafah] (Taqiyuddin al-Husaini. hal.” Karenanya hadis Nabi SAW di atas hendaknya diartikan “Bersuci itu setengah daripada iman”. Tetapi dalam ushul fiqih terdapat kaidah bahwa arti asal suatu kata dalam al-Qur`an dan Al-Hadits adalah arti terminologis (makna syar‟i). Al-Jami‟ Ash-Shaghir. Imam Al-Qazwini. Kifayatul Akhyar. tempat.ungkapan itu Islami atau tidak. pada badan. baik hadas besar maupun hadas kecil. bukan arti etimologis (makna bahasa). 66-67). Sesuatu yang kotor bisa saja suci.” Kata ath-thahuuru dalam hadits itu artinya tiada lain adalah bersuci (aththaharah).”Bersuci [thaharah] itu setengah daripada iman…. Mukhtashar Syu‟abul Iman Li Al-Imam Baihaqi). dan Tirmidzi) (Lihat Imam AsSuyuthi. Memang. Sebab ungkapan itu didukung oleh sebuah hadits hasan seperti yang akan kami sebutkan. tayammum. air. Bersuci (thaharah) adalah aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci itu. meski ini tentu kurang afdhol. atau mandi junub. I/6). jawabnya Islami. pakaian.

bahwa menjaga kebersihan segala sesuatu merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. 1100 Hadits Terpilih. bukan najis seperti kotoran binatang. Demikian pula sesuatu yang bersih juga tidak otomatis suci. Kesimpulannya. karena dia telah beriman bahwa Allah SWT adalah Dzat Yang Mahabersih (nazhiif). Maksudnya hanya menjadi pandangan khas di kalangan umat Islam. Al-Jami‟ Ash-Shaghir. kalimat ” Kebersihan Sebagian Dari Iman” merupakan ungkapan yang baik (Islami). dan bukan ” Kebersihan Sebagian Dari Iman.” Namun demikian. yakni sabda Nabi SAW : ”Sesungguhnya Allah Ta‟ala adalah baik dan mencintai kebaikan. Walhasil. Seorang muslim yang berhadats besar (misal karena haid atau berhubungan seksual) bisa saja tubuhnya bersih sekali karena mandi dengan sabun anti kuman atau desinfektan. I/70. yang ada adalah hadits Nabi SAW yang berarti ”Bersuci Adalah Sebagdian Dari Iman”. 1993. yaitu diakui baik oleh umat Islam maupun umat non Islam. dermawan dan mencintai kedermawanan. mulia dan mencintai kemuliaan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. dia tetaplah tidak suci alias masih berhadas besar. Ungkapan itu dapat diberi arti. yang sifatnya tidak universal.” (HR. . Sedang bersih atau kebersihan berkaitan dengan fakta empiris yang universal. 311). karena didukung sebuah hadits yang menurut Imam Suyuthi berstatus hasan. Kembali ke masalah hadits di atas. Tapi selama dia tidak meniatkan mandi junub. bersih dan mencintai kebersihan. Hadits di atas menunjukkan bahwa kebersihan (an-nazhafah) merupakan sesuatu yang dicintai Allah SWT. Muhammad Faiz Almath.dicuci adalah kotor. Tirmidzi) (Lihat Imam As-Suyuthi. hal. Tapi tetap disebut suci selama kotoran yang menempel hanya sekedar debu atau daki. Maka dari itu ungkapan ” Kebersihan Sebagian Dari Iman” kami katakan sebagai ungkapan yang baik atau Islami karena ada dasarnya dalam Islam yaitu hadits riwayat Tirmidzi di atas. cetakan keenam. [Jakarta : GIP]. suci atau bersuci berkaitan dengan keyakinan seorang muslim.

(c) kertas yang tertulis nama Allah S. kertas. Sabda Rasulullah SAW: Bila salah seorang antara kamu pergi buang air hendaklah beristinjak dengan tiga biji batu. Menggunakan kedua-duanya (air dan batu atau benda-benda kesat) dalam satu masa sebagai alat istinjak adalah lebih afdal (baik). . keras dan kering seperti batu. atau batu atau benda-benda kesat. daun kering. Istinjak boleh dilakukan dengan air.W.Istinjak 1. Alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinjak termasuklah: (a) air mutlak. Alat-alat yang diharamkan untuk beristinjak termasuklah: (a) bahan-bahan makanan seperti roti.. 3. Istinjak ialah menghilangkan najis yang keluar dan qubul dan dubur selepas membuang air kecil atau air besar dengan menggunakan alat-alat instinjak. ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. dan sebagainya. kerana demikian itu cukuplah untuknya(Riwayat An-Nasai dan Abu Daud). (b) benda-benda yang kesat. Hukum istinjak adalah wajib apabila seseorang itu membuang air besar atau kecil.T. 2. (b) tulang-tulang binatang. kayu.

(b) menggunakan benda kesat atau batu. iaitu: (a) alat tersebut kering dan bersih. o menyapu tempat keluar najis dengan batu sehingga hilang najis tersebut. wajib diulang sehingga benar-benar suci. Istinjak boleh dilakukan dengan tiga cara iaitu : (a) menggunakan air mutlak. o hendaklah dicalitkan tempat keluar najis sebanyak tiga kali.T.Cara Beristinjak 1. Selepas selesai beristinjak. 3. dan warnanya 2. (c) menggunakan air dan batu. kita disunatkan membaca doa memohon kepada Allah S. dibersihkan dengan air untuk menghilangkan rasa. o kemudian. dan warna najis tersebut. (b) alat tersebut bukan daripada benda yang diharamkan seperti makanan atau yang seumpama dengannya. hendak disapukan pada tiga penjuru batu tersebut. . rasa. supaya kita tergolong dalam golongan yang bersih dan beramal soleh. rupa. o bersihkan tempat keluar najis hingga suci dan dan bersih o pastikan hilang bau. (c) najis tersebut masih belum kering. o sekiranya masih belum bersih. o jika menggunakan satu batu. Beristinjak dengan benda-benda kesat mempunyai beberapa syarat.W. bau.

dengan khusyuk. (e) disapu sebanyak tiga kali. (f) tidak ada benda-benda lain yang melekat di tempat keluar najis. tetapi sekiranya belum bersih hendaklah diulang lagi sehingga bersih. .(d) najis tersebut tidak beralih daripada tempat asalnya. Hikmat-hikmat beristinjak termasuklah: (a) menjauhkan diri daripada kuman yang membawa penyakit.W.. (e) supaya anggota badan tidak dijangkiti oleh pelbagai penyakit. (c) dapat mengerjakan ibadat kepada Allah S.T. (d) mengelakkan daripada dipandang jijik oleh orang lain. (b) supaya badan dalam keadaan sihat dan bersih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful