P. 1
12 - Kkd2063 - Unit 9 - Etika Profesion Perguruan Dan Pembangunan Sahsiah-1

12 - Kkd2063 - Unit 9 - Etika Profesion Perguruan Dan Pembangunan Sahsiah-1

|Views: 79|Likes:
Published by Narimah Hashim

More info:

Published by: Narimah Hashim on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah

| 128

UNIT 9 ETIKA PROFESION PERGURUAN DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan maksud etika. 2. Membincangkan konsep etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Mengaitkan kod etika perguruan dengan amalan guru di sekolah. 9.1 PENGENALAN

Rajah 9.1 Adakah ini merupakan etika seorang insan yang bergelar guru ?

ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 129 Rajah 9.2 Inikah guru yang para pelajar nanti-nantikan? Sebagai seorang guru. guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia.1 dan 9. Sebagai sebuah kerjaya keguruan. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. Selain itu terdapat kes di mana guru . berketerampilan. Media juga turut melaporkan kes-kes lain seperti guru memukul murid. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi.2 di atas. perniagaan dan sebagainya. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik. Jelasnya. akauntan. kejuruteraan. perubatan. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. Pada pendapat anda. anda mungkin boleh memahami situasi dan pandangan masyarakat terhadap guru seperti dalam Rajah 9. mengapakah keadaan sebegitu berlaku dalam kalangan guru? P erguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. kaunseling. ibu bapa pelajar.

. Oleh yang demikian. Mari sama-sama kita fikirkan mengenai kepentingan menjadi guru yang beretika dan keperluan mengikuti etika perguruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 18 September 2008). maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan. ‘Kami guru Malaysia. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik. Sekiranya anda mengetahuinya. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan ‘Tatasusila Profesion Perguruan’. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. Sejauhmanakah anda mengetahui kod etika perguruan yang telah diwartakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia? b. . yang bertanggungjawab dan berkebolehan. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu. Bakalbakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia. guru sesungguhnya mempunyai beban yang berat untuk dilaksanakan bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berketerampilan. buat refleksi dapatan tersebut dengan menjawab soalan berikut: a. Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada... Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar..’ Dari penyataan ikrar dan kod etika perguruan di atas.. sejauh manakah anda mematuhi kod etika perguruan berkenaan? . Selepas anda selesai. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia..Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 130 menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya. yang taat setia. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu.

Sistem dasar ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. Di samping itu. Jadi jelas bahawa etika dan moral adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 131 9. Dari aspek kerjaya pula. iaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Menurut para sarjana. bernegara hingga pergaulan hidup peringkat global diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. sempurna. juga etika melihat secara khusus mengenai tingkah laku manusia yang dikira patut atau tidak patut dilakukan selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima oleh semua masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Manakala menurut The Oxford School Dictionary (1994). Manakala moral pula menurut Keith (2006). dan menghindari perkara-perkara tindakan yang buruk (Keith. sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. keguruan. Morals itself is defined as concerned with goodness or badness of character or disposition or with the distinction between right or wrong. adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin. iaitu ‘Mos’ dan dalam bentuk jamaknya ‘Mores’. berkhemah dan berkesan. tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbezaan.2 Pengertian Etika E tika (etimologi). baik atau buruk dan lain-lain). Etika berkaitan dengan norma-norma. kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik dan buruk yang boleh atau tidak boleh diikuti. pengubatan dan sebagainya (Hasan Langgulung. 2002). merujuk ‘to that part of human behavior that can be evaluated in terms of right or wrong’. yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Mengikut William (1971). Dalam pergaulan hidup bermasyarakat. . Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya. Oleh itu berdasarkan pengertian di atas jelas bahawa etika berkaitan dengan pembuatan keputusan bagi semua jenis tindakan di mana tindakan-tindakan tersebut membawa seseorang itu untuk berinteraksi dengan orang lain secara berprotokol. ia merupakan aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. yang bererti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan). 2006). etika tidak lain adalah aturan perilaku. berasal dari bahasa Yunani adalah ‘Ethos’. Etika juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. to be good or bad or in some similar way‘ (Sains normatif mengenai perilaku manusia dalam masyarakat dimana sains ini menentukan sesuatu perilaku sebagai betul atau salah. etika ialah ‘The normative science of the conduct of human beings living in societies – a sciene which judges this conduct to be right or wrong. serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Hal inilah yang mendasari kesuburan dan perkembangan etika dalam masyarakat kita. nilai-nilai. Science of Morals.

adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Kamus Dewan. 2005). Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 132 Kesimpulannya. Tuliskan secara ringkas.3 Senario di bilik darjah yang melibatkan etika perguruan . 4. etika merupakan: 1. 1994). 2. apakah yang anda faham tentang konsep etika dan moral. Etika : _____________________________________________________________________________ Moral : _____________________________________________________________________________ Rajah 9. Satu sistem dasar akhlak. 3. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Dari persepktif Islam. Prinsip moral atau set prinsip moral (The Oxford School Dictionary.

3.3 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut: Rajah 9. apakah yang boleh anda fikirkan berkenaan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas jika dikaitkan dengan etika perguruan? Catatkan secara ringkas apa yang anda fikirkan berkenaan etika guru dalam gambar tersebut.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 133 Berdasarkan Rajah 9. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 9.4 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia .

Kementerian 9. tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 134 Secara berpasangan bincangkan setiap etika kerja yang digariskan oleh Pelajaran Malaysia berdasarkan contoh-contoh yang sesuai. Setiap profesion menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Laporan Suruhanjaya DiRaja Mengenai Perkhidmatan Perguruan . Kementerian Pelajaran telah berusaha sejak dari dahulu lagi untuk menjadikan bidang perguruan ini sebagai satu kerjaya yang profesional. Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing.5 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 9.5 ETIKA PROFESION PERGURUAN Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara.4 NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia. pelajar. Nilai-nilai tersebut ialah: Rajah 9.

n. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu dalam kalangan murid-muridnya dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. Dia haruslah menumpukan separuh perhatian terhadap keperluan tiap-tiap muridnya. i. b. l. e. j. Dia haruslah tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid-muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaranbayaran yang disahkan. telah mencadangkan supaya diadakan Etika Profesion Perguruan (EPP) bagi Pembentukan Tatasusila Guru. m. Dia haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama dan kepercayaaan. 1971). Dia haruslah tidak mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid-murid. Kepentingan murid-muridnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan-kepentingan masyarakat. f. Dia harus menghormati hak tiap-tiap murid supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri murid-murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. intelek. d. Dia haruslah bertingkah laku terhadap murid-muridnya sebegitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. g. p. asal keluarga. Tangungjawab utama seseorang guru ialah terhadap murid-muridnya. persatuan atau persendirian. k. daya cipta dan rohani. Seorang guru tidak harus bertingkah laku sebegitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. o. Dia haruslah tidak menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar. masyarakat awam dan negara. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. jantina. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna. . h. akademik dan status-status lain. agama. Dia haruslah tidak bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. c. bahasa.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 135 Malaysia Barat (Laporan Aziz. Dia haruslah bertingkah laku sebegitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap muridmurid. tempat asal.matlamat yang diterima oleh masyrakat. intelek. Dia haruslah bertugas sebagai ‘pengganti ibu bapa’ dalam usaha untuk membentuk tingkah laku murid-murid ke arah matlamat. warna. kepercayaan politik. Antara etika profesion perguruan yang perlu diikuti dan ditaati adalah: a.

Berdasarkan laman web di bawah. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja.com/watch?v=BfAGv__vcTs Empat Aspek Sumpah Janji Guru Malaysia Terhadap Negara 1. u. politik persendirian terhadap muridmuridnya. Dia haruslah tidak memaksakan kepercayaan.____________________________________________________________________________ 4. v. http://www.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 136 q.____________________________________________________________________________ . Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan.____________________________________________________________________________ 3.youtube. Dia haruslah tidak meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid-murid atau ahli-ahli masyarakat dalam manjalankan tugas-tugas profesionnya. ____________________________________________________________________________ 2. s. keagamaan. t. bincangkan empat (4) sumpah janji oleh guru Malaysia terhadap negara. Dia tidak harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain. iaitu berdasarkan kecekapan. r. Dia haruslah tidak mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian.

Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 137 A Berdasarkan kepada Etika Perguruan. rakan sejawatan. Rajah 9. terdapat 4 tanggungjawab utama seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar.6 ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM ETIKA PERGURUAN Berikut di bawah merupakan aspek-aspek penting yang terkandung dan menjadi rujukan dalam pembentukan Etika Perguruan Malaysia. masyarakat dan negara. dan ibu bapa.3 Tanggungjawab utama guru 9. Jelaskan setiap tanggung jawab tersebut beserta contoh-contoh yang sesuai.          Profesionalisme Integriti Kejujuran intelektual Neutraliti Akauntabiliti Berpakaian Berbahasa Pengurusan masa dan ketepatan waktu Membuat keputusan .

Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran. Bil 2/1982: 1.2 Tahun 1985 . Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5. memberikan bimbingan. Berdasarkan peraturan 4(2).Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 138 B Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah. 6/1985 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/1985: Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah/Pensyarah Di Maktab Perguruan.2 Tahun 1985 1. Waktu hadir ke kelas. 2. 2. Lain-lain Pegawai Dan Kakitangan Perkhidmatan pelajaran Di Pejabat Pelajaran Daerah Atau Bahagian. 3. Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Etika dan Pekeliling Sebagai Sumber Rujukan Pembentukan Etika Perguruan Etika Pakaian Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. huraikan apa perkara yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh guru dalam profesion keguruan? 9.Pakaian Masa Bekerja Dan Semasa menghadapi Upacara-upacara rasmi Bagi Pegawai-Pegawai Awam. Waktu hadir ke sekolah. Etika Pengurusan Masa SPI. Politeknik. Semak buku latihan murid. Mengajar ikut jadual waktuWaktu tidak mengajar(free period) 4. Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan yang telah termaktub. .

Mengadakan senarai semak kerja. Guru hendaklah mengajar ikut sukatan pelajaran dan jadual waktu yang diluluskan (mesti ditandatangani). pemantauan. Kawalan kerja. Sukatan Pelajaran P.(A) 531 Seksyen 8(1) Menyediakan Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan terkini yang sedang digunapakai. Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara mara/rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan c.U. melakukan gangguan seksual  Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri  Membuat bayaran tanpa menyemak kerja telah siap atau belum  Mengemukakan sijil sakit palsu . GB/Pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan salinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya pada tempat yang mudah dilihat di pejabat. bilik guru.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 139 Tanggungjawab Asas Guru P. Menggunakan kakitangan jabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendirian f. d. b. Menguruskan tender / sebutharga yang terdiri dari saudara mara.mutu/piawai dan semakan seperti senarai semak.22. Tatakelakuan/Larangan Peraturan 4 (2) a.(A) 531 Seksyen 8 (1) yang dikenakan penalti RM 500.  Berjudi di pejabat  Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah  Kesusahan berat kerana berhutang  Menerima keraian dari orang yang ada urusan rasmi. kantin. menghantar anak. bilik gerakan-VIN dipenjara 3 bulan atau denda RM 5 ribu b. Menguruskan perniagaan / pelaburan sendiri / isteri / anak / saudara mara / rakan-rakan dalam waktu pejabat / tugas rasmi. Mencemar memburukkan nama baik perkhidmatan awam seperti. c. refleksi P&P.U. Peraturan 6 (2): Mengadakan serta merta untuk pemeriksaan jadual waktu penggal semasa persekolahan. laluan utama. Sekiranya tidak akur adalah bersalahan mengikut P. Menggunakan kenderaan pejabat untuk kegunaan sendiri dan balik ke pejabat.00 Jadual Waktu Peraturan 6 (1) dan Peraturan 6(2) a.kerja setiap hari yang telah dilaksanakan.(A) Peraturan 11 a.U. b.penyeliaan dan penilaian program/aktiviti. Peraturan 6 (1): Mengadakan serta merta jadual semua mata pelajaran yang diajar. e.

Menghasut kakitangan kerajaan supaya jangan berusaha dalam menjalankan tugas. Psikologi Pendidikan. dasar Pendidikan Negara. kawan tolong punch. Hasil kutipan tersebut perlulah anda laporkan dalam bentuk folio.Teknologi Pendidikan.8 ISU-ISU DALAM ETIKA PERGURUAN Cetek pengetahuan mengenai FPK.  Membawa keluar fail peringkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan. Objektif mata pelajaran dan Penilaian Perintah Am (Bab A hingga G) menyebabkan timbulnya pelbagai isu dalam kerjaya perguruan. 9. tidak diurus dan berbau. tanpa kebenaran dan tanpa sebab yang munasabah Ingkar perintah. Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya diperlukan. berjubah. memakai baju berlengan pendek dan memakai kasut sukan yang tidak sesuai dengan urusan rasmi. j. Tidak memakai tanda nama Kehadiran a. datang lambat. keluar sekolah waktu pejabat bagi menguruskan hal peribadi seperti ke pasar.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 140 g. Rambut melebihi kolar baju. b. Etika Perguruan. Perempuan: Memakai pakaian kurang sopan dengan baju tidak berlengan dan skirt yang pendek.  Masih tidak hadir setelah ketua jabatan mengarahkan supaya kembali bertugas Secara berpasangan. Kokurikulum. h. Tidak hadir tanpa cuti. Seperti:  Membantah atau melawan pegawai atasan. Semua ini anda boleh perolehi di KPM/JPN/PPD dan Sekolah tempat anda bertugas. berniaga. Lelaki: Tidak memakai tali leher dengan kemas dan teratur. menipu waktu kehadiran. Antara isu yang sering dibicarakan ialah: Pakaian a. Tanda Nama a. . pakaian vietnam/siam bukan pakaian kebangsaan Rambut a. temujanji hal-hal peribadi. Kurikulum.  Keluar negara tanpa kelulusan. i. dapatkan segala Peraturan/Pekeliling/Akta yang berkaitan dengan etika perguruan. Kerap ponteng.

Perofesion 6. 3.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 141 Adab a. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. d. tidak hantar buku rekod mengajar. 2. b. Menerusi kod etika. Berbahasa kesat kerana menganggap diri hebat dan lebih pandai dari ketua. Moral 4. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini berbeza dengan kod etika di negara lain. Etika 2. Duduk bersilang kaki. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dihayati. 5. 4. RUMUSAN Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai sejagat perguruan di Malaysia. diamal. tidak mengisi rekod kehadiran murid. Kod Etika Perguruan dianggap penting kerana: 1. c. Hasil kerja a.menghantar markah ujian. Tidak memberi hormat kepada rakan atau ketua jabatan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru. dipertahankan dan dikuatkuasakan. Tidak boleh ditegur dan mengugut perilakunya yang kurang beradab untuk tindakan disiplin/perkhidmatan. Kod Etika 3. Kod etika merupakan garis panduan untuk bertindak dan bertingkah laku. Lambat menyiapkan tugas-tugas seperti membina soalan. Sahsiah 5. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan sesuai dengan kehendak dan aspirasi negara dan masyarakat. 6. maka ia perlu dihayati dan diamalkan. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan. Pekeliling . KATA KUNCI 1.

London: Methuen. New York: South Western Educ Pub. Keith. Bagaimanakah seorang guru yang baik sentiasa dapat mengekalkan akauntibiliti mereka dalam profesion perguruan? c. Huraikan mana-mana empat Kod Etika Perguruan yang telah anda pelajari. (2005) Etika perguruan: Jaminan peningkatan profesionalisme. RUJUKAN Foo Say Fooi. (1971). The Oxford School Dictionary (1994). Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Utusan Malaysia. Ethics in the workplace. d. G. 18 September 2008 William. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta: Gaya Media Pratama Kamus Dewan (2005). L. Hasan Langgulung (2002). London: Oxford University Press.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 142 PENILAIAN KENDIRI a. . Pengenalan tamadun Islam dalam pendidikan. Serdang: Penertbit Universiti Putra Malaysia. (2006). Hasan Langgulung (1986). Terangkan empat tanggungjawab guru berdasarkan kod etika perguruan. An introduction to ethics. Apakah bentuk-bentuk tanggungjawab seorang guru terhadap rakan sejawat dalam profesion perguruan? b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Peralihan paradigma dalam pendidikan Islam dan sains sosial.

Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa  Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat. emosi.  Adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor-faktor ekonomi.  Merahsiakan segala maklumat sulit dan tidak akan membocorkannya. menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan keturunan dan agama. masyarakat dan negara. jasmani. c. . Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawatan  Tidak membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru.  Perawakan yang baik dari segi pakaian.  Membantu rakan sejawatan terutamanya mereka yang baru menyertai profesion perguruan.  Memupukkan sikap dalam diri pelajar dengan nilai yang membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia . d. pertuturan serta memberi contoh yang baik kepada pelajar. dan ibu bapa. sosial.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. bertanggungjawab dan berguna. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat Dan Negara  Tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh mencemarkan nama baik negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. politik. Tanggungjawab Terhadap Pelajar  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. keturunan dan agama. Tanggungjawab Seorang Guru a. mental. Jelaskan setiap tanggungjawab tersebut beserta contoh-contoh yang sesuai.  Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. rakan sejawatan.  Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata dan melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa. b . terdapat 4 tanggungjawab utama seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar.  Menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 143 JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Berdasarkan kepada Etika Perguruan.

Seperti.  Membantah atau melawan pegawai atasan. Mencemar memburukan nama baik perkhidmatan awam seperti:  Berjudi di pejabat.  Mengemukakan sijil sakit palsu. d.  Membuat bayaran tanpa menyemak kerja telah siap atau belum. tanpa kebenaran dan tanpa sebab yang munasabah. Menggunakan kenderaan pejabat untuk kegunaan sendiri pergi ke dan balik ke pejabat. Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan yang telah termaktub. Menguruskan tender/sebut harga yang terdiri dari saudara mara. Menguruskan perniagaan/pelaburan sendiri/isteri/anak/saudara mara/rakan-rakan dalam waktu pejabat/tugas rasmi. Pergi berburu di padang datar Dapat rusa berbelang kaki Kalau berguru kepalang ajar Bagaikan bunga kembang tak jadi . j.  Menggunakan wang tabung amanah utk kegunaan sendiri.  Menerima keraian dari org yg ada urusan rasmi.  Keluar negara tanpa kelulusan. b.  Membawa keluar fail terperingkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan. c. f. h. huraikan apa perkara yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh guru dalam profesion perguruan? Peraturan 4(2) Seorang Pegawai Tidak Boleh a. i.  Kesusahan berat kerana berhutang. melakukan gangguan seksual.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 144 B Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah. Tidak hadir tanpa cuti.  Masih tidak hadir setelah ketua jabatan mengarahkan supaya kembali bertugas. Menggunakan kakitangan jabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendirian. Menyebelahi/memberi keutamaan kepada saudara mara/rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan. g. e. Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya diperlukan. Menghasut kakitangan kerajaan supaya jangan berusaha dalam menjalankan tugas. Berdasarkan peraturan 4(2). menghantar anak. Ingkar perintah.  Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->