INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

JPT TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

JABATAN : PENGAJIAN MELAYU TAJUK : PENTAKSIRAN KAJIAN TINDAKAN BAHASA MELAYU (BMM 3113) KUMPULAN : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PISMP) SEMESTER : TUJUH (7) (Ambilan Januari 2009)

HASIL PEMBELAJARAN: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Memahami kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan aplikasinya. Menguasai aspek asas pendidikan termasuk jenis penyelidikan dalam pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etika. Menganalisis dan membincang isu-isu terkini dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan. Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya. Memperoleh kemahiran merancang dan melaksana satu penyelidikan tindakan di sekolah. Memperoleh kemahiran menulis cadangan, laporan, dan artikel penyelidikan tindakan.

1

penambahbaikan  Soalan kajian Mendapatkan  Sumber literatur sumber dan  Subjek kajian maklumat yang  Merancang pelan tepat mengenai tindakan proses dan  Mengumpul data metodologi dalam  Refleksi: analisis menjalankan kajian dan huraian data tindakan. yang ditetapkan.  Jadual kerja  Perbelanjaan  Sumber rujukan SPESIFIKASI TAJUK SAHSIAH (15%) Sikap: Kerjasama Rujukan: Sumber literatur yang relevan dan tepat Kolaborasi    2 .JADUAL PENENTUAN TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK MATA PELAJARAN TAJUK PROJEK : BAHASA MELAYU : PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 (BMM 3113) ISI KANDUNGAN PENGUASAAN PEMINDAHAN ILMU ILMU (25%) (30%) Kebolehan dalam merancang dan Kebolehan dalam penyediaan melaksana dan rancangan mengaplikasi ilmu dan penyelidikan pengetahuan berkaitan mengikut kehendak serta perancangan dan susunan soalan. FOKUS TUGASAN PROJEK  Membuat catatan dan membina soalan kajian. sumber literatur dan subjek kajian Membuat kajian jurnal dan kajiankajian lepas Membuat rumusan dan mengaplikasi sumber dan bahan yang sesuai Menghasilkan proposal kajian tindakan PEROLEHAN ILMU (30%) Penyelidikan Tindakan: Guru pelatih dapat Rancangan dan merujuk dan cadangan membuat kajian literatur tentang  Konteks kajian tindakan  Fokus/ aspek berdasarkan tajuk amalan bagi yang dipilih. Kebolehan mengaplikasi bahanbahan daripada rujukan untuk digunakan dalam menyediakan rancangan penyelidikan tindakan Kebolehan menghubung kait antara bahan dalam rujukan dengan teks Kebolehan menulis kertas cadangan penyelidikan berdasarkan garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penyataan di atas. Salah satu langkah terbaik dalam menangani sesuatu masalah yang timbul di sekolah adalah dengan melakukan kajian tindakan. Membuat analisis dan membincangkan isu-isu terkini dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan.TUGASAN KERJA KURSUS PROJEK NAMA GURU PELATIH: INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU MATA PELAJARAN: PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 KOD KURSUS: BMM 3113 KUMPULAN: PISMP SEMESTER 7 TARIKH MULA: 29 JANUARI 2012 TARIKH HANTAR: 29 MAC 2012 Sebagai bakal guru anda perlu memahami dan tahu menganalisis dan membincangkan isu-isu terkini dalam pendidikan yang boleh dikaji dalam usaha meningkatkan amalan dalam pendidikan. Sehubungan dengan itu. Merujuk jurnal dan sumber yang berkaitan dengan kajian tindakan untuk mendapat maklumat tentang sumber literatur kajian anda. Menghasilkan cadangan penyelidikan tindakan yang lengkap. 3 . 2. guru pelatih mesti peka dengan masalah yang berlaku di sekolah dan mencari jalan penyelesaiannya. 3. anda hendaklah: 1. 4. Membuat tinjauan di bilik darjah dalam mengenal pasti fokus kajian yang akan dikaji.

Penulisan cadangan penyelidikan tindakan hendaklah mengandungi butiran seperti berikut: a) Tajuk kajian b) Nama penyelidik c) Nama jabatan dan institusi d) Isi kandungan e) Pendahuluan: f) Pengenalan Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu / Latar belakang kajian Isu kajian (masalah yang dihadapi. amalan. mengapa kajian ini perlu dijalankan?) Objektif Kajian Soalan kajian Kepentingan Kajian Definisi istilah Fokus Kajian g) Sorotan Literatur (tinjauan literatur mengenai teori. hasil kajian serta pendapat pengkaji lain tentang isu yang dikaji h) Perancangan dan Pelaksanaan Tindakan i) Metodologi/Reka Bentuk Kajian (kaedah melaksanakan penyelidikan) Kumpulan Sasaran (Latar belakang sekolah / Latar belakang murid) Pelaksanaan Tindakan Pengumpulan data (perancangan dan cara) Jadual pelaksanaan kajian tindakan Kos kajian Senarai rujukan (menggunakan sistem APA) j) Lampiran 4 .

3. dan grafik (jika ada) dan kolaborasi jelas. vi. iii. Amalan plagiat merupakan satu jenayah akademik.PANDUAN MELAKSANAKAN TUGASAN 1. iv. Penulisan cadangan ditulis sekitar 15 – 20 halaman (5000 patah perkataan) Disediakan oleh Disahkan oleh (MOHD ASIF BIN MOHD ALWI) Pensyarah Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Kota Bharu (NARITA MOHD NOOR) Ketua Jabatan Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Kota Bharu 5 . Tugasan dilaksanakan secara individu Terdapat penstrukturan tajuk yang jelas dan tepat Persembahan laporan adalah bersistematik dan ilmiah Persembahan kajian adalah seperti berikut: i.5 baris Penulisan rujukan menggunakan format APA Lampiran hendaklah dilabel – jadual. ii. 2. 4. graf. v. Fon Times New Roman Saiz huruf ialah 12 dan langkau 1.