HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN. Tuhan (Allah) adalah Pencipta segala sesuatu.

Dia menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaan-Nya yang lain. Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya fikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsi sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluk-Nya. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentauan-Nya. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat, jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah. Dengan demikian, dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah. Kedua pola ini dijalani secara seimbang, lurus dan teguh, dengan tidak menjalani yang satu sambil mengabaikan yang lain. Sebab memilih salah satu pola saja akan membawa manusia kepada kedudukan dan fungsi kemanusiaan yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya manusia tidak akan dapat mengejawentahkan prinsip tauhid secara maksimal. Pola hubungan dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas, artinya pola ini dijalani dengan mengharapkan keridloan Allah. Sehingga pusat perhatian dalam menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sedangkan hasil optimal sepenuhnya kehendak Allah. Dengan demikian, berarti diberikan penekanan menjadi insan yang mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, sehingga muncul manusia-manusia yang berkesadaran tinggi, kreatif dan dinamik dalam berhubungan dengan Allah, namun tetap taqwa dan tidak pongah Kepada Allah. Dengan karunia akal, manusia berfikir, merenungkan dan berfikir tentang ke-Maha-anNya, yakni ke-Mahaan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Akan tetapi manusia yang dilengkapi dengan potensi-potensi positif memungkinkan dirinyas untuk menirukan fungsi ke-Maha-anNya itu, sebab dalam diri manusia terdapat fitrah uluhiyah – fitrah suci yang selalu memproyeksikan terntang kebaikan dan keindahan, sehingga tidak mustahil ketika manusia melakukan sujud dan dzikir kepadaNya, Manusia berarti tengah menjalankan fungsi Al Quddus. Ketika manusia berbelas kasih dan berbuat baik kepada tetangga dan sesamanya, maka ia telah memerankan fungsi Arrahman dan Arrahim. Ketikamanusia bekerja dengan kesungguhan dan ketabahan untuk mendapatkan rizki, maka manusia telah menjalankan fungsi Al Ghoniyyu. Demikian pula dengan peran ke-Maha- an

qona’ah (menerima) karena disitulah sunnatullah berlaku. Setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Atau pendek kata. 18) Tidak ada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya .keterbatasannya. Assalam. Tetapi harus sadar pula dengan keterbatasan. Al Mukmin. oleh dan dari manusia itu sendiri. manusia harus berlomba-lomba mencari kebaikan. 16 ) Jadi manusia bebas berbuat dan berusaha ( ikhtiar ) untuk menentukan nasibnya sendiri. 14) Dari semua pola tingkah lakunya manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai yang diupayakan. baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam konteks kehidupan di tengah-tengah alam dan kerumunan masyarakat. manusia diberi kemerdekaan untuk memilih dan menentukan dengan cara yang paling disukai. akan memungkinkan manusia menggapai dan memerankan fungsi-fungsi Asma’ul Husna. sebab prerputaran itu semata-mata tetap dikendalaikan oleh kepastian-kepastian yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. penuh dengan gerak dan semangat untuk berprestasi secara tidak fatalistis.yang semua alam ciptaanNya iniselalu tunduk pada sunnahNya. Memahami ketinggian eksistensi dan potensi yang dimiliki manusia. anak manusia mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. manusia dengan anugrah akal dan seperangkat potensi yang dimilikinya yang dikerjakan dengan niatyang sungguh-sungguh. pandai atau bodoh. kecuali karena ketakwaannya. apakah dia menjadi mukmin atau kafir. Karenanya setiap usaha yang dilakukan harus disertai dengan sikap tawakkal kepadaNya. ada yang .Allah yang lain.15) Sekalipun di dalam diri manusia dikaruniai kemerdekaan sebagai esensi kemanusiaan untuk menentukan dirinya. dan lain sebagainya. namun kemerdekaan itu selalu dipagari oleh keterbatasan-keterbatasan. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya harus selalu dinamis. tidak terlalu cepat puas dengan hasil karyanya. Sebagai warga dunia manusia adalah satu dan sebagai warga negara manusia adalah sebangsa . hukum alam dan sebab akibat yang selamanya tidak berubah. Dan apabila usaha itu belum berhasil. karenanya manusia dituntut untuk selalu memfungsikan secara maksimal ke4merdekaan yang dimilikinya. karaena semua itu terjadi sesuai sunnatullah. maka segala upaya harus diserrtai dengan tawakkal. 17 ) HUBUNGAN MANUSIA DENGAN MANUSIA Kenyataan bahwa Allah meniupkan ruhNya kepada materi dasar manusia menunjukan. Di dalam melakukan pekerjaannya itu. maka harus ditanggapi dengan lapang dada. sebagai mukmin manusia adalah bersaudara. kaya atau miskin. pada keharusan universal atau takdir. sebab perubahan dan perkembangan hanyalah milikNya. bahwa manusia berkedudukaan mulia diantara ciptaan-ciptaan Allah.

keadilan. Untuk diperlukan kerjasama yang harus didahului dengan sikap keterbukaan. Manusia dituntut untuk memanfaatkan potensinya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. komunikasi dan dialog antar sesama. Kerangka bersikap tersebut mengisyaratkan bergerak secara dinamik dan kreatif dalam kehidupan manusia. oleh karena itu manusia dituntut untuk saling menghormati. kesejahteraan dan kemanusiaan. agar antara satu dengan yang lainnya saling mengenal. Dengan demikian maka hasil itu merupakan budaya manusia. Pelestarian dan perubahan selalu mewarnai kehidupan manusia. persamaan hukum dan perintah serta adanya permusyawaratan. berderajat. Tanggapan tersebut pada umumnya merupakan usaha mengembangkan kehidupan berupa hasil cipta. sehingga budaya yang bersesuaian bahkan yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai tersebut dilestarikan. Inipun dilakukan dengan selalu memuat nilai-nilai yang telah disebut di bagian awal.berbangsa dan bernegara dikembangkan.menonjol pada diri seseorang tentang potensi kebaikannya . dan sebagian diubah. dan makna kehadirannya di dunia. kejadian. selalu memadu kelebihan masing-masing untuk saling kait mengkait atau setidaknya manusia harus berlomba dalam mencaridanmencapai kebaikan. Memang manusia harus berusaha menegakan iman. Dengan demikian pengembangan berbagai aspek budaya dan tradisi dalam kehidupan manusia dilaksanakan sesuai dengan nilai dalam hubungan dengan Allah. Sedangkan hubungan antara muslim dan non muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia dengan tanpa mengorbankan keyakinan terhadap . berbangsa dan bernegara merupakan kerelaan dan kesepakatan untuk bekerja sama serta berdampingan setara dan saling pengertian. Bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat. manusia dan alam selaras dengan perekembangan kehidupandan mengingat perkembangan suasana. rasa. yang sebagian dilestarikan sebagai tradisi. Manusia telah dan harus selalu mengembangkan tanggapannya terhadap kehidupan. Melalui pandangan seperti ini pula kehidupan bermasyarakat. Melalui pemanfaatan potensi diri itu justru manusia menyadari asal mulanya. taqwa dan amal shaleh guna mewujudkan kehidupan yang baik dan penuh rahmat di dunia. Semua usaha dan perjuangan ini harus terus -menerus dilakukan sepanjang sejarah. berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama : hidup dalam kemajuan. Di dalam kehidupan itu sesama manusia saling menghormati harkat dan martabat masing-masing . berlaku adil dan mengusahakan kebahagiaan bersama. menasehati. Tolok ukur bernegara adalah keadilan. tetapi ada pula yang terlalu menonjol potensi kelemahannya. sedang budaya yang tidak bersesuaian diperbaharui. totlong menolong. bekerjasama. dan saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama. dan karsa manusia.

Nilai -nilai yang dikembangkan dalam hubungan antar manusia tercakup dalam persaudsaraan antar insan pergerakan . Berarti juga nilai taiuhid melingkupi nilai hubungan manusia dengan alam . dan karsa manusia yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Melalui pandangan ini haruslah dijamin kebutuhan manusia terhadap pekerjaan . Karena itu sesungguhnya berkedudukan sebagai khalifah di bumi untuk menjadikan bumi maupun alam sebagai obyek dan wahana dalam bertauhid dan menegaskan dirinya. Caracara tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan bersama. Kehidupan akhirat akan dicapai dengan sukses kalau kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh. Alam juga menunjukan tanda-tanda keberadaan.universalitas dan kebenaran Islam sebagai ajaran kehidupan paripurna. memakmurkan bumi dan menyelenggarakan kehidupan pada umumnya juga harus bersesuaian dengan tujuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia dengan alam tersebut. Maka jelaslah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. rasa. Perilaku persaudaraan ini . harusd menempatkan insan pergerakan pada posisi yang dapatv memberikan kemanfaatan maksimal untuk diri dan lingkungan persaudaraan. bukan penghambaan terhadap Allah. Salah satu hasil penting dari cipta. Dengan sendirinya cara-cara memanfaatkan alam . tolong menolong dan tenggang rasa. di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia. Sebagai ciptaan Allah. dan bukan sebaliknya . alam berkedudukan sederajat dengan manusia. Manusia menciptakan itu untuk memudahkan . Jika sebaliknya yang terjadi. dibina hubungan dan kerja sama secara damai dalam mencapai cita-cita kehidupan bersama ummat manusia. Dia menentukan ukuran dan hukum-hukumnya. persaudaraan sesama Islam . HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM Alam semesta adalah ciptaan Allah SWT. maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam . Hidup bersama antar manusia berarti hidup dalam kerja sama . Perlakuan manusia terhadap alam tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan kepada kebaikan di akhirat.nafkah dan masa depan. Namun Allah menundukan alam bagi manusia . persaudaraan sesama warga bangsa dan persaudaraan sesama ummat manusia . sifat dan perbuatan Allah. Sebab akhirat adalah masa masa depan eskatologis yang tak terelakan. Ke arah semua itulah hubungan manusia dengan alam ditujukan . Dengan tetap berpegang pada keyakinan ini.

Maksud hubungan timbal balik disini masih dalam konteks kebaikan. dan alam. seiring perjalanan hidup manusia dan keluasan iptek. karena alam memiliki ukuran. menciptakan kebaruan iptek dalam koteks ke.html . Misalnya Tuhan sebagai pencipta yang mengadakan segala sesuatu di dunia termasuk orang tua kita masing-masing sebagai perantara 1 http://swarajalanan. Setelah adanya saling ketergantungan antara manusia. maka terciptalah suatu hutang atau jasa akibat dari hubungan satu dengan yang lain tadi. Sehingga. Tuhan. serta manusia lain atau sesamanya. Dalam memanfaatkan alam diperlukan iptek. Semua hal tersebut dilaksanakan sepanjang hayat. Iptek meruipakan perwujudan fisik dari ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Usaha untuk memanfaatkan iptek tersebut menuntut pengembangan semangat kebenaran.dalam rangka memanfaatkan alam dan kemakmuran bumi atau memudahkan hubungan antar manusia . Di sini lalu diperlukan penalaran yang tinggi dan ijtihad yang utuh dan sistimatis terhadap ayat-ayat Allah. Keterikatan inilah yang dapat menumbuhkan kerjasama satu sama lain sehingga lama kelamaan akan saling tergantung. Penguasaan dan pengembangannyadisandarkan pada pemahaman terhadap ayatayat Allah. Penciptaan. potensi kreatif berupa akal dan aktifitas intelektualnya. untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama bukan sebaliknya. Namun pada dasarnya ilmu pengetahuan bersumber dari Allah.com/2011/08/tuhan-alam-dan-manusia. 1 Manusia dalam hidupnya di alam semesta ini seharusnya sedapat mungkin menjalin hubungan yang seimbang dan selaras dengan Tuhan. Hubungan yang terjadi antara manusia. Untuk memahami dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah itulah manusia mengerahkan kesadaran moral. karena alam ciptaan Allah buykanlah sepenuhnya siap pakai. maupun menentukan simpul-simpul penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditimbulkannya.manusiaan. keadilan .blogspot. Jika manusia menginginkan kemudahan hidup. pengembangan dan penguasaan atas iptek merupakan keniscayaan yang sulit dihindari. kmanusiaan dan kedamaian. terutama digunakan untuk memudahkan kehidupan praktis. berbarengan dengan keteguhan iman-tauhid. mengembangkan pemahaman tersebut menjadi iptek. baik disadari ataupun tidak. Ayat-ayat tersebut berupa wahyu dan seluruh ciptaanNya. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik diantara mereka. melainkan memerlukan pemahaman terhadap alam dan ikhtiar untuk mendayagunakannya. aturan. Hal ini sangat perlu dilakukan sebab manusia tidak mungkin hidup tanpa kehadiran mereka. bukan saling menyakiti. alam. Tuhan. manusia dapat menempatkan diri pada derajat yang tinggi. dan hukum tertentu. dan alam pasti akan menimbulkan suatu keterikatan yang akan terus berlanjut.

Tuhan menciptakan RTA ( hukum alam ) untuk kehidupan. Keterlibatan banyak pihak itulah yang mengakibatkan adanya jasa yang harus dibayar oleh setiap manusia. Para leluhur kitalah yang menjadi perantara dan membimbing kita sebagai manusia dalam hidup di dunia ini. manusia dengan Tuhan . Manusia sebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk lainnya di bumi memiliki peranan utama dalam menegakkan aturan. Jika aturan ini tidak diikuti maka pasti akan terjadi kekacauan. maka sudah seharusnya ada suatu balasan dari kita sebagai manusia kepada Tuhan secara tidak langsung dan kepada alam atau manusia lain secara langsung. Misalnya dengan menjaga dan melestarikan semua ciptaan Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita. Anugerah adalah sesuatu yang harus disyukuri. Ajaran ini disebut Tri Hita Karana ( tiga faktor penyebab terwujudnya kebahagiaan ).ugm. Semua yang ada di alam bebas maupun di dunia harus mengikuti aturan dalam pergerakannya. 2 Dalam konsep ajaran Hindu bahwa kebahagiaan hanya akan terwujud jika adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Maka dari sebab itulah manusia sudah sewajarnya membalas semua anugerah tersebut.htm . Dengan begitu Tuhan akan selalu memberikan karunia-Nya kepada ciptaan-Nya. Manusia memiliki peranan utama dalam mewujudkan keharmonisan antara ketiga faktor tersebut. Manusia di dunia juga pasti mempunyai hutang. khususnya dalam hal nonmaterial. Planet-planet berputar mengelilingi bumi dan bersama bumi mengelilingi matahari. karena Dia tahu bahwa semua ciptaan-Nya terutama manusia mengerti terima kasih. Kehadiran seorang manusia di muka bumi ini sudah dapat dipastikan melibatkan berbagai pihak. Dalam kehidupan ini semua aktivitas memiliki aturan/etika/susila. Contohnya bumi berputar pada porosnya dan mengitari matahari. dan manusia dengan alam .filsafat.ac. Tuhan adalah pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. semua aktivitasnya memiliki aturan. Oleh karena itu kita mempunyai hutang kepada orang tua secara langsung dan secara tidak langsung kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan di dunia. Balasan inilah yang akan menciptakan suatu keselarasan dan keseimbangan dalam alam.id/nus-9. Jika salah satu bagian alam ini tidak mengikuti aturan maka akan terjadi kehancuran. Termasuk juga alam semesta yang menyediakan segala kebutuhan khususnya barang mentah untuk diolah oleh manusia sebagai bahan hidup. Alam semesta memiliki aturan / hukum tersendiri dalam pergerakannya yang disebut RTA ( hukum alam).hadirnya kita di alam semesta ini. Manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya dapat membuat aturan-aturan dalam berinteraksi sesama 2 http://jurnalmahasiswa.

com/2011/01/17/hidup-harmonis-dalam-ajaran-hindu/ .manusia.3 Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. 2. maupun secara kolektif ( bersama-sama). bangsa. serta pembangunan gedung/perumahan tanpa memperhatikan penyerapan dan saluran sanitasi yang baik mengakibatkan terjadi banjir disetiap musim penghujan. dan agama. pemanasan global . Dalam mewujudkan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Ada etika/aturan yang harus diikuti dalam melakukan hubungan dengan Tuhan. hubungan dengan Tuhan. manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam maka manusia harus memahami dan mengikuti aturan/susila dalam melaksanakan masing-masing hubungan tersebut. serta hubungan dengan alam 3 http://agama. Ada juga aturan / etika dalam berprilaku sosial kemasyarakan. Agar terwujud keharmonisan antara manusia dengan manusia. Artinya berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia tanpa memandang suku. ras.Contohnya adalah saling menghormati hak asasi manusia ( HAM). peraturan pemerintah dan sebagainya. angin puting beliung. Manusia dengan kecerdasan yang dimilikinya dapat menciptakan aturan/etika dalam hubungan dengan sesama manusia. Dewasa ini banyak terjadi bencana alam. merusak sempadan sungai. dimana setiap daerah memiliki kekhasan tersendiri sebagai budaya lokal. jika ditelusuri maka semua itu adalah akibat ulah manusia sendiri yang tidak mengikuti aturan / etika dalam mengelola alam. Disamping itu ada juga aturan dalam bernegara dan berbangsa dalam bentuk hukum negara/ undang-undang. Etika persembahyangan pribadi tidak dapat diterapkan pada persembahyangan bersama. baik hubungan secara pribadi. Alam secara kodrati hanya akan memberikan reaksi terhadap segala perlakuan manusia kepada alam itu sendiri. seperti banjir bandang . Sedangkan hubungan manusia dengan alam jelas yang paling menentukan adalah manusia itu sendiri. misalnya persembahyangan di pura ( tempat ibadah ). Untuk jenis-jenis persembahyangan tertentu juga memiliki aturan yang berbeda. Aturan/susila itu dapat bersifat universal/global. Jika aturan/etika ini dilanggar maka dipastikan keharmonisan tidak akan terwujud. manusia memiliki kelebihan dalam menerima ajaran-ajaran susila/ etika dalam menghubungkan diri dengan Tuhan (sembahyang). Penggundulan hutan dengan ilegal loging mengakibatkan terjadinya banjir bandang.kompasiana. Membuang sampah pada aliran sungai. dan sebagainya. demikian juga sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful