PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Boleh dimuaturun dari portal Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) MATLAMAT PENGENALAN TAKRIFAN GARIS PANDUAN UMUM PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) OBJEKTIF .

dan Bahasa Cina. pelajar sekolah swasta.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DASAR PELAKSANAAN PBS Semua pelajar sekolah kerajaan. dan calon persendirian individu WAJIB melaksanakan PBS bagi semua mata pelajaran STPM kecuali bagi empat mata pelajaran. WAJIB melaksanakan PBS pelajar sekolah swasta. iaitu Literature in English. SENI VISUAL ? Semua pelajar sekolah kerajaan. dan calon persendirian individu dikehendaki mengambil kertas 4 (970/4) iaitu ujian bertulis . Further Mathematics. pelajar sekolah bantuan kerajaan. pelajar sekolah bantuan kerajaan. Bahasa Tamil.

Kemudahan ini tidak boleh digunakan sekiranya calon mengulang peperiksaan STPM dua tahun atau lebih selepas menduduki peperiksaan pertama SENI VISUAL ?  Kertas 970/4 sebagai kertas bagi calon yang ingin mengulang .PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DASAR PELAKSANAAN PBS Calon mengulang peperiksaan STPM pada tahun berikutnya tidak perlu menjalani semua PBS. maka markah PBS yang diperoleh dalam peperiksaan STPM sebelumnya akan digunakan untuk skor PBS tahun mengulang. Calon dikehendaki menduduki kertas peperiksaan bertulis bagi menggantikan PBS. Sekiranya tidak terdapat kertas peperiksaan bertulis yang sedemikian bagi sesuatu mata pelajaran.

Guru Seni Visual tidak dibenarkan sama sekali memberikan bantuan amali kepada calon baik dalam proses penghasilan karya mahupun dalam penyediaan portfolio . Walau bagaimanapun.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH AMARAN!!!!!! Menyelia dan membimbing calon dalam menjalankan kerja kursus sebagaimana yang diperlukan.

my) dua minggu sebelum penggal persekolahan bermula bagi mata pelajaran yang menawarkan PBS pada penggal berkenaan.mpm.edu. Manual Guru. dan Tugasan PBS bagi mata pelajaran yang ditawarkan akan dimuat naik dalam portal MPM (www. SENI VISUAL ?  Proses yang sama seperti kertas 970/3 yang sedia ada .PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PELAKSANAAN PBS DI TINGKATAN ENAM Pelaksanaan semua kerja kursus adalah mengikut jadual perancangan dalam manual PBS setiap mata pelajaran STPM. Manual Pelajar.

Pengurusan evidens bagi PBS adalah di bawah tanggungjawab Jawatankuasa PBS STPM sekolah SENI VISUAL ?  Tiada lagi proses penghantaran hasil karya calon ke MPM  Namun pihak MPM berhak untuk meminta karya-karya yang dipilih untuk simpanan MPM . Skor hendaklah dihantar ke MPM mengikut kaedah dan tempoh yang telah ditetapkan manakala semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan dilupuskan di bawah pengawasan dalam tempoh enam bulan selepas keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan pada tahun berikutnya.PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PELAKSANAAN PBS DI TINGKATAN ENAM Pengurusan dokumen skor dan evidens adalah tanggungjawab pihak sekolah.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PETUGAS PEMERIKSAAN Seperti yang terkandung dalam Garis Panduan Umum Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT Seperti yang terkandung dalam Garis Panduan Umum Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) .

SENI VISUAL ?  Tiada ujian bertulis bagi kertas 970/3  Proses penyelarasan setiap mata pelajaran dilaksanakan secara serentak .PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENYELARASAN PBS Penyelarasan PBS dilaksanakan dalam tempoh tiga minggu sebelum peperiksaan bertulis bagi setiap penggal dijalankan.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PEMANTAUAN PBS Seperti yang terkandung dalam Garis Panduan Umum Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PENGURUSAN DAN PROSEDUR KES KHAS Seperti yang terkandung dalam Garis Panduan Umum Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PROSEDUR KESELAMATAN Pengurusan Evidens (a) Pengetua bertanggungjawab untuk memastikan evidens PBS disimpan seperti ketetapan yang terdapat dalam manual PBS mata pelajaran yang berkaitan. (b) Evidens PBS bagi calon yang berpindah sekolah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya. Jika evidens PBS calon tersebut belum disiapkan sepenuhnya. evidens itu hendaklah dihantar ke sekolah baharu. (c) Pengetua hendaklah melupuskan evidens PBS selepas tamat tempoh enam bulan dari tarikh keputusan STPM dikeluarkan. .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH APLIKASI E-SUBMISSION Seperti yang terkandung dalam Garis Panduan Umum Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) .

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BORANG PBS Semua borang berkenaan PBS akan dimuat naik ke dalam portal MPM. .

TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful