TERHAD

1

3756/3

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012
PRINSIP PERAKAUNAN PROJEK
Kertas 3 April – Mei 2012

3756/3
TINGKATAN 5

1. 2. 3. 4. 5.

Kertas ini mengandungi satu tugasan. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu. Calon hendaklah menyempurnakan projek ini dengan merujuk kepada elemen, aspek dan kriteria yang telah ditetapkan. Projek ini hendaklah dilaksanakan oleh calon SPM (Tingkatan 5) dari bulan April hingga bulan Mei. Calon dikehendaki mematuhi Jadual Pelaksanaan Tugasan Projek yang disediakan untuk memastikan tugasan projek dapat disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dan melaksanakan tugasan dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah.

6.

Kertas ini mengandungi 6 halaman bercetak. [Lihat halaman sebelah 3756/3 © 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia TERHAD

TERHAD

2

3756/3

TUGASAN PROJEK TINGKATAN LIMA Latar belakang perniagaan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan. Anda telah menjalankan suatu perniagaan di tempat anda dengan tunai di tangan sebanyak RM60 000 dan sebuah kenderaan bernilai RM30 000 sebagai modal perniagaan. Perniagaan telah mula beroperasi pada 1 April 2008 dengan dibantu oleh seorang pekerja yang dbayar gaji sebanyak RM1 400 sebulan. [Nota: Calon dikehendaki menyatakan satu jenis perniagaan] 1. Maklumat tambahan berikut perlu diambil kira dalam penyediaan tugasan. (a) Stok akhir dinilai pada harga berikut: Harga kos : RM52 800 Harga pasaran : RM52 680 (b) Pengiraan susut nilai kenderaan ialah mengikut kaedah ansuran tetap manakala perabot disusutnilaikan 10 % setahun mengikut kaedah baki berkurangan. (c) Kenderaan yang berkos RM30 000 telah dilupuskan pada harga RM15 000 pada 30 April 2012. (d) Salah seorang penghutang telah diisytiharkan muflis. (e) Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan ke atas baki penghutang bersih mengikut kadar yang sesuai. (f) Dua item belanja terakru. (g) Satu item belanja terdahulu. (h) Satu item hasil terdahulu. (i) Pembetulan kesilapan: - Pilih mana-mana dua jenis kesilapan. Maklumat berikut perlu diambil kira semasa penyediaan belanjawan tunai. (a) Baki awal tunai pada 1 Oktober 2012 dijangka berjumlah suatu amaun tertentu. [Nota: Calon dikehendaki menyatakan jumlah amaun, dalam RM, baki awal tunai] (b) Jualan dijangka meningkat 10 % setahun daripada tahun sebelumnya. (c) Pinjaman dijangka diperoleh pada bulan Oktober dan bayaran ansuran bulanan bermula pada bulan berikutnya beserta dengan kadar faedah sebanyak 6 % setahun. (d) Seorang pekerja akan diambil bekerja mulai bulan November 2012. (e) Bayaran ansuran bulanan kenderaan ialah sebanyak RM420. Berdasarkan catatan dalam Jurnal Am dan Buku Tunai dalam Lampiran A, anda dikehendaki menyediakan: (a) Pengenalan perniagaan (b) Profil perniagaan (c) Catatan dalam lejar (d) Imbangan Duga (e) Senarai pelarasan pada tarikh imbangan (f) Catatan pelarasan dalam jurnal dan lejar (g) Akaun Kawalan (h) Imbangan Duga Terselaras (i) Penyata Pendapatan (j) Kunci Kira-kira

2.

3.

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD

3

3756/3

(k) Pengiraan nisbah: (i) keberuntungan (ii) kecairan (iii) kecekapan (l) Tafsiran nisbah (m) Belanjawan tunai untuk tiga bulan (n) Mengemukakan cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa dan jangka panjang perniagaan (o) Rumusan 4. Tugasan projek hendaklah dicetak dengan mematuhi perkara berikut: (a) Saiz kertas: A4 (b) Saiz fon: 12 (c) Jenis fon: Times New Roman (d) Dokumen perniagaan: Saiz fon, jenis fon dan jarak antara baris adalah mengikut kesesuaian. Calon diperuntukkan 8 minggu untuk menyiapkan tugasan projek (April – Mei 2012). Hasil projek yang lengkap mesti dikemukakan oleh calon secara individu. Setiap calon mesti mempamerkan kemahiran komunikasi sama ada dalam bentuk pembentangan projek atau interaksi sepanjang pelaksanaan tugasan projek.

5. 6. 7.

TUGASAN TAMAT

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah TERHAD

TERHAD

4

3756/3 Lampiran A

JURNAL AM Tarikh 2012 April 1 Butir Bank Tunai Stok Premis Kenderaan Perabot (Tarikh beli: 1 April 2009) Penghutang: Syarikat Maju Jaya Mewah Enterprise Perniagaan Muthusamy Sewa diterima Deposit kadar bayaran Pemiutang: Goh. Sdn. Bhd. Indah Permai Enterprise Permata Trading Peruntukan Hutang Ragu Susut nilai terkumpul kenderaan Susut nilai terkumpul perabot Modal (Aset, liabilti dan modal pada tarikh ini) Folio Debit

JA 1 Kredit

RM RM BT 1 31 900 BT 1 2 800 LA 1 48 500 LA 2 120 000 LA 3 30 000 LA 4 20 000 LJ 1 1 500 LJ 2 7 400 LJ 3 15 200 LA 5 1 300 LA 6 500 LB 1 3 500 LB 2 14 700 LB 3 17 900 LA 7 482 LA 8 24 000 LA 9 5 420 LA 10 213 098 279 100 279 100

April 1

Kenderaan Auto Motors Sdn. Bhd. (Beli kenderaan secara kredit)

LA 3 LA 11 LA 22 LA 10

45 000

45 000

April 30 Alatan Pejabat Modal (Membawa masuk komputer untuk kegunaan perniagaan)

2 600

2 600

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

TERHAD

TERHAD JURNAL BELIAN Tarikh 2012 April 8 9 13 27 30 Butir Goh Sdn. Bhd. Indah Permai Enterprise Permata Trading Permata Trading Akaun Belian

5

3756/3 JB 1 Folio LB 1 LB 2 LB 3 LB 3 LA 13 No. Invois Amaun 4537 3322 8876 9114 RM 7 180 8 270 5 400 3 140 23 990

JURNAL PULANGAN BELIAN Tarikh 2012 April 11 17 19 30 Butir Goh Sdn. Bhd. Indah Permai Enterprise Permata Trading Akaun Pulangan Belian JURNAL JUALAN Tarikh 2012 April 5 12 16 19 22 29 30 Butir Mewah Enterprise Perniagaan Muthusamy Usaha Jaya Trading Perniagaan Muthusamy Mewah Enterprise Perniagaan Muthusamy Akaun Jualan Folio LJ 2 LJ 3 LJ 4 LJ 3 LJ 2 LJ 3 LA 14 No. Invois 3333 3334 3335 3336 3337 3338 Folio LB 1 LB 2 LB 3 LA 23 No. Nota Kredit NK 221 NK 103 NK 24

JPB 1 Amaun RM 480 2 320 2 640 5 440 JJ 1 Amaun RM 10 150 7 800 5 600 9 700 6 620 5 150 45 020 JPJ 1 No. Nota Kredit Amaun NK 2100 NK 2101 RM 1 130 2 850 3 980

JURNAL PULANGAN JUALAN Tarikh Butir Folio LJ 2 LJ 3 LA 24

2012 April 11 Mewah Enterprise 17 Perniagaan Muthusamy 30 Akaun Pulangan Jualan

3756/3

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

[Lihat halaman sebelah TERHAD

BUKU TUNAI
Fol. b/b K No. Cek Fol. Disk. Tunai RM RM Bank RM 10 000 2 500 500 3 660 175 3 325

BT 1

3756/3
230011 LA11
K LA12 LA13 LB1 LJ3 LA14

TERHAD

No. resit

5640

J120 230012
LJ2 LA5 LA16

5641 5642 230013 230014 230015 230016 230017

© 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

5643

4 500 3 800 5 320 420 500 200

Butir Tarikh 2011 April 1 Baki 2 Bank 3 Perniagaan Muthusamy 4 Jualan 4 Mewah Enterprise 7 Sewa diterima 7 Komisen diterima 10 Perniagaan

6

15 18 23 24 LJ4 LA5

Muthusamy Jualan Modal Jualan Usaha Jaya Trading 31 Sewa diterima
LJ3 LA14 LA10 LA14

5644 J121 5645 J122

300 570 380

5646 5647

LB2 LB3 LA13 LA15 LA17 LA18 LA19 LA20 LA21

230018 230019 230020

LA11 LA25 LA26 h/b

2 250 175 7 980

450 800 1 400 42 077 74 972

Mei 1 Baki

b/b

Disk. Tunai Bank Tarikh Butir 2011 RM RM RM 2 8 0 0 31 900 April 1 Auto Motors Sdn. Bhd. 2 500 2 Tunai 7 200 4 Ambilan 5 Belian 200 2 700 5 Goh Sdn. Bhd. 7 252 6 148 Indah Permai 1 300 Enterprise 9 Permata Trading 12 Belian 480 17 Alat tulis 10 500 20 Pengiklanan 22 Belanja Am 2 000 25 Derma 3 000 4 500 28 Insurans 29 Kadar bayaran 30 Auto Motors 5 320 280 1 300 Sdn. Bhd. 30 Upah 30 Gaji 30 Baki 4 2 8 7 9 8 0 74 972 2 2 5 0 42 077

TERHAD

3756/3