Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani

dan Sukan, Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR). Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk. Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Modul ini mengandungi 4 tajuk. Tajuk satu ialah pengurusan permainan tradisional, tajuk dua ialah program pembangunan sukan, tajuk tiga ialah isuisu dalam sukan dan tajuk empat ialah nilai dan etika dalam sukan. Pada setiap akhir tajuk, soalan-soalan berbentuk refleksi, latihan-latihan dan soalansoalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihan-latihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Selain daripada belajar sendiri melalui bahan-bahan modul ini, anda juga digalakkan membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan.

vii