3.0 CIRI-CIRI BAHASA.

1) Bahasa sebagai satu sistemSemua bahasa mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan.Manakala sistem pula bersifat berperaturan. Bahasa mempunyai susunan yangtertentu dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan , susunan perkataan, nahu ataustruktur sintaksis. Dalam bahasa, dengan mematuhi cara dan peraturan yangterdapat dalam sesuatu sistem bahasa, semua percantuman unit dan struktur dapat dilakukan dan memberikan makna yang sempurna.Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukanperkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Hal inikerana bentuk dan kedudukan perkataan akan memberikan makna kepadasesuatu bahasa 2) Bahasa sebagai satu simbolBahasa merupakan simbol isyarat bersuara antara penutur dan pendengar.Simbol digunakan untuk merujuk kepada perkataanperkataan atau ungkapan-ungkapan yang membentuk simbol tersebut. Dalam proses komunikasi, semuaisyarat dihantar melalui saluran komunikasi yang tertentu.Sebagai contoh, di Negara Malaysia, bahasa Melayu telah dipilih untuk mewakilisemua kelompok penutur bahasa yang terdapat di negara ini. Bahasa tersebutmudah difahami oleh semua pihak dan dapat menyatukan semua kaum danbangsa yang ada di Malaysia .3) Bahasa sebagai alat komunikasiMelalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan pandangan kepada oranglain dan juga dapat mewarisi serta mempelajari semua yang diperoleh daripadaindividu terdahulu.Sebagai satu alat komunikasi, bahasa boleh berlaku dengan dua cara iaitusecara lisan atau tulisan. Dalam bahasa, ciri-ciri konteks komunikasi yang terdiridaripada penutur, pendengar, topik pembicaraan, latar belakang dan tujuankomunikasi perlulah dititikberatkan.Selain itu, bahasa juga melibatkan dua perkara, iaitu jarak tempat dan jarakmasa. Dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, manusia masih mampuuntuk berkomunikasi walaupun penutur dan pendengar tidak berhadapan antarasatu sama lain. Dari segi jarak masa pula, seseorang dapat merakam pertuturanatau menuliskannya di dalam buku untuk pengetahuan generasi yangterkemudian daripadanya .4) Bahasa bersifat arbitrariBahasa bersifat arbitrari bermaksud bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan tidaksemestinya berkaitan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Oleh sebab itu,semua bahasa di dunia mempunyai perkataan yang berlainan bagi merujukkepada benda yang sama. Makna juga bersifat arbitrari kerana makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut 5) Bahasa bersifat unikBahasa bersifat unik bermaksud setiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu. Walau bagaimanapun, semua bahasa mempunyai huraian yangtersendiri dari segi tatabahasa dan tidak dapat diseragamkan untuk bahasa yangberbeza-beza.Bahasa tidak boleh diwarisi tetapi dipelajari secara tidak langsung daripada ibubapa, keluarga dan masyarakat sekeliling kita.Sebagai contoh,

Indeks b. Lambang jenis inilah yang disebut simbol .jika seorang bayi Cina dilahirkan dan dibesarkan oleh keluargaberbangsa Melayu. contoh: bunyi-bunyi anomopeik seperti –gedebum. Tiga jenis lambang: a. Konvensi Indeks Terbahagi kepada dua jenis: Manusia contoh:Tangis ( Lambang Sedih ) Bukan Manusia contoh: Jalan raya basah ( Lambang hujan ) Ikon Melambangkan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Ikon c. miau Konvensi Takrif – tidak ada ikatan antara simbol itu dan benda rujukannya. maka bahasa yang diperolehnya adalah bahasa Melayubukan bahasa Cina CIRI-CIRI BAHASA MELAYU Bahasa Sebagai Satu Simbol Ta’rif: Perkataan yang terdapat dalam suatu bahasa dinamakan lambang atau simbol. Ahli logik dan kaji makna menggolongkan lambang sebagai satu kod pada kumpulan objek yang dinamakan isyarat.

Konteks Terpindah Simbol sebagai alat untuk memindahkan kegunaannya dari satu kumpulan objek atau situasi kepada kumpulan yang setaraf. Konteks Teralih Dalam konteks ini orang atau objek yang menjadi rujukan tidak ada sewaktu ia disebut. Simbol Dalam Konteks Terdapat pelbagai jenis simbol dan konteks dimana simbol itu hadir iaitu: Konteks Tepat Sesuatu simbol yang digunakan untuk merujuk objek atau benda yang ada didalam persekitaran terdekat.Simbol konvensional adalah bukan bahasa. Pendekatan Saintifik Dalam Kajian Makna Teori Imej Mental Makna sesuatu perkataan itu sama dengan imej mentalyang berkaitan dengan simbolnya. contoh: Tolak (-) dan Darab (x) dalam bidang ilmu hisab. Kelemahan Tidak dapat menjelaskan beberapa masalah pokok mengenai makna.konteks yang sering ditemui dan digunakan untuk menyebut benda dan orang yang tidak ada dalam sekitaran terdekat kita. sebab banyak bentuk boleh disebut segi tiga. contoh : Tiga segi yang ideal. -manis dan masam biasanya merujuk kepada sifat benda tertentu seperti gula atau buah. . tetapi ciri wajah manusia boleh diterangkan dengan istilah tersebut. Contoh: Gadis itu manis tetapi mukannya masam.

Teori Behaviorisme Golongan behavioris mengemukakan teori mereka berdasarkan ransang dan tindak balas. biasanya ditafsirkan sebagai makna perkataan. Bermaksud. . Untuk membuat asas penilaian dan jangkaan proses pergolongan perlu dibuat antaranya: Pembahagian : Dengan memebezakan sifat am sesuatu benda atau perkara. Sintaksis Mengkaji hubungan yang terdapat antara satu lambang dengan lambang lain. contoh: jenis kata sendi Teori Logik Simbolik Dikenal dengan nama analisis logik @ analisis linguistik Terdapat tiga kajian makna: -Semantik -Sintaksis -Pragmatik Semantik Mengkaji hubungan antara lambang dengan rujukan. sesuatu ayat bergantung kepada susunan dan tingkatan lambang itu. Kelemahan Ia tidak dapat menerangkan perkataan linguistik.

contoh: Wartawan. Komunikasi dalam masyarakat: Penghasilan maklumat Orang yang menghasilkan maklumat contoh:pakar perubatan. guru dan pembawa cerita. Perbezaan makna antara keduanya ialah tidak semua orang kaya itu kaya. juru hebah. Penyampai Maklumat Orang yang menyebarkan maklumat. para pengarang pakar sains dan sebagainya. Penapis Maklumat Orang yang menyekat sesuatu maklumat daripada disebarkan. Unsur ini mendapat perhatian daripada para pengkaji makna kerana dalam proses komunikasi makna sesuatu maklumat dinilai dari sudut adakah ia sampai kepada penerimanya atau tidak. Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar.Contoh: unsur orang dan kaya -menghasilkan dua makna yang berbeza iaitu orang kaya dan orangkaya. . Pragmatik Mengkaji hubungan antara lambangdan perlakuan.

golongan tua. orang awam dan golongan yang hanya menerima sahaja maklumat umpamanya orang yang terlalu tua atau cacat. b. Komunikasi dari bawah keatas: sejawatan. pegawai kerajaan dan para pengembang agama. ciri-ciri hubungan antaranya dengan pendengar menentukan bahasa yang digunakan. c. Komunikasi dari atas ke bawah: Terjadi antara pekerja dan majikan ibu bapa kepada anak. Komunikasi setaraf: antara ahli-ahli kelompok yang setaraf kedudukannya. termasuklah c.benda yang berada di sekitarnya. contoh: kanak-kanak.Pendengar: orang yang dilawan bercakap. a. Faktor Yang Mengubah Bahasanya.contoh: ahli politik.Butir Pertuturan: Tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. Penerima Maklumat orang yang menerima maklumat. b. rakan kelab sukan. Seseorang akan mengubah bahasanya sesuai dengan peranan yang dimainkan pada masa atau keadaan tertentu. antara anggota polis kepada penjenayah. Komunikasi berlaku dalam tiga arah: a. antara angota sesuatu . Tempat: situasi sekeliling dimana pertuturan itu benda. Contoh: antara dua orang sahabat baik. mengambil tempat. ahli agama.

KAMUS DEWAN BAHASA EDISI KE-4 · PENYIMPANGAN / SESUATU YANG MENYIMPANG DARIPADA KEADAAN · ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD · ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD · * BENTUK DAN LAIN-LAIN YANG TIDAK SERAGAM / BERBEZA KELAINAN / PELBAGAIAN. rakyat kepada menteri. SEMBILAN · PAHANG · MELAKA · JOHOR .Terjadi antara anak murid kepada guru. adik kepada abang. -Menyimpan maklumat -Menyatakan perasaan -Menyatakan suruhan atau larangan VARIASI TAKRIF : 1. Tiga Peranan Bahasa Sebagai Alat Komunikasi. ORGANISMA DARIPADA YANG BIASA DALAM RANGKA SEMENANJUNG MALAYSIA – PELBAGAI ‘DIALEK’ · KELANTAN · TERENGGANU · N. · * PENYIMPANGAN PADA CIRI-CIRI BAGI KUMPULANNYA.

pertalian ini tidak arbitrari. • Dalam sistem perhubungan binatang.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah. • Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu. .‘IDIOLEK’ – VARIASI BAHASA SESEORANG Sebab-sebab berlakunya variasi: · SIFAT FISIOLOGI / ALAT PERTUTURAN INDIVIDU: ALAT PERTUTURAN KURANG SEMPURNA SEHINGGA MENGHASILKAN PENYENGAUAN BUNYI YANG SEPATUTNYA TIADA · TABIAT-TABIAT PERTUTURAN : TERLALU CEPAT / TERLALU LAMBAT. DAN KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI – PENUTUR YANG BERBEZA Arbitrari • Dalam sistem perhubungan manusia.KELAINAN ANTARA INDIVIDU-INDIVIDU . JENIS PEKERJAAN. • Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama. • Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan mkna itu hanya arbitrari. • Bntuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah” • Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaiatu ditentukan oleh kebudayaan. GAGAP.pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari. TERTAHAN-TAHAN · FAKTOR-FAKTOR SOSIAL: LATAR BELAKANG PENDIDIKAN. • Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu.itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri.

• Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah Bahasa Bersifat Sejagat Benjamin L.• Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.konsonan dan diftong yang digunakan itu berbeza-beza.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orang asli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusia walaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan. · Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna.tekanan . Morfem-morfem itu dua jenis pula iaitu: 1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan. Persamaan Bahasa Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaitu vokal. Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan. Perbezaan Bahasa Julat bunyi-bunyi vokal . 2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yang lain untuk membentuk perkataan.konsonan dan diftong. nada dan intonasi juga berbeza. · Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat. Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asas perkataan yang terdiri daripada morfem. · Ayat mempunyai dua komponen binaan .

tekanan .· Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna. nada dan intonasi jugaberbeza.konsonan dan diftong.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orangasli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusiawalaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan. Julat bunyi-bunyi vokal .Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan.2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yanglain untuk membentuk perkataan.konsonan dan diftong yang digunakan itu berbezabeza. · Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetan perkataan •BAHASA BERSIFAT SEJAGAT •Benjamin L. -morfem itu dua jenis pula iaitu:1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan. Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaituvokal.· iaitu komponen ‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat. •Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asasperkataan yang terdiri daripada morfem.· Ayat mempunyai dua komponen binaan· iaitu komponen .· Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat.

daripadaibubapa. iaitu dalam bentuk bunyiperkataan. dan pola yang berbeza satu bahasa dengan bahasa yang lain .Demikianlah unsur dan komponen yang sejagat yang ada dalam bahasa-bahasa aslimanusia…. • BAHASA BERSIFAT UNIK -tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu iaitu binaan ayat. arbitari. • Sederetan perkataan terdiri daripada frasa.penyampaian.· Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetanperkataan. semantik. maklumat balik. produktiviti dan pembelajaran •BAHASA SEBAGAI SATU SISTEM -tiap bahasa mempunyai susunan yang tertentu. ahli keluarga dan masyarakat sekeliling. satukomponen sahaja dalam ayat..susunan huruf dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. kreatif.‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat. nahu atau struktur sintaksis. silih berganti. susunan perkataan. ayat adalah secara teratur. pengkhususan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful