P. 1
CIRI2 BAHASA

CIRI2 BAHASA

|Views: 8|Likes:
Published by Nor Lida

More info:

Published by: Nor Lida on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2014

pdf

text

original

3.0 CIRI-CIRI BAHASA.

1) Bahasa sebagai satu sistemSemua bahasa mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan.Manakala sistem pula bersifat berperaturan. Bahasa mempunyai susunan yangtertentu dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan , susunan perkataan, nahu ataustruktur sintaksis. Dalam bahasa, dengan mematuhi cara dan peraturan yangterdapat dalam sesuatu sistem bahasa, semua percantuman unit dan struktur dapat dilakukan dan memberikan makna yang sempurna.Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukanperkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Hal inikerana bentuk dan kedudukan perkataan akan memberikan makna kepadasesuatu bahasa 2) Bahasa sebagai satu simbolBahasa merupakan simbol isyarat bersuara antara penutur dan pendengar.Simbol digunakan untuk merujuk kepada perkataanperkataan atau ungkapan-ungkapan yang membentuk simbol tersebut. Dalam proses komunikasi, semuaisyarat dihantar melalui saluran komunikasi yang tertentu.Sebagai contoh, di Negara Malaysia, bahasa Melayu telah dipilih untuk mewakilisemua kelompok penutur bahasa yang terdapat di negara ini. Bahasa tersebutmudah difahami oleh semua pihak dan dapat menyatukan semua kaum danbangsa yang ada di Malaysia .3) Bahasa sebagai alat komunikasiMelalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan pandangan kepada oranglain dan juga dapat mewarisi serta mempelajari semua yang diperoleh daripadaindividu terdahulu.Sebagai satu alat komunikasi, bahasa boleh berlaku dengan dua cara iaitusecara lisan atau tulisan. Dalam bahasa, ciri-ciri konteks komunikasi yang terdiridaripada penutur, pendengar, topik pembicaraan, latar belakang dan tujuankomunikasi perlulah dititikberatkan.Selain itu, bahasa juga melibatkan dua perkara, iaitu jarak tempat dan jarakmasa. Dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, manusia masih mampuuntuk berkomunikasi walaupun penutur dan pendengar tidak berhadapan antarasatu sama lain. Dari segi jarak masa pula, seseorang dapat merakam pertuturanatau menuliskannya di dalam buku untuk pengetahuan generasi yangterkemudian daripadanya .4) Bahasa bersifat arbitrariBahasa bersifat arbitrari bermaksud bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan tidaksemestinya berkaitan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Oleh sebab itu,semua bahasa di dunia mempunyai perkataan yang berlainan bagi merujukkepada benda yang sama. Makna juga bersifat arbitrari kerana makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut 5) Bahasa bersifat unikBahasa bersifat unik bermaksud setiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu. Walau bagaimanapun, semua bahasa mempunyai huraian yangtersendiri dari segi tatabahasa dan tidak dapat diseragamkan untuk bahasa yangberbeza-beza.Bahasa tidak boleh diwarisi tetapi dipelajari secara tidak langsung daripada ibubapa, keluarga dan masyarakat sekeliling kita.Sebagai contoh,

Indeks b. miau Konvensi Takrif – tidak ada ikatan antara simbol itu dan benda rujukannya. Ahli logik dan kaji makna menggolongkan lambang sebagai satu kod pada kumpulan objek yang dinamakan isyarat.jika seorang bayi Cina dilahirkan dan dibesarkan oleh keluargaberbangsa Melayu. contoh: bunyi-bunyi anomopeik seperti –gedebum. Ikon c. Konvensi Indeks Terbahagi kepada dua jenis: Manusia contoh:Tangis ( Lambang Sedih ) Bukan Manusia contoh: Jalan raya basah ( Lambang hujan ) Ikon Melambangkan sifat yang ada pada dirinya sendiri. Tiga jenis lambang: a. maka bahasa yang diperolehnya adalah bahasa Melayubukan bahasa Cina CIRI-CIRI BAHASA MELAYU Bahasa Sebagai Satu Simbol Ta’rif: Perkataan yang terdapat dalam suatu bahasa dinamakan lambang atau simbol. Lambang jenis inilah yang disebut simbol .

Pendekatan Saintifik Dalam Kajian Makna Teori Imej Mental Makna sesuatu perkataan itu sama dengan imej mentalyang berkaitan dengan simbolnya. sebab banyak bentuk boleh disebut segi tiga. . contoh: Tolak (-) dan Darab (x) dalam bidang ilmu hisab. -manis dan masam biasanya merujuk kepada sifat benda tertentu seperti gula atau buah.konteks yang sering ditemui dan digunakan untuk menyebut benda dan orang yang tidak ada dalam sekitaran terdekat kita. Simbol Dalam Konteks Terdapat pelbagai jenis simbol dan konteks dimana simbol itu hadir iaitu: Konteks Tepat Sesuatu simbol yang digunakan untuk merujuk objek atau benda yang ada didalam persekitaran terdekat. Contoh: Gadis itu manis tetapi mukannya masam. Konteks Terpindah Simbol sebagai alat untuk memindahkan kegunaannya dari satu kumpulan objek atau situasi kepada kumpulan yang setaraf. contoh : Tiga segi yang ideal.Simbol konvensional adalah bukan bahasa. tetapi ciri wajah manusia boleh diterangkan dengan istilah tersebut. Kelemahan Tidak dapat menjelaskan beberapa masalah pokok mengenai makna. Konteks Teralih Dalam konteks ini orang atau objek yang menjadi rujukan tidak ada sewaktu ia disebut.

biasanya ditafsirkan sebagai makna perkataan.Teori Behaviorisme Golongan behavioris mengemukakan teori mereka berdasarkan ransang dan tindak balas. Bermaksud. contoh: jenis kata sendi Teori Logik Simbolik Dikenal dengan nama analisis logik @ analisis linguistik Terdapat tiga kajian makna: -Semantik -Sintaksis -Pragmatik Semantik Mengkaji hubungan antara lambang dengan rujukan. Untuk membuat asas penilaian dan jangkaan proses pergolongan perlu dibuat antaranya: Pembahagian : Dengan memebezakan sifat am sesuatu benda atau perkara. sesuatu ayat bergantung kepada susunan dan tingkatan lambang itu. Kelemahan Ia tidak dapat menerangkan perkataan linguistik. . Sintaksis Mengkaji hubungan yang terdapat antara satu lambang dengan lambang lain.

para pengarang pakar sains dan sebagainya. Pragmatik Mengkaji hubungan antara lambangdan perlakuan. Perbezaan makna antara keduanya ialah tidak semua orang kaya itu kaya. guru dan pembawa cerita. contoh: Wartawan. Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar.Contoh: unsur orang dan kaya -menghasilkan dua makna yang berbeza iaitu orang kaya dan orangkaya. juru hebah. . Penapis Maklumat Orang yang menyekat sesuatu maklumat daripada disebarkan. Unsur ini mendapat perhatian daripada para pengkaji makna kerana dalam proses komunikasi makna sesuatu maklumat dinilai dari sudut adakah ia sampai kepada penerimanya atau tidak. Penyampai Maklumat Orang yang menyebarkan maklumat. Komunikasi dalam masyarakat: Penghasilan maklumat Orang yang menghasilkan maklumat contoh:pakar perubatan.

rakan kelab sukan. Penerima Maklumat orang yang menerima maklumat. orang awam dan golongan yang hanya menerima sahaja maklumat umpamanya orang yang terlalu tua atau cacat. mengambil tempat. Komunikasi dari bawah keatas: sejawatan.benda yang berada di sekitarnya.contoh: ahli politik. antara angota sesuatu . termasuklah c. b. Faktor Yang Mengubah Bahasanya. Seseorang akan mengubah bahasanya sesuai dengan peranan yang dimainkan pada masa atau keadaan tertentu. a. antara anggota polis kepada penjenayah. c. pegawai kerajaan dan para pengembang agama. contoh: kanak-kanak.Pendengar: orang yang dilawan bercakap. Tempat: situasi sekeliling dimana pertuturan itu benda. ahli agama. ciri-ciri hubungan antaranya dengan pendengar menentukan bahasa yang digunakan. Komunikasi dari atas ke bawah: Terjadi antara pekerja dan majikan ibu bapa kepada anak. golongan tua.Butir Pertuturan: Tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. Contoh: antara dua orang sahabat baik. Komunikasi setaraf: antara ahli-ahli kelompok yang setaraf kedudukannya. b. Komunikasi berlaku dalam tiga arah: a.

SEMBILAN · PAHANG · MELAKA · JOHOR . Tiga Peranan Bahasa Sebagai Alat Komunikasi.Terjadi antara anak murid kepada guru. rakyat kepada menteri. ORGANISMA DARIPADA YANG BIASA DALAM RANGKA SEMENANJUNG MALAYSIA – PELBAGAI ‘DIALEK’ · KELANTAN · TERENGGANU · N. KAMUS DEWAN BAHASA EDISI KE-4 · PENYIMPANGAN / SESUATU YANG MENYIMPANG DARIPADA KEADAAN · ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD · ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD · * BENTUK DAN LAIN-LAIN YANG TIDAK SERAGAM / BERBEZA KELAINAN / PELBAGAIAN. -Menyimpan maklumat -Menyatakan perasaan -Menyatakan suruhan atau larangan VARIASI TAKRIF : 1. adik kepada abang. · * PENYIMPANGAN PADA CIRI-CIRI BAGI KUMPULANNYA.

• Bntuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah” • Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaiatu ditentukan oleh kebudayaan.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina. • Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu.pertalian ini tidak arbitrari. • Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan mkna itu hanya arbitrari.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah. TERTAHAN-TAHAN · FAKTOR-FAKTOR SOSIAL: LATAR BELAKANG PENDIDIKAN. • Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama. GAGAP.KELAINAN ANTARA INDIVIDU-INDIVIDU . DAN KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI – PENUTUR YANG BERBEZA Arbitrari • Dalam sistem perhubungan manusia.‘IDIOLEK’ – VARIASI BAHASA SESEORANG Sebab-sebab berlakunya variasi: · SIFAT FISIOLOGI / ALAT PERTUTURAN INDIVIDU: ALAT PERTUTURAN KURANG SEMPURNA SEHINGGA MENGHASILKAN PENYENGAUAN BUNYI YANG SEPATUTNYA TIADA · TABIAT-TABIAT PERTUTURAN : TERLALU CEPAT / TERLALU LAMBAT. • Dalam sistem perhubungan binatang. . JENIS PEKERJAAN. • Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain.pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari.itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri.

konsonan dan diftong yang digunakan itu berbeza-beza. nada dan intonasi juga berbeza.tekanan . • Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah Bahasa Bersifat Sejagat Benjamin L. Persamaan Bahasa Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaitu vokal.konsonan dan diftong. · Ayat mempunyai dua komponen binaan . · Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat. Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan. Morfem-morfem itu dua jenis pula iaitu: 1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan. Perbezaan Bahasa Julat bunyi-bunyi vokal .• Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orang asli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusia walaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan. 2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yang lain untuk membentuk perkataan. Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asas perkataan yang terdiri daripada morfem. · Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna.

-morfem itu dua jenis pula iaitu:1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan.konsonan dan diftong.· Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orangasli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusiawalaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan. •Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asasperkataan yang terdiri daripada morfem.Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan. nada dan intonasi jugaberbeza.· Ayat mempunyai dua komponen binaan· iaitu komponen .tekanan .2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yanglain untuk membentuk perkataan. · Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetan perkataan •BAHASA BERSIFAT SEJAGAT •Benjamin L.· Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna.· iaitu komponen ‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat. Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaituvokal.konsonan dan diftong yang digunakan itu berbezabeza. Julat bunyi-bunyi vokal .

produktiviti dan pembelajaran •BAHASA SEBAGAI SATU SISTEM -tiap bahasa mempunyai susunan yang tertentu.‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat. maklumat balik. silih berganti.Demikianlah unsur dan komponen yang sejagat yang ada dalam bahasa-bahasa aslimanusia….. kreatif. nahu atau struktur sintaksis. susunan perkataan. arbitari.susunan huruf dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja. • Sederetan perkataan terdiri daripada frasa. • BAHASA BERSIFAT UNIK -tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu iaitu binaan ayat. ayat adalah secara teratur. satukomponen sahaja dalam ayat.penyampaian.· Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetanperkataan. dan pola yang berbeza satu bahasa dengan bahasa yang lain . pengkhususan. daripadaibubapa. semantik. iaitu dalam bentuk bunyiperkataan. ahli keluarga dan masyarakat sekeliling.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->