3.0 CIRI-CIRI BAHASA.

1) Bahasa sebagai satu sistemSemua bahasa mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan.Manakala sistem pula bersifat berperaturan. Bahasa mempunyai susunan yangtertentu dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan , susunan perkataan, nahu ataustruktur sintaksis. Dalam bahasa, dengan mematuhi cara dan peraturan yangterdapat dalam sesuatu sistem bahasa, semua percantuman unit dan struktur dapat dilakukan dan memberikan makna yang sempurna.Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukanperkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. Hal inikerana bentuk dan kedudukan perkataan akan memberikan makna kepadasesuatu bahasa 2) Bahasa sebagai satu simbolBahasa merupakan simbol isyarat bersuara antara penutur dan pendengar.Simbol digunakan untuk merujuk kepada perkataanperkataan atau ungkapan-ungkapan yang membentuk simbol tersebut. Dalam proses komunikasi, semuaisyarat dihantar melalui saluran komunikasi yang tertentu.Sebagai contoh, di Negara Malaysia, bahasa Melayu telah dipilih untuk mewakilisemua kelompok penutur bahasa yang terdapat di negara ini. Bahasa tersebutmudah difahami oleh semua pihak dan dapat menyatukan semua kaum danbangsa yang ada di Malaysia .3) Bahasa sebagai alat komunikasiMelalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan pandangan kepada oranglain dan juga dapat mewarisi serta mempelajari semua yang diperoleh daripadaindividu terdahulu.Sebagai satu alat komunikasi, bahasa boleh berlaku dengan dua cara iaitusecara lisan atau tulisan. Dalam bahasa, ciri-ciri konteks komunikasi yang terdiridaripada penutur, pendengar, topik pembicaraan, latar belakang dan tujuankomunikasi perlulah dititikberatkan.Selain itu, bahasa juga melibatkan dua perkara, iaitu jarak tempat dan jarakmasa. Dengan kecanggihan teknologi pada hari ini, manusia masih mampuuntuk berkomunikasi walaupun penutur dan pendengar tidak berhadapan antarasatu sama lain. Dari segi jarak masa pula, seseorang dapat merakam pertuturanatau menuliskannya di dalam buku untuk pengetahuan generasi yangterkemudian daripadanya .4) Bahasa bersifat arbitrariBahasa bersifat arbitrari bermaksud bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan tidaksemestinya berkaitan dengan benda-benda yang dimaksudkan. Oleh sebab itu,semua bahasa di dunia mempunyai perkataan yang berlainan bagi merujukkepada benda yang sama. Makna juga bersifat arbitrari kerana makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut 5) Bahasa bersifat unikBahasa bersifat unik bermaksud setiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu. Walau bagaimanapun, semua bahasa mempunyai huraian yangtersendiri dari segi tatabahasa dan tidak dapat diseragamkan untuk bahasa yangberbeza-beza.Bahasa tidak boleh diwarisi tetapi dipelajari secara tidak langsung daripada ibubapa, keluarga dan masyarakat sekeliling kita.Sebagai contoh,

Tiga jenis lambang: a. Konvensi Indeks Terbahagi kepada dua jenis: Manusia contoh:Tangis ( Lambang Sedih ) Bukan Manusia contoh: Jalan raya basah ( Lambang hujan ) Ikon Melambangkan sifat yang ada pada dirinya sendiri.jika seorang bayi Cina dilahirkan dan dibesarkan oleh keluargaberbangsa Melayu. Ikon c. Indeks b. maka bahasa yang diperolehnya adalah bahasa Melayubukan bahasa Cina CIRI-CIRI BAHASA MELAYU Bahasa Sebagai Satu Simbol Ta’rif: Perkataan yang terdapat dalam suatu bahasa dinamakan lambang atau simbol. miau Konvensi Takrif – tidak ada ikatan antara simbol itu dan benda rujukannya. Ahli logik dan kaji makna menggolongkan lambang sebagai satu kod pada kumpulan objek yang dinamakan isyarat. Lambang jenis inilah yang disebut simbol . contoh: bunyi-bunyi anomopeik seperti –gedebum.

konteks yang sering ditemui dan digunakan untuk menyebut benda dan orang yang tidak ada dalam sekitaran terdekat kita.Simbol konvensional adalah bukan bahasa. Pendekatan Saintifik Dalam Kajian Makna Teori Imej Mental Makna sesuatu perkataan itu sama dengan imej mentalyang berkaitan dengan simbolnya. . Konteks Terpindah Simbol sebagai alat untuk memindahkan kegunaannya dari satu kumpulan objek atau situasi kepada kumpulan yang setaraf. tetapi ciri wajah manusia boleh diterangkan dengan istilah tersebut. sebab banyak bentuk boleh disebut segi tiga. Konteks Teralih Dalam konteks ini orang atau objek yang menjadi rujukan tidak ada sewaktu ia disebut. Simbol Dalam Konteks Terdapat pelbagai jenis simbol dan konteks dimana simbol itu hadir iaitu: Konteks Tepat Sesuatu simbol yang digunakan untuk merujuk objek atau benda yang ada didalam persekitaran terdekat. contoh: Tolak (-) dan Darab (x) dalam bidang ilmu hisab. Contoh: Gadis itu manis tetapi mukannya masam. -manis dan masam biasanya merujuk kepada sifat benda tertentu seperti gula atau buah. Kelemahan Tidak dapat menjelaskan beberapa masalah pokok mengenai makna. contoh : Tiga segi yang ideal.

sesuatu ayat bergantung kepada susunan dan tingkatan lambang itu. Bermaksud. Untuk membuat asas penilaian dan jangkaan proses pergolongan perlu dibuat antaranya: Pembahagian : Dengan memebezakan sifat am sesuatu benda atau perkara. biasanya ditafsirkan sebagai makna perkataan. Sintaksis Mengkaji hubungan yang terdapat antara satu lambang dengan lambang lain. Kelemahan Ia tidak dapat menerangkan perkataan linguistik.Teori Behaviorisme Golongan behavioris mengemukakan teori mereka berdasarkan ransang dan tindak balas. . contoh: jenis kata sendi Teori Logik Simbolik Dikenal dengan nama analisis logik @ analisis linguistik Terdapat tiga kajian makna: -Semantik -Sintaksis -Pragmatik Semantik Mengkaji hubungan antara lambang dengan rujukan.

. juru hebah. Penapis Maklumat Orang yang menyekat sesuatu maklumat daripada disebarkan. guru dan pembawa cerita. para pengarang pakar sains dan sebagainya. Perbezaan makna antara keduanya ialah tidak semua orang kaya itu kaya.Contoh: unsur orang dan kaya -menghasilkan dua makna yang berbeza iaitu orang kaya dan orangkaya. Unsur ini mendapat perhatian daripada para pengkaji makna kerana dalam proses komunikasi makna sesuatu maklumat dinilai dari sudut adakah ia sampai kepada penerimanya atau tidak. contoh: Wartawan. Pragmatik Mengkaji hubungan antara lambangdan perlakuan. Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar. Komunikasi dalam masyarakat: Penghasilan maklumat Orang yang menghasilkan maklumat contoh:pakar perubatan. Penyampai Maklumat Orang yang menyebarkan maklumat.

pegawai kerajaan dan para pengembang agama. c. Komunikasi dari bawah keatas: sejawatan.contoh: ahli politik.Pendengar: orang yang dilawan bercakap. Faktor Yang Mengubah Bahasanya. contoh: kanak-kanak. Contoh: antara dua orang sahabat baik. mengambil tempat. b. antara angota sesuatu . Komunikasi dari atas ke bawah: Terjadi antara pekerja dan majikan ibu bapa kepada anak. orang awam dan golongan yang hanya menerima sahaja maklumat umpamanya orang yang terlalu tua atau cacat. Seseorang akan mengubah bahasanya sesuai dengan peranan yang dimainkan pada masa atau keadaan tertentu. antara anggota polis kepada penjenayah. Komunikasi berlaku dalam tiga arah: a. Komunikasi setaraf: antara ahli-ahli kelompok yang setaraf kedudukannya.Butir Pertuturan: Tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. golongan tua. ciri-ciri hubungan antaranya dengan pendengar menentukan bahasa yang digunakan. rakan kelab sukan.benda yang berada di sekitarnya. ahli agama. termasuklah c. b. Tempat: situasi sekeliling dimana pertuturan itu benda. a. Penerima Maklumat orang yang menerima maklumat.

ORGANISMA DARIPADA YANG BIASA DALAM RANGKA SEMENANJUNG MALAYSIA – PELBAGAI ‘DIALEK’ · KELANTAN · TERENGGANU · N. rakyat kepada menteri.Terjadi antara anak murid kepada guru. adik kepada abang. KAMUS DEWAN BAHASA EDISI KE-4 · PENYIMPANGAN / SESUATU YANG MENYIMPANG DARIPADA KEADAAN · ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD · ( SIFAT/ CIRI-CIRI ) YANG LAZIMNYA STANDARD · * BENTUK DAN LAIN-LAIN YANG TIDAK SERAGAM / BERBEZA KELAINAN / PELBAGAIAN. SEMBILAN · PAHANG · MELAKA · JOHOR . -Menyimpan maklumat -Menyatakan perasaan -Menyatakan suruhan atau larangan VARIASI TAKRIF : 1. · * PENYIMPANGAN PADA CIRI-CIRI BAGI KUMPULANNYA. Tiga Peranan Bahasa Sebagai Alat Komunikasi.

pertalian ini tidak arbitrari.‘IDIOLEK’ – VARIASI BAHASA SESEORANG Sebab-sebab berlakunya variasi: · SIFAT FISIOLOGI / ALAT PERTUTURAN INDIVIDU: ALAT PERTUTURAN KURANG SEMPURNA SEHINGGA MENGHASILKAN PENYENGAUAN BUNYI YANG SEPATUTNYA TIADA · TABIAT-TABIAT PERTUTURAN : TERLALU CEPAT / TERLALU LAMBAT. • Dalam sistem perhubungan binatang. • Jadi bentuk (bunyi)perkataan itu akan berubah tapi orang atau maksudnya masih sama. GAGAP.pertalian sesuatu bentuk bahasa dengan maknanya didapati hanya arbitrari.itu terpulanglah kepada anggota masyarakat itu sendiri. TERTAHAN-TAHAN · FAKTOR-FAKTOR SOSIAL: LATAR BELAKANG PENDIDIKAN.KELAINAN ANTARA INDIVIDU-INDIVIDU . JENIS PEKERJAAN. • Misalnya bunyi perkataan rumah itu merupakan bentuk suatu unsur dalam bahasa melayu. • Kalau anggota dalam masyarakat itu bersetuju semuanya untuk menukar bentuk itu dengan sesuatu bentuk lain. • Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bentuk dan mkna itu hanya arbitrari.Ini adalah tetap dan tidak akan berubah. . • Bntuk itu boleh diberi lambang bertulis dan maknanya ialah” rumah” • Pertalian bentuk dengan makna itu hanyalah secara kebetulan sahaja iaiatu ditentukan oleh kebudayaan.ditentukan menurut persetujuan anggota masyarakat itu. DAN KEDUDUKAN SOSIOEKONOMI – PENUTUR YANG BERBEZA Arbitrari • Dalam sistem perhubungan manusia.panggilan rusa jantan dalam musim bunga memang bermaksud untuk mencari pasangan betina.

Perbezaan Bahasa Julat bunyi-bunyi vokal . Morfem-morfem itu dua jenis pula iaitu: 1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan. · Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna. • Bentuk panggilan itu tidak mungkin akan berubah Bahasa Bersifat Sejagat Benjamin L.• Ketetapan wujud sejak binatang itu mula lahir dan ia tetap serupa bagi semua binatang jenis itu.tekanan . · Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat. Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asas perkataan yang terdiri daripada morfem.konsonan dan diftong yang digunakan itu berbeza-beza. · Ayat mempunyai dua komponen binaan . Persamaan Bahasa Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaitu vokal.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orang asli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusia walaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan.konsonan dan diftong. 2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yang lain untuk membentuk perkataan. Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan. nada dan intonasi juga berbeza.

Julat bunyi-bunyi vokal .· iaitu komponen ‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat. · Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetan perkataan •BAHASA BERSIFAT SEJAGAT •Benjamin L.2) Morfem terikat yang harus bergabung dengan morfem yanglain untuk membentuk perkataan.konsonan dan diftong. -morfem itu dua jenis pula iaitu:1) Morfem bebas yang secara langsung boleh menjadi perkataan. •Dari segi binaan perkataan pula semua bahasa manusia mempunyai unsur asasperkataan yang terdiri daripada morfem. Semua bahasa manusia menggunakan tiga jenis bunyi yang umum iaituvokal.· Ayat pula merupakan bentuk bahasa minimum yang lengkap dari segi ucapan dan juga makna.Whorf (1976) yang telah banyak mengkaji bahasa –bahasa orangasli telah berkata bahawa ada suatu kesejagatan dalam bahasa asli manusiawalaupun pada zahirnya terdapat banyak perbezaan.Bunyi-bunyi bukan segmental iaitu kepanjangan.konsonan dan diftong yang digunakan itu berbezabeza.· Ayat mempunyai dua komponen binaan· iaitu komponen . nada dan intonasi jugaberbeza.· Perkataan pula ialah unsur terkecil bagi ayat.tekanan .

kreatif. produktiviti dan pembelajaran •BAHASA SEBAGAI SATU SISTEM -tiap bahasa mempunyai susunan yang tertentu. susunan perkataan. semantik. pengkhususan.susunan huruf dan golongan kata seperti kata nama dan kata kerja.Demikianlah unsur dan komponen yang sejagat yang ada dalam bahasa-bahasa aslimanusia…. silih berganti. ayat adalah secara teratur. nahu atau struktur sintaksis. daripadaibubapa.· Kedua-dua komponen itu boleh dibentuk oleh satu perkataan sahaja atau sederetanperkataan. ahli keluarga dan masyarakat sekeliling.‘diterangkan’ atau subjek dan komponen ‘menerangkan’ iaitu predikat. • BAHASA BERSIFAT UNIK -tiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu iaitu binaan ayat.. arbitari. • Sederetan perkataan terdiri daripada frasa. maklumat balik. dan pola yang berbeza satu bahasa dengan bahasa yang lain . satukomponen sahaja dalam ayat. iaitu dalam bentuk bunyiperkataan.penyampaian.