Kajian Tindakan – Model EPRD

Proposal
 Muka hadapan

Laporan

 

Muka hadapan
Halaman kandungan Penghargaan


1.0 Refleksi P&P lalu 2.0 Fokus kajian 3.0 Objektif kajian 4.0 Kumpulan sasaran 5.0 Cadangan kajian   Jadual pelaksanaan kajian Anggaran kos kajian

Abstrak

1.0 Refleksi P&P lalu 2.0 Fokus kajian 3.0 Objektif kajian 4.0 Kumpulan sasaran 5.0 Pelaksanaan kajian 6.0 Cadangan Kajian seterusnya   Bibliografi Lampiran
ammGSU98@yahoo.com

Muka hadapan

 Mengandungi tajuk kajian  Mengandungi nama penyelidik  Mengandungi nama sekolah dengan alamat penuh

ammGSU98@yahoo.com

Muka hadapan

 Mengandungi tajuk kajian  Mengandungi nama penyelidik  Mengandungi nama sekolah dengan alamat penuh

ammGSU98@yahoo.com

Muka hadapan

 Mengandungi tajuk kajian  Mengandungi nama penyelidik
 Tajuk mestilah berbentuk positif, ada hala tuju kajian, sasaran dengan alamat penuh kajian dan tindakan. Tajuk hendaklah ringkas, kurang daripada 15 patah perkataan.  Boleh dimulakan dengan ‘kaedah’ / ‘teknik’ terlebih dahulu. Contohnya

 Mengandungi nama sekolah

Meningkatkan kemahiran mendarab dua nombor bagi murid Tahun 5 Siantan 2 menggunakan Teknik Ziefir
Teknik Ziefir – Meningkatkan kemahiran mendarab dua nombor bagi murid Tahun 5 Siantan 2
ammGSU98@yahoo.com

Muka hadapan

 Mengandungi tajuk kajian
 Mengandungi nama penyelidik
 Tajuk mestilah berbentuk positif, ada hala tuju kajian, sasaran dengan alamat penuh kajian dan tindakan. Tajuk hendaklah ringkas, kurang daripada 15 patah perkataan.  Boleh dimulakan dengan ‘kaedah’ / ‘teknik’ terlebih dahulu. Contohnya

 Mengandungi nama sekolah

Meningkatkan kemahiran mendarab dua nombor bagi murid Tahun 5 Siantan 2 menggunakan Teknik Ziefir
Teknik Ziefir – Meningkatkan kemahiran mendarab dua nombor bagi murid Tahun 5 Siantan 2
ammGSU98@yahoo.com

Halaman kandungan

 Ditulis dalam satu muka surat

ammGSU98@yahoo.com

Penghargaan

 Nyatakan pihak yang terlibat dengan kajian tindakan
terutamanya di peringkat sekolah

ammGSU98@yahoo.com

Abstrak

Ciri-ciri abstrak mesti tepat dan mengandungi maklumat –maklumat penting. Menceritakan keseluruhan kajian. • • • • • • Kandungan Abstrak (6 perkara) Tujuan Kumpulan sasaran Fokus kajian Tinjauan awal >(Pemerhatian, Temubual, Pemeriksaan buku latihan, Ujian Pra ) Pelaksanaan kajian – inovasi jika ada Analisa keberkesanan tindakan

# Ditulis dalam satu perenggan dan satu muka surat dan single spacing. # Dicadangkan menggunakan Font 9/10 dan jenis tulisan Arial/Tahoma
ammGSU98@yahoo.com

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran lalu

 Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat kepada empat perkara utama dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu;  Guru  Murid  Isi kandungan pelajaran ( sukatan pelajaran )  Persekitaran  Refleks pengalaman P & P lepas.  Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utama itu supaya masalah menjadi lebih jelas.  Rujuk bahan yang berkaitan seperti buku latihan, ujian, keputusan peperiksaan, sukatan pelajaran dan bahan-bahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingatkan kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku.  Terjemahkan refleksi secara bertulis.

ammGSU98@yahoo.com

Fokus kajian

 Kenyataan atau keterangan yang menjelaskan keadaan sebenar isu atau masalah.  Fokus kepada satu isu kecil / satu tajuk kecil digalakkan. # Apakah yang guru lakukan? # Apakah yang murid lakukan? # Kenapa ia berlaku? # Jika masalah ini tidak diatasi, apakah perkara-perkara yang dijangka akan berlaku.  Contoh
Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh murid saya, saya akan fokuskan kajian ini kepada masalah dalam membina ayat mudah. Murid saya tidak menunjukkan minat dalam matapelajaran Bahasa Inggeris, tidak boleh mengeja dengan betul serta meniru rakan untuk mendapatkan jawapan. Apabila amalan meniru menjadi kemestian, ini menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Kajian ini penting bagi murid-murid 2 Cendana dalam membina ayat dengan struktur yang betul kerana mereka memerlukan kemahiran berfikir, menulis serta berkeyakinan.
ammGSU98@yahoo.com

Objektif kajian

 Terdiri daripada objektif umum dan khusus
 Hendaklah berkaitan dengan masalah  Juga mestilah berkaitan dengan aktiviti yang hendak dilaksanakan

 Objektif hendaklah boleh diukur / dinilai semasa menjalankan aktiviti

ammGSU98@yahoo.com

Kumpulan sasaran

 Sebutkan bilangan murid yang dikaji
 Sebutkan kelas murid yang dikaji  Contohnya Kajian ini melibatkan 36 orang murid tahun 2 Falah yang daripada 20 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan. terdiri

ammGSU98@yahoo.com

Cadangan kajian

 Tentukan alat kajian (pemerhatian – tingkah laku murid / buku latihan murid, temubual, soal selidik, ujian diagnostik, ujian pra).  Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan digunakan. Aktiviti mesti selaras dengan objektif khusus dan ia mesti boleh diukur. Penerangan jelas bagaimana aktiviti dijalankan mesti dinyatakan.  boleh gunakan kajian guru lain – kreditkan dalam penghargaan dan bibliografi  inovasi pengkaji, namakan inovasi itu

 5.1 Tinjauan masalah – 5.1.1 pemerhatian
5.2 Analisa tinjauan masalah – 5.2.1 analisa pemerhatian 5.3 Tindakan yang dijalankan – 5.3.1 aktiviti 1

ammGSU98@yahoo.com

Pelaksanaan kajian

 Tentukan alat kajian (pemerhatian – tingkah laku murid / buku latihan murid, temubual, soal selidik, ujian diagnostik, ujian pra).  Nyatakan aktiviti-aktiviti yang telah digunakan. Aktiviti mesti selaras dengan objektif khusus dan ia mesti boleh diukur. Penerangan jelas bagaimana aktiviti dijalankan mesti dinyatakan.  boleh gunakan kajian guru lain – kreditkan dalam penghargaan dan bibliografi  inovasi pengkaji, namakan inovasi itu  5.1 Tinjauan masalah – 5.1.1 pemerhatian 5.2 Analisa tinjauan masalah – 5.2.1 analisa pemerhatian

5.3 Tindakan yang dijalankan – 5.3.1 aktiviti 1
5.3.2 pemerhatian aktiviti 1 5.3.3 refleksi aktiviti 1

5.4 Refleksi kajian keseluruhan

ammGSU98@yahoo.com

Jadual pelaksanaan kajian

 Boleh dibuat dalam bentuk jadual / carta gantt
 Masukkan kronologi tindakan  Masukkan tentatif kajian samada masukkan tarikh atau tempoh masa

ammGSU98@yahoo.com

Anggaran kos kajian

 Jelaskan dengan terperinci segala bahan yang akan digunakan untuk menjalankan kajian.
 Apa bahan-bahannya, bilangan harga setiap barang, jumlah keseluruhan.

 Abaikan item ini jika tidak memerlukan peruntukan. Digalakkan ada.
 Guru tidak boleh masukkan perbelanjaan perjalanan, jamuan, cenderahati, atau perkara lain yang tidak berkaitan.  Sila simpan resit perbelanjaan.

ammGSU98@yahoo.com

Cadangan kajian seterusnya

 Cadangkan isu seterusnya yang akan anda kaji.

ammGSU98@yahoo.com

Bibliografi

 Bahan rujukan yang digunakan
 Jika boleh susun ikut abjad  Contoh

 Brown T (1987) Languange Interaction Pattern in Lessons Featuring Mathematical Investigations. PhD Tesis, University of Southampton
 The GCHART Procedure. Retrieved April 10, 2005 from http://garnet.berkeley.edu/Help/Software/sashtml/gref /  Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 5. KPPM 2005  Gunakan format APA

ammGSU98@yahoo.com

Lampiran

 Soal selidik atau bahan-bahan sokongan yang digunakan dilampirkan untuk menyokong kajian.
 Masukkan lampiran yang paling perlu. Tidak perlu semua.

ammGSU98@yahoo.com

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.