P. 1
Dokumen Standard Prestasi Bm Ting 1

Dokumen Standard Prestasi Bm Ting 1

|Views: 195|Likes:
Published by Maidin Harikin

More info:

Published by: Maidin Harikin on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

SMK KUDAT II PETI SURAT 505, 89058 KUDAT SABAH

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.DSP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.” PENDAHULUAN DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . masyarakat dan negara. berketerampilan. emosi dan jasmani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. berakhlak mulia. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

rohani. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani. emosi.Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Menegah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentafsiran Sekolah sejajar dengan perlaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. intelek dan sosial.

Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan boleh dicapai Evidents: Murid Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. foto.Tafsiran • • • Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan. demonstrasi. dan lain-lain. Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik /umum bagi member gambaran holistik tentang individu. Instrumen Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. ujian amali dan lain-lain. • • DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). laporan. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. • Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. ujian secara lisan. grafik. artifak.

Boleh Buat dengan Beradab Mithali TAFSIRAN BAND DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . Faham. Boleh Buat dengan Beradab Tahu.KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham STANDARD Tahu. Faham. Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Faham dan Boleh Buat Tahu. Faham.

iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU. FAHAM. FAHAM. FAHAM. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 6 MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. TAHU DAN FAHAM 3 4 5 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. serta tekal dan bersikap positif. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.BAND 1 2 TAHU PERNYATAAN STANDARD TAFSIRAN Murid tahu perkara asas.

pekerjaan dan urusan harian. Melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan. Mendengar. dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera. ii. dan Menghayati dan mengamalkan nilai murni. sikap positif. Melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan. dibaca. OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MELAYU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. semangat patriotik. dan perasaan cinta akan negara. v. vi. serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan. dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan. perbincangan. dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat. iv. BAND PERNYATAAN STANDARD DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . membaca. murid dapat: i. iii.Matlamat Kurikulum Bersepadu Bahasa Melayu Sekolah Menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. menonton. dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar. Menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

dibaca dan ditulis. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . dibaca dan ditulis Membuat penjelasan mengenai maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan.1 2 3 4 5 6 Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis. Memproses maklumat yang didengar-dituturkan.

1 B1 Mengetahui perkara yang B1 DL1 Bl DL1 E1 Tahu didengar-dituturkan. Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah . dibaca dan ditulis. + FK. B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan. FN BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B1 DT1 Menulis ayat mudah. FN + FS) (FN +FN. Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. FN + FA. B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan. B1 DB1 Membaca ayat daripada sesuatu sumber.

2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengardituturkan. B2 DT1 Menulis jawapan pemahaman. B2 DB1 E1 Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan. B2 DT1 E1 Menjawab soalan pemahaman dengan betul. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B2 DB1 Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks. B2 DL1 E1 Menceritakan perkara yang didengar. dibaca dan ditulis B2 DL1 Mendengar dan memahami sesuatu perkara.

B3 DB1 El Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca. dibaca dan ditulis Bersoal jawab tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan yang sesuai mendapatkan maklumat.BAND 3 Tahu. B3 DB1 Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting. B3 DTI E2 Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan. B3 DL1 E2 Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara. faham dan boleh buat B3 PERNYATAAN STANDARD B3 DL1 DESKRIPTOR B3 DL1 El EVIDENS Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B3 DB1 E2 Menyusun isi penting. B3 DT1 Menulis ayat dalam perenggan. B3 DT1 El Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan.

B4 DL1 E1 Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan. B4 DT1 Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk. boleh buat dengan beradab B4 Membuat penjelasan mengenai maklumat yang didengar-dituturkan. B4 DB1 E1 Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. B4 DL1 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi.4 Tahu. B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . faham. B4 DB1 Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan. B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. dibaca dan ditulis.

faham. B5 DB1 Membaca dan mengolah maklumat. B5 DB 1 E1 Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat. Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. boleh buat dengan beradab terpuji B5 PERNYATAAN STANDARD B5 DL1 DESKRIPTOR B5 DL1 E1 EVIDENS Memproses maklumat yang didengar-dituturkan. B5 DB 1 E2 Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens. Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . dibaca dan dituiis. B5 DT1: Mengolah maklumat secara bertulis.BAND 5 Tahu. B5 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis.

boleh buat dengan beradab misali. B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca. dibaca dan ditulis Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B6 EVIDENS PERNYATAAN STANDARD B6 DL1 Mempertimbangkan perkaraperkara yang dikemukakan dalam perbincangan secara rasional B6 DL1 E1 DESKRIPTOR Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan. B6 DB1 E1 Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan. faham. B6 DB1 Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat daripada pelbagai bahan. B6 DL1 E2 Membuat pertimbangan mengenai pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan. intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain.BAND 6 Tahu.

B6 DT1 E2 Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh. B6 DT2 Menyunting dan memurnikan sesebuah telah dihasilkan. DSP BahasaMelayu Tingkatan 1 . B6 DT1 E1 Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah.B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh. karya yang B6 DT2 E1 Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->