P. 1
Definisi Teori Taksonomi Bloom 1

Definisi Teori Taksonomi Bloom 1

|Views: 6,708|Likes:
Published by Shuhaida Razi

More info:

Published by: Shuhaida Razi on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2014

pdf

text

original

TEORI TAKSONOMI BLOOM Taksonomi Bloom merupakan kajian tentang prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan organisma

berdasarkan persaman dan perbezaan sifat organisma itu. (Kamus Dewan, Edisi Keempat, (2005)). Manakala dalam bidang pendidikan, taksonomi ini merupakan model yang digunakan untuk menganalisis bidang-bidang dalam pendidikan. Ia merangkumi objektif-objektif pendidikan yang menjurus kepada pengetahuan, sikap dan psikomotor. Sebelum kita menyelongkar lebih dalam teori ini, kita perlu melihat domain yang terbahagi kepada tiga iaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Domain kognitif melibatkan pemikiran murid yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berfikir. Domain ini merupakan suatu aras yang digunakan sebagai elemen di dalam pentaksiran. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1959. Taksonomi di dalam konsep bermaksud cabang kognitif iaitu elemen yang melibatkan otak dan pemikiran manusia. Manakala domain afektif melibatkan perkembangan sikap, perasaan, emosi, nilai murid seperti minat, apresiasi dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor yang melibatkan perkembangan fizikal murid. Tujuan pendidikan dibahagi kepada tiga domain iaitu domain kognitif (Cognitive Domain), yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Domain afektif (Affective Domain) yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor (Psychomotor Domain) yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan fizikal seperti menulis, berlari, berenang, dan mengoperasikan mesin. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, iatu: cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah: penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut dibahagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hirarki (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks.

gagasan.DOMAIN KOGNITIF Bloom membahagi domain kognitif kepada enam aras. orang yg berada diaras ini mudah untuk menguraikan dengan baik definisi dari kualiti. prosedur. dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan keputusan yang diharapkan. Domain ini terdiri dari dua bahagian: Bahagian pertama adalah Pengetahuan (kategori satu) dan bahagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual (kategori dua hingga enam). metodologi. pola. seseorang yg berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab berlaku permasalahan ini dengan menggunakan fish bone diagram. Aras sintesis menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat. teori dalam pembelajaran ataupun pekerjaan. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai untuk memastikan nilai lebih efektif. prinsip dasar dan sebagainya. urutan. gagasan. ketika diminta menjelaskan kualiti pengurusan. definisi. Manakala aras analisis pula berkaitan seseorang akan mampu menganalisis maklumat yang masuk dan membahagi atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. . ketika diberi maklumat tentang penyebab meningkatnya permasalahan di kilang. kaedah. Aras aplikasi berkisar kepada seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. Sebagai contoh. Aras evaluasi dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Sebagai contoh. standard kualiti minimum untuk produk. fakta-fakta. Aras pengetahuan merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. rumus. produk yang berkualiti.

aliran. Terdapat enam elemen dalam domain kognitif Taksonomi Bloom ini. Aras ini digunakan untuk menguji keupayaan murid untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari. Elemen-elemen ini dibahagikan kepada dua aras pemikiran iaitu pemikiran aras rendah dan pemikiran aras tinggi. dan bila. Aras pengetahuan merupakan elemen pertama yang terletak paling bawah dalam hierarki Taksonomi Bloom. di mana.Dalam bidang pendidikan di Malaysia. pemeringkatan. Taksonomi Bloom digunakan secara lebih terperinci dan terancang bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif dan lebih efektif. Taksonomi ini berbentuk hierarki yang disusun mengikut tahap iaitu dari tahap rendah kepada tahap tinggi. Domain Taksonomi Bloom Rajah 1: Hierarki Taksonomi Bloom Domain ini menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. penjenisan. apa. Terdapat tiga peringkat dalam aras pengetahuan iaitu yang pertama pengetahuan fakta khusus berkaitan dengan istilah berbentuk perkataan atau simbol. teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. Aras kedua dalah pengetahuan tentang proses. Objektif utama aras ini ialah memerlukan murid mengingat semula apa yang telah . Seterusnya aras tiga adalah pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang contohnya seperti siapa.

teori. Ciri-ciri soalan bagi aras kefahaman adalah seperti membuat interpretasi mudah dan menunjukkan bukti kefahaman dan dapat menggunakan ayat dan maklumat untuk diubah kepada bentuk yang baru. Aras analisis merupakan elemen yang keempat yang mengkehendaki murid untuk memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. hukum dan prosedur. terangkan. Elemen yang ketiga adalah aras aplikasi. huraikan. Aras ini menekankan keupayaan murid mengenalpasti unsur – unsur dan struktur. . tunjukkan dan susunkan. Jenis-jenis aras analisis adalan yang pertama aras analisis unsur iaitu memerlukan murid menentukan unsur-unsur. fakta. Yang kedua adalah proses mentafsir atau intepretasi iaitu idea dan menerangkan idea atau maksud tersurat dalam ayat sendiri. pandangan dan pendirian. Aras ini memerlukan keupayaan murid memberi huraian atau makna sesuatu perkara. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini adalah seperti selesaikan. prinsip dan prosedur bergantung kepada apa yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. nyatakan dan kelaskan. prinsip. Aras ini terbahagi kepada tiga iaitu penterjemahan yang memerlukan murid menterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa menggubah makna asal. Ciri-ciri soalan aras analisis ialah soalan tersebut menggunakan proses mental analisis dan memerlukan pemahaman perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen.dipelajari seperti istilah. hukum untuk menyelesaikan masalah. Aras kedua adalah analisis hubungan iaitu membuat perkaitan bukti dan hipotesis. Soalan aras ini biasanya melibatkan tiga frasa. Manakala yang ketiga adalah ekstrapolasi iaitu membuat inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi. Seterusnya elemen kedua ialah aras kefahaman. Dan yang ketiga adalah aras analisis prinsip iaitu murid perlu mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan. mengapakah. Murid juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Aras ini memerlukan murid benar-benar memahami segala konsep. Biasanya soalan bagi aras kefahaman ini terdiri daripada perkataan jelaskan. bezakan. Aras ini menguji keupayaan murid menggunakan konsep. Soalan aras aplikasi biasanya memerlukan penggunaan proses aplikasi mental. teori.

Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria. Contohnya kebolehan menulis dengan susunan dan gaya yang menarik untuk menyampaikan buah fikiran. Contohnya perbandingan mengenai teoriteori utama. Kategori yang kedua adalah penghasilan suatu rancangan atau pelan operasi dan yang ketiga adalah kategori membina suatu hubungan yang abstrak. Elemen yang terakhir adalah aras penilaian. idea. Ia melibatkan kebolehan membina atau membangunkan set hubungan yang abstrak seperti teori. Masia (1964) telah mengklasifikasikan domain afektif ini kepada . ketekalan dan lain-lain. Pertimbangan dibuat dengan piawaian tertentu seperti tepat. Krathwohl. buruk dan lain-lain. hipotesis untuk menghuraikan sesuatu fenomena atau mengklasifikasikan fakta. Pertimbangan dalam penilaian juga dikategorikan kepada dua iaitu pertimbangan dari segi bukti dalaman iaitu menilai ketepatan sesuatu. DOMAIN AFEKTIF Domain afektif melibatkan aspek kerohanian dan memberi penekanan kepada pertumbuhan dan perkembangan sikap. Kategori kedua adalan pertimbangan dari segi kriteria luaran iaitu penilaian bahan yang merujuk kepada beberapa kriteria yang dipilih atau yang diingati. Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan. Kategori soalan bagi aras sintesis ini penghasilan satu komunikasi unik iaitu pembinaan suatu komunikasi dimana murid cuba menyampaikan suatu idea. generaliasasi dan fakta mengenai kebudayaan tertentu. baik. memuaskan. Aras ini memerlukan keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas. sesuatu idea atau sebagainya. Benjamin S. kaedah bagi sesuatu tujuan. Contohnya kebolehan membuat deduksi berdasarkan maklumat yang diberikan dan dapat membuat suatu teori daripada data atau faktor yang diberi. menggunakan bukti-bukti logik. berkesan. Bloom. perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Aras ini menguji keupayaan murid menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. Contoh kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hujah yang dikemukakan oleh seseorang. emosi dan nilai yang wujud pada diri seseorang khususnya murid.Elemen yang kelima adalah aras sintesis. Ciri-ciri khusus aras penilaian ini adalah pelajar perlu membuat pertimbangan nilai ke atas sesuatu bahan. perasaan.

Murid bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi. Penghargaan pula adalah satu ukuran terhadap kepuasan berinteraksi atau menghayati sesuatu persekitaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ia lebih tepat ditakrifkan sebagai menyukai. Akhir sekali tahap perhatian yang terkawal atau terpilih. Kategori kedua pula berkaitan dengan gerak balas. murid sedar tentang tiga jenis kepercayaan agama utama bagi penduduk Malaysia. iaitu peringkat penerimaan. Dengan adanya sifat-sifat ini pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan berkesan. Tahap ini berkaitan dengan sesuatu pengajaran itu harus disampaikan dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik. Terdapat tiga perkara yang perlu diberi perhatian iaitu tahap kesedaran yang dikatakan Murid-murid sedar dengan objek atau peristiwa-peristiwa jika perkaraperkara ini berlaku pada masa kehadiran mereka. mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap. contohnya pada akhir pengajaran. Pada tahap ini murid-murid dapat membezakan keseluruhan keadaan itu kepada dua atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih satu aspek tertentu dan terus memberikan perhatian kepadanya. peringkat rasa bernilai dan peringkat mengorganisasi. Sikap biasanya ditakrifkan sebagai satu kemahuan sama ada mahu mendekati atau menjauhi satu-satu persekitaran. Guru-guru harus berkebolehan menggunakan unsur-unsur ini bagi mewujudkan suatu suasana pembelajaran yang baik. Gerak balas bermaksud melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya. contohnya murid dapat membezakan antara tingkah laku yang baik dengan tingkah laku yang buruk. Sebelum seseorang murid itu menjalankan sesuatu tugas ia perlulah terlebih dahulu secara sukarela . peringkat memberi gerak balas. Aras penerimaan merupakan hubungan dengan kemahuan murid-murid dalam memberi perhatian. Ia menekankan kepada kebolehan mendengar dengan penuh minat cerita-cerita atau pendapat. Proses gerak balas ini berakhir dengan tahap kepuasan selepas melibatkan diri dengan memberi gerak balas terhadap rangsangan. Ia mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap rangsangan dan peristiwa atau persekitaran. Bidang afektif ini mengandungi beberapa aras bermula daripada peringkat yang rendah kepada peringkat yang tinggi. Seterusnya tahap kesudian atau penerimaan. menanyakan soalan-soalan. Kesudian untuk ber tindak balas. merasa seronok atau membenci sesuatu matapelajaran itu. Persetujuan untuk bertindak balas ini melibatkan tindak balas yang pasif terhadap rangsangan seperi patuh kepada peraturan-peraturan.empat kategori.

Set penyamarataan melibatkan pembentukan set umum di mana individu menggarap. Hal ini dilakukan tanpa paksaan. murid-murid berusaha menjalin persahabatan dengan rakan-rakan sekelas untuk membina satu perhubungan yang baik. Kategori ini menerangkan peringkat permulaan dalam membentuk satu sistem nilai. gred dan sebagainya. Pada peringkat ini individu bertindak berdasarkan falsafah kehidupan atau world view. Penglibatan murid juga amat penting dalam menentukan penilaian diri. Ada tiga cara pendekatan murid terhadap sesuatu nilai iaitu penerimaan sesuatu nilai. Murid bukan sahaja menerima nilai-nilai tetapi mencari dan mendapatkan nilai tersebut. Di sini adanya satu dorongan yang nyata untuk melaksanakan dan mengamalkan perlakuan yang berhubung dengan nilai tersebut. seorang murid terpaksa merancang aktiviti-aktiviti kelasnya berdasarkan kepada penilaiannya terhadap pertandingan. berkaitan dengan organisasi sesuatu sistem nilai sebagai contoh. Keduanya perwatakan meliputi semua kategori yang telah dikemukakan sebelumnya. Keduanya. Contohnya. Organisasi bermaksud membentuk sesuatu sistem nilai. Aras perwatakan menekankan ketekalan tingkah laku dengan sistem nilai yang dianuti oleh seseorang. Pertamanya berkaitan dengan penanggapan sesuatu nilai yang mana murid mengenali ciri-ciri asas nilai itu. Murid mempunyai falsafah tersendiri dan falsafah hidup ini dapat dizahirkan secara automatik. murid terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan nilai-nilainya. Rasa bernilai merupakan aras yang menekankan penilaian dan penghargaan murid terhadap sesuatu rangsangan. Cara kedua pula melibatkan kecenderungan terhadap sesuatu nilai. Murid bertindak balas berdasarkan nilai. memproses dan bertindak terhadap sesuatu keadaan mengikut sesuatu sistem nilai. Untuk bertindak dalam keadaan-keadaan ini. Contohnya. murid itu secara konsisten berjuang untuk bekerja bersama-sama dengan rakan sekelasnya dalam situasi yang membolehkan mereka berinteraksi dan bekerjasama. kerjasama. Murid dapat merasakan kepuasan daripada tindakan yang dilakukan. Murid berupaya membuat pertimbangan sesuatu aktiviti berasaskan nilainya kepada diri sendiri.melengkapkan dirinya dengan pelbagai pengetahuan. Terdapat dua peringkat pada aras perwatakan. DOMAIN PSIKOMOTOR . kepuasan dalam bertindak balas ini berasaskan kepada kesudian untuk bertindak balas. Akhir sekali.

Hasil pembelajaran ini sebenarnya merupakan lanjutan dari hasil daripada pembelajaran domaian kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil pembelajaran domain afektif (kecenderungan perilaku). Domain psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fizikal seperti menulis. domain psikomotor merupakan domain yang berkaitan dengan keterampilan (kemahiran) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. melompat. memukul. Penilaian dapat . Domain psikomotor adalah domain yang berhubungan dengan aktiviti fizikal. melukis. proses. menari.Benjamin S. Hasil pembelajaran domain kognitif dan hasil pembelajaran domain afektif akan menjadi hasil pembelajaran domain psikomotor apabila murid telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam domain kognitif dan domain afektif. kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan. Contoh Pengukuran Domain Penilaian Psikomotor Ryan (1980) menjelaskan bahawa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku murid selama proses pembelajaran berlangsung. Ciri-ciri Domain Penilaian Psikomotor Domain psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fizikal. Sementara itu. Leighbody (1968) berpendapat bahawa penilaian hasil belajar psikomotor mencakupi kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Bloom (1979) menyatakan domain psikomotor berhubungan dengan hasil pembelajaran yang pencapaian melalui ketrampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fizikal. dan produk. melompat dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat dirangkumkan bahawa dalam penilaian hasil pembelajaran psikomotor atau keterampilan harus mencakupi persiapan. Oleh itu. kecepatan mengerjakan tugas. Hasil pembelajaran domain psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) yang menyatakan bahawa hasil pembelajaran menggunakan domain psikomotor ini dalam bentuk keterampilan (kemahiran) dan kemampuan bertindak individu. memukul. dan sebagainya. misalnya berlari. kemampuan membaca gambar dan atau symbol serta keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan.

aras gerakan terbimbing. penglihatan. Ia mungkin melibatkan pengumpulan tanda saran yang berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman lalu. Ini melibatkan pengecaman tanda saran dan menghubungkannya dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Terjemahan deria adalah satu aspek bagi aras ini. Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah pemerhatian. Akhir sekali terjemahan yang bermaksud menghubungkan persepsi kepada tindakan dalam melaksanakan satu tindakan motor. Misalnya tingkah laku murid ketika proses pembelajaran seperti perbincangan dalam kumpulan dan penglibatan murid dalam sesi tersebut. Ia melibatkan satu atau lebih alat-alat deria seperti pendengaran. Ia melibatkan terjemahan yang simbolik. rasa dan kinestetik. Tanda saran yang sesuai dan berkaitan dengan keadaan itu akan dipilih sebagai panduan kepada tindakan dan yang tidak berkaitan akan diketepikan. aras terjemahan. iaitu mempunyai satu bayangan atau satu idea. Dengan kata lain. pemerhatian dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotor. Kaedah pemerhatian merupakan alat penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya baik dalam situasi yang sebenarnya mahupun dalam situasi simulasi. kualiti dan hubungan melalui alat-alat deria. Ia merupakan proses mental bagi menentukan makna tanda saran yanditerima untuk tindakan. Ia melibatkan maklum balas iaitu pengetahuan daripada kesan proses. aras rangsangan deria. aras set. Ia juga mungkin melibatkan wawasan yang dianggap penting dalam mengatasi satu masalah. Domain psikomotor ini ini mempunyai lima aras iaitu aras persepsi. atau sesudah proses berlangsung dengan cara memberi ujian kepada murid. aras mekanisme dan aras gerak balas nyata dan kompleks. Ia adalah proses menjadikan seseorang individu itu mengetahui atau sedar tentang objek. sentuhan.dilakukan pada saat proses berlangsung iaitu semasa murid melakukan praktikal. aras pemilihan tanda saran. sebagai kesimpulan daripada tanda saran yang diterima. Hal ini melibatkan tiga perkara seperti berikut iaitu rangsangan deria yang berkaitan dengan rangsangan yang tersebut di atas. Aras persepsi adalah langkah pertama dalam melakukan satu tindakan motor. Seterusnya pemilihan tanda saran yang memutuskan apakah tanda saran yang harus dipilih untuk memenuhi keperluan pelaksanaan tugas. .

Tindak balas yang setepat itu adalah sesuatu sesuatu yang dapat memenuhi keperluan perlaksanaan tugas. iaitu penyertaan deria. sesuai untuk tindakan motor berlaku. Aras gerakan terbimbing adalah langkah permulaan dalam membentuk kemahiran. Manakala set emosional merupakan kesediaan dipandang dari segi sikap. Tindakbalas terbimbing adalah tindakan perlakuan murid yang nyata bawah bimbingan seorang tenaga pengajar. mungkin melalui pengaruh hadiah atau hukuman. Kesediaan dalam pengertian fizikal melibatkan set penerimaan. iaitu menggunakan pertimbangan dalam membuat perbezaan adalah satu aspek. Di sini ditekankan kepada keupayaan yang merupakan komponen kemahiran yang lebih kompleks sifatnya. Tindakan itu adalah kesediaan dari segi set bagi meghasilkan pemilihan terhadap tindak balas yang dilakukan mengikut keperluan perlaksanaan tugas. pelajar telah mencapai satu keyakinan dan satu kadar kemahiran dalam melakukan satu tindakan itu. Ia melibatkan beberapa bentuk tindak balas dalam melaksanakan tugas itu. Manakala aras mekanisme menerangkan tentang tindak balas yang telah dipelajari menjadi habitat. Diskriminasi. biasanya dilakukan dengan beberapa tujuan untuk setiap tindak balas. Kebolehankebolehan ini digabungkan untuk mendapatkan kemahiran itu. Terdapat dua kategori yang berhubung dengan perkara ini iaitu meniru. Set fizikal merangkumi kesediaan menjadikan penyesuaian anatomis (berhubung dengan tubuh) penting untuk tindakan motor dilaksanakan. Kerelaan untuk bertindak balas seperti yang telah dinyatakan. Pada peringkat ini. .Seterusnya aras set yang merupakan satu kesediaan untuk sesuatu jenis aksi atau pengalaman. Set mental adalah kesedian untuk melaksanakan satu tindakan motor yang tertentu. Aras gerakan terbimbing ini boleh diterangkan sebagai pembelajaran tindak balas berlipat ganda yang membolehkan satu tindak balas yang tepat dipilih daripada pelbagai perlakuan. sehingga satu tindak balas yang tepat seperti yang dikehendaki tercapai. Tindak balas itu mungkin lebih kompleks daripada peringkat permulaan. Seterusnya proses mencuba pelbagai tindak balas. Meniru adalah perlaksanaan satu tindakan yang merupakan satu tindakbalas secara terus terhadap persepsi seorang lain yang melakukan tindakan itu. Ia melibatkan aras persepsi dan kategori-kategori yang lain.

Pada peringkat ini. . Ia menggunakan kuasa dan tenaga yang minimum. Ini kerana bentuk gerakannya yang rumit. satu kadar kemahiran yang tinggi telah dicapai.Aras gerak balas nyata dan kompleks menyatakan bahawa pada peringkat ini. Terdapat dua kategori iaitu ketetapan ketidakpastian dan juga perlakuan automatik. seorang murid itu boleh melakukan satu tindakan atau perlakuan otot yang dianggap kompleks. Tindakan itu ditegaskan sebagai kompleks sikapnya. Manakala perlakuan automatic menyatakan bahawa pada aras ini seseorang itu boleh melakukan satu kordinasi kelakuan motor dengan kawalan otot dan mengerjakannya dengan mudah. Ketetapan ketidakpastian merupakan tindakan itu dilakukan tanpa ragu-ragu untuk mendapatkan satu gambaran rangkaian tugas. Tindakan itu boleh dijalan dengan licin dan berkesan. Seseorang itu tahu rangkaian itu diperlukan dan kemudian maju dengan keyakinan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->