TEORI TAKSONOMI BLOOM Taksonomi Bloom merupakan kajian tentang prinsip, peraturan dan amalan dalam pengelasan organisma

berdasarkan persaman dan perbezaan sifat organisma itu. (Kamus Dewan, Edisi Keempat, (2005)). Manakala dalam bidang pendidikan, taksonomi ini merupakan model yang digunakan untuk menganalisis bidang-bidang dalam pendidikan. Ia merangkumi objektif-objektif pendidikan yang menjurus kepada pengetahuan, sikap dan psikomotor. Sebelum kita menyelongkar lebih dalam teori ini, kita perlu melihat domain yang terbahagi kepada tiga iaitu domain kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Domain kognitif melibatkan pemikiran murid yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan ketrampilan berfikir. Domain ini merupakan suatu aras yang digunakan sebagai elemen di dalam pentaksiran. Ia pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1959. Taksonomi di dalam konsep bermaksud cabang kognitif iaitu elemen yang melibatkan otak dan pemikiran manusia. Manakala domain afektif melibatkan perkembangan sikap, perasaan, emosi, nilai murid seperti minat, apresiasi dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor yang melibatkan perkembangan fizikal murid. Tujuan pendidikan dibahagi kepada tiga domain iaitu domain kognitif (Cognitive Domain), yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Domain afektif (Affective Domain) yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Akhir sekali, domain psikomotor (Psychomotor Domain) yang merangkumi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan fizikal seperti menulis, berlari, berenang, dan mengoperasikan mesin. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, iatu: cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah: penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut dibahagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hirarki (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks.

standard kualiti minimum untuk produk. Sebagai contoh. rumus. gagasan. prosedur. definisi. Aras pengetahuan merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. gagasan. metodologi. Sebagai contoh. orang yg berada diaras ini mudah untuk menguraikan dengan baik definisi dari kualiti. teori dalam pembelajaran ataupun pekerjaan. urutan. produk yang berkualiti. Domain ini terdiri dari dua bahagian: Bahagian pertama adalah Pengetahuan (kategori satu) dan bahagian kedua berupa kemampuan dan keterampilan intelektual (kategori dua hingga enam). ketika diberi maklumat tentang penyebab meningkatnya permasalahan di kilang. kaedah. prinsip dasar dan sebagainya. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai untuk memastikan nilai lebih efektif. seseorang yg berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab berlaku permasalahan ini dengan menggunakan fish bone diagram.DOMAIN KOGNITIF Bloom membahagi domain kognitif kepada enam aras. ketika diminta menjelaskan kualiti pengurusan. Manakala aras analisis pula berkaitan seseorang akan mampu menganalisis maklumat yang masuk dan membahagi atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya. dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan keputusan yang diharapkan. Aras aplikasi berkisar kepada seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. Aras sintesis menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat. Aras evaluasi dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. pola. fakta-fakta. dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. .

apa. dan bila. Aras kedua dalah pengetahuan tentang proses.Dalam bidang pendidikan di Malaysia. Terdapat tiga peringkat dalam aras pengetahuan iaitu yang pertama pengetahuan fakta khusus berkaitan dengan istilah berbentuk perkataan atau simbol. Domain Taksonomi Bloom Rajah 1: Hierarki Taksonomi Bloom Domain ini menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Taksonomi ini berbentuk hierarki yang disusun mengikut tahap iaitu dari tahap rendah kepada tahap tinggi. Taksonomi Bloom digunakan secara lebih terperinci dan terancang bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif dan lebih efektif. aliran. Terdapat enam elemen dalam domain kognitif Taksonomi Bloom ini. penjenisan. teknik atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah. Elemen-elemen ini dibahagikan kepada dua aras pemikiran iaitu pemikiran aras rendah dan pemikiran aras tinggi. di mana. Aras pengetahuan merupakan elemen pertama yang terletak paling bawah dalam hierarki Taksonomi Bloom. Seterusnya aras tiga adalah pengetahuan tentang perkara yang bersifat sejagat dan abstrak dalam sesuatu bidang contohnya seperti siapa. pemeringkatan. Aras ini digunakan untuk menguji keupayaan murid untuk mengingat kembali fakta atau pengetahuan yang telah dipelajari. Objektif utama aras ini ialah memerlukan murid mengingat semula apa yang telah .

teori. Aras analisis merupakan elemen yang keempat yang mengkehendaki murid untuk memecahkan sesuatu perkara kepada unsur-unsur kecil dan memperlihatkan pertalian antara unsur-unsur. . Aras kedua adalah analisis hubungan iaitu membuat perkaitan bukti dan hipotesis. Seterusnya elemen kedua ialah aras kefahaman. Aras ini terbahagi kepada tiga iaitu penterjemahan yang memerlukan murid menterjemah bahasa lain ke bahasa lain tanpa menggubah makna asal. terangkan. Yang kedua adalah proses mentafsir atau intepretasi iaitu idea dan menerangkan idea atau maksud tersurat dalam ayat sendiri. prinsip. Dan yang ketiga adalah aras analisis prinsip iaitu murid perlu mengenal pasti prinsip sesuatu organisasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu dengan menganalisis tujuan. bezakan. hukum dan prosedur. Perkataan yang sering digunakan dalam soalan bagi aras ini adalah seperti selesaikan. Elemen yang ketiga adalah aras aplikasi. mengapakah. Aras ini menguji keupayaan murid menggunakan konsep. Ciri-ciri soalan aras analisis ialah soalan tersebut menggunakan proses mental analisis dan memerlukan pemahaman perhubungan khasnya dengan memecahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen. nyatakan dan kelaskan. pandangan dan pendirian. fakta. hukum untuk menyelesaikan masalah. prinsip dan prosedur bergantung kepada apa yang telah diajar oleh guru di dalam kelas. Murid juga perlu mencari bukti untuk menyokong unsur yang sedia ada. Ciri-ciri soalan bagi aras kefahaman adalah seperti membuat interpretasi mudah dan menunjukkan bukti kefahaman dan dapat menggunakan ayat dan maklumat untuk diubah kepada bentuk yang baru.dipelajari seperti istilah. Soalan aras aplikasi biasanya memerlukan penggunaan proses aplikasi mental. Aras ini menekankan keupayaan murid mengenalpasti unsur – unsur dan struktur. Jenis-jenis aras analisis adalan yang pertama aras analisis unsur iaitu memerlukan murid menentukan unsur-unsur. Soalan aras ini biasanya melibatkan tiga frasa. teori. Manakala yang ketiga adalah ekstrapolasi iaitu membuat inferens tentang apa yang akan berlaku pada masa hadapan berdasarkan maklumat yang diberi. Aras ini memerlukan murid benar-benar memahami segala konsep. Biasanya soalan bagi aras kefahaman ini terdiri daripada perkataan jelaskan. tunjukkan dan susunkan. Aras ini memerlukan keupayaan murid memberi huraian atau makna sesuatu perkara. huraikan.

emosi dan nilai yang wujud pada diri seseorang khususnya murid. Contohnya kebolehan menulis dengan susunan dan gaya yang menarik untuk menyampaikan buah fikiran. Bloom. Aras ini memerlukan keupayaan murid untuk menggabungkan sesuatu struktur yang lebih jelas. memuaskan. Ia melibatkan kebolehan membina atau membangunkan set hubungan yang abstrak seperti teori. Kategori soalan bagi aras sintesis ini penghasilan satu komunikasi unik iaitu pembinaan suatu komunikasi dimana murid cuba menyampaikan suatu idea.Elemen yang kelima adalah aras sintesis. Pertimbangan dibuat dengan piawaian tertentu seperti tepat. Contohnya perbandingan mengenai teoriteori utama. Elemen yang terakhir adalah aras penilaian. buruk dan lain-lain. Pertimbangan dalam penilaian juga dikategorikan kepada dua iaitu pertimbangan dari segi bukti dalaman iaitu menilai ketepatan sesuatu. Contoh kebolehan menunjukkan kesilapan-kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hujah yang dikemukakan oleh seseorang. perasaan atau pengalaman kepada orang lain. Kategori kedua adalan pertimbangan dari segi kriteria luaran iaitu penilaian bahan yang merujuk kepada beberapa kriteria yang dipilih atau yang diingati. Masia (1964) telah mengklasifikasikan domain afektif ini kepada . hipotesis untuk menghuraikan sesuatu fenomena atau mengklasifikasikan fakta. Aras ini menguji keupayaan murid menilai sesuatu perkara berasaskan kriteria yang perlu diketahui. Membuat penelitian dan pertimbangkan sejauh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria. baik. Contohnya kebolehan membuat deduksi berdasarkan maklumat yang diberikan dan dapat membuat suatu teori daripada data atau faktor yang diberi. DOMAIN AFEKTIF Domain afektif melibatkan aspek kerohanian dan memberi penekanan kepada pertumbuhan dan perkembangan sikap. Benjamin S. berkesan. sesuatu idea atau sebagainya. idea. Ciri-ciri khusus aras penilaian ini adalah pelajar perlu membuat pertimbangan nilai ke atas sesuatu bahan. generaliasasi dan fakta mengenai kebudayaan tertentu. kaedah bagi sesuatu tujuan. Kategori yang kedua adalah penghasilan suatu rancangan atau pelan operasi dan yang ketiga adalah kategori membina suatu hubungan yang abstrak. perasaan. Krathwohl. Pelajar perlu membuat pertimbangan tentang nilai sesuatu idea hasil kerja penyelesaian bahan. ketekalan dan lain-lain. menggunakan bukti-bukti logik.

contohnya murid dapat membezakan antara tingkah laku yang baik dengan tingkah laku yang buruk. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran ia lebih tepat ditakrifkan sebagai menyukai. Aras penerimaan merupakan hubungan dengan kemahuan murid-murid dalam memberi perhatian. Seterusnya tahap kesudian atau penerimaan. Tahap ini berkaitan dengan sesuatu pengajaran itu harus disampaikan dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik. Pada tahap ini murid-murid dapat membezakan keseluruhan keadaan itu kepada dua atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih satu aspek tertentu dan terus memberikan perhatian kepadanya. menanyakan soalan-soalan. Proses gerak balas ini berakhir dengan tahap kepuasan selepas melibatkan diri dengan memberi gerak balas terhadap rangsangan. Guru-guru harus berkebolehan menggunakan unsur-unsur ini bagi mewujudkan suatu suasana pembelajaran yang baik. peringkat memberi gerak balas. merasa seronok atau membenci sesuatu matapelajaran itu. mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap. Penghargaan pula adalah satu ukuran terhadap kepuasan berinteraksi atau menghayati sesuatu persekitaran. murid sedar tentang tiga jenis kepercayaan agama utama bagi penduduk Malaysia. Ia mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap rangsangan dan peristiwa atau persekitaran. iaitu peringkat penerimaan. Sebelum seseorang murid itu menjalankan sesuatu tugas ia perlulah terlebih dahulu secara sukarela . Kategori kedua pula berkaitan dengan gerak balas. contohnya pada akhir pengajaran. Bidang afektif ini mengandungi beberapa aras bermula daripada peringkat yang rendah kepada peringkat yang tinggi. Gerak balas bermaksud melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya. Kesudian untuk ber tindak balas.empat kategori. Akhir sekali tahap perhatian yang terkawal atau terpilih. Ia menekankan kepada kebolehan mendengar dengan penuh minat cerita-cerita atau pendapat. Terdapat tiga perkara yang perlu diberi perhatian iaitu tahap kesedaran yang dikatakan Murid-murid sedar dengan objek atau peristiwa-peristiwa jika perkaraperkara ini berlaku pada masa kehadiran mereka. Dengan adanya sifat-sifat ini pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan berkesan. peringkat rasa bernilai dan peringkat mengorganisasi. Murid bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi. Persetujuan untuk bertindak balas ini melibatkan tindak balas yang pasif terhadap rangsangan seperi patuh kepada peraturan-peraturan. Sikap biasanya ditakrifkan sebagai satu kemahuan sama ada mahu mendekati atau menjauhi satu-satu persekitaran.

Untuk bertindak dalam keadaan-keadaan ini. Keduanya perwatakan meliputi semua kategori yang telah dikemukakan sebelumnya. murid terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan nilai-nilainya. Aras perwatakan menekankan ketekalan tingkah laku dengan sistem nilai yang dianuti oleh seseorang. Murid bertindak balas berdasarkan nilai. Murid bukan sahaja menerima nilai-nilai tetapi mencari dan mendapatkan nilai tersebut. Murid dapat merasakan kepuasan daripada tindakan yang dilakukan. Cara kedua pula melibatkan kecenderungan terhadap sesuatu nilai. Rasa bernilai merupakan aras yang menekankan penilaian dan penghargaan murid terhadap sesuatu rangsangan. Terdapat dua peringkat pada aras perwatakan. Pertamanya berkaitan dengan penanggapan sesuatu nilai yang mana murid mengenali ciri-ciri asas nilai itu. Murid berupaya membuat pertimbangan sesuatu aktiviti berasaskan nilainya kepada diri sendiri. Organisasi bermaksud membentuk sesuatu sistem nilai. Kategori ini menerangkan peringkat permulaan dalam membentuk satu sistem nilai. gred dan sebagainya. Di sini adanya satu dorongan yang nyata untuk melaksanakan dan mengamalkan perlakuan yang berhubung dengan nilai tersebut. DOMAIN PSIKOMOTOR . Contohnya. Contohnya. Murid mempunyai falsafah tersendiri dan falsafah hidup ini dapat dizahirkan secara automatik. Akhir sekali. murid itu secara konsisten berjuang untuk bekerja bersama-sama dengan rakan sekelasnya dalam situasi yang membolehkan mereka berinteraksi dan bekerjasama. Ada tiga cara pendekatan murid terhadap sesuatu nilai iaitu penerimaan sesuatu nilai. kerjasama. Keduanya. Hal ini dilakukan tanpa paksaan. Pada peringkat ini individu bertindak berdasarkan falsafah kehidupan atau world view. murid-murid berusaha menjalin persahabatan dengan rakan-rakan sekelas untuk membina satu perhubungan yang baik. memproses dan bertindak terhadap sesuatu keadaan mengikut sesuatu sistem nilai. Penglibatan murid juga amat penting dalam menentukan penilaian diri. seorang murid terpaksa merancang aktiviti-aktiviti kelasnya berdasarkan kepada penilaiannya terhadap pertandingan.melengkapkan dirinya dengan pelbagai pengetahuan. berkaitan dengan organisasi sesuatu sistem nilai sebagai contoh. Set penyamarataan melibatkan pembentukan set umum di mana individu menggarap. kepuasan dalam bertindak balas ini berasaskan kepada kesudian untuk bertindak balas.

Benjamin S. kecepatan mengerjakan tugas. melompat dan lain sebagainya. Domain psikomotor adalah ranah yang berhubungan aktivitas fizikal seperti menulis. domain psikomotor merupakan domain yang berkaitan dengan keterampilan (kemahiran) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. memukul. misalnya berlari. menari. Hasil pembelajaran domain kognitif dan hasil pembelajaran domain afektif akan menjadi hasil pembelajaran domain psikomotor apabila murid telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam domain kognitif dan domain afektif. Sementara itu. kemampuan membaca gambar dan atau symbol serta keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau ukuran yang telah ditentukan. dan produk. melukis. Contoh Pengukuran Domain Penilaian Psikomotor Ryan (1980) menjelaskan bahawa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku murid selama proses pembelajaran berlangsung. memukul. Hasil pembelajaran domain psikomotor dikemukakan oleh Simpson (1956) yang menyatakan bahawa hasil pembelajaran menggunakan domain psikomotor ini dalam bentuk keterampilan (kemahiran) dan kemampuan bertindak individu. Hasil pembelajaran ini sebenarnya merupakan lanjutan dari hasil daripada pembelajaran domaian kognitif (memahami sesuatu) dan dan hasil pembelajaran domain afektif (kecenderungan perilaku). Penilaian dapat . Leighbody (1968) berpendapat bahawa penilaian hasil belajar psikomotor mencakupi kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Ciri-ciri Domain Penilaian Psikomotor Domain psikomotor berhubungan dengan hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fizikal. dan sebagainya. melompat. proses. kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urut-urutan pengerjaan. Dari penjelasan di atas dapat dirangkumkan bahawa dalam penilaian hasil pembelajaran psikomotor atau keterampilan harus mencakupi persiapan. Oleh itu. Bloom (1979) menyatakan domain psikomotor berhubungan dengan hasil pembelajaran yang pencapaian melalui ketrampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fizikal. Domain psikomotor adalah domain yang berhubungan dengan aktiviti fizikal.

Ia adalah proses menjadikan seseorang individu itu mengetahui atau sedar tentang objek. Ia melibatkan maklum balas iaitu pengetahuan daripada kesan proses. Ini melibatkan pengecaman tanda saran dan menghubungkannya dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Ia melibatkan satu atau lebih alat-alat deria seperti pendengaran. aras gerakan terbimbing. aras mekanisme dan aras gerak balas nyata dan kompleks. Ia melibatkan terjemahan yang simbolik. Penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah pemerhatian. kualiti dan hubungan melalui alat-alat deria. Domain psikomotor ini ini mempunyai lima aras iaitu aras persepsi. sebagai kesimpulan daripada tanda saran yang diterima. atau sesudah proses berlangsung dengan cara memberi ujian kepada murid. Ia merupakan proses mental bagi menentukan makna tanda saran yanditerima untuk tindakan. Ia juga mungkin melibatkan wawasan yang dianggap penting dalam mengatasi satu masalah. Misalnya tingkah laku murid ketika proses pembelajaran seperti perbincangan dalam kumpulan dan penglibatan murid dalam sesi tersebut. rasa dan kinestetik. Ia mungkin melibatkan pengumpulan tanda saran yang berdasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman lalu. Kaedah pemerhatian merupakan alat penilaian yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya baik dalam situasi yang sebenarnya mahupun dalam situasi simulasi. aras set. aras rangsangan deria. Terjemahan deria adalah satu aspek bagi aras ini.dilakukan pada saat proses berlangsung iaitu semasa murid melakukan praktikal. Dengan kata lain. Hal ini melibatkan tiga perkara seperti berikut iaitu rangsangan deria yang berkaitan dengan rangsangan yang tersebut di atas. iaitu mempunyai satu bayangan atau satu idea. aras terjemahan. aras pemilihan tanda saran. Akhir sekali terjemahan yang bermaksud menghubungkan persepsi kepada tindakan dalam melaksanakan satu tindakan motor. . sentuhan. penglihatan. Tanda saran yang sesuai dan berkaitan dengan keadaan itu akan dipilih sebagai panduan kepada tindakan dan yang tidak berkaitan akan diketepikan. pemerhatian dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar atau psikomotor. Aras persepsi adalah langkah pertama dalam melakukan satu tindakan motor. Seterusnya pemilihan tanda saran yang memutuskan apakah tanda saran yang harus dipilih untuk memenuhi keperluan pelaksanaan tugas.

Ia melibatkan beberapa bentuk tindak balas dalam melaksanakan tugas itu. Manakala aras mekanisme menerangkan tentang tindak balas yang telah dipelajari menjadi habitat. Kesediaan dalam pengertian fizikal melibatkan set penerimaan. Manakala set emosional merupakan kesediaan dipandang dari segi sikap. Kerelaan untuk bertindak balas seperti yang telah dinyatakan. Kebolehankebolehan ini digabungkan untuk mendapatkan kemahiran itu. Set mental adalah kesedian untuk melaksanakan satu tindakan motor yang tertentu. biasanya dilakukan dengan beberapa tujuan untuk setiap tindak balas. sesuai untuk tindakan motor berlaku. Meniru adalah perlaksanaan satu tindakan yang merupakan satu tindakbalas secara terus terhadap persepsi seorang lain yang melakukan tindakan itu. Di sini ditekankan kepada keupayaan yang merupakan komponen kemahiran yang lebih kompleks sifatnya. iaitu penyertaan deria. Seterusnya proses mencuba pelbagai tindak balas. pelajar telah mencapai satu keyakinan dan satu kadar kemahiran dalam melakukan satu tindakan itu. Aras gerakan terbimbing ini boleh diterangkan sebagai pembelajaran tindak balas berlipat ganda yang membolehkan satu tindak balas yang tepat dipilih daripada pelbagai perlakuan. Ia melibatkan aras persepsi dan kategori-kategori yang lain. Terdapat dua kategori yang berhubung dengan perkara ini iaitu meniru. mungkin melalui pengaruh hadiah atau hukuman. Pada peringkat ini. Tindakbalas terbimbing adalah tindakan perlakuan murid yang nyata bawah bimbingan seorang tenaga pengajar. Tindak balas yang setepat itu adalah sesuatu sesuatu yang dapat memenuhi keperluan perlaksanaan tugas. Tindak balas itu mungkin lebih kompleks daripada peringkat permulaan. iaitu menggunakan pertimbangan dalam membuat perbezaan adalah satu aspek. . Tindakan itu adalah kesediaan dari segi set bagi meghasilkan pemilihan terhadap tindak balas yang dilakukan mengikut keperluan perlaksanaan tugas. Set fizikal merangkumi kesediaan menjadikan penyesuaian anatomis (berhubung dengan tubuh) penting untuk tindakan motor dilaksanakan. sehingga satu tindak balas yang tepat seperti yang dikehendaki tercapai. Diskriminasi. Aras gerakan terbimbing adalah langkah permulaan dalam membentuk kemahiran.Seterusnya aras set yang merupakan satu kesediaan untuk sesuatu jenis aksi atau pengalaman.

. satu kadar kemahiran yang tinggi telah dicapai. Tindakan itu boleh dijalan dengan licin dan berkesan. seorang murid itu boleh melakukan satu tindakan atau perlakuan otot yang dianggap kompleks. Terdapat dua kategori iaitu ketetapan ketidakpastian dan juga perlakuan automatik. Seseorang itu tahu rangkaian itu diperlukan dan kemudian maju dengan keyakinan. Ini kerana bentuk gerakannya yang rumit. Pada peringkat ini. Ia menggunakan kuasa dan tenaga yang minimum. Ketetapan ketidakpastian merupakan tindakan itu dilakukan tanpa ragu-ragu untuk mendapatkan satu gambaran rangkaian tugas. Tindakan itu ditegaskan sebagai kompleks sikapnya.Aras gerak balas nyata dan kompleks menyatakan bahawa pada peringkat ini. Manakala perlakuan automatic menyatakan bahawa pada aras ini seseorang itu boleh melakukan satu kordinasi kelakuan motor dengan kawalan otot dan mengerjakannya dengan mudah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful