Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ditubuhkan atas kesedaran dan usaha berpasukan untuk menyelesaikan masalah atau

mengadakan penambahbaikan kepada sesuatu unit dalam sesebuah organisasi. Dengan mengambil satu contoh, jelaskan proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan

penambahbaikan atau menyelesaikan sesutau masalah.

Pendahuluan

KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk

pertimbangan dan keputusan, seterusnya mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan.

Falsafah

Falsafah KMK adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. Pengurusan secara kemanusiaan bermakna pengurusan yang mementingkan manusia dan perasaan mereka. Ini adalah kerana manusia merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah jabatan/pejabat. Pengurusan secara penyertaan pula bermakna bahawa tiap-tiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada jabatan/pejabat. KMK merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja

1

boleh menyertai dalam proses penyelesaian masalah demi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti jabatan/ pejabat mereka. iv. ii. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. viii. vii. Matlamat Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui: a. vi. Penglibatan dan minat terhadap kerja. b. e. d. Mengeratkan pekerjaan antara pekerja dan pengurusan Memupuk kerjasama antara pekerja Memberi kepuasan bekerja Menambah dorongan bekerja Memberi keyakinan mengenai kebolehan sendiri Mengasah bakat kepimpinan Mengalakkan daya kreativiti Memperbaiki system dan cara bekerja 2 . Faedah KMK i. dan f. c. kumpulan. Dorongan kerja yang tinggi. Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. iii. jabatan/pejabat dan negara. v. Semangat bekerja secara berkumpulan.

viii. melaksana. iii. Sikap positif pihak pengurusan Sistem latihan berkesan Sokongan semua peringkat Ada system pengiktirafan Kemudahan alatan dan fizikal Perkembangan KMK diberitahu Kebolehan jawatankuasa pemandu merancang. iv. iii. v. vi. Melaksanakan alat-alat promosi 3 . Mewujudkan struktur KMK Latihan berkesan Sistem pengiktirafan berkesan Faktor-faktor menyokong kejayaan pelaksanaan KMK: i. ii.Syarat Pelaksanaan KMK i. menyelaras dan mengambil tindakan. vii. ii.

Check.C.C.A).A adalah seperti di Rajah 1 di bawah: Rajah 1 Contoh masalah yang diambil ialah guru mengajar subjek yang bukan opsyen.Proses Sebelum Penambahbaikan Pendekatan yang digunakan oleh KMK dalam urusan meningkatkan kualiti kerja ialah mengikut kaedah Perancangan. proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan telah dijelaskan seperti di bawah: Langkah 1 – Perancangan Di peringkat perancangan.P.D. Penyemakan dan Tindakan (Plan. Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK1) akan memanggil guru-guru bukan opsyen untuk bermesyuarat bagi mengenalpasti dan 4 . Pelaksanaan.D. Do. Dengan mengambil masalah di atas sebagai contoh. Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam P. Action .

semasa percambahan fikiran dijalankan. b. Pemilihan projek /masalah Pada peringkat permulaan. c.memilih masalah yang perlu diselesaikan. guru-guru lain dan pekerja sokongan lain. guruguru bukan opsyen dalam KMK akan mengenalpasti beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk memilih hanya satu masalah sahaja. untuk diselesaikan. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Projek/Masalah Selepas memilih masalah yang hendak diselesaikan. Bagi masalah yang telah dikenalpasti. satu jadual pelaksanaan perlu disediakan untuk memastikan agar masalah ini diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang terlibat dalam penyediaan jadual pelaksanaan tersebut 5 . Pemilihan masalah ini boleh dibuat melalui undian ataupun dengan menyusun masalah mengikut kepentingan. Mengenalpasti Masalah Masalah yang dikenalpasti adalah guru kurang kemahiran mengajar subjek yang bukan opsyen atau masalah KMK dapat dikenalpasti atas permintaan pengurusan ataupun cadangan dari guru-guru bukan opsyen. Peringkat perancangan ini memerlukan tiga aktiviti untuk dilaksanakan iaitu: a. guru-guru bukan opsyen dikehendaki untuk menyediakan satu jadual pelaksanaan seperti di Jadual 1. Masalah yang terpilih adalah mendapat kelulusan Pengetua kerana ia merupakan masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu ataupun yang paling kritikal.

ialah: i. Menganggarkan tempoh masa bagi mengadakan kursus selama 6 bulan. Mengenalpasti segala aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti mengadakan kursus khas kepada guru yang mengajar subjek bukan opsyen. Perancangan dibuat bagi mengenalpasti dan memilih masalah yang perlu diselesaikan. ii. v. Perancangan aktiviti seperti jangka masa pelaksanaan. kumpulan kerja KMK mesti menyediakan soalan kaji selidik sebelum. semasa dan selepas program pementoran guru bukan opsyen dan diberi kepada guru yang terlibat. Memberi seorang mentor yang berpengalaman dalam bidang tersebut kepada guru bukan opsyen untuk membimbing serta memantau dari masa ke semasa. Merekod dan menganalisis pencapaian pelajar dalam subjek yang diajar oleh guru bukan opsyen melalui ujian berkala. Selain itu. iv. iii. 6 . Mendapatkan maklumbalas daripada guru yang terlibat untuk penambahbaikan. kos dan petugas yang perlu ditentukan. Ini melibatkan proses teknikal dan prosedur dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kumpulan tersebut.

cadangan perlu dipersembahan kepada pihak pengurusan agar segala aktiviti.Langkah 2 . samada bentuk teknikal. penjelasan atau kertas kerja yang dapat memberikan idea-idea baru. 7 . Contohnya. ia perlu mendapat pertimbangan daripada pihak pentadbiran atau pengurusan sekolah. melaksana. Seterusnya adalah proses membuat keputusan samada projek dilaksanakan atau tidak. Setelah dipertimbangkan maka KMK perlu dijalankan oleh ahli-ahli KMK tersebut. prosedur dan peraturan. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam merancang. GPK 1 akan membuat pemerhatian dalam pembelajaran dan pengajaran berkala kepada guru bukan opsyen dan membuat satu laporan peningkatan mutu dan keberkesanan pengajaran guru tersebut. teguran. Selepas itu. GPK 1 yang telah siap merangka perancangan untuk program pementoran guru bukan opsyen akan mula melaksanakannya. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan yang dilaksanakan. Contohnya. Cadangan penyelesaian berupa pandangan.Pelaksanaan Penganalisisan masalah ialah mengkaji punca-punca masalah yang timbul dalam tugasan yang dibuat. kerja atau tugasan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak pengurusan. Perkembangan KMK pula perlu diketahui oleh semua pihak. dalam proses pelaksanaan ini. seterusnya. Langkah 3 – Penyemakan Proses penyemakan bertujuan menilai cadangan untuk menentukan objektif tercapai melalui pengumpulan dan analisa data.

para mentor dan guru bukan opsyen akan mencari jalan untuk memperbaiki aktiviti pementoran yang telah dijalankan bagi lebih menjayakan dan memperbaiki kekurangan dalam program yang mereka jalankan. GPK 1. slogan dan notis. Segala kekurangan juga mudah untuk dicari penyelesaiannya. Peranan ketua kumpulan dan sokongan ketua jabatan sangat diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di peringkat jabatan atau sekolah. Kemudian membuat pembetulan dan penambahbaikan dan seterusnya memberi taklimat prosedur baru kepada anggota jabatan. Ini kerana pekerja dapat bekerja dalam satu pasukan dan tidak tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan atau pentadbiran. Contohnya disini. Di samping itu KMK perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi media. Dengan adanya KMK segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh baik.Langkah 4 – Tindakan Penyeragaman tindakan pembetulan hasil daripada penilaian. 8 . Kesimpulan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh jabatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful