Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ditubuhkan atas kesedaran dan usaha berpasukan untuk menyelesaikan masalah atau

mengadakan penambahbaikan kepada sesuatu unit dalam sesebuah organisasi. Dengan mengambil satu contoh, jelaskan proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan

penambahbaikan atau menyelesaikan sesutau masalah.

Pendahuluan

KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk

pertimbangan dan keputusan, seterusnya mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan.

Falsafah

Falsafah KMK adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. Pengurusan secara kemanusiaan bermakna pengurusan yang mementingkan manusia dan perasaan mereka. Ini adalah kerana manusia merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah jabatan/pejabat. Pengurusan secara penyertaan pula bermakna bahawa tiap-tiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada jabatan/pejabat. KMK merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja

1

Faedah KMK i. viii. Semangat bekerja secara berkumpulan. dan f. c. iii. ii. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja. Dorongan kerja yang tinggi. Mengeratkan pekerjaan antara pekerja dan pengurusan Memupuk kerjasama antara pekerja Memberi kepuasan bekerja Menambah dorongan bekerja Memberi keyakinan mengenai kebolehan sendiri Mengasah bakat kepimpinan Mengalakkan daya kreativiti Memperbaiki system dan cara bekerja 2 . jabatan/pejabat dan negara. Matlamat Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui: a. vi. Penglibatan dan minat terhadap kerja. iv. v. b. Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. kumpulan. e. vii. d.boleh menyertai dalam proses penyelesaian masalah demi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti jabatan/ pejabat mereka. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif.

melaksana. iii. Mewujudkan struktur KMK Latihan berkesan Sistem pengiktirafan berkesan Faktor-faktor menyokong kejayaan pelaksanaan KMK: i. iii. ii. vii. menyelaras dan mengambil tindakan. v. Melaksanakan alat-alat promosi 3 . Sikap positif pihak pengurusan Sistem latihan berkesan Sokongan semua peringkat Ada system pengiktirafan Kemudahan alatan dan fizikal Perkembangan KMK diberitahu Kebolehan jawatankuasa pemandu merancang. viii. vi. ii. iv.Syarat Pelaksanaan KMK i.

C.D. Dengan mengambil masalah di atas sebagai contoh. Pelaksanaan. Penyemakan dan Tindakan (Plan. proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan telah dijelaskan seperti di bawah: Langkah 1 – Perancangan Di peringkat perancangan.C.P.A adalah seperti di Rajah 1 di bawah: Rajah 1 Contoh masalah yang diambil ialah guru mengajar subjek yang bukan opsyen. Action . Do. Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK1) akan memanggil guru-guru bukan opsyen untuk bermesyuarat bagi mengenalpasti dan 4 . Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam P. Check.Proses Sebelum Penambahbaikan Pendekatan yang digunakan oleh KMK dalam urusan meningkatkan kualiti kerja ialah mengikut kaedah Perancangan.D.A).

Mengenalpasti Masalah Masalah yang dikenalpasti adalah guru kurang kemahiran mengajar subjek yang bukan opsyen atau masalah KMK dapat dikenalpasti atas permintaan pengurusan ataupun cadangan dari guru-guru bukan opsyen. Masalah yang terpilih adalah mendapat kelulusan Pengetua kerana ia merupakan masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu ataupun yang paling kritikal. Bagi masalah yang telah dikenalpasti. Peringkat perancangan ini memerlukan tiga aktiviti untuk dilaksanakan iaitu: a. satu jadual pelaksanaan perlu disediakan untuk memastikan agar masalah ini diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. guruguru bukan opsyen dalam KMK akan mengenalpasti beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Pemilihan masalah ini boleh dibuat melalui undian ataupun dengan menyusun masalah mengikut kepentingan. Walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk memilih hanya satu masalah sahaja. Pemilihan projek /masalah Pada peringkat permulaan. semasa percambahan fikiran dijalankan. guru-guru bukan opsyen dikehendaki untuk menyediakan satu jadual pelaksanaan seperti di Jadual 1. c. b. guru-guru lain dan pekerja sokongan lain.memilih masalah yang perlu diselesaikan. untuk diselesaikan. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Projek/Masalah Selepas memilih masalah yang hendak diselesaikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam penyediaan jadual pelaksanaan tersebut 5 .

Mengenalpasti segala aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti mengadakan kursus khas kepada guru yang mengajar subjek bukan opsyen.ialah: i. kos dan petugas yang perlu ditentukan. semasa dan selepas program pementoran guru bukan opsyen dan diberi kepada guru yang terlibat. Ini melibatkan proses teknikal dan prosedur dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kumpulan tersebut. iii. Selain itu. Merekod dan menganalisis pencapaian pelajar dalam subjek yang diajar oleh guru bukan opsyen melalui ujian berkala. ii. 6 . v. Menganggarkan tempoh masa bagi mengadakan kursus selama 6 bulan. iv. kumpulan kerja KMK mesti menyediakan soalan kaji selidik sebelum. Mendapatkan maklumbalas daripada guru yang terlibat untuk penambahbaikan. Perancangan dibuat bagi mengenalpasti dan memilih masalah yang perlu diselesaikan. Memberi seorang mentor yang berpengalaman dalam bidang tersebut kepada guru bukan opsyen untuk membimbing serta memantau dari masa ke semasa. Perancangan aktiviti seperti jangka masa pelaksanaan.

samada bentuk teknikal. seterusnya. Setelah dipertimbangkan maka KMK perlu dijalankan oleh ahli-ahli KMK tersebut. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam merancang. GPK 1 akan membuat pemerhatian dalam pembelajaran dan pengajaran berkala kepada guru bukan opsyen dan membuat satu laporan peningkatan mutu dan keberkesanan pengajaran guru tersebut. Seterusnya adalah proses membuat keputusan samada projek dilaksanakan atau tidak. Cadangan penyelesaian berupa pandangan. melaksana. penjelasan atau kertas kerja yang dapat memberikan idea-idea baru. Perkembangan KMK pula perlu diketahui oleh semua pihak. ia perlu mendapat pertimbangan daripada pihak pentadbiran atau pengurusan sekolah. dalam proses pelaksanaan ini. 7 . Contohnya. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan yang dilaksanakan. prosedur dan peraturan. Selepas itu. cadangan perlu dipersembahan kepada pihak pengurusan agar segala aktiviti. Contohnya. teguran.Pelaksanaan Penganalisisan masalah ialah mengkaji punca-punca masalah yang timbul dalam tugasan yang dibuat. GPK 1 yang telah siap merangka perancangan untuk program pementoran guru bukan opsyen akan mula melaksanakannya. kerja atau tugasan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak pengurusan. Langkah 3 – Penyemakan Proses penyemakan bertujuan menilai cadangan untuk menentukan objektif tercapai melalui pengumpulan dan analisa data.Langkah 2 .

Di samping itu KMK perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi media. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh baik. slogan dan notis. GPK 1. Segala kekurangan juga mudah untuk dicari penyelesaiannya. Ini kerana pekerja dapat bekerja dalam satu pasukan dan tidak tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan atau pentadbiran. Peranan ketua kumpulan dan sokongan ketua jabatan sangat diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di peringkat jabatan atau sekolah. 8 . Dengan adanya KMK segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun. Kemudian membuat pembetulan dan penambahbaikan dan seterusnya memberi taklimat prosedur baru kepada anggota jabatan. Kesimpulan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh jabatan. Contohnya disini. para mentor dan guru bukan opsyen akan mencari jalan untuk memperbaiki aktiviti pementoran yang telah dijalankan bagi lebih menjayakan dan memperbaiki kekurangan dalam program yang mereka jalankan.Langkah 4 – Tindakan Penyeragaman tindakan pembetulan hasil daripada penilaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful