BAHAN 1 KAEDAH DALCROZE Lulusan Konservatori Vienna dan Swiss.

Mempunyai latar belakang muzik tradisional yang kuat.Dilantik sebagai Professor harmoni di Konservatori Muzik Geneva ketika berusia 25 tahun. Ibunya, Pestalozzian seorang guru muzik."Dalcroze Eurhythmic" adalah pendekatan muzik berasaskan prinsip bahawa ritma adalah elemen utama dalam muzik.Komponen asas Dalcroze ialah: 1. 2. 3. Euritmik Solfege Improvisasi Berdasarkan teori Emile Jaques-Dalcroze (Lois Choksky,1986) pergerakan dalam pendidikan muzik memperkukuhkan pengetahuan dalam konsep dan elemen muzik melalui proses penerokaan, eksperimentasi, penemuan terpimpin, penyelesaian masalah, improvisasi serta penilaian. Kaedah pengajaran Dalcroze digunakan dengan meluas bermula dengan kanak-kanak berumur 1- 3 tahun, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan orang dewasa. Ia boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran lain seperti bahasa, pendidikan jasmani dan seumpamanya. Kaedah Dalcroze merupakan suatu pergerakan kreatif yang mengambil kira keinginankeinginan asas kanak-kanak. Daucer dan Pangrazi telah mengenalpasti 9 keinginan kanak-kanak: " " " " " " " " " Untuk bergerak Berjaya dan diperkenalkan Diterima oleh kelompok sebaya dan masyarakat Untuk bersaing Memperoleh kecergasan fizikal dan daya penarik Untuk mengembara Memperoleh kepuasan kreativiti Melahirkan perasasan melalui pergerakan berirama Untuk mengetahui

Haward Gardner telah memasukkan eurhythmic (pendekatan Dalctroze) ke dalam teorinya iaitu "Theory of multiple interlligences". Bodily-kinesthetic dan muzikal adalah 2 dari 7 "theory of multiple interllegences" dalan teori Gardner. Oleh itu muzik dengan gerakan adalah elemen penting bagi perkembangan mental, pembesaran kanak-kanak dan juga prosos asas pembelajaran peringkat awal kanak-kanak. Dalcroze mendapati pelajarnya tidak dapat mendengar harmoni yang ditulisnya kerana tidak menguasai dan memahami apa yang ditulis. Ini disebabkan mereka tidak berupaya mendengar harmoni tersebut di dalam minda tanpa alat muzik. Beliau berusaha untuk membolehkan pelajarnya menguasai bunyi di dalam minda bukan dari alat muzik.Berbagai usaha dan cara dilakukan. Beliau berpendapat mengetahui muzik tidak cukup tetapi memahami muzik adalah teras pembelajaran untuk menghasilkan bunyi yang indah. Euritmik (eurhythmic) ialah pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan dengan iringan muzik atau tanpa muzik.Tubuh badan menjadi seperti alat muzik utama. Asas utama kepada seni muzik ialah emosi manusia. Melatih minda, telinga atau suara tidak mencukupi. Seluruh tubuh badan manusia perlu dilatih sebab ia mengandungi bahan-bahan penting yang boleh meningkatkan perasaan halus (sensibility), kepekaan (sensitivity) serta kebolehan menganalisis bunyi, muzik dan perasaan.Idea muzik boleh diterjemahkan melalui pergerakan badan seterusnya ditukar kepada sumber muzik. Euritmik memerlukan keupayaan mempamerkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi, emosi serta tindak balas badan yang disepadukan dengan bentuk bunyi, gerak isyarat lisan seperti puisi, ayat atau sajak atau vocal seperti nyanyian atau muzik instrumental (muzik tanpa nyanyian). Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu: " " " " Mendengar Merasai Berimaginasi Mengintrepetasi bunyi

" "

Bertindak/respon/bergerak Membayangkan maksudnya secara luaran Antara yang boleh diinterpetasikan ialah lagu yang berasaskan lirik dan konsep/unsur

muzik seperti irama, detik, tekanan, sinkopasi perbezaan pic, dinamik, tempo dan seumpamanya. Keupayaan menyusun atur unsur di atas dengan terurus boleh menghasilkan satu bentuk kreografi. Solfa (solfage) Dalam pendekatan Dalcroze ialah latihan pendengaran. Ia boleh mempertingkatkan kesedaran pic dan perbezaan kualiti ton (tone quality). Pendengaran dalaman (inner-hearing) dapat mempertingkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman ialah keupayaan membunyikan sesebuah lagu hanya melihat pada skor lagu tanpa bantuan alat muzik. Lagu seperti yang tertulis pada skor seolah-olah sedang berbunyi di dalam minda seseorang. Improvisasi (improvision) Dalcroze dan pelajarnya mengimprovisasikan pergerakan dengan gaya , postur dan gerak isyarat tangan untuk menunjukkan kepantasan, jarak panjang, dinamik, tekanan dan elemen yang mengeluarkan ritma ( ritma dan irama adalah terjemahan daripada rhythm). Pergerakan yang dimaksudkan oleh Dalcroze adalah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak dan orang dewasa tanpa memerlukan latihan.

Website : http://pgsrmuzik08iptho.net/dalcroze.html WEBMASTER: Cikgu Zaedi Ahmad (No. Tel: 0197978873)

BAHAN 2

KAEDAH DALCROZE Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) telah memperkenalkan satu kaedah untuk mempelajari dan mengekspresikan muzik melalui pergerakan yang dipanggil eurhythmics. Semasa mengajar Dalcroze mendapati bahawa ramai daripada pelajar-pelajarnya cekap dari segi teknikal tetapi mempunyai kelemahan dari segi pemahaman muzik. Kesedaran ini telah mendorong Dalcroze mencipta satu kaedah yang menggabungkan pergerakan, rentak dan improvisasi. Menurut Dalcroze, pembelajaran dan latihan muzik yang lengkap dan kreatif seharusnya menggabung ketiga-tiga aspek ini.

Kaedah Dalcroze ini menegaskan bahawa: i. Tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterprestasikan bunyi. ii. Tindak balas seluruh tubuh badan perlu aktif dalam mempelajari muzik. Kandungan kurikulum Pendekatan Dalcroze adalah bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan pelajar untuk merasa, mendengar, mencipta, berimaginasi, berhubung, mengingat, membaca, mempersembahkan dan menginterpretasikan muzik. Kepekaan terhadap rentak, kebolehan mengenali muzik dan koordinasi otot dikembangkan secara serentak. Dalam mendidik kanak-kanak, Dalcroze cuba sedaya upaya untuk mengajar kanak-kanak tentang cara menghayati muzik dan cara mengekspresikan perasaan mereka melalui muzik. Dalcroze sentiasa cuba mengendalikan pengajarannya supaya tidak membosankan dan sentiasa cuba mengintegrasikan sebanyak deria yang boleh. Berdasarkan pengalaman ini, Dalcroze memerhatikan bahawa walaupun kadang kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak, namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak berkenaan. Ini merupakan elemen paling penting dalam menyokong hujah beliau yang menekankan bahawa pergerakan adalah salah satu cara mengungkapkan perasaan melalui muzik. Mengikut kaedah dan aktiviti-aktiviti pengajaran, Dalcroze memberikan pandangan bahawa pergerakan dan nyanyian dianggap sebagai kemahiran asas yang mesti ditekankan. Dua ciri yang penting ialah:

dapatlah disimpulkan di sini bahawa luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa. Falsafah di sebalik konsep ini adalah seperti berikut: Berdasarkan pendapat dan pandangan Dalcroze di atas. http://zulprasekolah.com/2012_03_05_archive. Kinesthesia iaitu sensasi yang dirasai melalui pergerakan ditukar kepada perasaan yang kemudiannya dihantar ke otak. Pendengaran Dalaman iaitu kebolehan mengenali sensasi yang dirasai melalui pergerakan dan bunyi. Di dalam kehidupan seharian. Improvisasi tau pengubahsuaian adalah satu lagi yang sangat penting dalam kaedah ini.blogspot. ii. kanak-kanak berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. jiwa dan pemikiran mereka. Otak pula akan memproses maklumat dan menukar maklumat yang diterima menjadi pengetahuan.i.html BAHAN 3 DALCROZE . mengenali dan menghayati muzik. Mengikut Dalcroze. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan estetik yang menjurus kepada isyarat yang merupakan gambaran kepada emosi dalaman. muzik harus sentiasa diubah supaya kanak kanak belajar mendengar.

Beliau adalah seorang profesor muzik yang berkaliber.1 Pengenalan Emile Jaques-Dalcroze  Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) seorang pendidik muzik berbangsa Swiss. Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan. Solfege dan Komposisi.tubi pendengaran (aural training) adalah perkara terpenting kepada seseorang pelajar muzik. Pergerakan adalah asas respon kepada muzik. dan pelbagai cara pergerakan badan. beliau telah memperkenalkan banyak pembaharuan atau inovasi kepada pengajaran dan pembelajaran muzik di mana beliau lebih mementingkan amalan pendekatan amali dan bukan semata-mata secara teori.Cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “melakukan” (learning by doing: Dalcroze 1950) kerana tubuh badan adalah alat muzik paling utama dan merupakan asas keseluruhan pembelajaran muzik dan seterusnya mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga (pendengaran). Pergerakan adalah suatu perlakuan atau aksi individu yang boleh berlaku secara automatis. Semasa beliau menjalankan kajiannya dengan sekumpulan pelajar muzik.1. Ia adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang memang suka bergerak. beliau mendapati mereka . Ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. minda dan tubuh badan sebagai respon fizikal secara improvisasi kepada muzik. Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi keperluan kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik. gerak isyarat. yang telah bertugas di Konservatori Muzik Geneva Switzerland. 6. spontan atau terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) yang dilakukan melalui postur. Sebagai pendidik muzik. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Harmoni. Beliau berpendapat bahawa latih. berimaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat ‘nonverbal’.

melodi. beliau berpendapat hasil nyanyian adalah lebih berkesan dengan melakukan pergerakan. . harmoni.sentiasa menyanyi sambil menggerakkan sebahagian daripada anggota badan mereka seperti menggerakkan tangan atau kaki. Oleh yang demikian. Ini membuktikan bahawa terdapat pelajar atau kanak-kanak yang cerdas dalam kinestetik dan kecerdasan ini dapat dimanipulasikan untuk pemahaman sesuatu pembelajaran. bentuk dan lainlain telah meningkat di kalangan pelajar-pelajarnya dan menjadi bertambah baik melalui aktiviti gerakan dengan muzik (music and movement).1). Mengikut Dalcroze. hasil daripada pemerhatian tersebut. pendidik mestilah mengurangkan percakapan dan menggantikannya dengan arahan-arahan dalam bentuk irama dan melodi. Dengan yang demikian beliau berpendapat cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “melakukan” (learning by doing). gerak geri serta pernafasan yang dilakukan secara biasa oleh manusia menjadi sumber asas sebagai tindak balas atau respon terhadap muzik atau rangsangan muzik. pola irama dan melodi boleh digunakan oleh pendidik bagi mengarahkan muridmurid melakukan sesuatu (Jadual 6. Konsep “berirama” juga dilakukan dalam semua perkara. Seterusnya hasil kajian beliau melalui eksperimentasi dalam pengajaran dan pembelajaran muzik telah membawa kepada kesan yang positif. 6. Semua pergerakan itu berlaku secara spontan. Beliau mendapati tahap pembelajaran dan kefahaman berkaitan dengan elemen muzik atau unsur muzik seperti irama. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik.4 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PENDEKATAN) DALCROZE  Dalcroze mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam semua peringkat pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh. Setelah memerhatikan pula gaya dan cara pelajar-pelajarnya berjalan di dalam kampus. mengangguk-anggukkan kepala atau mengayunkan badan. beliau percaya bahawa irama badan.

Improvisasi atau Pengubahsuaian Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan. Improvisasi atau pengubahsuaian boleh dilakukan ke atas perkara-perkara berikut: .Jadual 6:1: Arahan Dalam Bentuk Irama dan Melodi Pola Irama Tindak Balas Murid se mua ba ngun semua bangun se mua du duk semua duduk kumpulan A jawab kumpulan A jawab kumpulan B jawab kumpulan B jawab Pengubahsuaian atau pertukaran semua perkara kepada bentuk “irama” ini dikenali sebagai eurhythmic. Pendidik harus memikirkan kesinambungan dan penggabungjalinan antara kemahiran-kemahiran kecil agar menjadi asas kepada kemahirankemahiran yang lebih besar. Mengikut Dalcroze. Tidak kurang pentingnya dalam kaedah eurhythmic ini ialah perancangan yang teliti sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. kesesuaian keperluan murid dan objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. Perancangan ini mungkin dibuat secara berterusan dan bukan hanya untuk 30 minit sahaja. sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan: a. Dalcroze menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun melalui langkah-langkah kecil adalah lebih mudah difahami daripada membuat pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan langkah-langkah yang besar.

maka pendidik perlulah menggunakan kebolehannya membuat improvisasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajarannya. . Emosi semasa murid. Alat-alat Muzik Pengubahsuaian atau improvisasi boleh dilakukan kepada alat muzik. lima garis baluk boleh dikurangkan seperti berikut: do re mi do re mi iv. Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubahsuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut. Bahan-bahan Muzik Seperti juga Carl Orff.i. Pendidik boleh juga menggunakan suatu tempat atau ruang di luar bilik darjah. Suasana bilik darjah boleh diubahsuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. iii. Oleh kerana muzik mempunyai berbagai-bagai gaya mengikut tempat. zaman. dan jenis. Keadaan ketegangan atau emosi yang tidak sesuai akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran. pendidik boleh membuang pic-pic yang tidak digunakan pada glokenspil agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik. Sebagai contoh. Dalcroze menggunakan semua jenis muzik. Seorang pendidik muzik boleh menukar emosi murid-murid kepada keadaan yang lebih sesuai dan bersedia untuk menerima pembelajaran. ii. v. Sebagai contoh.

boleh dijadikan pengalaman bermuzikal dalam konsep meter. 1... 1..vi... twit .. Berjalan dengan kelajuan yang tetap disertai dengan kiraan 1. mooo ... 2. Notasi dan Sebutan Irama . mooo .. b.. Lembu makan rumput di sawah . Konsep ini dapat dicapai dengan melakukan latihan yang berterusan dan bersistematik....... Sebagai contoh.... Simbol.... Improvisasi yang dijalankan bertujuan untuk menggabungjalinkan pengalaman dengan konsep muzik yang hendak diajar. Tonik Solfa ii..... 2..... bunyinya mooo . Pengalaman-pengalaman sedia ada murid mestilah digunakan secara maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.............. bunyinya twit . 2....... c.. Barangkali murid dapat mengagak yang mana bunyi tinggi dan yang mana bunyi rendah.... twit ...... berjalan adalah pengalaman biasa murid... BAHAN 4 KAEDAH KODALY IAITU: i... Pembelajaran Harus Dimulai dari Sesuatu yang Konkrit ke Sesuatu yang Abstrak Pendidik boleh menggunakan pengalaman konkrit murid atau membuat pergerakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan perkara berikut: Burung terbang tinggi ... Isyarat Tangan iii... Penggunaan Suara atau Anggota Badan Dalcroze memperkenalkan konsep “pendengaran dalaman” (internal hearing) di mana murid dapat memikirkan sesuatu bunyi yang dihasilkan dengan menulis atau membaca notasi tanpa menggunakan sebarang alat muzik......

Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Contohnya seperti sebutan perkataan berpic: Didalam kajian konsep melodi. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. b. sayang. Amerika Syarikat dan juga Hungary. i. tempo. sedih. dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba . Konsep melodi Selain konsep irama. jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun.a. ii. Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet – mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver – mempunyai nilai ½ kiraan). harmoni. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. Elemenelemen muzikyang lain seperti bentuk (form). ‘so’ dan ‘mi’ yang mempunyai jeda minor ke-3. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. takut atau seronok.

Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. Pelajar harus faham bahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. Terangkan kepada pelajar bahawa untuk lagu yang dinyanyikan. . Setelah guru memberi masa untuk muridmurid merasai melodi itu. melodi dan elemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Bangun Pagi Gosok Pagi. Kemudian frasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. Contoh 2 Meneka lagu. mereka dikehendaki untuk menyanyi frasa pertama dan kedua dengan kuat dan nyanyikan frasa ketiga dalam kepala.pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap. c. Pendengaran Dalaman Teknik ini dikenali sebagai ‘inner hearing’ dan ‘inner singing’ yang dapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak.pengalaman muzikal ialah kegiatan nyanyian. Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. Jong-jong Inai dan sebagainya. Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini. Dengan erti kata lain pelajar . Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. Ia boleh dilakukan melalui teknik permainan. Penghafalan Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafal atau ‘learning by heart’. guru akan meminta murid menyanyikan keratan melodi tersebut secara kuat d. permainan alat dan lain-lain bidang muzik. Guru menggunakan isyarat tangan solfa kepada sesuatu melodi dan meminta muridmurid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala.

-Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. -Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafalnya sambil berfikir melodi tersebut. -Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. (Setelah latihan dijalankan beberapa kalai murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang) Contoh 2 -Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. f. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi.Contoh 1. -Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulangulang. -Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar. (Aktiviti ini boleh menggunakan symbol atau notasi lidi dengan nama solfa) e. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinan kepada mereka. -Setelah selesai menulis. Contoh : Permainan Baling Tepuk -Guru akan membaling ‘bola sakti’ kepada murid bertuah. Dibahagian kanan pula dikosongkan. -Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada baluk disebelah kanan. Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system ‘do’ bergerak yang berasal dari Guido Arezzo (Itali) pada . -Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain. -Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa.

Kodaly berpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itu merupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. Isyarat -isyarat ini dilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan ‘do’ pada aras bahagian pinggang dan ‘la’ pada aras bahagian mata. Oktaf menggunakan isyarat tangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala. Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so – mi) merupakan pengajaran asas.Abad ke 11. Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkan dengan not nama abjad. ii. Jarak dalam isyarat tangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan. iii. Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendah sesuatu pic apabila dinyanyikan. tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah ‘do’ dalam nada major dan ‘la’ dalam nada minor. Jarak ‘so’ – ‘mi’ lebih jauh dari jarak ‘so’ – ‘la’ atau ‘do’ – ‘re’. Simbol notasi lidi dan sebutan Berikut adalah diantara urutan irama yang digunakan di dalam Kaedah Kodaly. Nada Major : d r m f s l t d’ Nada minor : l t d r m f s l’ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatu sitem tonal. . Kanak-kanak biasanya menggunakan satu tangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrew dan Mesir kuno. Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesa melalui nyanyian. e. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yang berpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi. Dalam system ini.

Notasi Lidi dengan Pic . Muzik bergerak dalam beat yang stabil g. Meter – muzik bergerak dalam kumpulan beat yang mempunyai tekanan h. Pic (Kontur melodi) l. Ikon i. i. ii. m. iii. k.Simbol f. Irama j.

n. . iv. o. Notasi Lidi dan Sebutan Irama p.

iii. Tonik Solfa Isyarat Tangan Simbol. Menurut Kodaly. Kodaly percaya bahawa semua kanak-kanak mempunyai potensi untuk menjadi celik muzik. setiap kanak-kanak selalu mempelajari bahasa ibonda mereka terlebih dahulu sebelum mempelajari bahasa yang lain.Bahan 5 Pendekatan Kodayl Falsafah yang paling penting dalam pendekatan Kodaly ialah 'Muzik adalah untuk semua orang'. Mereka hanya perlu diberi peluang untuk memperkembangkan skil persembahan. kanak-kanak harus diajar lagu-lagu rakyat bahasa ibunda mereka sebelum mempelajari lagu-lagu dari bahasa asing. skil pendengaran dan skil-skil muzik yang lain untuk menjadi celik muzik. Pedagogi Kodaly menekankan perkembangan kemahiran pengalaman muzikal secara menyeluruh dan berurutan. Banyak perubahan telah berlaku sejak kaedah ini bermula dan sedang dalam proses perubahan untuk mencari cara yang lebih baik lagi untuk memupuk rasa cinta kepada muzik. Kaedah Kodaly menjadi tunjang dan nadi kepada kurikulum muzik di sekolah mahu pun di institut pendidikan guru. Tujuan nyanyian dijadikan fokus adalah kerana kemahiran nyanyian merupakan asas kemahiran bagi semua kemahiran muzik yang lain. ii. Kodaly juga percaya bahawa suara adalah alat muzik yang paling utama kerana ia adalah alat muzik alat yang semulajadi. Maka dalam pengajaran muzik. Pendedahan Kaedah Kodaly Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Muzik Kaedah Kodaly adalah satu kaedah yang berterusan dan sentiasa berkembang. Notasi dan Sebutan Irama .Terdapat 3 jenis teknik atau komponen di dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah Kodaly iaitu: i.

Elemenelemen muzik yang lain seperti bentuk (form). Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalaman muzikal ialah kegiatan nyanyian. tempo. c. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. takut atau seronok. i. Konsep melodi Selain konsep irama. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Contohnya seperti sebutan perkataan berpic: Di dalam kajian konsep melodi. Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. harmoni. 'so' dan 'mi' yang mempunyai jeda minor ke-3.mempunyai nilai 1/2 kiraan). ii. Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet . Amerika Syarikat dan juga Hungary. b. dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu.mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver . sedih. jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun. Pendengaran Dalaman . Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya.a. sayang.

Kemudian frasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. Setelah selesai menulis. Dibahagian kanan pula dikosongkan. Terangkan kepada pelajar bahawa untuk lagu yang dinyanyikan. Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada baluk disebelah kanan. Jong-jong Inai dan sebagainya. permainan alat dan lain-lain bidang muzik.Teknik ini dikenali sebagai ‘inner hearing’ dan ‘inner singing’ yang dapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak. melodi dan elemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulang¬ulang. Contoh 2 Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. Bangun Pagi Gosok Pagi. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. (Aktiviti ini boleh menggunakan symbol atau notasi lidi dengan nama solfa) e. Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain . mereka dikehendaki untuk menyanyi frasa pertama dan kedua dengan kuat dan nyanyikan frasa ketiga dalam kepala. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinan kepada mereka. Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. Pelajar harus faham bahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. Dengan erti kata lain pelajar-pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap. Contoh : Permainan Baling Tepuk Guru akan membaling ‘bola sakti’ kepada murid bertuah.

Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrew dan Mesir kuno. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkan dengan not nama abjad. Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so – mi) merupakan pengajaran asas. ii. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yang berpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi.net/kodayl. Isyarat-isyarat ini dilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan ‘do’ pada aras bahagian pinggang dan ‘la’ pada aras bahagian mata. Simbol notasi lidi dan sebutan http://pgsrmuzik08iptho. Dalam system ini.html . Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendah sesuatu pic apabila dinyanyikan.f. Jarak dalam isyarat tangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan. Kodaly berpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itu merupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. Kanak-kanak biasanya menggunakan satu tangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah ‘do’ dalam nada major dan ‘la’ dalam nada minor. Nada Major : Nada minor : d l r t m d r f s m l f t s d’ l’ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatu sitem tonal. Jarak ‘so’ – ‘mi’ lebih jauh dari jarak ‘so’ – ‘la’ atau ‘do’ – ‘re’. Oktaf menggunakan isyarat tangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala iii. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system ‘do’ bergerak yang berasal dari Guido Arezzo (Itali) pada Abad ke 11. Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesa melalui nyanyian. Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta.

d.BAHAN 6 KAEDAH KODALY KOMPONEN KAEDAH KODALY 3. a. meter atau tanda masa yang lazim duaan dan empatan .1 g. f. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. Nyanyian. Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan nyanyian secara berurutan daripada prinsip bunyi sebelum simbol. Improvisasi. Kaedah Kodaly secara Berurutan 3. c. Pendengaran dalaman. b. Kanak-kanak tidak dapat memahami konsep semibreve dengan mudah memandangkan nilainya yang mempunyai 4 kiraan di mana ia tidak terdapat di dalam perlakuan mereka setiap hari.1. Penghafazan. dan e. Irama yang asas di dalam kaedah ini ialah irama yang bersamaan dengan pergerakan harian kanak-kanak seperti berjalan (krocet – mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver – mempunyai nilai ½ kiraan) lain-lain pergerakan yang sesuai.1 Komponen Kaedah Kodaly meliputi lima perkara di bawah ini. Di dalam pemahaman konsep irama. mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak. Kaedah Kodaly secara berurutan.

Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu.digunakan. Konsep Melodi Di samping konsep irama. Notasi Lidi dan Sebutan Irama. Unsur-unsur muzik yang lain seperti bentuk. dinamik boleh diatur dan disusun secara berurutan dalam kaedah ini. jeda minor ke 3 dan major ke 2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan dari negara Jepun. Contohnya panggilan nama mereka di rumah: h. harmoni. Corak perkembangan muzikal kanak-kanak didapati serupa di seluruh dunia. so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3. Di dalam kajian konsep melodi. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Meter tigaan hanya diperkenalkan setelah kanak-kanak dapat mengikuti dan merasai meter duaan dan empatan dengan baik. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Jeda minor ke 3 (So – mi). Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Amerika Syarikat hinggalah ke Hungary. Jenis lagu ini sesuai dijadikan permulaan pemahaman konsep irama. jeda major ke 2(so – la) dan perfek ke 4 (mi – la) selalunya terdapat dalam nyanyian solfa ‘Sing Song Chants’. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan muzikal (konsep melodi) kanak-kanak yang perlu . Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan mempunyai meter 2. tempo. i. Konsep Irama dan sebutannya akan diterangkan dengan lebih jelas pada Bahagian Simbol.

Ini menunjukkan permulaan pembelajaran dalam corak tonal lebih baik didahulukan melalui lagu-lagu yang mengandungi rangkaian pic menurun. Eb dan E adalah yang paling sesuai.diambil kira sebelum kaedah berurutan ini dijalankan. Nyanyian merupakan kegiatan penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang . Lompatan pic oktaf adalah paling sukar bagi kanak-kanak untuk menyanyikannya. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. pembelajaran muzik harus dimulakan dengan alat semula jadi kanakkanak.1. Zoltan Kodaly Nyanyian 3. Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalaman muzikal ialah melalui kegiatan nyanyian. sedih. Ton yang menurun lebih mudah untuk kanak-kanak mempelajari dan meniru daripada ton menaik. Kanak-kanak menghadapi kesukaran untuk menyanyi dalam pic yang tepat jika terdapat semiton di dalam melodi yang dinyanyikan. iaitu suara mereka sendiri“. Kanak-kanak lebih mudah menyanyi pic yang melompat daripada pic yang bergerak rapat: Not G ke E lebih mudah dinyanyikan daripada G ke F#.2 Suara merupakan satu alat muzik yang semula jadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. Renj untuk kanak-kanak menyanyi dengan selesa dan dalam pic yang tepat adalah terhad kepada 5 atau 6 ton dalam ‘whole tone’. “Untuk menjiwai muzik. biasanya kanak-kanak akan memulakan dengan pic atas dalam jeda minor ke 3 – F#. sayang. mengharap dan seronok. Mengikut kajian yang dijalankan mengenai renj kanak-kanak di dalam pengajaran pembelajaran Kaedah Kodaly. Ini bermakna lagu-lagu yang di dalam nada D.

Walaupun ia bukan mudah untuk dicapai namun ia boleh diajar kepada kanak-kanak melalui teknik permainan yang mudah dan menyeronokkan. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian. setiap pendidik perlu mengetahui cara menggunakannya dengan berkesan. Hampir semua kefahaman dan kemahiran muzik boleh diperkembangkan melalui pengalaman dan kegiatan nyanyian di bilik darjah. Justeru. permainan alat dan lain-lain bidang muzik justeru ia tidak boleh diketepikan. .3 Pendengaran dalaman atau “Inner Hearing” merupakan kemahiran yang agak kompleks dan sukar dijelaskan.1. Murid tersebut membaca nota tersebut dan menyanyikan secara berbisik di telinga guru. b. Alternatif yang lain ialah menggunakan papan solfa dan penunjuk). (Murid juga boleh menggantikan tempat guru. Meneka Lagu Guru menggunakan isyarat tangan kepada sesuatu melodi dan meminta murid-murid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala. Ia merangkumi kedua-kedua elemen seni dan sains di mana dua aspek mental dan fizikal memainkan peranan penting dan setara. Setelah guru memberi masa untuk muridmurid merasai melodi itu. Pendengaran Dalaman 3. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran pembelajaran muzik: a.terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. Sebelum memulakan pengajaran guru meminta murid membaca latihan atau menyanyi dengan lambat serta senyap (di dalam kepala). Permainan “Mesej Rahsia” Guru memberikan sehelai nota yang mengandungi mesej rahsia kepada seorang murid. guru akan meminta menyanyikan lagu tersebut di hadapan kelas. Ia melibatkan kemahiran mendengar atau selalu disebut sebagai ‘memikirkan’ sesuatu unsur muzik seperti melodi atau irama di dalam mental seseorang tanpa membunyikannya.

Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa. Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not di kibod berulang-ulang. Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafazan.1. Contoh 2 a. Contoh 1 Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafaznya sambil “berfikir “ melodi tersebut. Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini. satu lagu rakyat yang dipilih mempunyai G sebagai do. Di bahagian kanan pula dikosongkan.c. Murid digalakkan “berfikir” dahulu sebelum menulis balik pada baluk di sebelah kanan. d. Murid-murid menyanyi dua bar pertama dan la adalah not E dan apabila sampai ke bar ketiga terdapat perubahan nada ke D = do dan secara automatisnya menyanyikan not B (yang sepatutnya mi) sebagai la. Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. Ini boleh dilakukan melalui teknik permainan. Penghafazan 3. Memikir Not ke 5 (atas atau bawah) Contohnya. (Setelah latihan dijalankan berkali-kali murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang). c. Tahap yang tertinggi bagai seseorang yang telah menguasai pendengaran dalaman ini ialah apabila ia dapat menganalisis skor orkestra dan mendengar karya tersebut di dalam kepalanya. dan .4 Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafaz atau “learning by heart”. Murid diberi sehelai kertas di mana di bahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. b.

(Aktiviti ini boleh menggunakan simbol atau notasi lidi dengan nama solfa). murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. a. Contoh 2 adalah seperti berikut: not-not dalam bar ini diberi murid menulis not pada bar ini Improvisasi 3.1. Setelah selesai menulis.5 Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan sama ada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta memberi keyakinan kepada mereka. Contoh: Permainan Baling Tepuk. Murid boleh diberi galakan dalam mengprovisasi sesuatu corak irama. i. Guru akan membaling ‘bola sakti ‘kepada murid bertuah. Guru akan bertepuk atau mengerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar: . ii.e.

Murid boleh diberi galakan dalam memprovisasi sesuatu corak melodi. b. Guru memilih murid untuk menjawab kepada soalannya. Guru menulis corak irama di papan hitam. Guru menampal nama solfa contohnya “s” “l” “m” Murid diberi arahan untuk memulakan dengan solfa “s” pada corak irama di papan hitam. Contoh andaian jawapan murid ialah: . Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain. Guru menyoal melalui nyanyian solfa.iii. Contoh: Permainan Bersoal jawab.

Contoh petikan melodi di dalam Permainan “Ikut Giliran“ adalah seperti di bawah: LATIHAN AMALI 3. murid pertama akan memulakan dengan menyanyi satu frasa solfa diikuti oleh murid kedua. .2 Di dalam pendekatan Kodaly anda perlu memahami bahawa untuk mengaplikasikan pendekatan ini ke dalam bilik darjah seseorang itu perlu berlatih menyanyi tonik solfa secara latih tubi.Aktiviti di atas boleh dijalankan antara murid dengan murid yang lain. Murid boleh diberi galakan dalam memprovisasi bentuk melodi. Di samping itu menggunakan isyarat tangan sambil menyanyi. Dalam kumpulan seramai 5 orang murid. c. Murid kelima akan menjelaskan bentuk melodi. ketiga dan keempat. Contoh: Permainan “Ikut Giliran”.

Berlatih bernyanyi dalam tonik solfa secara latih tubi. Nyanyi petikan tersebut berulang kali e. Gunakan isyarat tangan sambil menyanyi m – d   Latihan 1 m – d   Latihan 2 m – d   Latihan 3 . Sebelum itu anda perlu lakukan beberapa perkara seperti berikut: a.Berikut terdapat 10 petikan latihan nyanyian solfa. Sebut irama sambil menepuk c. Nyanyi pic yang pertama dahulu sebelum menyanyi keseluruhan petikan dalam tonik solfa d. Pic yang pertama diberi b.

s – d   Latihan 4 s – d   Latihan 5 .

bertindakbalas dan membayangkan maksud secara luaran. berimaginasi. . dan euritmik. penambahbaikan. Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh. mengintrepetasi bunyi . terutamanya kinestetik. Euritmik boleh juga dirujuk sebagai pergerakan yang dilakukan dengan muzik dan juga tanpa iringan muzik. Euritmik mengajar konsep irama dan pergerakan menggunakan ungkapan muzik dan ia murupakan konsep Dalcroze yang paling dikenali.l – d   Latihan 6 RUMUSAN BAHAN 1. merasai.2 DAN 3 UNTUK MAKLUMAT DAN TEKNIK DALCROZE Kaedah Dalcroze telah dibangunkan pada awal abad ke-20 di Switzerland oleh pemuzik dan juga merupakan pendidik yang bernama Émile Jaques-Dalcroze.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu mendengar. Ia memberi tumpuan kepada pelajar untuk mendapatkan kesedaran fizikal dan pengalaman muzik melalui latihan dengan semua pancaindera. Kaedah Dalcroze ini dibahagikan kepada tiga konsep asas iaitu penggunaan solfege.

muzik juga adalah bahasa asas bagi otak manusia. mempertingkatkan kecepatan kepada dua kali ganda. dan tubuh badan. Pelajar akan mendalami masa.Murid akan mendengar irama muzik dan meluahkan emosi melalui pergerakan yang dihasilkan. oleh itu muzik amat berkait rapat dengan manusia. nilai-nilai nota dan irama diwakili dengan loncatan atau bertepuk tangan. badan dan minda mesti diperkembangkan dengan lebih tajam. Sumber idea muzik ini menjadi satu himpunan untuk ekspresif prestasi dan cara . Jelasnya. Ungkapan irama muzik melalui pergerakan dapat memperkembangkan kemahiran muzik melalui latihan kinestetik. hendaklah dilaksanakan pada kehendak.emosi. perasaan dalaman dan rasa otot dalaman. d) Pelajar mesti membentuk gudang imej aural dan kinestetik yang boleh diterjemahkan dalam bentuk simbol dan apabila penarikan balik. Pada peringkat yang lebih tinggi. Ini adalah kunci kepada muzik bacaan. pergerakan. ia boleh bermakna mendengar satu frasa dan kemudian. Ini adalah kerana teknik Dalcroze menekankan pembelajaran berpusatkan murid secara aktif dalam pendengaran dan tindakbalas. pendekatan ini dapat menghubungkan muzik. minda. b) Pelajar mesti membentuk deria dalam muzik. ruang dan tenaga hubungan dalam gerakan yang sesuai dengan mereka dalam muzik . c) Komunikasi deria pendengaran. Tubuh badan adalah instrument asas bagi pendekatan Dalcroze dalam muzik. Menurut Dalcroze.Menurut Dalcroze. Pelajar-pelajar belajar irama secara berstruktur dengan mendengar muzik dan menyatakan apa yang mereka dengar melalui pergerakan badan secara spontan. Bagi kanakkanak ia hanya boleh bermakna semasa bermain muzik dan memberi maklum balas kepada rentak. Sebagai contoh. cara yang paling berkesan untuk mengajar muzik bergantung kepada empat prinsip asas iaitu: a) Kemahiran yang melihat dan bertindak balas terhadap muzik perlu dibangunkan.

kepekaan. rakan-rakannya dan juga pelajar beliau. Ia tidak dicipta oleh Kodaly bersendirian .pendidikan muzik perlu bermula dari peringkat awal. . koordinasi. dibangunkan di sekolah-sekolah Hungary di bawah inspirasi dan pengajaran. yang digunakan sebagai asas untuk pendidikan. Muzik perlu berada merentas kurikulum subjek teras.kepada persepsi yang lebih sensitif. RUMUSAN BAHAN 3.4 DAN 6 UNTUK MAKLUMAT DAN TEKNIK KODALY Kaedah pengajaran muzik Kodaly telah dibangunkan di Hungary pada tahun 1940-an dan 50-an oleh penggubah pendekatan muzik Zoltan Kodaly. tetapi sebaliknya.Muzik juga merupakan seni yang mempunyai nilai tertinggi dan perlu diaplikasikan dalam pendidikan. penghargaan muzik dan kefahaman konsep muzik.guru memimpin mereka sekurang-kurangnya dengan menggunakan piano membimbing mereka dari jauh.Untuk menjadikan pendidikan muzik yang paling berkesan.Kodaly juga menyatakan lagu-lagu rakyat warisan linguistik kanak-kanak dapat membentuk muzik bahasa ibunda. ekspresi kreatif.Secara keseluruhannya dengan kaedah dan pendekatan Dalcroze ini juga dapat membantu memupuk daya imaginasi. Keempat-empat komponen ini akan diajar terutamanya melalui latihan pergerakan kumpulan dan permainan di kalangan pelajar. fleksibiliti. Kodalay berpendapat semua orang mampu celik linguistik dan juga mampu celik muzik. Kaedah penyertaan Eurhythmics tidak hanya kondusif untuk menikmati dalam pembelajarnganan tetapi jugamembangunkan hubungan dengan orang lain dan bagaimana untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana pembelajaran. pendengaran dalaman.Nyanyian juga adalah merupakan asas yang terbaik untuk ahli muzik.

Kaedah Kodaly mengambil pendekatan pembangunan kanak-kanak untuk pengajaran iaitu ia bermula dengan bahan yang lebih mudah bagi pelajar seterusnya memperkembagkan bahan lebih susah dalam pengajaran muzik. Bentuk. Irama adalah elemen penting dalam muzik yang boleh dijadikan sebagai contoh di sini. pergerakan . dan secara beransur-ansur memperkenalkan selang berbeza sehingga skala yang boleh dinyanyikan.Berikut merupakan komponen dalam kaedah Kodaly. seperti yang sedia ada dan pemarkahan (kuaver separuh harga diskaun) kelajuan yang munasabah Meter irama menggunakan. Irama asas dalam pergerakan harian kanak-kanak adalah sama dengan berjalan (1 kiraan nilai krocet). di mana kanakkanak itu diperkenalkan kepada maklumat dalam suatu arahan yang logik kepada subjek. Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan untuk meter 2. d) e) f) Penghafazan. Kaedah Kodaly secara Berurutan  Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan nyanyian secara berurutan daripada prinsip bunyi sebelum simbol. mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak.. Terdapat enam komponen dalam kaedah Kodaly. Jenis lagu irama adalah sesuai untuk mula memahami konsep. Meter triple telah diperkenalkan supaya kanak kanak dapat mengikuti dengan baik begitu jugak dengan meter berganda dan empatan . a) Kaedah Kodaly secara berurutan b) Nyanyian c) Pendengaran dalaman. harmoni. setiapnya memainkan peranan penting dalam mengimplikasikan pendekatan ini. Kaedah yang bertentangan ini adalah pendekatan perkara logik. unsur-unsur muzik seperti kelajuan. dua-dua dan empatan. dan Improvisasi. Dalam muzik ini bermakna bermula dengan kanak-kanak apabila menyanyi.

kesedihan. Oleh demikian konsep melodi perlu didedahkan terlebih dahulu dengan 2 pic .Teknik yang dikenali sebagai "pendengaran dalaman" dan "nyanyian dalaman 'dapat menguji semua unsurunsur muzik kanak-kanak.Penghafalan bagi kanak-kanak adalah sesuatu yang menyeronokan. cinta. Satu cara yang bagus sebagai pengalaman bagi kanak-kanak ialah dengan penggunaan muzik melalui aktiviti nyanyian.Nyanyian merupakan satu aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan dasar yang terbaik dalam pembangunan kemahiran muzik. Ia menggabungkan unsur-unsur seni dan sains yang kedua-duanya merupakan aspek mental dan fizikal yang dapat memainkan penting dan sama rata.Pendengaran dalaman adalah penting untuk dikuasai dalam proses penghafalan. . so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3 kerana jeda ini memang terdapat dalam kehidupan harian kanak-kanak kegiatan nyanyian di bilik darjah. Di samping konsep irama. Suara merupakan instrumen berkesan semulajadi dan dimiliki oleh semuaorang. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti menyanyi. Kanakkanak yang menggunakan suara sebagai instrumen untuk menyatakan kegembiraan. setiap pendidik perlu mengetahui cara menggunakannya dengan berkesan. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Pendengaran dalaman merupakan satu bahagian penting dalam kaedah Kodaly. Improvisasi dalam muzik juga merupakan komponen penting dalam kaedah kodaly ini berfungsi untuk menunujukkan kefahaman murid dalam mempelajari muzik. Justeru. Hampir kesemua pengetahuan dan kemahiran yang boleh dibangunkan melalui pengalaman aktiviti muzik dan nyanyian di dalam kelas.boleh dikawal dan disusun secara berurutan dalam kaedah ini. harapan dan keseronokan. Kanak-kanak tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. bermain alat muzik dan lain-lain bidang muzik.

Guru menunjukan tepukan dengan 2 jari dalam meter 4 4. Langkah 1 Guru mengarah murid supaya membuat satu bulatan. • Penjelasan Pendekatan Menurut Dalcroze tubuh badan dijadikan sebagai alat bunyian yang paling utama. .kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk dengan 2 jari mengikut meter 4 4.Ini merupakan bukti akitiviti P&P menggunakan pendekatan Dalcroze.Langkah1 juga dapat memberi peluang kepada murid supaya menghayati dan memberi pengalaman muzik baharu dengan cara mendengar dan melihat.Langkah ini juga memberi peluang kepada murid memainkan satu bentuk irama yang telah diperkenalkan oleh guru melalui tepukan 2 jari tadi.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MUZIK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DALCROZE DAN KODALY.Dalam langkah 1 tepukan 2 jari dijadikan sebagai alat muzik.

kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk seperti yang ditunjukan tadi.Ini juga dikenali sebagai pendengaran dalaman. Langkah 3 Guru menunjukan tepukan 2 jari dua kali dan 5 jari 1 kali dan mengengam tangan 1 kali dalam meter 4 4. • Penjelasan pendekatan Langkah 4 menggunakan konsep melodi iaitu lagu twinkle twinkle little star yang mana pic-pic adalah bersesuaian dengan kanak-kanak yang mana menurut Kodaly.Langkah 2 Guru menunjukan tepukan 2 jari dua kali dan 5 jari 2 kali dalam meter 4 4.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk seperti yang ditunjukan tadi.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru dengan iringan muzik. Langkah 5 . kanak-kanak hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat.Ini merupakan pendekatan Kodaly.Perlakuan diulang sehingga 3 kali. • Penjelasan Pendekatan Pendekatan Dalcroze dan Kodaly digunakan dalam mempelajar irama tetapi langkah 3 ini mula menggunakan luahan eksprsi pergerakan tanpa bunyi iaitu genggaman tangan. • Penjelasan Pendekatan Langkah 1 ke langkah 2 adalah merupakan perlakuan mudah kepada lebih susah .Langkah 2 juga menunjukan konsep irama Kodaly yang mana kanak-kanak lebih mudah memahami 4 dan 2 kiraaan berbanding dengan semibreve. Langkah 4 Guru memainkan lagu twinkle twinkle little star sambil bertepuk 2 jari dua kali dan 5 jari 2 kali untuk bar pertama dan 2 jari dua kali dan 5 jari 1 kali dan mengengam tangan 1 kali dalam meter 4 4 untuk bar ke 2.

membongkok. • Penjelasan pendekatan .Murid memberi respon.Guru meminta cadangan daripada murid pergerakan tanpa bunyi yang hendak dibuat berbeza dengan pergerakan di langkah 5 tadi.Guru mengarahkan pelajar membuat pergerkan tanpa bunyi untuk meluahkan emosi. Langkah 6 Guru mengarahkan pelajar membuat pergerakan tanpa bunyi sambil berjalan dalam bulatan mengikut arah jam untuk meluahkan emosi dengan cadangan murid lain . merasai. murid diminta mencadangkan pergerakan tanpa bunyi yang berbeza-beza dari rakan-rakan yang lain dalam langkah 5.Guru meminta murid melakukan pergerakan tanpa bunyi itu dengan iringan muzik lagu twinkle twinkle little star. Langkah 7 Guru memberi arahan kepada pelajar supaya bertepuk tangan secara bergilir-gilir dalam bulatan dan apabila muzik lagu twinkle twinkle little star diberhentikan maka pelajar yang bertepuk tangan ketika lagu diberhentikan akan diarahkan duduk.Guru meminta murid melakukan pergerakan tanpa bunyi itu dengan iringan muzik lagu twinkle twinkle little star. berimaginasi dan menginterpretasikan bunyi seterus nya memberi respon atau bertindakbalas bagi membayangkan maksud muzik secara luaran. • Penjelasan pendekatan Langkah 6 ini mengandungi improvisasi di mana.Pergerakan dalam langkah 5 ini merupakan pergerakan bukan lokomotor. • Penjelasan pendekatan Langkah 5 ini menggunakan proses Eurhythmics yang mana melibatkan individu secara menyeluruh termasuklah minda dan anggota badan untuk mendengar.Pergerakan yang mungkin dicadangkan oleh murid ialah seperti mengayun tangan . Menurut Dalcroze improvisasi merupakan cantuman atau tambahan akitviti Eurthymics dan ia merupakan kreativiti.Perlakuan diulang sehingga hanya 1 orang sahaja yang masih berdiri.Guru meminta cadangan daripada murid pergerakan tanpa bunyi yang hendak dibuat. memintaln melentik dan lain-lain.Murid memberi respon.

berimiginasi.Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian. permainan alat dan lain-lain bidang muzik.Guru dan murid sama-sama menyanyikan lagu twinkle-twinkle little star dengan bertepuk tangan bersama-sama. menginterprtasikan bunyi dan membayangkan maksud secara meluas yang ada dalam Eurthymics. Langkah 8 Guru bersoal jawab dengan murid untuk merumuskan pembelajaran muzik di akhir pengajaran dan pembelajaran .Langkah ini juga dapat melatih pelajar memahirkan pendengaran dalaman di mana hanya seorang sahaja bertepuk mengikut beat lagu manakala pelajar yang menyambut tepukan harus berimiginasi tentang bunyi tepukan mengikut lagu yang dimainkan. merasa. • Langkah 8 dapat menerapkan penghafalan melalui aktiviti tepukan beramai-ramai dan juga penghafalan lirik lagu melalui pendekatan Kodaly. REFLEKSI .Langkah 7 ini menggabungkan pendengaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful