BAHAN 1 KAEDAH DALCROZE Lulusan Konservatori Vienna dan Swiss.

Mempunyai latar belakang muzik tradisional yang kuat.Dilantik sebagai Professor harmoni di Konservatori Muzik Geneva ketika berusia 25 tahun. Ibunya, Pestalozzian seorang guru muzik."Dalcroze Eurhythmic" adalah pendekatan muzik berasaskan prinsip bahawa ritma adalah elemen utama dalam muzik.Komponen asas Dalcroze ialah: 1. 2. 3. Euritmik Solfege Improvisasi Berdasarkan teori Emile Jaques-Dalcroze (Lois Choksky,1986) pergerakan dalam pendidikan muzik memperkukuhkan pengetahuan dalam konsep dan elemen muzik melalui proses penerokaan, eksperimentasi, penemuan terpimpin, penyelesaian masalah, improvisasi serta penilaian. Kaedah pengajaran Dalcroze digunakan dengan meluas bermula dengan kanak-kanak berumur 1- 3 tahun, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan orang dewasa. Ia boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran lain seperti bahasa, pendidikan jasmani dan seumpamanya. Kaedah Dalcroze merupakan suatu pergerakan kreatif yang mengambil kira keinginankeinginan asas kanak-kanak. Daucer dan Pangrazi telah mengenalpasti 9 keinginan kanak-kanak: " " " " " " " " " Untuk bergerak Berjaya dan diperkenalkan Diterima oleh kelompok sebaya dan masyarakat Untuk bersaing Memperoleh kecergasan fizikal dan daya penarik Untuk mengembara Memperoleh kepuasan kreativiti Melahirkan perasasan melalui pergerakan berirama Untuk mengetahui

Haward Gardner telah memasukkan eurhythmic (pendekatan Dalctroze) ke dalam teorinya iaitu "Theory of multiple interlligences". Bodily-kinesthetic dan muzikal adalah 2 dari 7 "theory of multiple interllegences" dalan teori Gardner. Oleh itu muzik dengan gerakan adalah elemen penting bagi perkembangan mental, pembesaran kanak-kanak dan juga prosos asas pembelajaran peringkat awal kanak-kanak. Dalcroze mendapati pelajarnya tidak dapat mendengar harmoni yang ditulisnya kerana tidak menguasai dan memahami apa yang ditulis. Ini disebabkan mereka tidak berupaya mendengar harmoni tersebut di dalam minda tanpa alat muzik. Beliau berusaha untuk membolehkan pelajarnya menguasai bunyi di dalam minda bukan dari alat muzik.Berbagai usaha dan cara dilakukan. Beliau berpendapat mengetahui muzik tidak cukup tetapi memahami muzik adalah teras pembelajaran untuk menghasilkan bunyi yang indah. Euritmik (eurhythmic) ialah pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan dengan iringan muzik atau tanpa muzik.Tubuh badan menjadi seperti alat muzik utama. Asas utama kepada seni muzik ialah emosi manusia. Melatih minda, telinga atau suara tidak mencukupi. Seluruh tubuh badan manusia perlu dilatih sebab ia mengandungi bahan-bahan penting yang boleh meningkatkan perasaan halus (sensibility), kepekaan (sensitivity) serta kebolehan menganalisis bunyi, muzik dan perasaan.Idea muzik boleh diterjemahkan melalui pergerakan badan seterusnya ditukar kepada sumber muzik. Euritmik memerlukan keupayaan mempamerkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi, emosi serta tindak balas badan yang disepadukan dengan bentuk bunyi, gerak isyarat lisan seperti puisi, ayat atau sajak atau vocal seperti nyanyian atau muzik instrumental (muzik tanpa nyanyian). Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu: " " " " Mendengar Merasai Berimaginasi Mengintrepetasi bunyi

" "

Bertindak/respon/bergerak Membayangkan maksudnya secara luaran Antara yang boleh diinterpetasikan ialah lagu yang berasaskan lirik dan konsep/unsur

muzik seperti irama, detik, tekanan, sinkopasi perbezaan pic, dinamik, tempo dan seumpamanya. Keupayaan menyusun atur unsur di atas dengan terurus boleh menghasilkan satu bentuk kreografi. Solfa (solfage) Dalam pendekatan Dalcroze ialah latihan pendengaran. Ia boleh mempertingkatkan kesedaran pic dan perbezaan kualiti ton (tone quality). Pendengaran dalaman (inner-hearing) dapat mempertingkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman ialah keupayaan membunyikan sesebuah lagu hanya melihat pada skor lagu tanpa bantuan alat muzik. Lagu seperti yang tertulis pada skor seolah-olah sedang berbunyi di dalam minda seseorang. Improvisasi (improvision) Dalcroze dan pelajarnya mengimprovisasikan pergerakan dengan gaya , postur dan gerak isyarat tangan untuk menunjukkan kepantasan, jarak panjang, dinamik, tekanan dan elemen yang mengeluarkan ritma ( ritma dan irama adalah terjemahan daripada rhythm). Pergerakan yang dimaksudkan oleh Dalcroze adalah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak dan orang dewasa tanpa memerlukan latihan.

Website : http://pgsrmuzik08iptho.net/dalcroze.html WEBMASTER: Cikgu Zaedi Ahmad (No. Tel: 0197978873)

BAHAN 2

KAEDAH DALCROZE Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) telah memperkenalkan satu kaedah untuk mempelajari dan mengekspresikan muzik melalui pergerakan yang dipanggil eurhythmics. Semasa mengajar Dalcroze mendapati bahawa ramai daripada pelajar-pelajarnya cekap dari segi teknikal tetapi mempunyai kelemahan dari segi pemahaman muzik. Kesedaran ini telah mendorong Dalcroze mencipta satu kaedah yang menggabungkan pergerakan, rentak dan improvisasi. Menurut Dalcroze, pembelajaran dan latihan muzik yang lengkap dan kreatif seharusnya menggabung ketiga-tiga aspek ini.

Kaedah Dalcroze ini menegaskan bahawa: i. Tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterprestasikan bunyi. ii. Tindak balas seluruh tubuh badan perlu aktif dalam mempelajari muzik. Kandungan kurikulum Pendekatan Dalcroze adalah bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan pelajar untuk merasa, mendengar, mencipta, berimaginasi, berhubung, mengingat, membaca, mempersembahkan dan menginterpretasikan muzik. Kepekaan terhadap rentak, kebolehan mengenali muzik dan koordinasi otot dikembangkan secara serentak. Dalam mendidik kanak-kanak, Dalcroze cuba sedaya upaya untuk mengajar kanak-kanak tentang cara menghayati muzik dan cara mengekspresikan perasaan mereka melalui muzik. Dalcroze sentiasa cuba mengendalikan pengajarannya supaya tidak membosankan dan sentiasa cuba mengintegrasikan sebanyak deria yang boleh. Berdasarkan pengalaman ini, Dalcroze memerhatikan bahawa walaupun kadang kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak, namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak berkenaan. Ini merupakan elemen paling penting dalam menyokong hujah beliau yang menekankan bahawa pergerakan adalah salah satu cara mengungkapkan perasaan melalui muzik. Mengikut kaedah dan aktiviti-aktiviti pengajaran, Dalcroze memberikan pandangan bahawa pergerakan dan nyanyian dianggap sebagai kemahiran asas yang mesti ditekankan. Dua ciri yang penting ialah:

dapatlah disimpulkan di sini bahawa luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa.com/2012_03_05_archive. Falsafah di sebalik konsep ini adalah seperti berikut: Berdasarkan pendapat dan pandangan Dalcroze di atas. jiwa dan pemikiran mereka. ii. muzik harus sentiasa diubah supaya kanak kanak belajar mendengar.i. Kinesthesia iaitu sensasi yang dirasai melalui pergerakan ditukar kepada perasaan yang kemudiannya dihantar ke otak. kanak-kanak berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. Improvisasi tau pengubahsuaian adalah satu lagi yang sangat penting dalam kaedah ini. http://zulprasekolah.html BAHAN 3 DALCROZE . Otak pula akan memproses maklumat dan menukar maklumat yang diterima menjadi pengetahuan.blogspot. Mengikut Dalcroze. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan estetik yang menjurus kepada isyarat yang merupakan gambaran kepada emosi dalaman. Di dalam kehidupan seharian. Pendengaran Dalaman iaitu kebolehan mengenali sensasi yang dirasai melalui pergerakan dan bunyi. mengenali dan menghayati muzik.

Cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “melakukan” (learning by doing: Dalcroze 1950) kerana tubuh badan adalah alat muzik paling utama dan merupakan asas keseluruhan pembelajaran muzik dan seterusnya mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga (pendengaran).1 Pengenalan Emile Jaques-Dalcroze  Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) seorang pendidik muzik berbangsa Swiss. yang telah bertugas di Konservatori Muzik Geneva Switzerland. minda dan tubuh badan sebagai respon fizikal secara improvisasi kepada muzik. beliau mendapati mereka .1. Ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. Beliau adalah seorang profesor muzik yang berkaliber. Solfege dan Komposisi. spontan atau terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) yang dilakukan melalui postur. Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi keperluan kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik. Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan. beliau telah memperkenalkan banyak pembaharuan atau inovasi kepada pengajaran dan pembelajaran muzik di mana beliau lebih mementingkan amalan pendekatan amali dan bukan semata-mata secara teori. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Harmoni. Sebagai pendidik muzik. gerak isyarat.tubi pendengaran (aural training) adalah perkara terpenting kepada seseorang pelajar muzik. Pergerakan adalah suatu perlakuan atau aksi individu yang boleh berlaku secara automatis. Semasa beliau menjalankan kajiannya dengan sekumpulan pelajar muzik. dan pelbagai cara pergerakan badan. berimaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat ‘nonverbal’. Ia adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang memang suka bergerak. Pergerakan adalah asas respon kepada muzik. 6. Beliau berpendapat bahawa latih.

1).4 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PENDEKATAN) DALCROZE  Dalcroze mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam semua peringkat pengajaran dan pembelajaran. Semua pergerakan itu berlaku secara spontan. harmoni. mengangguk-anggukkan kepala atau mengayunkan badan. Oleh yang demikian. Setelah memerhatikan pula gaya dan cara pelajar-pelajarnya berjalan di dalam kampus.sentiasa menyanyi sambil menggerakkan sebahagian daripada anggota badan mereka seperti menggerakkan tangan atau kaki. gerak geri serta pernafasan yang dilakukan secara biasa oleh manusia menjadi sumber asas sebagai tindak balas atau respon terhadap muzik atau rangsangan muzik. pendidik mestilah mengurangkan percakapan dan menggantikannya dengan arahan-arahan dalam bentuk irama dan melodi. Dengan yang demikian beliau berpendapat cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “melakukan” (learning by doing). beliau berpendapat hasil nyanyian adalah lebih berkesan dengan melakukan pergerakan. Beliau mendapati tahap pembelajaran dan kefahaman berkaitan dengan elemen muzik atau unsur muzik seperti irama. Konsep “berirama” juga dilakukan dalam semua perkara. melodi. beliau percaya bahawa irama badan. Ini membuktikan bahawa terdapat pelajar atau kanak-kanak yang cerdas dalam kinestetik dan kecerdasan ini dapat dimanipulasikan untuk pemahaman sesuatu pembelajaran. 6. Seterusnya hasil kajian beliau melalui eksperimentasi dalam pengajaran dan pembelajaran muzik telah membawa kepada kesan yang positif. bentuk dan lainlain telah meningkat di kalangan pelajar-pelajarnya dan menjadi bertambah baik melalui aktiviti gerakan dengan muzik (music and movement). Sebagai contoh. Mengikut Dalcroze. . hasil daripada pemerhatian tersebut. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik. pola irama dan melodi boleh digunakan oleh pendidik bagi mengarahkan muridmurid melakukan sesuatu (Jadual 6.

Dalcroze menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun melalui langkah-langkah kecil adalah lebih mudah difahami daripada membuat pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan langkah-langkah yang besar. Mengikut Dalcroze. Pendidik harus memikirkan kesinambungan dan penggabungjalinan antara kemahiran-kemahiran kecil agar menjadi asas kepada kemahirankemahiran yang lebih besar. Improvisasi atau pengubahsuaian boleh dilakukan ke atas perkara-perkara berikut: . Tidak kurang pentingnya dalam kaedah eurhythmic ini ialah perancangan yang teliti sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. kesesuaian keperluan murid dan objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan: a.Jadual 6:1: Arahan Dalam Bentuk Irama dan Melodi Pola Irama Tindak Balas Murid se mua ba ngun semua bangun se mua du duk semua duduk kumpulan A jawab kumpulan A jawab kumpulan B jawab kumpulan B jawab Pengubahsuaian atau pertukaran semua perkara kepada bentuk “irama” ini dikenali sebagai eurhythmic. Improvisasi atau Pengubahsuaian Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan. Perancangan ini mungkin dibuat secara berterusan dan bukan hanya untuk 30 minit sahaja.

Emosi semasa murid. zaman. Keadaan ketegangan atau emosi yang tidak sesuai akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh. v. Seorang pendidik muzik boleh menukar emosi murid-murid kepada keadaan yang lebih sesuai dan bersedia untuk menerima pembelajaran. ii. Dalcroze menggunakan semua jenis muzik. Sebagai contoh. lima garis baluk boleh dikurangkan seperti berikut: do re mi do re mi iv. Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubahsuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut.i. Oleh kerana muzik mempunyai berbagai-bagai gaya mengikut tempat. Alat-alat Muzik Pengubahsuaian atau improvisasi boleh dilakukan kepada alat muzik. pendidik boleh membuang pic-pic yang tidak digunakan pada glokenspil agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik. dan jenis. Pendidik boleh juga menggunakan suatu tempat atau ruang di luar bilik darjah. . Suasana bilik darjah boleh diubahsuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. maka pendidik perlulah menggunakan kebolehannya membuat improvisasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajarannya. iii. Bahan-bahan Muzik Seperti juga Carl Orff.

.. b....... Penggunaan Suara atau Anggota Badan Dalcroze memperkenalkan konsep “pendengaran dalaman” (internal hearing) di mana murid dapat memikirkan sesuatu bunyi yang dihasilkan dengan menulis atau membaca notasi tanpa menggunakan sebarang alat muzik.. Notasi dan Sebutan Irama ........ Barangkali murid dapat mengagak yang mana bunyi tinggi dan yang mana bunyi rendah.. twit . Simbol. 2........... Lembu makan rumput di sawah ...vi. Konsep ini dapat dicapai dengan melakukan latihan yang berterusan dan bersistematik....... Pembelajaran Harus Dimulai dari Sesuatu yang Konkrit ke Sesuatu yang Abstrak Pendidik boleh menggunakan pengalaman konkrit murid atau membuat pergerakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan perkara berikut: Burung terbang tinggi .... berjalan adalah pengalaman biasa murid..... Improvisasi yang dijalankan bertujuan untuk menggabungjalinkan pengalaman dengan konsep muzik yang hendak diajar. mooo ... twit .. bunyinya mooo . Pengalaman-pengalaman sedia ada murid mestilah digunakan secara maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1..... 2. boleh dijadikan pengalaman bermuzikal dalam konsep meter. Tonik Solfa ii... 1..... BAHAN 4 KAEDAH KODALY IAITU: i..... Sebagai contoh. Isyarat Tangan iii... Berjalan dengan kelajuan yang tetap disertai dengan kiraan 1......... mooo ... c. bunyinya twit . 2.

Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. Konsep melodi Selain konsep irama. b. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. tempo. ‘so’ dan ‘mi’ yang mempunyai jeda minor ke-3. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka.a. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. harmoni. Elemenelemen muzikyang lain seperti bentuk (form). Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. sayang. Contohnya seperti sebutan perkataan berpic: Didalam kajian konsep melodi. Amerika Syarikat dan juga Hungary. jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun. sedih. ii. takut atau seronok. Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba . Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet – mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver – mempunyai nilai ½ kiraan). i.

Jong-jong Inai dan sebagainya. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. mereka dikehendaki untuk menyanyi frasa pertama dan kedua dengan kuat dan nyanyikan frasa ketiga dalam kepala.pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap. Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. Pelajar harus faham bahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. Terangkan kepada pelajar bahawa untuk lagu yang dinyanyikan. Guru menggunakan isyarat tangan solfa kepada sesuatu melodi dan meminta muridmurid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala. Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini.pengalaman muzikal ialah kegiatan nyanyian. Penghafalan Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafal atau ‘learning by heart’. guru akan meminta murid menyanyikan keratan melodi tersebut secara kuat d. . c. Ia boleh dilakukan melalui teknik permainan. Kemudian frasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. Dengan erti kata lain pelajar . Bangun Pagi Gosok Pagi. melodi dan elemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Setelah guru memberi masa untuk muridmurid merasai melodi itu. Contoh 2 Meneka lagu. Pendengaran Dalaman Teknik ini dikenali sebagai ‘inner hearing’ dan ‘inner singing’ yang dapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak. permainan alat dan lain-lain bidang muzik.

Contoh 1. Contoh : Permainan Baling Tepuk -Guru akan membaling ‘bola sakti’ kepada murid bertuah. Dibahagian kanan pula dikosongkan. (Aktiviti ini boleh menggunakan symbol atau notasi lidi dengan nama solfa) e. -Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. -Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafalnya sambil berfikir melodi tersebut. f. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinan kepada mereka. (Setelah latihan dijalankan beberapa kalai murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang) Contoh 2 -Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. -Setelah selesai menulis. -Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa. Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. -Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada baluk disebelah kanan. -Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulangulang. -Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain. -Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. -Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system ‘do’ bergerak yang berasal dari Guido Arezzo (Itali) pada .

Kodaly berpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itu merupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. Kanak-kanak biasanya menggunakan satu tangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. Jarak ‘so’ – ‘mi’ lebih jauh dari jarak ‘so’ – ‘la’ atau ‘do’ – ‘re’. Isyarat -isyarat ini dilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan ‘do’ pada aras bahagian pinggang dan ‘la’ pada aras bahagian mata. Simbol notasi lidi dan sebutan Berikut adalah diantara urutan irama yang digunakan di dalam Kaedah Kodaly. Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so – mi) merupakan pengajaran asas. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkan dengan not nama abjad. Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendah sesuatu pic apabila dinyanyikan. ii. e. tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah ‘do’ dalam nada major dan ‘la’ dalam nada minor. Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta. Dalam system ini. Oktaf menggunakan isyarat tangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yang berpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi. Jarak dalam isyarat tangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan. . iii. Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrew dan Mesir kuno.Abad ke 11. Nada Major : d r m f s l t d’ Nada minor : l t d r m f s l’ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatu sitem tonal. Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesa melalui nyanyian.

Pic (Kontur melodi) l. Muzik bergerak dalam beat yang stabil g. Notasi Lidi dengan Pic . Irama j. i. m. Meter – muzik bergerak dalam kumpulan beat yang mempunyai tekanan h.Simbol f. k. iii. ii. Ikon i.

. o.n. Notasi Lidi dan Sebutan Irama p. iv.

Pendedahan Kaedah Kodaly Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Muzik Kaedah Kodaly adalah satu kaedah yang berterusan dan sentiasa berkembang. setiap kanak-kanak selalu mempelajari bahasa ibonda mereka terlebih dahulu sebelum mempelajari bahasa yang lain. Kodaly juga percaya bahawa suara adalah alat muzik yang paling utama kerana ia adalah alat muzik alat yang semulajadi. Menurut Kodaly. Tujuan nyanyian dijadikan fokus adalah kerana kemahiran nyanyian merupakan asas kemahiran bagi semua kemahiran muzik yang lain. Banyak perubahan telah berlaku sejak kaedah ini bermula dan sedang dalam proses perubahan untuk mencari cara yang lebih baik lagi untuk memupuk rasa cinta kepada muzik. Mereka hanya perlu diberi peluang untuk memperkembangkan skil persembahan. Kaedah Kodaly menjadi tunjang dan nadi kepada kurikulum muzik di sekolah mahu pun di institut pendidikan guru. kanak-kanak harus diajar lagu-lagu rakyat bahasa ibunda mereka sebelum mempelajari lagu-lagu dari bahasa asing. ii. Pedagogi Kodaly menekankan perkembangan kemahiran pengalaman muzikal secara menyeluruh dan berurutan.Bahan 5 Pendekatan Kodayl Falsafah yang paling penting dalam pendekatan Kodaly ialah 'Muzik adalah untuk semua orang'. Notasi dan Sebutan Irama . Maka dalam pengajaran muzik. skil pendengaran dan skil-skil muzik yang lain untuk menjadi celik muzik. Tonik Solfa Isyarat Tangan Simbol. Kodaly percaya bahawa semua kanak-kanak mempunyai potensi untuk menjadi celik muzik.Terdapat 3 jenis teknik atau komponen di dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah Kodaly iaitu: i. iii.

jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun. Konsep melodi Selain konsep irama. tempo. Pendengaran Dalaman .a. sayang. harmoni. c. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. b. Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. takut atau seronok. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. Amerika Syarikat dan juga Hungary. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. sedih. i.mempunyai nilai 1/2 kiraan). Elemenelemen muzik yang lain seperti bentuk (form). Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalaman muzikal ialah kegiatan nyanyian. ii. Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet . Contohnya seperti sebutan perkataan berpic: Di dalam kajian konsep melodi.mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver . 'so' dan 'mi' yang mempunyai jeda minor ke-3.

melodi dan elemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada baluk disebelah kanan. Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain . Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. Setelah selesai menulis. Dibahagian kanan pula dikosongkan. Jong-jong Inai dan sebagainya. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinan kepada mereka. Terangkan kepada pelajar bahawa untuk lagu yang dinyanyikan. Kemudian frasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. Dengan erti kata lain pelajar-pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap. (Aktiviti ini boleh menggunakan symbol atau notasi lidi dengan nama solfa) e. mereka dikehendaki untuk menyanyi frasa pertama dan kedua dengan kuat dan nyanyikan frasa ketiga dalam kepala. Bangun Pagi Gosok Pagi. permainan alat dan lain-lain bidang muzik. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. Contoh : Permainan Baling Tepuk Guru akan membaling ‘bola sakti’ kepada murid bertuah. Contoh 2 Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulang¬ulang. Pelajar harus faham bahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo.Teknik ini dikenali sebagai ‘inner hearing’ dan ‘inner singing’ yang dapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak.

Oktaf menggunakan isyarat tangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala iii. Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrew dan Mesir kuno. Kodaly berpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itu merupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i.f. Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesa melalui nyanyian. Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendah sesuatu pic apabila dinyanyikan. Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkan dengan not nama abjad. ii. Kanak-kanak biasanya menggunakan satu tangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. Jarak dalam isyarat tangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan. Isyarat-isyarat ini dilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan ‘do’ pada aras bahagian pinggang dan ‘la’ pada aras bahagian mata. Jarak ‘so’ – ‘mi’ lebih jauh dari jarak ‘so’ – ‘la’ atau ‘do’ – ‘re’. Nada Major : Nada minor : d l r t m d r f s m l f t s d’ l’ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatu sitem tonal. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yang berpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system ‘do’ bergerak yang berasal dari Guido Arezzo (Itali) pada Abad ke 11. tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah ‘do’ dalam nada major dan ‘la’ dalam nada minor. Simbol notasi lidi dan sebutan http://pgsrmuzik08iptho. Dalam system ini.net/kodayl.html . Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so – mi) merupakan pengajaran asas.

Irama yang asas di dalam kaedah ini ialah irama yang bersamaan dengan pergerakan harian kanak-kanak seperti berjalan (krocet – mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver – mempunyai nilai ½ kiraan) lain-lain pergerakan yang sesuai. f. Pendengaran dalaman.1. Kaedah Kodaly secara berurutan. c. Kanak-kanak tidak dapat memahami konsep semibreve dengan mudah memandangkan nilainya yang mempunyai 4 kiraan di mana ia tidak terdapat di dalam perlakuan mereka setiap hari. Kaedah Kodaly secara Berurutan 3. Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan nyanyian secara berurutan daripada prinsip bunyi sebelum simbol. Improvisasi. b. d. mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak. Di dalam pemahaman konsep irama. Nyanyian. dan e. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. meter atau tanda masa yang lazim duaan dan empatan . a.1 Komponen Kaedah Kodaly meliputi lima perkara di bawah ini.1 g. Penghafazan.BAHAN 6 KAEDAH KODALY KOMPONEN KAEDAH KODALY 3.

dinamik boleh diatur dan disusun secara berurutan dalam kaedah ini.digunakan. Contohnya panggilan nama mereka di rumah: h. Amerika Syarikat hinggalah ke Hungary. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Konsep Melodi Di samping konsep irama. Jeda minor ke 3 (So – mi). so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3. Notasi Lidi dan Sebutan Irama. i. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan muzikal (konsep melodi) kanak-kanak yang perlu . Unsur-unsur muzik yang lain seperti bentuk. Jenis lagu ini sesuai dijadikan permulaan pemahaman konsep irama. Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan mempunyai meter 2. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. Di dalam kajian konsep melodi. Meter tigaan hanya diperkenalkan setelah kanak-kanak dapat mengikuti dan merasai meter duaan dan empatan dengan baik. Corak perkembangan muzikal kanak-kanak didapati serupa di seluruh dunia. harmoni. jeda major ke 2(so – la) dan perfek ke 4 (mi – la) selalunya terdapat dalam nyanyian solfa ‘Sing Song Chants’. jeda minor ke 3 dan major ke 2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan dari negara Jepun. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. Konsep Irama dan sebutannya akan diterangkan dengan lebih jelas pada Bahagian Simbol. tempo.

iaitu suara mereka sendiri“. pembelajaran muzik harus dimulakan dengan alat semula jadi kanakkanak. Kanak-kanak menghadapi kesukaran untuk menyanyi dalam pic yang tepat jika terdapat semiton di dalam melodi yang dinyanyikan. Lompatan pic oktaf adalah paling sukar bagi kanak-kanak untuk menyanyikannya. mengharap dan seronok.1. sayang. Ini bermakna lagu-lagu yang di dalam nada D. Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalaman muzikal ialah melalui kegiatan nyanyian. Kanak-kanak lebih mudah menyanyi pic yang melompat daripada pic yang bergerak rapat: Not G ke E lebih mudah dinyanyikan daripada G ke F#. “Untuk menjiwai muzik. sedih. Renj untuk kanak-kanak menyanyi dengan selesa dan dalam pic yang tepat adalah terhad kepada 5 atau 6 ton dalam ‘whole tone’.2 Suara merupakan satu alat muzik yang semula jadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira.diambil kira sebelum kaedah berurutan ini dijalankan. Nyanyian merupakan kegiatan penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang . biasanya kanak-kanak akan memulakan dengan pic atas dalam jeda minor ke 3 – F#. Eb dan E adalah yang paling sesuai. Mengikut kajian yang dijalankan mengenai renj kanak-kanak di dalam pengajaran pembelajaran Kaedah Kodaly. Zoltan Kodaly Nyanyian 3. Ini menunjukkan permulaan pembelajaran dalam corak tonal lebih baik didahulukan melalui lagu-lagu yang mengandungi rangkaian pic menurun. Ton yang menurun lebih mudah untuk kanak-kanak mempelajari dan meniru daripada ton menaik.

Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian. Alternatif yang lain ialah menggunakan papan solfa dan penunjuk). b. Ia melibatkan kemahiran mendengar atau selalu disebut sebagai ‘memikirkan’ sesuatu unsur muzik seperti melodi atau irama di dalam mental seseorang tanpa membunyikannya.1.3 Pendengaran dalaman atau “Inner Hearing” merupakan kemahiran yang agak kompleks dan sukar dijelaskan. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran pembelajaran muzik: a. Meneka Lagu Guru menggunakan isyarat tangan kepada sesuatu melodi dan meminta murid-murid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala. Walaupun ia bukan mudah untuk dicapai namun ia boleh diajar kepada kanak-kanak melalui teknik permainan yang mudah dan menyeronokkan. Justeru. . Ia merangkumi kedua-kedua elemen seni dan sains di mana dua aspek mental dan fizikal memainkan peranan penting dan setara. setiap pendidik perlu mengetahui cara menggunakannya dengan berkesan. Hampir semua kefahaman dan kemahiran muzik boleh diperkembangkan melalui pengalaman dan kegiatan nyanyian di bilik darjah. Sebelum memulakan pengajaran guru meminta murid membaca latihan atau menyanyi dengan lambat serta senyap (di dalam kepala). Murid tersebut membaca nota tersebut dan menyanyikan secara berbisik di telinga guru. Permainan “Mesej Rahsia” Guru memberikan sehelai nota yang mengandungi mesej rahsia kepada seorang murid. guru akan meminta menyanyikan lagu tersebut di hadapan kelas.terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. (Murid juga boleh menggantikan tempat guru. permainan alat dan lain-lain bidang muzik justeru ia tidak boleh diketepikan. Pendengaran Dalaman 3. Setelah guru memberi masa untuk muridmurid merasai melodi itu.

Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not di kibod berulang-ulang. satu lagu rakyat yang dipilih mempunyai G sebagai do. Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. Contoh 1 Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafaznya sambil “berfikir “ melodi tersebut. Memikir Not ke 5 (atas atau bawah) Contohnya. Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa. Murid diberi sehelai kertas di mana di bahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. Tahap yang tertinggi bagai seseorang yang telah menguasai pendengaran dalaman ini ialah apabila ia dapat menganalisis skor orkestra dan mendengar karya tersebut di dalam kepalanya. b. Murid-murid menyanyi dua bar pertama dan la adalah not E dan apabila sampai ke bar ketiga terdapat perubahan nada ke D = do dan secara automatisnya menyanyikan not B (yang sepatutnya mi) sebagai la. d. Murid digalakkan “berfikir” dahulu sebelum menulis balik pada baluk di sebelah kanan. Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini.1. c. Di bahagian kanan pula dikosongkan. dan . Contoh 2 a. Ini boleh dilakukan melalui teknik permainan.4 Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafaz atau “learning by heart”. (Setelah latihan dijalankan berkali-kali murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang). Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafazan. Penghafazan 3.c.

Setelah selesai menulis.5 Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan sama ada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta memberi keyakinan kepada mereka. Contoh: Permainan Baling Tepuk. Guru akan bertepuk atau mengerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar: . a.e.1. Contoh 2 adalah seperti berikut: not-not dalam bar ini diberi murid menulis not pada bar ini Improvisasi 3. ii. Murid boleh diberi galakan dalam mengprovisasi sesuatu corak irama. i. Guru akan membaling ‘bola sakti ‘kepada murid bertuah. (Aktiviti ini boleh menggunakan simbol atau notasi lidi dengan nama solfa). murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi.

Guru menyoal melalui nyanyian solfa. Guru menulis corak irama di papan hitam. Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain. Guru menampal nama solfa contohnya “s” “l” “m” Murid diberi arahan untuk memulakan dengan solfa “s” pada corak irama di papan hitam. Contoh: Permainan Bersoal jawab. Contoh andaian jawapan murid ialah: . Murid boleh diberi galakan dalam memprovisasi sesuatu corak melodi. Guru memilih murid untuk menjawab kepada soalannya. b.iii.

2 Di dalam pendekatan Kodaly anda perlu memahami bahawa untuk mengaplikasikan pendekatan ini ke dalam bilik darjah seseorang itu perlu berlatih menyanyi tonik solfa secara latih tubi. ketiga dan keempat. Contoh: Permainan “Ikut Giliran”. c. .Aktiviti di atas boleh dijalankan antara murid dengan murid yang lain. murid pertama akan memulakan dengan menyanyi satu frasa solfa diikuti oleh murid kedua. Murid boleh diberi galakan dalam memprovisasi bentuk melodi. Murid kelima akan menjelaskan bentuk melodi. Dalam kumpulan seramai 5 orang murid. Contoh petikan melodi di dalam Permainan “Ikut Giliran“ adalah seperti di bawah: LATIHAN AMALI 3. Di samping itu menggunakan isyarat tangan sambil menyanyi.

Berikut terdapat 10 petikan latihan nyanyian solfa. Gunakan isyarat tangan sambil menyanyi m – d   Latihan 1 m – d   Latihan 2 m – d   Latihan 3 . Nyanyi pic yang pertama dahulu sebelum menyanyi keseluruhan petikan dalam tonik solfa d. Nyanyi petikan tersebut berulang kali e. Pic yang pertama diberi b. Sebelum itu anda perlu lakukan beberapa perkara seperti berikut: a. Sebut irama sambil menepuk c. Berlatih bernyanyi dalam tonik solfa secara latih tubi.

s – d   Latihan 4 s – d   Latihan 5 .

mengintrepetasi bunyi . penambahbaikan. berimaginasi. .Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu mendengar.2 DAN 3 UNTUK MAKLUMAT DAN TEKNIK DALCROZE Kaedah Dalcroze telah dibangunkan pada awal abad ke-20 di Switzerland oleh pemuzik dan juga merupakan pendidik yang bernama Émile Jaques-Dalcroze. Ia memberi tumpuan kepada pelajar untuk mendapatkan kesedaran fizikal dan pengalaman muzik melalui latihan dengan semua pancaindera. Kaedah Dalcroze ini dibahagikan kepada tiga konsep asas iaitu penggunaan solfege. Euritmik boleh juga dirujuk sebagai pergerakan yang dilakukan dengan muzik dan juga tanpa iringan muzik. Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh. Euritmik mengajar konsep irama dan pergerakan menggunakan ungkapan muzik dan ia murupakan konsep Dalcroze yang paling dikenali. terutamanya kinestetik.l – d   Latihan 6 RUMUSAN BAHAN 1. merasai. dan euritmik.bertindakbalas dan membayangkan maksud secara luaran.

muzik juga adalah bahasa asas bagi otak manusia. Ini adalah kunci kepada muzik bacaan. dan tubuh badan. Jelasnya. perasaan dalaman dan rasa otot dalaman. ia boleh bermakna mendengar satu frasa dan kemudian. Pelajar akan mendalami masa.Murid akan mendengar irama muzik dan meluahkan emosi melalui pergerakan yang dihasilkan. ruang dan tenaga hubungan dalam gerakan yang sesuai dengan mereka dalam muzik . Ungkapan irama muzik melalui pergerakan dapat memperkembangkan kemahiran muzik melalui latihan kinestetik. hendaklah dilaksanakan pada kehendak. Tubuh badan adalah instrument asas bagi pendekatan Dalcroze dalam muzik. Bagi kanakkanak ia hanya boleh bermakna semasa bermain muzik dan memberi maklum balas kepada rentak. d) Pelajar mesti membentuk gudang imej aural dan kinestetik yang boleh diterjemahkan dalam bentuk simbol dan apabila penarikan balik. badan dan minda mesti diperkembangkan dengan lebih tajam.emosi. Menurut Dalcroze. c) Komunikasi deria pendengaran. pergerakan. b) Pelajar mesti membentuk deria dalam muzik. Sumber idea muzik ini menjadi satu himpunan untuk ekspresif prestasi dan cara . minda.Menurut Dalcroze. mempertingkatkan kecepatan kepada dua kali ganda. nilai-nilai nota dan irama diwakili dengan loncatan atau bertepuk tangan. cara yang paling berkesan untuk mengajar muzik bergantung kepada empat prinsip asas iaitu: a) Kemahiran yang melihat dan bertindak balas terhadap muzik perlu dibangunkan. Pelajar-pelajar belajar irama secara berstruktur dengan mendengar muzik dan menyatakan apa yang mereka dengar melalui pergerakan badan secara spontan. Ini adalah kerana teknik Dalcroze menekankan pembelajaran berpusatkan murid secara aktif dalam pendengaran dan tindakbalas. pendekatan ini dapat menghubungkan muzik. oleh itu muzik amat berkait rapat dengan manusia. Sebagai contoh. Pada peringkat yang lebih tinggi.

penghargaan muzik dan kefahaman konsep muzik. dibangunkan di sekolah-sekolah Hungary di bawah inspirasi dan pengajaran. Ia tidak dicipta oleh Kodaly bersendirian . tetapi sebaliknya. rakan-rakannya dan juga pelajar beliau. ekspresi kreatif.Kodaly juga menyatakan lagu-lagu rakyat warisan linguistik kanak-kanak dapat membentuk muzik bahasa ibunda.Muzik juga merupakan seni yang mempunyai nilai tertinggi dan perlu diaplikasikan dalam pendidikan. Kodalay berpendapat semua orang mampu celik linguistik dan juga mampu celik muzik.Nyanyian juga adalah merupakan asas yang terbaik untuk ahli muzik.Secara keseluruhannya dengan kaedah dan pendekatan Dalcroze ini juga dapat membantu memupuk daya imaginasi. yang digunakan sebagai asas untuk pendidikan. .pendidikan muzik perlu bermula dari peringkat awal. fleksibiliti.Untuk menjadikan pendidikan muzik yang paling berkesan.kepada persepsi yang lebih sensitif. Muzik perlu berada merentas kurikulum subjek teras.guru memimpin mereka sekurang-kurangnya dengan menggunakan piano membimbing mereka dari jauh. Kaedah penyertaan Eurhythmics tidak hanya kondusif untuk menikmati dalam pembelajarnganan tetapi jugamembangunkan hubungan dengan orang lain dan bagaimana untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana pembelajaran.4 DAN 6 UNTUK MAKLUMAT DAN TEKNIK KODALY Kaedah pengajaran muzik Kodaly telah dibangunkan di Hungary pada tahun 1940-an dan 50-an oleh penggubah pendekatan muzik Zoltan Kodaly. koordinasi. RUMUSAN BAHAN 3. kepekaan. pendengaran dalaman. Keempat-empat komponen ini akan diajar terutamanya melalui latihan pergerakan kumpulan dan permainan di kalangan pelajar.

Jenis lagu irama adalah sesuai untuk mula memahami konsep.Berikut merupakan komponen dalam kaedah Kodaly. pergerakan . setiapnya memainkan peranan penting dalam mengimplikasikan pendekatan ini. Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan untuk meter 2. Terdapat enam komponen dalam kaedah Kodaly. mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak.Kaedah Kodaly mengambil pendekatan pembangunan kanak-kanak untuk pengajaran iaitu ia bermula dengan bahan yang lebih mudah bagi pelajar seterusnya memperkembagkan bahan lebih susah dalam pengajaran muzik. Irama asas dalam pergerakan harian kanak-kanak adalah sama dengan berjalan (1 kiraan nilai krocet). Kaedah Kodaly secara Berurutan  Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan nyanyian secara berurutan daripada prinsip bunyi sebelum simbol. Bentuk. Meter triple telah diperkenalkan supaya kanak kanak dapat mengikuti dengan baik begitu jugak dengan meter berganda dan empatan . seperti yang sedia ada dan pemarkahan (kuaver separuh harga diskaun) kelajuan yang munasabah Meter irama menggunakan. dan Improvisasi. unsur-unsur muzik seperti kelajuan.. dua-dua dan empatan. harmoni. d) e) f) Penghafazan. Irama adalah elemen penting dalam muzik yang boleh dijadikan sebagai contoh di sini. dan secara beransur-ansur memperkenalkan selang berbeza sehingga skala yang boleh dinyanyikan. Kaedah yang bertentangan ini adalah pendekatan perkara logik. di mana kanakkanak itu diperkenalkan kepada maklumat dalam suatu arahan yang logik kepada subjek. a) Kaedah Kodaly secara berurutan b) Nyanyian c) Pendengaran dalaman. Dalam muzik ini bermakna bermula dengan kanak-kanak apabila menyanyi.

cinta. Oleh demikian konsep melodi perlu didedahkan terlebih dahulu dengan 2 pic .boleh dikawal dan disusun secara berurutan dalam kaedah ini. kesedihan. so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3 kerana jeda ini memang terdapat dalam kehidupan harian kanak-kanak kegiatan nyanyian di bilik darjah. Kanak-kanak tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Ia menggabungkan unsur-unsur seni dan sains yang kedua-duanya merupakan aspek mental dan fizikal yang dapat memainkan penting dan sama rata. Satu cara yang bagus sebagai pengalaman bagi kanak-kanak ialah dengan penggunaan muzik melalui aktiviti nyanyian. Pendengaran dalaman merupakan satu bahagian penting dalam kaedah Kodaly. Suara merupakan instrumen berkesan semulajadi dan dimiliki oleh semuaorang. setiap pendidik perlu mengetahui cara menggunakannya dengan berkesan. Improvisasi dalam muzik juga merupakan komponen penting dalam kaedah kodaly ini berfungsi untuk menunujukkan kefahaman murid dalam mempelajari muzik.Pendengaran dalaman adalah penting untuk dikuasai dalam proses penghafalan. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti menyanyi. Hampir kesemua pengetahuan dan kemahiran yang boleh dibangunkan melalui pengalaman aktiviti muzik dan nyanyian di dalam kelas.Nyanyian merupakan satu aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan dasar yang terbaik dalam pembangunan kemahiran muzik. .Teknik yang dikenali sebagai "pendengaran dalaman" dan "nyanyian dalaman 'dapat menguji semua unsurunsur muzik kanak-kanak.Penghafalan bagi kanak-kanak adalah sesuatu yang menyeronokan. Justeru. Kanakkanak yang menggunakan suara sebagai instrumen untuk menyatakan kegembiraan. Di samping konsep irama. harapan dan keseronokan. bermain alat muzik dan lain-lain bidang muzik.

Dalam langkah 1 tepukan 2 jari dijadikan sebagai alat muzik.Langkah ini juga memberi peluang kepada murid memainkan satu bentuk irama yang telah diperkenalkan oleh guru melalui tepukan 2 jari tadi.Ini merupakan bukti akitiviti P&P menggunakan pendekatan Dalcroze. Langkah 1 Guru mengarah murid supaya membuat satu bulatan. Guru menunjukan tepukan dengan 2 jari dalam meter 4 4.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk dengan 2 jari mengikut meter 4 4.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MUZIK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DALCROZE DAN KODALY. • Penjelasan Pendekatan Menurut Dalcroze tubuh badan dijadikan sebagai alat bunyian yang paling utama.Langkah1 juga dapat memberi peluang kepada murid supaya menghayati dan memberi pengalaman muzik baharu dengan cara mendengar dan melihat. .

Ini merupakan pendekatan Kodaly.Ini juga dikenali sebagai pendengaran dalaman.Langkah 2 juga menunjukan konsep irama Kodaly yang mana kanak-kanak lebih mudah memahami 4 dan 2 kiraaan berbanding dengan semibreve. • Penjelasan Pendekatan Langkah 1 ke langkah 2 adalah merupakan perlakuan mudah kepada lebih susah . • Penjelasan Pendekatan Pendekatan Dalcroze dan Kodaly digunakan dalam mempelajar irama tetapi langkah 3 ini mula menggunakan luahan eksprsi pergerakan tanpa bunyi iaitu genggaman tangan. Langkah 3 Guru menunjukan tepukan 2 jari dua kali dan 5 jari 1 kali dan mengengam tangan 1 kali dalam meter 4 4.Perlakuan diulang sehingga 3 kali.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru dengan iringan muzik. Langkah 5 . kanak-kanak hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk seperti yang ditunjukan tadi.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk seperti yang ditunjukan tadi.Langkah 2 Guru menunjukan tepukan 2 jari dua kali dan 5 jari 2 kali dalam meter 4 4. • Penjelasan pendekatan Langkah 4 menggunakan konsep melodi iaitu lagu twinkle twinkle little star yang mana pic-pic adalah bersesuaian dengan kanak-kanak yang mana menurut Kodaly. Langkah 4 Guru memainkan lagu twinkle twinkle little star sambil bertepuk 2 jari dua kali dan 5 jari 2 kali untuk bar pertama dan 2 jari dua kali dan 5 jari 1 kali dan mengengam tangan 1 kali dalam meter 4 4 untuk bar ke 2.

murid diminta mencadangkan pergerakan tanpa bunyi yang berbeza-beza dari rakan-rakan yang lain dalam langkah 5. Menurut Dalcroze improvisasi merupakan cantuman atau tambahan akitviti Eurthymics dan ia merupakan kreativiti.Pergerakan yang mungkin dicadangkan oleh murid ialah seperti mengayun tangan .Guru mengarahkan pelajar membuat pergerkan tanpa bunyi untuk meluahkan emosi.Murid memberi respon.Pergerakan dalam langkah 5 ini merupakan pergerakan bukan lokomotor.membongkok. • Penjelasan pendekatan Langkah 6 ini mengandungi improvisasi di mana. Langkah 7 Guru memberi arahan kepada pelajar supaya bertepuk tangan secara bergilir-gilir dalam bulatan dan apabila muzik lagu twinkle twinkle little star diberhentikan maka pelajar yang bertepuk tangan ketika lagu diberhentikan akan diarahkan duduk.Guru meminta murid melakukan pergerakan tanpa bunyi itu dengan iringan muzik lagu twinkle twinkle little star. memintaln melentik dan lain-lain. berimaginasi dan menginterpretasikan bunyi seterus nya memberi respon atau bertindakbalas bagi membayangkan maksud muzik secara luaran.Guru meminta murid melakukan pergerakan tanpa bunyi itu dengan iringan muzik lagu twinkle twinkle little star. Langkah 6 Guru mengarahkan pelajar membuat pergerakan tanpa bunyi sambil berjalan dalam bulatan mengikut arah jam untuk meluahkan emosi dengan cadangan murid lain .Guru meminta cadangan daripada murid pergerakan tanpa bunyi yang hendak dibuat berbeza dengan pergerakan di langkah 5 tadi. • Penjelasan pendekatan Langkah 5 ini menggunakan proses Eurhythmics yang mana melibatkan individu secara menyeluruh termasuklah minda dan anggota badan untuk mendengar.Perlakuan diulang sehingga hanya 1 orang sahaja yang masih berdiri.Guru meminta cadangan daripada murid pergerakan tanpa bunyi yang hendak dibuat.Murid memberi respon. merasai. • Penjelasan pendekatan .

menginterprtasikan bunyi dan membayangkan maksud secara meluas yang ada dalam Eurthymics. REFLEKSI .Guru dan murid sama-sama menyanyikan lagu twinkle-twinkle little star dengan bertepuk tangan bersama-sama.Langkah 7 ini menggabungkan pendengaran.Langkah ini juga dapat melatih pelajar memahirkan pendengaran dalaman di mana hanya seorang sahaja bertepuk mengikut beat lagu manakala pelajar yang menyambut tepukan harus berimiginasi tentang bunyi tepukan mengikut lagu yang dimainkan. • Langkah 8 dapat menerapkan penghafalan melalui aktiviti tepukan beramai-ramai dan juga penghafalan lirik lagu melalui pendekatan Kodaly. merasa. Langkah 8 Guru bersoal jawab dengan murid untuk merumuskan pembelajaran muzik di akhir pengajaran dan pembelajaran . berimiginasi.Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian. permainan alat dan lain-lain bidang muzik.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.