Assignment Muzik

BAHAN 1 KAEDAH DALCROZE Lulusan Konservatori Vienna dan Swiss.

Mempunyai latar belakang muzik tradisional yang kuat.Dilantik sebagai Professor harmoni di Konservatori Muzik Geneva ketika berusia 25 tahun. Ibunya, Pestalozzian seorang guru muzik."Dalcroze Eurhythmic" adalah pendekatan muzik berasaskan prinsip bahawa ritma adalah elemen utama dalam muzik.Komponen asas Dalcroze ialah: 1. 2. 3. Euritmik Solfege Improvisasi Berdasarkan teori Emile Jaques-Dalcroze (Lois Choksky,1986) pergerakan dalam pendidikan muzik memperkukuhkan pengetahuan dalam konsep dan elemen muzik melalui proses penerokaan, eksperimentasi, penemuan terpimpin, penyelesaian masalah, improvisasi serta penilaian. Kaedah pengajaran Dalcroze digunakan dengan meluas bermula dengan kanak-kanak berumur 1- 3 tahun, prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan orang dewasa. Ia boleh dilaksanakan dalam mata pelajaran lain seperti bahasa, pendidikan jasmani dan seumpamanya. Kaedah Dalcroze merupakan suatu pergerakan kreatif yang mengambil kira keinginankeinginan asas kanak-kanak. Daucer dan Pangrazi telah mengenalpasti 9 keinginan kanak-kanak: " " " " " " " " " Untuk bergerak Berjaya dan diperkenalkan Diterima oleh kelompok sebaya dan masyarakat Untuk bersaing Memperoleh kecergasan fizikal dan daya penarik Untuk mengembara Memperoleh kepuasan kreativiti Melahirkan perasasan melalui pergerakan berirama Untuk mengetahui

Haward Gardner telah memasukkan eurhythmic (pendekatan Dalctroze) ke dalam teorinya iaitu "Theory of multiple interlligences". Bodily-kinesthetic dan muzikal adalah 2 dari 7 "theory of multiple interllegences" dalan teori Gardner. Oleh itu muzik dengan gerakan adalah elemen penting bagi perkembangan mental, pembesaran kanak-kanak dan juga prosos asas pembelajaran peringkat awal kanak-kanak. Dalcroze mendapati pelajarnya tidak dapat mendengar harmoni yang ditulisnya kerana tidak menguasai dan memahami apa yang ditulis. Ini disebabkan mereka tidak berupaya mendengar harmoni tersebut di dalam minda tanpa alat muzik. Beliau berusaha untuk membolehkan pelajarnya menguasai bunyi di dalam minda bukan dari alat muzik.Berbagai usaha dan cara dilakukan. Beliau berpendapat mengetahui muzik tidak cukup tetapi memahami muzik adalah teras pembelajaran untuk menghasilkan bunyi yang indah. Euritmik (eurhythmic) ialah pergerakan yang melibatkan seluruh anggota badan dengan iringan muzik atau tanpa muzik.Tubuh badan menjadi seperti alat muzik utama. Asas utama kepada seni muzik ialah emosi manusia. Melatih minda, telinga atau suara tidak mencukupi. Seluruh tubuh badan manusia perlu dilatih sebab ia mengandungi bahan-bahan penting yang boleh meningkatkan perasaan halus (sensibility), kepekaan (sensitivity) serta kebolehan menganalisis bunyi, muzik dan perasaan.Idea muzik boleh diterjemahkan melalui pergerakan badan seterusnya ditukar kepada sumber muzik. Euritmik memerlukan keupayaan mempamerkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi, emosi serta tindak balas badan yang disepadukan dengan bentuk bunyi, gerak isyarat lisan seperti puisi, ayat atau sajak atau vocal seperti nyanyian atau muzik instrumental (muzik tanpa nyanyian). Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu: " " " " Mendengar Merasai Berimaginasi Mengintrepetasi bunyi

" "

Bertindak/respon/bergerak Membayangkan maksudnya secara luaran Antara yang boleh diinterpetasikan ialah lagu yang berasaskan lirik dan konsep/unsur

muzik seperti irama, detik, tekanan, sinkopasi perbezaan pic, dinamik, tempo dan seumpamanya. Keupayaan menyusun atur unsur di atas dengan terurus boleh menghasilkan satu bentuk kreografi. Solfa (solfage) Dalam pendekatan Dalcroze ialah latihan pendengaran. Ia boleh mempertingkatkan kesedaran pic dan perbezaan kualiti ton (tone quality). Pendengaran dalaman (inner-hearing) dapat mempertingkatkan daya ingatan. Pendengaran dalaman ialah keupayaan membunyikan sesebuah lagu hanya melihat pada skor lagu tanpa bantuan alat muzik. Lagu seperti yang tertulis pada skor seolah-olah sedang berbunyi di dalam minda seseorang. Improvisasi (improvision) Dalcroze dan pelajarnya mengimprovisasikan pergerakan dengan gaya , postur dan gerak isyarat tangan untuk menunjukkan kepantasan, jarak panjang, dinamik, tekanan dan elemen yang mengeluarkan ritma ( ritma dan irama adalah terjemahan daripada rhythm). Pergerakan yang dimaksudkan oleh Dalcroze adalah pergerakan yang dilakukan oleh kanak-kanak dan orang dewasa tanpa memerlukan latihan.

Website : http://pgsrmuzik08iptho.net/dalcroze.html WEBMASTER: Cikgu Zaedi Ahmad (No. Tel: 0197978873)

BAHAN 2

KAEDAH DALCROZE Emile Jaques Dalcroze (1865-1950) telah memperkenalkan satu kaedah untuk mempelajari dan mengekspresikan muzik melalui pergerakan yang dipanggil eurhythmics. Semasa mengajar Dalcroze mendapati bahawa ramai daripada pelajar-pelajarnya cekap dari segi teknikal tetapi mempunyai kelemahan dari segi pemahaman muzik. Kesedaran ini telah mendorong Dalcroze mencipta satu kaedah yang menggabungkan pergerakan, rentak dan improvisasi. Menurut Dalcroze, pembelajaran dan latihan muzik yang lengkap dan kreatif seharusnya menggabung ketiga-tiga aspek ini.

Kaedah Dalcroze ini menegaskan bahawa: i. Tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterprestasikan bunyi. ii. Tindak balas seluruh tubuh badan perlu aktif dalam mempelajari muzik. Kandungan kurikulum Pendekatan Dalcroze adalah bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan pelajar untuk merasa, mendengar, mencipta, berimaginasi, berhubung, mengingat, membaca, mempersembahkan dan menginterpretasikan muzik. Kepekaan terhadap rentak, kebolehan mengenali muzik dan koordinasi otot dikembangkan secara serentak. Dalam mendidik kanak-kanak, Dalcroze cuba sedaya upaya untuk mengajar kanak-kanak tentang cara menghayati muzik dan cara mengekspresikan perasaan mereka melalui muzik. Dalcroze sentiasa cuba mengendalikan pengajarannya supaya tidak membosankan dan sentiasa cuba mengintegrasikan sebanyak deria yang boleh. Berdasarkan pengalaman ini, Dalcroze memerhatikan bahawa walaupun kadang kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak, namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak berkenaan. Ini merupakan elemen paling penting dalam menyokong hujah beliau yang menekankan bahawa pergerakan adalah salah satu cara mengungkapkan perasaan melalui muzik. Mengikut kaedah dan aktiviti-aktiviti pengajaran, Dalcroze memberikan pandangan bahawa pergerakan dan nyanyian dianggap sebagai kemahiran asas yang mesti ditekankan. Dua ciri yang penting ialah:

kanak-kanak berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. jiwa dan pemikiran mereka. Di dalam kehidupan seharian. Komunikasi bukan verbal melibatkan pergerakan estetik yang menjurus kepada isyarat yang merupakan gambaran kepada emosi dalaman. Kinesthesia iaitu sensasi yang dirasai melalui pergerakan ditukar kepada perasaan yang kemudiannya dihantar ke otak.blogspot.i. muzik harus sentiasa diubah supaya kanak kanak belajar mendengar. Otak pula akan memproses maklumat dan menukar maklumat yang diterima menjadi pengetahuan.html BAHAN 3 DALCROZE . Falsafah di sebalik konsep ini adalah seperti berikut: Berdasarkan pendapat dan pandangan Dalcroze di atas. Improvisasi tau pengubahsuaian adalah satu lagi yang sangat penting dalam kaedah ini. ii. mengenali dan menghayati muzik.com/2012_03_05_archive. Mengikut Dalcroze. Pendengaran Dalaman iaitu kebolehan mengenali sensasi yang dirasai melalui pergerakan dan bunyi. dapatlah disimpulkan di sini bahawa luahan estetik kanak-kanak amat berbeza dengan pergerakan badan yang biasa. http://zulprasekolah.

beliau telah memperkenalkan banyak pembaharuan atau inovasi kepada pengajaran dan pembelajaran muzik di mana beliau lebih mementingkan amalan pendekatan amali dan bukan semata-mata secara teori. Ia memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melibatkan diri sepenuhnya dan meluahkan perasaan mereka. Oleh itu respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kanak-kanak muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Harmoni. Sebagai pendidik muzik. dan pelbagai cara pergerakan badan. Semasa beliau menjalankan kajiannya dengan sekumpulan pelajar muzik. Pergerakan adalah suatu perlakuan atau aksi individu yang boleh berlaku secara automatis. gerak isyarat. 6.tubi pendengaran (aural training) adalah perkara terpenting kepada seseorang pelajar muzik.Cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “melakukan” (learning by doing: Dalcroze 1950) kerana tubuh badan adalah alat muzik paling utama dan merupakan asas keseluruhan pembelajaran muzik dan seterusnya mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga (pendengaran). Solfege dan Komposisi. minda dan tubuh badan sebagai respon fizikal secara improvisasi kepada muzik. Pergerakan adalah asas respon kepada muzik.1 Pengenalan Emile Jaques-Dalcroze  Emile Jaques-Dalcroze (1865–1950) seorang pendidik muzik berbangsa Swiss.1. yang telah bertugas di Konservatori Muzik Geneva Switzerland. Beliau adalah seorang profesor muzik yang berkaliber. Beliau berpendapat bahawa latih. beliau mendapati mereka . Pergerakan merupakan aktiviti yang memenuhi keperluan kanak-kanak untuk penglibatan yang aktif dalam situasi pembelajaran muzik. spontan atau terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) yang dilakukan melalui postur. Ia adalah sifat semula jadi kanak-kanak yang memang suka bergerak. berimaginasi dan menginterpretasi melalui muzik secara pergerakan fizikal yang bersifat ‘nonverbal’.

Seterusnya hasil kajian beliau melalui eksperimentasi dalam pengajaran dan pembelajaran muzik telah membawa kepada kesan yang positif. Oleh yang demikian. Ini membuktikan bahawa terdapat pelajar atau kanak-kanak yang cerdas dalam kinestetik dan kecerdasan ini dapat dimanipulasikan untuk pemahaman sesuatu pembelajaran. Hal ini memerlukan daya kreativiti yang tinggi dan peringkat pengajaran yang sistematik. Sebagai contoh. melodi.1). Beliau mendapati tahap pembelajaran dan kefahaman berkaitan dengan elemen muzik atau unsur muzik seperti irama. beliau percaya bahawa irama badan. mengangguk-anggukkan kepala atau mengayunkan badan. bentuk dan lainlain telah meningkat di kalangan pelajar-pelajarnya dan menjadi bertambah baik melalui aktiviti gerakan dengan muzik (music and movement). harmoni. gerak geri serta pernafasan yang dilakukan secara biasa oleh manusia menjadi sumber asas sebagai tindak balas atau respon terhadap muzik atau rangsangan muzik. pendidik mestilah mengurangkan percakapan dan menggantikannya dengan arahan-arahan dalam bentuk irama dan melodi. Setelah memerhatikan pula gaya dan cara pelajar-pelajarnya berjalan di dalam kampus. Dengan yang demikian beliau berpendapat cara terbaik bagi kanak-kanak belajar adalah dengan cara “melakukan” (learning by doing).4 KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PENDEKATAN) DALCROZE  Dalcroze mencadangkan kaedah improvisasi secara kreatif dalam semua peringkat pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Dalcroze. Konsep “berirama” juga dilakukan dalam semua perkara. beliau berpendapat hasil nyanyian adalah lebih berkesan dengan melakukan pergerakan. 6. pola irama dan melodi boleh digunakan oleh pendidik bagi mengarahkan muridmurid melakukan sesuatu (Jadual 6.sentiasa menyanyi sambil menggerakkan sebahagian daripada anggota badan mereka seperti menggerakkan tangan atau kaki. . hasil daripada pemerhatian tersebut. Semua pergerakan itu berlaku secara spontan.

Dalcroze menyatakan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun melalui langkah-langkah kecil adalah lebih mudah difahami daripada membuat pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan langkah-langkah yang besar. Perancangan ini mungkin dibuat secara berterusan dan bukan hanya untuk 30 minit sahaja. Improvisasi atau pengubahsuaian boleh dilakukan ke atas perkara-perkara berikut: . Tidak kurang pentingnya dalam kaedah eurhythmic ini ialah perancangan yang teliti sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran. sesuatu pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan: a.Jadual 6:1: Arahan Dalam Bentuk Irama dan Melodi Pola Irama Tindak Balas Murid se mua ba ngun semua bangun se mua du duk semua duduk kumpulan A jawab kumpulan A jawab kumpulan B jawab kumpulan B jawab Pengubahsuaian atau pertukaran semua perkara kepada bentuk “irama” ini dikenali sebagai eurhythmic. Pendidik harus memikirkan kesinambungan dan penggabungjalinan antara kemahiran-kemahiran kecil agar menjadi asas kepada kemahirankemahiran yang lebih besar. kesesuaian keperluan murid dan objektif tingkah laku pengajaran dan pembelajaran. Improvisasi atau Pengubahsuaian Improvisasi atau pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kebolehan. Mengikut Dalcroze.

. ii. v. Seorang pendidik muzik boleh menukar emosi murid-murid kepada keadaan yang lebih sesuai dan bersedia untuk menerima pembelajaran. dan jenis. Pendidik boleh juga menggunakan suatu tempat atau ruang di luar bilik darjah. Bahan-bahan Muzik Seperti juga Carl Orff. pendidik boleh membuang pic-pic yang tidak digunakan pada glokenspil agar mengurangkan kadar kesalahan murid bermain muzik.i. Suasana bilik darjah boleh diubahsuai mengikut aktiviti pengajaran dan pembelajaran semasa. Alat-alat Muzik Pengubahsuaian atau improvisasi boleh dilakukan kepada alat muzik. zaman. Dalcroze menggunakan semua jenis muzik. Sebagai contoh. Oleh kerana muzik mempunyai berbagai-bagai gaya mengikut tempat. Sebagai contoh. lima garis baluk boleh dikurangkan seperti berikut: do re mi do re mi iv. Bentuk-bentuk notasi muzik boleh diubahsuai supaya memudahkan murid mengenali not-not tersebut. Emosi semasa murid. maka pendidik perlulah menggunakan kebolehannya membuat improvisasi yang bersesuaian untuk pengajaran dan pembelajarannya. iii. Keadaan ketegangan atau emosi yang tidak sesuai akan menyebabkan murid tidak mengambil perhatian terhadap pengajaran dan pembelajaran.

...... berjalan adalah pengalaman biasa murid... Lembu makan rumput di sawah .. 1.... Tonik Solfa ii..... Pengalaman-pengalaman sedia ada murid mestilah digunakan secara maksimum dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berjalan dengan kelajuan yang tetap disertai dengan kiraan 1... Isyarat Tangan iii. 2...... 2.. Barangkali murid dapat mengagak yang mana bunyi tinggi dan yang mana bunyi rendah. bunyinya mooo . mooo .. twit ..... 2.. BAHAN 4 KAEDAH KODALY IAITU: i.. Penggunaan Suara atau Anggota Badan Dalcroze memperkenalkan konsep “pendengaran dalaman” (internal hearing) di mana murid dapat memikirkan sesuatu bunyi yang dihasilkan dengan menulis atau membaca notasi tanpa menggunakan sebarang alat muzik.. mooo . c.. b......... bunyinya twit . twit ...... Sebagai contoh. Improvisasi yang dijalankan bertujuan untuk menggabungjalinkan pengalaman dengan konsep muzik yang hendak diajar...... boleh dijadikan pengalaman bermuzikal dalam konsep meter.... 1......vi....... Pembelajaran Harus Dimulai dari Sesuatu yang Konkrit ke Sesuatu yang Abstrak Pendidik boleh menggunakan pengalaman konkrit murid atau membuat pergerakan sebagai alat bantu mengajar yang sesuai untuk menerangkan perkara berikut: Burung terbang tinggi . Simbol.... Konsep ini dapat dicapai dengan melakukan latihan yang berterusan dan bersistematik. Notasi dan Sebutan Irama ....

Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet – mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver – mempunyai nilai ½ kiraan). Konsep melodi Selain konsep irama. i. b. dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. sedih. sayang. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. harmoni. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang. Amerika Syarikat dan juga Hungary. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba . takut atau seronok. Elemenelemen muzikyang lain seperti bentuk (form). ‘so’ dan ‘mi’ yang mempunyai jeda minor ke-3. Contohnya seperti sebutan perkataan berpic: Didalam kajian konsep melodi. jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun. tempo. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. ii.a. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira.

permainan alat dan lain-lain bidang muzik. Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. Pendengaran Dalaman Teknik ini dikenali sebagai ‘inner hearing’ dan ‘inner singing’ yang dapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak. mereka dikehendaki untuk menyanyi frasa pertama dan kedua dengan kuat dan nyanyikan frasa ketiga dalam kepala. guru akan meminta murid menyanyikan keratan melodi tersebut secara kuat d. Jong-jong Inai dan sebagainya. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. Dengan erti kata lain pelajar . Guru menggunakan isyarat tangan solfa kepada sesuatu melodi dan meminta muridmurid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala. melodi dan elemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. Ia boleh dilakukan melalui teknik permainan. Penghafalan Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafal atau ‘learning by heart’. c. Setelah guru memberi masa untuk muridmurid merasai melodi itu. Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini. Kemudian frasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. Bangun Pagi Gosok Pagi.pengalaman muzikal ialah kegiatan nyanyian. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. .pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap. Terangkan kepada pelajar bahawa untuk lagu yang dinyanyikan. Pelajar harus faham bahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. Contoh 2 Meneka lagu.

(Setelah latihan dijalankan beberapa kalai murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang) Contoh 2 -Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. Contoh : Permainan Baling Tepuk -Guru akan membaling ‘bola sakti’ kepada murid bertuah. -Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinan kepada mereka. -Setelah selesai menulis. -Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. -Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa. Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. -Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar. -Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada baluk disebelah kanan. Dibahagian kanan pula dikosongkan. -Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulangulang.Contoh 1. f. -Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafalnya sambil berfikir melodi tersebut. -Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. (Aktiviti ini boleh menggunakan symbol atau notasi lidi dengan nama solfa) e. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system ‘do’ bergerak yang berasal dari Guido Arezzo (Itali) pada .

Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesa melalui nyanyian.Abad ke 11. Simbol notasi lidi dan sebutan Berikut adalah diantara urutan irama yang digunakan di dalam Kaedah Kodaly. Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrew dan Mesir kuno. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yang berpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkan dengan not nama abjad. Jarak dalam isyarat tangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan. Isyarat -isyarat ini dilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan ‘do’ pada aras bahagian pinggang dan ‘la’ pada aras bahagian mata. e. Kanak-kanak biasanya menggunakan satu tangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah ‘do’ dalam nada major dan ‘la’ dalam nada minor. Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so – mi) merupakan pengajaran asas. Oktaf menggunakan isyarat tangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala. ii. Dalam system ini. Nada Major : d r m f s l t d’ Nada minor : l t d r m f s l’ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatu sitem tonal. Jarak ‘so’ – ‘mi’ lebih jauh dari jarak ‘so’ – ‘la’ atau ‘do’ – ‘re’. Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta. Kodaly berpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itu merupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. iii. . Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendah sesuatu pic apabila dinyanyikan.

Ikon i. Pic (Kontur melodi) l. Muzik bergerak dalam beat yang stabil g. ii. m. Meter – muzik bergerak dalam kumpulan beat yang mempunyai tekanan h. iii.Simbol f. k. i. Irama j. Notasi Lidi dengan Pic .

Notasi Lidi dan Sebutan Irama p.n. . o. iv.

Pendedahan Kaedah Kodaly Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Muzik Kaedah Kodaly adalah satu kaedah yang berterusan dan sentiasa berkembang. Tujuan nyanyian dijadikan fokus adalah kerana kemahiran nyanyian merupakan asas kemahiran bagi semua kemahiran muzik yang lain. iii. Kodaly juga percaya bahawa suara adalah alat muzik yang paling utama kerana ia adalah alat muzik alat yang semulajadi. ii. Pedagogi Kodaly menekankan perkembangan kemahiran pengalaman muzikal secara menyeluruh dan berurutan. skil pendengaran dan skil-skil muzik yang lain untuk menjadi celik muzik. Tonik Solfa Isyarat Tangan Simbol.Bahan 5 Pendekatan Kodayl Falsafah yang paling penting dalam pendekatan Kodaly ialah 'Muzik adalah untuk semua orang'. Mereka hanya perlu diberi peluang untuk memperkembangkan skil persembahan. Kodaly percaya bahawa semua kanak-kanak mempunyai potensi untuk menjadi celik muzik. kanak-kanak harus diajar lagu-lagu rakyat bahasa ibunda mereka sebelum mempelajari lagu-lagu dari bahasa asing. setiap kanak-kanak selalu mempelajari bahasa ibonda mereka terlebih dahulu sebelum mempelajari bahasa yang lain. Banyak perubahan telah berlaku sejak kaedah ini bermula dan sedang dalam proses perubahan untuk mencari cara yang lebih baik lagi untuk memupuk rasa cinta kepada muzik.Terdapat 3 jenis teknik atau komponen di dalam pengajaran dan pembelajaran kaedah Kodaly iaitu: i. Maka dalam pengajaran muzik. Menurut Kodaly. Kaedah Kodaly menjadi tunjang dan nadi kepada kurikulum muzik di sekolah mahu pun di institut pendidikan guru. Notasi dan Sebutan Irama .

dinamik boleh diatur atau disusun secara berurutan dalam kaedah ini. i. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. Irama yang asas didalam kaedah ini ialah irama bersamaan dengan pergerakan kanak-kanak seperti berjalan (krocet . Elemenelemen muzik yang lain seperti bentuk (form). tempo. Oleh itu nyanyian merupakan aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik.mempunyai nilai 1/2 kiraan). ii.a. Amerika Syarikat dan juga Hungary. b. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. sayang. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Pendengaran Dalaman . Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka.mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver . Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalaman muzikal ialah kegiatan nyanyian. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. harmoni. 'so' dan 'mi' yang mempunyai jeda minor ke-3. Konsep melodi Selain konsep irama. jeda minor ke-3 dan major ke-2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan di negara Jepun. Kaedah Kodaly secara berurutan Kaedah berurutan ini berfokus kepada isi kandungan yang disusun dengan sistematik mengikut kebolehan kanak-kanak pada tahap perkembangannya. Contohnya seperti sebutan perkataan berpic: Di dalam kajian konsep melodi. sedih. takut atau seronok. c. Nyanyian Suara merupakan satu alat muzik yang semulajadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang.

Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik: Contoh 1 Gunakan lagu yang mudah seperti Lompat Si Katak Lompat. Setelah selesai menulis.Teknik ini dikenali sebagai ‘inner hearing’ dan ‘inner singing’ yang dapat menguji kesemua elemen muzik kanak-kanak. Murid digalakan berfikir dahulu sebelum menulis balik pada baluk disebelah kanan. Jong-jong Inai dan sebagainya. Guru akan bertepuk atau menggerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar. Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain . murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. Pelajar harus faham bahawa tujuan latihan ini adalah untuk menguji tempo. Bangun Pagi Gosok Pagi. permainan alat dan lain-lain bidang muzik. Contoh : Permainan Baling Tepuk Guru akan membaling ‘bola sakti’ kepada murid bertuah. Dibahagian kanan pula dikosongkan. Murid diberi sehelai kertas dimana dibahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. melodi dan elemen-elemen muzikal lain yang telah mereka pelajari. (Aktiviti ini boleh menggunakan symbol atau notasi lidi dengan nama solfa) e. Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not dikibod berulang¬ulang. Improvisasi Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan samada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta member keyakinan kepada mereka. Terangkan kepada pelajar bahawa untuk lagu yang dinyanyikan. mereka dikehendaki untuk menyanyi frasa pertama dan kedua dengan kuat dan nyanyikan frasa ketiga dalam kepala. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti nyanyian. Kemudian frasa yang terakhir perlu dinyanyikan kuat semula. Contoh 2 Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafalan. Dengan erti kata lain pelajar-pelajar dikehendaki untuk terus menyanyi dengan senyap.

Isyarat Tangan Isyarat tangan merupakan sejenis lambang yang berasal dari Hebrew dan Mesir kuno.net/kodayl. Dengan menggunakan tonik solfa kanak-kanak yang kenal dua not yang berpic ini boleh membacakan not ini pada baluk dimana-mana posisi.html . Apabila kanak-kanak dapat menguasai tonik solfa dengan selesa melalui nyanyian. Kanak-kanak biasanya menggunakan satu tangan (tangan yang menulis) untuk isyarat tangan. Dalam system ini. membaca dan menulis skor mereka boleh diperkenalkan dengan not nama abjad. Oktaf menggunakan isyarat tangan yang sama tetapi pada jarak yang berdasarkan skala iii. Teknik/Komponen Kaedah Kodaly i. Tonik Solfa Kodaly menggunakan system ‘do’ bergerak yang berasal dari Guido Arezzo (Itali) pada Abad ke 11.f. Isyarat-isyarat ini dilakukan dibahagian hadapan badan dengan permulaan ‘do’ pada aras bahagian pinggang dan ‘la’ pada aras bahagian mata. Nada Major : Nada minor : d l r t m d r f s m l f t s d’ l’ Tonik Solfa menekankan perhubungan pic dan fungsinya dalam sesuatu sitem tonal. Jarak ‘so’ – ‘mi’ lebih jauh dari jarak ‘so’ – ‘la’ atau ‘do’ – ‘re’. Ini memudahkan pelajaran nyanyian semerta. tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah ‘do’ dalam nada major dan ‘la’ dalam nada minor. Ia boleh dilakukan untuk menggambarkan tinggi rendah sesuatu pic apabila dinyanyikan. Nyanyian pic dalam jeda minor ke 3 (so – mi) merupakan pengajaran asas. Kodaly berpendapat skel pentatonic (5 ton) amat sesuai digunakan kerana skel itu merupakan skel asas untuk lagu rakyat Hungary yang berciri mood minor. ii. Simbol notasi lidi dan sebutan http://pgsrmuzik08iptho. Jarak dalam isyarat tangan menunjukkan jeda yang dinyanyikan dan ditunjukkan.

meter atau tanda masa yang lazim duaan dan empatan . d.BAHAN 6 KAEDAH KODALY KOMPONEN KAEDAH KODALY 3. Kaedah Kodaly secara Berurutan 3. Nyanyian. Irama yang asas di dalam kaedah ini ialah irama yang bersamaan dengan pergerakan harian kanak-kanak seperti berjalan (krocet – mempunyai nilai 1 kiraan) dan berlari (kuaver – mempunyai nilai ½ kiraan) lain-lain pergerakan yang sesuai.1 g.1. b. a. f. dan e. c. mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak. Di dalam pemahaman konsep irama. Improvisasi. Penghafazan. Kanak-kanak tidak dapat memahami konsep semibreve dengan mudah memandangkan nilainya yang mempunyai 4 kiraan di mana ia tidak terdapat di dalam perlakuan mereka setiap hari. Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan nyanyian secara berurutan daripada prinsip bunyi sebelum simbol.1 Komponen Kaedah Kodaly meliputi lima perkara di bawah ini. Kaedah Kodaly secara berurutan. Konsep Irama Salah satu unsur muzik yang ketara yang boleh dijadikan contoh di sini ialah irama. Pendengaran dalaman.

konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. Unsur-unsur muzik yang lain seperti bentuk. Mengikut kebiasaan corak jeda ini memang terdapat di dalam kehidupan harian mereka. Jeda minor ke 3 (So – mi). Konsep Irama dan sebutannya akan diterangkan dengan lebih jelas pada Bahagian Simbol. so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3. Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan mempunyai meter 2. dinamik boleh diatur dan disusun secara berurutan dalam kaedah ini. Mengikut perkembangan muzikal kanak-kanak. Corak perkembangan muzikal kanak-kanak didapati serupa di seluruh dunia. Jenis lagu ini sesuai dijadikan permulaan pemahaman konsep irama. Notasi Lidi dan Sebutan Irama. Meter tigaan hanya diperkenalkan setelah kanak-kanak dapat mengikuti dan merasai meter duaan dan empatan dengan baik. mereka hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. Amerika Syarikat hinggalah ke Hungary. Oleh demikian konsep melodi perlu diperkenalkan dengan 2 pic dahulu. tempo. harmoni.digunakan. i. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan muzikal (konsep melodi) kanak-kanak yang perlu . Konsep Melodi Di samping konsep irama. Contohnya panggilan nama mereka di rumah: h. jeda major ke 2(so – la) dan perfek ke 4 (mi – la) selalunya terdapat dalam nyanyian solfa ‘Sing Song Chants’. jeda minor ke 3 dan major ke 2 merupakan jeda-jeda yang sama dan lazim digunakan dari negara Jepun. Di dalam kajian konsep melodi.

sayang. Ini bermakna lagu-lagu yang di dalam nada D. mengharap dan seronok. Zoltan Kodaly Nyanyian 3. biasanya kanak-kanak akan memulakan dengan pic atas dalam jeda minor ke 3 – F#. Ini menunjukkan permulaan pembelajaran dalam corak tonal lebih baik didahulukan melalui lagu-lagu yang mengandungi rangkaian pic menurun. Kanak-kanak menghadapi kesukaran untuk menyanyi dalam pic yang tepat jika terdapat semiton di dalam melodi yang dinyanyikan. “Untuk menjiwai muzik. pembelajaran muzik harus dimulakan dengan alat semula jadi kanakkanak. Mengikut kajian yang dijalankan mengenai renj kanak-kanak di dalam pengajaran pembelajaran Kaedah Kodaly. Cara yang baik bagi kanak-kanak menggunakannya untuk menimba pengalaman muzikal ialah melalui kegiatan nyanyian.2 Suara merupakan satu alat muzik yang semula jadi yang berkesan dan dimiliki oleh semua orang.1. Ton yang menurun lebih mudah untuk kanak-kanak mempelajari dan meniru daripada ton menaik. Lompatan pic oktaf adalah paling sukar bagi kanak-kanak untuk menyanyikannya. Renj untuk kanak-kanak menyanyi dengan selesa dan dalam pic yang tepat adalah terhad kepada 5 atau 6 ton dalam ‘whole tone’. Nyanyian merupakan kegiatan penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan asas yang . iaitu suara mereka sendiri“. sedih. Eb dan E adalah yang paling sesuai. Kanak-kanak menggunakan suara sebagai alat untuk melahirkan perasaan gembira. Kanak-kanak lebih mudah menyanyi pic yang melompat daripada pic yang bergerak rapat: Not G ke E lebih mudah dinyanyikan daripada G ke F#.diambil kira sebelum kaedah berurutan ini dijalankan.

Alternatif yang lain ialah menggunakan papan solfa dan penunjuk). (Murid juga boleh menggantikan tempat guru. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian. Ia melibatkan kemahiran mendengar atau selalu disebut sebagai ‘memikirkan’ sesuatu unsur muzik seperti melodi atau irama di dalam mental seseorang tanpa membunyikannya. Setelah guru memberi masa untuk muridmurid merasai melodi itu. permainan alat dan lain-lain bidang muzik justeru ia tidak boleh diketepikan.terbaik dalam perkembangan dan kemahiran muzik. Murid tersebut membaca nota tersebut dan menyanyikan secara berbisik di telinga guru.1. Ia merangkumi kedua-kedua elemen seni dan sains di mana dua aspek mental dan fizikal memainkan peranan penting dan setara. Walaupun ia bukan mudah untuk dicapai namun ia boleh diajar kepada kanak-kanak melalui teknik permainan yang mudah dan menyeronokkan. Justeru. . Pendengaran Dalaman 3. Sebelum memulakan pengajaran guru meminta murid membaca latihan atau menyanyi dengan lambat serta senyap (di dalam kepala). b. Permainan “Mesej Rahsia” Guru memberikan sehelai nota yang mengandungi mesej rahsia kepada seorang murid. setiap pendidik perlu mengetahui cara menggunakannya dengan berkesan. guru akan meminta menyanyikan lagu tersebut di hadapan kelas. Meneka Lagu Guru menggunakan isyarat tangan kepada sesuatu melodi dan meminta murid-murid menyanyikan dengan senyap di dalam kepala.3 Pendengaran dalaman atau “Inner Hearing” merupakan kemahiran yang agak kompleks dan sukar dijelaskan. Berikut adalah beberapa aktiviti kemahiran pendengaran dalaman yang boleh digunakan dalam pengajaran pembelajaran muzik: a. Hampir semua kefahaman dan kemahiran muzik boleh diperkembangkan melalui pengalaman dan kegiatan nyanyian di bilik darjah.

1. c. Contoh 1 Guru membuat isyarat tangan dan murid menghafaznya sambil “berfikir “ melodi tersebut. Murid mendengar guru memainkan 2 atau 3 not di kibod berulang-ulang. Namun ada cara yang lebih menarik dalam memperkembangkan aspek ini. d. Guru menggunakan skel pentatonik sebagai bahan penghafazan. satu lagu rakyat yang dipilih mempunyai G sebagai do. Proses diulang dengan motif-motif yang pendek. Ini boleh dilakukan melalui teknik permainan. Memikir Not ke 5 (atas atau bawah) Contohnya. b.c.4 Kanak-kanak biasanya merasa seronok apabila mempelajari sesuatu lagu itu dengan cara menghafaz atau “learning by heart”. Di bahagian kanan pula dikosongkan. Murid digalakkan “berfikir” dahulu sebelum menulis balik pada baluk di sebelah kanan. Murid diberi sehelai kertas di mana di bahagian kiri telah diisi dengan not-not pada baluk. Contoh 2 a. Murid membuat isyarat tangan serta menyanyikan melodi itu kepada solfa. Penghafazan 3. (Setelah latihan dijalankan berkali-kali murid diberi latihan dengan menggunakan motif yang lebih panjang). Tahap yang tertinggi bagai seseorang yang telah menguasai pendengaran dalaman ini ialah apabila ia dapat menganalisis skor orkestra dan mendengar karya tersebut di dalam kepalanya. dan . Murid-murid menyanyi dua bar pertama dan la adalah not E dan apabila sampai ke bar ketiga terdapat perubahan nada ke D = do dan secara automatisnya menyanyikan not B (yang sepatutnya mi) sebagai la.

1. a. Contoh 2 adalah seperti berikut: not-not dalam bar ini diberi murid menulis not pada bar ini Improvisasi 3. Guru akan bertepuk atau mengerakkan anggota badannya pada detik sambil murid mendengar: . i. Contoh: Permainan Baling Tepuk.5 Aspek ini diperkenalkan sebagai satu cara untuk menentukan sama ada murid dapat memahami konsep muzik yang dipelajari serta memberi keyakinan kepada mereka. ii. Murid boleh diberi galakan dalam mengprovisasi sesuatu corak irama.e. murid menyanyi not-not yang ditulis di baluk tadi. Guru akan membaling ‘bola sakti ‘kepada murid bertuah. Setelah selesai menulis. (Aktiviti ini boleh menggunakan simbol atau notasi lidi dengan nama solfa).

Guru menulis corak irama di papan hitam. Guru menampal nama solfa contohnya “s” “l” “m” Murid diberi arahan untuk memulakan dengan solfa “s” pada corak irama di papan hitam.iii. Contoh andaian jawapan murid ialah: . b. Contoh: Permainan Bersoal jawab. Guru memilih murid untuk menjawab kepada soalannya. Guru menyoal melalui nyanyian solfa. Murid boleh diberi galakan dalam memprovisasi sesuatu corak melodi. Murid tersebut digalakkan respon melalui bertepuk atau menggerakkan anggota badan pada satu corak yang lain.

Contoh: Permainan “Ikut Giliran”.2 Di dalam pendekatan Kodaly anda perlu memahami bahawa untuk mengaplikasikan pendekatan ini ke dalam bilik darjah seseorang itu perlu berlatih menyanyi tonik solfa secara latih tubi. ketiga dan keempat. . Murid kelima akan menjelaskan bentuk melodi. Contoh petikan melodi di dalam Permainan “Ikut Giliran“ adalah seperti di bawah: LATIHAN AMALI 3. Dalam kumpulan seramai 5 orang murid. murid pertama akan memulakan dengan menyanyi satu frasa solfa diikuti oleh murid kedua. c. Di samping itu menggunakan isyarat tangan sambil menyanyi.Aktiviti di atas boleh dijalankan antara murid dengan murid yang lain. Murid boleh diberi galakan dalam memprovisasi bentuk melodi.

Gunakan isyarat tangan sambil menyanyi m – d   Latihan 1 m – d   Latihan 2 m – d   Latihan 3 . Nyanyi pic yang pertama dahulu sebelum menyanyi keseluruhan petikan dalam tonik solfa d. Pic yang pertama diberi b.Berikut terdapat 10 petikan latihan nyanyian solfa. Sebut irama sambil menepuk c. Sebelum itu anda perlu lakukan beberapa perkara seperti berikut: a. Nyanyi petikan tersebut berulang kali e. Berlatih bernyanyi dalam tonik solfa secara latih tubi.

s – d   Latihan 4 s – d   Latihan 5 .

mengintrepetasi bunyi .bertindakbalas dan membayangkan maksud secara luaran. Euritmik memerlukan penglibatan diri individu secara menyeluruh. penambahbaikan. Ia memberi tumpuan kepada pelajar untuk mendapatkan kesedaran fizikal dan pengalaman muzik melalui latihan dengan semua pancaindera.2 DAN 3 UNTUK MAKLUMAT DAN TEKNIK DALCROZE Kaedah Dalcroze telah dibangunkan pada awal abad ke-20 di Switzerland oleh pemuzik dan juga merupakan pendidik yang bernama Émile Jaques-Dalcroze. . terutamanya kinestetik. Euritmik mengajar konsep irama dan pergerakan menggunakan ungkapan muzik dan ia murupakan konsep Dalcroze yang paling dikenali. dan euritmik.Ia melibatkan penyatuan minda anggota badan serta emosi secara total dimana individu perlu mendengar. berimaginasi. Kaedah Dalcroze ini dibahagikan kepada tiga konsep asas iaitu penggunaan solfege. merasai. Euritmik boleh juga dirujuk sebagai pergerakan yang dilakukan dengan muzik dan juga tanpa iringan muzik.l – d   Latihan 6 RUMUSAN BAHAN 1.

minda. nilai-nilai nota dan irama diwakili dengan loncatan atau bertepuk tangan. Menurut Dalcroze. pergerakan.Murid akan mendengar irama muzik dan meluahkan emosi melalui pergerakan yang dihasilkan. mempertingkatkan kecepatan kepada dua kali ganda.Menurut Dalcroze. ruang dan tenaga hubungan dalam gerakan yang sesuai dengan mereka dalam muzik . Pelajar-pelajar belajar irama secara berstruktur dengan mendengar muzik dan menyatakan apa yang mereka dengar melalui pergerakan badan secara spontan. Sumber idea muzik ini menjadi satu himpunan untuk ekspresif prestasi dan cara . b) Pelajar mesti membentuk deria dalam muzik. hendaklah dilaksanakan pada kehendak. Ini adalah kunci kepada muzik bacaan. Bagi kanakkanak ia hanya boleh bermakna semasa bermain muzik dan memberi maklum balas kepada rentak. dan tubuh badan. Pada peringkat yang lebih tinggi. c) Komunikasi deria pendengaran. perasaan dalaman dan rasa otot dalaman. badan dan minda mesti diperkembangkan dengan lebih tajam. Jelasnya. Sebagai contoh. ia boleh bermakna mendengar satu frasa dan kemudian. cara yang paling berkesan untuk mengajar muzik bergantung kepada empat prinsip asas iaitu: a) Kemahiran yang melihat dan bertindak balas terhadap muzik perlu dibangunkan. Ini adalah kerana teknik Dalcroze menekankan pembelajaran berpusatkan murid secara aktif dalam pendengaran dan tindakbalas. pendekatan ini dapat menghubungkan muzik. Ungkapan irama muzik melalui pergerakan dapat memperkembangkan kemahiran muzik melalui latihan kinestetik. oleh itu muzik amat berkait rapat dengan manusia.emosi. muzik juga adalah bahasa asas bagi otak manusia. Tubuh badan adalah instrument asas bagi pendekatan Dalcroze dalam muzik. Pelajar akan mendalami masa. d) Pelajar mesti membentuk gudang imej aural dan kinestetik yang boleh diterjemahkan dalam bentuk simbol dan apabila penarikan balik.

Nyanyian juga adalah merupakan asas yang terbaik untuk ahli muzik.Muzik juga merupakan seni yang mempunyai nilai tertinggi dan perlu diaplikasikan dalam pendidikan. kepekaan.4 DAN 6 UNTUK MAKLUMAT DAN TEKNIK KODALY Kaedah pengajaran muzik Kodaly telah dibangunkan di Hungary pada tahun 1940-an dan 50-an oleh penggubah pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Kodaly juga menyatakan lagu-lagu rakyat warisan linguistik kanak-kanak dapat membentuk muzik bahasa ibunda. pendengaran dalaman. .guru memimpin mereka sekurang-kurangnya dengan menggunakan piano membimbing mereka dari jauh.kepada persepsi yang lebih sensitif. Kaedah penyertaan Eurhythmics tidak hanya kondusif untuk menikmati dalam pembelajarnganan tetapi jugamembangunkan hubungan dengan orang lain dan bagaimana untuk berinteraksi antara satu sama lain dalam suasana pembelajaran. penghargaan muzik dan kefahaman konsep muzik. Muzik perlu berada merentas kurikulum subjek teras. fleksibiliti.pendidikan muzik perlu bermula dari peringkat awal.Secara keseluruhannya dengan kaedah dan pendekatan Dalcroze ini juga dapat membantu memupuk daya imaginasi. RUMUSAN BAHAN 3.Untuk menjadikan pendidikan muzik yang paling berkesan. ekspresi kreatif. koordinasi. dibangunkan di sekolah-sekolah Hungary di bawah inspirasi dan pengajaran. Kodalay berpendapat semua orang mampu celik linguistik dan juga mampu celik muzik. Keempat-empat komponen ini akan diajar terutamanya melalui latihan pergerakan kumpulan dan permainan di kalangan pelajar. rakan-rakannya dan juga pelajar beliau. Ia tidak dicipta oleh Kodaly bersendirian . yang digunakan sebagai asas untuk pendidikan. tetapi sebaliknya.

d) e) f) Penghafazan. dua-dua dan empatan.Berikut merupakan komponen dalam kaedah Kodaly. dan secara beransur-ansur memperkenalkan selang berbeza sehingga skala yang boleh dinyanyikan. pergerakan . Irama asas dalam pergerakan harian kanak-kanak adalah sama dengan berjalan (1 kiraan nilai krocet). Kaedah yang bertentangan ini adalah pendekatan perkara logik. seperti yang sedia ada dan pemarkahan (kuaver separuh harga diskaun) kelajuan yang munasabah Meter irama menggunakan. Terdapat enam komponen dalam kaedah Kodaly. harmoni. Bentuk. setiapnya memainkan peranan penting dalam mengimplikasikan pendekatan ini.Kaedah Kodaly mengambil pendekatan pembangunan kanak-kanak untuk pengajaran iaitu ia bermula dengan bahan yang lebih mudah bagi pelajar seterusnya memperkembagkan bahan lebih susah dalam pengajaran muzik. dan Improvisasi. mudah kepada kompleks dan konkrit kepada abstrak. di mana kanakkanak itu diperkenalkan kepada maklumat dalam suatu arahan yang logik kepada subjek. Dalam muzik ini bermakna bermula dengan kanak-kanak apabila menyanyi. a) Kaedah Kodaly secara berurutan b) Nyanyian c) Pendengaran dalaman. Meter triple telah diperkenalkan supaya kanak kanak dapat mengikuti dengan baik begitu jugak dengan meter berganda dan empatan . Kaedah Kodaly secara Berurutan  Di dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengandungi teknik Kodaly biasanya disalurkan melalui kegiatan nyanyian secara berurutan daripada prinsip bunyi sebelum simbol. Jenis lagu irama adalah sesuai untuk mula memahami konsep.. unsur-unsur muzik seperti kelajuan. Irama adalah elemen penting dalam muzik yang boleh dijadikan sebagai contoh di sini. Kebanyakan lagu-lagu kanak-kanak dan permainan untuk meter 2.

Justeru. Pendengaran dalaman merupakan satu bahagian penting dalam kaedah Kodaly. Satu cara yang bagus sebagai pengalaman bagi kanak-kanak ialah dengan penggunaan muzik melalui aktiviti nyanyian. bermain alat muzik dan lain-lain bidang muzik. Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam kemahiran muzik seperti menyanyi.Penghafalan bagi kanak-kanak adalah sesuatu yang menyeronokan. konsep melodi juga perlu diperkenalkan secara berurutan. harapan dan keseronokan. Oleh demikian konsep melodi perlu didedahkan terlebih dahulu dengan 2 pic . so dan mi yang mempunyai jeda minor ke 3 kerana jeda ini memang terdapat dalam kehidupan harian kanak-kanak kegiatan nyanyian di bilik darjah.Nyanyian merupakan satu aktiviti yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dan dasar yang terbaik dalam pembangunan kemahiran muzik. setiap pendidik perlu mengetahui cara menggunakannya dengan berkesan.Teknik yang dikenali sebagai "pendengaran dalaman" dan "nyanyian dalaman 'dapat menguji semua unsurunsur muzik kanak-kanak. Suara merupakan instrumen berkesan semulajadi dan dimiliki oleh semuaorang. kesedihan. . Improvisasi dalam muzik juga merupakan komponen penting dalam kaedah kodaly ini berfungsi untuk menunujukkan kefahaman murid dalam mempelajari muzik. Hampir kesemua pengetahuan dan kemahiran yang boleh dibangunkan melalui pengalaman aktiviti muzik dan nyanyian di dalam kelas. Ia menggabungkan unsur-unsur seni dan sains yang kedua-duanya merupakan aspek mental dan fizikal yang dapat memainkan penting dan sama rata. Kanak-kanak tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat. cinta. Di samping konsep irama.Pendengaran dalaman adalah penting untuk dikuasai dalam proses penghafalan.boleh dikawal dan disusun secara berurutan dalam kaedah ini. Kanakkanak yang menggunakan suara sebagai instrumen untuk menyatakan kegembiraan.

kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk dengan 2 jari mengikut meter 4 4.Ini merupakan bukti akitiviti P&P menggunakan pendekatan Dalcroze.Dalam langkah 1 tepukan 2 jari dijadikan sebagai alat muzik.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MUZIK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DALCROZE DAN KODALY. Guru menunjukan tepukan dengan 2 jari dalam meter 4 4. Langkah 1 Guru mengarah murid supaya membuat satu bulatan.Langkah ini juga memberi peluang kepada murid memainkan satu bentuk irama yang telah diperkenalkan oleh guru melalui tepukan 2 jari tadi. . • Penjelasan Pendekatan Menurut Dalcroze tubuh badan dijadikan sebagai alat bunyian yang paling utama.Langkah1 juga dapat memberi peluang kepada murid supaya menghayati dan memberi pengalaman muzik baharu dengan cara mendengar dan melihat.

kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk seperti yang ditunjukan tadi. Langkah 4 Guru memainkan lagu twinkle twinkle little star sambil bertepuk 2 jari dua kali dan 5 jari 2 kali untuk bar pertama dan 2 jari dua kali dan 5 jari 1 kali dan mengengam tangan 1 kali dalam meter 4 4 untuk bar ke 2. • Penjelasan pendekatan Langkah 4 menggunakan konsep melodi iaitu lagu twinkle twinkle little star yang mana pic-pic adalah bersesuaian dengan kanak-kanak yang mana menurut Kodaly.Perlakuan diulang sehingga 3 kali.Ini merupakan pendekatan Kodaly.Langkah 2 juga menunjukan konsep irama Kodaly yang mana kanak-kanak lebih mudah memahami 4 dan 2 kiraaan berbanding dengan semibreve. kanak-kanak hanya dapat menyanyikan 5 atau 6 ton dan tidak dapat menghasilkan semiton dalam pic yang tepat.Ini juga dikenali sebagai pendengaran dalaman.Langkah 2 Guru menunjukan tepukan 2 jari dua kali dan 5 jari 2 kali dalam meter 4 4. Langkah 3 Guru menunjukan tepukan 2 jari dua kali dan 5 jari 1 kali dan mengengam tangan 1 kali dalam meter 4 4. • Penjelasan Pendekatan Langkah 1 ke langkah 2 adalah merupakan perlakuan mudah kepada lebih susah . • Penjelasan Pendekatan Pendekatan Dalcroze dan Kodaly digunakan dalam mempelajar irama tetapi langkah 3 ini mula menggunakan luahan eksprsi pergerakan tanpa bunyi iaitu genggaman tangan.kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru dengan iringan muzik. Langkah 5 .kemudian guru mengarahkan supaya pelajar mengikut perlakuan guru iaitu bertepuk seperti yang ditunjukan tadi.

Guru meminta murid melakukan pergerakan tanpa bunyi itu dengan iringan muzik lagu twinkle twinkle little star. Langkah 7 Guru memberi arahan kepada pelajar supaya bertepuk tangan secara bergilir-gilir dalam bulatan dan apabila muzik lagu twinkle twinkle little star diberhentikan maka pelajar yang bertepuk tangan ketika lagu diberhentikan akan diarahkan duduk.Guru meminta cadangan daripada murid pergerakan tanpa bunyi yang hendak dibuat.Guru meminta cadangan daripada murid pergerakan tanpa bunyi yang hendak dibuat berbeza dengan pergerakan di langkah 5 tadi.Perlakuan diulang sehingga hanya 1 orang sahaja yang masih berdiri. memintaln melentik dan lain-lain. berimaginasi dan menginterpretasikan bunyi seterus nya memberi respon atau bertindakbalas bagi membayangkan maksud muzik secara luaran.Murid memberi respon. Langkah 6 Guru mengarahkan pelajar membuat pergerakan tanpa bunyi sambil berjalan dalam bulatan mengikut arah jam untuk meluahkan emosi dengan cadangan murid lain . murid diminta mencadangkan pergerakan tanpa bunyi yang berbeza-beza dari rakan-rakan yang lain dalam langkah 5. Menurut Dalcroze improvisasi merupakan cantuman atau tambahan akitviti Eurthymics dan ia merupakan kreativiti.Pergerakan yang mungkin dicadangkan oleh murid ialah seperti mengayun tangan . • Penjelasan pendekatan Langkah 5 ini menggunakan proses Eurhythmics yang mana melibatkan individu secara menyeluruh termasuklah minda dan anggota badan untuk mendengar. • Penjelasan pendekatan . • Penjelasan pendekatan Langkah 6 ini mengandungi improvisasi di mana.Pergerakan dalam langkah 5 ini merupakan pergerakan bukan lokomotor. merasai.membongkok.Guru meminta murid melakukan pergerakan tanpa bunyi itu dengan iringan muzik lagu twinkle twinkle little star.Murid memberi respon.Guru mengarahkan pelajar membuat pergerkan tanpa bunyi untuk meluahkan emosi.

Guru dan murid sama-sama menyanyikan lagu twinkle-twinkle little star dengan bertepuk tangan bersama-sama. permainan alat dan lain-lain bidang muzik.Langkah 7 ini menggabungkan pendengaran. berimiginasi. menginterprtasikan bunyi dan membayangkan maksud secara meluas yang ada dalam Eurthymics. • Langkah 8 dapat menerapkan penghafalan melalui aktiviti tepukan beramai-ramai dan juga penghafalan lirik lagu melalui pendekatan Kodaly.Pendengaran dalaman memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kemahiran muzik seperti nyanyian.Langkah ini juga dapat melatih pelajar memahirkan pendengaran dalaman di mana hanya seorang sahaja bertepuk mengikut beat lagu manakala pelajar yang menyambut tepukan harus berimiginasi tentang bunyi tepukan mengikut lagu yang dimainkan. merasa. Langkah 8 Guru bersoal jawab dengan murid untuk merumuskan pembelajaran muzik di akhir pengajaran dan pembelajaran . REFLEKSI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.