P. 1
Kssr Dan Kbsr

Kssr Dan Kbsr

Ratings:
(0)
|Views: 3,835|Likes:
Published by Manju Muruhan

More info:

Published by: Manju Muruhan on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

PENSYARAH TARIKH

: EN NAZRI WAN SENIK : 19/01/2012

AHLI KUMPULAN

• ANNIE SHANTHI A/P NORIS • PRIYA A/P SEGARAN • KALAYARASI A/P GNANASEGARAN

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR
a) Membanding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses. b) Membanding beza antara KBSR dan KSSR. c) Memberi penjelasan tentang pembelajaran yang menyeronokkan berserta contoh-contoh yang sesuai. d) Membuat penulisan refleksi mengenai pelaksanaan KBSR dan KSSR ke arah pencapaian matlamat wawasan 2020. e) Membincangkan perubahan-perubahan terkini dalam kurikulum sekolah rendah.

A) Membanding beza antara teori pembinaan kurikulum berdasarkan model objektif dengan model proses. .

• Model merupakan keperluan teori berkenaan pengajaran dan pembelajaran dan juga menggariskan pendekatan.DEFINISI • Teori merupakan andaian dari mana suatu set peraturan boleh diasaskan secara logikal. kaedah dan prosedur untuk implementasi dan penilaian. . • Teori ialah penerangan yang terurus untuk suatu set peristiwa atau fenomena yang diperhatikan yang memerlukan penerangan.

. jadi selain kegiatan kurikulum yang formal juga kegiatan yang tak formal.KURIKULUM • Suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses berlajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. • Kurikulum juga adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah.

MODEL KURIKULUM (1)Model Ralph Tyler (1949) -American educator (2)Model Hilda Taba (1966) -Architect. curriculum reformer (3)Model Stenhouse (1975) OBJEKTIF PROSES .

Pembentukan Model Kurikulum Tyler Berdasarkan kepada empat persoalan dasar: • Apakah tujuan Pendidikan yang perlu sekolah capai? • Apakah pengalaman Pendidikan yang boleh diberi supaya tujuan tersebut dapat dicapai? • Bagaimanakah pengalaman Pendidikan dapat diorganisasikan secara efektif? • Bagaimanakah dapat kita tentukan sama ada tujuantujuan tersebut dicapai? .

Penekanan terhadap pembentukan objektif tingkah laku sebagai tujuan asal proses pendidikan. Membawa perubahan yang signifikan terhadap pola tingkah laku pelajar. . Perubahan terhadap pelajar berlaku bagi setiap kali perubahan pernyataan objektif sekolah.

• Kekuatan model ini dalam pendekatan terhadap teori kurikulum dan praktis: ia amat bersistematis dan mempunyai kekuatan untuk mengurus dengan membentuk objektif tingkah laku – menyediakan idea yang jelas terhadap hasilan agar kandungan dan tatacara dapat disepadukan serta dapat dinilai hasilan tersebut OBJEKTIF KANDUNGAN KURSUS TATACARA PENILAIAN .

• Pendekatan “Bawah-Atas’ (Bottom-up) terhadap kurikulum di mana guru memainkan peranan utama. • Terdapat susunan yang tertib semasa membentuk kurikulum dan berpendapat bahawa guru perlu terlibat sama membantu dalam proses pembentukan tersebut. dan .MODEL TABA • Kurikulum sebagai pelan tindakan.

Tujuh langkah pembentukan kurikulum (1) Mengdiagnos keperluan (2) Pembentukan objektif (3) Pemilihan kandungan (4) Menyusun kandungan (5) Pemilihan terhadap pengalaman pembelajaran (6) Mengurus aktiviti-aktiviti pembelajaran (7) Penilaian .

Suatu percubaan untuk menerangkan prinsip-prinsip dan ciriciri usul Pendidikan di dalam bentuk yang telus dan berupaya menterjemahkannya ke dalam bentuk amalan. pelajar dan ilmu pengetahuan.MODEL STENHOUSE Kurikulum sebagai Proses. Kurikulum bukan bersifat fizikal tetapi merupakan interaksi di antara guru. Proses yang aktif dan dikaitkan dengan penaakulan praktikal yang diperkenalkan oleh Aristotle. . Kurikulum merupakan apa yang sebenarnya berlaku di bilik darjah serta persedian-persedian yang dilakukan. dan menilai.

iii. . v. ii. iv. ]lebih mempunyai individu vii.Model ini lebih berfokus kepada: i. Aktiviti-aktiviti dan peranan guru Aktiviti-aktiviti murid dan pelajar Keadaan-keadaan di mana pembelajaran berlaku Mementingkan bagaimana dan bukan kesudahan Pelajar seharusnya mempunyai peranan dalam membuat keputusan tentang aktiviti pembelajaran vi. Mempunyai andaian bahawa pelajar memberikan respons yang unik terhadap pengalaman pembelajaran.

 Kurikulum ialah perantaraan untuk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang menyeluruh.  Pendidikan sebagai pengalaman yang berkembang dan hasilnya dilihat dari segi perkembangan intelek atau kodnitif. .  Model ini mementingkan kebijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar.

 Membimbing dan mendorong guru dan pelajar berkenaan kemahiran yang perlu dikuasai.  Membantu memilih dan menstrukturkan kandungan.  Membuat guru atau pendidik sedar tentang pelbagai jenis dan peringkat pembelajaran yang terlibat dalam mata pelajaran tertentu. . Mengelakkan penyataan yang benar.  Membuat penilaian yang lebih tepat dan cepat.

.  Tingkah laku yang spesifik atau unik adalah tidak sesuai untuk domain afektif.  Susah untuk menulis objektif tingkah laku yang dapat memuaskan pada peringkat pembelajaran yang lebih tinggi. Pada peringkat yang lebih rendah.  Kurikulum terlalu terikat dengan mata pelajaran dan peperiksaan. penentuan objektif tingkah laku adalah rumit dan tidak diperlukan.

. Menekankan kepada beberapa aktiviti yang penting dan berguna untuk kehidupan.Menekankan peranan yang aktif oleh kedua-dua guru dan pelajar. Menekankan kemahiran belajar.

.Mengabaikan pertimbangan kandungan yang sesuai Susah mengaplikasikan pendekatan ini pada sesetengah bidang.

pencapaian murid. Guru mesti memilih isi kandungan dari segi kriteris dan tidak perlu bergantung kepada objektifnya 2. 3. Merancang aktiviti yang membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kriteria-kriteria mengenai kekuatan dan kelemahan murid-murid .Dalam Perancangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Empirikal Dalam Pembelajaran Proses 1. Guru mesti 1.prinsip dalam membuat urutan bahan pembelajaran 2. Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru dan menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dengan tujuan meningkatkan kemahiran guru tersebut 4. Prinsip-prinsip yang akan dipraktikkan dalam kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 3. 2. Guru mesti menentukan apa menentukan bahan yang harus dipelajari oleh murid pengajaran yang dan cara-cara menilai akan diajar. Prinsip. 1. Melihat “feasibility atau kesesuaian mengimplementasikan kurikulum dalam konteks sekolah dan persekitaran yang berlainan.

.

Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. • 1983 . • 1994 -Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.• 1982 . .Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Pelaksanaan penuh di semua sekolah.Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. • 1984 .Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi berbunyi • 1993 . • 1988 .

rohani. dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. .“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. emosi.

kemahiran dan maklumat • Program membangunkan akal • manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab .B.A.Gagasan ke-3 Ucapan Dasar Y. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: • Pembangunan modal insan • Penghasilan pelajar celik minda • Pembentukan warga yang menguasai • ilmu.

kemahiran dan • kompetensi. . menerapkan nilai Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa relevan bagi melahirkan modal insan seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.Teras ke-2 PIPP Dasar • Membangunkan modal insan • yang mempunyai pengetahuan • dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni Matlamat • Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat • menguasai ilmu pengetahuan.

Kurikulum Sekolah Rendah 1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 – KBSR (Semakan) 2011 – Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) .

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: · · · Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu

Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: · · · · Komunikasi Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan, Perkembangan fizikal dan Estetika · · Sains dan teknologi Ketrampilan diri

Bahan kurikulum: · Sukataan pelajaran

Bahan Kurikulum: · Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:
· Linear

Reka bentuk kurikulum:
· Modular

Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan kreatif.

Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan modul elektif. Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaraan Teras dan Elektif

Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawana serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit.

Fokus: 3M (Membaca, menulis dan mengira)

Fokus: 4M (Membaca, menulis, mengira dan menakul)

Aspek

KBSR

KSSR

Bentuk

 Komunikasi  Manusia Dengan Alam Sekelilingya  Perkembangan Diri Individu

 Komunikasi  Kerohanian, Sikap dan Nilai  Kemanusiaan  Keterampilan Diri  Perkembangan Fizikal dan Estetika  Sains dan Teknologi
Tahap I o Modul Teras Asas o Modul Teras Tema o Modul Elektif Tahap II o Modul Komunikasi o Modul Komunikasi Elektif o Modul Kerohanian, Sikap dan nilai o Modul Fizikal dan Estetika o Modul Sains dan Teknologi o Modul Kemanusiaan

Organisasi

 Berasaskan mata pelajaran

Kandungan

 Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran


  

Pedagogi


  

Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar

      

  

Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar

Peruntukan Masa

Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa matapelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

.Kaedah Pentaksiran Penekanan yang ketar kepada pentaksiran sumatif  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran  Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik Bahan  Sukatan Pelajaran  Huraian Sukatan Pelajaran  Kandungan  Hasil Pembelajaran  Cadangan Aktiviti P&P  Buku Teks     Dokumen Kurikulum Standard Kandungan Standard Pembelajaran Buku Teks Pengurusan Kurikulum Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

C) MEMBERI PENJELASAN TENTANG PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN BERSERTA CONTOHCONTOH YANG SESUAI. .

MODUL TERAS ASAS MODUL ELEKTIF .

MODUL TERAS ASAS BAHASA MALAYSIA BAHASA TAMIL (SJKT) BAHASA INGGERIS BAHASA CINA (SJKC) .

MODUL ELEKTIF BAHASA ARAB BAHASA CINA (SK) BAHASA KADAZAN DUSUN BAHASA IBAN BAHASA TAMIL (SK) .

PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) .

peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh.• Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer. menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. . mendapatkan semula. menyimpan. menghantar. memproses.

berinovatif serta meningkatkan kualiti pembelajaran.MATLAMAT TMK • Matlamat TMK adalah merentas kurikulum adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang dipelajari. . menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan serta menjana pemikiran kritis dan kreatif.

Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian.OBJEKTIF TMK     Pada akhir persekolahan di peringkat rendah. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mencari. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat.     . murid akan dapat: Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.

laporan bergambar dan poster digital. TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka seperti hasilkan portfolio.  Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber  Murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran . CD-ROM atau bahan muat turun daripada Internet. yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan.STRATEGI P&P (TMK MERENTAS KURIKULUM)  Pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru seperti menggunakan perisian aplikasi.

Tahun 2 dan Tahun 3. .Rujuk Dokumen Standard TMK untuk memastikan tahap kemahiran TMK yang dicapai oleh murid di Tahun 1.

grafik dan audio •Menukar latarbelakang persembahan dan menggunakan ciri transisi antara slaid Internet •Mencari maklumat •Menghantar dan membalas e-mel Nilai Teknologi Hijau. Keselamatan komputer dan data Literasi TMK • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip dan format • Menterjemahkan maklumat dalam bentuk graf atau carta • Membuat pengiraan ke atas maklumat • Menggunakan elemen animasi dalam persembahan digit Internet • Mengepil fail melalui e-mel Nilai Keselamatan Kompter dan Data.Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Literasi TMK • Pengenalan Perkakasan Komputer • Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus • Menaip • Menyisip imej • Membuka fail • Menyimpan fail • Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks dan grafik. Bertoleransi. kerjasama . bertanggung jawab Literasi TMK •Kemahiran menggunakan papan kekunci dan tetikus •Menaip dalam lajur dan baris •Menyisip imej ke dalam jadual •Membuat persembahan digital yang mengandungi elemen teks. • Merakam suara • Melakar dan melukis secara digital • Mencetak dokumen Internet • Mencari imej Nilai Peraturan makmal. Teknologi Hijau.

MOD PENGGUNAAN TMK DALAM P&P 1. Guru dan murid 2. Murid sahaja . Guru sahaja 3.

KREATIVITI DAN INOVASI SERTA KEUSAHAWANAN DALAM TMK Kreativiti dan inovasi serta keusahawanan dapat dikukuhkan melalui: Manipulasi kemahiran menggunakan fitur-fitur perisian Menghasilkan produk atau bahan menggunakan pelbagai fitur perisian Menjana idea baru dengan menggunakan TMK Penyelesaian masalah dengan menggunakan TMK Membuat perbandingan nilai kualiti bahan atau projek yang dihasilkan menggunakan TMK Mempromosi idea atau bahan dengan menggunakan TMK .

.

.D) MEMBUAT PENULISAN REFLEKSI MENGENAI PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR KE ARAH PENCAPAIAN MATLAMAT WAWASAN 2020.

REFLEKSI PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR .

 Pendidikan diibaratkan sebagai satu usaha yang berterusan.  Sekolah juga boleh memupuk minat setiap murid untuk terus mencari ilmu dan selanjutnya menyumbang kepada khazanah ilmu yang sedia ada. . peningkatan. dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidup. pembaharuan. sekolah merupakan institusi formal pertama di mana murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran asas.1. keterampilan.  Mengarah kepada pembentukan. penyempurnaan secara sistematis pengetahuan. Pelaksanaan KBSR & KSSR telah menyebabkan wujudnya pendidikan seumur hidup.  Secara am atau umumnya. iaitu proses belajar berlaku secara berterusan dan tidak ada had dari segi jangka waktu.

2.  Semua murid pada tahap persekolahan yang sama mengikuti kurikulum yang tanpa mengambil kira jenis aliran persekolahan. Pelaksanaan KBSR & KSSR menyebabkan semua murid mendapat pendidikan yang sama  KBSR dan KSSR telah menyediakan pendidikan yang sama bagi semua murid.  Kelas pemulihan akan wujud ke atas murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu  Aktiviti pengayaan diberikan kepada murid-murid yang telah menguasua sesuatu kemahiran. dan organisasi bilik darjah juga diberi penekanan dalam KBSR dan KSSR.  Malahan prinsip mudah alih yang merujuk kepada pengkaedahan serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. .

Salah satunya menjadikan manusia yang berbudi luhur dan berahlak mulia penuh dengan keimanan. . kejujuran.3.  Di antaranya untuk mendidik. keteladanan serta sopan santun. Pelaksanaan KBSR & KSSR menyebabkan wujudnya suasana sekolah yang kondusif  Memberi peluang dan galakkan interaksi sosial. bertukar pendapat dan kerjasama dalam kalangan murid. membimbing dan mengembangkan kemampuan murid-murid untuk mencapai tujuan pendidikan. ketaqwaan.  Sekolah merupakan tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar.

 Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran nilai murni dalam Pendidikan Moral boleh digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran dalam bilik darjah.4. . Pelaksanaan KBSR & KSSR juga wujudnya nilai-nilai murni merentasi kurikulum.  Memberi kemahiran pemikiran yang logik dan sistematik dalam penyelesaian sesuatu masalah. Kerajinan murid-murid dalam mencari ilmu pengetahuan menjadi aset yang penting untuk mereka memajukan diri dan negara yang memerlukan tenaga muda mereka itu kelak.  Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan menyeluruh melalui semua mata pelajaran.  Menanam nilai rajin dalam diri mereka terutama dengan persaingan globalisasi yang begitu meruncing.

Pelaksanaan KBSR menyebabkan wujudnya murid-murid yang mampu menguasai 3M (membaca.  Pelaksanaan Program Pemulihan dan Pengayaan dalam kelas KBSR telah membantu meningkatkan pencapaian murid-murid dalam penguasaan kemahiran 3M atau 4M. mengira dan menaakul )  Aspek yang terkandung dalam kemahiran asas 3M atau 4M ialah kemahiran pertuturan. . tolak.  Guru merupakan elemen penting dalam mendidik anak murid menguasai kemahiran 3M atau 4M. menulis.5. darab dan bahagi. penulisan serta amalan dalam penggunaan 4 operasi matematik iaitu tambah. Pengajaran yang berkualiti adalah hasil daripada mereka yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan pada suatu disiplin ilmu tersebut. pembacaan. pendengaran. menulis dan mengira) 4M (membaca.

 2 jenis (kritis dan kreatif)  KB secara kritis ialah kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea. Pelaksanaan KBSR & KSSR menyebabkan wujudnya murid-murid yang mempunyai kemahiran berfikir (KB). .  Kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. konsep atau idea secara yang teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan yang terarah dan sewajarnya. dan membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti. meneliti kebernasan dan kelemahan sesuatu hujah.  Seseorang yang memperolehi kemahiran berfikir sanggup dan cekap dalam menyusun maklumat.6.

. dapatlah wujudnya murid-murid yang mempunyai kemahiran asas yang mempunyai pemikiran yang luas dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang berpatutan. abstrak. asli. KB secara kreatif ialah kecekapan menggunakan minda untuk:  Menjana dan menghasilkan idea.  Menerokai dan mencari makna . luar biasa. dan bernilai sama ada bersifat maujud.  Mencipta sesuatu yang baru. pelbagai.  Dengan adanya KBSR & KSSR. idea atau gagasan. pemahaman dan penyelesaian masalah seacara inovatif.

7.  Maka pembelajaran tentulah menjadi lebih bermakna apabila mengaitkannya dengan pengalaman asas yang sedia ada pada kanak-kanak. . Pelaksanaan KBSR & KSSR – murid-murid memperolehi pengalaman asas hidup dari persekitarannya  Iaitu pembelajaran dilakukan melalui perhubungannya dengan manusia lain. watak dan peribadi yang sempurna. rohani dan fizikal.  Oleh itu.  Bidang ini juga merangkumi komponen kerohanian.  Hal ini bertujuan mencapai pembinaan sikap. nilai dan sikap yang memberi perhatian khas kepada Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral pada tahap 1 sedangkan pada tahap 2 iaitu Sains dan Kajian Tempatan. unsur-unsur alam dan Tuhan mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek. bidang manusia dan alam keliling mengandungi komponen kemanusiaan dan persekitaran.

MATLAMAT PELAKSANAAN KBSR DAN KSSR KE ARAH PENCAPAIAN WAWASAN 2020. .

Untuk murid menguasai Bahasa Melayu dengan memuas sesuaikan dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.Untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh yang akan membenarkannya utk beroperasi dengan efisien dalam struktur sistem sosial negara. Supaya murid dapat menguasai kemahiran asas.iaitu membaca. . menulis & mengira serta memperoleh ilmu pengetahuan yang cukup sesuai dengan peringkat umur & perkembangan diri mereka.

Masyarakat daya saing dan makmur Masyarakat yang adilekonomi Bangsa Malaysia yang bersatu padu Wawasan 2020 Masyarakat yang Bebas. Merdeka dan Cemerlang Masyarakat demokratik yang matang Masyarakat yang berakhlak mulia dan utuh Masyarakat penyayang Masyarakat saintifik dan progresif Masyarakat yang toleransi .

emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. seimbang dan bersepadu. rohani. .• Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh.harmonis dan berakhlak mulia.

 Cabaran Wawasan yang ke-6 iaitu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif bermaksud negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.  Cabaran ini hanya akan dicapai dengan adanya sistem pendidikan yang baik iaitu melalui KBSR & KSSR. Pelaksanaan KBSR & KSSR untuk membolehkan murid menguasai kemahiran saintifik dan teknikal memainkan peranan yang amat penting ke arah pencapaian Wawasan 2020. .  Kejayaan Wawasan 2020 juga banyak bergantung kepada kualiti sistem nilai yang dihayati oleh setiap warganegara. Hal ini disebabkan pelaksanaan KBSR & KSR adalah untuk mewujudkan murid yang mempunyai potensi yang menyeluruh dan seimbang dari semua aspek.

KBSR • Dengan ini.• Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif” Cabaran Ke-6 Wawasan 2020 • Objektif: menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. . negara Malaysia tidak perlu bergantung kepada negara asing kerana telah wujud bakal yang berupaya menyumbang kepada tamadun teknikal masa depan.

 Sekiranya murid-murid mengamalkan nilai-nilai murni yang dilaksanakan dalam KBSR atau KSSR.  Cabaran ke-9 Wawasan 2020 iaitu mewujudkan masyarakat daya saing dan makmur bermaksud negara Malaysia berhasrat melahirkan model insan yang mempunyai daya saing dan ketahanan dinamik serta tangkas menghadapi perubahan. maka mereka berpotensi untuk mencabar segala dugaan dan cabaran yang akan wujud dalam usaha menjelang Wawasan 2020. . Pelaksanaan KBSR atau KSSR untuk membolehkan murid mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup juga memainkan peranan yang penting ke arah pencapaian Wawasan 2020.

harmonis dan beraklak mulia.KESIMPULAN • Sekolah rendah merupakan tahap terpenting dalam pendidikan formal seseorang kanak-kanak. • Matlamat KBSR atau KSSR dalam sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. emosi. seimbang dan bersepadu. rohani. Perkambangan ini meliputi aspek-aspek intelek. Pendidikan peringkat ini menjadi teras kepada sistem pendidikan negara berjalan lancar dan matlamat pembangunan negara dapat dicapai dengan maksimum. dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang. .

Murid yang seimbang dari segi intelek. • Berilmu Pengetahuan • Berketrampilan • Percaya kepada Tuhan • Berakhlak Mulia • Berkeyakinan • Murid yang Berdikari Global Player TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri Warga Negara Bertanggung jawab • Berbudi • Bersatu padu • Patriotik • Adil • Penyayang • Berbakti •Falsafah Pendidikan Kebangsaan • Dasar Pendidikan Kebangsaan • Wawasan 2020 • Rangka Rancangan Jangka Panjang • Cabaran Abad Ke-21 • Model Baru Ekonomi (MBE) • Teori Pembelajaran • 4 Pillars of Education (UNESCO) Pekerja Berilmu • Inovatif • Kreatif • Dahagakan Ilmu • Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Pencipta Teknologi • Belajar Sepanjang Hayat . rohani. jasmani dan emosi.

dan nilai Prasekolah • perkembangan sosioemosi. kemahiran asas TMK. kerohanian. perkembangan sosioemosi. fizikal. kerohanian. kognitif. perkembangan sosioemosi. sahsiah. fizikal. sikap. kognitif. persediaan ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 3M dan menaakul . sikap dan nilai Tahap l Sekolah Rendah (Tahun 1 – 3) penguasaan kemahiran 3M dan menaakul. kerohanian.Tahap ll Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6) • pengukuhan dan aplikasi 3M dan menaakul. fizikal. kemahiran asas TMK.

• Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. . Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. kemahiran dan nilai.

memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Characters with guidance •MATEMATIK Menamakan nombor hingga 100: a. b.STANDARD KANDUNGAN •BAHASA MELAYU Mendengar. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. Pictures in books c. memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan. Membilang objek dalam kumpulan. •BAHASA INGGERIS Able to respond to: a. •MATEMATIK Menama dan menentukan nilai Nombor . soalan dan pesanan yang didengar dengan betul •BAHASA INGGERIS Able to express personal response to literary texts STANDARD PEMBELAJARAN •BAHASA MELAYU Mendengar. Book covers b.

.E) MEMBINCANGKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN TERKINI DALAM KURIKULUM SEKOLAH RENDAH.

• • • • Penerapan nilai-nilai murni Susunan kemahiran asas kepada kompleks Menyerap amalan perdagangan Mata pelajaran Alam dan Manusia dipecahkan kepada Sains dan Kajian Tempatan .

• Matlamat pendidikan di sekolah rendah bukan lagi menekankan kemahiran penguasaan kemahiran asa sahaja tetapi penguasaannya secara betul.• Penerapan nilai-nilai murni dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. . jujur dan bertanggungjawab dalam urusan seharian.

Aspek penyelesaian masalah yang difikirkan sesuai diintegrasikan dalam setiap topik.• Kemahiran-kemahiran disusun semula daripada yang paling asas kepada yang kompleks mengikut topik masing-masing. .

draf Sukatan Pelajaran Tahun 1 yang disediakan pada November 1992 mula dilaksanakan pada Disember 1992. Sehubungan ini. .• Sukatan pelajaran bagi setiap mata pelajaran disusun semula mengikut perubahan dalam susunan kemahiran-kemahiran sekolah rendah.

• Menyerap Amalan Perdagangan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam tajuktajuk seperti wang. ukuran dan sukatan. Amalan Perdagangan tidak lagi menjadi satu tajuk yang diajar secara berasingan. Oleh itu. .

• Mata pelajaran Alam dan Manusia dipecahkan kepada Sains dan Kajian Tempatan mengikut jadual pelaksanaan seperti di bawah ini: Sesi 1994/95 Tahun 4 Sains dan Kajian Tempatan Sains dan Kajian Tempatan Tahun 5 Alam dan Manusia Sains dan Kajian Tempatan Tahun 6 Alam dan Manusia Alam dan Manusia 1996 1997 Sains dan Kajian Tempatan Sains dan Kajian Sains dan Kajian Tempatan Tempatan .

Bahasa Inggeris.• Menjelang tahun 2000. . Oleh itu. sukatan pelajaran bagi keempat-empat mata pelajaran tersebut diubahsuai dan disediakan dalam bentuk perisian olej Pusat Perkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Matematik dan Sains akan diperkenalkan dalam 90 buah sekolah rendah dan menengah yang dikenal pasti sebagai Sekolah Bestari dengan menggunakan teknologi maklumat serta komunikasi sebagai sebahagian daripada aktiviti sokongan kepada pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. pelaksanaan konsep Sekolah Bestari telahmenjadi satu lagi reformasi kurikulum pendidikan untuk kedua-dua sekolah rendah dan sekolah menengah.

Tahun 1 di semua sekolah rendah diperkenalkan kurikulum baharu. Bahasa pengajaran dan pembelajaran adalah dalam bahasa Inggeris. iaitu mata pelajaran komputer dengan komputer riba dan projektor LCD. .• Pada tahun 2003.

• Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. . dan • Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. pengurus kurikulum. ibu bapa serta pihak berkepentingan. • Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan.

.

.

.

.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Minxuan Chan liked this
Sin Yan liked this
Noriza E-ja liked this
May Ding liked this
Norashikin Razie liked this
romizah liked this
ADibah Is liked this
Ayi Ork Omar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->