Folio tajuk 2 Perniagaan runcit Folio Perniagaan runcit ini di ambil dari :http://smkpenghulusaad.wordpress.

com Bahan ini Hanya contoh, sila buka laman web sebenar untuk mendapat maklumat yang lebih lengkap OBJEKTIF KAJIAN Objektif Kajian yang dijalankan ialah supaya pelajar dapat :1) Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong. 2) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sul ong. 3) Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di pe kan Parit Sulong. 4) Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 5) Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. 6) Memupuk nilai mencintai alam sekitar dan meningkatkan semangat bekerjasama un tuk mengatasi masalah kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong. (Nombor 6) KAWASAN KAJIAN 1) Kajian ini telah dijalankan di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor. 2) Pasar minggu ini diadakan pada setiap hari sabtu bermula 7.00 pagi hingga 1.0 0 petang. Pelbagai barangan dijual seperti ________________________________ 3) Lokasi pasar minggu ini ialah di pekan Parit Sulong Batu Pahat Johor 4) Pekan Parit Sulong ini mempunyai bentuk muka bumi _____________. Pekerjaan ut ama penduduk ialah dalam sektor _________ dan sesetengahnya _____________ 5) Lokasi kawasan kajian ini terletak kira-kira ____ kilometer dari Bandar Batu Pahat dan kira-kira ______ km dari tempat tinggal saya. PETA KAJIAN 1) Lukis Peta Daerah / Zon Batu Pahat i) Tajuk dan Bingkai [1 m ] ii) Nama kawasan kajian dan arah mata angin [ 1 m] nota : tandakan kawasan kajian 2) Peta Pekan Parit Sulong ( pelajar diminta melukis peta kawasan kajian tempat mereka menjalankan kajian) = kena lukis sendiri dan lengkapkan dengan i) Tajuk dan Bingkai [1 m] ii) Arah mata angin dan petunjuk [ 1 m] iii) Simbol Piawai [ 1 m ] iv) Kekemasan dan kesempurnaan peta [ 1 m ] (Nombor 7) KAEDAH KAJIAN 1) Pemerhatian = saya telah membuat pemerhatian di pasar minggu ini untuk mendap atkan maklumat tentang kajian yang dijalankan. 2) Temu Bual = seterusnya saya telah menemubual beberapa orang penduduk kampung untuk _________ 3) Soal Selidik = menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi __________ ___ 4) Rujukan = selain itu, saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan (Nombor 8) DAPATAN KAJIAN 8.1 Konsep dan jenis perniagaan runcit di kawasan kajian Menurut buku teks perdagangan tingkatan empat, perniagaan runcit ialah perniagaa n yang menjalankan urusniaga menjual kepada pengguna terakhir dalam kuantiti yan g sedikit untuk kegunaan diri sendiri, ahli keluarga, isi rumah atau untuk diber i kepada individu lain seperti rakan dan jiran. Jenis perniagaan runcit yang terdapat di kawasan kajian ini ialah perniagaan run

persekitaran kawasan pasar minggu ini aka . penjua l aiskrim. 3) memudahkan penduduk tempatan membeli barangan .pasar minggu ini menjual barangan yang segar seperti ikan.30 pagi dan berakhir pada 1. penjual ikan dan sayur.perniagaan pasar minggu ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada peniaga -peniaga kecil. terdapat beberapa kesan negatif yang telah dikenalpasti. 5) menyediakan barangan segar .dapat menjimatkan masa dan kos penduduk.pasar minggu ini tidak memerlukan modal yang besar.6) Kesesuaian wakt u berniaga.Kerajaan telah menyediakan tapak-tapak perniagaan kepada peniaga yang ingin me njalankan perniagaan.kebiasaannya pasar minggu ini menjadi tumpuan penduduk untuk membeli belah. Persaingan dengan kedai runcit tem patan . 3. Masalah sosial .2. Ini disebabkan oleh bilangan penduduk di kawasan ini yang s emakin bertambah. tempat meletakkan kenderaan yang luas dan tempat pembuangan sampah yang sistemat ik. Unsur patriotisme 8.Keadaan ini boleh menyebabkan rasa tidak puashati kerana pelanggan kedai runci t tempatan akan kehilangan pelanggan dan akibatnya mereka akan mengalami kerugia n.4 Kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian Ketika melaksanakan kerja kursus ini.00 petang.perniagaan pasar minggu ini dapat memberi peluang kepada peniaga untuk meningk atkan taraf hidup dan menambah punca pendapatan mereka. hasil kraftangan dan lain-lain .lokasi pasar minggu ini sangat strategik kerana terletak di tengah-tengah peka n Parit Sulong dan mempunyai kemudahan jalan raya yang selesa.pelanggan yang mencuri barang perniagaan. 1. kerepek.pasar minggu ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk memasarkan bar angan jualan mereka seperti buah-buahan. Sebagai contohnya. 8. Kebanyakan peniaga mengeluarkan modal yang kecil antara RM 200 ¡V RM 300 untuk berniaga di pasar min ggu ini.pasar minggu ini menjadi tempat pelajar sekolah berpeleseran dan melakukan per buatan yang menjolok mata seperti berpegangan tangan dan memakai pakaian yang ku rang sopan. 4) membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan .Antaranya tapak perniagaan yang selesa dan strategik. Pencemaran . Sebagai contohnya. sayur-sayuran dan b uah-buahan dengan harga yang berpatutan.penduduk di kawasan lain turut sama singgah ke pasar minggu ini. buah-buahan dan pakaian.pasar minggu ini menyediakan pelbagai barangan dan pembeli tidak perlu ke band ar Batu Pahat. 2) meningkatkan taraf hidup/pendapatan penduduk . berniaga _____________ dapat memberikan penda patan tambahan kepada peniaga. penjual makanan dan minuman.3 Faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian 1) Governan .2 Kepentingan perniagaan runcit di kawasan kajian 1) menyediakan peluang pekerjaan .kebiasaannya selepas habis berniaga.3) Infrastruktur.pasar minggu ini menjalankan perniagaan pada hari sabtu (hari cuti) iaitu bermula pada pukul 7. Unsur patriotisme 8. .5) Darjah kete rsampaian . . 4) Pertambahan penduduk. 2) Modal. Biasanya gerai yang didirikan bersifat sementara dan mereka ini akan bergerak daripada satu tempat k e tempat yang lain. .cit kecil-kecilan sahaja.

Pelajar boleh memilih untuk menggunakan dua bahan grafik :i) Jadual ii) Carta Pai iii) Peta Minda . Kuat kuasa undang-undang . 4. PENILAIAN UMUM Susunan mengikut format. ubat-ubatan yang palsu yang boleh memudaratkan kesihatan. 4. Pengawalan harga .Pihak berkuasa hendaklah mengenakan denda dan hukuman yang berat kepada peniag a. Menyediakan kemudahan asas .dapat menambah pendapatan mereka manakala pembeli dapat membeli barangan keper luan harian dengan mudah dan dapat menjimatkan masa. teliti dan menepati jadual pelaksanaan JADUAL : Jenis Barangan Yang Dijual di Pasar Minggu Pekan Parit Sulong Batu Paha t Johor 1. (Nombor 9) RUMUSAN . kemas. Harga tanpa kawalan . 2.n dipenuhi dengan sampah sarap.boleh gunakan risalah ¡V tampal poster dan banner bagi memberi kesedaran kepada pengunjung dan peniaga. . Barangan tidak berkualiti . surat khabar dan internet (Nombor 11). Gambar / foto yang berkaitan 2. Ke mpen kesedaran .perniagaan runcit pasar malam ini banyak memberi manfaat kepada peniaga dan pe ngunjung. Oleh itu. Unsur patriotisme 8.5 Cadangan Untuk Mengurangkan Kesan Negatif Perniagaan Runcit di Kawasan Kajia n 1.3.kebanyakan harga barang di pasar minggu ini tidak dipantau oleh pihak kerajaan . Unsur patriotisme . Jenis Barangan Yang Diperniagakan Jenis Barangan Jumlah Gerai Makanan Minuman Buah-buahan Kasut/pakaian/kain Ayam/daging/ikan Sayur-sayuran . 6. Kesesakan lalu lintas . Bahan daripada pelbagai sumber seperti majalah. .Bahan grafik boleh diletakkan di mana-mana aspek dapatan kajian yang sesuai.pihak berkuasa perlu menyediakan lebih banyak tong sampah di kawasan perniagaa n bagi memudahkan peniaga membuang sisa dan sampah ke dalam tong tersebut. 5. terdapat kemungkinan pengunjung akan ditipu oleh peniaga yang menjua l barangan melebihi harga biasa.terdapat peniaga yang menjual barangan yang tidak berkualiti dan mudah rosak. 1.jual madu palsu.kerajaan perlu sentiasa memantau dan mengawal harga barangan yang dijual di pa sar minggu ini bagi mengelakkan pembeli daripada ditipu oleh pihak peniaga.masalah kesesakan lalu lintas sering berlaku kerana pengunjung suka meletakkan kenderaan mereka sesuka hati terutamanya di bahu-bahu jalan yang mengganggu dan menyekat kenderaan lain.

Kesan Negatif Perniagaan Runcit Pasar Minggu di Pekan Parit Sulong Batu Pahat Jo hor (Tandakan 4 kesan utama) Kesan Tandakan (x) Masalah sosial Persaingan dengan kedai runcit tempatan Pencemaran Kesesakan lalu lintas Wabak penyakit Harga tanpa kawalan Barangan tidak berkualiti Pembaziran (masa/wang) Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina peta minda untuk menunju kkan jenis barangan yang diperniagakan di Pasar Minggu pekan Parit Sulong. Semoga subjek Geografi terus diminati dan tidak dipinggirkan .Catatan : Daripada jadual di atas pelajar boleh membina graf bar untuk menunjukk an jenis barangan yang diperniagakan di pasar minggu pekan Parit Sulong.