IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

agus arianto Tak Berkategori 5 Januari 2012

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Demikian pula Muhammadiyah. Ia tidak dapat dipisahkan dari K.H.A. Dahlan dalam mengambil keputusan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyahpada tahun 1912, itu dengan maksud agar gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau dapat diwujudkan melalui Persyarikatan yang beliau dirikan itu. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin dapat diwujudkan oleh seorang secara sendiri-sendiri termasuk oleh beliau sendiri, tetapi harus oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan bekerja sama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran formal itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang bersifat ideologis dan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis. Pokok-pokok pikiran yang dapat dikategorikan sebagai pokok pikiran yang bersifat ideologis, antara lain: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Th. 1951), Kepribadian Muhammadiyah (1961), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (Th. 1969) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Th. 2000). Sedangkan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis, adalah berupa Khittah Perjuangan Muhammadiyahyaitu Langkah Muhammadiyah Tahun 1938-1940, Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959 (Khittah Palembang), Khittah Ponorogo (Th. 1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Surabaya (Th. 1978) serta Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Rumusan Masalah 1.Bagaimana definisi dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri? 2.Apa saja konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Apa saja hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya? 4.Bagaimana Solusi dan rencana pengembangannya?

Tujuan

1.Untuk mengetahui definisi dari ideologi Muhammadiyah 2.Untuk mengetahui konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Untuk mengetahui hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya 4. Untuk mengetahui solusi dan rencana pengembangan ideologi 1. PEMBAHASAN . DEFINISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Ilmu tentang ide-ide yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Kemudian berkembang menjadi sistem keyakinan dan sistem paham yang mengandung konsep, cara berfikir, cita-cita da strategi perjuangan mengenai kehidupan. Berarti, ideologi adalah suatu sistem paham tentang dunia dan berusaha untuk mengubah kehidupan berdasarkan sistem paham tersebut. Didalam idiologi terkandung aspek pandangan dunia (world view), teori maupun strategi perjuangan, dan strategi dalam memandang kehidupan dan melakukan perubahan-perubahan ke arah cita-cita sosial tertentu. Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam, maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta, sehingga tetapi memiliki watak terbuka. 1.Landasan Normatif Ideologi Muhammadiyah

yaitu. tentulah itu lebih baik bagi mereka. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. dan mencegah dari yang mungkar. Sebagai sebuah ideologi. Isi ideologi Muhammadiyah. dan beriman kepada Allah. a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. merekalah orang-orang yang beruntung”. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”.(QS. e) Pokok pikiran kelima: . di antara mereka ada yang beriman.  Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran/ prinsip/ pendirian. Ali „Imran/3:104) Ma‟ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. adalah wajib. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Sekiranya Ahli Kitab beriman. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hakekat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. ber-Tuhan. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. didunia dan akhirat”. Ali „Imran /3 :110)”  KONSEP DAN ISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah suatu organisasi. (QS. 1.“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. menyuruh kepada yang makruf. cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliput bidang-bidang. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan.bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. yaitu. Kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada waktu kepemimpinan Bapak Kolonel H. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”.M. duniawi dan ukhrawi. Ibrahim. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakekat Muhammadiyah. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Nuh. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ibadah dan Mu‟amalat Duniawiyat.Yunus Anis periode 1959-1962.“ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya.  1) Kelompok Tiga: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 1. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Al-qur‟an dan Sunnah Rasul. Musa. yaitu. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. sejak Nabi Adam. faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangasa dan bernegara. 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. yaitu. bila dengan cara berorganisasi.  1) 2) Kelompok Dua: Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah.5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:  1) Kelompok Satu: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia . Aqidah. serta sifat-sifat yang dimilikinya. 1. serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual. MATAN “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” terdiri dari 5 angka. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. Akhlaq. Kepribadian Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan.

dan akulturasi: mencyerap danmembagi). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. 2. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Alqur‟an dan As Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. Sudibyo Markus. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Karitatif. (2) Hambatan struktural. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. (4) Hambatan programatik. sehingga tetapi memiliki watak terbuka. dalam pelaksanaan fungsi khalifah.  HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. Menjadi “pengrajin” amal usaha. (3). Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia.Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. Ketahanan sosial. rahmatan dan risalah. kurang berfokus pada pendekatan ummah. Masyarakat yang beradab (civil society). Dr.yang berfilsafat Pancasila. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil makmur dan diridhai Allah AWT. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu: . (3) Hambatan paradigmatik. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). (2). PENUTUP A. maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. (4). Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. organisasi terlalu besar. melahirkan “pulau-pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Muhammadiyah adalah suatu organisasi. yang mengandung proses (1). terjebak dalam kegiatan kelembagaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam. III. Pemberdayaan. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural.  SOLUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghaffur”. 1. Takaful (modal sosial). Kesimpulan 1. (5).

bila dengan cara berorganisasi. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. adalah wajib. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. Dr. Menjadi “pengrajin” amal usaha. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 3. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. ber-Tuhan. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. organisasi terlalu besar. Sudibyo Markus. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. . dalam pelaksanaan fungsi khalifah. Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. (3) Hambatan paradigmatik. didunia dan akhirat”. rahmatan dan risalah. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. kurang berfokus pada pendekatan ummah. (2) Hambatan struktural. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. melahirkan “pulau-pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya.a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. e) Pokok pikiran kelima: “ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. (4) Hambatan programatik. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. 4. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman.

(2). salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI).34 PENEGUHAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH A. yang mengandung proses (1). Pemberdayaan. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. Ali „Imran: 104) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.Sejarah Organisasi.Mengembangkan modal sosial (social capital). (3). dan beriman kepada Allah. IDEOLOGI Sistem paham yang mengandung konsep. Takaful (modal sosial).Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi (mustadl‟afin) dan yang lemah (dlu‟afa). A. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (4).2006. Anonim. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Suara Muhammadiyah. Dalam konteks sekarang.2011. sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan „trust‟ dalam manajemen sumberdaya manusia. dan mencegah dari yang mungkar. . menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. http://www. menyuruh kepada yang ma’ruf. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah.(QS. merekalah orang-orang yang beruntung. .mdmc.php. Di akses pada tanggal 05 Januari 2012 Pukul 15. Sekiranya Ahli Kitab beriman. cara berfikir. maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru.id/index. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. DAFTAR PUSTAKA Hambali. Ruh ideologi ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman guna menciptakan suasana kemajuan dan suasana ketentraman dalam arti”gembira”. tentulah itu lebih baik bagi mereka. Yogyakarta: 174 hal. Ketahanan sosial. yakni: .Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. LANDASAN NORMATIF IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Karitatif. Saran Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memiliki sebuah ideologi sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. Ali ‘Imran: 110) B. . di antara mereka ada yang beriman. . IV.Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global. Masyarakat yang beradab (civil society) B. (QS. .Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja ideologi Muhammadiyah.Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance.Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur.or. (5).

Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30). IDEALISME HIDUP a. kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Fungsi Hidup Ibadah dan Kekhalifahan : . SPIRIT / RUH BERMUHAMMADIYAH 1. KENAPA HARUS IDEOLOGI ??? 1. Sistem Gerakan Muhammadiyah D. Tujuan Hidup (Al-Fath/48: 29) َّ ِّ ْ َ ُ ِ َ َ ِ َ َّ ُ ُ َّ ٌ َّ َ ُّ ْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ‫محمد زسىه َّللاِ واىَّريهَ معهُ أَشدَّآء عيَى اىنفَّاز زحمآء بَيىَهُم تَساهُم زمعا ً سجداً يَبتَغُىنَ فَضالً مهَ َّللا‬ ً‫وزضىاوا‬ َ ْ ِ َ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. 2. tetapi berkasih sayang sesama mereka. (QS. Bermuhammadiyah harus berada dalam satu barisan yang solid/kokoh (Ash-Shaff: 4) dan tidak boleh bercerai-berai (Ali Imran: 103) 4. Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena pandangan hidupnya tentang Islam al-Ruju‟ ila al-Quran wa al-Sunnah 2.28) b. Menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia (world-view) “Islam Agamaku. 2. Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya menghadapi pelemahan ruh gerakan (internal) dan berbagai tantangan dari luar (eksternal) 5.Al-Fath/49. dan Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) Ruh Beragama & Makna Hidup 2. Muhammadiyah Gerakanku” Membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan Mengikat solidaritas kolektif yang kokoh Menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan Memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan Membela/menjaga keutuhan/eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan C. 3. dan perjuangan Muhammadiyah 3. 6. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sistem keyakinan. KANDUNGAN/UNSUR IDEOLOGI 1. Fungsi Hidup Ibadah (Ad-Dzariyat: 56) dan Kekhalifahan (Al-Baqarah: 30).2. 4. Muhammadiyah berdiri karena dorongan cita-cita dan perjuangan untuk pembaruan kehidupan umat Islam melalui gerakan Dakwah dan Tajdid (QS Ali Imran: 104) 3. Aktif Muhammadiyah harus memiliki idealisme hidup: Tujuan Hidup (Al-Fath: 29). 3. Muhammadiyah Gerakan Islam (QS Ali Imran: 104) untuk Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali Imran: 110) Pelaku Gerakan Muhammadiyah 3. 5. Paham Islam dalam Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Misi dan Sistem Perjuangan Muhammadiyah 4. cita-cita.

4. 2. MUHAMMADIYAH melaksanakan Dakwah dan Tajdid melalui berbagai usaha MUHAMMADIYAH bergerak melaui Sistem Organisasi/Persyarikatan 4. Ajaran Islam meliputi „Aqidah. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) َ َْ ْ َ َ َ‫ومآ أَزسيىَاك إِالَّ زحمتً ىِّيعاىَميه‬ ِ َْ َ ْ َ Dan tiadalah Kami mengutus kamu.w. Akhlaq. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan menggunakan akal pikiran sesuai Ajaran Islam 3. (AdDzariyat /51:56) ً‫وإِذ قَاه زبُّل ىِيمالَئِنت إِوِّي جاعو فِي األَزض خيِيفَت‬ َ ِ ْ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ ٌ ِ َ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH Substansi Ideologi 1. PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH 1. MUHAMMADIYAH memiliki Keyakinan/Cita-cita Hidup. Khittah. (Itulah) agama yang lurus. . d. Kepribadian. Pedoman Hidup Islami. MUHAMMADIYAH sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan Masyarakart Islam yang sebenar-benarnya 2. „Ibadah. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat H. ibadah. 3. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30) َّ َ ْ ‫فَؤَقِم وجهل ىِيدِّيه حىِيفا ً فِطسةَ َّللاِ اىَّتِي فَطَس اىىَّاس عيَيها الَ تَبديو ىِخيق َّللاِ ذىِل اىدِّيهُ اىقَيِّم وىَـنهَّ أَمثَس اىىَّاس الَ يَعيَمىن‬ َ َ َّ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). 6.‫ََ ما خيَقتُ اىجهَّ واإلوس إِالَّ ىِيَعبُدُون‬ ْ َ ِ َ ِ ْ ْ َ َ ِ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. dan taat kepada Allah.a. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 1. AD/ART. 5. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. (AlBaqarah/2: 30) c. E. dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia & akhirat 2. ISLAM sebagai Wahyu Allah ialah ajaran berupa perintah. „Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad s. dan Mu‟amalat Dunyawiyah 4. Hidup manusia bermasyarakat. Paham Islam Murni dan Berkemajuan sehingga Islam menjadi Rahmatan lil-‟Alamin F. Hidup manusia harus berdasar tauhid. larangan. 3. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. G. HAKIKAT MUHAMMADIYAH 1. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kpd kemanusiaan.

Amar ma‟ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan. 4. sesuai dengan ajaran Islam 8. MERAPATKAN BARISAN DALAM GERAKAN ًّ َ ِ ْ َ )٤ :‫اَِِ نَّ َّللاَ يُحب اىَّريْهَ يُقَتِيُىن فِي سبِييِه صف مَؤَوَّهُم بُىيَهٌ مسصىص (الصّف‬ ٌ ْ ُ َْ ْ ْ ِ ُّ ِ ْ . 3. 6. kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridlai Allah SWT: “Baldantun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” 3. Keluarga. MISI Muhammadiyah (1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah (2) Menyebarluaskan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. 2. berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa J. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. dengan memegang teguh ajaran Islam Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Mengindahkan segala hukum. PERAN ‘AISYIYAH 1. 3. 4. 5. undang-undang. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah Lapang dada. luas pandangan. 5. DAN (3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan Pribadi. MISI DAN STRATEGI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH 1. peraturan. 6.2. 7. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah 10. Muhammadiyah tidak berpolitik-praktis. serta dasar dan falsafah negara yang sah. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana I. Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan Spesifikasi/Revitalisasi program unggulan „Aisyiyah sebagai prioritas gerakan TK ABA Peningkatan & Pengembangan SDM kader perempuan Muhammadiyah Mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi gerakan Dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan Pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya K. dan Masyarakat 2. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful