IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

agus arianto Tak Berkategori 5 Januari 2012

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Demikian pula Muhammadiyah. Ia tidak dapat dipisahkan dari K.H.A. Dahlan dalam mengambil keputusan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyahpada tahun 1912, itu dengan maksud agar gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau dapat diwujudkan melalui Persyarikatan yang beliau dirikan itu. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin dapat diwujudkan oleh seorang secara sendiri-sendiri termasuk oleh beliau sendiri, tetapi harus oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan bekerja sama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran formal itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang bersifat ideologis dan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis. Pokok-pokok pikiran yang dapat dikategorikan sebagai pokok pikiran yang bersifat ideologis, antara lain: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Th. 1951), Kepribadian Muhammadiyah (1961), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (Th. 1969) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Th. 2000). Sedangkan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis, adalah berupa Khittah Perjuangan Muhammadiyahyaitu Langkah Muhammadiyah Tahun 1938-1940, Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959 (Khittah Palembang), Khittah Ponorogo (Th. 1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Surabaya (Th. 1978) serta Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Rumusan Masalah 1.Bagaimana definisi dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri? 2.Apa saja konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Apa saja hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya? 4.Bagaimana Solusi dan rencana pengembangannya?

Tujuan

1.Untuk mengetahui definisi dari ideologi Muhammadiyah 2.Untuk mengetahui konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Untuk mengetahui hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya 4. Untuk mengetahui solusi dan rencana pengembangan ideologi 1. PEMBAHASAN . DEFINISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Ilmu tentang ide-ide yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Kemudian berkembang menjadi sistem keyakinan dan sistem paham yang mengandung konsep, cara berfikir, cita-cita da strategi perjuangan mengenai kehidupan. Berarti, ideologi adalah suatu sistem paham tentang dunia dan berusaha untuk mengubah kehidupan berdasarkan sistem paham tersebut. Didalam idiologi terkandung aspek pandangan dunia (world view), teori maupun strategi perjuangan, dan strategi dalam memandang kehidupan dan melakukan perubahan-perubahan ke arah cita-cita sosial tertentu. Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam, maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta, sehingga tetapi memiliki watak terbuka. 1.Landasan Normatif Ideologi Muhammadiyah

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ali „Imran/3:104) Ma‟ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. dan mencegah dari yang mungkar. sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hakekat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. e) Pokok pikiran kelima: . c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi. 1. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Isi ideologi Muhammadiyah. Ali „Imran /3 :110)”  KONSEP DAN ISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah suatu organisasi. di antara mereka ada yang beriman. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. (QS. adalah wajib. dan beriman kepada Allah. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. merekalah orang-orang yang beruntung”. Sekiranya Ahli Kitab beriman. yaitu. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita.(QS. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. tentulah itu lebih baik bagi mereka. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. didunia dan akhirat”. ber-Tuhan.  Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran/ prinsip/ pendirian. menyuruh kepada yang makruf.

bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. MATAN “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” terdiri dari 5 angka. serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. 1. sejak Nabi Adam. yaitu. Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual.“ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. serta sifat-sifat yang dimilikinya. Akhlaq. yaitu. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakekat Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Al-qur‟an dan Sunnah Rasul. 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. Musa. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 1. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangasa dan bernegara. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliput bidang-bidang.Yunus Anis periode 1959-1962.5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:  1) Kelompok Satu: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Ibrahim. Kepribadian Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada waktu kepemimpinan Bapak Kolonel H. Ibadah dan Mu‟amalat Duniawiyat.  1) 2) Kelompok Dua: Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. yaitu. duniawi dan ukhrawi. bila dengan cara berorganisasi.M.  1) Kelompok Tiga: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Aqidah. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia . g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. Nuh. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil.

Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. yang mengandung proses (1). (2) Hambatan struktural. (3) Hambatan paradigmatik. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita.  SOLUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. Takaful (modal sosial). Masyarakat yang beradab (civil society). “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghaffur”. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. kurang berfokus pada pendekatan ummah. Ketahanan sosial. sehingga tetapi memiliki watak terbuka. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). Menjadi “pengrajin” amal usaha.yang berfilsafat Pancasila.  HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. rahmatan dan risalah. (3). Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. 2. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil makmur dan diridhai Allah AWT. Kesimpulan 1. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Alqur‟an dan As Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. (4) Hambatan programatik. (5). (2).Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. (4). organisasi terlalu besar. Pemberdayaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. PENUTUP A. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. melahirkan “pulau-pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Dr. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu: . Muhammadiyah adalah suatu organisasi. 1. Karitatif. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Sudibyo Markus. III.

Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. Menjadi “pengrajin” amal usaha. (3) Hambatan paradigmatik. kurang berfokus pada pendekatan ummah. melahirkan “pulau-pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. organisasi terlalu besar. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). dan akulturasi: mencyerap danmembagi). didunia dan akhirat”. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 3. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. Sudibyo Markus. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. 4. rahmatan dan risalah. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. bila dengan cara berorganisasi. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. (2) Hambatan struktural. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. adalah wajib. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. e) Pokok pikiran kelima: “ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. (4) Hambatan programatik. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. dalam pelaksanaan fungsi khalifah.a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. . Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. Dr. ber-Tuhan.

(QS.Mengembangkan modal sosial (social capital). Anonim. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah.or. http://www. DAFTAR PUSTAKA Hambali. LANDASAN NORMATIF IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Pemberdayaan. . . Ali ‘Imran: 110) B. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru. sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan „trust‟ dalam manajemen sumberdaya manusia. IDEOLOGI Sistem paham yang mengandung konsep. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. Takaful (modal sosial). (QS. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). yang mengandung proses (1). tentulah itu lebih baik bagi mereka. Saran Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memiliki sebuah ideologi sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta.Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Ruh ideologi ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman guna menciptakan suasana kemajuan dan suasana ketentraman dalam arti”gembira”. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. (2). Karitatif. Di akses pada tanggal 05 Januari 2012 Pukul 15. Ali „Imran: 104) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance.34 PENEGUHAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH A.Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja ideologi Muhammadiyah.Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global.id/index.2006. Masyarakat yang beradab (civil society) B. cara berfikir. dan mencegah dari yang mungkar. (5). . IV.php. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi (mustadl‟afin) dan yang lemah (dlu‟afa). Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. yakni: . Ketahanan sosial.mdmc. dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman.2011. Dalam konteks sekarang.Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. di antara mereka ada yang beriman. cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. . (4). Suara Muhammadiyah. (3). merekalah orang-orang yang beruntung. A. Yogyakarta: 174 hal. menyuruh kepada yang ma’ruf.Sejarah Organisasi. .

2.Al-Fath/49. tetapi berkasih sayang sesama mereka. Menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia (world-view) “Islam Agamaku. KENAPA HARUS IDEOLOGI ??? 1. Aktif Muhammadiyah harus memiliki idealisme hidup: Tujuan Hidup (Al-Fath: 29). dan perjuangan Muhammadiyah 3. Paham Islam dalam Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Misi dan Sistem Perjuangan Muhammadiyah 4. FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. Tujuan Hidup (Al-Fath/48: 29) َّ ِّ ْ َ ُ ِ َ َ ِ َ َّ ُ ُ َّ ٌ َّ َ ُّ ْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ‫محمد زسىه َّللاِ واىَّريهَ معهُ أَشدَّآء عيَى اىنفَّاز زحمآء بَيىَهُم تَساهُم زمعا ً سجداً يَبتَغُىنَ فَضالً مهَ َّللا‬ ً‫وزضىاوا‬ َ ْ ِ َ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. KANDUNGAN/UNSUR IDEOLOGI 1. Muhammadiyah berdiri karena dorongan cita-cita dan perjuangan untuk pembaruan kehidupan umat Islam melalui gerakan Dakwah dan Tajdid (QS Ali Imran: 104) 3. 3. 2. dan Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) Ruh Beragama & Makna Hidup 2. Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena pandangan hidupnya tentang Islam al-Ruju‟ ila al-Quran wa al-Sunnah 2. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30).28) b. IDEALISME HIDUP a. Muhammadiyah Gerakan Islam (QS Ali Imran: 104) untuk Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali Imran: 110) Pelaku Gerakan Muhammadiyah 3. Fungsi Hidup Ibadah (Ad-Dzariyat: 56) dan Kekhalifahan (Al-Baqarah: 30). Bermuhammadiyah harus berada dalam satu barisan yang solid/kokoh (Ash-Shaff: 4) dan tidak boleh bercerai-berai (Ali Imran: 103) 4. 4. 2. Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya menghadapi pelemahan ruh gerakan (internal) dan berbagai tantangan dari luar (eksternal) 5. 5. Fungsi Hidup Ibadah dan Kekhalifahan : . Muhammadiyah Gerakanku” Membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan Mengikat solidaritas kolektif yang kokoh Menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan Memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan Membela/menjaga keutuhan/eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan C. 6. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sistem keyakinan. SPIRIT / RUH BERMUHAMMADIYAH 1. (QS. Sistem Gerakan Muhammadiyah D. cita-cita. 3.

dan Mu‟amalat Dunyawiyah 4. PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH 1. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. G. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30) َّ َ ْ ‫فَؤَقِم وجهل ىِيدِّيه حىِيفا ً فِطسةَ َّللاِ اىَّتِي فَطَس اىىَّاس عيَيها الَ تَبديو ىِخيق َّللاِ ذىِل اىدِّيهُ اىقَيِّم وىَـنهَّ أَمثَس اىىَّاس الَ يَعيَمىن‬ َ َ َّ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). HAKIKAT MUHAMMADIYAH 1. 5.‫ََ ما خيَقتُ اىجهَّ واإلوس إِالَّ ىِيَعبُدُون‬ ْ َ ِ َ ِ ْ ْ َ َ ِ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Kepribadian. 4. Hidup manusia harus berdasar tauhid.a. Pedoman Hidup Islami. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. dan taat kepada Allah. 3. MUHAMMADIYAH melaksanakan Dakwah dan Tajdid melalui berbagai usaha MUHAMMADIYAH bergerak melaui Sistem Organisasi/Persyarikatan 4. dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat H. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. „Ibadah. (AlBaqarah/2: 30) c. MUHAMMADIYAH memiliki Keyakinan/Cita-cita Hidup.w. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. ibadah. Khittah. dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia & akhirat 2. MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH Substansi Ideologi 1. Ajaran Islam meliputi „Aqidah. E. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. MUHAMMADIYAH sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan Masyarakart Islam yang sebenar-benarnya 2. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. . 2. KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 1. (AdDzariyat /51:56) ً‫وإِذ قَاه زبُّل ىِيمالَئِنت إِوِّي جاعو فِي األَزض خيِيفَت‬ َ ِ ْ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ ٌ ِ َ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. d. larangan. Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) َ َْ ْ َ َ َ‫ومآ أَزسيىَاك إِالَّ زحمتً ىِّيعاىَميه‬ ِ َْ َ ْ َ Dan tiadalah Kami mengutus kamu. AD/ART. Akhlaq. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan menggunakan akal pikiran sesuai Ajaran Islam 3. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kpd kemanusiaan. 6. 3. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. (Itulah) agama yang lurus. Hidup manusia bermasyarakat. „Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad s. Paham Islam Murni dan Berkemajuan sehingga Islam menjadi Rahmatan lil-‟Alamin F. ISLAM sebagai Wahyu Allah ialah ajaran berupa perintah.

Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana I. undang-undang. 6. 5. 3. 7. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah 10. PERAN ‘AISYIYAH 1. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah Lapang dada. Amar ma‟ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan. Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan Spesifikasi/Revitalisasi program unggulan „Aisyiyah sebagai prioritas gerakan TK ABA Peningkatan & Pengembangan SDM kader perempuan Muhammadiyah Mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi gerakan Dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan Pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya K. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. 4. DAN (3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan Pribadi. dan Masyarakat 2. 6. 5. MISI DAN STRATEGI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH 1.2. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya 9. peraturan. 4. 3. Keluarga. dengan memegang teguh ajaran Islam Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Mengindahkan segala hukum. berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa J. Muhammadiyah tidak berpolitik-praktis. luas pandangan. 2. sesuai dengan ajaran Islam 8. kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridlai Allah SWT: “Baldantun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” 3. MISI Muhammadiyah (1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah (2) Menyebarluaskan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. MERAPATKAN BARISAN DALAM GERAKAN ًّ َ ِ ْ َ )٤ :‫اَِِ نَّ َّللاَ يُحب اىَّريْهَ يُقَتِيُىن فِي سبِييِه صف مَؤَوَّهُم بُىيَهٌ مسصىص (الصّف‬ ٌ ْ ُ َْ ْ ْ ِ ُّ ِ ْ . serta dasar dan falsafah negara yang sah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful