IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

agus arianto Tak Berkategori 5 Januari 2012

1.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Setiap organisasi tidak dapat dipisahkan dari pendirinya. Demikian pula Muhammadiyah. Ia tidak dapat dipisahkan dari K.H.A. Dahlan dalam mengambil keputusan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyahpada tahun 1912, itu dengan maksud agar gagasan dan pokok-pokok pikiran beliau dapat diwujudkan melalui Persyarikatan yang beliau dirikan itu. Beliau menyadari bahwa gagasan dan pokok-pokok pikiran itu tidak mungkin dapat diwujudkan oleh seorang secara sendiri-sendiri termasuk oleh beliau sendiri, tetapi harus oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan bekerja sama. Secara garis besar, pokok-pokok pikiran formal itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis pokok pikiran, yaitu pokok pikiran yang bersifat ideologis dan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis. Pokok-pokok pikiran yang dapat dikategorikan sebagai pokok pikiran yang bersifat ideologis, antara lain: Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Th. 1951), Kepribadian Muhammadiyah (1961), Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (Th. 1969) dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (Th. 2000). Sedangkan pokok-pokok pikiran yang bersifat strategis, adalah berupa Khittah Perjuangan Muhammadiyahyaitu Langkah Muhammadiyah Tahun 1938-1940, Khittah Muhammadiyah Tahun 1956-1959 (Khittah Palembang), Khittah Ponorogo (Th. 1969), Khittah Ujung Pandang (1971), Khittah Surabaya (Th. 1978) serta Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Rumusan Masalah 1.Bagaimana definisi dari ideologi Muhammadiyah itu sendiri? 2.Apa saja konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Apa saja hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya? 4.Bagaimana Solusi dan rencana pengembangannya?

Tujuan

1.Untuk mengetahui definisi dari ideologi Muhammadiyah 2.Untuk mengetahui konsep dan isi ideologi Muhammadiyah 3.Untuk mengetahui hambatan-hambatan ideologi Muhammadiyah dan bagaimana implementasinya 4. Untuk mengetahui solusi dan rencana pengembangan ideologi 1. PEMBAHASAN . DEFINISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Ilmu tentang ide-ide yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Kemudian berkembang menjadi sistem keyakinan dan sistem paham yang mengandung konsep, cara berfikir, cita-cita da strategi perjuangan mengenai kehidupan. Berarti, ideologi adalah suatu sistem paham tentang dunia dan berusaha untuk mengubah kehidupan berdasarkan sistem paham tersebut. Didalam idiologi terkandung aspek pandangan dunia (world view), teori maupun strategi perjuangan, dan strategi dalam memandang kehidupan dan melakukan perubahan-perubahan ke arah cita-cita sosial tertentu. Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah islam, maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta, sehingga tetapi memiliki watak terbuka. 1.Landasan Normatif Ideologi Muhammadiyah

dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. tentulah itu lebih baik bagi mereka. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. e) Pokok pikiran kelima: . beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. yaitu.  Kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 (tujuh) pokok pikiran/ prinsip/ pendirian. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. 1. merekalah orang-orang yang beruntung”. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (QS. di antara mereka ada yang beriman. Ali „Imran /3 :110)”  KONSEP DAN ISI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Muhammadiyah adalah suatu organisasi. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. dan beriman kepada Allah. Ali „Imran/3:104) Ma‟ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebagai sebuah ideologi. didunia dan akhirat”. Muqaddimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah Hakekat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah  Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakekatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. Isi ideologi Muhammadiyah. adalah wajib.(QS. a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. menyuruh kepada yang makruf. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. ber-Tuhan. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”. Sekiranya Ahli Kitab beriman. dan mencegah dari yang mungkar.

Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. bila dengan cara berorganisasi. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. 1. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. Ibadah dan Mu‟amalat Duniawiyat. serta sifat-sifat yang dimilikinya.Yunus Anis periode 1959-1962. Kepribadian Muhammadiyah ini muncul pada waktu kepemimpinan Bapak Kolonel H. Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakekat Muhammadiyah. duniawi dan ukhrawi.M. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Nuh.“ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. yaitu. yaitu. Akhlaq. sejak Nabi Adam. Aqidah.  1) 2) Kelompok Dua: Mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah. yaitu.  1) Kelompok Tiga: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia. Musa. kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia . Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spiritual. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliput bidang-bidang. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan. faham agama menurut Muhammadiyah dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangasa dan bernegara.5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok:  1) Kelompok Satu: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah dimuka bumi. 2) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rosul-Nya. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Ibrahim. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan: Al-qur‟an dan Sunnah Rasul. MATAN “Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah” terdiri dari 5 angka. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil.bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kepribadian Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam.

Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. (5). terjebak dalam kegiatan kelembagaan. (4) Hambatan programatik. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. (2) Hambatan struktural. Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. Kesimpulan 1. (4). Sudibyo Markus. dalam pelaksanaan fungsi khalifah.yang berfilsafat Pancasila. Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. organisasi terlalu besar. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah terkonsep dalam isi ideologi Muhammadiyah pada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu: . Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. yang mengandung proses (1). 2. rahmatan dan risalah. Dr. Muhammadiyah didirikan diatas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsipprinsip/ pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Karitatif. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). Takaful (modal sosial). Muhammadiyah adalah suatu organisasi. (3) Hambatan paradigmatik. (2). kurang berfokus pada pendekatan ummah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. “Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghaffur”.  HAMBATAN DAN IMPLEMENTASI Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. maka idiologi muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatik dan ekslusif secara taklid-buta. melahirkan “pulau-pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. Karena rujukan dasarnya adalah islam. Masyarakat yang beradab (civil society). untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu Negara yang adil makmur dan diridhai Allah AWT. 1. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. PENUTUP A. (3). Pemberdayaan. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber Alqur‟an dan As Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat utama yang diridhai Allah SWT. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama. III.  SOLUSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Menjadi “pengrajin” amal usaha.Dalam Muhammadiyah ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial-keagamaan. sehingga tetapi memiliki watak terbuka. Ketahanan sosial.

a) Pokok pikiran pertama: “ Hidup manusia harus berdasar Tauhid (meng-Esakan) Allah. dan akulturasi: mencyerap danmembagi). (4) Hambatan programatik. d) Pokok pikiran keempat: “ Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarbenarnya. (3) Hambatan paradigmatik. didunia dan akhirat”. (2) Hambatan struktural. adalah wajib. g) Pokok pikiran ketujuh: “ Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu. hambatan-hambatan yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah sekaligus dalam batang tubuh ideologi Muhammadiyah adalah (1) Hambatan kultural. organisasi terlalu besar. ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhai Allah. Sudibyo Markus. rahmatan dan risalah. beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah”. Dua prioritas Muhammadiyah dalam rangka pengembangan ideologi Muhammadiyah dengan tujuan akhir membumikan konsep masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah [1] Back to Basics – peningkatan kapasitas lokal/komunitas/akar rumput dan [2] Go International. e) Pokok pikiran kelima: “ Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Ketua PP Muhammadiyah 2005-2010. terjebak dalam kegiatan kelembagaan. ialah Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” 3. . Dalam konteks ini globalisasi justru memberikan kesempatan untuk menemukan kembali kesadaran ‟lokal‟ kita dan memungkinkan terjadinya hibridasi kebudayaan (akomodasi: menyerap. tarik menarik antara political disengagement dan civic engagement. Perlu diingat bahwa globalisasi merupakan jalan kembali ke kampung halaman. ber-Tuhan. dalam pelaksanaan fungsi khalifah. c) Pokok pikiran ketiga: “ Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang haqiqi. Keduanya berkaitan dengan peristiwa di tingkat global dengan akar rumput (out there phenomena dengan in here phenomena). melahirkan “pulau-pulau“ yang kurang tanggap terhadap lingkungannya. Menjadi “pengrajin” amal usaha. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaikbaiknya”. adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. f) Pokok pikiran keenam: “ Perjuangan mewujudkan pokok-pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil. kurang berfokus pada pendekatan ummah. Dr. hanyalah akan dapat berhasil bila dengan mengikuti jejak (ittiba) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW”. bila dengan cara berorganisasi. sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/ masyarakat”. 4. b) Pokok pikiran kedua: “ Hidup manusia itu bermasyarakat”.

. http://www. DAFTAR PUSTAKA Hambali. merekalah orang-orang yang beruntung.Namun ‘maju dan gembira’ merupakan frasa yang seharusnya tidak pupus dalam cara kerja ideologi Muhammadiyah.Menguatkan komitmen kepada kelompok yang tidak terlindungi (mustadl‟afin) dan yang lemah (dlu‟afa). dan beriman kepada Allah.2006. menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.Mengembangkan modal sosial (social capital). dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Karitatif. Yogyakarta: 174 hal. Takaful (modal sosial). (3).Di dunia Internasional Muhammadiyah dianggap sebagai pilar Islam Moderat dan tonggak demokrasi di Indonesia. di antara mereka ada yang beriman. (5). . IV. Ali „Imran: 104) Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.(QS. Pemberdayaan. (2). LANDASAN NORMATIF IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan.2011. Sekiranya Ahli Kitab beriman. (QS. yakni: . Saran Gerakan Muhammadiyah sejak awal berdirinya telah memiliki sebuah ideologi sesuai dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh semesta. sebagai kompensasi bagi hilangnya akses sumber daya alam dan meningkatkan kepercayaan „trust‟ dalam manajemen sumberdaya manusia. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. Suara Muhammadiyah. yang mengandung proses (1).34 PENEGUHAN IDEOLOGI MUHAMMADIYAH A. Muhammadiyah menjadi salah satu dari inisiator organisasi ini. Ketahanan sosial.id/index.Membangun solidaritas kolektif dan membangun kohesivitas secara terstruktur. dan mencegah dari yang mungkar.Sejarah Organisasi. cita-cita dan strategi perjuangan mengenai kehidupan. Isu bencana dalam community based disaster reduction management (CBDRM) merupakan bagian dari strategi makro Muhammadiyah sebagai Islamic Society/Civil Society yang bertumpu pada konsep surat Al-Ma‟un. Masyarakat yang beradab (civil society) B. . Anonim. . A. cara berfikir. Banyak yang ingin membantu dan bekerjasama.Mobilisasi sumber daya yang ada di Muhammadiyah untuk keluar dari dominasi kekuatan pasar global.or. tentulah itu lebih baik bagi mereka.php. Ali ‘Imran: 110) B. menyuruh kepada yang ma’ruf. Dalam konteks sekarang. IDEOLOGI Sistem paham yang mengandung konsep. . Di akses pada tanggal 05 Januari 2012 Pukul 15.Penyeimbang proses demokratisasi dan good governance. Ruh ideologi ini terartikulasi secara berbeda sesuai dengan perkembangan zaman guna menciptakan suasana kemajuan dan suasana ketentraman dalam arti”gembira”. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. salah satunya organisasi-organisasi yang tergabung dalam Humanitarian Forum Indonesia (HFI).mdmc. (4). maju dan gembira haruslah dimaknai dengan cara pandang baru.

dan Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) Ruh Beragama & Makna Hidup 2. 4. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30). 2. Kyai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena pandangan hidupnya tentang Islam al-Ruju‟ ila al-Quran wa al-Sunnah 2. KANDUNGAN/UNSUR IDEOLOGI 1. 6. Bermuhammadiyah harus berada dalam satu barisan yang solid/kokoh (Ash-Shaff: 4) dan tidak boleh bercerai-berai (Ali Imran: 103) 4. Muhammadiyah Gerakan Islam (QS Ali Imran: 104) untuk Mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Ali Imran: 110) Pelaku Gerakan Muhammadiyah 3. cita-cita. 2. tetapi berkasih sayang sesama mereka. Fungsi Hidup Ibadah dan Kekhalifahan : . 3. FUNGSI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH 1. Muhammadiyah dalam perjalanan sejarahnya menghadapi pelemahan ruh gerakan (internal) dan berbagai tantangan dari luar (eksternal) 5. SPIRIT / RUH BERMUHAMMADIYAH 1.28) b. Aktif Muhammadiyah harus memiliki idealisme hidup: Tujuan Hidup (Al-Fath: 29). (QS. Muhammadiyah Gerakanku” Membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan Mengikat solidaritas kolektif yang kokoh Menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan Memobilisasi anggota untuk mencapai tujuan Membela/menjaga keutuhan/eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan C. dan perjuangan Muhammadiyah 3. kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. KENAPA HARUS IDEOLOGI ??? 1. Muhammadiyah berdiri karena dorongan cita-cita dan perjuangan untuk pembaruan kehidupan umat Islam melalui gerakan Dakwah dan Tajdid (QS Ali Imran: 104) 3. IDEOLOGI MUHAMMADIYAH Sistem keyakinan.2.Al-Fath/49. Menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia (world-view) “Islam Agamaku. Paham Islam dalam Muhammadiyah Hakikat Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Misi dan Sistem Perjuangan Muhammadiyah 4. IDEALISME HIDUP a. 3. 5. Fungsi Hidup Ibadah (Ad-Dzariyat: 56) dan Kekhalifahan (Al-Baqarah: 30). Tujuan Hidup (Al-Fath/48: 29) َّ ِّ ْ َ ُ ِ َ َ ِ َ َّ ُ ُ َّ ٌ َّ َ ُّ ْ َّ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ِ ُ ْ ِ‫محمد زسىه َّللاِ واىَّريهَ معهُ أَشدَّآء عيَى اىنفَّاز زحمآء بَيىَهُم تَساهُم زمعا ً سجداً يَبتَغُىنَ فَضالً مهَ َّللا‬ ً‫وزضىاوا‬ َ ْ ِ َ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Sistem Gerakan Muhammadiyah D.

Kepribadian. 5. dan taat kepada Allah. Hidup manusia harus berdasar tauhid. MUHAMMADIYAH memiliki Keyakinan/Cita-cita Hidup. AD/ART. d. Pedoman Hidup (Ar-Rum: 30) َّ َ ْ ‫فَؤَقِم وجهل ىِيدِّيه حىِيفا ً فِطسةَ َّللاِ اىَّتِي فَطَس اىىَّاس عيَيها الَ تَبديو ىِخيق َّللاِ ذىِل اىدِّيهُ اىقَيِّم وىَـنهَّ أَمثَس اىىَّاس الَ يَعيَمىن‬ َ َ َّ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ُ ْ ِ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). 6. Menjalankan Misi Utama (Al-Anbiya: 107) َ َْ ْ َ َ َ‫ومآ أَزسيىَاك إِالَّ زحمتً ىِّيعاىَميه‬ ِ َْ َ ْ َ Dan tiadalah Kami mengutus kamu. Paham Islam Murni dan Berkemajuan sehingga Islam menjadi Rahmatan lil-‟Alamin F. 2. Pedoman Hidup Islami.‫ََ ما خيَقتُ اىجهَّ واإلوس إِالَّ ىِيَعبُدُون‬ ْ َ ِ َ ِ ْ ْ َ َ ِ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Hidup manusia bermasyarakat. MUQADDIMAH AD MUHAMMADIYAH Substansi Ideologi 1. Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.w. (AlBaqarah/2: 30) c.a. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 3. dan petunjuk untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia & akhirat 2. MUHAMMADIYAH melaksanakan Dakwah dan Tajdid melalui berbagai usaha MUHAMMADIYAH bergerak melaui Sistem Organisasi/Persyarikatan 4. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. E. Khittah. ibadah. (AdDzariyat /51:56) ً‫وإِذ قَاه زبُّل ىِيمالَئِنت إِوِّي جاعو فِي األَزض خيِيفَت‬ َ ِ ْ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ ٌ ِ َ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. G. dan prinsip-prinsip dasar Islam dalam gerakannya yang mengikat H. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. HAKIKAT MUHAMMADIYAH 1. „Ibadah. KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH 1. dan Mu‟amalat Dunyawiyah 4. Akhlaq. ISLAM sebagai Wahyu Allah ialah ajaran berupa perintah. „Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad s. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. PAHAM AGAMA DALAM MUHAMMADIYAH 1. MUHAMMADIYAH sebagai Gerakan Islam yang bertujuan mewujudkan Masyarakart Islam yang sebenar-benarnya 2. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. 3. larangan. Ajaran Islam meliputi „Aqidah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kpd kemanusiaan. . (Itulah) agama yang lurus. Bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih dengan menggunakan akal pikiran sesuai Ajaran Islam 3. 4.

Keluarga. 7. MISI DAN STRATEGI PERJUANGAN MUHAMMADIYAH 1. berjuang sebagai kekuatan moral untuk kemajuan bangsa J. 2. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah 10. 3. dengan memegang teguh ajaran Islam Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan Mengindahkan segala hukum. PERAN ‘AISYIYAH 1. sesuai dengan ajaran Islam 8. peraturan. 6. Muhammadiyah tidak berpolitik-praktis. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. 6. 4. 3. 4. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana I. MERAPATKAN BARISAN DALAM GERAKAN ًّ َ ِ ْ َ )٤ :‫اَِِ نَّ َّللاَ يُحب اىَّريْهَ يُقَتِيُىن فِي سبِييِه صف مَؤَوَّهُم بُىيَهٌ مسصىص (الصّف‬ ٌ ْ ُ َْ ْ ْ ِ ُّ ِ ْ .2. Amar ma‟ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan. luas pandangan. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah Lapang dada. kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridlai Allah SWT: “Baldantun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur” 3. Menjadi pilar strategis Muhammadiyah dalam gerakan perempuan Spesifikasi/Revitalisasi program unggulan „Aisyiyah sebagai prioritas gerakan TK ABA Peningkatan & Pengembangan SDM kader perempuan Muhammadiyah Mengintensifkan pembinaan ideologis sebagai bagian dari revitalisasi gerakan Dinamisasi pemikiran dan orientasi aksi gerakan Pelangsung gerakan Muhammadiyah sesuai bidang gerakannya K. 5. dan Masyarakat 2. serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya 9. undang-undang. MISI Muhammadiyah (1) Menegakan Tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan AsSunnah (2) Menyebarluaskan Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. DAN (3) Mewujudkan Islam dalam kehidupan Pribadi. 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful