Pengenalan 1.Secara umumnya, kebanyakan negara di dunia ini sedang mengalami pertambahan penduduk secarasemula jadi.

Apabila bilangan penduduk semakin meningkat, maka keperluan terhadap makanan jugabertambah. 2.Aktiviti penduduk dalam pelbagai bidang ekonomi dan sosial memberi kesan terhadap alam sekitar. 3.Perubahan penduduk telah mengakibatkan kesan positif dan eksan negatif terhadap penerokaansumber terutamanya sumber tanih, sumber hutan dan sumber air. Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber 1.Umumnya, keperluan terhadap makanan akan bertambah apabila berlakunya pertambahan pendudukdisesebuah negara. Oleh itu, penerokaan sumber tanih untuk dijadikan kawasan pertanian perlu dipertingkatkan. 2.Kawasan dataran dan delta sungai yang mempunyai tanih aluvium yang subur sesuai dijadikankawasan penanaman padi. Contohnya, Dataran Kedah-Perlis, Delta Kelantan, dan Dataran Terengganu. 3.Untuk menampung keperluan makanan bagi pertambahan penduduk, kemudahan pengairan yangdisediakan membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. 4.Penggunaan baja kimia, racun serangga, jentera moden dan benih yang bermutu tinggi dapatmeningkatkan hasil pengeluaran padi. 5.Di Malaysia, tanaman komersial (jualan) seperti kelapa sawit, getah dan koko diusahakan di kawasantanih laterit yang subur. Permintaan tinggi terhadap tanaman komersial seperti kelapa sawit, getah dan kokomenyebabkan kawasan tanih laterit di pedalaman giat dibangunkan untuk dijadikan kawasan penanamantanaman tersebut. 6.Sumber tanih juga dieksploitasi untuk kegiatan penanaman sayur-sayuran, buha-buahan dan bunga-bungaan seperti di Tanah Tinggi Cameron. 7.Penerokaan tanih untuk mendapatkan pasir dan lempung yang digunakan dalam pembuatan kaca danbarang barang tembikar serta pasu turut dijalankan. 8. Aktiviti perlombongan dijalankan untuk memperoleh mineral seperti bijih timah dan bijih besi yang turutmempelbagaikan industri pembuatan negara. 9.Penerokaan sumber tanih besar-besaran untuk memenuhi permintaan penduduk yang bertambahakan membawa kesan negatif terhadap sumber tanih. 10.Penggunaan tanih yang berterusan untuk menanam tanaman sejenis akan menyebabkan tanihtersebut menjadi tidak subur . 11.Penggunaan teknologi moden seperti baja kimia, racun serangga dan benih bermutu tinggi untukmenghasilkan tanaman yang banyak juga akan mencemarkan sumber alam. 12.Para petani yang membakar jerami padi untuk dijadikan baja organik akan mencemarkan udara danmeningkatkan suhu dunia.

Selain itu. 6. kawasan hutan juga amat penting kerana ia boleh dijadikan kawasan petempatan. sumber bekalan air negara juga akan terganggu kerana kawasan tadahansemakin terjejas dan berkurangan. merbau dan lain-lain lagi.13. 11.Penerokaan hutan secara besar-besaran akan mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan penduduk. Sungai menjadi semakin cetek danmudah berlaku banjir . 10. menjadikan perabotdan sebagainya.cengal. 3. 5. Ini kerana hutanmenghasilkan kayu yang sesuai untuk penggunaan penduduk seperti mendirikan rumah. 4.Tanah yang beracun mengandungi bahan beracun dihanyutkan ke sungai atau tali air yang seterusnyamengancam kehidupan akuatik dan tumbuhan di situ.Selain itu.Tanih yang terhakis akan mengalir ke sungai dan mendap di dasar sungai.Penebangan hutan yang luas akan mendedahkan tanah kepada air hujan seterusnya mengalami hakisan air larian permukaan yang giat. 7. menjana kuasa hidroelektrik.Hutan-hutan di Malaysia dapat menghasilkan kayu-kayan yang keras dan bermutu tinggi seperti meranti. kegunaan domestik.Semua benda hidup termasuk manusia memerlukan air untuk terus hidup.Kegiatan pertanian pindah yang menerokai hutan untuk pertanian akan membakar pokok-pokok hutan. HUTAN 1. perindustrian dan pertanian. Pertambahan pendudukmengakibatkan lebih banyak sumber air diperlukan untuk kegunaan domestik. . 8. 9. AIR 1.Pembukaan hutan untuk membina empangan hidroelektrik bagi menampung permintaan penduduk yangbertambah telah menyebabkan hutan yang luas musnah dan ditenggelami air.Di Malaysia.Penerokaan hutan bertambah kerana penambahan penduduk di sesuatu kawasan. pembinaan empangan merentasi sungai bertujuan untuk mendapatkan air bagi mengairi kawasantanaman. 2.Penebangan hutan juga akan memusnahkan flora dan fauna yang hidup di dalam hutan itu. 2.Hutan amat berguna kepada penduduk kerana ia boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan melalui kegiatan pembalakan. bandar dan jugauntuk membina jaringan pengangkutan.Kegiatan ini boleh mencemarkan udara dan menyebabkan kepupusan flora dan fauna hutan yang istimewa.

Untuk mengatasi masalah kekurangan tanah pinggir laut di Malaysia telah ditambak. TANIH 1.Selain itu.Untuk Empangan Kenyir.Penggunaan tanih untuk pertanian akan menyebabkan tanih hilang kesuburan.Pembuangan sisa-sisa domestik dari kilang-kilang ke dalam sungai pula telah mencemarkan sungai . 3.Kawasan paya pula dapat ditebus guna untuk menanam padi. 4. Malaysia. 5.Empangan Durian Tunggal dan Empangan Klang Gate dibina bagi membekalkan air untuk kegunaandomestik. 2. 3.dan mengawal banjir.pencemaran air yang terlalu terhadap Sungai Klang Selangor dan Sungai Juru di Pulau Pinang. kawasan-kawasan .Penerokaan sumber alam semula jadi terpaksa dilakukan untuk memenuhi pertambahan penduduk yangsemakin ramai di dunia. 9. 11. kedai dan Pangkalan Kontena ButterworthUtara. Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang 1. 6. Tasik Kenyir yang terletak di Empangan Kenyir telah dijadikan pusat pelancongan terkenal dinegara kita.Pemusnahan hutan juga telah mengakibatkan negara kita kehilangan sumber kayu balak yang bernilai danmemusnahkan kawasan tadahan air.Kawasan terbiar seperti bekas lombong boleh digunakan untuk menanam sayur sayuran dan buah-buahan.Kawasan pertanian dapat diperluaskan lagi dengan M enebus guna kawasan terbiar dan kawasan paya. 7. 5. 6. Misalnya.Pembinaan empangan untuk memenuhi permintaan penduduk juga akan menyebabkan kesan negatif terhadap sumber air.2.Pembinaan empangan telah memusnahkan hutan dan tempat tinggal orang asli di sekitarnya.Manakala Empangan Muda pula dibina khas untuk mengairi kawasan penanaman padi di kawasan sekitar Sungai Muda di Kedah bagi membantu meningkatkan pengeluaran padi. Empangan Chenderoh. 10. Bekalan air juga disalurkan ke kilang-kilang.Walau bagaimana pun. tetapi kegiatan penerokaan sumber perlu dilakukan dengan terancang. Bandar Hilir Melaka dan Seberang Perai ditambak untuk mendirikan hotel. Selain itu. Empangan Batang Ai dan Empangan Tenom Perigi puladibina khas bagi menjana kuasa hidroelektrik kepada penduduk di sekitarnya. terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan -kesannegatif penerokaan sumber terhadap alam sekitar. 8. Contohnya. Langkah yang paling berkesanialah menambahkan baja kepada tanih.Seterusnya Empangan Temenggor dibina bagi menjana kuasa hidroelektrik di samping mengawal banjir dikawasan sekitarnya.menjadi kawasan petempatan dan tempat pelancongan.4.

Inidapat menjimat tempat untuk bercucuk tanam.4. 7.5.6. tanaman secara hidroponik dapat dijalankan dirumah atau di kebun.Kerajaan juga mengambil langkah mengawal kualiti air sungai dengan memeriksa. Contohnya penanaman pokok jatidi Mata Air.8.2.Di Malaysia.cerun bukit juga dapat ditereskan untuk menanam sayur-sayuran dan teh. mengkaji membersihkandan mengawasi sungai supaya tidak dicemar. Melaksanakan rawatan silvikultur supaya pokok-pokok cepat matang dan mengawal mutupengeluaran kayu balak. Hasil pertanian dapat ditingkatkan dan dipercepatkan melalui penggunaan teknik pertanian moden sepertimenggunakan benih bermutu tinggi.2.1 0 .Penguatkuasaan Undang-undang Perhutanan Negara (Pindaan 1993) dan Enakmen Industri BerasaskanKayu (1985) diwujudkan untuk mengawal aktiviti pembalakan haram. Melindungi kawasan tadahan hujan untuk menjamin bekalan air yang mencukupi. Perlis. Pahang.Pusat Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) diwujudkan untuk melindungi flora danfauna. M e n g h a d k a n p e n g e l u a r a n l e s e n p e m b a l a k a n .3. Pusat Perlindungan Orang Utan di Semenggoh(Sarawak) dan Sepilok (Sabah). 11. m a s a pembalakan dan pemberian konsesi hutan. 7. Mengadakan kempen 'Cintai Sungai KIta' setiap tahun untuk menyedarkan masyarakat tentangkepentingan menjaga kebersihan sungai dan menggalakkan mereka menjaga sungai dengan tidak membuangsampah sarap ke dalamnya. Pokok-pokok yang ditebang akan digantikan dengan pokok baru melalui penanaman semula untukmenjamin keberterusan bekalan pada masa depan. dan sesenduk dikawasan ladang hutan. Untuk mengatasi permintaan penduduk yang semakin ramai. dan racun serangga.Menanam spesies pokok yang cepat tumbuh dan bernilai tinggi seperti akasia. yamane. Mewartakan hutan simpan kekal dan tanam negara untuk mengekalkan kawasan tadahan dankawasan hutan.Menguatkuasakan . penubuhan ladang hutan secara komersial turut dilaksanakan. Mengusahakan ladang hutan secara besar-besaran untuk membekalkan bekalan kayu kepada sektor perindustrian. 3. Rancangan pertanian kekal diperkenalkan kepada orang Asli untuk mengurangkan aktiviti pertanian pindah. HUTAN 1. 8. 4. Melalui ini kerajaanMalaysia telah mengenal pasti beberapa kawasan tadahan tertentu untuk menjamin keberterusan bekalan air.Pokok-pokok yang berkualiti tinggi diberi peluang untuk tumbuh dan yang lain akan dihapuskan.Menjalankan penebangan terpiliih . baja kimia. AIR 1. Misalnya. batai. Misalnya di Bukit Tinggi. iaitu hanya pokok yang cukup matang dan saiz mencukupi sahajaditebang.9.

Kebocoran paip akan mengotor dan membazirkan air .6. Sistem rawatan air kumbahan yang sempurna wajib disalurkan ke sungai ditapis terlebih dahulu. 5.Tindakan pemeriksaan saluran paip air bawah tanah perlu sentiasa dijalankan untuk mencegah berlakunyakebocoran paip.undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Pindaan 1996) bagi mengawalpencemaran sungai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful