Pengenalan 1.Secara umumnya, kebanyakan negara di dunia ini sedang mengalami pertambahan penduduk secarasemula jadi.

Apabila bilangan penduduk semakin meningkat, maka keperluan terhadap makanan jugabertambah. 2.Aktiviti penduduk dalam pelbagai bidang ekonomi dan sosial memberi kesan terhadap alam sekitar. 3.Perubahan penduduk telah mengakibatkan kesan positif dan eksan negatif terhadap penerokaansumber terutamanya sumber tanih, sumber hutan dan sumber air. Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber 1.Umumnya, keperluan terhadap makanan akan bertambah apabila berlakunya pertambahan pendudukdisesebuah negara. Oleh itu, penerokaan sumber tanih untuk dijadikan kawasan pertanian perlu dipertingkatkan. 2.Kawasan dataran dan delta sungai yang mempunyai tanih aluvium yang subur sesuai dijadikankawasan penanaman padi. Contohnya, Dataran Kedah-Perlis, Delta Kelantan, dan Dataran Terengganu. 3.Untuk menampung keperluan makanan bagi pertambahan penduduk, kemudahan pengairan yangdisediakan membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. 4.Penggunaan baja kimia, racun serangga, jentera moden dan benih yang bermutu tinggi dapatmeningkatkan hasil pengeluaran padi. 5.Di Malaysia, tanaman komersial (jualan) seperti kelapa sawit, getah dan koko diusahakan di kawasantanih laterit yang subur. Permintaan tinggi terhadap tanaman komersial seperti kelapa sawit, getah dan kokomenyebabkan kawasan tanih laterit di pedalaman giat dibangunkan untuk dijadikan kawasan penanamantanaman tersebut. 6.Sumber tanih juga dieksploitasi untuk kegiatan penanaman sayur-sayuran, buha-buahan dan bunga-bungaan seperti di Tanah Tinggi Cameron. 7.Penerokaan tanih untuk mendapatkan pasir dan lempung yang digunakan dalam pembuatan kaca danbarang barang tembikar serta pasu turut dijalankan. 8. Aktiviti perlombongan dijalankan untuk memperoleh mineral seperti bijih timah dan bijih besi yang turutmempelbagaikan industri pembuatan negara. 9.Penerokaan sumber tanih besar-besaran untuk memenuhi permintaan penduduk yang bertambahakan membawa kesan negatif terhadap sumber tanih. 10.Penggunaan tanih yang berterusan untuk menanam tanaman sejenis akan menyebabkan tanihtersebut menjadi tidak subur . 11.Penggunaan teknologi moden seperti baja kimia, racun serangga dan benih bermutu tinggi untukmenghasilkan tanaman yang banyak juga akan mencemarkan sumber alam. 12.Para petani yang membakar jerami padi untuk dijadikan baja organik akan mencemarkan udara danmeningkatkan suhu dunia.

pembinaan empangan merentasi sungai bertujuan untuk mendapatkan air bagi mengairi kawasantanaman.cengal. menjadikan perabotdan sebagainya. 4.Pembukaan hutan untuk membina empangan hidroelektrik bagi menampung permintaan penduduk yangbertambah telah menyebabkan hutan yang luas musnah dan ditenggelami air.Penerokaan hutan bertambah kerana penambahan penduduk di sesuatu kawasan.Hutan amat berguna kepada penduduk kerana ia boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan melalui kegiatan pembalakan.Tanah yang beracun mengandungi bahan beracun dihanyutkan ke sungai atau tali air yang seterusnyamengancam kehidupan akuatik dan tumbuhan di situ.Semua benda hidup termasuk manusia memerlukan air untuk terus hidup. bandar dan jugauntuk membina jaringan pengangkutan. AIR 1. Ini kerana hutanmenghasilkan kayu yang sesuai untuk penggunaan penduduk seperti mendirikan rumah. 9. merbau dan lain-lain lagi. kegunaan domestik. 7.Penerokaan hutan secara besar-besaran akan mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan penduduk.Penebangan hutan yang luas akan mendedahkan tanah kepada air hujan seterusnya mengalami hakisan air larian permukaan yang giat. HUTAN 1. perindustrian dan pertanian.Di Malaysia. 3. Sungai menjadi semakin cetek danmudah berlaku banjir .Kegiatan pertanian pindah yang menerokai hutan untuk pertanian akan membakar pokok-pokok hutan. 2. menjana kuasa hidroelektrik.Tanih yang terhakis akan mengalir ke sungai dan mendap di dasar sungai.Selain itu. 8. 10. kawasan hutan juga amat penting kerana ia boleh dijadikan kawasan petempatan.Hutan-hutan di Malaysia dapat menghasilkan kayu-kayan yang keras dan bermutu tinggi seperti meranti. 11. sumber bekalan air negara juga akan terganggu kerana kawasan tadahansemakin terjejas dan berkurangan. Pertambahan pendudukmengakibatkan lebih banyak sumber air diperlukan untuk kegunaan domestik. . 2.13.Kegiatan ini boleh mencemarkan udara dan menyebabkan kepupusan flora dan fauna hutan yang istimewa.Selain itu. 6. 5.Penebangan hutan juga akan memusnahkan flora dan fauna yang hidup di dalam hutan itu.

Penggunaan tanih untuk pertanian akan menyebabkan tanih hilang kesuburan. 5. Empangan Batang Ai dan Empangan Tenom Perigi puladibina khas bagi menjana kuasa hidroelektrik kepada penduduk di sekitarnya. 9. TANIH 1.Manakala Empangan Muda pula dibina khas untuk mengairi kawasan penanaman padi di kawasan sekitar Sungai Muda di Kedah bagi membantu meningkatkan pengeluaran padi. 10. kedai dan Pangkalan Kontena ButterworthUtara. 7. Tasik Kenyir yang terletak di Empangan Kenyir telah dijadikan pusat pelancongan terkenal dinegara kita. Bekalan air juga disalurkan ke kilang-kilang.Pembuangan sisa-sisa domestik dari kilang-kilang ke dalam sungai pula telah mencemarkan sungai .dan mengawal banjir. terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan -kesannegatif penerokaan sumber terhadap alam sekitar.Kawasan paya pula dapat ditebus guna untuk menanam padi. 4.pencemaran air yang terlalu terhadap Sungai Klang Selangor dan Sungai Juru di Pulau Pinang.Untuk Empangan Kenyir. 8. Empangan Chenderoh. 11. kawasan-kawasan . 2.Selain itu. 5.4. Selain itu. Misalnya. Malaysia.menjadi kawasan petempatan dan tempat pelancongan. tetapi kegiatan penerokaan sumber perlu dilakukan dengan terancang.Pembinaan empangan telah memusnahkan hutan dan tempat tinggal orang asli di sekitarnya.Walau bagaimana pun.Pemusnahan hutan juga telah mengakibatkan negara kita kehilangan sumber kayu balak yang bernilai danmemusnahkan kawasan tadahan air.Kawasan pertanian dapat diperluaskan lagi dengan M enebus guna kawasan terbiar dan kawasan paya.Untuk mengatasi masalah kekurangan tanah pinggir laut di Malaysia telah ditambak. 3. Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang 1. Langkah yang paling berkesanialah menambahkan baja kepada tanih.Pembinaan empangan untuk memenuhi permintaan penduduk juga akan menyebabkan kesan negatif terhadap sumber air.Seterusnya Empangan Temenggor dibina bagi menjana kuasa hidroelektrik di samping mengawal banjir dikawasan sekitarnya. 3.Empangan Durian Tunggal dan Empangan Klang Gate dibina bagi membekalkan air untuk kegunaandomestik. 6.Penerokaan sumber alam semula jadi terpaksa dilakukan untuk memenuhi pertambahan penduduk yangsemakin ramai di dunia. Contohnya.2.Kawasan terbiar seperti bekas lombong boleh digunakan untuk menanam sayur sayuran dan buah-buahan. Bandar Hilir Melaka dan Seberang Perai ditambak untuk mendirikan hotel. 6.

Pokok-pokok yang ditebang akan digantikan dengan pokok baru melalui penanaman semula untukmenjamin keberterusan bekalan pada masa depan.6. AIR 1. Perlis. Mewartakan hutan simpan kekal dan tanam negara untuk mengekalkan kawasan tadahan dankawasan hutan. Melindungi kawasan tadahan hujan untuk menjamin bekalan air yang mencukupi. Mengadakan kempen 'Cintai Sungai KIta' setiap tahun untuk menyedarkan masyarakat tentangkepentingan menjaga kebersihan sungai dan menggalakkan mereka menjaga sungai dengan tidak membuangsampah sarap ke dalamnya. 11.Menguatkuasakan .cerun bukit juga dapat ditereskan untuk menanam sayur-sayuran dan teh. Mengusahakan ladang hutan secara besar-besaran untuk membekalkan bekalan kayu kepada sektor perindustrian. Misalnya. dan racun serangga. Hasil pertanian dapat ditingkatkan dan dipercepatkan melalui penggunaan teknik pertanian moden sepertimenggunakan benih bermutu tinggi. Inidapat menjimat tempat untuk bercucuk tanam. Rancangan pertanian kekal diperkenalkan kepada orang Asli untuk mengurangkan aktiviti pertanian pindah. tanaman secara hidroponik dapat dijalankan dirumah atau di kebun.Penguatkuasaan Undang-undang Perhutanan Negara (Pindaan 1993) dan Enakmen Industri BerasaskanKayu (1985) diwujudkan untuk mengawal aktiviti pembalakan haram. Melaksanakan rawatan silvikultur supaya pokok-pokok cepat matang dan mengawal mutupengeluaran kayu balak. 3.Menjalankan penebangan terpiliih .Kerajaan juga mengambil langkah mengawal kualiti air sungai dengan memeriksa. iaitu hanya pokok yang cukup matang dan saiz mencukupi sahajaditebang.Pokok-pokok yang berkualiti tinggi diberi peluang untuk tumbuh dan yang lain akan dihapuskan. 7. 7. HUTAN 1. 8. baja kimia. 4. yamane.2.Pusat Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) diwujudkan untuk melindungi flora danfauna. mengkaji membersihkandan mengawasi sungai supaya tidak dicemar.1 0 . M e n g h a d k a n p e n g e l u a r a n l e s e n p e m b a l a k a n .Di Malaysia. Pusat Perlindungan Orang Utan di Semenggoh(Sarawak) dan Sepilok (Sabah). penubuhan ladang hutan secara komersial turut dilaksanakan. dan sesenduk dikawasan ladang hutan. Melalui ini kerajaanMalaysia telah mengenal pasti beberapa kawasan tadahan tertentu untuk menjamin keberterusan bekalan air. Pahang. Misalnya di Bukit Tinggi.9. Untuk mengatasi permintaan penduduk yang semakin ramai. m a s a pembalakan dan pemberian konsesi hutan.5. Contohnya penanaman pokok jatidi Mata Air.3.Menanam spesies pokok yang cepat tumbuh dan bernilai tinggi seperti akasia.8.4.2. batai.

undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Pindaan 1996) bagi mengawalpencemaran sungai. Sistem rawatan air kumbahan yang sempurna wajib disalurkan ke sungai ditapis terlebih dahulu.6. Kebocoran paip akan mengotor dan membazirkan air . 5.Tindakan pemeriksaan saluran paip air bawah tanah perlu sentiasa dijalankan untuk mencegah berlakunyakebocoran paip.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful