MISI NABI MUHAMMAD SAW DAN DAKWAH DI MADINAH

Nama Yasmien Kelas

: Belqis

: VII C

No. Absen: 09 (Sembilan)

No. Absen: 09 (Sembilan)

2.2   1. dengan cara beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.1 LATAR BELAKANG Dakwah merupakan jalan menuju Islam. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .4 MANFAAT Hasil makalah ini diharapkan: Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dasar untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan budi pekerti Rasulullah dalam menjalani realita kehidupan. secara proaktif budi pekerti Rasulullah patut untuk diteladani dan dijadikan referensi bagi para sahabat serta umat Islam pada umumnya.BAB I PENDAHULUAN 1. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Qur'an : QS.Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka.3 RUMUSAN MASALAH Bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Misi apa saja yg dijalankan Rasulullah SAW ? TUJUAN PEMBUATAN Berdasar gambaran permasalahan di atas dapatlah dikemukakan bahwa tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Al-Imran (3): 19 "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Islam adalah agama yang mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan manusia guna memperoleh ridha dari Allah SWT. Untuk mendapatkan kejelasan tentang perjalanan dakwah Islamiyah Rasulullah periode Mekah. 1." Dakwah merupakan jalan menuju Islam maksudnya adalah panggilan dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw untuk umat manusia agar menganut ajaran Islam (agama). 1. Untuk lebih mengetahui tentang misi-misi rasulullah SAW. Bersikap sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta akhlak islamiyah.

Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Saya sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jau dari sempurna. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama empat belas abad lebih menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti. kepada dosen pembimbing saya meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah saya di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Dalam penyusunan tugas atau materi ini. dorongan. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. ekonomi dan budaya.Kata Pengantar Segala puji hanya milik Allah SWT. baik itu menyangkut ajaran dan pemikiran keagamaan maupun realitas sosial. yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi. sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Untuk itu. dan berita. referensi. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang kaitan misi kerasulan nabi Muhammad SAW dan dakwah di Madinah. dan bimbingan orang tua. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. Agama sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang. tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. politik. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis TTD Belqis Yasmien MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar.

ِ‫فى االٍر. maka bertawakallah kepada Allah. Karena itu Nabi Saw. Ali Imran: 3:159] 3.Para penulis sejarah Nabi besar ini menuturkan : 1. [Q. mohonkanlah ampun bagi mereka. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) supaya kamu mengeluarkan (membebaskan) manusia dari dunia yang gelap (sistem penindasan/tirani) menuju kehidupan dunia yang bercahaya (Pencerahan) dengan izin Tuhan mereka. Karena itu maafkanlah mereka. Allah mengatakan: ٌ‫فثَا رحَة ٍِ هللا ىْث ىهٌ. bukan juga orang yang suka berkata-kata kasar dan kotor. Ibrahim: 14:1] 2. إُ هللا يحة اىَحىميي‬ “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Allah berfirman: ِ‫وٍا ارسيْاك اال رحَة ىيعاىَي‬ “Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menyebarkan Rahmat (Kasih Sayang). محاب اّزىْآ اىيل ىحخرج اىْاس ٍِ اىظيَات اىى اىْىر تاذُ رتهٌ اىى صراط اىعزيز اىحَيد‬ “Alif. mengatakan: ‫اّى ال أتعث ىعاّا وال فاحشا وإَّا تعثث رحَة‬ MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN “Aku tidak diutus sebagai orang yang suka mengutuk. Menyebarkan Kasih Sayang. Laam Raa. Membebaskan Manusia dari Sistem Penindasan (tirani). Allah berfirman: ‫اىَر . (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji” [Q. وإذا عزٍث فحىمو عيى هللا.BAB II PEMBAHASAN Allah mengutusnya untuk suatu misi kemanusiaan yang agung. وىى مْث فظا غييظ اىقية الّفضىا ٍِ حىىل فاعف عْهٌ واسحغفرىهٌ وشاوره‬ .S. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Mengampuni dan Memaafkan . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad.S. Tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat (Kasih sayang). Dalam firman-Nya yang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. ketika ditanya orang. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Ketika beliau dan sahabat-sahabatnya memasuki dan menginjakkan kakinya kembali di kota Makkah. dia suka mengunjungi kerabat dekatnya tanpa melebihkan mereka dari orang-orang yang lain.S. mereka menjawab: “engkau orang yang mulia putra orang yang mulia”. Lalu Nabi mengutip katakata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah berusaha secara konspiratif membinasakannya. kalian sekarang bebas”. [Q. Alangkah besarnya jiwa ini. meski berada di tempat yang jauh. Jiwa yang telah menjauhi segala perasaan duniawi. “Bila ada orang yang meninggal dunia dia mengiring jenazahnya. dia menjawab singkat: ”Kana Khuluquhu al-Qur‟an”. jiwa yang telah melampaui segala kebesaran. (Budinya sebagaimana yang diajarkan al-Qur‟an). dan bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa”. Akhlak Nabi: Al-Qur‟an menegaskan : Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berjalan di atas budi pekerti yang agung”. penulis Hayat Muhammad. 20 Ramadan 8 H. mengatakan: “Lihatlah betapa indahnya pengampunan itu ketika ia mampu. suaminya. jika ada orang yang sakit dia menengoknya.S. Dengan wajah yang pucat dan bibir yang gemetar. dia tidak pernah bertindak kasar kepada siapapun dan memaafkan orang yang meminta maaf. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN ٌ‫واّل ىعيى خيق عظي‬ . melampai segala rasa dengki dan dendam di hati. Nabi Saw adalah orang yang banyak senyum. berbuat baik kepada orang yang tidak baik (Ahl al Syarr). merasa cemas dan ketakutan. dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. dia sering duduk bersama-sama orangorang fakir dan mengambilkan untuk mereka makanan dengan tangannya sendiri. orang-orang kafir yang dulu memusuhi dan memerangi beliau. kira-kira apa yang akan kami lakukan terhadap kalian”?. ِ‫قاه ال جثرية عيينٌ اىيىً يغفر هللا ىنٌ وهى ارحٌ اىراحَي‬ “Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. dia menghormati orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Para penulis sejarah Nabi mengungkapkan beberapa keluhuran pribadi Nabi. isteri tercintanya ditanya mengenai akhlak Nabi." [Q. Dia bukan seorang tiran. Nabi dengan tenang mengatakan kepada mereka: “Menurut kalian. jiwa yang telah mencapai segala yang di atas kemampuan insani…”. Al-Qalam. Nabi secara spontan mengatakan : “Idzhabu Fa Antum Thulaqa” (Pergilah kalian ke mana kalian suka. mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu). Yusuf: 12:92] Mengomentari peristiwa ini Husain Haekal. 68:4] Ketika Siti Aisyah. “Nabi bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia.

Misi Nabi Muhammad SAW untuk Rahmat Bagi Alam Semesta. (HR. melainkan memaafkannya dan mengulurkan tangannya (bersalaman). akan tetapi untuk segenap makhluk di persada bumi ini. Nabi selalu berzikir (mengingat Allah) baik ketika berdiri maupun ketika duduk.dia mengulurkan tangannya lebih dahulu. Rasulullah Muhammad SAW telah mencerminkan sikap kasih sayang (rahmat)nya terhadap anak-anak. tetapi tanpa berlebihan. dia tidak mengenakan pakaian melebihi pakaian pembantunya. beliau duduk di tempat mana saja yang kosong. Abu Dawud dan Bukhari) MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN Menurut arti bahasa. Dari sekian jumlah nabi dan rasul Allah yang telah dinobatkan oleh-Nya sebagai pembawa Rahmatan Lil „aalamiin untuk menjadi rahmat seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad saw. Bila datang kepada hamba-sahayanya. pembawa rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Anbiya‟ ayat 107 yang artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (hai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. Bila ada orang yang mencacimaki orang lain. beliau menunjukkan kasih sayangnya dengan membela nasib mereka dari tindakan kesewenang-wenangan serta penghisapan dengan memberikan hak-hak mereka. Nabi tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan serupa. Nabi Muhammad saw. . bukan untuk orang Arab saja dan tidak pula untuk kaum muslimin saja. menegakkan dasar-dasar keadilan dan lain sebagainya. dia mengucapkan salam lebih dahulu. dia mengajaknya berdiri dan membantu keperluannya. Jika ada orang yang duduk menunggunya ketika sedang shalat. Jika bertemu orang. Dalam sebuah haditsnya Rasulullah telah menyatakan sendiri: “Tidaklah termasuk golongan umat kamu orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua dan orangorang yang tidak kasih sayang kepada anak-anak”. bahwa rahmat itu berasal dan kata rahima yang berarti kasih sayang. Nabi mengatakan: “tolong tinggalkan cara seperti itu”. terhadap orangorang tua. dia mempersingkat shalatnya lalu menemuinya sambil mengatakan: apakah ada yang bisa aku bantu?. Terhadap orang-orang yang lemah ekonominya atau lemah keadaan sosialnya.kadang-kadang tertawa. Ketika dia masuk dalam suatu majlis. dia tidak pernah mencaci siapapun dan tidak pernah merendahkan dan memukul perempuan dan pembantunya. Adapun yang dimaksud dengan istilah syar‟iyyah ialah: kasih sayang (karunia) Allah yang dilimpahkan-Nya kepada semua makhluk-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari. laki-laki atau perempuan. Bila bertemu temannya. rakyat bawahan. dengan mencintai dan menyantuni mereka.

Gambaran masyarakat (umat) yang marhamah itu telah dilukiskan ialah sebagai berikut: Orang-orang yang besar menyayangi orang-orang yang kecil. (HR. tolong menolong dan lain sebagainya.Dalam hadits lain. orang-orang yang kecil menghormati (menghargai) orang-orang yang besar. seluruh dunia dalam firman-Nya: “Dan Kami tidak mengutus kamu (hai Muhammad) Dan sabdanya lagi. jauh lebih harmonis dari masyarakat yang sosialistis. Sabda beliau: “Orang-orang yang pengasih pasti dikasihi oleh Pengasth (Allah). bersifat universal. Ahmad. dengan tegas beliau menyatakan: “Sesungguhnya Allah telah melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. (QS. Tirmidzi dan Hakim). Tapi tugas saya adalah untuk menjadi rahmat”. yang tidak membahayakan bagi umat Islam itu sendiri. orang-orang yang kaya melapangkan (membantu) kepada orang-orang yang miskin. Ahmad dan Thabrani). Semua itu hidup dalam suasana kasih mengasihi dan saling memberikan bahagia dan kebaikan dalam kehidupan. Orang-orang yang sedang diadili memandang si Hakim sebagai rahmat. Kasihilah orang-orang yang ada di atas bumi ini. (HR. Namun beliau memberikan suatu jawaban: “Sesunggulmya aku (Muhammad) di utus bukanlah untuk mengutuk. yang mencakup dan merambah ke seluruh alam jagat. Abu Dawud. Dengan kasih sayang itulah dapatlah dibangun satu masyarakat marhamah. menyatu dengan pasir sehingga terciptalah suatu bangunan yang kokoh. niscaya kamu akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di langit”. yaitu kehidupan masyarakat yang diwarai dengan semangat kasih mengasihi. (HR. Allah telah menyatakan bahwa tugas kerasulan Muhammad itu adalah seluruh umat manusia. Sikap kasih sayang ini tidak hanya beliau terapkan kepada kawan-kawan (kaum muslimin saja). Muslim) mengutus saya ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dan menjadi hidayah untuk orang-orang yang bertaqwa”. maka pada saat yang genting itu para sahabat memohon kepada Rasulullah agar beliau memohonkan doa kehadirat Allah agar orang-orang yang maksiat dan membangkang itu dihancurkan/dibinasakan dari persada bumi ini. Rasulullah SAW dalam menata dan membina masyarakat (umatnya) beliau selalu menomer satukan sikap kasih sayang ini. tentu saja dalam bätas-batas tertentu. beliau telah menyatakan bahwa seseorang yang senantiasa menunjukkan kasih sayang terhadap sesama makhluk. akan tetapi terhadap lawanpun beliau senantiasa menunjukkan sikap kasih sayangnya. cinta mencintai. orang-orang yang pintar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bodoh. Dapat diumpamakan bahwa sifat kasih sayang (rahmat) itu laksana semen yang merekat. Ketika kaum muslimin pada suatu saat telah mendapat rintangan dahsyat yang didalangi oleh kaum musyrikin. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. laksana pandangan seorang yang sedang sakit terhadap dokter dan lain-lain sebagainya. Saba‟: 28) MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . niscayalah sang pencipta langit dan bumi akan menaruh kasih sayang-Nya terhadap orang tersebut.

adalah sebagai seorang guru dan pelindung. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 44: “Dan Kami turunkan kepadamu (Al Quran) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka dapat berfikir”. maka MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN Rasulullah Muhammad saw. Rasulullah Muhammad saw. supaya kamu (dapat) mengadili antara manusia dengan apa yang diwahyukan Alla kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang karena (membela) orang-orang yang khianat “. dalam Al Qur‟an surat Al Anfaal ayat 20: “Hai orang-orang yang beniman taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya (yakni kepada Nabi Muhammad) dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya. sebagai nabi akhir zaman yang tidak ada nabi sesudah beliau. dalam Al Qur‟an surat Al Hadid ayat 7: . adalah sebagai komentator isi kandungan Al Qur‟an . Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dan hartamu yang telah dikaruniakan Allah kepadamu menguasainya. adalah sebagai pemegang undang-undang. “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dan golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. yang sekaligus merupakan Rahmatan Lil „Aalamiin (rahmat bagi semesta alam). Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. Rasulullah Muhammad saw. Maka orang-orang yang beriman yang menafkahkan sebagian hartanya itu akan memperoleh pahala yang besar”. membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah”. sedang kamu mendengar (perintah-perintahNya)“. Akan tetapi tugas dan misi yang dibawa oleh Rasulullah saw.Para Rasul sebelum Nabi Muhammad hanyalah diutus oleh Allah untuk satu kaum atau daerah (negeri) yang tertentu saja lagi pula khusus untuk memenuhi kepentingan kaum dan penduduk yang bersangkutan saja. Selanjutnya bentuk/sasaran rahmat Rasulullah untuk alam semesta. kepemimpinan dalam suatu pemerintahan . ialah menciptakan suatu kesatuan umat/bangsa-bangsa dengan tujuan menggalang persatuan umat sejagat. Dalam hal ini Allah telah menegaskan dalam Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 105: ”Sesungguhnya Kami ielah menurunkan kitab (Al Qur‟an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa‟ ayat 59: “Hai orangorang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri (pejabat pemerintahan) di antara kamu. Rasulullah Muhammad saw. adalah sebagai pemimpin. sebagai penegak keadilan. yang sekaligus menggambarkan fungsi/amanat yang beliau emban adalah sebagai berikut: Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an surat Ali Imran ayat 164: Rasulullah Muhammad saw. Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. adalah sebagai penguasa. Rasulullah Muhammad saw.

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. tanpa mengharapkan sesuatu imbalan (pembalasan). bahan ajarannya itu berlaku untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dan fungsinya yang menjangkau segala sektor masyarakat. sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. sosial dan politik dan menegakkan keadilan dan niat baik dalam tiap-tiap jalan kehidupan. tidak dengan jalan kekerasan. Dilakukannya perubahan-perubahan besar memperbaiki masyarakat melialui ajaranajaran Ilahi dan contoh-contoh kepribadian yang ditunjukkannya. yang meliputi segala bidang. Dengan demikian jelaslah bahwa tugas (mission) Muhammad saw. totalitas. Musa dan Isa yang telah merubah perjalanan sejarah dan mempengaruhi kehidupan bermilyun-milyun manusia dengan ajaran Ilahi dan contoh-contoh kepribadian mereka.kembalikanlah persoalan itu kepada Allah (Al Qur‟an) dan Rasul (sunnah-nya). karena dia merasa harus berbuat baik terhadap orang banyak dan bekerja siang dan malam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Rasul-rasul Allah yang lain seperti Nabi Ibrahim. Dia membawa kebajikan dan kebaikan serta memberantas kejahatan dan penderitaan. Rasulullah Muhammad saw. kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. adalah sebagai pelaksana/penegak amar ma‟ruf dan nahi munkar. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an surat Al A‟raaf ayat 157: “(Rasul) memerintahkan mereka mengerjakan yang ma „ruf dan melarang mengerjakan yang munkar. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Dia membersihkan ekses-ekses dan akibat-akibat buruk dan sistem kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi. pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi”. bukan menguasai tanah dan negeri. Dia menguasai hati nurani umat. tidak begitu banyak (seperti Muhammad) meninggalkan pegangan dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.) adalah satu-satunya tokoh yang mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahzaab ayat 45 – 47: “Hai Nabi! Sesungguhnya Kami utus engkau (Muhammad) untuk menjadi saksi. Rasulullah Muhammad saw. itu menjadi Rahmatan Lil ‟Aalamiin (pembawa rahmat untuk semesta alam). Disimpulkan secara menyeluruh mengenai risalah Nabi Muhammad saw. sebagai berikut : “Rasulullah (Muhammad saw. Begitu risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad saw.

(Wata‟awanu „alal birri wattaqwa). bahwa Tuhan memberi izin kepada Malaikat penjaga gunung untuk dapat beraksi menyapu bersih seluruh penduduk Thaif. Di dalam Al-Qur‟an dikatakan “ Wa innaka la‟ala khuluqin „azhim “ (Sesungguhnya Engkau (Muhammad) betul-betul berada di tingkat budi pekerti luhur yang besar) (QS.dan mujadalah yang ahsan (diskusi yang lebih baik dan empati ).Misi Nabi Muhammad SAW untuk Meyempurnakan Akhlak Manusia Sebenarnya Fitrah manusia itu esensinya suci. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Ya Allah ampunilah kaumku di Thaif.Al-Qalam: 4 ). ketika disiksa kaumnya di Mekah lebih sepuluh tahun. ia didatangi Malaikat Jibril membawa berita. Misalnya sifat gotong royong yang sudah ada dalam diri bangsa kita. disempurnakan dengan “ Bergotong royong. 9O Km dari kota Mekah. beliau terpaksa hijrah ke Thaif. jika Muhammad meminta. Artinya. Adapun misi utama Rasulullah menurut Hadis. (HR. “ Allahumma Fawwadtu amri ilaika (Ya Allah aku serahkan diriku kepadaMu). Biar seluruh manusia benci kepadaku. atau kembali lagi ke Mekah menjumpai penduduk yang telah memberi tekanan yang siap hari menerkamku lagi. Diusir. Kemana lagi aku harus pergi. Akhlak yang sudah ada itu diberikan bobot dan dikembangkan. Bibit itulah yang hendaknya dipupuk.Qur‟an disebut “Dakwah dan Tarbiyah”. Dan bukan karena bertujuan popularitas. tapi menyempurnakannya. dan manusiawi. pasti ada bibit kebaikannya. Istilah Hadisnya disebut “ Yassira (Menggampangkan) Basysyira (Menggembirakan) Tathawa‟a (mempersatukan). terutama pemuda remaja. Artinya. sehingga badannya bercucuran darah dan meninggalkan Thaif bersama seorang pembantunya. tugas utamanya ia lah menyempurnakan akhlak yang sudah ada. dicaci maki dan dilempari batu. bolokade ekonomi dan sosial. Pembinaannya dalam Al. “ Liutammima makarim al-akhlaq “ ( Menyemprnakan budi pekerti luhur yang sudah ada ). Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad. Bagaimanapun jahatnya. Tapi apa yang terjadi ketika berdakwah di Thaif. Metodenya dengan hikmah (bijaksana). hanya berdoa kepada Tuhan. ( Tidak menunggu supaya dibalas atau menunggu ada ucapan terima kasih ( La nuridu minkum Jazaan wala syukura). Sedang tujuan utamanya s esuai misi kerasulan “ Rahmat lil „Alamin ( Memberi kasih sayang kepada semesta alam ).Ahmad). ia memperoleh perlakuan yang lebih kejam. “ sesuai Al-Qur‟an yaitu semua pekerjaan harus berdasarkan niat ikhlas. dikembangkan dan di bina. kehadiran Rasul. bukan merombak keseluruhan yang sudah ada. sehingga lebih bermakna. ma‟idzhah al-hasanah (nasehat yang sangat baik). dalam keadaan merangkak. berupa tekanan mental. tekanan pisik. asal Engkau tidak benci kepadaku. apakah akan kembali ke negeri yang telah mengusirku. Al-Qur‟an mengajarkan menolong itu hendaknya dengan takwa. “ Fala ubali” (Ya Allah hal itu semuanya aku tidak peduli). Ketika singgah dibawah sebuah pohon mengeringkan tetesan darah.

dsb. serta saling empati.Hart. bahwa “ Akhlaquhu Al-Qur‟an “ (Bahwa akhlak Nabi itu persis akhlak yang ada dalam Al-Quran) (QS. maka akhlak mulia Islam itu telah diperlihatkan Rasul dengan baik. dan “pengaruh yang ditinggalkan” datangnya dari Michael H. misalnya. selama 1O tahun. telah dating kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. sikap kesatria. Muhammad sebagai “pahlawan” datangnya dari. Dengan kasih sayang (rahmatnya)dan akhlaknya sehingga hajat manusia terpenuhi. Dari ayat tersebut dipahami bahwa kehadiran Muhammad sebagai bukti kebeneran ajaran Islam yang dibawanya dan memberi cahaya yang terang benderang dari setiap kegelapan. Yaitu misi utamanya. Thomas Carlyle.Bukhari). (HR. Sebelum Eropa mengenal Pencinta Binatang. isterinya mengakui. diampuni dosanya. menjadikan orang berrduyung-duyung memasuki agama Islam. “keberanian moral “ dari Marcus Dods. “ Wajadilhum billati hiya ahsan “. Seorang Hukama pernah berkata” Budi luhur yang tersimpan dalam diri Rasul antara lain ilmu pengetahuan. Yang telah mengakui kerasulan Muhammad dalam syahadat. Akhirnya. Pantaslah jika Aisyah. hendaknya berusaha mendekatinya. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Metodenya jika anda berdiskusi. hendaknya dengan metode Al-Quran. berdasarkan uraian singkat diatas. Ketenangan. Tidak melukai perasaan orang lain. sebab hal itu dapat membawamu ke neraka”. Kelurga kecil dan besar. selama hidupnya di Mekah 13 tahun. Selanjutnya memperingatkan kepada kaum wanita. ketentraman dan saling pengertian menuju perdamaian. hanya lantaran memberi minum seekor anjing yang kehausan”. adalah peyempurna dan pelengkap moral yang sudah ada. ketekunan menyebarkan ka sih sayang kepada seluruh alam. merasakan terlindungi dan bebas mencapai cita-cita yang ingin diperjuangkan. Nabi Muhammad SAW telah meneriakkan “ Jika anda mengendarai binatang. dan tidak melepasnya untuk mencari makanan.karena sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena tidak mengetahui bahwa saya datang untuk membawa kabar gembira yang akan membahagiakan mereka di dunia dan akhirat kelak”. Inilah budi pekerti luhur yang agung sebagai penyempurna akhlak yang sudah ada. bahwa “ janganlah engkau suka mengurung kucing. dsb. dan di Medinah. Pantaslah jika Al-Quran mengabadikan” Ya ayyuha al-nas. yaitu “Qawlan Kariman” ( kata-kata yang lunak).4:174). Pengakuan lawan dan agama lain banyak. dan janganlah menjadi setan-setan jalanan terhadapnya ”. sesuai kemampuan. berikanlah hak-haknya. waanzalna ilykum nuran mubina” (Wahai manusia. dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang) (QS.Bahkan ia menceriterakan seorang yang bergelimang dosa.Bukhari). Qad jaakum burhanun min rabbikum.

Saudara sepupunya. 2. Abu Bakar bin Abi Qahafah ( namanya sebelum masuk islam ) seorang pemuka terpandang dan saudagar kaya dan dermawan. Uzzubaer 8. Artinya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat” (Q. Ruqayyah. Beberapa orang ingin mengetahui apa sebenarnya agama islam itu. Ali bin abi tholib 4. Abu Jahal dan Abu Soffyan selalu berusaha menghalangi masuknya agama islam yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang diharapkan kepadanya kebaikan dari sanak kerabat terdekat. Bilal bin Robah 11. sembunyi-sembunyi. Hamba sahayanya . antara lain : MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN 1. orang pertama yang yang beriman atas kerosulan nabi Muhamad SAW. Mula-mula dakwah ditujukan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Sahabat . dalam masa 3 tahun. Kyhadijah (istri nabi Muhammad SAW). Ustman bin Affan 7. Maka orang pertama yang beriman kepada Allah SWT sesuai apa yang didakwahkanya. Ummu Kultsun dan Fatimah 3. Proses Dakwah a) Proses dakwah secara diam-diam Mula-mula Rasulullah SAW mengajarkan islam atau berdakwah di mekah secara diam-diam. Zaenab.Asy-Syu‟araa : 214) Setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW.Perjalanan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah 1. Abu Tholib menyatakan tidak sanggup meninggalkan agama peninggalan nenek moyang (penyembuhan terhadap berhala).S. Zaid bin Haristsah. Umar bin Yasir 10. Sementara itu tokoh-tokoh quraisy seperti Abu Lahab (Abdul Uzza) . Thalhah 9. 6. Al Arqam bin Abil – Arqam . Sejak peristiwa tersebut islam menjadai bahan perbincangan disegala penjuru. Putri-putrinya . lalu dimerdekakan 5.

” Q. kedua.S Al-Hijr : 94 Setelah turun ayat ini. Sikap Rasulullah Saw. sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. dari golongan bangsawan sampai golongan budak serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. dan (begitu pula) istrinya. Rasulullah SAW bersabda : “Selamatkan diri kalian dari bahaya api neraka. pertama. hari pertanggung jawaban semua masnuai atas semua perbuatannya c) Mengajarkan akhlaq yang terpuji serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela d) Mengajarkan persamaan derajat diantara manusia. menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik. Untuk berdakwah secara terangterangan ini beliau memilih bukit “shofa” sebagai tempat dakwahnya.Hanya beberapa orang saja yang berasal dari kelompok elit yang memeluk agam islam b) Proses Dakwah terang-terang Dalam masa dalam masa + 7 tahun. kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. karena pada MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .tidak terdapat sikap pribadi yang menuju sifat yang berlebih-lebihan dan memuji unuk kepentingan pribadinya dan gaya bicaranya simpatik (dapat diterima). dari jumlah sedikit orang. Beliau menyeru orang-perorang . Rasulullah SAW. dalam dakwah Islam. Menyampaikan dakwah dibukit Shofa selama dua kali. maka turunlah surat Al Lahab sebagai berikut : Artinya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa.” Dan Abu-Lahab menjawab : “Binasalah hai Muhammad ! Adakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini saja ? Sehubungan dengan hinaan Abu Lahap ini. Jalanya dakwah sangat lambat. pembawa kayu bakar. antara lain: a) mengajak manusia hanya menyembah Allah SWT dan meninggalkan kepercayaan menyembah berhala b) Mengajar tetang adanya hari kaimat. Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan dari orang-orang yang musyrik.orang mekah. dan tidak terdapat sikap pribadi sifat kemewah-mewahan menyebabkan orang terkejut dan mencegah akan manusia yang lemah. meliputi. Rasulullah SAW. namun orang-orang banyak yang mendustakanya. Adapun yang disampaikan Rasullah Saw.Selama Rasulullah SAW berdakwah diMekah beliau hanya berperan sebagai rosul penyampai wahyu. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolaknya dengan kasar. yang di lehernya ada tali dari sabut ”. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. dalam dakwahnya adalah ajaran islam.

dan bukan perundang-undangan sosial yang mereka tidak dapat menerapkannya. karena rasa ketertarik dengan akhlaqul karimah yang diajarkan Islam. Hambatan-hambatan dakwah Sehubungan dengan semakin banyaknya orang di Mekah yang masuk Islam. pelindungnya namun tuntutan mereka ditolak oleh Abi Tholib dnegan bijaksana. Sahabat yang lain adalah Usman bin Mazam dipukul kepalanya sehingga matanya rusak sebelah. dengan cara diikat. giat berdakwah selain itu mereka juga melakukan penangkapan dan penyiksaan. akan tetapi usaha keras atas penolakan ajaran Islam tidak menyurutkan dakwah Islamiyah oleh Rasulullah Saw. Bilal bin Robah merupakan orang yang mendapat siksaan yang kejam. Apalagi ketika mereka melihat Rasululllah Saw. dadanya ditindih dengan batu besar dan dicambuk. b) Mengajukan protes atas kelangsungan Rasululllah Saw dalam berdakwah dengan pergi kepada Abu Thalib kedua kalinya karena sikap Rasululllah Saw yang tidak ada perubahn dan terus berdakwah mereka berkata: “Kami tidak sabar lagi mendengar dakwah Rasululllah MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Dan Rasululllah Saw terus berdakwah. Banyaknya penolakan yang dilakukan dengan kekerasan. Meskipun demikian hal ini tidak menjadikan surutnya kaum muslimin untuk betdakwah mereka menyadari bahwa ajaran Rasululllah Saw adalah benar dan kemudian Islam sehingga pengikut-pengikutnya semakin bertambah banyak. Dakwah Islamiyah di Makkah oleh Rasulullah Saw adalah perjalanan dan perjuangan yang berat karena bermula membentuk manusia-manusia muslm pertama yang merupakan minoritas tertindas dan membutuhkan bimbingan moral. Abu Thalib. 2. persamaan dan persaudaraan yang tulus serta prikemanusiaan. mereka (kaum Quraisy) memakai jalan kekerasan untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Dan prospek dakwah Rasululllah Saw adalah dengan menyelenyapkan penyembahan terhadap material (berhala-berhala) akibatnya timbul permasalahan (tuntunan). dijemur (panas matahari). karena mereka menolak ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Agama Islam dianggap sebagai ancaman oleh suku Quraisy (suku bangsa Arab yang terpandang dan terhormat di Makkah). antara lain : a) Tuntutan supaya Rasululllah Saw menghentikan celaan terhadap tuhan-tuhan mereka (berhala) dan menghentikan mencaci nenek moyangnya tuntutan ini dilakukan dengan pergi kepada paman Rasululllah Saw.umumnya derajat manusia di mata Allah SWT itu sama pembedanya adalah iman dan taqwa Pada waktu itu orang-orang Islam di Makkah jumlahnya masih sedikit.

Sehubungan dengan ketuguhan dan ketegasan sikap Rasululllah Saw secara perwira dan kesatria maka Abu Thalib mempersilahkan beliau terus berdakwah menurut kehendaknya. janganlah kamu patuh kepadanya. d) Mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk memilih tiga alternatif yang harus dipilih Rasululllah Saw yaitu jika terdapat padanya penyakit urat saraf. sekali-kali jangan. jika ia suka kedudukan (tahta) maka akan diangkat menjadi kepala pemerintahan dan mereka memiliki hak persoalan menjadi hak miliknya.s yangberubah menyerupai Onta. pertama. mereka bersedia membiaya semua ongkos pengobatan dan perawatan. Diantara orang-orang yang menghalangi dakwah Rasululllah Saw antar lain. Sehubungan dengan kesombongan Abu jahal terpengaruh dunianya maka turunlah surat Al „Alaq ayat 15-19 yang berbunyi: Artinya: “Ketahuilah.Saw” Abu Thalib tidak menghentikan proses dakwah Rasululllah Saw c) Mereka mengajukan protes ke tiga kalinya dengan membawa pemuda bernama Umar bin Alwalid kepada Abu Thalib sebagai pengganti Rasululllah Saw (hendak mereka bunuh) tuntutan ini tetap ditolak Abu Thalib. Jika ia suka harta benda mereka akan kumpulkan baginya secukupnya. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya. demikian istrinya Ummu Jamil bin Haib bin Ummayyah tukang menyebar fitnah. Maka Biarlah Dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .” (CD Digital Qur‟an Inwordl2003) Kedua. dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). Ketika hendak mengerjakan shalat di Baitullah. Abu Lahab bin Abdul Muthalib (paman Rasululllah Saw) ia lebih sangat membeci Rasululllah Saw. Amran bin Hisyam bin Al Mughirah. Al magzumi Al Quraisy (pelopor pembunuh Rasululllah Saw) dia berusaha membunuh Rasululllah Saw dengan menghancurkan kepalanya dengan batu besar ketika beliau sujud dalam shalatnya namun usaha gagal karena Allah SWT senantiasa melindungi Rasululllah Saw dengan mengutus Malaikat Jibril a. layaknya bukan famili ia senang sekali melempari kotoran-kotoran ke pintu rumah Rasululllah Saw. dengan berusaha mengikis batu yang akan jatuh di kepala Rasululllah Saw dan masih banyak lagi perbuatan Abu Jahal yang menyakiti hati Rasululllah Saw. Abu Jahal.

Ketiga. seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul". Al Aswad bin Abdul Muthalib A Asadi anak perempuan ibu Khadjijah Al Walid bi Al Mughirah paman Abu Jahal. demi Allah tidak ada yang membinasakan kita melainkan massa”. mereka mengharuskan kepada tiap suku mengambil penangkapan terhadap famili-famili yang masuk Islam dengan penyiksaan yang keji. mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja”. dari ibu. kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab(ku). Ayah Amrun bin Al Ash. paman-paman Rasulullah Saw. Keempat. kecelakaan besarlah bagiku. 3. Demikianlah orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah Saw. karena sebelum masuknya agama Islam sudah terdapat agama Masehi dan MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Assuhri Al Quraisy dari bani Suhrah. sehubungan dengan itu turunlah wahyu Allah Surat Al Furqan 27-29 yang berbunyi: Artinya: “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua ngannya. dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Keyakinan ini dibalas oleh Allah yang berbunyi. Di Abbesinia terdapat perbedaan agama yang jelas. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia”. dan An Hadr bin Al Harits Al Abdary dari Bany „Abdid dari bin Qushaqy. Hijrah ke Abbesinia Abbesina adalah wilayah terpencil yang dijadikan ruang dakwah Islam sementara oleh Rasulullah Saw. Golongan yang suka mencemooh antara lain Al Ashy bin Wail Assahmi Al Quraisy. Dan selain sahabat Bilal bin Robah ada Amr bin Yasir beserta keluarganya yang dibakar hingga meninggal dunia lantaran tidak mau ingkar kepada Rasulullah Saw. sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku. Aqobah bin Mu‟itah orang yang telah meludahi wajah Rasululllah Saw. kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Artinya: “Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yakni mati atau ingkar pada Rasulullah Saw. dia juga membenci Rasulullah Saw. saya berkata “Muhammad penipu teman-temannya bahwa sannya mereka akan hidup kebali sesudah mati. Selin empat orang tersebut di atas masih banyak lagi penghalang dakwah Rasulullah Saw. antara lain: Al Ashwaf bin Abdi Yaghuts.

Kesabaran dan ketabahan hati Rasulullah Saw. Oleh karena tidak tahan lagi tinggal di Makkah dengan tidakan kaum Quraisy semakin kejam. 3. luas fahamnya dalam agama. suka menerima pengungsi. maka 12 orang pria dan 5 orang wanita hijrah ke sana.1 KESIMPULAN Berdasarkan urain di atas. Muhammad Saw adalah rasul terakhir yang terpilih untuk melaksanakan dakwah Islamiyah kepada umat manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah Saw. saya dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. ALHAMDULLILAHIRABILALAMIN MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Dengan misinya sebagai rahmat bagi alam semesta. pada tahun ke lima Bi‟tsah (masa diutusnya menjadi nabi). sementara Rasulullah tetap berada di Mekkah.agama Yahudi yang dianut oleh suku-suku bangsa. maka Rasulullah Saw. Diantara sahabat Usman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. BAB III PENUTUP 3. (Habsy). Pertama sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian menyusul sahabat Umar bin Khatab. dan para pengikutnya telah membuahkan hasil. 4. mengintruksikan kepada para pengikutnya supaya pindah untuk mengungsi di daerah Abessinia. Selama 3 bulan hijrah mereka kembali ke Makkah. mengetahui bahwa Raja Negus (Abessinia). dan rasa keadilan bagi umatnya. 2. karena merasa sengsara dan tidak betah disamping bilangan mereka jumlahnya sedikit. Dengan selesainya makalah ini saya ucapakan. sebagai penutup pembahasan makalah ini. Dakwah Islam Rasulullah Saw periode Mekah bertujuan membentuk pribadi muslim masyarakat Mekah. keduanya masuk Islam. suatu kerajaan Kristen du Afrika. Pada tahun ke V ini dua orang besar Quraisy yang kekuatan pengaruhnya dan keperwiraannya Masyhur di lingkungan kaum Quraisy dan dilingkungan Qabilah-Qabilah bangsa Arab. Muhammad dengan misinya untuk menyempurnakan akhlak manusia hampir dikatakan sukses. telah memberikan kedamaian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful