MISI NABI MUHAMMAD SAW DAN DAKWAH DI MADINAH

Nama Yasmien Kelas

: Belqis

: VII C

No. Absen: 09 (Sembilan)

No. Absen: 09 (Sembilan)

Al-Imran (3): 19 "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Bersikap sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta akhlak islamiyah.1 LATAR BELAKANG Dakwah merupakan jalan menuju Islam. 2.3 RUMUSAN MASALAH Bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Misi apa saja yg dijalankan Rasulullah SAW ? TUJUAN PEMBUATAN Berdasar gambaran permasalahan di atas dapatlah dikemukakan bahwa tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. dengan cara beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Qur'an : QS.4 MANFAAT Hasil makalah ini diharapkan: Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dasar untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan budi pekerti Rasulullah dalam menjalani realita kehidupan. 1.BAB I PENDAHULUAN 1. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka." Dakwah merupakan jalan menuju Islam maksudnya adalah panggilan dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw untuk umat manusia agar menganut ajaran Islam (agama). Untuk lebih mengetahui tentang misi-misi rasulullah SAW. 1. Untuk mendapatkan kejelasan tentang perjalanan dakwah Islamiyah Rasulullah periode Mekah.Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. secara proaktif budi pekerti Rasulullah patut untuk diteladani dan dijadikan referensi bagi para sahabat serta umat Islam pada umumnya.2   1. Islam adalah agama yang mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan manusia guna memperoleh ridha dari Allah SWT.

Kata Pengantar Segala puji hanya milik Allah SWT. kepada dosen pembimbing saya meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah saya di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan. Penulis TTD Belqis Yasmien MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Untuk itu. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama empat belas abad lebih menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti. Dalam penyusunan tugas atau materi ini. tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. dan berita. Agama sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang. dan bimbingan orang tua. politik. ekonomi dan budaya. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. referensi. Saya sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jau dari sempurna. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. baik itu menyangkut ajaran dan pemikiran keagamaan maupun realitas sosial. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang kaitan misi kerasulan nabi Muhammad SAW dan dakwah di Madinah. yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi. dorongan.

Ibrahim: 14:1] 2. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) supaya kamu mengeluarkan (membebaskan) manusia dari dunia yang gelap (sistem penindasan/tirani) menuju kehidupan dunia yang bercahaya (Pencerahan) dengan izin Tuhan mereka. mengatakan: ‫اّى ال أتعث ىعاّا وال فاحشا وإَّا تعثث رحَة‬ MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN “Aku tidak diutus sebagai orang yang suka mengutuk. ketika ditanya orang. محاب اّزىْآ اىيل ىحخرج اىْاس ٍِ اىظيَات اىى اىْىر تاذُ رتهٌ اىى صراط اىعزيز اىحَيد‬ “Alif. Karena itu Nabi Saw. Membebaskan Manusia dari Sistem Penindasan (tirani).S. Allah mengatakan: ٌ‫فثَا رحَة ٍِ هللا ىْث ىهٌ.ِ‫فى االٍر. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. Laam Raa. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. bukan juga orang yang suka berkata-kata kasar dan kotor. (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji” [Q.S. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.BAB II PEMBAHASAN Allah mengutusnya untuk suatu misi kemanusiaan yang agung. Allah berfirman: ‫اىَر . [Q. mohonkanlah ampun bagi mereka. وإذا عزٍث فحىمو عيى هللا. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Karena itu maafkanlah mereka.Para penulis sejarah Nabi besar ini menuturkan : 1. Menyebarkan Kasih Sayang. إُ هللا يحة اىَحىميي‬ “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Ali Imran: 3:159] 3. Allah berfirman: ِ‫وٍا ارسيْاك اال رحَة ىيعاىَي‬ “Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menyebarkan Rahmat (Kasih Sayang). maka bertawakallah kepada Allah. Tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat (Kasih sayang). وىى مْث فظا غييظ اىقية الّفضىا ٍِ حىىل فاعف عْهٌ واسحغفرىهٌ وشاوره‬ . Mengampuni dan Memaafkan . Dalam firman-Nya yang lain.

dia tidak pernah bertindak kasar kepada siapapun dan memaafkan orang yang meminta maaf. dia sering duduk bersama-sama orangorang fakir dan mengambilkan untuk mereka makanan dengan tangannya sendiri. orang-orang kafir yang dulu memusuhi dan memerangi beliau. ِ‫قاه ال جثرية عيينٌ اىيىً يغفر هللا ىنٌ وهى ارحٌ اىراحَي‬ “Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu.S. Dengan wajah yang pucat dan bibir yang gemetar. Para penulis sejarah Nabi mengungkapkan beberapa keluhuran pribadi Nabi. dia suka mengunjungi kerabat dekatnya tanpa melebihkan mereka dari orang-orang yang lain. dia menghormati orang-orang yang berbudi pekerti luhur. kira-kira apa yang akan kami lakukan terhadap kalian”?. suaminya. kalian sekarang bebas”. [Q. mengatakan: “Lihatlah betapa indahnya pengampunan itu ketika ia mampu.S. merasa cemas dan ketakutan. Lalu Nabi mengutip katakata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah berusaha secara konspiratif membinasakannya. jiwa yang telah mencapai segala yang di atas kemampuan insani…”. jiwa yang telah melampaui segala kebesaran.Ketika beliau dan sahabat-sahabatnya memasuki dan menginjakkan kakinya kembali di kota Makkah. Jiwa yang telah menjauhi segala perasaan duniawi. (Budinya sebagaimana yang diajarkan al-Qur‟an). Nabi Saw adalah orang yang banyak senyum. “Bila ada orang yang meninggal dunia dia mengiring jenazahnya. Alangkah besarnya jiwa ini. Yusuf: 12:92] Mengomentari peristiwa ini Husain Haekal. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN ٌ‫واّل ىعيى خيق عظي‬ . penulis Hayat Muhammad. dan bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa”. Al-Qalam. mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu). isteri tercintanya ditanya mengenai akhlak Nabi. Nabi secara spontan mengatakan : “Idzhabu Fa Antum Thulaqa” (Pergilah kalian ke mana kalian suka. berbuat baik kepada orang yang tidak baik (Ahl al Syarr). mereka menjawab: “engkau orang yang mulia putra orang yang mulia”." [Q. “Nabi bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. melampai segala rasa dengki dan dendam di hati. Nabi dengan tenang mengatakan kepada mereka: “Menurut kalian. 20 Ramadan 8 H. jika ada orang yang sakit dia menengoknya. Dia bukan seorang tiran. 68:4] Ketika Siti Aisyah. meski berada di tempat yang jauh. Akhlak Nabi: Al-Qur‟an menegaskan : Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berjalan di atas budi pekerti yang agung”. dia menjawab singkat: ”Kana Khuluquhu al-Qur‟an”.

dia mengajaknya berdiri dan membantu keperluannya. Rasulullah Muhammad SAW telah mencerminkan sikap kasih sayang (rahmat)nya terhadap anak-anak. Abu Dawud dan Bukhari) MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN Menurut arti bahasa. bahwa rahmat itu berasal dan kata rahima yang berarti kasih sayang. dengan mencintai dan menyantuni mereka. laki-laki atau perempuan. dia mempersingkat shalatnya lalu menemuinya sambil mengatakan: apakah ada yang bisa aku bantu?. Nabi selalu berzikir (mengingat Allah) baik ketika berdiri maupun ketika duduk.kadang-kadang tertawa. dia mengucapkan salam lebih dahulu. melainkan memaafkannya dan mengulurkan tangannya (bersalaman). menegakkan dasar-dasar keadilan dan lain sebagainya. beliau duduk di tempat mana saja yang kosong. rakyat bawahan. Jika bertemu orang. Bila datang kepada hamba-sahayanya. Adapun yang dimaksud dengan istilah syar‟iyyah ialah: kasih sayang (karunia) Allah yang dilimpahkan-Nya kepada semua makhluk-Nya. . Dalam kehidupan sehari-hari. Dari sekian jumlah nabi dan rasul Allah yang telah dinobatkan oleh-Nya sebagai pembawa Rahmatan Lil „aalamiin untuk menjadi rahmat seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad saw. Bila ada orang yang mencacimaki orang lain. akan tetapi untuk segenap makhluk di persada bumi ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Anbiya‟ ayat 107 yang artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (hai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. Terhadap orang-orang yang lemah ekonominya atau lemah keadaan sosialnya. tetapi tanpa berlebihan. Nabi tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan serupa.dia mengulurkan tangannya lebih dahulu. Bila bertemu temannya. Jika ada orang yang duduk menunggunya ketika sedang shalat. Dalam sebuah haditsnya Rasulullah telah menyatakan sendiri: “Tidaklah termasuk golongan umat kamu orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua dan orangorang yang tidak kasih sayang kepada anak-anak”. beliau menunjukkan kasih sayangnya dengan membela nasib mereka dari tindakan kesewenang-wenangan serta penghisapan dengan memberikan hak-hak mereka. terhadap orangorang tua. Ketika dia masuk dalam suatu majlis. (HR. Nabi mengatakan: “tolong tinggalkan cara seperti itu”. dia tidak pernah mencaci siapapun dan tidak pernah merendahkan dan memukul perempuan dan pembantunya. Nabi Muhammad saw. pembawa rahmat untuk semesta alam. dia tidak mengenakan pakaian melebihi pakaian pembantunya. Misi Nabi Muhammad SAW untuk Rahmat Bagi Alam Semesta. bukan untuk orang Arab saja dan tidak pula untuk kaum muslimin saja.

Tapi tugas saya adalah untuk menjadi rahmat”. Rasulullah SAW dalam menata dan membina masyarakat (umatnya) beliau selalu menomer satukan sikap kasih sayang ini. jauh lebih harmonis dari masyarakat yang sosialistis. niscayalah sang pencipta langit dan bumi akan menaruh kasih sayang-Nya terhadap orang tersebut. yaitu kehidupan masyarakat yang diwarai dengan semangat kasih mengasihi. beliau telah menyatakan bahwa seseorang yang senantiasa menunjukkan kasih sayang terhadap sesama makhluk. (HR. Namun beliau memberikan suatu jawaban: “Sesunggulmya aku (Muhammad) di utus bukanlah untuk mengutuk. Allah telah menyatakan bahwa tugas kerasulan Muhammad itu adalah seluruh umat manusia. cinta mencintai. laksana pandangan seorang yang sedang sakit terhadap dokter dan lain-lain sebagainya. dengan tegas beliau menyatakan: “Sesungguhnya Allah telah melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. bersifat universal. Ahmad dan Thabrani).Dalam hadits lain. Semua itu hidup dalam suasana kasih mengasihi dan saling memberikan bahagia dan kebaikan dalam kehidupan. orang-orang yang pintar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang sedang diadili memandang si Hakim sebagai rahmat. (HR. Kasihilah orang-orang yang ada di atas bumi ini. Ahmad. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. orang-orang yang kaya melapangkan (membantu) kepada orang-orang yang miskin. (HR. Muslim) mengutus saya ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dan menjadi hidayah untuk orang-orang yang bertaqwa”. Dengan kasih sayang itulah dapatlah dibangun satu masyarakat marhamah. Ketika kaum muslimin pada suatu saat telah mendapat rintangan dahsyat yang didalangi oleh kaum musyrikin. (QS. Abu Dawud. tentu saja dalam bätas-batas tertentu. yang mencakup dan merambah ke seluruh alam jagat. Sabda beliau: “Orang-orang yang pengasih pasti dikasihi oleh Pengasth (Allah). Tirmidzi dan Hakim). menyatu dengan pasir sehingga terciptalah suatu bangunan yang kokoh. Saba‟: 28) MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . niscaya kamu akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di langit”. akan tetapi terhadap lawanpun beliau senantiasa menunjukkan sikap kasih sayangnya. Gambaran masyarakat (umat) yang marhamah itu telah dilukiskan ialah sebagai berikut: Orang-orang yang besar menyayangi orang-orang yang kecil. yang tidak membahayakan bagi umat Islam itu sendiri. tolong menolong dan lain sebagainya. seluruh dunia dalam firman-Nya: “Dan Kami tidak mengutus kamu (hai Muhammad) Dan sabdanya lagi. orang-orang yang kecil menghormati (menghargai) orang-orang yang besar. Dapat diumpamakan bahwa sifat kasih sayang (rahmat) itu laksana semen yang merekat. maka pada saat yang genting itu para sahabat memohon kepada Rasulullah agar beliau memohonkan doa kehadirat Allah agar orang-orang yang maksiat dan membangkang itu dihancurkan/dibinasakan dari persada bumi ini. Sikap kasih sayang ini tidak hanya beliau terapkan kepada kawan-kawan (kaum muslimin saja).

Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. ialah menciptakan suatu kesatuan umat/bangsa-bangsa dengan tujuan menggalang persatuan umat sejagat. yang sekaligus merupakan Rahmatan Lil „Aalamiin (rahmat bagi semesta alam). adalah sebagai seorang guru dan pelindung. sebagai nabi akhir zaman yang tidak ada nabi sesudah beliau. adalah sebagai komentator isi kandungan Al Qur‟an . “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dan hartamu yang telah dikaruniakan Allah kepadamu menguasainya. adalah sebagai penguasa. sedang kamu mendengar (perintah-perintahNya)“. maka MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN Rasulullah Muhammad saw. supaya kamu (dapat) mengadili antara manusia dengan apa yang diwahyukan Alla kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang karena (membela) orang-orang yang khianat “. kepemimpinan dalam suatu pemerintahan . Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa‟ ayat 59: “Hai orangorang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri (pejabat pemerintahan) di antara kamu. Rasulullah Muhammad saw. dalam Al Qur‟an surat Al Hadid ayat 7: . Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 44: “Dan Kami turunkan kepadamu (Al Quran) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka dapat berfikir”. Selanjutnya bentuk/sasaran rahmat Rasulullah untuk alam semesta. sebagai penegak keadilan. membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah”. “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dan golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Rasulullah Muhammad saw. yang sekaligus menggambarkan fungsi/amanat yang beliau emban adalah sebagai berikut: Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an surat Ali Imran ayat 164: Rasulullah Muhammad saw. Rasulullah Muhammad saw. adalah sebagai pemimpin. dalam Al Qur‟an surat Al Anfaal ayat 20: “Hai orang-orang yang beniman taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya (yakni kepada Nabi Muhammad) dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya.Para Rasul sebelum Nabi Muhammad hanyalah diutus oleh Allah untuk satu kaum atau daerah (negeri) yang tertentu saja lagi pula khusus untuk memenuhi kepentingan kaum dan penduduk yang bersangkutan saja. Dalam hal ini Allah telah menegaskan dalam Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 105: ”Sesungguhnya Kami ielah menurunkan kitab (Al Qur‟an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran. adalah sebagai pemegang undang-undang. Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. Rasulullah Muhammad saw. Maka orang-orang yang beriman yang menafkahkan sebagian hartanya itu akan memperoleh pahala yang besar”. Akan tetapi tugas dan misi yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Begitu risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad saw. bahan ajarannya itu berlaku untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dan fungsinya yang menjangkau segala sektor masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahzaab ayat 45 – 47: “Hai Nabi! Sesungguhnya Kami utus engkau (Muhammad) untuk menjadi saksi. pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi”. sebagai berikut : “Rasulullah (Muhammad saw.kembalikanlah persoalan itu kepada Allah (Al Qur‟an) dan Rasul (sunnah-nya). Dia membersihkan ekses-ekses dan akibat-akibat buruk dan sistem kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi. Rasul-rasul Allah yang lain seperti Nabi Ibrahim. totalitas. sosial dan politik dan menegakkan keadilan dan niat baik dalam tiap-tiap jalan kehidupan. tidak begitu banyak (seperti Muhammad) meninggalkan pegangan dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dilakukannya perubahan-perubahan besar memperbaiki masyarakat melialui ajaranajaran Ilahi dan contoh-contoh kepribadian yang ditunjukkannya. tanpa mengharapkan sesuatu imbalan (pembalasan).) adalah satu-satunya tokoh yang mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh. Disimpulkan secara menyeluruh mengenai risalah Nabi Muhammad saw. yang meliputi segala bidang. bukan menguasai tanah dan negeri. itu menjadi Rahmatan Lil ‟Aalamiin (pembawa rahmat untuk semesta alam). Musa dan Isa yang telah merubah perjalanan sejarah dan mempengaruhi kehidupan bermilyun-milyun manusia dengan ajaran Ilahi dan contoh-contoh kepribadian mereka. Rasulullah Muhammad saw. sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. karena dia merasa harus berbuat baik terhadap orang banyak dan bekerja siang dan malam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Rasulullah Muhammad saw. Dia membawa kebajikan dan kebaikan serta memberantas kejahatan dan penderitaan. adalah sebagai pelaksana/penegak amar ma‟ruf dan nahi munkar. Dengan demikian jelaslah bahwa tugas (mission) Muhammad saw. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an surat Al A‟raaf ayat 157: “(Rasul) memerintahkan mereka mengerjakan yang ma „ruf dan melarang mengerjakan yang munkar. kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. Dia menguasai hati nurani umat. tidak dengan jalan kekerasan. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

dikembangkan dan di bina. disempurnakan dengan “ Bergotong royong. tugas utamanya ia lah menyempurnakan akhlak yang sudah ada.Qur‟an disebut “Dakwah dan Tarbiyah”. kehadiran Rasul. Bibit itulah yang hendaknya dipupuk. jika Muhammad meminta. Biar seluruh manusia benci kepadaku. pasti ada bibit kebaikannya. ia memperoleh perlakuan yang lebih kejam. Sedang tujuan utamanya s esuai misi kerasulan “ Rahmat lil „Alamin ( Memberi kasih sayang kepada semesta alam ). Kemana lagi aku harus pergi. Diusir. bolokade ekonomi dan sosial. Al-Qur‟an mengajarkan menolong itu hendaknya dengan takwa.dan mujadalah yang ahsan (diskusi yang lebih baik dan empati ). Metodenya dengan hikmah (bijaksana). terutama pemuda remaja. berupa tekanan mental. Istilah Hadisnya disebut “ Yassira (Menggampangkan) Basysyira (Menggembirakan) Tathawa‟a (mempersatukan). bahwa Tuhan memberi izin kepada Malaikat penjaga gunung untuk dapat beraksi menyapu bersih seluruh penduduk Thaif. Bagaimanapun jahatnya. “ Fala ubali” (Ya Allah hal itu semuanya aku tidak peduli). “ sesuai Al-Qur‟an yaitu semua pekerjaan harus berdasarkan niat ikhlas. hanya berdoa kepada Tuhan. Misalnya sifat gotong royong yang sudah ada dalam diri bangsa kita. tekanan pisik.Ahmad). Ya Allah ampunilah kaumku di Thaif. Di dalam Al-Qur‟an dikatakan “ Wa innaka la‟ala khuluqin „azhim “ (Sesungguhnya Engkau (Muhammad) betul-betul berada di tingkat budi pekerti luhur yang besar) (QS. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . (HR. Akhlak yang sudah ada itu diberikan bobot dan dikembangkan. sehingga lebih bermakna. ia didatangi Malaikat Jibril membawa berita. Tapi apa yang terjadi ketika berdakwah di Thaif. dicaci maki dan dilempari batu. 9O Km dari kota Mekah. Tapi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. asal Engkau tidak benci kepadaku. ketika disiksa kaumnya di Mekah lebih sepuluh tahun. “ Liutammima makarim al-akhlaq “ ( Menyemprnakan budi pekerti luhur yang sudah ada ). ( Tidak menunggu supaya dibalas atau menunggu ada ucapan terima kasih ( La nuridu minkum Jazaan wala syukura). “ Allahumma Fawwadtu amri ilaika (Ya Allah aku serahkan diriku kepadaMu). Dan bukan karena bertujuan popularitas. Artinya. bukan merombak keseluruhan yang sudah ada.Misi Nabi Muhammad SAW untuk Meyempurnakan Akhlak Manusia Sebenarnya Fitrah manusia itu esensinya suci.(Wata‟awanu „alal birri wattaqwa). dalam keadaan merangkak. atau kembali lagi ke Mekah menjumpai penduduk yang telah memberi tekanan yang siap hari menerkamku lagi. tapi menyempurnakannya. dan manusiawi. Ketika singgah dibawah sebuah pohon mengeringkan tetesan darah. sehingga badannya bercucuran darah dan meninggalkan Thaif bersama seorang pembantunya. Adapun misi utama Rasulullah menurut Hadis. apakah akan kembali ke negeri yang telah mengusirku.Al-Qalam: 4 ). Artinya. beliau terpaksa hijrah ke Thaif. ma‟idzhah al-hasanah (nasehat yang sangat baik). Pembinaannya dalam Al.

Seorang Hukama pernah berkata” Budi luhur yang tersimpan dalam diri Rasul antara lain ilmu pengetahuan. “ Wajadilhum billati hiya ahsan “. dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang) (QS. Dari ayat tersebut dipahami bahwa kehadiran Muhammad sebagai bukti kebeneran ajaran Islam yang dibawanya dan memberi cahaya yang terang benderang dari setiap kegelapan.Hart. menjadikan orang berrduyung-duyung memasuki agama Islam. Ketenangan. hanya lantaran memberi minum seekor anjing yang kehausan”. hendaknya dengan metode Al-Quran. telah dating kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Sebelum Eropa mengenal Pencinta Binatang. Metodenya jika anda berdiskusi. dan janganlah menjadi setan-setan jalanan terhadapnya ”. selama 1O tahun.Bukhari). selama hidupnya di Mekah 13 tahun. misalnya. Akhirnya. sikap kesatria. isterinya mengakui. Yaitu misi utamanya. sebab hal itu dapat membawamu ke neraka”. dan tidak melepasnya untuk mencari makanan. maka akhlak mulia Islam itu telah diperlihatkan Rasul dengan baik. merasakan terlindungi dan bebas mencapai cita-cita yang ingin diperjuangkan. bahwa “ janganlah engkau suka mengurung kucing. ketentraman dan saling pengertian menuju perdamaian. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .4:174). dan di Medinah. Selanjutnya memperingatkan kepada kaum wanita.karena sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena tidak mengetahui bahwa saya datang untuk membawa kabar gembira yang akan membahagiakan mereka di dunia dan akhirat kelak”. Pantaslah jika Aisyah. dsb. ketekunan menyebarkan ka sih sayang kepada seluruh alam. hendaknya berusaha mendekatinya. “keberanian moral “ dari Marcus Dods. Inilah budi pekerti luhur yang agung sebagai penyempurna akhlak yang sudah ada. Dengan kasih sayang (rahmatnya)dan akhlaknya sehingga hajat manusia terpenuhi. dan “pengaruh yang ditinggalkan” datangnya dari Michael H. berikanlah hak-haknya.Bukhari). Qad jaakum burhanun min rabbikum. diampuni dosanya. Pantaslah jika Al-Quran mengabadikan” Ya ayyuha al-nas.Bahkan ia menceriterakan seorang yang bergelimang dosa. adalah peyempurna dan pelengkap moral yang sudah ada. Muhammad sebagai “pahlawan” datangnya dari. berdasarkan uraian singkat diatas. serta saling empati. waanzalna ilykum nuran mubina” (Wahai manusia. (HR. Tidak melukai perasaan orang lain. Thomas Carlyle. dsb. Yang telah mengakui kerasulan Muhammad dalam syahadat. Pengakuan lawan dan agama lain banyak. sesuai kemampuan. Kelurga kecil dan besar. yaitu “Qawlan Kariman” ( kata-kata yang lunak). Nabi Muhammad SAW telah meneriakkan “ Jika anda mengendarai binatang. bahwa “ Akhlaquhu Al-Qur‟an “ (Bahwa akhlak Nabi itu persis akhlak yang ada dalam Al-Quran) (QS.

dalam masa 3 tahun. Ruqayyah. Uzzubaer 8. Ummu Kultsun dan Fatimah 3. sembunyi-sembunyi. Maka orang pertama yang beriman kepada Allah SWT sesuai apa yang didakwahkanya. Proses Dakwah a) Proses dakwah secara diam-diam Mula-mula Rasulullah SAW mengajarkan islam atau berdakwah di mekah secara diam-diam. Saudara sepupunya. Zaid bin Haristsah. Sahabat . Putri-putrinya . orang pertama yang yang beriman atas kerosulan nabi Muhamad SAW. Al Arqam bin Abil – Arqam . Hamba sahayanya . Artinya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat” (Q. Ustman bin Affan 7. Sejak peristiwa tersebut islam menjadai bahan perbincangan disegala penjuru. Thalhah 9. Bilal bin Robah 11.Perjalanan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah 1. Abu Bakar bin Abi Qahafah ( namanya sebelum masuk islam ) seorang pemuka terpandang dan saudagar kaya dan dermawan. antara lain : MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN 1.Asy-Syu‟araa : 214) Setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW. Kyhadijah (istri nabi Muhammad SAW). Mula-mula dakwah ditujukan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Beberapa orang ingin mengetahui apa sebenarnya agama islam itu. Umar bin Yasir 10. 2. lalu dimerdekakan 5. Sementara itu tokoh-tokoh quraisy seperti Abu Lahab (Abdul Uzza) . Zaenab. 6. Abu Jahal dan Abu Soffyan selalu berusaha menghalangi masuknya agama islam yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang diharapkan kepadanya kebaikan dari sanak kerabat terdekat. Abu Tholib menyatakan tidak sanggup meninggalkan agama peninggalan nenek moyang (penyembuhan terhadap berhala). Ali bin abi tholib 4.S.

kedua. dari jumlah sedikit orang. Menyampaikan dakwah dibukit Shofa selama dua kali. antara lain: a) mengajak manusia hanya menyembah Allah SWT dan meninggalkan kepercayaan menyembah berhala b) Mengajar tetang adanya hari kaimat.S Al-Hijr : 94 Setelah turun ayat ini. namun orang-orang banyak yang mendustakanya.Hanya beberapa orang saja yang berasal dari kelompok elit yang memeluk agam islam b) Proses Dakwah terang-terang Dalam masa dalam masa + 7 tahun. dari golongan bangsawan sampai golongan budak serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik. kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. yang di lehernya ada tali dari sabut ”. Jalanya dakwah sangat lambat. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. pertama. Adapun yang disampaikan Rasullah Saw. karena pada MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .” Dan Abu-Lahab menjawab : “Binasalah hai Muhammad ! Adakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini saja ? Sehubungan dengan hinaan Abu Lahap ini. Beliau menyeru orang-perorang . hari pertanggung jawaban semua masnuai atas semua perbuatannya c) Mengajarkan akhlaq yang terpuji serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela d) Mengajarkan persamaan derajat diantara manusia. dalam dakwahnya adalah ajaran islam. sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Rasulullah SAW.Selama Rasulullah SAW berdakwah diMekah beliau hanya berperan sebagai rosul penyampai wahyu.tidak terdapat sikap pribadi yang menuju sifat yang berlebih-lebihan dan memuji unuk kepentingan pribadinya dan gaya bicaranya simpatik (dapat diterima).” Q. Sikap Rasulullah Saw. Untuk berdakwah secara terangterangan ini beliau memilih bukit “shofa” sebagai tempat dakwahnya. dan (begitu pula) istrinya. Rasulullah SAW. dan tidak terdapat sikap pribadi sifat kemewah-mewahan menyebabkan orang terkejut dan mencegah akan manusia yang lemah. meliputi. maka turunlah surat Al Lahab sebagai berikut : Artinya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa. Rasulullah SAW bersabda : “Selamatkan diri kalian dari bahaya api neraka. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolaknya dengan kasar. pembawa kayu bakar. Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan dari orang-orang yang musyrik.orang mekah. dalam dakwah Islam.

persamaan dan persaudaraan yang tulus serta prikemanusiaan. Dan prospek dakwah Rasululllah Saw adalah dengan menyelenyapkan penyembahan terhadap material (berhala-berhala) akibatnya timbul permasalahan (tuntunan). akan tetapi usaha keras atas penolakan ajaran Islam tidak menyurutkan dakwah Islamiyah oleh Rasulullah Saw. Agama Islam dianggap sebagai ancaman oleh suku Quraisy (suku bangsa Arab yang terpandang dan terhormat di Makkah). Dan Rasululllah Saw terus berdakwah. antara lain : a) Tuntutan supaya Rasululllah Saw menghentikan celaan terhadap tuhan-tuhan mereka (berhala) dan menghentikan mencaci nenek moyangnya tuntutan ini dilakukan dengan pergi kepada paman Rasululllah Saw. karena rasa ketertarik dengan akhlaqul karimah yang diajarkan Islam. 2. dan bukan perundang-undangan sosial yang mereka tidak dapat menerapkannya.umumnya derajat manusia di mata Allah SWT itu sama pembedanya adalah iman dan taqwa Pada waktu itu orang-orang Islam di Makkah jumlahnya masih sedikit. mereka (kaum Quraisy) memakai jalan kekerasan untuk menghalangi dakwah Rasulullah. pelindungnya namun tuntutan mereka ditolak oleh Abi Tholib dnegan bijaksana. Hambatan-hambatan dakwah Sehubungan dengan semakin banyaknya orang di Mekah yang masuk Islam. giat berdakwah selain itu mereka juga melakukan penangkapan dan penyiksaan. Abu Thalib. Dakwah Islamiyah di Makkah oleh Rasulullah Saw adalah perjalanan dan perjuangan yang berat karena bermula membentuk manusia-manusia muslm pertama yang merupakan minoritas tertindas dan membutuhkan bimbingan moral. Apalagi ketika mereka melihat Rasululllah Saw. Meskipun demikian hal ini tidak menjadikan surutnya kaum muslimin untuk betdakwah mereka menyadari bahwa ajaran Rasululllah Saw adalah benar dan kemudian Islam sehingga pengikut-pengikutnya semakin bertambah banyak. dengan cara diikat. dadanya ditindih dengan batu besar dan dicambuk. Sahabat yang lain adalah Usman bin Mazam dipukul kepalanya sehingga matanya rusak sebelah. dijemur (panas matahari). Banyaknya penolakan yang dilakukan dengan kekerasan. b) Mengajukan protes atas kelangsungan Rasululllah Saw dalam berdakwah dengan pergi kepada Abu Thalib kedua kalinya karena sikap Rasululllah Saw yang tidak ada perubahn dan terus berdakwah mereka berkata: “Kami tidak sabar lagi mendengar dakwah Rasululllah MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . karena mereka menolak ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Bilal bin Robah merupakan orang yang mendapat siksaan yang kejam.

Sehubungan dengan kesombongan Abu jahal terpengaruh dunianya maka turunlah surat Al „Alaq ayat 15-19 yang berbunyi: Artinya: “Ketahuilah. pertama. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.Saw” Abu Thalib tidak menghentikan proses dakwah Rasululllah Saw c) Mereka mengajukan protes ke tiga kalinya dengan membawa pemuda bernama Umar bin Alwalid kepada Abu Thalib sebagai pengganti Rasululllah Saw (hendak mereka bunuh) tuntutan ini tetap ditolak Abu Thalib. Sehubungan dengan ketuguhan dan ketegasan sikap Rasululllah Saw secara perwira dan kesatria maka Abu Thalib mempersilahkan beliau terus berdakwah menurut kehendaknya. dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). jika ia suka kedudukan (tahta) maka akan diangkat menjadi kepala pemerintahan dan mereka memiliki hak persoalan menjadi hak miliknya. layaknya bukan famili ia senang sekali melempari kotoran-kotoran ke pintu rumah Rasululllah Saw. Maka Biarlah Dia memanggil golongannya (untuk menolongnya). kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. Amran bin Hisyam bin Al Mughirah. Al magzumi Al Quraisy (pelopor pembunuh Rasululllah Saw) dia berusaha membunuh Rasululllah Saw dengan menghancurkan kepalanya dengan batu besar ketika beliau sujud dalam shalatnya namun usaha gagal karena Allah SWT senantiasa melindungi Rasululllah Saw dengan mengutus Malaikat Jibril a. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Abu Lahab bin Abdul Muthalib (paman Rasululllah Saw) ia lebih sangat membeci Rasululllah Saw. dengan berusaha mengikis batu yang akan jatuh di kepala Rasululllah Saw dan masih banyak lagi perbuatan Abu Jahal yang menyakiti hati Rasululllah Saw. sekali-kali jangan. Jika ia suka harta benda mereka akan kumpulkan baginya secukupnya. Abu Jahal. Diantara orang-orang yang menghalangi dakwah Rasululllah Saw antar lain. mereka bersedia membiaya semua ongkos pengobatan dan perawatan.” (CD Digital Qur‟an Inwordl2003) Kedua. Ketika hendak mengerjakan shalat di Baitullah. janganlah kamu patuh kepadanya. demikian istrinya Ummu Jamil bin Haib bin Ummayyah tukang menyebar fitnah. d) Mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk memilih tiga alternatif yang harus dipilih Rasululllah Saw yaitu jika terdapat padanya penyakit urat saraf.s yangberubah menyerupai Onta. sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya.

paman-paman Rasulullah Saw. antara lain: Al Ashwaf bin Abdi Yaghuts. kecelakaan besarlah bagiku.Ketiga. Assuhri Al Quraisy dari bani Suhrah. Di Abbesinia terdapat perbedaan agama yang jelas. Hijrah ke Abbesinia Abbesina adalah wilayah terpencil yang dijadikan ruang dakwah Islam sementara oleh Rasulullah Saw. seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul". Artinya: “Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Dan selain sahabat Bilal bin Robah ada Amr bin Yasir beserta keluarganya yang dibakar hingga meninggal dunia lantaran tidak mau ingkar kepada Rasulullah Saw. saya berkata “Muhammad penipu teman-temannya bahwa sannya mereka akan hidup kebali sesudah mati. dari ibu. mereka mengharuskan kepada tiap suku mengambil penangkapan terhadap famili-famili yang masuk Islam dengan penyiksaan yang keji. dan An Hadr bin Al Harits Al Abdary dari Bany „Abdid dari bin Qushaqy. mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja”. sehubungan dengan itu turunlah wahyu Allah Surat Al Furqan 27-29 yang berbunyi: Artinya: “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua ngannya. demi Allah tidak ada yang membinasakan kita melainkan massa”. 3. Demikianlah orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah Saw. Ayah Amrun bin Al Ash. Golongan yang suka mencemooh antara lain Al Ashy bin Wail Assahmi Al Quraisy. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yakni mati atau ingkar pada Rasulullah Saw. kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab(ku). Al Aswad bin Abdul Muthalib A Asadi anak perempuan ibu Khadjijah Al Walid bi Al Mughirah paman Abu Jahal. Aqobah bin Mu‟itah orang yang telah meludahi wajah Rasululllah Saw. Keempat. dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia”. kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Selin empat orang tersebut di atas masih banyak lagi penghalang dakwah Rasulullah Saw. karena sebelum masuknya agama Islam sudah terdapat agama Masehi dan MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku. dia juga membenci Rasulullah Saw. Keyakinan ini dibalas oleh Allah yang berbunyi.

2. sebagai penutup pembahasan makalah ini. maka Rasulullah Saw. luas fahamnya dalam agama. suatu kerajaan Kristen du Afrika. Dakwah Islam Rasulullah Saw periode Mekah bertujuan membentuk pribadi muslim masyarakat Mekah. Diantara sahabat Usman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Muhammad Saw adalah rasul terakhir yang terpilih untuk melaksanakan dakwah Islamiyah kepada umat manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. 4. Oleh karena tidak tahan lagi tinggal di Makkah dengan tidakan kaum Quraisy semakin kejam. Kesabaran dan ketabahan hati Rasulullah Saw. Pada tahun ke V ini dua orang besar Quraisy yang kekuatan pengaruhnya dan keperwiraannya Masyhur di lingkungan kaum Quraisy dan dilingkungan Qabilah-Qabilah bangsa Arab. Dengan misinya sebagai rahmat bagi alam semesta. dan rasa keadilan bagi umatnya. karena merasa sengsara dan tidak betah disamping bilangan mereka jumlahnya sedikit. pada tahun ke lima Bi‟tsah (masa diutusnya menjadi nabi). Selama 3 bulan hijrah mereka kembali ke Makkah. saya dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pertama sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian menyusul sahabat Umar bin Khatab. sementara Rasulullah tetap berada di Mekkah. 3. (Habsy). maka 12 orang pria dan 5 orang wanita hijrah ke sana.1 KESIMPULAN Berdasarkan urain di atas. Dengan selesainya makalah ini saya ucapakan. mengintruksikan kepada para pengikutnya supaya pindah untuk mengungsi di daerah Abessinia. dan para pengikutnya telah membuahkan hasil. BAB III PENUTUP 3. keduanya masuk Islam. Rasulullah Saw. suka menerima pengungsi.agama Yahudi yang dianut oleh suku-suku bangsa. telah memberikan kedamaian. mengetahui bahwa Raja Negus (Abessinia). Muhammad dengan misinya untuk menyempurnakan akhlak manusia hampir dikatakan sukses. ALHAMDULLILAHIRABILALAMIN MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .