P. 1
Misi Nabi Muhammmad Saw 2

Misi Nabi Muhammmad Saw 2

|Views: 1,266|Likes:
Published by Belqis Yasmien

More info:

Published by: Belqis Yasmien on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

MISI NABI MUHAMMAD SAW DAN DAKWAH DI MADINAH

Nama Yasmien Kelas

: Belqis

: VII C

No. Absen: 09 (Sembilan)

No. Absen: 09 (Sembilan)

BAB I PENDAHULUAN 1." Dakwah merupakan jalan menuju Islam maksudnya adalah panggilan dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw untuk umat manusia agar menganut ajaran Islam (agama).3 RUMUSAN MASALAH Bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Misi apa saja yg dijalankan Rasulullah SAW ? TUJUAN PEMBUATAN Berdasar gambaran permasalahan di atas dapatlah dikemukakan bahwa tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Islam adalah agama yang mencakup dan mengatur segala aspek kehidupan manusia guna memperoleh ridha dari Allah SWT. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. 1. Bersikap sesuai dengan garis-garis aqidah dan syariat serta akhlak islamiyah. 1. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN .2   1.4 MANFAAT Hasil makalah ini diharapkan: Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dasar untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan budi pekerti Rasulullah dalam menjalani realita kehidupan. sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Qur'an : QS. Untuk lebih mengetahui tentang misi-misi rasulullah SAW. dengan cara beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Al-Imran (3): 19 "Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. 2. secara proaktif budi pekerti Rasulullah patut untuk diteladani dan dijadikan referensi bagi para sahabat serta umat Islam pada umumnya.1 LATAR BELAKANG Dakwah merupakan jalan menuju Islam. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Untuk mendapatkan kejelasan tentang perjalanan dakwah Islamiyah Rasulullah periode Mekah.

politik. sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Agama sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai sudut pandang.Kata Pengantar Segala puji hanya milik Allah SWT. Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. baik itu menyangkut ajaran dan pemikiran keagamaan maupun realitas sosial. ekonomi dan budaya. tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas mata kuliah Agama Islam. dan bimbingan orang tua. Untuk itu. dorongan. Penulis TTD Belqis Yasmien MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Saya sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jau dari sempurna. referensi. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca. kepada dosen pembimbing saya meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah saya di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan. dan berita. Islam sebagai agama yang telah berkembang selama empat belas abad lebih menyimpan banyak masalah yang perlu diteliti. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang kaitan misi kerasulan nabi Muhammad SAW dan dakwah di Madinah. Dalam penyusunan tugas atau materi ini.

Allah berfirman: ‫اىَر . وإذا عزٍث فحىمو عيى هللا. bukan juga orang yang suka berkata-kata kasar dan kotor. (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji” [Q. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. إُ هللا يحة اىَحىميي‬ “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Tetapi aku diutus sebagai pembawa rahmat (Kasih sayang). Menyebarkan Kasih Sayang. maka bertawakallah kepada Allah. Allah mengatakan: ٌ‫فثَا رحَة ٍِ هللا ىْث ىهٌ. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu (Muhammad) supaya kamu mengeluarkan (membebaskan) manusia dari dunia yang gelap (sistem penindasan/tirani) menuju kehidupan dunia yang bercahaya (Pencerahan) dengan izin Tuhan mereka. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Membebaskan Manusia dari Sistem Penindasan (tirani). Karena itu Nabi Saw.ِ‫فى االٍر. Allah berfirman: ِ‫وٍا ارسيْاك اال رحَة ىيعاىَي‬ “Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menyebarkan Rahmat (Kasih Sayang). Laam Raa. Ibrahim: 14:1] 2. ketika ditanya orang.BAB II PEMBAHASAN Allah mengutusnya untuk suatu misi kemanusiaan yang agung. [Q. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Mengampuni dan Memaafkan . وىى مْث فظا غييظ اىقية الّفضىا ٍِ حىىل فاعف عْهٌ واسحغفرىهٌ وشاوره‬ . Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Dalam firman-Nya yang lain. mengatakan: ‫اّى ال أتعث ىعاّا وال فاحشا وإَّا تعثث رحَة‬ MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN “Aku tidak diutus sebagai orang yang suka mengutuk. mohonkanlah ampun bagi mereka.S.Para penulis sejarah Nabi besar ini menuturkan : 1. محاب اّزىْآ اىيل ىحخرج اىْاس ٍِ اىظيَات اىى اىْىر تاذُ رتهٌ اىى صراط اىعزيز اىحَيد‬ “Alif.S. Ali Imran: 3:159] 3.

dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.S. (Budinya sebagaimana yang diajarkan al-Qur‟an). dan bukan mau menunjukkan sebagai orang yang berkuasa”. Dengan wajah yang pucat dan bibir yang gemetar. Lalu Nabi mengutip katakata Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah berusaha secara konspiratif membinasakannya. meski berada di tempat yang jauh. suaminya.S. dia tidak pernah bertindak kasar kepada siapapun dan memaafkan orang yang meminta maaf. jika ada orang yang sakit dia menengoknya. Nabi secara spontan mengatakan : “Idzhabu Fa Antum Thulaqa” (Pergilah kalian ke mana kalian suka. penulis Hayat Muhammad. “Bila ada orang yang meninggal dunia dia mengiring jenazahnya. jiwa yang telah mencapai segala yang di atas kemampuan insani…”. kira-kira apa yang akan kami lakukan terhadap kalian”?. 20 Ramadan 8 H.Ketika beliau dan sahabat-sahabatnya memasuki dan menginjakkan kakinya kembali di kota Makkah. dia menjawab singkat: ”Kana Khuluquhu al-Qur‟an”." [Q. 68:4] Ketika Siti Aisyah. Al-Qalam. Jiwa yang telah menjauhi segala perasaan duniawi. jiwa yang telah melampaui segala kebesaran. Nabi dengan tenang mengatakan kepada mereka: “Menurut kalian. kalian sekarang bebas”. Alangkah besarnya jiwa ini. mengatakan: “Lihatlah betapa indahnya pengampunan itu ketika ia mampu. merasa cemas dan ketakutan. Yusuf: 12:92] Mengomentari peristiwa ini Husain Haekal. mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu). berbuat baik kepada orang yang tidak baik (Ahl al Syarr). Dia bukan seorang tiran. melampai segala rasa dengki dan dendam di hati. mereka menjawab: “engkau orang yang mulia putra orang yang mulia”. Para penulis sejarah Nabi mengungkapkan beberapa keluhuran pribadi Nabi. dia menghormati orang-orang yang berbudi pekerti luhur. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN ٌ‫واّل ىعيى خيق عظي‬ . dia sering duduk bersama-sama orangorang fakir dan mengambilkan untuk mereka makanan dengan tangannya sendiri. ِ‫قاه ال جثرية عيينٌ اىيىً يغفر هللا ىنٌ وهى ارحٌ اىراحَي‬ “Dia (Yusuf) berkata: "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Nabi Saw adalah orang yang banyak senyum. “Nabi bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. isteri tercintanya ditanya mengenai akhlak Nabi. [Q. orang-orang kafir yang dulu memusuhi dan memerangi beliau. dia suka mengunjungi kerabat dekatnya tanpa melebihkan mereka dari orang-orang yang lain. Akhlak Nabi: Al-Qur‟an menegaskan : Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berjalan di atas budi pekerti yang agung”.

Nabi selalu berzikir (mengingat Allah) baik ketika berdiri maupun ketika duduk. tetapi tanpa berlebihan. bukan untuk orang Arab saja dan tidak pula untuk kaum muslimin saja. Jika bertemu orang. dia mengucapkan salam lebih dahulu. Ketika dia masuk dalam suatu majlis. Dari sekian jumlah nabi dan rasul Allah yang telah dinobatkan oleh-Nya sebagai pembawa Rahmatan Lil „aalamiin untuk menjadi rahmat seluruh alam semesta adalah Nabi Muhammad saw. beliau duduk di tempat mana saja yang kosong. dia mempersingkat shalatnya lalu menemuinya sambil mengatakan: apakah ada yang bisa aku bantu?. . Rasulullah Muhammad SAW telah mencerminkan sikap kasih sayang (rahmat)nya terhadap anak-anak. Adapun yang dimaksud dengan istilah syar‟iyyah ialah: kasih sayang (karunia) Allah yang dilimpahkan-Nya kepada semua makhluk-Nya.dia mengulurkan tangannya lebih dahulu. bahwa rahmat itu berasal dan kata rahima yang berarti kasih sayang. terhadap orangorang tua. dia tidak mengenakan pakaian melebihi pakaian pembantunya. Abu Dawud dan Bukhari) MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN Menurut arti bahasa. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Anbiya‟ ayat 107 yang artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus engkau (hai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”. dia mengajaknya berdiri dan membantu keperluannya.kadang-kadang tertawa. Terhadap orang-orang yang lemah ekonominya atau lemah keadaan sosialnya. beliau menunjukkan kasih sayangnya dengan membela nasib mereka dari tindakan kesewenang-wenangan serta penghisapan dengan memberikan hak-hak mereka. (HR. Nabi Muhammad saw. dengan mencintai dan menyantuni mereka. melainkan memaafkannya dan mengulurkan tangannya (bersalaman). Jika ada orang yang duduk menunggunya ketika sedang shalat. Misi Nabi Muhammad SAW untuk Rahmat Bagi Alam Semesta. Nabi tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan serupa. akan tetapi untuk segenap makhluk di persada bumi ini. Bila bertemu temannya. Bila datang kepada hamba-sahayanya. Bila ada orang yang mencacimaki orang lain. dia tidak pernah mencaci siapapun dan tidak pernah merendahkan dan memukul perempuan dan pembantunya. laki-laki atau perempuan. Nabi mengatakan: “tolong tinggalkan cara seperti itu”. pembawa rahmat untuk semesta alam. menegakkan dasar-dasar keadilan dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah haditsnya Rasulullah telah menyatakan sendiri: “Tidaklah termasuk golongan umat kamu orang-orang yang tidak menghormati orang-orang tua dan orangorang yang tidak kasih sayang kepada anak-anak”. rakyat bawahan.

tentu saja dalam bätas-batas tertentu. bersifat universal. (HR. yang tidak membahayakan bagi umat Islam itu sendiri. Dengan kasih sayang itulah dapatlah dibangun satu masyarakat marhamah. seluruh dunia dalam firman-Nya: “Dan Kami tidak mengutus kamu (hai Muhammad) Dan sabdanya lagi. Tirmidzi dan Hakim). Namun beliau memberikan suatu jawaban: “Sesunggulmya aku (Muhammad) di utus bukanlah untuk mengutuk. Muslim) mengutus saya ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dan menjadi hidayah untuk orang-orang yang bertaqwa”. Rasulullah SAW dalam menata dan membina masyarakat (umatnya) beliau selalu menomer satukan sikap kasih sayang ini. Ahmad dan Thabrani). niscaya kamu akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di langit”. beliau telah menyatakan bahwa seseorang yang senantiasa menunjukkan kasih sayang terhadap sesama makhluk. tolong menolong dan lain sebagainya. jauh lebih harmonis dari masyarakat yang sosialistis. Saba‟: 28) MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Orang-orang yang sedang diadili memandang si Hakim sebagai rahmat. orang-orang yang pintar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bodoh. maka pada saat yang genting itu para sahabat memohon kepada Rasulullah agar beliau memohonkan doa kehadirat Allah agar orang-orang yang maksiat dan membangkang itu dihancurkan/dibinasakan dari persada bumi ini. (QS. Ahmad. dengan tegas beliau menyatakan: “Sesungguhnya Allah telah melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sabda beliau: “Orang-orang yang pengasih pasti dikasihi oleh Pengasth (Allah). orang-orang yang kecil menghormati (menghargai) orang-orang yang besar.Dalam hadits lain. akan tetapi terhadap lawanpun beliau senantiasa menunjukkan sikap kasih sayangnya. Sikap kasih sayang ini tidak hanya beliau terapkan kepada kawan-kawan (kaum muslimin saja). Tapi tugas saya adalah untuk menjadi rahmat”. Allah telah menyatakan bahwa tugas kerasulan Muhammad itu adalah seluruh umat manusia. Abu Dawud. Dapat diumpamakan bahwa sifat kasih sayang (rahmat) itu laksana semen yang merekat. yang mencakup dan merambah ke seluruh alam jagat. niscayalah sang pencipta langit dan bumi akan menaruh kasih sayang-Nya terhadap orang tersebut. (HR. Ketika kaum muslimin pada suatu saat telah mendapat rintangan dahsyat yang didalangi oleh kaum musyrikin. laksana pandangan seorang yang sedang sakit terhadap dokter dan lain-lain sebagainya. (HR. Semua itu hidup dalam suasana kasih mengasihi dan saling memberikan bahagia dan kebaikan dalam kehidupan. cinta mencintai. menyatu dengan pasir sehingga terciptalah suatu bangunan yang kokoh. Gambaran masyarakat (umat) yang marhamah itu telah dilukiskan ialah sebagai berikut: Orang-orang yang besar menyayangi orang-orang yang kecil. orang-orang yang kaya melapangkan (membantu) kepada orang-orang yang miskin. Kasihilah orang-orang yang ada di atas bumi ini. yaitu kehidupan masyarakat yang diwarai dengan semangat kasih mengasihi. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Rasulullah Muhammad saw. “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dan golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Maka orang-orang yang beriman yang menafkahkan sebagian hartanya itu akan memperoleh pahala yang besar”. sebagai nabi akhir zaman yang tidak ada nabi sesudah beliau. membersihkan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah”. yang sekaligus merupakan Rahmatan Lil „Aalamiin (rahmat bagi semesta alam). sebagai penegak keadilan. Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. Akan tetapi tugas dan misi yang dibawa oleh Rasulullah saw. kepemimpinan dalam suatu pemerintahan . Dalam hal ini Allah telah menegaskan dalam Al Qur‟an surat An Nisa‟ ayat 105: ”Sesungguhnya Kami ielah menurunkan kitab (Al Qur‟an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran. Rasulullah Muhammad saw. yang sekaligus menggambarkan fungsi/amanat yang beliau emban adalah sebagai berikut: Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an surat Ali Imran ayat 164: Rasulullah Muhammad saw. ialah menciptakan suatu kesatuan umat/bangsa-bangsa dengan tujuan menggalang persatuan umat sejagat.Para Rasul sebelum Nabi Muhammad hanyalah diutus oleh Allah untuk satu kaum atau daerah (negeri) yang tertentu saja lagi pula khusus untuk memenuhi kepentingan kaum dan penduduk yang bersangkutan saja. sedang kamu mendengar (perintah-perintahNya)“. dalam Al Qur‟an surat Al Anfaal ayat 20: “Hai orang-orang yang beniman taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya (yakni kepada Nabi Muhammad) dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya. Selanjutnya bentuk/sasaran rahmat Rasulullah untuk alam semesta. supaya kamu (dapat) mengadili antara manusia dengan apa yang diwahyukan Alla kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang karena (membela) orang-orang yang khianat “. adalah sebagai penguasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nahl ayat 44: “Dan Kami turunkan kepadamu (Al Quran) agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka dapat berfikir”. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. adalah sebagai pemimpin. adalah sebagai seorang guru dan pelindung. Sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Allah swt. adalah sebagai pemegang undang-undang. maka MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN Rasulullah Muhammad saw. Rasulullah Muhammad saw. dalam Al Qur‟an surat Al Hadid ayat 7: . Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa‟ ayat 59: “Hai orangorang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri (pejabat pemerintahan) di antara kamu. adalah sebagai komentator isi kandungan Al Qur‟an . “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dan hartamu yang telah dikaruniakan Allah kepadamu menguasainya. Rasulullah Muhammad saw.

tidak begitu banyak (seperti Muhammad) meninggalkan pegangan dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Begitu risalah yang diemban oleh Nabi Muhammad saw. bahan ajarannya itu berlaku untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dan fungsinya yang menjangkau segala sektor masyarakat. sosial dan politik dan menegakkan keadilan dan niat baik dalam tiap-tiap jalan kehidupan. karena dia merasa harus berbuat baik terhadap orang banyak dan bekerja siang dan malam untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat. kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. Rasulullah Muhammad saw. Disimpulkan secara menyeluruh mengenai risalah Nabi Muhammad saw. Musa dan Isa yang telah merubah perjalanan sejarah dan mempengaruhi kehidupan bermilyun-milyun manusia dengan ajaran Ilahi dan contoh-contoh kepribadian mereka. sebagai berikut : “Rasulullah (Muhammad saw. Rasul-rasul Allah yang lain seperti Nabi Ibrahim. Dia membawa kebajikan dan kebaikan serta memberantas kejahatan dan penderitaan. pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi”. Dilakukannya perubahan-perubahan besar memperbaiki masyarakat melialui ajaranajaran Ilahi dan contoh-contoh kepribadian yang ditunjukkannya. adalah sebagai pelaksana/penegak amar ma‟ruf dan nahi munkar. totalitas.) adalah satu-satunya tokoh yang mempengaruhi kehidupan manusia secara menyeluruh. Dia menguasai hati nurani umat.kembalikanlah persoalan itu kepada Allah (Al Qur‟an) dan Rasul (sunnah-nya). tanpa mengharapkan sesuatu imbalan (pembalasan). menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Dengan demikian jelaslah bahwa tugas (mission) Muhammad saw. tidak dengan jalan kekerasan. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahzaab ayat 45 – 47: “Hai Nabi! Sesungguhnya Kami utus engkau (Muhammad) untuk menjadi saksi. itu menjadi Rahmatan Lil ‟Aalamiin (pembawa rahmat untuk semesta alam). yang meliputi segala bidang. sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur‟an surat Al A‟raaf ayat 157: “(Rasul) memerintahkan mereka mengerjakan yang ma „ruf dan melarang mengerjakan yang munkar. bukan menguasai tanah dan negeri. Dia membersihkan ekses-ekses dan akibat-akibat buruk dan sistem kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi. Rasulullah Muhammad saw.

ma‟idzhah al-hasanah (nasehat yang sangat baik). ketika disiksa kaumnya di Mekah lebih sepuluh tahun.Al-Qalam: 4 ). bahwa Tuhan memberi izin kepada Malaikat penjaga gunung untuk dapat beraksi menyapu bersih seluruh penduduk Thaif. dan manusiawi. dalam keadaan merangkak. sehingga lebih bermakna. “ Fala ubali” (Ya Allah hal itu semuanya aku tidak peduli). tapi menyempurnakannya. pasti ada bibit kebaikannya. (HR. Al-Qur‟an mengajarkan menolong itu hendaknya dengan takwa. Artinya.dan mujadalah yang ahsan (diskusi yang lebih baik dan empati ). terutama pemuda remaja. Ketika singgah dibawah sebuah pohon mengeringkan tetesan darah. Akhlak yang sudah ada itu diberikan bobot dan dikembangkan. ( Tidak menunggu supaya dibalas atau menunggu ada ucapan terima kasih ( La nuridu minkum Jazaan wala syukura). disempurnakan dengan “ Bergotong royong. beliau terpaksa hijrah ke Thaif. kehadiran Rasul. Tapi Nabi Muhammad. dikembangkan dan di bina. dicaci maki dan dilempari batu. tugas utamanya ia lah menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Adapun misi utama Rasulullah menurut Hadis. ia memperoleh perlakuan yang lebih kejam. bukan merombak keseluruhan yang sudah ada. Kemana lagi aku harus pergi. hanya berdoa kepada Tuhan. ia didatangi Malaikat Jibril membawa berita. Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi ketika berdakwah di Thaif.Misi Nabi Muhammad SAW untuk Meyempurnakan Akhlak Manusia Sebenarnya Fitrah manusia itu esensinya suci. Di dalam Al-Qur‟an dikatakan “ Wa innaka la‟ala khuluqin „azhim “ (Sesungguhnya Engkau (Muhammad) betul-betul berada di tingkat budi pekerti luhur yang besar) (QS. “ Liutammima makarim al-akhlaq “ ( Menyemprnakan budi pekerti luhur yang sudah ada ). MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . Pembinaannya dalam Al. Bibit itulah yang hendaknya dipupuk. Misalnya sifat gotong royong yang sudah ada dalam diri bangsa kita. asal Engkau tidak benci kepadaku. Sedang tujuan utamanya s esuai misi kerasulan “ Rahmat lil „Alamin ( Memberi kasih sayang kepada semesta alam ). jika Muhammad meminta. apakah akan kembali ke negeri yang telah mengusirku.Qur‟an disebut “Dakwah dan Tarbiyah”. “ sesuai Al-Qur‟an yaitu semua pekerjaan harus berdasarkan niat ikhlas. berupa tekanan mental. Diusir. Dan bukan karena bertujuan popularitas. 9O Km dari kota Mekah.(Wata‟awanu „alal birri wattaqwa). tekanan pisik. Istilah Hadisnya disebut “ Yassira (Menggampangkan) Basysyira (Menggembirakan) Tathawa‟a (mempersatukan). Metodenya dengan hikmah (bijaksana). atau kembali lagi ke Mekah menjumpai penduduk yang telah memberi tekanan yang siap hari menerkamku lagi. Biar seluruh manusia benci kepadaku. Artinya. Bagaimanapun jahatnya.Ahmad). “ Allahumma Fawwadtu amri ilaika (Ya Allah aku serahkan diriku kepadaMu). sehingga badannya bercucuran darah dan meninggalkan Thaif bersama seorang pembantunya. bolokade ekonomi dan sosial. Ya Allah ampunilah kaumku di Thaif.

hanya lantaran memberi minum seekor anjing yang kehausan”.Bukhari). telah dating kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. misalnya. Thomas Carlyle. serta saling empati. Metodenya jika anda berdiskusi. menjadikan orang berrduyung-duyung memasuki agama Islam.Bahkan ia menceriterakan seorang yang bergelimang dosa. bahwa “ Akhlaquhu Al-Qur‟an “ (Bahwa akhlak Nabi itu persis akhlak yang ada dalam Al-Quran) (QS. ketentraman dan saling pengertian menuju perdamaian. Qad jaakum burhanun min rabbikum. dan di Medinah. Pengakuan lawan dan agama lain banyak. dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang) (QS. dan tidak melepasnya untuk mencari makanan. Nabi Muhammad SAW telah meneriakkan “ Jika anda mengendarai binatang.Bukhari).karena sesungguhnya mereka berbuat seperti itu karena tidak mengetahui bahwa saya datang untuk membawa kabar gembira yang akan membahagiakan mereka di dunia dan akhirat kelak”. Pantaslah jika Al-Quran mengabadikan” Ya ayyuha al-nas. merasakan terlindungi dan bebas mencapai cita-cita yang ingin diperjuangkan. Yaitu misi utamanya. “ Wajadilhum billati hiya ahsan “. selama hidupnya di Mekah 13 tahun. hendaknya dengan metode Al-Quran. dsb. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . yaitu “Qawlan Kariman” ( kata-kata yang lunak). berdasarkan uraian singkat diatas. “keberanian moral “ dari Marcus Dods. sebab hal itu dapat membawamu ke neraka”. (HR. Kelurga kecil dan besar. Muhammad sebagai “pahlawan” datangnya dari. Selanjutnya memperingatkan kepada kaum wanita. dan “pengaruh yang ditinggalkan” datangnya dari Michael H. dsb. Inilah budi pekerti luhur yang agung sebagai penyempurna akhlak yang sudah ada. bahwa “ janganlah engkau suka mengurung kucing. adalah peyempurna dan pelengkap moral yang sudah ada. maka akhlak mulia Islam itu telah diperlihatkan Rasul dengan baik. diampuni dosanya.4:174). waanzalna ilykum nuran mubina” (Wahai manusia. Yang telah mengakui kerasulan Muhammad dalam syahadat. selama 1O tahun. Dengan kasih sayang (rahmatnya)dan akhlaknya sehingga hajat manusia terpenuhi. ketekunan menyebarkan ka sih sayang kepada seluruh alam. Tidak melukai perasaan orang lain. Sebelum Eropa mengenal Pencinta Binatang. Seorang Hukama pernah berkata” Budi luhur yang tersimpan dalam diri Rasul antara lain ilmu pengetahuan.Hart. berikanlah hak-haknya. isterinya mengakui. Ketenangan. Dari ayat tersebut dipahami bahwa kehadiran Muhammad sebagai bukti kebeneran ajaran Islam yang dibawanya dan memberi cahaya yang terang benderang dari setiap kegelapan. sesuai kemampuan. hendaknya berusaha mendekatinya. sikap kesatria. dan janganlah menjadi setan-setan jalanan terhadapnya ”. Pantaslah jika Aisyah. Akhirnya.

Hamba sahayanya . antara lain : MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN 1. Ustman bin Affan 7. Ali bin abi tholib 4. Sejak peristiwa tersebut islam menjadai bahan perbincangan disegala penjuru. Sementara itu tokoh-tokoh quraisy seperti Abu Lahab (Abdul Uzza) . Sahabat . Kyhadijah (istri nabi Muhammad SAW). Mula-mula dakwah ditujukan kepada anggota keluarga maupun kerabat terdekat. Beberapa orang ingin mengetahui apa sebenarnya agama islam itu. Umar bin Yasir 10. Maka orang pertama yang beriman kepada Allah SWT sesuai apa yang didakwahkanya. Proses Dakwah a) Proses dakwah secara diam-diam Mula-mula Rasulullah SAW mengajarkan islam atau berdakwah di mekah secara diam-diam. 6. dalam masa 3 tahun.S. Saudara sepupunya. Putri-putrinya . Ummu Kultsun dan Fatimah 3. Uzzubaer 8. orang pertama yang yang beriman atas kerosulan nabi Muhamad SAW. Zaenab. Ruqayyah. Artinya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat” (Q. lalu dimerdekakan 5. Abu Jahal dan Abu Soffyan selalu berusaha menghalangi masuknya agama islam yang dibawa oleh beliau Rasulullah SAW memulai dakwahnya kepada orang-orang yang diharapkan kepadanya kebaikan dari sanak kerabat terdekat. Abu Tholib menyatakan tidak sanggup meninggalkan agama peninggalan nenek moyang (penyembuhan terhadap berhala).Asy-Syu‟araa : 214) Setelah mendengar dakwah Rasulullah SAW. Zaid bin Haristsah. Bilal bin Robah 11. sembunyi-sembunyi. 2. Al Arqam bin Abil – Arqam . Abu Bakar bin Abi Qahafah ( namanya sebelum masuk islam ) seorang pemuka terpandang dan saudagar kaya dan dermawan. Thalhah 9.Perjalanan Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekkah 1.

tidak terdapat sikap pribadi yang menuju sifat yang berlebih-lebihan dan memuji unuk kepentingan pribadinya dan gaya bicaranya simpatik (dapat diterima). Rasulullah SAW bersabda : “Selamatkan diri kalian dari bahaya api neraka. maka turunlah surat Al Lahab sebagai berikut : Artinya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa. dalam dakwahnya adalah ajaran islam. dan tidak terdapat sikap pribadi sifat kemewah-mewahan menyebabkan orang terkejut dan mencegah akan manusia yang lemah.” Q.orang mekah. dari golongan bangsawan sampai golongan budak serta pendatang kota Mekah yang mempunyai agama berbeda dan berbagai suku. menyampaikan dakwahnya kepada seluruh lapisan masyarakat kota Mekah yang pluralistik. meliputi. antara lain: a) mengajak manusia hanya menyembah Allah SWT dan meninggalkan kepercayaan menyembah berhala b) Mengajar tetang adanya hari kaimat. Menyampaikan dakwah dibukit Shofa selama dua kali. Adapun yang disampaikan Rasullah Saw. yang di lehernya ada tali dari sabut ”. Artinya : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan dari orang-orang yang musyrik. karena pada MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . pertama. hari pertanggung jawaban semua masnuai atas semua perbuatannya c) Mengajarkan akhlaq yang terpuji serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela d) Mengajarkan persamaan derajat diantara manusia. Untuk berdakwah secara terangterangan ini beliau memilih bukit “shofa” sebagai tempat dakwahnya. kedua.Selama Rasulullah SAW berdakwah diMekah beliau hanya berperan sebagai rosul penyampai wahyu. sesungguhnya saya memberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Rasulullah SAW. Sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolaknya dengan kasar.Hanya beberapa orang saja yang berasal dari kelompok elit yang memeluk agam islam b) Proses Dakwah terang-terang Dalam masa dalam masa + 7 tahun. Sikap Rasulullah Saw. kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.S Al-Hijr : 94 Setelah turun ayat ini. Rasulullah SAW. Beliau menyeru orang-perorang . dan (begitu pula) istrinya. namun orang-orang banyak yang mendustakanya. dalam dakwah Islam.” Dan Abu-Lahab menjawab : “Binasalah hai Muhammad ! Adakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk ini saja ? Sehubungan dengan hinaan Abu Lahap ini. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Jalanya dakwah sangat lambat. dari jumlah sedikit orang. pembawa kayu bakar.

Hambatan-hambatan dakwah Sehubungan dengan semakin banyaknya orang di Mekah yang masuk Islam. Sahabat yang lain adalah Usman bin Mazam dipukul kepalanya sehingga matanya rusak sebelah. Banyaknya penolakan yang dilakukan dengan kekerasan. Apalagi ketika mereka melihat Rasululllah Saw. dan bukan perundang-undangan sosial yang mereka tidak dapat menerapkannya. dengan cara diikat. Bilal bin Robah merupakan orang yang mendapat siksaan yang kejam. Dakwah Islamiyah di Makkah oleh Rasulullah Saw adalah perjalanan dan perjuangan yang berat karena bermula membentuk manusia-manusia muslm pertama yang merupakan minoritas tertindas dan membutuhkan bimbingan moral. Dan Rasululllah Saw terus berdakwah. giat berdakwah selain itu mereka juga melakukan penangkapan dan penyiksaan. dadanya ditindih dengan batu besar dan dicambuk. pelindungnya namun tuntutan mereka ditolak oleh Abi Tholib dnegan bijaksana. mereka (kaum Quraisy) memakai jalan kekerasan untuk menghalangi dakwah Rasulullah. 2. Agama Islam dianggap sebagai ancaman oleh suku Quraisy (suku bangsa Arab yang terpandang dan terhormat di Makkah). antara lain : a) Tuntutan supaya Rasululllah Saw menghentikan celaan terhadap tuhan-tuhan mereka (berhala) dan menghentikan mencaci nenek moyangnya tuntutan ini dilakukan dengan pergi kepada paman Rasululllah Saw. Dan prospek dakwah Rasululllah Saw adalah dengan menyelenyapkan penyembahan terhadap material (berhala-berhala) akibatnya timbul permasalahan (tuntunan). karena rasa ketertarik dengan akhlaqul karimah yang diajarkan Islam. b) Mengajukan protes atas kelangsungan Rasululllah Saw dalam berdakwah dengan pergi kepada Abu Thalib kedua kalinya karena sikap Rasululllah Saw yang tidak ada perubahn dan terus berdakwah mereka berkata: “Kami tidak sabar lagi mendengar dakwah Rasululllah MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . akan tetapi usaha keras atas penolakan ajaran Islam tidak menyurutkan dakwah Islamiyah oleh Rasulullah Saw. Meskipun demikian hal ini tidak menjadikan surutnya kaum muslimin untuk betdakwah mereka menyadari bahwa ajaran Rasululllah Saw adalah benar dan kemudian Islam sehingga pengikut-pengikutnya semakin bertambah banyak. karena mereka menolak ajaran yang dibawa Rasulullah Saw.umumnya derajat manusia di mata Allah SWT itu sama pembedanya adalah iman dan taqwa Pada waktu itu orang-orang Islam di Makkah jumlahnya masih sedikit. persamaan dan persaudaraan yang tulus serta prikemanusiaan. dijemur (panas matahari). Abu Thalib.

Sehubungan dengan kesombongan Abu jahal terpengaruh dunianya maka turunlah surat Al „Alaq ayat 15-19 yang berbunyi: Artinya: “Ketahuilah. demikian istrinya Ummu Jamil bin Haib bin Ummayyah tukang menyebar fitnah.s yangberubah menyerupai Onta. mereka bersedia membiaya semua ongkos pengobatan dan perawatan. janganlah kamu patuh kepadanya. MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . pertama. Ketika hendak mengerjakan shalat di Baitullah. dengan berusaha mengikis batu yang akan jatuh di kepala Rasululllah Saw dan masih banyak lagi perbuatan Abu Jahal yang menyakiti hati Rasululllah Saw. Sehubungan dengan ketuguhan dan ketegasan sikap Rasululllah Saw secara perwira dan kesatria maka Abu Thalib mempersilahkan beliau terus berdakwah menurut kehendaknya. kelak Kami akan memanggil Malaikat Zabaniyah. Maka Biarlah Dia memanggil golongannya (untuk menolongnya).Saw” Abu Thalib tidak menghentikan proses dakwah Rasululllah Saw c) Mereka mengajukan protes ke tiga kalinya dengan membawa pemuda bernama Umar bin Alwalid kepada Abu Thalib sebagai pengganti Rasululllah Saw (hendak mereka bunuh) tuntutan ini tetap ditolak Abu Thalib. Amran bin Hisyam bin Al Mughirah. Jika ia suka harta benda mereka akan kumpulkan baginya secukupnya. dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan). jika ia suka kedudukan (tahta) maka akan diangkat menjadi kepala pemerintahan dan mereka memiliki hak persoalan menjadi hak miliknya. Abu Lahab bin Abdul Muthalib (paman Rasululllah Saw) ia lebih sangat membeci Rasululllah Saw. sungguh jika Dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Al magzumi Al Quraisy (pelopor pembunuh Rasululllah Saw) dia berusaha membunuh Rasululllah Saw dengan menghancurkan kepalanya dengan batu besar ketika beliau sujud dalam shalatnya namun usaha gagal karena Allah SWT senantiasa melindungi Rasululllah Saw dengan mengutus Malaikat Jibril a. d) Mereka datang lagi kepada Abu Thalib untuk memilih tiga alternatif yang harus dipilih Rasululllah Saw yaitu jika terdapat padanya penyakit urat saraf. Diantara orang-orang yang menghalangi dakwah Rasululllah Saw antar lain. layaknya bukan famili ia senang sekali melempari kotoran-kotoran ke pintu rumah Rasululllah Saw. sekali-kali jangan. Abu Jahal.” (CD Digital Qur‟an Inwordl2003) Kedua.

Demikianlah orang-orang yang menghalangi dakwah Rasulullah Saw. Ayah Amrun bin Al Ash. Golongan yang suka mencemooh antara lain Al Ashy bin Wail Assahmi Al Quraisy. dia juga membenci Rasulullah Saw. seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul". sehubungan dengan itu turunlah wahyu Allah Surat Al Furqan 27-29 yang berbunyi: Artinya: “Dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua ngannya. antara lain: Al Ashwaf bin Abdi Yaghuts. saya berkata “Muhammad penipu teman-temannya bahwa sannya mereka akan hidup kebali sesudah mati. karena sebelum masuknya agama Islam sudah terdapat agama Masehi dan MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja”. dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Al Aswad bin Abdul Muthalib A Asadi anak perempuan ibu Khadjijah Al Walid bi Al Mughirah paman Abu Jahal. mereka mengharuskan kepada tiap suku mengambil penangkapan terhadap famili-famili yang masuk Islam dengan penyiksaan yang keji. kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan selain sahabat Bilal bin Robah ada Amr bin Yasir beserta keluarganya yang dibakar hingga meninggal dunia lantaran tidak mau ingkar kepada Rasulullah Saw. Keempat. dan An Hadr bin Al Harits Al Abdary dari Bany „Abdid dari bin Qushaqy. Artinya: “Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. kecelakaan besarlah bagiku. Mereka dihadapkan pada dua pilihan yakni mati atau ingkar pada Rasulullah Saw. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia”. kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab(ku). Assuhri Al Quraisy dari bani Suhrah. Selin empat orang tersebut di atas masih banyak lagi penghalang dakwah Rasulullah Saw. paman-paman Rasulullah Saw. 3. sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku.Ketiga. Keyakinan ini dibalas oleh Allah yang berbunyi. demi Allah tidak ada yang membinasakan kita melainkan massa”. Hijrah ke Abbesinia Abbesina adalah wilayah terpencil yang dijadikan ruang dakwah Islam sementara oleh Rasulullah Saw. Di Abbesinia terdapat perbedaan agama yang jelas. Aqobah bin Mu‟itah orang yang telah meludahi wajah Rasululllah Saw. dari ibu.

2. Muhammad dengan misinya untuk menyempurnakan akhlak manusia hampir dikatakan sukses. luas fahamnya dalam agama. Rasulullah Saw. maka 12 orang pria dan 5 orang wanita hijrah ke sana. Dakwah Islam Rasulullah Saw periode Mekah bertujuan membentuk pribadi muslim masyarakat Mekah. suatu kerajaan Kristen du Afrika. Diantara sahabat Usman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah.agama Yahudi yang dianut oleh suku-suku bangsa. Pada tahun ke V ini dua orang besar Quraisy yang kekuatan pengaruhnya dan keperwiraannya Masyhur di lingkungan kaum Quraisy dan dilingkungan Qabilah-Qabilah bangsa Arab. 4. (Habsy). Kesabaran dan ketabahan hati Rasulullah Saw. BAB III PENUTUP 3. dan para pengikutnya telah membuahkan hasil. 3. mengetahui bahwa Raja Negus (Abessinia). telah memberikan kedamaian. karena merasa sengsara dan tidak betah disamping bilangan mereka jumlahnya sedikit. Dengan selesainya makalah ini saya ucapakan. pada tahun ke lima Bi‟tsah (masa diutusnya menjadi nabi). dan rasa keadilan bagi umatnya.1 KESIMPULAN Berdasarkan urain di atas. Pertama sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian menyusul sahabat Umar bin Khatab. mengintruksikan kepada para pengikutnya supaya pindah untuk mengungsi di daerah Abessinia. Oleh karena tidak tahan lagi tinggal di Makkah dengan tidakan kaum Quraisy semakin kejam. suka menerima pengungsi. ALHAMDULLILAHIRABILALAMIN MAKALAH AGAMA ISLAM | By : BELQIS YASMIEN . keduanya masuk Islam. sementara Rasulullah tetap berada di Mekkah. Selama 3 bulan hijrah mereka kembali ke Makkah. saya dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Muhammad Saw adalah rasul terakhir yang terpilih untuk melaksanakan dakwah Islamiyah kepada umat manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan misinya sebagai rahmat bagi alam semesta. sebagai penutup pembahasan makalah ini. maka Rasulullah Saw.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->