Page |1

Kandungan
Halaman
BAB 1 1.0 Pengenalan 1.1 Sejarah Kawasan Kajang dan kaitan Peruncitan 1.2 Tujuan Kajian 1.3 Skop Kajian 1.4 Objektif Kajian BAB 2 2.0 Kajian Lepas 2.1 Penilaian BAB 3 3.0 Kepentingan Peruncitan 3.1 Hypermarket 3.2 Departmental store BAB 4 4.0 Kaedah Kajian 4.1 Jadual Kerja Dan Perlaksanaan 4.2 Contoh-contoh Peruncitan Di Kawasan Kajian 17-19 20 21 13 14-15 16 8-11 12 3 4-5 6 6 7

BAB 5

Page |2

5.0 Hasil Kajian 5.1 Ciri-ciri Pembangunan 5.2 Evolusi Pembangunan 5.3 Perubahan Reruang 5.4 Impak Kepada Pasaran BAB 6 6.0 Rumusan 6.1 Rujukan

22

Lampiran

1.0 Pengenalan

Page |3

Kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk melihat dan mengenalpasti persepsi peruncitan berskala besar dalam situasi era globalisasi ini untuk menghadapi persaingan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan strategi pengadaptasian di antara kaedah persampelan, analisis data dan juga pemerhatian umum kepada keadaan yang berlaku. Perniagaan runcit adalah sebahagian daripada aspek pemasaran barangan dan perkhidmatan yang melibatkan tiga perkara utama iaitu penjual, barangan dan pembeli. Ia merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting dalam sesebuah kawasan yang berpenempatan dan khasnya dalam sesebuah bandar kerana dapat menjanakan aktiviti dalam sesebuah kelompok masyarakat. Aktiviti ini juga melibatkan aspek reruang iaitu ia menggambarkan pola penggunaan tanah bandar dan fungsi bandar yang dimainkan. Aktiviti perniagaan khususnya peruncitan telah lama berkembang pesat bermula apabila munculnya revolusi perindustrian di Eropah. Dengan adanya aktiviti perniagaan ini yang menjadi penyumbang utama kepada ekonomi sesebuah negara khususnya negara sedang membangun. Ramai yang mungkin tersalah anggap tentang perniagaan runcit atau peruncitan yang merujuk kepada perniagaan di kedai runcit atau pasar mini (mini market) sahaja dan menjual barangan keperluan harian. Keadaan ini mungkin disebabkan maksud perkataan runcit itu sendiri yang bermaksud sedikit-sedikit, maka perniagaan runcit hanya melibatkan perniagaan kecil-kecilan sahaja. Perniagaan runcit sebenarnya adalah aktiviti menjual barangan atau perkhidmatan kepada pengguna akhir untuk kegunaan diri sendiri, ahli keluarga atau isi rumah atau untuk diberi kepada individu lain seperti rakan atau jiran. Jadi segala jenis perniagaan tanpa mengira saiz seperti hypermarket, supermarket, gedung aneka jabatan, kedai khusus, kedai serbaneka, jualan langsung, perniagaan melalui pesanan pos, telefon, katalog, internet dan mesin vending termasuk di dalam skop perniagaan runcit.

Jika di lihat di dalam saluran pengedaran barangan dan perkhidmatan, peniaga runcit atau peruncit adalah pihak yang menghubungkan antara pengeluar dan pemborong dengan pengguna akhir (RAJAH 1). Namun begitu, skop perniagaan runcit bukan hanya melibatkan hubungan jual beli di

Ramai peruncit asing berminat untuk melabur disebabkan factor-faktor yang dinyatakan sebentar tadi termasuklah peruncit yang mewujudkan konsep perniagaan hypermarket. Kajang juga dapat . Persekitaran peruncitan di Malaysia kini jelas telah berubah berbanding sebelum ini.1 Sejarah kawasan Kajang Bandar Kajang mempunyai kedudukan yang strategik di mana terletak hanya 20 kilometer dari Kuala Lumpur. Kajang dihubungi melalui jalan raya dan jalan keretapi. sebarang urusan jual beli terus antara pengguna akhir dengan pengeluar atau pemborong termasuk di dalam skop peruncitan selagi barangan yang dibeli adalah untuk kegunaan diri sendiri. isi rumah atau untuk diberi kepada orang lain. barangan yang dijual. Sebaliknya. lokasi perniagaan. pengguna membeli sayuran dari petani atau membeli ikan dari nelayan atau membeli barangan runcit dari kedai borong. saluran pengedaran barangan dan Perkhidmatan PENGELUAR PEMBORONG PERUNCIT PENGGUNA AKHIR SUMBER: UBAHSUAI DARI BERMAN DAN EVANS 1.Page |4 antara peruncit dan pengguna akhir sahaja. Rajah 1. Perubahan meliputi banyak aspek seperti jenis dan kaedah perniagaan. keluarga. stuktur luaran (bangunan) dan hiasan dalaman. kesetabilan politik negara dan pendapatan serta kuasa beli penduduk yang meningkat telah banyak menyumbang kepada perkembangan aktiviti peruncitan di negara kita. Contohnya. Pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh.

8 kilometer dari Semenyih dan 12 kilometer dari Bangi. jumlah penduduk Kajang yang ialah seramai 229. dan juga KTM Komuter ( KL Sentral – Seremban –Senawang). kebolehan dalam menganangi sesuatu masalah serta mempunyai para pekerja yang berkemahiran bagi memastikan ketekalan sesebuah badan perniagaan itu. dana modal yang tinggi. hypermarket. Fenomena pereuncitan berskala besar ini telah memberikan impak kepadakehidupan penghuni Bandar dan struktur ruang bandar sesuatu kawasan. Pusat Pentadbiran Negara dan Cyberjaya (Bandar Multimedia Negara. multi level marketing (MLM) dan sebagainya. Ini menunjukkan suatu angka yang agak tinggi kepadatannya. Pada alaf 2020 ini. aktiviti perniagaan khususnya peruncitan telah membawa kepada satu dimensi baru yang menjalankan aktiviti bukan sahaja melibatkan urusniaga secara bersemuka malahan telah mengunakan teknologi yang ada antaranya perdagangan secara atas talian(online). Serentak dengan itu. superstore. Sejarah telah menunjukkan bahawa aktiviti peruncitan ini memberikan keuntungan yang besar jika dijalankan dengan cara yang konsisten dan betul. department stores. Peningkatan sosio-ekonomi akibat proses industralisasi telah mencetuskan permintaan. Cina dan India. Lebuhraya Seremban – Kajang (LEKAS). Dari perangkaan pada 24 Mac 2011. wholesale clubs.655 orang. Sesuatu aktiviti peruncitan yang dijalankan haruslah mempunyai pengaruh yang kuat. Lebuhraya SILK Kajang. proses globalisasi dan deregulasi pelaburan telah membawa kepada respons perubahan dalam iklim ekonomi umum serta kemasukan npelabur asing dalam sector peruncitan khususnya peruncitan berskala besar seperti supermarket. Bandar ini mudah untuk dilalui dengan memandu sendiri atau menggunakan perkhidmatan awam yang disediakan. Bandar Kajang boleh diakses melalui beberapa lebuhraya dan juga jalan kereta api antaranya Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) . Pada dasarnya Kajang terdiri dari beberapa penempatan Melayu. Lebuhraya Cheras – Kajang. perluasan dan kemasukan nilai konsumerisme barat terhadap sector peruncitan sesebuah negara khususnya Malaysia. Batu 3 dan Klang. Kemasukan format baru peruncitan berskala besar seperti hypermarket di kawasan bandar merupakan perubahan struktur yang ketara dalam .Page |5 dihubungkan dengan Putrajaya. multi shop atau chain stores. Di sebelah baratnya pula terletak Bandar Puchong. Dengan kemudahkan jaringan perkhidmatan ini membolehkan penduduk Kajang menikmati kesenangan dan kemudahan menetap disini.susur keluar Kajang/Putrajaya.

Penelitian pembangunan peruncitan berskala besar di bandar akan menyentuh aspek ciri pembangunannya. 1. Tumpuan diberikan kepada faktor-faktor atau gerak kuasa yang membawa perubahan dari sudut penawaran.Page |6 ekonomi peruncitan dalam Bandar-bandar yang terdapat di Malaysia dalam tempoh 25tahun yang lepas. Misalnya kemasukan hypermarket telah mengubah geografi peruncitan dari segi peluang pengguna berinteraksi dengan peruncitan baru ini di kawasan Bandar khususnya Kajang. Pihak peniaga yang menentukan apa yang hendak diperniagakan supaya sesuai . Kajian ini menekankan kepada perubahan institusi peruncitan berskala besar. Kajian ini juga menyentuh tentang pola taburan dan struktur peruncitan berskala besar dalam sesebuah bandar. perubahan reruangnya dan juga impak kepada pasaran dalam dan luar negara. evolusi pembangunan.2 Tujuan Kajian Kajian tentang peruncitan berskala besar dari segi aspek ekonomi telah lama dilakukan oleh ahli ekonomi.

perubahan kepada reruang serta lokasi perkumpulan aktiviti peruncitan dan juga impak yang berlaku kepada pasaran. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan analisis secara lebih tepat dan jitu sesuai dengan persoalan dan tujuan utama kajian ini dibuat. 1. kesan dan akibat . Hasil daripada analisis ini akan menunjukkan bagaimana evolusi sesebuah aktiviti peruncitan itu berlaku. kami telah mengfokuskan kepada aktiviti peruncitan ynag berskala besar dan melibatkan kawasan sekitar Bandar Kajang sahaja. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat dan mengenalpasti persepsi peruncitan berskala besar yang telah memberi impak baru kepada sesebuah kawasan itu dengan kemasukkan penduduk serta budaya dan juga struktur ruang bandar. Perubahan itu akan mencernakan pola peruncitan berskala besar mengikut jenis yang terdapat dalam sesebuah bandar. Dalam kajian ini. evolusi pembangunan hasil daripada perubahan yang berlaku.4 Objektif Projek I.3 Skop Kajian Skop kajian ini dipermudahkan dan dihadkan kepada beberapa ciri yang utama seperti kawasan kajian dan jenis perniagaan yang tertentu sahaja. pengalaman dan modal yang ada pada mereka selain daripada pembeli dan dasar kerajaan. 1. Pemahaman kepada corak perubahan yang berlaku dan ciri ruang itu menunjukkan kesan yang terhasil daripada aktiviti peruncitan itu sendiri.Page |7 dengan kemahuan masyarakat. Kajian ini mengkhususkan kepada beberapa factor utama yang diambil kira antaranya ciri pembangunan yang berlaku seiring dengan masa. Kajian ini bertujuan menganalisis dan mengenalpasti kewujudan pola struktur peruncitan berskala besar mengikut jenis-jenis di dalam pusat perdagangan dikaitkan dengan perubahan fungsi bandar sebagai pusat perniagaan.

Kebolehan sesebuah organisai itu dalam melihat sesuatu permasalahan dengan telus dan berperinsipkan ‘maju ke hadapan’ untuk memastikan peruncitan yang mereka jalankan mempunyai perancangan serta matlamat pernubuhan organisasi mereka. pengalaman. peluang. pengaruh. pola dan struktur peruncitan yang melibatkan peruncit yang beroperasi secara tradisi iaitu rumah kedai dan kedai pejabat. .Page |8 daripada perubahan masa dan juga pembabitan teknologi bagi sesebuah aktiviti peruncitan itu. II. VI. kelemahan. Meneliti dan menilai sejauhmana faktor-faktor seperti. struktur. Meneliti masalah yang dihadapi oleh para peruncit dan cara mereka mengatasi masalah ini untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa. Mengkaji perubahan institusi peruncitan berskala besar dari segi faktor penyebab. perubahan dalam lokasi umum dan masalah perniagaan dapat menghadkan perubahan institusi dengan persaingan yang wujud dalam pasaran. milikan modal. polisi. Menyelidik apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada perubahan institusi peruncitan berskala besar dengan penekanan dari sudut penawaran.0 Kajian Lepas Kebanyakan kajian peruncitan yang dilakukan sebelum ini lebih menumpukan kepada perkara asas peruncitan seperti aktiviti peruncitan. bentuk. 2. lokasi dan fungsi yang terlibat dalam perubahan. Pendedahan kepada pelbagai sumber data primer dan sekunder bagi menanalisis ruang pembangunan peruncitan di bandar. pembaharuan. kekuatan. IV. Sejauh mana ia dapat membawa kepada perubahan dalam bentuk institusi runcit dalam bandar tersebut. pengunaan teknologi. Begitu juga dengan kajian peruncitan yang beroperasi di kompleks membeli belah yang lebih memberi tumpuan kepada kajian seperti perbandingan antara dua kompleks beli belah dan bukannya kajian yang cuba mengenal pasti persepsi. V. III.

Kajian Lepas di Barat Kajian berkenaan dengan persaingn kompetitif telah diadakan Kajian berkenaan dengan persaingan kompetitif telah diadakan oleh Porter pada 1980. Strategi begini menurut Porter lebih berkesan jika dapat disesuaikan dengan stail pengurusan.Page |9 ancaman dan strategi yang dimainkan oleh peruncit tradisi dengan peruncit yang beroperasi di kompleks membeli belah dalam menghadapi persaingan dari peruncit sekitarnya. ekonomi bidangan perlu dicapai dengan meminimakan kos pengeluaran produk dengan serendah mungkin tanpa menjejaskan kualiti barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Ia merangkumi strategi kepimpinan kos. Niemeyer & Mller. Dengan kata lain. Untuk mencapai kepimpinan kos. pembezaan produk dan strategi pengfokusan kepada satu-satu produk yang lebih khusus. Ini kerana kebanyakan peruncit kecil yang dikaji kekurangan dari segi modal. kajian beliau lebih kepada usaha mengenal pasti persaingan antara peruncit kraftangan kecil dengan peruncit kraftangan yang berbentuk firma yang lebih besar. bersaiz kecil dan mempunyai pasaran yang terhad berbanding firma runcit besar yang menguasai jaringan perniagaan yang lebih baik serta mempunyai perkhidmatan layanan yang lebih baik dan mesra. Porter dalam hal ini begitu komited sekiranya sekurang-kurangya satu strategi ini dilaksanakan. Walau bagaimanapun. struktur organisasi dan pusingan produk dalam pasaran. ia akan dapat meningkatkan tingkat daya saing di pasaran. Hasil kajian beliau mendapati adalah sukar bagi peruncit yang kecil untuk bersaing dengan peruncit yang lebih besar darinya jika mereka tidak mengambil beberapa pendekatan yang boleh disesuaikan dengan pesaing. imej barangan. Porter telah mencadangkan tiga strategi utama yang boleh diamalkan untuk meningkatkan daya saing mereka. teknologi yang digunakan dan berorientasikan kehendak semasa pengguna. (Kean. 1996: 14-16) . Perbezaan ini termasuklah reka bentuk. Porter turut mencadangkan strategi pengfokusan kepada beberapa produk yang terhad. Oleh itu. campuran jualan yang pelbagai tidak digalakkan. Begitu juga dalam menggunakan strategi pembezaan produk yang mengeluarkan produk kraftangan yang berbeza berbanding pesaing.

belum ada lagi penulisan yang memberi penekanan secara khusus dan jelas dalam menganalisa persaingan kompetitif antara peruncitan tradisi dengan peruncitan yang terletak di dalam kompleks membeli belah terutamanya di Malaysia. (Alexander. perbandingan dan penjelasan. Dalam kajian itu. pola. kajian mereka ini lebih merupakan kajian yang ingin mendalami persekitaran pusat membeli belah yang terletak di dua kawasan yang berbeza iaitu kompleks membeli belah yang terletak di bandar (pusat bandar) iaitu Metro Centre dengan Eldon Square Centre. Kajian Lepas di Malaysia Secara keseluruhan. . jenis peruncitan dan sebagainya. Kajian ini merupakan kajian yang julung kali dijalankan dan cuba memaparkan kewujudan jenis pusat perniagaan. Scott telah membahagikan aktiviti peruncitan kepada dua struktur yang utama iaitu: I. Rolph pada tahun 1929 di Baltimore ( Garison. Kajian lalu juga member tumpuan yang lebih juga kepada pola pertapakan dan struktur aktiviti peruncitan seperti yang telah dijalankan di beberapa buah Bandar oleh Scott pada 1959.Zon runcit dalaman (Inner Retail Zone).Zon runcit luaran (Outer Retail Zone). Thompson diadakan di England pada tahun 1992. Zon runcit dalaman ini terletak di pusat bandar dan menawarkan barang-barang yang lebih khusus dan untuk keperluan peribadi. Kajian mereka ini lebih kepada kajian tentang perbandingan imej antara kedua-duanya. 1974: 83 dalam Azhar Ali. II. 1950:40). Zon runcit luaran ini menawarkan barangan keperluan rumah tangga. McGoldrick dan Mark G. struktur imej. Kajian terawal secara empirical mengenai peruncitan telah dijalankan oleh IJ. 1991: 13) Kajian tentang kompleks membeli belah oleh Peter J.P a g e | 10 Kajian tentang peruncitan hanya tertumpu di negara-negara barat sejak awal tahun 1930an. Kebanyakan penulisan sebelum ini termasuk tesis oleh pelajar-pelajar banyak menekankan kepada kajian struktur. Hasil kajian mereka mendapati banyak persamaan antara dua jenis kompleks membeli belah yang dikaji dari segi fungsi dan peranannya kepada pengguna sekitarnya. Walau bagaimanapun.

pasar awam dan beberapa tempat tumpuan orang ramai (Azhar Bin Ali. maka kesan daripada pengaruh letakan peruncitan ini kepada persaingan khususnya kepada peruncitan kompleks membeli belah tidak didapati. kajian peruncitan telah dilakukan oleh Zainal Abidin Mohd. Dalam penulisan beliau. Tiada kajian yang khususnya yang beliau cuba buat untuk membuat perbandingan antara peruncit tradisi dengan peruncit yang menjalankan aktiviti perniagaan di kompleks membeli balah. Pada 1989 pula. terdapat sebanyak 90.032 buah kedai yang beroperasi di Semenanjung Malaysia (Zainal Abidin. Kajian beliau menunjukkan bahawa letakan aktiviti peruncitan adalah cenderung untuk bertapak berhampiran dengan jalan raya. Oleh kerana pada 1960an belum terdapat lagi kompleks membeli belah. Kajian mengenai perkembangan kompleks membeli belah di Malaysia telah dijalankan oleh Zaki pada 1995. maka perbandingan secara langsung tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam. Hasil kajian beliau mendapati pada 1980. 1991: 15). Johor. Begitu juga strategi perniagaan yang diambil oleh mereka dalam menghadapi persaingan. Pendekatan dan skop kajian yang diliputi juga masih terhad kepada peruncit tradisi dan banyak lagi yang boleh dibuat mengenai peruncitan pada masa akan datang. Sebagai contoh kajian Porter pada 1980 lebih merupakan persaingan kompetitif yang terpaksa dihadapi dua peruncit iaitu peruncit kraftangan yang bersaiz kecil dengan peruncit kraftangan yang bersaiz besar. Angka ini sememangnya agak terbelakang berbanding kewujudan dan perkembangan peruncitan tradisi yang wujud sejak sebelum merdeka lagi. Kelahiran dan pertumbuhan peruncitan jenis kompleks membeli belah ini baru sahaja berkembang pada sekitar 1970an terutamanya di Lembah Klang. Oleh kerana kajian yang dilakukan oleh beliau menumpukan kepada kajian struktur dan implikasi masa depan dan tidak mengkaji aspek persaingan dan strategi perniagaan. 1989: 1). Namun demikian kajian yang diadakan ini hanyalah memberi . Kajian mengenai kesan kewujudan langsung kompleks membeli belah kepada peruncitan tradisi sekitarnya masih kurang jelas kajiannya.P a g e | 11 Kajian mengenai peruncitan di Malaysia hanya mendapat perhatian pada tahun 1960an. Kajian terawal mengenai peruncitan telah dijalankan oleh Neville (1962) di Pontian Kecil. beliau lebih banyak member penekanan kepada struktur dan implikasi masa depan peruncitan di Semenanjung Malaysia. Said.

P a g e | 12 tumpuan tentang perkembangan kompleks membeli belah di Lembah Klang sahaja. Dari pemerhatian kami. dilihatkan bahawa dalam tempoh beberapa tahun menunjukkan perubahan yang agak dramastik dengan kemasukan pelbagai agensi-agensi peruncitan berskala besar baik dari tempatan mahupun luar negara. Dalam tempoh beberpa tahun ini juga menujukkan skala lokasi peruncitan yang dijalankan semakin membesar dan memenuhi setiap pelusok ruang bandar kajang. 2. perkembangannya dan potensinya pada masa depan. kami telah melakukan beberapa pendekatan yang baru dalam mencari maklumat dan data daripada kerja projek kami ini.1Penilaian Kajian Lepas Kami telah meneliti hasil kajian tentang perniagaan peruncitan di kawasan bandar Kajang itu sendiri. jenis-jenis. Kajian bagaimanapun lebih merupakan satu kajain yang melihat perkembangan kompleks membeli belah di Malaysia sejak sebelum merdeka. Kebanyakkan para pengusahan telah mempergiatkan aktiviti peruncitan setelah kerajaan membina lebuhraya baru iaitu Lebuh Raya Kajang Seremban (LEKAS). Tumpuan dan pendekatan yang cuba diberikan lebih merujuk kepada pendekatan mengenal pasti factor-faktor yang menggalak kewujudannya. Hasil kajian ini juga amat berbeza disebabkan peredaran masa yang berlaku dengan begitu pantas dan juga kemasukan . (Lampiran 2) Kajian yang dijalankan juga hanya mengkhususkan kepada sektor peruncitan dalam pasaraya Metro Kajang sahaja dan tidak mengcakupi keseluruhan bandar kajang. kajian mereka tidak menyentuh secara langsung bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pesat kompleks membeli belah ini boleh member kesan kepada peruncitan (tradisi) lama sekitarnya dari segi persaingan. Di samping itu juga. kini dan pendapat mengenai perkembangannya pada masa depan. tumpuan utama kewujudannya. Walaupun demikian.

Aktiviti peruncitan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan barang yang dikeluarkan oleh sesebuah kilang atau industri. peruncitan akan menjadi pemacu utama penggunaan domestik yang seterusnya akan menerajui pertumbuhan ekonomi. Sektor pemborongan dan peruncitan Malaysia adalah penyumbang signifikan kepada PNK. Ini merujuk kepada situasi permintaan dan penawaran dalam sesuatu barang atu perkhidmatan.aktiviti ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dan masyarakat sesebuah kawasan itu. 3. Dalam erti kata lain. Daya tarikan sesebuah peruncitan itu juga telah berubah demi untuk menarik lebih ramai orang untuk data dan memperdagangkan barangan mereka.0 Kepentingan Aktiviti Peruncitan Kita sedia maklum bahawa kegiatan peruncitan adalah suatu aktviti perdagangan yang amat luas dan begiyu penting dalam ekonomi sesebuah negara. Segalanya bersaing dan ingin menjadi badan perniagaan tumuan masyarakat akhirnya memberi pulangan kepada mereka. Untuk mencapai sasaran PNK 2020. Ini juga mampu untuk mengawal kadar kemiskinan akibat daripada jumlah pengangguran yang tinggi. Ia menyumbangkan lebih kurang RM57 bilion kepada PNK pada 2009 dan menyediakan sebanyak 500.000 pekerjaan. Aktiviti peruncitan juga memberi sumbangan yang amat penting terhadap pembangunan dan kestabilan sesebuah negara.P a g e | 13 teknologi dan perkongsian bersama menyebabkan kehidupan harian kala ini menjadi begitu kompleks dan tersusun. .

Jaya Jusco dan Giant. Kelebihan pasar raya besar adalah ia memerlukan kos yang rendah. Kebiasaanya ia terletak di pinggir bandar dan bergantung kepada pelanggan berkenderaan yang mengunjunginya pada hujung minggu . Perolehan yang besar. Ini disebabkan daripada aktiviti perniagaan runcit berkembang maju. Kaedah jualan melalui urusan jual beli secara tunai atau kad kredit. Persaingan secara sihat dapat dibentuk dan masyarakat yang akan memperolehi kepuasan dalam penawaran yang diberikan kesan daripada peningkatkan tahap persaingan dan pilihan bagi pengguna.1 Hypermarket Pasar raya besar (hypermarket) merupakan sebuah bangunan setingkat yang menjual pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung. troli. Ianya dilaksanakan oleh sekumpulan pengurusan peringkat pertengahan yang bergaji tetap. Harga barang berpatutan dan tetap. 3. Sektor-sektor yang dimaksudkan ialah perkilangan.P a g e | 14 Perkembangan aktiviti peruncitan ini secara langsung atau tidak langsung boleh memungkinkan sektor lain berkembang dalam sesebuah ekonomi. tempat penyimpanan barangan. Makro. Ciri-cirinya dalam bentuk organisasi. seterusnya memberi kesan kepada sektor lain untuk mempergiatkan aktiviti ekonomi supaya berjalan dengan lancar dan terus maju kehadapan.kaunter pertanyaan dan aduan dan sebagainya. pengangkutan dan sosial. Kawalan dan pengurusan iaitu dasar dan polisi ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. sewa rendah dan bilangan kakitangan kurang. Pelbagai jenis dan jenama barang dijual dan kebanyakkannya barang keperluan harian. Pengurusan setiap bahagian dilaksanakan oleh seorang pengurus atau penyelia.Contoh pasar raya besar ialah Tesco. pelanggan membeli banyak . ia merupakan sebuah syarikat berhad yang bermodal amat besar. Econsave. Terdapat kemudahan tempat letak kereta.

Kedah). 2. Konsep perniagaan Pacific Hypermarket dan Jabatan Store Sdn. Menyediakan pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung. Pulau Pinang dan Kluang Mall. dan kelengkapan tandas. Ia adalah sebuah kedai yang khusus yang didorong oleh yang menawarkan pelbagai pilihan untuk memenuhi permintaan upwardly mudah alih hari ini customers The Store Corporation Berhad telah disenaraikan di Bursa Malaysia sejak 3 Mac 1994. perabot. kumpulan Pasifik mempunyai 7 cawangan di Star Parade dan Mall Alor Star (keduadua di Alor Star. Boleh diungkapkan seperti berikut: 1. Kluang. Kumpulan Store juga mengendalikan pasar raya besar melalui anak syarikat milik penuh Hypermarket Pasifik & Jabatan Store Sdn. Utama syarikat ini terlibat dalam pasar raya besar dan kedai perniagaan jabatan dengan pegangan pelaburan. pakaian. Hypermarket perniagaan dikonsepkan dengan tujuan untuk menawarkan nilai yang lebih untuk membeli-belah dalam persekitaran tanpa perkhidmatan lebih. Megamal Pinang di Seberang Perai Tengah. di mana barangbarang berkualiti ditawarkan pada harga yang berpatutan dan merupakan salah satu faktor tarikan utama untuk membeli-belah di pasar raya besar Pasifik. "Jimat Setiap Hari". KB Mall di Kota Bharu. Pacific Hypermarket & Jabatan Store Sdn. Kelantan. Batu Pahat Mall di Batu Pahat.P a g e | 15 secara mingguan. Pulau Pinang. kasut. Kedai kedai Jabatan perniagaan runcit yang sangat ditarget dengan barangan dan barang- barang untuk pembeli yang mementingkan fesyen. Bhd. yang terdiri daripada pasaran segar. Johor dan kedai-kedai baru di Pasifik Komtar di Georgetown. Pada masa ini. bermacam-macam barang. Pasifik. Johor. Perlu menjual barang dalam volum yang besar membiayai kos operasi yang tinggi. Bhd telah diperbadankan di Malaysia pada 27 September 1995 di bawah Akta Syarikat. 1965 sebagai syarikat swasta yang terhad. Kedudukan di pinggir bandar menyukarkan pelanggan tidak berkenderaan. kosmetik. Kadar pusingan stok dan pengaliran tunai tinggi. Kekurangannya pula adalah margin keuntungannya rendah kerana harga murah. barangan runcit. cogan kata ini berfungsi sebagai titik tumpuan dalam konsep. elektrik dan barangan rumah. Pacific Hypermarket & Store Jabatan membawa pelbagai pilihan barangan. .

sebuah syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Malaysia.P a g e | 16 Pacific Hypermarket & Jabatan Store Sdn. Kuala Lumpur. di Berjaya Times Square ditutup pada bulan Disember 2009 selepas hanya tiga tahun operasi . Sebagai sebuah syarikat milik bersama dengan Cold Storage dan tiga syarikat . Island Plaza.2 Departmental store Departmental store merupakan perniagaan peruncitan yang dijalankan secara berkelompok dan mempunyai beberapa cawangan di seluruh negeri. Parkson Grand. Bhd dengan syarikat induk muktamad yang Store Corporation Berhad. Parkson Ria dan U-Parkson semuanya dikendalikan oleh Parkson. kedai JUSCO luar negara yang pertama telah dibuka di Plaza Dayabumi. Metrojaya adalah sebuah syarikat yang popular runcit di Malaysia yang menawarkan barangan pada kadar sederhana hingga tinggi. Outlet Metrojaya yang terbaru. Kuala Lumpur pada September 1976 . Bhd adalah anak syarikat milik penuh Pacific Hypermarket Group Sdn. Bukit Bintang Plaza dan The Curve. dan juga peralatan untuk bersukan. 3. serta barang-barang permainan . Konsep perniagaan yang dijalankan bersifat khusus kepada barang-barangan yang tahan lama dan tidak mudah rosak seperti pakaian. Plaza Pelangi. kelengkapan rumah. Pada tahun 1985. Parkson kini mempunyai 35 cawangan di Malaysia. Syarikat itu membuka kedai pertama yang di Pertama Kompleks. Parkson telah ditubuhkan pada tahun 1987 sebagai salah satu daripada rantaian runcit yang terbesar di Malaysia pada masa itu. Metrojaya kini mempunyai lima cawangan di Semenanjung Malaysia iaitu Mid Valley Megamall. Mutiara Damansara. Parkson adalah syarikat kedai jabatan popular di Malaysia yang menawarkan barangan pada kadar sederhana.

KONSEP DAN KERANGKA KAJIAN: 4. Klang. S e c a r a t e m u b u a l .100.Kami telah beberapa kali pergi ke kawasan Kajang bagi melihat dengan . Pada masa ini 18 JUSCO kedai-kedai dan pasar raya dalam operasi di Malaysia dengan yang lain 4 bukaan disahkan dan tiga buah kedai yang dirancang oleh 2010. AEON Bukit Tinggi Shopping Centre in Bandar Bukit Tinggi. Selangor. Ia adalah kali pertama bahawa sebuah syarikat Jepun telah memasuki ke dalam usaha yang signifikan bersama dalam industri runcit Malaysia. 1.0Kaedah Kajian Dalam kajian perunciatn yang kami laksanakan. Kami telah menemubual beberapa orang masyarakat dan para perniaga yang telah lama menetap di kawasan ini. Dalam kajian kami ini. JUSCO di Malaysia terkenal kerana di kalangan rantaian dagangan pertama umum untuk memperkenalkan beg poli-terbiodegradasikan yang dibuat daripada ubi keledek. kaedah pemerhatian adalah tumpuan bagi mengumpul data-data serta maklumat. K a e d a h P e n g a m a t a n d a n P e m e r h a t i a n . Antara yang kami temubual adalah warga kerja tua yang telah lama dan memahami sebarang perubahan dan evoolusi yang berlaku di kawasan ini.P a g e | 17 tempatan. Kami telah menggunakan pelbagai kaedah dalam menentukan dan mencari sumber-sumber databagi memenuhi aspek kajian kami ini. 2. Malaysia adalah JUSCO terbesar di Malaysia dan Asia Tenggara dengan lebih 2. antaranya. kami telah memilih kawasan Bandar Kajang sebagai tempat perlaksanaan dan penilaian kajian kami ini. JUSCO mengambil alih kawalan operasi rantaian pada tahun 1988. Kami cuba untuk merungkai beberapa persoalan dengan pertanyaan kepada mereka.000 m2) kawasan bangunan.000 kaki persegi (200.

Dari sini. (lampiran 2) 5. Analisis daripada data statisitik. Daripada data yang diperolehi. kami memperolehi datadata bagi membanding beza sesebuah syarikat itu dengan yang lain. Dengan bantuan soalan ini juga. Kami telah merangka beberapa soalan dan pertanyaan berpandukan daripada skop persoalan kami. Soal Selidik. Majlis Perbandaran Kajang 2020. kami dapat meneliti bagaimana ruang yang dfiguna pakai untuk tujuan peruncitan dijalankan. Bahan-bahan Rujukan. Penilaian daripada leratan akhbar turut dibuat. (Lampiran 1) 4. Kami telah menggunakan pendekatan terhadap bahan-bahan seperti buku-buku sejarah Kajang. . buku dari Draf Perancangan Tempatan. 3. bahanbahan dari internet dan juga peta daripada Pejabat Majlis Perbandaran Kajang. kami menjalankan analisis dan perbincangan agar segala perincian yang diperoleh menepati dan bercirikan fakta yang benar dan bernas. Kami telah menyelidik beberapa pasaraya besar dan kedai-kedai yang menjalankan aktiviti peruncitan.P a g e | 18 lebih dekat aktiviti peruncitan yang dijalankan sehingga hari ini.

P a g e | 19 4.1Jadual Kerja dan Perlaksanaan Aspek Kerja /Masa (minggu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Perancangan dan pemilihan kawasan kajian Penetapan bidang kerja Pemerhatian Pengumpulan maklumat Soal selidik Analisis maklumat Penyenaraian masalah dan cara mengatasi Penghasilan kertas Projek matlamat dan .

Selangor Darul Ehsan VIII. Alagendra. Kajang Plaza. S02. 43000 Kajang. Giant Supermarket Kajang. No. 43000 Kajang. Mukim Kajang. Selangor V. Plaza Metro Kajang. Selangor IX. Selangor Darul Ehsan VI. Selangor Darul Ehsan . III. Courts Mammoth.Jalan TPS 1/1. Lot PT 37820 & 11196. Taman Pelangi Semeyih. IV. Selangor. Semenyih Sentral. Selangor Darul Ehsan. Prima Saujana. Seksyen 7. 43000 Kajang. Aras Mezzanine. 43000 Kajang. Jalan Semenyih 3. 43200 Balakong. VII. Lower Floor. Jalan Tun Abdul Aziz. Metro Point Kajang. Tesco Kajang. 43500 Semenyih. 4th Floor. Saujana Impian.P a g e | 20 4.2 Contoh Peruncitan Berskala Besar I. Tesco Semenyih1. Selangor II. Lebuhraya Tun Hussien Onn.Jalan Semenyih. 43000 Kajang. Jusco Cheras Selatan. 1. Kajang The Store. Pusat Bandar Baru Kajang. Metro Plaza Complex. Plaza Metro Kajang. 43500 Semenyih Sentral. Jalan Tun Abdul Aziz. Giant Superstore Prima Saujana. Jalan Dato' Seri P.

108. Giant Supermarket Balakong.1 Ciri-ciri pembangunan . 84 .0 Hasil Kajian 5. 43500 Semenyih. 43300 Balakong. Pusat Perniagaan Desa Ria 2.T No 16366. P. The Billion Shopping Center.Selangor XI. Bandar Teknologi Kajang.P a g e | 21 X. Lot No. Jalan Semenyih. Jalan PDR 5. Selangor 5.

2 Evolusi Pembangunan .P a g e | 22 5.

dipelihara dan aktiviti peruncitan masih dikekalkan lokasinya demi untuk memastikan terutamanya lokasi yang telah menjadi tumpuan aktiviti perniagaan. Pecahan lokasi sebagai contoh Giant Supermarket dibina di Jalan Tun Abdul Aziz. Tesco Kajang dibina dijalan Persiaran Saujana manakala Econsave dibina di Jalan Cheras. Selerakan hypermarket ini bertujuan untuk mengelakkan persaingan yang begitu sengit sehingga menyebabkan peruncitan yang kecil tidak dmampu untuk bertahan lama. Ini menunjukkan aktiviti peruncitan berskala besar telah berkembang pesat dan juga turut membangunkan sesebuah perimeter kawasan tersebut. Evolusi dan juga penerimaan masyarakat sesebuah kawasan. Antara bentuk-bentuk pembangunan yang dijalankan di sekitar kawasan ini termasuklah pembinaan beberapa blok kedai baru untuk tujuan peruncitan di sekeliling kawasan Metro kajang khususnya. dimajukan dipelihara. Pada skop kajian peruncitan ini.P a g e | 23 5. Namun masih terdapat perubahan lokasi yang dibuat akan tetapi hanyalah merujuk kepada kemasukkan hypermarket yang berskala besar. membawa maksud sesebuah kawasan itu yang sebelum ini bersifat mundur. Terdapat juga perubahan yang dilakukan terhadap jalan perhubungan Jalan Semenyih (lampiran 3) serta beberapa jalan bandar di sekitarnya. terbiar. Di kawasan Kajang khususnya di pusat bandar ini. dihargai atau mungkin juga menjadi tumpuan orang ramai. runang itu memainkan peranan yang begitu penting dalam mengekalkan dan kemandirian sesuatu perniagaan.3 Perubahan Reruang Dalam konteks perubahan reruang ini. Jalan Lebuhraya LEKAS (lebuhraya Kajang Seremban) (lampiran 2) telah memberi manfaat dan kemudahan kepada penduduk kawasan Kajang begitu penting seiring dengan perubahan yang bakal berlaku dalam . trend perubahan lokasi dan reruang yang berlaku tidaklah amat ketara kerana pihak perbandaran MPKj telah melakukan usaha agar perusahaan. tidak dibangunkan. tidak menarik perhatian atau sesuatu yang daif berubah menjadi kawasan yang dibangunkan.

Struktur sosialnya pula semakin bercambah dengan kepadatan penduduk yang ada. Balakong. pembinaan taman-taman perumahan baru. Sejarah turut menyatakan penyusunan secara teratur dan berskala memberi ruang yang mudah kepada aktiviti peruncitan ini. Selain daripada itu. Pihak Majlis MPKj turut menyediakan kemudahan penyewaan dewan dan padang bagi kemudahan masyarakat disini. kawasan permainan kanak-kanak. . jumlah penduduk di kawasan Kajang meningkat setelah pengistiharan bandar Bangi sebagai Bandar Ilmu dan juga kawasan perindustrian. Hasil temubual kami kepada beberapa penduduk yang telah lama menetap disini meyakinkan lagi fakta kepada letakan Kajang pada masa lalu sebagai salah sebuah bandar perniagaan di Negeri Selangor. Justeru itu. Taburan penduduk yang saban tahun semakin bertambah di kawasan persisiran bandar menyebabkan aktiviti peruncitan di Kajang berjalan dengan rancak dan lancar. sememangnya kita mengetahui bahawa kawasan Kajang dahulunya merupakan kawasan yang aktif bagi tujuan aktiviti perniagaan khususnya bidang peruncitan. pembinaan lanskap-lanskap baru bagi tujuan pelancongan dan juga cadangan kompleks perniagaan dan pusat hentian pelancongan oleh Jabatan Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). Dari segi demografinya pula.P a g e | 24 khususnya dan penduduk Seremban. Dalam faktor sejarah. Letakan Stadium Kajang di tengahtengah bandar ini memberi kemudahan dalam melakukan sebarang aktiviti yang boleh melibatkan keseluruhan penduduk di kawasan ini. Kepadatan penduduk di kawasan Kajang memberikan impak yang positif kepada pembangunan di kawasan ini. Aktiviti kemasyarakatan turut dirancang dan dijalankan oleh Pihak Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) bagi meningkatkan lagi permuafakatan masyarakat disini. Hal ini kerana bandar Bangi dan Kajang merupakan bandar yang bersebelahan. Hasil daripada tinjauan kami mendapati bahawa pembangunan yang berlaku memberikan kemudahan dan kesenangan kepada penduduk dan masyarakat sekitar Kajang dalam proses harian mereka. Bangi. Cheras dan bandar-bandar sekitarnya amnya. faktor sosial di bandar kajang ini banyak membantu masyarakatnya mengenali bukan sahaja antara sesama manusia malah kepada semua perkara yang terdapat di kawasan ini. Ini juga dikuatkan lagi dengan perjalanan tidak sampai setengah jam dari bandar Bangi ke kawasan Bandar Kajang.

Kehangatan aktiviti perniagaan menyebabkan persaingan yang tinggi bagi perniaga kecil. serta kemudahan tempat letak kereta. Lantaran daripada itu. Perubahan yang begitu besar terhadap infrastruktur dan lanskap bandar dipelihara dan dikawal selia agar segala aktiviti yang dijalankan tidak mengakibatkan kesan yang buruk kepada bandar.peruncit tetap – peruncitan beskala besar. Kesinambungan daripada itu turut dibina kawasan rehat dan tempat seperti gerai makan yang bersifat mega seperti Kedai Sate Kajang bagi kemudahan orang yang datang. Kemudahan pengangkutan telah lama dipertingkatkan atas dasar pembangunan mampan dan bersifat mesra alam. Kemudahan bas dan juga teksi telahpun menyumbang lebih banyak orang untuk datang dan membeli belah di kawasan ini.P a g e | 25 Struktur ekonomi memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan masyarakat dan juga sesebuah bandar.hasil dari undang-undang yang ditetapkan. Bagi skop polisi. ekonomi kajang menaik dengan mendadak dan terkawal. dengan adanya polisi yang ditetapkan oleh majlis Perbandaran Kajang (MPKj) telah memastikan segala aktiviti dijalankan oleh pengusaha menepati syarat dan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat dan negara. jalan yang berturap. Segala yang dijalankan di kawasan ini banyak memberi kelebihan kepada penduduk dan meningkatkan ekonomi setempat. Semua jalan juga dilengkapi dengan lampu jalan. maka kawasan ini masih lagi mengekalkan dan memelihara alam dan tempat ini sendiri. . Hasil usaha masyarakat disini dalam mempergiatkan aktiviti perniagaan dapat dilihat dengan pembukaan pasar tani dan pasar malam di sekeliling kawasan bandar ini.

Sebaliknya wujud keadaan saling bergantung antara satu sama lain dalam menjalankan perniagaan. Sebagai contoh. ekonomi bandar meningkat dan ini akan menarik minat para pelabur asing dari luar negara untuk melabur di Malaysia khususnya di Bandar Kajang. Hal ini kerana. Segelintir peruncit pula mengatakan bahawa peruncitan berskala besar ini memeberi impak yang negatif kepada perniagaan mereka. Peruncitan berskala besar dan kecil sama-sama bersaing meningkatkan kualiti barangan mereka untuk menarik minat pembeli. mereka berasa senang dengan kehadiran kedua-dua peruncitan berskala kecil dan besar di Kajang kerana mereka mendapati kewujudan perniagaan ini lebih memudahkan untuk mereka kerana mereka mempunyai . Pelanggan yang datang ke kedai mereka semakin hari semakin berkurangan. Namun apa yang menarik perhatian ialah wujudnya situasi seperti keterbegantungan antara kedua-dua belah pihak dalam perniagaan masing-masing. Mereka khuatir jika keadaan ini berterusan mereka terpaksa menutup perniagaan mereka. Produktiviti dan hasil kerja akan lebih baik dan memberangsangkan kerana terdapat lebih ramai pekerja yang bekerja di sektor peruncitan. Kesannya. Hal ini akan meningkatkan lagi taraf kehidupan penduduk di Kajang kerana akan mengurangkan kes-kes pengangguran.P a g e | 26 5. Seterusnya memberi peluang dan memudahkan penduduk mencari pekerjaaan. Menurut pengguna yang di temubual. Sebahagian pula mengatakan peruncitan berskala besar di Kajang member impak yang positif kepada perniagaan mereka. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa peruncitan berskala besar di Kajang tidak memberi impak negatif yang banyak kepada peruncitan berskala kecil. Kewujudan perniagaan tersebut sama ada peruncitan berskala besar mahupun kecil didapati saling mempengaruhi satu sama lain. pekerjaan ekonomi Bandar semakin meningkat. Ini menyebabkan perniagaan mereka lebih tersusun dan sistematik serta dapat menarik minat pembeli.4 Impak Kepada Pasaran Impak Peruncitan Berskala Besar Terhadap Pekerjaan Ekonomi Bandar Apabila terdapat peruncitan berskala besar di Bandar Kajang. lokasi Metro Kajang yang menjadi tumpuan orang ramai turut memberi kesan yang positif kepada perniagaan peruncitan berskala kecil yang berhampiran dengannya. kebanyakan peruncit mengatakan bahawa peruncitan berskala besar di Kajang tidak memberi impak kepada perniagaan mereka. Ini sangat ketara keadaannya terutamanya dengan premis perniagaan yang terletak berhampiran antara satu sama lain. Persaingan dalam perniagaan tidak dianggap sebagai satu indikator yang memberi kesan secara langsung yang ketara kepada perniagaan masing-masing. Impak Peruncitan Berskala Besar Terhadap Perniagaan Peruncitan Skala Kecil Lain Berdasarkan kajian dan hasil temubual terhadap peruncit berskala kecil di Kajang. Sememangnya bagi mereka kehadiran peruncitan berskala besar ini amat membimbangkan kerana mampu menggugat perniagaan peruncitan berskala kecil secara halus dan secara tidak langsung member saingan dan tekanan kepada mereka. peruncitan berskala besar menyediakan dan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk di Bandar Kajang dan di kawasan yang berhampiran dengannya.

ruang rehat.Menyediakan 1 unit kaunter bayaran bagi setiap 1.000 meter persegi keluasan bangunan. . Johor Bahru dan Pulau Pinang. telefon.000 meter persegi. II.Hypermarket tidak dibenarkan beroperasi dalam radius 3.Modal berbayar minima (minimum paid-up capital) tidak kurang daripada RM 50 juta. IV. pengguna juga berpendapat kehadiran kedua-dua jenis peruncitan ini dapat mendidik dan menjadikan mereka pengguna yang lebih bijak kerana mereka akan lebih bersoal jawab dengan peruncit terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan apabila ingin membeli barang untuk mendapatkan khidmat dan kualiti yang lebih bagus.P a g e | 27 lebih banyak pilihan kerana kedudukan premis perniagaan yang berhampiran antara satu sama lain.Menyediakan kemudahan tempat letak kereta pada kadar 50 unit tempat letak kereta bagi setiap 1. Pada masa yang sama. Johor Bahru dan Pulau Pinang dibekukan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2004. IX. Polisi Penumpuan hypermarket terutamanya di Lembah Klang telah menyebabkan pihak kerajaan melalui KPDN & HEP mewujudkan satu garis panduan untuk mengurangkan penumpuan hypermarket terutamanya di Lembah Klang.Sebelum pembukaan hypermarket dipertimbangkan.Hypermarket hanya dibenarkan beroperasi secara ‘freestanding’ di pinggir bandar dengan kemudahan yang dipiawaikan seperti tempat letak kereta.000 meter persegi keluasan ruang lantai niaga. peruncit juga dapat memperbaiki kelemahan mereka dan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. VII. V.Menyediakan ruang niaga dengan kadar sewa yang berpatutan bagi perniagaan sokongan. Kajian Impak Mengenai Perniagaan Runcit Setempat Sedia Ada hendaklah dibuat. Kandungan garis panduan yang dikeluarkan oleh KPDN & HEP adalah seperti berikut:I.00 penduduk. restoran dan kemudahan awam lain (termasuk tandas. X. Selain itu. III. mesin ATM dan lain-lain) serta landskap.Pembukaan hypermarket di Lembah Klang. Pihak Berkuasa Tempatan boleh menentukan jarak yang sesuai bagi kawasan pentadbiran masing-masing.5 kilometer daripada kawasankawasan perumahan dan pusat-pusat bandar.Hanya sebuah hypermarket dibenarkan beroperasi bagi setiap 350. VI. Walau bagaimanapun.Ruang lantai niaga (business floor place) tidak kurang daripada 5. VIII.

Berikut merupakan jenis-jenis perniagaan yang dilarang untuk dijual di dalam keompleks membeli belah Plaza Metro Kajang. XIII. Garis panduan yang dikeluarkan ini adalah untuk mengawal dan mengurangkan pembukaan hypermarket di Lembah Klang. Ini adalah kerana. 2.Hypermarket. iaitu pada tahun 2002. kewujudan hypermarket di ketiga-tiga kawasan ini sangat banyak. . 1. departmental store dan pasar raya tidak dibenarkan beroperasi selama 24 jam.Sebarang permohonan untuk pembukaan hypermarket.Pengusaha-pengusaha hypermarket perlu menghantar pelan perancangan pembangunan untuk perkembangan/ menambah cawangan kepada KPDN & HEP dua tahun lebih awal sebelum permohonan mereka dipertimbangkan. supermarket. Garis panduan ini juga dipakai oleh Majlis Perbandaran Kajang (MPKj).Apa-apa jenis jualan yang boleh mendatangkan bahaya seperti bahan kimia yang mudah meletup dan boleh mendatangkan kemudaratan kepada semua pihak. spesifikasi yang sama turut diguna pakai di kebanyakan kompleks membeli belah yang lain. XIV. Semua spesifikasi yang ditetapkan ini adalah atas dasar-dasar mempertahan dan member keselesaan kepada peniaga dan pengunjung secara keseluruhannya. Ini akan menjejaskan masa dan peniaga runcit tempatan yang mana mereka ini telah banyak berjasa menabur bakti kepada negara dengan sumbangan dari segi pembangunan ekonomi negara. Johor Bahru dan Pulau Pinang. Melalui pemerhatian. Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah membekukan lessen dan kelulusan pembinaan pasar raya besar milik pelabur asing di negara ini kerana kerajaan menyedari persaingan akan menjejaskan masa depan peniaga rucit tempatan. Kebanyakan daripada jenis jualan yang menjadi larangan di premis perniagaan ini boleh dijalankan di sekitar peruncitan tradisi yang terdapat di sekitar Bandar Kajang walaupun masih tertakluk kepada Majlis Perbandaran Kajang melalui lessen yang dikeluarkan. cawangan baru serta penempatan semula iaitu sama ada oleh syarikat yang mempunyai kepentingan asing ataupun tempatan hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Perdagangan Pengedaran. Pernah terjadi dalam sejarah peruncitan dalam negara Malaysia. supermarket.Bagi permohonan pembelian tanah dan premis perniagaan untuk tujuan pembukaan hypermarket. KPDN & HEP. Polisi Plaza Metro Kajang Spesifikasi ini merupakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan semasa mereka menandatangani perjanjian untuk berniaga di Plaza Metro. departmental store. specialty outlet dan pengambil alihan perniagaan sektor perdagangan pengedaran perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada KPDN XII.Jenis perniagaan yang menyalahi jualan yang dilulus dan dibenarkan seperti yang termaktub dalam perjanjian.P a g e | 28 XI. Kebanyakan hypermarket pula adalah milik pelabur asing.

semua perniagaan yang dijalankan di kompleks membeli belah ini memenuhi klasifikasi dan hanya menjual jualan yang telah dilulus dan dibenarkan seperti yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak Maha Usaha. 13. 7. bahan binaan. Jenis perniagaan yang melibatkan aktiviti perjudian. institusi dan yang seumpamanya. syarikat kewangan dan kesemua jenis perniagaan yang melibatkan aktiviti peminjaman wang.Semua jenis restoran. besi dan industry yang berasaskannya. 4. Dengan Penyewa (Plaza Metro Kajang 1997). beberapa peraturan tambahan yang walaupun sebenarnya membenarkan jenis perniagaan yang lain. Daripada senarai yang dikemukakan di atas. menjaul tayar dan yang seumpamanya. 8. .Kedai perkakasan. atau apa jenis perniagaan yang membenarkan pelanggan membawa bersama makanan atau minuman dari luar ke dalam premis. Bhd). Pusat rekreasi dan kesihatan yang berupa senaman. Bhd. hospital 10. bau dan haba. 11.Dan lain-lain perniagaan dan urusniaga yang akan dinyatakan dari semasa ke semasa oleh pihak pemilik (Maha Usaha Sdn. namun jenis perniagaan yang sedia ada juga tertakluk kepada larangan membuat sebarang aktiviti yang memberi kesan negatif kepada semua pihak termasuk pencemaran bunyi. pembuatan kertas dan seumpamanya. Antara lain. Semua peraturan yang dibuat ini adalah bagi beberapa tujuan.Industri kayu. 5.Perniagaan yang berbentuk kedai baik pulih kereta/motor.Sekolah. bar. Kesan daripada itu. 9. Walau demikian. 12.Jenis perniagaan yang boleh melahirkan rasa benci dan boleh mengganggu gugat dan menyentuh hal-hal yang sensitive seperti agama dan kebudayaan.Jenis perniagaan perbankan.Klinik. ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Sumber: Ubahsuai dari Perjanjian Pendudukan Premis Perniagaan Antara Maha Usaha Sdn. terdapat peraturan-peraturan yang sangat jelas yang sama sekali menghalang penyewa yang menyewa ruang perniagaan di kompleks membeli belah daripada menjalankan beberapa jenis perniagaan. pusat jagaan kanak-kanak. Pada masa yang sama ia bertujuan untuk memberi keselesaan kepada semua pihak termasuk pengunjung dan pemilik premis perniagaan secara keseluruhannya.P a g e | 29 3. 6.

ditukar atau tidak lagi menjalankan perniagaan. 4. Mematuhi syarat-syarat/ arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. jelas menunjukkan bahawa taburan hypermarket di kawasan Kajang adalah tidak sekata. 6.Dilarang membiarkan binatang seperti anjing berkeliaran di dalam bangunan/ premis. 7.P a g e | 30 Jika didapati penyewa premis melanggar syarat yang ditetapkan. 2.Memastikan susun atur barang-barang di dalam bangunan/ premis teratur dan tidak menghalang laluan/ pergerakan pekerja.Menyediakan ‘First-Aid’ yang lengkap dan ditempatkan dibahagian yang bersesuaian. 11.Sampah-sampah perniagaan hendaklah diuruskan sendiri dan diibuang ke tempat yang dibenarkan MPKj.0 Rumusan Dari apa yang telah dibincangkan. ada kawasan yang wujud lebihan penawaran hypermarket. tindakan pembatalan lesen dan kebenaran menyewa akan dikenakan. 10.Diwajibkan menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna (MGB 240 liter/ MGB 660 liter) bagi premis perniagaan.Dilarang menimbulkan kacau ganggu kepada lalulintas dan persekitaran. 6.Dilarang meletakkan sebarang peralatan atau barang-barang di kaki lima.Menyediakan bendera negeri/ kebangsaan.Memaklumkan kepada pihak MPKj sekiranya telah berpindah. 9. Tindakan yang dikenakan juga adalah berdasarkan syaratsyarat yang telahpun dipersetujui semasa perjanjian antara kedua-dua belah pihak ditandatangani. 3. Tetapi yang paling penting perkembangan hypermarket masa kini menunjukkan satu pola yang berkembang . 8. 5.Menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan/ premis. Syarat-syarat Tambahan Lesen Perniagaan 1.

6. Asas Peruncitan.1 Rujukan 1. Petaling Jaya:Prentice Hall .P a g e | 31 dalam Kajang terutamanya di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk. Perubahan yang besar dari segi ekonomi dan sosial sesebuah kawasan itu. Keselesaan ini dirasai oleh penduduk lantas menyebabkan lebih ramai masyarakat sekitar Kajang dan bandar-bandar berhampiran datang dan ingin menetap dikawasan ini. Norsidah Ahmad dan Farok Zakaria. Peningkatan sosiol-ekonomi telah menyebabkan permintaan dan penawaran. Sesebuah kawasan itu mampu untuk membangun dengan adanya kativiti peruncitan yang berskala besar. Peningkatan taraf hidup penduduk juga meningkat dan persainagan bagi para perniaga juga rancak berlaku dalam merebut pelanggan bagi memajukan industri dan barangan mereka. sebalik itu juga. Namun. Penyediaan pengangkutan awam haruslah menepati dengan jumlah kepadatan penduduk agar tidak berlaku kesesakan. Zainab Ahmad. 2002. perluasan dan kemasukan nilai konsumerisme barat mempengaruh sesebuah kawasan. kemudahan tempat letak kereta harus dipertingkatkan lagi dengan kebanjiran orang yang datang ke sini.

Selangor. WWW.P a g e | 32 2. Selangor. 5.Pembukaan Lebuhraya kemudahan penduduk. Lampiran 1 .2 dan 3. Analisis Persaingan dan strategi Perniagaan. 26 November 2011.30 Disember: 12. 7. Anon. Sejarah Peruncitan Kawasan Bandar Kajang. Jati. Temu Bual. 2007. Jabatan Perancanagn Bandar Dan Desa Negeri Selangor. Rahman Roslan. Zaidi Bin Rosli.Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kajang 2020.um.edu.Selangor. 2011. 2009. Bala Krishnan. 4. 3.my.FENOMENA KEBANJIRAN HYPERMARKET ASING DI LEMBAH KLANG: SATU TINJAUAN.1999.14 November.2007. Berita Harian. JILID 1. Kajian Kes Peruncitan Kajang. 6.dseas. Abd.

Lemah ( ) d.. Tahun penubuhan/pembukaan: …………. Jenis barangan yang di dagangkan: ………………………………………………. Alamat Syarikat: ……………………………………………………. Pemilikan: tempatan ( ) atau luar Negara ( ) Cawanagan lain: a) ya ( ) dan nyatakan ………………………… b) tidak ( Jenis pelangan: a) Dalam kawasan setempat -3km-( ) b) Seluruh kawasan Kajang ( ) c) Diluar kawasan Kajang ( ) 8) 9) Purata jumlah pelanggan sehari: orang(anggaran kasar) ) Bagaimanakah persaingan dengan syarikat/ peruncit lain: a..P a g e | 33 KAJIAN TENTANG PERUNCITAN BERSKALA BESAR DI KAWASAN KAJANG 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Nama Syarikat: ……………………………………………. Terlalu lemah ( ) Lampiran 1(sambungan) . Amat baik ( ) b. Baik ( ) c..

( 11) Adakah penilaian pihak tuan/puan menganggap pembukaan perusahaan perniagaan dikawasan ini bertepatan dan menguntungkan: a. Ya ( ) b. dan juga kawasan perumahan: a. Kekal seperti pada pembukaan pertamany. Kurang pasti ( ) c. Ya ( ) b. Tidak ( ) 14) Apakah yang boleh pihak tuan/puan katakan mengenai perubahan dalam tempoh beberapa tahun tentang pergerakan dan pembangunan dari segi aktiviti peruncitan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… Lampiran 2 . Tidak ( ) 13) Adakah kemudahan pemgangkutan tersedia dikawasan sekitar ini bagi memudahkan para pelanggan untuk dating dan membeli barang keperluan dan kehendak mereka? a. ( ( ) ) ) c. b. Menjadi lebih kecil [dirobohkan sebahagiaan]. Dinaiktaraf dan diperbesarkan lagi. tempat meletak kenderaan. Tidak ( ) 12) Adakah ruang disekitar kawasan peruncitan anda mempunyai struktur yang terancang dengan pembinaan jalan raya.P a g e | 34 10) Adakah bangunan bagi peruncitan ini a. Ya ( ) b. Kurang pasti ( ) c. Kurang pasti ( ) c.

P a g e | 35 KERATAN AKHBAR SEMENYIH 29 Ogos . "Pembukaan lebuh raya ini memang dinanti oleh penduduk namun saya amat berharap pihak pengurusan Lekas dapat membantu menyelesaikan masalah kesesakan di jalan-jalan lama memandangkan pengguna turut menggunakan jalan tersebut. Ketua Kampung Pasir Baru. Bhd. . "Jika sebelum ini. "Walaupun pembukaan lebuh raya ini tertangguh beberapa lama namun ia akan memberi banyak faedah kepada pengguna dan penduduk. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Semenyih. mengakui penduduk kampung gembira dengan pembukaan lebuh raya berkenaan namun pihak konsesi juga perlu mengambil berat tentang masalah kesesakan di jalan-jalan kampung berkenaan. pengguna kini mempunyai pilihan alternatif untuk menuju ke Seremban memandangkan lebuh raya tersebut telah dibuka." katanya. "Selain itu. Ini diakui oleh beberapa wakil rakyat yang menyertai majlis taklimat dan dibawa meninjau lebuh raya berkenaan oleh pemegang konsesi Lekas. hari ini. saya juga amat berharap pihak Lekas dapat turun padang bagi melihat dengan lebih jelas tentang sistem saliran yang mengalami masalah di kampung kami akibat pembinaan lebuh raya ini. Shafie Abu Bakar. "Selain itu. Dr." jelasnya. "Selain itu. pembukaan lebuh raya berkenaan dapat mengatasi masalah kesesakan yang berlaku di Semenyih. Johan Abd. Rasip Mohd. walaupun tidak secara menyeluruh. ini kerana jalan-jalan lama yang menuju ke lebuh raya berkenaan masih lagi sesak walaupun lebuh raya berkenaan telah dibuka." ujarnya. taman-taman perumahan di sekitar Semenyih sudah pastinya akan tumbuh bagai cendawan selepas hujan memandangkan berada dekat dengan lebuh raya.Pembukaan Lebuh Raya Kajang-Seremban (Lekas) dijangka membawa manfaat besar termasuk dari segi ekonomi kepada penduduk di kampung-kampung sepanjang lebuh raya itu. Jelasnya. "Selama ini kita maklum bahawa kesesakan teruk merupakan satu isu besar di pekan Semenyih. Lebuh Raya Kajang-Seremban Sdn. Semenyih jarang menerima 'tetamu'. Sementara itu. Bagi ADUN Bangi. Mohd. dengan pembukaan lebuh raya ini pastinya mukim Semenyih akan lebih dikenali. Yusuf. dengan pembukaannya juga kawasan Semenyih pastinya mampu menjadi sebuah kawasan yang pesat membangun. 58. jadi dengan pembukaan lebuh raya ini pastinya akan menyelesaikan masalah tersebut. Aziz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful