KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

.........5........................................................... 160 5...................6 Struktur Pendidikan Islam ...........2 Perkembangan dan perubahan masyarakat ..2 Asas Ibadat ............. 146 4......1....... 79 iii BAB III...2............................. 68 2...............................................1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ..........4 Asas Akhlak ..1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun ....1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun ..................1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional ......................................1..2...... 151 BAB V.......................................4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan .5....................... 159 5....2.................2 Teori Belajar ....... 150 4.....................................2............. 108 3......1........................... 162 5................ 133 4.....4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan ...................................................2 Asas Pendidikan Khas (Islam) .............1................................................................2 Elemen-elemen Kemasyarakatan .................................... 140 4.....3 Asas Tasyri‘....... 67 2.............. 154 5.... 68 2........... KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5..5...............1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam .............................................................................. 135 4..........1......5.........................5....... 71 2.2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya ...................6.........2.. 90 3.......2...................... 159 5.................... 75 2.................................2...................2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual ...................... 144 4........................... 74 2.......................3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan ......... 122 4.........6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun ............................................ 119 4........2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar .................5................ 93 3....... KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3.3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan .................................2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar ...2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ... 113 BAB IV.................................1 Asas Akidah .......................5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ........................4......... KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4.............................3 Perbezaan antara masyarakat ........... 104 3............................... 165 .1.....1 Manusia sebagai anggota masyarakat ....3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya .................. 128 4........5............................1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun .............. 65 2.................. 139 4.4................................. 132 4.................2.............4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ......5..........1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar ...........5..........................................................5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan . 98 3.............6................

.........3..........3..... 188 BIBLIOGRAFI ..........2 Saranan ......K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t..M.........................................4 Aspek Tamadun ............ al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld...a...... 167 5.......t = subhanahu wa ta‘ala T..........1 Aspek Sejarah .................. PENUTUP 6..3........................ 183 6............s.................... 165 5.....4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan ............ = edisi et...S = Qur an Surat r.................................... = jilid m = miladiat / masehi m..................................................M Perdana Menteri Q..........1 Kesimpulan .............M.. 169 5...............3.........2 Aspek Budaya ............................................................................ = Nombor P............................ = cetakan ed......p..K = Rancangan Malaysia Ke s......... 172 5... 175 5.5 Analisis akhir ....................... = tidak ada penerbit ....5................. = muka surat no....a = radiyallah ‘anh R...........................w = sallallah ‘alayhi wasallam s........................................... 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet......................................w...................3 Aspek Persekitaran ..... 177 BAB VI..................................................................

p.th.t. = wafat v 1. = tidak ada tempat penerbit t. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w.t. Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b.p. 3. Ta’ marb . Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992).‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2.1. Kaedah yang digunakan 3.

Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. 3. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”. Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a).2. di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar.3. (b). (b). Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y. di awal kata sama ada berbunyi a. i dan u ditulis mengikut bunyi. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. vii . Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. 3. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. 3.4. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu. Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a).

Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. dan tamadun. budaya. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Justeru. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. persekitaran. di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau.

This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. as all of these elements would become the catalyst in the educational world. man as part of the community who desires development and changes. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. Therefore. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. environment and civilization. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. culture. namely focus on library research. Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. that is. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. and the community that is always faced with differences amongst themselves.kemasyarakatan yang hebat. Furthermore he is also admired and deemed .

beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. Disebabkan oleh keahliannya. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami. Latar Belakang Kajian. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya. . Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya.1. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. dan sahih. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. Bagaimanapun. xi 1. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah.

Setelah masa itu. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan. Ibn Miskawayh (m.M).H/871.M).H/1014. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya. (1993). dan al-Q abisi (m. m s : 19. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan.w. Ibn Sahnun (m.M). dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya.t. m s : 333-334. kemampuan itu masih berbentuk potensi. 404. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat.H/1223. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. manusia mencari objek dan . 1 2 3 Lutfi Jum‘ah. Abu al-’Aynayn. 421. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. 4 . sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna.H). an Introduction to History. Meskipun kedua istilah itu berbeza. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. Ibn Khaldun. Mukaddimah. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. Matematik dan Sejarah. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. Sebelumnya itu.H/1030. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. 257. Dengan demikian. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri. Pada mulanya. Tibawi. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. 602. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II). Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s.

sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 . 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . Mukaddimah. Dia menjadi terlatih. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. (terj : Mohd Ramzi Omar). lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Pertama. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan .subjek lain untuk mendapatkannya. 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. m s: 76 8 Ibid. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi.. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. Kedua. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. Dengan malakat tersebut. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. AK. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. (1993). 5 Warul Walidin. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan.

manusia bukan hanya membuat kehidupannya. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). al-harakat (gerak). (1930). Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. 10 11 Ibid. Dari segi ini . manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. Muqaddimah. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan.mengatakan. Juga dengan potensinya. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. lama kelamaan membentuk suatu sistem. kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. m s : 428 Ibn Khaldun. Dengan potensinya. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Ibn Khaldun. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Oleh itu. Melalui kemampuan berfikirnya. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. m s : 101. Bagi Ibn Khald un. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). Searah dengan itu. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. Dengan kata lain. 9 Aziz al-Azmeh. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama.

Muqaddimah. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. Nasrani. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. dan perilaku manusia. (1930). fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. Hadith tersebut juga menerangkan. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. Menurutnya. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. Nasrani atau Majusi”. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. maka terhasilah perkembangan yang . Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. dan Majusi bermakna menyesatkannya. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. AK. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. m s : 34 Warul Walidin. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. Maksudnya. sifat.

sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. sehingga telah menjadi malakat -nya. ia akan terjauh dari kejahatan. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. Tabi‘at asalnya adalah baik. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. 6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya. 7 15 Dalam kutipan tersebut. bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. 1385 m s : 245-246.M) berpandangan. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. Di sinilah tergambar. manusia pada dasarnya adalah baik. Demikian pula sebaliknya. dapat menerima baik dan buruk 18 . Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. maka jiwanya akan menjadi baik.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. 16 Dengan demikian.H/1058-1111. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. Sesuai dengan pandangan tersebut . dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. 17 Al-Ghaz ali (450-505. Muqaddimah m s : 123. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. (1930). sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. nombor hadith. Menurut al-‘Aynayn. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya. atau menyimpang menjadi jahat. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. Ibn Khald un juga menegaskan.

Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. Jika tidak. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Al-Far abi (259-339. ke arah agama yang jauh dari kesesatan.H/870-950. m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn.H/870-950. . setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. Muhammad Munir Mursi. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim. Allah s. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus.t. AK. m s : 44. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . m s : 103.M). berhajat kepada masyarakatnya. 19 (al-Qur’ an. al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”. Oleh itu. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. wahai Mu hammad).M). Baik al15 Warul Walidin.w.

m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam.. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah. serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah.2. 1. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Selama ini. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. m s : 117 Ibid. Namun demikian. 22 23 . Pernyataan Masalah. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat. Fez (di Morocco) dan Andalusia. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. mengajar.

Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. (terj. 5.wikipedia. terutama dalam bidang pendidikan. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. 3. beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. 2. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5. matlamat pendidikan tidak akan tercapai. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 . Keperluan dan kebajikan pendidik. 20 Februari 08 24 . Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. (terj. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. 4. Herry Noer Ali). Maka dari itu. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. meskipun Ibn Khald un telah tiada. (terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. M Arifin). Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. Oleh kerana itu.

kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. (1976). maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. alam sekitar dan tamadun. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. Kajian-kajian Lepas. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam.ppk. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. bangsa dan masyarakat. Razali Haji Nawawi. budaya. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. Justeru. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan . 20 Februari 2008. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya.kpm. Faisal Haji Othman. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas.my/berita/2007/070522_05.. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1.htm. Mohd Kamal Hassan. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia.3. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak. sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. http://myschoolnet.

dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. (1983). etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. Menurut beliau. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”. undang-undang. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. (1987). Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. kenegaraan dan antarabangsa. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi.w. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). Di antaranya manusia ditentukan oleh . Suatu Teori Pendidikan. tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. ia selalu berhajat kepada kaumnya. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. politik. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. terutama anak-anak yang masih kecil. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. Selain itu.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. 13 Menurut Idris Zakaria. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. Menurut Ibn Khald un. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental.

Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata . khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru. yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. M. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam.faktor bakat dan keturunan semata-mata. atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya.). (1997). (1994). Warul Walidin. ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. ia lalui dengan membawa gagasan. Arifin. Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj.

dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. 4.pelajaran dengan aturan yang ketat. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. tardid. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. 2. mulakhasas. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). atau ‘Umumiyyat (umum). Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. adalah : 16 1. pengalaman kejayaannya. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. 3. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. dan muhadarat. al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. (2001). (2000). Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti.

al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. Tarikh Ibn Khaldun. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. di antaranya : Muqaddimah. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. 1. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. Batasan Kajian.un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007).4. Maka dari itu. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. sosial dan spiritual mereka. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. menentukan. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial.

Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1.6. baik di peringkat nasional. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. 3. 1. Kaedah Kajian. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Kejeniusan Ibn Khaldun. Setelah memilih tajuk penyelidikan. segala buku-buku. 2. 1. serantau. 3. 1. 2. penulis menggunakan kaedah sejarah. 2. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un.7. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. Dalam penyelidikan ini. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. 19 3. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji.Gharban wa Syarqan. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. kertas kerja. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. 4.4. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. artikel-artikel. Objektif Kajian. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . mahupun antarabangsa. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. Kepentingan Kajian.

persekitaran. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. Untuk melaksanakan kaedah tersebut. Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. artikel-artikel. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. Manakala untuk versi terjemahan. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an.un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. budaya. m. 28 David L. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. m s : 371 21 22 BAB II . pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. Pengantar Penelitian. (1980). dan tamadun.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab.

m s : 124 dan 127. Lebih tegas lagi. 30 . : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s. dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. m s : 220 . Tafsir al-‘Azim. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. Islam mengajar bahawa Allah s. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu.t.w.w. dalam al-Qur’ an: .t. Sesuai dengan firman Allah s.w. Ibn Majah Sunan Ibn Majah.w. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. baik laki-laki mahupun perempuan”. Juz 13. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H. Ibn Kath ir. Wahbah Zuhaily. Dengan kata lain. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum. Qur’an yang pertama diturunkan. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban.w. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain.R. Tafs ir al-Munir. al-Ra‘du : 11. 30 Lihat al-Qur’an.t.t.a. m s : 664.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184. turut memberikan nasib yang baik kepadanya.

t. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar.t. kerana itu. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat.a.t menyuruh Nabi Mu hammad s.w. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. dan ia berupa rahmat Allah s. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s. yang terbesar untuk umat manusia.w. Kedua. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil.w.w. mengenal Tuhan. 23 (al-Qur’ an. Bacalah.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 . dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s.t di alam ini.w. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku.a. ilmu dan amal. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj. akhlak.w. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar. fiqh dan lain-lain). (tauhid. akidah. memahami fenomena alam. Yang mengajar manusia melalui pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. seperti ilmu agama.w. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah.

. ekonomi. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. fizik. Lihat: H. Pensyarah. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. Jilid 4 m s : 682. Sanep Ahmad Prof Madya. Lihat juga. Pedagogi dan Metodologi.Salim Bahreisy H. Salleh. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. 43600 UKM Bangi. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD. pembuatan senjata dan sebagainya. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Lihat juga: Ahmad Mohd. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. kimia. Pendidikan Islam Falsafah. m. Ahmad Mohd Salleh. Penilaian .Said Bahreisy. Pendidikan Islam Falsafah.s : 25-27. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. perniagaan. kedoktoran. Walau bagaimanapun. Pedagogi dan Metodologi. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. kemahiran.

namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. aqal. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. aqal. maqasid al-syariah. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. keturunan dan harta. teori Maslow. nyawa. nyawa dan keturunan. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama. . Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain.

petunjuk sosial. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. dan jalanraya manakala Jaya S. Emil J. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. keturunan dan harta. petunjuk livehood. Bangi 2010 . AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. aspek politik dan aspek sosial. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. nyawa. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. iaitu agama. elektrik. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah. petunjuk diskrit. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. Hairunizam Wahid. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. et. akal. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi.

Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . keluarga dan masyarakat. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal).Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. menjamin keselamatan nyawa (alnafs). maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al. Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. . Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar.

Maslow. diikuti keperluan keselamatan. keperluan kasih sayang. Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H.keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. menjaga akal (al-aql). dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). 1954 Menurut teori Maslow. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2).450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. keperluan keselamatan. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. keperluan kasih sayang. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow. Untuk tujuan kajian ini. menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali.

Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow.

bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. ii. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. stabil. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. iv. . Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow.adalah mencari keredhaan Allah. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow.

minuman. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST). sederhana dan lemah.’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). kehidupan. . Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. Bangi 2010 (nilai 3). perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin..v. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama. akal. tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. resources/services. menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. perubahan positif(nilai 4).. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. keturunan dan harta. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. knowledge dan human right.

maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan.9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). 454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. keturunan dan harta. nyawa. Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor . Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya. Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). aqal.

Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”. 2006. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). Md. 2007.Petaling Jaya. Rozman Hj. Motivation and Personality.2002. Second Edition. Yusof & Ahmad Che Yaakob.2007 Abu Bakar Sarpon. Abu Sufian Abu Bakar. Vol 1. New York: Harperv & Row. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim. International Journal of Social Economics.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Abd. “Waqf.Selangor: Pearson Malaysia.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. 2005. No.2.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam. Jilid IV. Jurnal Pengurusan Jawhar. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H.Disertasi Doktor Falsafah. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Bhd Afzal-Ur-Rahman. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman. 2002.P135-151. 1970.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Halim Mohd Noor. Keusahawanan Islam. Maslow. Sadeq. Sdn. 2007. Vol 29 No 1/2002.

Syatibi . Tujuan Akhir Syariat. 2003. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi. Maqasid Syariah.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. 25 September2007. Al-Qaradawi. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. Yusof. Sintok. United State of America: Prentice Hall. 2006. Dlm Muhamad Muda et.1990. Aidit.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. Occasioanal Paper No 8. 1987. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid. Jeddah.10. Kaedah Penyelidikan. M. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat. Fuadah Johari.Ahmad B. Saleh. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. Jamil. Universiti Malaya. Fourth Edition. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Habib Ahmad. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004. Didin Hafidhuddin dan Drs. Islamic Development Bank Group. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. M. Yusof.php?id=286883 (di akses pada 31.2009. Kota Bharu Kelantan. 1998.bernama. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).1999. Bernama. Carey.2008) Chua Yan Piaw.2004. Universiti Kebangsaan Malaysia. 1416 H/ 1996M Jld 2. Beirut. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid.1992. Kewangan dan Pembangunan Negara. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim.Ltd. Program Evaluation Methods and Case Studies. Salman Harun.com/bernaam/v3/bm//news_lite. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor. Singapura: Pustaka Nasional. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). Al. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka. Dar al-Ma’rifah. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication .2006. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Pte. Hasanuddin.2004. Tesis Sarjana Pengajian Islam.13 Julai 2009. Drs. http://www. Ahmad Fuad Mohamed. Posavac& Raymond G.al.com.2004. Islamic Research & Training Institute. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir. Universiti kebangsaan Malaysia.

2007. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. A secret Receipe.June . Seminar Proceedings N0 41.2000.1999. Bangi 2010 Kahf. Southeast Asian Journal of Social Science . Government of Pakistan. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah. Tahir & Noorasiah Sulaiman. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). Volume 1.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan.Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Laporan Penyelidikan. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia.2001.1998. PWTC . Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007.2007.Hasan Bahrom & Shawal Kaslam.IDB. Research Report No 53.Pg. Petaling Jaya: Longman.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Munawar. 2007. Sadeq dan Aidit Ghazali .” International Journal of Islamic Financial Services.1998.IBD M.28. Dlm Monzer Kahf (ed). Sdn. Iqbal.2005. Lesson in Islamic Economics.1. No 2. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. April. P53-63. Volume 1 Number 1/2004(June 2004). Imran Ashraf Toor & Abu Nasar. Jurnal Pengurusan Jawhar. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective. Pengurusan Zakat . Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. Monzer.Zyadi Md. Vol 2 No 1. Ishtiaq Hossain. Vol. Bhd M. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh.2000. Majid. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari. Journal of Economic Cooperation.2004. November 2001. Majid.111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.Vol 1.1-38 Mabib Ali Al – Jahri. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid.Reading in Islamic Thought. “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.4(2007). Dlm Abul Hasan M. Md. Zakat. Zafar. Zakat and Obligatory Expenditures . P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd.Jabatan Mufti Selangor.eds. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute. Steps in Entrepreneurial Development Success. “Zakat.2007.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic. ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Mahmood Zuhdi Abd. 1992. Policy & Development. Micro. Universiti kebangsaan Malaysia .2003. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. Iqbal. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain.

Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Golam Muhiuddin. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.2006.M. Dlm Shah Abdul Hassan (et. A. Rifaat Abd.2007. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Zakat.Vol 1. Jurnal Pengurusan Jawhar. Bhd Muhammad Yamin Ismail.org Mohamed Yusoff. International Institute of Islamic Business and Finance. Al-Latif. A New Guide For Practitioners. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi. No 2. Mujani Tarimin. Pvt.2007.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional.iiibf. P45-52.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.al) Zakat and Poverty Alleviation . Bhd . Britha. India:IBF(Net)(P) Limited .1998. “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. Fakulti Pengajian Islam . Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam. 2005.http//www. Thesis PHD. New Delhi: Sage Publications India. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al. Teori. IBF Education and Charitable Trust. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam. Introduction to Islamic Microfinance. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Muhamed Dahlan Ibrahim.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14. Abd.2005.2002. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim.Web.2002. Mohd Arshad Hj Taib. Huq.Hidayah Publishers Mikkelsen.2003. “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K.Ltd Mohammed Obaidullah. Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia. IIUM Journal of Economic and Management 14. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor.(terjemahan: Hj. Kutipan dan Agihan.2005.Masyhur.1989.2008. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution.no 2 (2006) 117-145. Noor. Methods of Development Work and Research.2006. 2002. Second Edition.

Maqasid al. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad. Universiti Sains Malaysia Supardi. Negeri Sembilan. 1999. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang.1996.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. International Journal of Social Economics Vol. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Rosbi Abd Rahman.E 2004. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj. Evaluation A Systematic Approach. Lipsey. Selangor. 13 Julai 2009 . Zakat di Malaysia. Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998. School of Graduate Studies. No 6(2007). 1998. Yogyakarta.unitarkll. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.Publications/datuk. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. M. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan.2002. State Islamic University Sunan Kalijaga. Seventh Edition.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Indonesia Surtahman Kastin Hassan.H. 2008.W & Freaman. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib.edu. A Macro Social Work and Community Development Perspectives. Thesis Master. Bangi 2010 Sadeq. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. 2005. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Kota Bharu Kelantan. California : Sage Publishers. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor.my/staf. Inc Rusdy Hartungi. Bhd Sanep Ahmad. Bhd Rossi.Port Dickson. 2004. Karya Bestari Sdn. Modernity and Entrepreneurship Among Malay. Zakat Organization and Poverty Alleviation. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. 1996. Idris(ed) Kemiskinan dan . Shah Alam. London: Macmillian Press Ltd. P.Patrician Sloane. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Abu Hassan Muhamed.2003.2009. Laporan Penyelidikan.H.34.2007. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Laporan Zakat 2006. Islam. “Zakat Membangun Ummah”.

2000. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat. 1969/1389)hlm. Dlm Mohd Arshad Hj Taib. Fakulti Pengajian Islam. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . John Antony. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 .49 .1969. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily. Effecive Evaluation: A Practical Guide. (dimashq: maktabat Alfarabiyy.1989. Thesis PHD.Pembangunan Ekonomi Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful