KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

.......................... 71 2.............................................................. 79 iii BAB III................... 93 3...2.......................4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ..............2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual ................................2 Teori Belajar ........... 75 2..................2 Asas Pendidikan Khas (Islam) . 151 BAB V...........5........ 133 4.....6............................5............2 Perkembangan dan perubahan masyarakat . 139 4...... 68 2......................................2..6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun .........................5...3 Asas Tasyri‘.............5......................4 Asas Akhlak ...............................3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan .........................................2............... 150 4........................................................3 Perbezaan antara masyarakat ..........2.. 74 2..1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun .....................3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya ................................2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya .......1 Manusia sebagai anggota masyarakat ........................5............................................................... 154 5........ 68 2............ 144 4........6 Struktur Pendidikan Islam .....................1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar ...2....5................ 67 2................................... KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4............4............ 132 4...........3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan .....1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam ........... 128 4..........1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional .......................................................................... 122 4.................................. 159 5....2 Asas Ibadat .......................4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan .................. 160 5................2............5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan ...................2.................................................. 113 BAB IV................1...........1. KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3... 135 4.... 119 4............... 90 3..5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan .....1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun ........... 140 4..................2.. 165 .......5...........................4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan ....1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian .............................. 65 2..................................2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar . 98 3......1 Asas Akidah ...........1.. 146 4............................................2 Elemen-elemen Kemasyarakatan . 162 5............................................................2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar .................. 108 3. 159 5.......5................1..5..6.1...........1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ......................................1.2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ........... 104 3...........4............................................. KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5.................................

.....M......3..........................a.................1 Kesimpulan ......3..w = sallallah ‘alayhi wasallam s. 172 5..........................p...................1 Aspek Sejarah .............. = Nombor P.................5 Analisis akhir ..... = muka surat no...........s.............t = subhanahu wa ta‘ala T................................................K = Rancangan Malaysia Ke s........................................................................3..................................... 167 5............... 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet.........S = Qur an Surat r......M Perdana Menteri Q.................3.............. = jilid m = miladiat / masehi m............... al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld......2 Aspek Budaya ...... 183 6...3 Aspek Persekitaran ................. 177 BAB VI.............. 188 BIBLIOGRAFI ................................. 175 5........2 Saranan ... PENUTUP 6. 165 5.....a = radiyallah ‘anh R...........................................................w..................... = cetakan ed...................4 Aspek Tamadun ....5...................................................K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t...........4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan ..........M. = edisi et................................. = tidak ada penerbit ..... 169 5............

th.t.p. = wafat v 1. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w. Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .t. = tidak ada tempat penerbit t.

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992).1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b. Ta’ marb .‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2. 3.p. Kaedah yang digunakan 3. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.

Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. di awal kata sama ada berbunyi a. Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy.3. tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. (b). Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y. di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). (b). 3. Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar.2. Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. i dan u ditulis mengikut bunyi. Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a).4. 3. vii . 3.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu.

di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. dan tamadun. budaya. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Justeru. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. persekitaran.

This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. as all of these elements would become the catalyst in the educational world. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. Therefore. that is. culture. man as part of the community who desires development and changes. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. namely focus on library research. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. and the community that is always faced with differences amongst themselves.kemasyarakatan yang hebat. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. Furthermore he is also admired and deemed . Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. environment and civilization.

dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami.1. . dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya. xi 1. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. Latar Belakang Kajian. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. dan sahih. Bagaimanapun. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. Disebabkan oleh keahliannya. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya.

Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan.w. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. Sebelumnya itu. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. Tibawi. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan.t.H/1223. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. Meskipun kedua istilah itu berbeza. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. 404. “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II).M). Matematik dan Sejarah. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya.H). (1993). Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. manusia mencari objek dan . Abu al-’Aynayn.M). namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. an Introduction to History. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi.H/871. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun.H/1014. Ibn Khaldun.H/1030. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. 1 2 3 Lutfi Jum‘ah. m s : 19. Mukaddimah. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. kemampuan itu masih berbentuk potensi. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat. 4 . Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. 421. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna. m s : 333-334. Ibn Miskawayh (m. Pada mulanya. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. dan al-Q abisi (m. Setelah masa itu. 257. Ibn Sahnun (m.M). 602. Dengan demikian. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya.

hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. (1993). Dengan malakat tersebut. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. Pertama. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan.subjek lain untuk mendapatkannya. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. (terj : Mohd Ramzi Omar). Mukaddimah. 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Dia menjadi terlatih.. lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . Kedua. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. m s: 76 8 Ibid. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. AK. sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 . m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. 5 Warul Walidin.

Dengan potensinya. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. 9 Aziz al-Azmeh. Ibn Khaldun. kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). 10 11 Ibid. manusia bukan hanya membuat kehidupannya. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia.mengatakan. Dengan kata lain. m s : 428 Ibn Khaldun. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Juga dengan potensinya. Melalui kemampuan berfikirnya. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. Oleh itu. m s : 101. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). (1930). Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. al-harakat (gerak). manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. Dari segi ini . Searah dengan itu. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Muqaddimah. 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. lama kelamaan membentuk suatu sistem. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. Bagi Ibn Khald un. Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan.

Nasrani atau Majusi”. (1930). Nasrani. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. dan perilaku manusia. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. sifat. m s : 34 Warul Walidin. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. maka terhasilah perkembangan yang . AK. Maksudnya. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. Menurutnya. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. Hadith tersebut juga menerangkan. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. Muqaddimah. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. dan Majusi bermakna menyesatkannya. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat.

1385 m s : 245-246. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. sehingga telah menjadi malakat -nya.H/1058-1111. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. Demikian pula sebaliknya. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. dapat menerima baik dan buruk 18 . Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. nombor hadith. Muqaddimah m s : 123. 6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain.M) berpandangan. Menurut al-‘Aynayn. Tabi‘at asalnya adalah baik. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. manusia pada dasarnya adalah baik. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. Sesuai dengan pandangan tersebut . (1930). Ibn Khald un juga menegaskan. 16 Dengan demikian. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. 17 Al-Ghaz ali (450-505. 7 15 Dalam kutipan tersebut. atau menyimpang menjadi jahat. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. Di sinilah tergambar. ia akan terjauh dari kejahatan. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. maka jiwanya akan menjadi baik. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang.

H/870-950. 19 (al-Qur’ an. Oleh itu. .M). Allah s. Al-Far abi (259-339. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”.M). Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. m s : 103. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn. mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. AK.t. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . berhajat kepada masyarakatnya. Jika tidak.H/870-950.w. al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. m s : 44. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. wahai Mu hammad).Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus. Muhammad Munir Mursi. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. Baik al15 Warul Walidin. ke arah agama yang jauh dari kesesatan.

Selama ini. Pernyataan Masalah. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Fez (di Morocco) dan Andalusia. 1.. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat. Namun demikian. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. mengajar. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. m s : 117 Ibid. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. 22 23 .2.

Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). (terj. Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran.wikipedia. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. Keperluan dan kebajikan pendidik. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 . M Arifin). terutama dalam bidang pendidikan. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. (terj. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. Maka dari itu. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. 4. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. meskipun Ibn Khald un telah tiada. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. Herry Noer Ali). misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. 20 Februari 08 24 . 3. 2.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. Oleh kerana itu. 5. matlamat pendidikan tidak akan tercapai. (terj. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5.

alam sekitar dan tamadun.htm. bangsa dan masyarakat.ppk. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan . Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas. http://myschoolnet. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. Razali Haji Nawawi. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. (1976). Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat.3.my/berita/2007/070522_05. maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1. Kajian-kajian Lepas. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya. kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan. Mohd Kamal Hassan. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. 20 Februari 2008. Justeru. budaya. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam.. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un.kpm. Faisal Haji Othman. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak.

etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d).t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. ia selalu berhajat kepada kaumnya. 13 Menurut Idris Zakaria. (1983). kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. Menurut Ibn Khald un. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental. kenegaraan dan antarabangsa. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. (1987). Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. Menurut beliau. politik.w. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi. terutama anak-anak yang masih kecil. Suatu Teori Pendidikan. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. Di antaranya manusia ditentukan oleh . undang-undang. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. Selain itu. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial.

merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas.). atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). Warul Walidin. (1997). ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. ia lalui dengan membawa gagasan. yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. (1994). Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. Arifin. M.faktor bakat dan keturunan semata-mata. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata .

2. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. atau ‘Umumiyyat (umum). al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. dan muhadarat. Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). mulakhasas. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. 4. adalah : 16 1. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. (2000). tardid. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid.pelajaran dengan aturan yang ketat. dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. 3. pengalaman kejayaannya. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. (2001).

Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah.4. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. sosial dan spiritual mereka. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007). dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. 1. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. di antaranya : Muqaddimah. Maka dari itu. Batasan Kajian.un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial. Tarikh Ibn Khaldun. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. menentukan. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un.

Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya.Gharban wa Syarqan. 4. 19 3. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. 2. Setelah memilih tajuk penyelidikan. mahupun antarabangsa. 2. 2. 3. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. artikel-artikel.7. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. 1. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . Kejeniusan Ibn Khaldun. Dalam penyelidikan ini. serantau. baik di peringkat nasional. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. 1. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. penulis menggunakan kaedah sejarah. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis.4. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Kaedah Kajian.6. 3. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Objektif Kajian. Kepentingan Kajian. kertas kerja. segala buku-buku.

artikel-artikel. (1980).un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. m s : 371 21 22 BAB II . dan tamadun.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. Pengantar Penelitian. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. budaya. Untuk melaksanakan kaedah tersebut. 28 David L. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. m. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. Manakala untuk versi terjemahan. 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. persekitaran. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab.

dalam al-Qur’ an: .w. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. 30 . Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain.t. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. Tafs ir al-Munir. al-Ra‘du : 11.t.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. Sesuai dengan firman Allah s.w. Islam mengajar bahawa Allah s.a. baik laki-laki mahupun perempuan”. m s : 664. Tafsir al-‘Azim. Dengan kata lain.t. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184. m s : 220 . Ibn Majah Sunan Ibn Majah.R. Juz 13. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. Qur’an yang pertama diturunkan. m s : 124 dan 127. dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum. 30 Lihat al-Qur’an.w. Wahbah Zuhaily. Lebih tegas lagi.w. turut memberikan nasib yang baik kepadanya.w. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik. Ibn Kath ir. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan.t.

t di alam ini. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil. (tauhid. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku.w. akhlak.t.a. akidah. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. dan ia berupa rahmat Allah s.w.t. mengenal Tuhan. kerana itu.w. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s. Yang mengajar manusia melalui pena. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s.w. fiqh dan lain-lain). m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah.w. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini.w. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s. yang terbesar untuk umat manusia. 23 (al-Qur’ an. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar. ilmu dan amal.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.a.t menyuruh Nabi Mu hammad s. tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata. Kedua. seperti ilmu agama. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . memahami fenomena alam. Bacalah. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj.w.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 . memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily.

Said Bahreisy. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. ekonomi. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. Ahmad Mohd Salleh. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Walau bagaimanapun. Sanep Ahmad Prof Madya. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. Pedagogi dan Metodologi. Lihat: H. kedoktoran.Salim Bahreisy H. pembuatan senjata dan sebagainya. Penilaian . m. kemahiran. Pendidikan Islam Falsafah. Salleh. m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. Pensyarah. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Lihat juga. kimia. Pendidikan Islam Falsafah. fizik. 43600 UKM Bangi. Lihat juga: Ahmad Mohd. perniagaan. Pedagogi dan Metodologi.. Jilid 4 m s : 682. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan.s : 25-27.

Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya. maqasid al-syariah. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. nyawa dan keturunan. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. teori Maslow. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. . Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. keturunan dan harta. aqal. nyawa. aqal. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri.

akal. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. aspek politik dan aspek sosial. et. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. nyawa. Bangi 2010 . petunjuk diskrit. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. Emil J. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. petunjuk livehood. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. iaitu agama. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. elektrik. keturunan dan harta.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. petunjuk sosial. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah. Hairunizam Wahid. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. dan jalanraya manakala Jaya S. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti.

. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . menjamin keselamatan nyawa (alnafs). Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al. keluarga dan masyarakat. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal).Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga.Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah. maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql).

Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . 1954 Menurut teori Maslow.450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula. Maslow. keperluan kasih sayang. diikuti keperluan keselamatan. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2). keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri.keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. menjaga akal (al-aql). Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali. keperluan kasih sayang. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). keperluan keselamatan. Untuk tujuan kajian ini.

Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i.

. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak.adalah mencari keredhaan Allah. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow. bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. stabil. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. ii. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. iv. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat.

kehidupan. akal. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). sederhana dan lemah.v. resources/services. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. perubahan positif(nilai 4). Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST). Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. keturunan dan harta.’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. . Bangi 2010 (nilai 3). Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. knowledge dan human right.. Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini.. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. minuman. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama. Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah.

Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya. keturunan dan harta. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. 454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor .9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. aqal. nyawa. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama.

2006. Sadeq.P135-151.Petaling Jaya. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H.2. No. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution .1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). 2002. 2007.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Halim Mohd Noor. Yusof & Ahmad Che Yaakob. “Waqf. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Sdn. Md. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. New York: Harperv & Row. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor. Motivation and Personality. International Journal of Social Economics. Second Edition.Disertasi Doktor Falsafah. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan.Selangor: Pearson Malaysia.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam.2007 Abu Bakar Sarpon. 1970. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Rozman Hj. Bhd Afzal-Ur-Rahman. 2007. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Vol 29 No 1/2002. 2005. Jurnal Pengurusan Jawhar.2002. Maslow. Vol 1. Abu Sufian Abu Bakar. Abd. Jilid IV. Keusahawanan Islam.

Program Evaluation Methods and Case Studies. Yusof.Syatibi . Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 .1992.2009. Singapura: Pustaka Nasional. Fourth Edition. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid.13 Julai 2009. Yusof. Posavac& Raymond G. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Universiti kebangsaan Malaysia.2004. Jamil. 2003. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. 1416 H/ 1996M Jld 2. Jeddah. Dlm Muhamad Muda et. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). Universiti Malaya. Islamic Development Bank Group. Kota Bharu Kelantan. Tesis Sarjana Pengajian Islam. M.2006. 2006. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka. Didin Hafidhuddin dan Drs.Ltd. Carey. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). 1987.2004. Tujuan Akhir Syariat. Drs. Bernama.2008) Chua Yan Piaw. Hasanuddin. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir. Pte. United State of America: Prentice Hall.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. 25 September2007. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi.php?id=286883 (di akses pada 31.2004. Saleh.1999. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim. Aidit. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor. M.bernama. Occasioanal Paper No 8.al.10. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Fuadah Johari. http://www. Al-Qaradawi. Islamic Research & Training Institute.Ahmad B. Al. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication .com. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. Salman Harun.1990. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia.com/bernaam/v3/bm//news_lite. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Maqasid Syariah. Beirut. Sintok. Habib Ahmad. Kaedah Penyelidikan. Ahmad Fuad Mohamed. Kewangan dan Pembangunan Negara. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004. 1998. Dar al-Ma’rifah.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf.

PWTC . P53-63.1.2001.IDB. Bhd M. Md.Pg. Government of Pakistan. “Zakat. Monzer.2007. 2007. Steps in Entrepreneurial Development Success. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd.June . Seminar Proceedings N0 41. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari. Iqbal. Dlm Abul Hasan M.Vol 1.Jabatan Mufti Selangor. Dlm Monzer Kahf (ed). Majid. No 2. ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Zakat. Universiti kebangsaan Malaysia . Sadeq dan Aidit Ghazali .2000. Laporan Penyelidikan.Reading in Islamic Thought. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. April.2003. Policy & Development.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.eds.2007.2004. Vol 2 No 1.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar.28.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah. Zafar. Bangi 2010 Kahf. Mahmood Zuhdi Abd. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain.1-38 Mabib Ali Al – Jahri. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute. Volume 1 Number 1/2004(June 2004). A secret Receipe. Micro.Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation.” International Journal of Islamic Financial Services. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact.1998. Pengurusan Zakat .1998. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh.Hasan Bahrom & Shawal Kaslam. Journal of Economic Cooperation.4(2007).Zyadi Md. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”. Ishtiaq Hossain. Zakat and Obligatory Expenditures .111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Sdn. Volume 1. Lesson in Islamic Economics. Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic. Tahir & Noorasiah Sulaiman. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. 1992. Southeast Asian Journal of Social Science . “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.IBD M.1999. Research Report No 53. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. November 2001. Jurnal Pengurusan Jawhar. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia. Vol.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective.2000.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. Iqbal. Petaling Jaya: Longman.2007.2005. Munawar. Majid.

Hidayah Publishers Mikkelsen. Britha.2006. Jurnal Pengurusan Jawhar. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam.2002.Web. Mujani Tarimin. 2005. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi. Noor. International Institute of Islamic Business and Finance. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al. Dlm Shah Abdul Hassan (et.2006.2002. “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. P45-52.iiibf. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia. Kutipan dan Agihan. Rifaat Abd. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor. Introduction to Islamic Microfinance. Pvt. Muhamed Dahlan Ibrahim. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim. Abd. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. A New Guide For Practitioners. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).2008.al) Zakat and Poverty Alleviation . India:IBF(Net)(P) Limited .M. Bhd . “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”.2005.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md. Bhd Muhammad Yamin Ismail. Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Zakat.1998. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14.2007.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional. IIUM Journal of Economic and Management 14.2007.org Mohamed Yusoff. Methods of Development Work and Research. A. Al-Latif. Second Edition.no 2 (2006) 117-145. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam. Teori. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K.(terjemahan: Hj.2003.2005.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Vol 1.Ltd Mohammed Obaidullah.1989. 2002.Masyhur. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. No 2. Mohd Arshad Hj Taib.http//www. Thesis PHD. Huq. Fakulti Pengajian Islam . New Delhi: Sage Publications India. Golam Muhiuddin. IBF Education and Charitable Trust.

Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. California : Sage Publishers. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj. Bhd Sanep Ahmad. Laporan Zakat 2006. Karya Bestari Sdn.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan. Indonesia Surtahman Kastin Hassan.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Lipsey. Universiti Kebangsaan Malaysia. Abu Hassan Muhamed.2007. State Islamic University Sunan Kalijaga. School of Graduate Studies. Modernity and Entrepreneurship Among Malay. Evaluation A Systematic Approach. Kota Bharu Kelantan. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008. Laporan Penyelidikan. Islam. Bangi 2010 Sadeq.1996.2009. London: Macmillian Press Ltd. Rosbi Abd Rahman. Zakat Organization and Poverty Alleviation. “Zakat Membangun Ummah”. 1999. Thesis Master. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor.Patrician Sloane. Inc Rusdy Hartungi.2002. Negeri Sembilan.W & Freaman. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad. 2005. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang. P. Yogyakarta. No 6(2007). Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib.E 2004. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. Bhd Rossi. Shah Alam. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. 2004. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.2003. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. A Macro Social Work and Community Development Perspectives. 1996. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. M. International Journal of Social Economics Vol.H. 2008. Seventh Edition.edu. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. 13 Julai 2009 . Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. Zakat di Malaysia.H. Universiti Sains Malaysia Supardi. Maqasid al.Port Dickson.Publications/datuk. 1998.unitarkll. Idris(ed) Kemiskinan dan . Selangor.my/staf.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan.34.

Pembangunan Ekonomi Malaysia. John Antony. 1969/1389)hlm. (dimashq: maktabat Alfarabiyy. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 .1969. Dlm Mohd Arshad Hj Taib. Fakulti Pengajian Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily.49 .1989. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat. Thesis PHD. 2000. Effecive Evaluation: A Practical Guide.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful