P. 1
Tesis Master

Tesis Master

|Views: 132|Likes:
Published by Nasr Al Hadi

More info:

Published by: Nasr Al Hadi on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

..............................................1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam ....2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual ..1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun . 119 4.......................................................2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya ......3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya ............... 122 4..........4 Asas Akhlak ...............5...........................2.........1 Manusia sebagai anggota masyarakat .................. 108 3.2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ......................1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional ........6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun ........................................................ 67 2.......4............ 104 3..2 Teori Belajar ...............4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ................. 65 2...............6 Struktur Pendidikan Islam .....................................1...............................4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan .............................................. 154 5..................1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun .............. 139 4.......... 162 5... KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4............................... 146 4.2....2........................... 159 5........................1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ............................. 150 4...............................3 Perbezaan antara masyarakat ....2 Asas Ibadat ..2 Perkembangan dan perubahan masyarakat ..........4............ 160 5....................................................... 79 iii BAB III....1...............3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan .......1.............................. 132 4...... 93 3........... KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5... 98 3...................................................... 135 4......... 74 2..2........... 140 4..........1.......... 165 ..................................6.2..........................................1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ...... 151 BAB V...................................5... 68 2.......5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan ......3 Asas Tasyri‘.....2 Elemen-elemen Kemasyarakatan ........ 113 BAB IV................................................1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar .................5........................ 128 4......................................5..................................... 159 5.................................2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar ................2 Asas Pendidikan Khas (Islam) ..2.............. KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3................................................................................................5..2..............6..1... 71 2..................5.......5.........1 Asas Akidah .....4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan ....................................... 90 3.................2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar ...1...................... 75 2...3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan ..............5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan .................5................2.5.. 144 4... 133 4.................. 68 2......

.......................................................... 175 5.................................5.......... PENUTUP 6......... = edisi et.........M.......... 172 5.. al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld................................3 Aspek Persekitaran .....3.. = Nombor P.....3..........w = sallallah ‘alayhi wasallam s..1 Aspek Sejarah .M........... = jilid m = miladiat / masehi m..............a. 188 BIBLIOGRAFI ...........M Perdana Menteri Q....... 177 BAB VI................................................... 165 5.......................................................3...........K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t...................t = subhanahu wa ta‘ala T.....a = radiyallah ‘anh R.....2 Saranan ........S = Qur an Surat r...................................................... = tidak ada penerbit .............1 Kesimpulan ................................4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan .............................................................. 167 5..........................................5 Analisis akhir . = cetakan ed...3........2 Aspek Budaya .................... 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet... 183 6............................... = muka surat no.......................p.w.........4 Aspek Tamadun .......................K = Rancangan Malaysia Ke s.....s.... 169 5...

Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = . = wafat v 1. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w. = tidak ada tempat penerbit t.th.t.p.t.

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2.1. Kaedah yang digunakan 3. Ta’ marb . 3. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b.p. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992).

Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar. (b).4. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a). ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. 3.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”. Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu. di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). vii . di awal kata sama ada berbunyi a. 3. i dan u ditulis mengikut bunyi.3. kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y.2. Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. (b). 3. Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy.

Justeru. di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. persekitaran. penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. budaya. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. dan tamadun. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka.

as all of these elements would become the catalyst in the educational world. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. man as part of the community who desires development and changes. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. culture. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. Therefore. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. environment and civilization. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning.kemasyarakatan yang hebat. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. Furthermore he is also admired and deemed . This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. namely focus on library research. and the community that is always faced with differences amongst themselves. that is.

Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. dan sahih. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya.1. Disebabkan oleh keahliannya. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya. Bagaimanapun. . sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. xi 1. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. Latar Belakang Kajian. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah.

Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. Ibn Miskawayh (m. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan. Ibn Sahnun (m. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. 404. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat. dan al-Q abisi (m. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. Mukaddimah. Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. Setelah masa itu. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya.H). m s : 333-334. Pada mulanya. Matematik dan Sejarah. 1 2 3 Lutfi Jum‘ah. kemampuan itu masih berbentuk potensi.H/871. Ibn Khaldun.H/1030. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II). “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. manusia mencari objek dan .M).H/1014.H/1223. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. m s : 19. Tibawi. an Introduction to History. Sebelumnya itu. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah.t. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah.M). 602.M). Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. Meskipun kedua istilah itu berbeza.w.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. 257. dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. Dengan demikian. Abu al-’Aynayn. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. 4 . 421. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. (1993). Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan).

. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. Dengan malakat tersebut. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut.subjek lain untuk mendapatkannya. 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . 5 Warul Walidin. (terj : Mohd Ramzi Omar). keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. Pertama. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. Mukaddimah. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. m s: 76 8 Ibid. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. Dia menjadi terlatih. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. (1993). sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 . Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. Kedua. AK. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni.

Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Searah dengan itu. Dari segi ini . kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. Ibn Khaldun. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. manusia bukan hanya membuat kehidupannya. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. Bagi Ibn Khald un. 10 11 Ibid. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. (1930). Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran.mengatakan. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. 9 Aziz al-Azmeh. Muqaddimah. Dengan kata lain. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Melalui kemampuan berfikirnya. m s : 428 Ibn Khaldun. Juga dengan potensinya. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Oleh itu. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). m s : 101. Dengan potensinya. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. lama kelamaan membentuk suatu sistem. al-harakat (gerak).

Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. Menurutnya. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. Muqaddimah. Maksudnya. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. AK. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. sifat. Nasrani atau Majusi”. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. dan Majusi bermakna menyesatkannya. dan perilaku manusia. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. (1930). Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. m s : 34 Warul Walidin. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. maka terhasilah perkembangan yang . Hadith tersebut juga menerangkan. Nasrani. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu.

Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. 7 15 Dalam kutipan tersebut. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. maka jiwanya akan menjadi baik. Menurut al-‘Aynayn. 1385 m s : 245-246. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. Ibn Khald un juga menegaskan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya.M) berpandangan. atau menyimpang menjadi jahat. 6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. Sesuai dengan pandangan tersebut . Muqaddimah m s : 123. (1930). sehingga telah menjadi malakat -nya. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. nombor hadith. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. manusia pada dasarnya adalah baik. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. dapat menerima baik dan buruk 18 . bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. Tabi‘at asalnya adalah baik. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. ia akan terjauh dari kejahatan. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. 17 Al-Ghaz ali (450-505.H/1058-1111. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. Di sinilah tergambar. 16 Dengan demikian.

Oleh itu.w. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus.H/870-950. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”.H/870-950. Muhammad Munir Mursi. Al-Far abi (259-339. Allah s. berhajat kepada masyarakatnya. .M). Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. m s : 44. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. 19 (al-Qur’ an. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. Jika tidak.t. m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn. AK. Baik al15 Warul Walidin. al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. m s : 103. wahai Mu hammad).M). ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar.

2. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. m s : 117 Ibid. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah. Pernyataan Masalah. Namun demikian. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. Selama ini. 22 23 . m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Fez (di Morocco) dan Andalusia. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah.. mengajar. 1.

wikipedia. M Arifin). Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. Keperluan dan kebajikan pendidik. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. (terj. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. terutama dalam bidang pendidikan. (terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. (terj. Herry Noer Ali).org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. 2. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5. 20 Februari 08 24 . Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. 4. 5. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. 3. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. Oleh kerana itu. beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Maka dari itu. meskipun Ibn Khald un telah tiada. matlamat pendidikan tidak akan tercapai. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 .

maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas. sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam.3. bangsa dan masyarakat. alam sekitar dan tamadun.. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya. budaya. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan. Razali Haji Nawawi. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak. Faisal Haji Othman. Kajian-kajian Lepas. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan .ppk. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1.kpm. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. http://myschoolnet. (1976). Justeru.my/berita/2007/070522_05. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. 20 Februari 2008.htm. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. Mohd Kamal Hassan.

undang-undang. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. Menurut Ibn Khald un. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. Suatu Teori Pendidikan. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”. ia selalu berhajat kepada kaumnya. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. Di antaranya manusia ditentukan oleh . Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). Selain itu. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. politik. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. kenegaraan dan antarabangsa. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. 13 Menurut Idris Zakaria.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori.w. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. (1987). (1983). etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. terutama anak-anak yang masih kecil. Menurut beliau. tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya.

yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). Warul Walidin. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata . (1994). Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru. merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. M. ia lalui dengan membawa gagasan. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. (1997). Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj.). dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un.faktor bakat dan keturunan semata-mata. Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. Arifin.

pengalaman kejayaannya.pelajaran dengan aturan yang ketat. Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. adalah : 16 1. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. (2000). Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. dan muhadarat. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). tardid. atau ‘Umumiyyat (umum). Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. 2. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. (2001). mulakhasas. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. 3. 4.

Batasan Kajian. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. Tarikh Ibn Khaldun. di antaranya : Muqaddimah. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . menentukan. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007).un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. sosial dan spiritual mereka. dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Maka dari itu.4. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. 1. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun.

1. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. serantau. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un.4. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. 2. Dalam penyelidikan ini. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. 2. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. 4. Setelah memilih tajuk penyelidikan. mahupun antarabangsa. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. Objektif Kajian. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. 1. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. baik di peringkat nasional. 3.7. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. 2. 3.6. penulis menggunakan kaedah sejarah. Kejeniusan Ibn Khaldun. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. 19 3. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. kertas kerja. 1. Kaedah Kajian. artikel-artikel. segala buku-buku. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman.Gharban wa Syarqan. Kepentingan Kajian.

28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam.un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. m. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. budaya. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. artikel-artikel. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). m s : 371 21 22 BAB II . Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. Manakala untuk versi terjemahan. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. 28 David L. Untuk melaksanakan kaedah tersebut. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. (1980). persekitaran. dan tamadun. Pengantar Penelitian. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia.

turut memberikan nasib yang baik kepadanya. m s : 664. baik laki-laki mahupun perempuan”.t. Dengan kata lain. Wahbah Zuhaily.a. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. Islam mengajar bahawa Allah s.t. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim.w. Juz 13. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184.w. m s : 124 dan 127.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik.R. dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. m s : 220 . Tafsir al-‘Azim. al-Ra‘du : 11. Sesuai dengan firman Allah s.w. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. dalam al-Qur’ an: . Qur’an yang pertama diturunkan. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. Tafs ir al-Munir. 30 Lihat al-Qur’an.w. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s.t.t. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s. 30 .w. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Ibn Majah Sunan Ibn Majah. Lebih tegas lagi. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum. Ibn Kath ir. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H.

t di alam ini. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil.w. seperti ilmu agama. Bacalah. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata.a. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar.w. Kedua. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku. Yang mengajar manusia melalui pena. tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. yang terbesar untuk umat manusia. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s. mengenal Tuhan. fiqh dan lain-lain). supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s. memahami fenomena alam.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 .w. akhlak.w. kerana itu. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah.w. (tauhid. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar.t. dan ia berupa rahmat Allah s. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. akidah. 23 (al-Qur’ an. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s.w.w.t menyuruh Nabi Mu hammad s. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s.t. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. ilmu dan amal.a. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit.

m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. Pensyarah. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. perniagaan. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. Salleh. Walau bagaimanapun. Lihat: H. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. Tafsir al-Qur’an al-‘azim.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Pedagogi dan Metodologi. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. 43600 UKM Bangi. ekonomi. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya.Said Bahreisy. fizik. Penilaian . Pedagogi dan Metodologi.s : 25-27. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. kimia. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Lihat juga. Sanep Ahmad Prof Madya. pembuatan senjata dan sebagainya. Ahmad Mohd Salleh. kedoktoran.Salim Bahreisy H. m. Pendidikan Islam Falsafah. kemahiran. Jilid 4 m s : 682. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Lihat juga: Ahmad Mohd.. Pendidikan Islam Falsafah.

Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. teori Maslow.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. aqal. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. maqasid al-syariah. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. keturunan dan harta. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. . nyawa dan keturunan. aqal. nyawa. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya.

aspek politik dan aspek sosial. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi. Bangi 2010 . Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah. Emil J. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. dan jalanraya manakala Jaya S.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. keturunan dan harta. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. petunjuk sosial. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. elektrik.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. petunjuk livehood. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. Hairunizam Wahid. nyawa. petunjuk diskrit. et. akal. iaitu agama. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan.

Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al. Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. . Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam.Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan. kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga.Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah. menjamin keselamatan nyawa (alnafs). keluarga dan masyarakat. Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal). Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga.

Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. Untuk tujuan kajian ini.keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. menjaga akal (al-aql). kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2). diikuti keperluan keselamatan. Maslow. keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. keperluan kasih sayang. menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). keperluan keselamatan. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow. keperluan kasih sayang. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). 1954 Menurut teori Maslow. menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H.450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula.

Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu.

iv. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow.adalah mencari keredhaan Allah. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. ii. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. . stabil. bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat.

perubahan positif(nilai 4). Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). keturunan dan harta. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow.’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. Bangi 2010 (nilai 3). Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. akal. resources/services. Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. sederhana dan lemah. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. minuman. menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST).. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). . Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan.. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. knowledge dan human right. Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. kehidupan. tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.v. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1).

454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. nyawa.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. keturunan dan harta. Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya.9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). aqal. Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor .

International Journal of Social Economics. 2002. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Vol 1. 2007. Motivation and Personality. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. 2006.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Maslow. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . New York: Harperv & Row. Second Edition. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”. 2005. Sdn. 1970. Bhd Afzal-Ur-Rahman.Disertasi Doktor Falsafah. No.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh.Petaling Jaya. Abu Sufian Abu Bakar. Md.2007 Abu Bakar Sarpon. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam. Rozman Hj.2002. Sadeq. “Waqf. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”.Selangor: Pearson Malaysia.P135-151.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). Jilid IV. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Jurnal Pengurusan Jawhar. Abd. Yusof & Ahmad Che Yaakob. Keusahawanan Islam.2. Vol 29 No 1/2002. Halim Mohd Noor. 2007. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim.

Sintok. Ahmad Fuad Mohamed. Maqasid Syariah. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004. United State of America: Prentice Hall.2006.com/bernaam/v3/bm//news_lite. 1416 H/ 1996M Jld 2. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication . Carey. Dlm Muhamad Muda et. 1998. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim. 1987. Drs. Jamil. 2006. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Kaedah Penyelidikan. Aidit. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. 25 September2007. Occasioanal Paper No 8.Ltd. http://www. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Bernama. Yusof.2004. Habib Ahmad. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid. Dar al-Ma’rifah. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Tujuan Akhir Syariat. Al-Qaradawi. Fuadah Johari. Universiti Malaya. Jeddah. Islamic Development Bank Group. 2003. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). Tesis Sarjana Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi.com. Singapura: Pustaka Nasional. Program Evaluation Methods and Case Studies. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Pte.1990. Yusof.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Kewangan dan Pembangunan Negara. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah.Ahmad B. Didin Hafidhuddin dan Drs. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. Posavac& Raymond G.2004. Universiti kebangsaan Malaysia. M.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. Al.al.13 Julai 2009. Kota Bharu Kelantan.bernama. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor. M.10. Fourth Edition. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid.Syatibi . Islamic Research & Training Institute. Salman Harun.2008) Chua Yan Piaw.2004.1999. Beirut. Saleh. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi.2009. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka.1992. Hasanuddin.php?id=286883 (di akses pada 31.

Ishtiaq Hossain.Jabatan Mufti Selangor. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain. Sadeq dan Aidit Ghazali .” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007.Hasan Bahrom & Shawal Kaslam. Micro. Policy & Development. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari. “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.2007. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Dlm Abul Hasan M.June . Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia.2005.2000. Seminar Proceedings N0 41. Volume 1 Number 1/2004(June 2004). Vol. P53-63.Zyadi Md. Dlm Monzer Kahf (ed).Reading in Islamic Thought. Petaling Jaya: Longman. Bangi 2010 Kahf. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Majid.2001. Jurnal Pengurusan Jawhar. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. November 2001. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. Bhd M. Mahmood Zuhdi Abd. Government of Pakistan.2007. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah. Majid. April. Southeast Asian Journal of Social Science . Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic.1998.2004. A secret Receipe.IBD M. “Zakat. Volume 1.eds. Zakat and Obligatory Expenditures .Pg. Iqbal. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia.” International Journal of Islamic Financial Services.2000.2007. 2007.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. Laporan Penyelidikan.1. Universiti kebangsaan Malaysia . Tahir & Noorasiah Sulaiman. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar. Vol 2 No 1. Md.1-38 Mabib Ali Al – Jahri.IDB. Zafar. Munawar. Pengurusan Zakat . PWTC . Iqbal.4(2007).22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.2003.1998. 1992. Research Report No 53. Sdn. Journal of Economic Cooperation.Vol 1. No 2.28.1999. Lesson in Islamic Economics. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid. Zakat. Monzer. Steps in Entrepreneurial Development Success.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan.111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.

The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia.org Mohamed Yusoff.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14. Methods of Development Work and Research.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Huq.iiibf. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’.2006. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. Britha. Mujani Tarimin. India:IBF(Net)(P) Limited .2005. A. Teori. Bhd Muhammad Yamin Ismail. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. 2005. Kutipan dan Agihan. “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”. Zakat.2006. Fakulti Pengajian Islam . Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam. Golam Muhiuddin. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al.M.al) Zakat and Poverty Alleviation . Al-Latif. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim. Bhd . Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia.Vol 1.2002. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim. New Delhi: Sage Publications India. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik. Jurnal Pengurusan Jawhar. A New Guide For Practitioners. International Institute of Islamic Business and Finance. IIUM Journal of Economic and Management 14.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional.Hidayah Publishers Mikkelsen. Muhamed Dahlan Ibrahim. Abd. No 2.Ltd Mohammed Obaidullah.no 2 (2006) 117-145. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi.Masyhur. P45-52. Second Edition. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. IBF Education and Charitable Trust. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam .2002. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor. Rifaat Abd. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Mohd Arshad Hj Taib. Noor.2008.http//www.2003. Thesis PHD.Web. Introduction to Islamic Microfinance.1998.2005. Pvt.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md.2007.2007.1989. 2002.(terjemahan: Hj. Dlm Shah Abdul Hassan (et.

Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Shah Alam. Kota Bharu Kelantan. Idris(ed) Kemiskinan dan . 1999.H. Maqasid al. Islam. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. International Journal of Social Economics Vol. No 6(2007).34. Evaluation A Systematic Approach. Bhd Rossi. Selangor.W & Freaman.2007. Zakat Organization and Poverty Alleviation. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. Bangi 2010 Sadeq. Rosbi Abd Rahman. Abu Hassan Muhamed. Bhd Sanep Ahmad. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Universiti Sains Malaysia Supardi. Laporan Penyelidikan.2009. Indonesia Surtahman Kastin Hassan. 2005.1996. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. 2004. Inc Rusdy Hartungi. Zakat di Malaysia. State Islamic University Sunan Kalijaga. 1998. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib. Yogyakarta.unitarkll.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. School of Graduate Studies. 13 Julai 2009 . Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998.2003. 2008. London: Macmillian Press Ltd. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.my/staf. 1996. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad. Universiti Kebangsaan Malaysia.Port Dickson. A Macro Social Work and Community Development Perspectives. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat. M. Lipsey. California : Sage Publishers. Seventh Edition.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.2002.edu.H. P.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan. Laporan Zakat 2006. Karya Bestari Sdn. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008.Publications/datuk.Patrician Sloane. Negeri Sembilan.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. “Zakat Membangun Ummah”. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Thesis Master.E 2004. Modernity and Entrepreneurship Among Malay.

(dimashq: maktabat Alfarabiyy. 2000. Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 .Pembangunan Ekonomi Malaysia. Effecive Evaluation: A Practical Guide. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam .49 . 1969/1389)hlm. Thesis PHD. Fakulti Pengajian Islam.1989. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily.1969. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat. John Antony. Dlm Mohd Arshad Hj Taib.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->