P. 1
Tesis Master

Tesis Master

|Views: 129|Likes:
Published by Nasr Al Hadi

More info:

Published by: Nasr Al Hadi on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

......................................4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ........................................................................... KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4.......5........... 65 2.........................3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya ........................... 68 2.......5...........................2....5...........2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar .......................2 Asas Ibadat ...... 122 4.............5....................... KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5.........2......................1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun ...1.... 71 2.................................... 144 4....... 113 BAB IV...................... 108 3........1....................................1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar ..................2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ................ 68 2..........................6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun ....................3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan ......................4................2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya .............5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ..2 Elemen-elemen Kemasyarakatan ....................4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan ................ 146 4.........................1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional .................. 160 5.........1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ...........1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun ...........4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan .2............. 132 4.......... 165 ........................1......... 159 5............................2.......................... KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3... 150 4.1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam .........3 Perbezaan antara masyarakat .1........ 79 iii BAB III................ 74 2...................................................................2 Asas Pendidikan Khas (Islam) ..5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan ............................1 Asas Akidah ............ 133 4..........2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar ...........................................................................................2................. 151 BAB V................................5..5..................................6 Struktur Pendidikan Islam ... 135 4............. 75 2.2 Teori Belajar ....... 154 5.......................2 Perkembangan dan perubahan masyarakat .............. 140 4....2......2................................................................................... 93 3......1........ 162 5.....5........3 Asas Tasyri‘....6....1........................ 90 3.................. 119 4.. 128 4...... 98 3..3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan . 67 2... 159 5..................................2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual .........5.......................1 Manusia sebagai anggota masyarakat .................... 139 4..............................5...........................1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun .2........... 104 3.............................6.....................4..................4 Asas Akhlak ..................

..................................4 Aspek Tamadun .. PENUTUP 6...........3 Aspek Persekitaran ...... 172 5..........1 Aspek Sejarah .............3............................................... = Nombor P...... = cetakan ed...5..........5 Analisis akhir .... 175 5...w......K = Rancangan Malaysia Ke s.........w = sallallah ‘alayhi wasallam s....................................................................................... = muka surat no............S = Qur an Surat r..........................2 Saranan ........t = subhanahu wa ta‘ala T..........a...........................................1 Kesimpulan ..... 167 5...........3..... 188 BIBLIOGRAFI .....2 Aspek Budaya .......M............... 169 5................. 177 BAB VI...M.... 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet....................4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan .........................................s.................. = tidak ada penerbit ....................... 165 5...........3......p.3.......... al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld... 183 6...............K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t...............................................a = radiyallah ‘anh R...M Perdana Menteri Q.................. = edisi et.............................................. = jilid m = miladiat / masehi m.......................................

= tidak ada tempat penerbit t. = wafat v 1. Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .p. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w.th.t.t.

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992).1.p. Kaedah yang digunakan 3. 3.‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b. Ta’ marb .

3. 3. Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. i dan u ditulis mengikut bunyi. Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. (b). Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a). tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y.2. vii .4. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu. Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”. di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. 3.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t .3. di awal kata sama ada berbunyi a. (b). Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy. Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar.

Justeru. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. budaya. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. dan tamadun. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. persekitaran.

Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. environment and civilization. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. that is. as all of these elements would become the catalyst in the educational world. Furthermore he is also admired and deemed . Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. culture.kemasyarakatan yang hebat. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. man as part of the community who desires development and changes. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. and the community that is always faced with differences amongst themselves. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. Therefore. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. namely focus on library research.

meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan.1. Disebabkan oleh keahliannya. . Bagaimanapun. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. Latar Belakang Kajian. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana. xi 1. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. dan sahih. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati.

sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri.H).H/1014. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. 602. (1993).M). Meskipun kedua istilah itu berbeza. Dengan demikian. Ibn Sahnun (m. Setelah masa itu. Matematik dan Sejarah. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II). Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. an Introduction to History. dan al-Q abisi (m. Tibawi. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. Ibn Miskawayh (m. Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. 421. m s : 19. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna.w.M).M). 1 2 3 Lutfi Jum‘ah.H/1030.H/1223. 4 . kemampuan itu masih berbentuk potensi. Abu al-’Aynayn. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. Sebelumnya itu. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. m s : 333-334. Mukaddimah. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat. dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. 404. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. Pada mulanya.H/871. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya.t. Ibn Khaldun. manusia mencari objek dan . 257.

hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. Dia menjadi terlatih. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. Kedua. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut.. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Mukaddimah. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. (1993). Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dengan malakat tersebut. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. m s: 76 8 Ibid. 5 Warul Walidin. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . (terj : Mohd Ramzi Omar). AK. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 . bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. Pertama. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal.subjek lain untuk mendapatkannya.

lama kelamaan membentuk suatu sistem. al-harakat (gerak). Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. (1930). memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). Kebudayaan mengacu pada masyarakat. m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. Dengan kata lain. manusia bukan hanya membuat kehidupannya. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. m s : 101. 10 11 Ibid. Bagi Ibn Khald un. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. Dari segi ini . Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Melalui kemampuan berfikirnya. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Muqaddimah. Oleh itu.mengatakan. Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. Dengan potensinya. Juga dengan potensinya. Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). m s : 428 Ibn Khaldun. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. Searah dengan itu. 9 Aziz al-Azmeh. Ibn Khaldun. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama.

sifat. Muqaddimah. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. Hadith tersebut juga menerangkan. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. AK. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. Nasrani. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. m s : 34 Warul Walidin. Menurutnya. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. dan perilaku manusia. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. (1930). Nasrani atau Majusi”. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. maka terhasilah perkembangan yang . bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. Maksudnya. dan Majusi bermakna menyesatkannya. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik.

6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya.H/1058-1111. sehingga telah menjadi malakat -nya. bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. maka jiwanya akan menjadi baik. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. Demikian pula sebaliknya. Menurut al-‘Aynayn. atau menyimpang menjadi jahat. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. manusia pada dasarnya adalah baik. dapat menerima baik dan buruk 18 . nombor hadith. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. ia akan terjauh dari kejahatan. Tabi‘at asalnya adalah baik. Ibn Khald un juga menegaskan. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. Sesuai dengan pandangan tersebut . manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. Muqaddimah m s : 123. Di sinilah tergambar. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. 1385 m s : 245-246. 17 Al-Ghaz ali (450-505. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. (1930). 7 15 Dalam kutipan tersebut.M) berpandangan. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. 16 Dengan demikian.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu.

H/870-950. m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. m s : 103. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus. Jika tidak. AK. Muhammad Munir Mursi.M). Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim.H/870-950. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. 19 (al-Qur’ an. Baik al15 Warul Walidin. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri.w. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat .t. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. . Allah s. ke arah agama yang jauh dari kesesatan.M). Oleh itu. Al-Far abi (259-339. m s : 44. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”. wahai Mu hammad). mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. berhajat kepada masyarakatnya.

serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. mengajar.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah. m s : 117 Ibid. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah.. 1. Namun demikian.2. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik. Fez (di Morocco) dan Andalusia. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat. Pernyataan Masalah. Selama ini. 22 23 . a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain.

Maka dari itu. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). matlamat pendidikan tidak akan tercapai. 5. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. (terj. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020.wikipedia. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. 2. terutama dalam bidang pendidikan. 4. (terj. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5. beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. 3. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 .org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. (terj. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. meskipun Ibn Khald un telah tiada. Keperluan dan kebajikan pendidik. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. M Arifin). 20 Februari 08 24 . Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. Herry Noer Ali). Oleh kerana itu.

Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1. Razali Haji Nawawi. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam. maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1.my/berita/2007/070522_05.ppk. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia. sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan . kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. 20 Februari 2008. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. budaya. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya.kpm. (1976). bangsa dan masyarakat. Justeru. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Kajian-kajian Lepas. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak.. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. Faisal Haji Othman.3. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. http://myschoolnet. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. Mohd Kamal Hassan. alam sekitar dan tamadun. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat.htm.

yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. 13 Menurut Idris Zakaria. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. kenegaraan dan antarabangsa. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. (1987). Menurut Ibn Khald un. etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. Di antaranya manusia ditentukan oleh .t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. ia selalu berhajat kepada kaumnya. terutama anak-anak yang masih kecil. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. Suatu Teori Pendidikan. politik. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. undang-undang. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain itu. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri.w. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. Menurut beliau. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. (1983). tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja.

yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. ia lalui dengan membawa gagasan. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru. tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata . Warul Walidin. khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704).). merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya.faktor bakat dan keturunan semata-mata. Arifin. sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. (1997). M. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. (1994).

Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. 2. (2001). Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . atau ‘Umumiyyat (umum). (2000). adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. adalah : 16 1. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. 3. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. pengalaman kejayaannya. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. mulakhasas.pelajaran dengan aturan yang ketat. tardid. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. 4. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). dan muhadarat.

4. dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. Batasan Kajian. di antaranya : Muqaddimah. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007). T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. 1. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial.un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. sosial dan spiritual mereka. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. Tarikh Ibn Khaldun. menentukan. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. Maka dari itu. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah.

Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . 19 3. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un.7. 2. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. artikel-artikel. 2.6. 1. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. Objektif Kajian. serantau.4. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Kejeniusan Ibn Khaldun. Setelah memilih tajuk penyelidikan. mahupun antarabangsa. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. 1. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. 4. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. kertas kerja. Kepentingan Kajian. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. Kaedah Kajian. 1. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji.Gharban wa Syarqan. 2. penulis menggunakan kaedah sejarah. baik di peringkat nasional. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. 3. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. 3. segala buku-buku. Dalam penyelidikan ini.

Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. (1980). 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. m. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). m s : 371 21 22 BAB II . pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. Untuk melaksanakan kaedah tersebut. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. Manakala untuk versi terjemahan. dan tamadun. Pengantar Penelitian. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. budaya. artikel-artikel. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. persekitaran. Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. 28 David L.un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku.

R. Lebih tegas lagi. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. Tafsir al-‘Azim. 30 Lihat al-Qur’an. Juz 13. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. al-Ra‘du : 11. Qur’an yang pertama diturunkan.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184. Tafs ir al-Munir. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. 30 .KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. dalam al-Qur’ an: . dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan.w. Ibn Majah Sunan Ibn Majah.a. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik.t. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. Islam mengajar bahawa Allah s. turut memberikan nasib yang baik kepadanya.w. m s : 664. Wahbah Zuhaily. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. Sesuai dengan firman Allah s.t.t. baik laki-laki mahupun perempuan”.w. Ibn Kath ir. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H.w.w. m s : 124 dan 127.t. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum. Dengan kata lain. m s : 220 .

w.w. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah.t di alam ini. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . seperti ilmu agama.w. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj. memahami fenomena alam. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. Kedua.a.t. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini.w. akhlak.w. tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. 23 (al-Qur’ an. Yang mengajar manusia melalui pena. (tauhid.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s.w. dan ia berupa rahmat Allah s. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s.t. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. yang terbesar untuk umat manusia. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s. kerana itu. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s. akidah. mengenal Tuhan.w. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit.t menyuruh Nabi Mu hammad s. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. Bacalah.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 . Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar.a. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah. fiqh dan lain-lain). Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. ilmu dan amal.

m. Pedagogi dan Metodologi. kedoktoran. Jilid 4 m s : 682.Salim Bahreisy H. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya..s : 25-27. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Salleh. 43600 UKM Bangi. pembuatan senjata dan sebagainya. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. Pensyarah. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. Pendidikan Islam Falsafah.Said Bahreisy. Lihat juga: Ahmad Mohd. Sanep Ahmad Prof Madya. kemahiran. Pendidikan Islam Falsafah. fizik. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. perniagaan. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Lihat: H. m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD. Pedagogi dan Metodologi. kimia. Walau bagaimanapun. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Penilaian . ekonomi. Ahmad Mohd Salleh. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. Lihat juga. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj.

Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. aqal. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. teori Maslow. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. maqasid al-syariah. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. . Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. nyawa dan keturunan. aqal. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. nyawa. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. keturunan dan harta. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan.

petunjuk sosial. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. petunjuk livehood. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. elektrik. Bangi 2010 . Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. iaitu agama. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. dan jalanraya manakala Jaya S. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. nyawa. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah. aspek politik dan aspek sosial. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. Emil J. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. akal. petunjuk diskrit. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. keturunan dan harta. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. et. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. Hairunizam Wahid. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah.

menjamin keselamatan nyawa (alnafs). Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga. . Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal). maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan.Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah.Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. keluarga dan masyarakat. Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al.

Untuk tujuan kajian ini. keperluan kasih sayang. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow.450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2).keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. 1954 Menurut teori Maslow. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula. menjaga akal (al-aql). Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. Maslow. keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). keperluan kasih sayang. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali. diikuti keperluan keselamatan. keperluan keselamatan. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas.

Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i.

Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. ii. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow.adalah mencari keredhaan Allah. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. iv. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow. . jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. stabil.

perubahan positif(nilai 4). Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan.. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. resources/services. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. . tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST). Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. akal. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Bangi 2010 (nilai 3). menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan.. sederhana dan lemah. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. keturunan dan harta. knowledge dan human right. Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. minuman. kehidupan.v. Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5).’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan.

keturunan dan harta. Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. nyawa. aqal.9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). 454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama. Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor . Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4).

Bhd Afzal-Ur-Rahman. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.Petaling Jaya. Maslow. New York: Harperv & Row. Halim Mohd Noor.P135-151. Sadeq. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Second Edition. 2007. Vol 1. Keusahawanan Islam. International Journal of Social Economics. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor. Jilid IV.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Md. Vol 29 No 1/2002. 2005.Disertasi Doktor Falsafah. 1970. Abd.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. No. “Waqf. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). Sdn.2. 2006. 2007. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim. Rozman Hj.2007 Abu Bakar Sarpon. 2002. Abu Sufian Abu Bakar. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Yusof & Ahmad Che Yaakob.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam.Selangor: Pearson Malaysia. Jurnal Pengurusan Jawhar. Motivation and Personality.2002.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam.

Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. M. 1987. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim. Ahmad Fuad Mohamed.com/bernaam/v3/bm//news_lite. Sintok. Dlm Muhamad Muda et. Fuadah Johari. Didin Hafidhuddin dan Drs.13 Julai 2009. Carey. Beirut.1999.1990. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. M.bernama. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004.php?id=286883 (di akses pada 31. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Kewangan dan Pembangunan Negara. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Habib Ahmad. Al. Singapura: Pustaka Nasional. 25 September2007. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka.10.al. Saleh. Universiti kebangsaan Malaysia. Fourth Edition. 1998. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir.com. Posavac& Raymond G. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim).2004. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Bernama.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Universiti Malaya. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Islamic Research & Training Institute. United State of America: Prentice Hall. Tujuan Akhir Syariat. Jeddah. Tesis Sarjana Pengajian Islam. Maqasid Syariah. Occasioanal Paper No 8. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Pte.Syatibi . Kaedah Penyelidikan. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi. 2003. Yusof. Dar al-Ma’rifah. Drs. Salman Harun.2004. Islamic Development Bank Group.Ahmad B. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jamil.Ltd. Kota Bharu Kelantan. Aidit. Yusof.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. http://www. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication . Program Evaluation Methods and Case Studies. 2006.2009. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor.2006. Hasanuddin.1992. Al-Qaradawi. 1416 H/ 1996M Jld 2. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid.2008) Chua Yan Piaw.2004.

“Zakat. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”.1998. Mahmood Zuhdi Abd.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007. Zakat and Obligatory Expenditures . Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.2007.eds.” International Journal of Islamic Financial Services. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah. Dlm Abul Hasan M. Vol. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. A secret Receipe. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Iqbal.1. Sdn.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. Monzer. Sadeq dan Aidit Ghazali . Journal of Economic Cooperation. Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic.2000. 2007.2001.Zyadi Md.June . Lesson in Islamic Economics. Munawar.Hasan Bahrom & Shawal Kaslam. 1992.28. Zakat. Petaling Jaya: Longman. Tahir & Noorasiah Sulaiman.Vol 1.2007.1-38 Mabib Ali Al – Jahri.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar. Steps in Entrepreneurial Development Success. Md. Zafar.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan. Vol 2 No 1.1999.1998.Jabatan Mufti Selangor. Micro.4(2007). Bhd M. Research Report No 53.2007. Volume 1 Number 1/2004(June 2004). Ishtiaq Hossain. Volume 1. Bangi 2010 Kahf.Reading in Islamic Thought. Universiti kebangsaan Malaysia . Iqbal. Southeast Asian Journal of Social Science . “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.2000. ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Majid. Pengurusan Zakat . No 2. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP).111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Majid.Pg. Policy & Development. April.IDB.2003. P53-63. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact. Government of Pakistan. PWTC . Seminar Proceedings N0 41.Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Jurnal Pengurusan Jawhar.IBD M. Dlm Monzer Kahf (ed). Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute. November 2001.2004. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective. Laporan Penyelidikan.2005.

2005. “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. Bhd .Hidayah Publishers Mikkelsen. A.(terjemahan: Hj.Vol 1. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor. Abd. Dlm Shah Abdul Hassan (et. Muhamed Dahlan Ibrahim. Britha.2002. Jurnal Pengurusan Jawhar. Al-Latif. Rifaat Abd.2005. International Institute of Islamic Business and Finance. Zakat.2007.al) Zakat and Poverty Alleviation .2008.no 2 (2006) 117-145. Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia.Web.iiibf. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam .2003. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. New Delhi: Sage Publications India. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K. Huq. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. A New Guide For Practitioners.2002. Mohd Arshad Hj Taib.Ltd Mohammed Obaidullah.2005. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam.org Mohamed Yusoff. No 2. Methods of Development Work and Research. Bhd Muhammad Yamin Ismail. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al. Second Edition.1989. IBF Education and Charitable Trust. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. 2002. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim. Teori. Kutipan dan Agihan.M. Fakulti Pengajian Islam . Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Golam Muhiuddin. India:IBF(Net)(P) Limited . Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).2006. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim. P45-52. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik.http//www. IIUM Journal of Economic and Management 14.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md. “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia.2006. Mujani Tarimin.Masyhur. Noor.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Pvt. Introduction to Islamic Microfinance.1998. Thesis PHD.2007.

M. Yogyakarta. 2004.2007. Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain.34. P. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.2002. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . 1996.2003. Kota Bharu Kelantan. 1999. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat. Bangi 2010 Sadeq. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.unitarkll. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008. School of Graduate Studies.Port Dickson. Bhd Sanep Ahmad. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Maqasid al.my/staf. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi.2009. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor. Universiti Kebangsaan Malaysia.H. London: Macmillian Press Ltd. International Journal of Social Economics Vol. Rosbi Abd Rahman. Universiti Sains Malaysia Supardi.E 2004.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. A Macro Social Work and Community Development Perspectives. Laporan Zakat 2006. Modernity and Entrepreneurship Among Malay. “Zakat Membangun Ummah”. California : Sage Publishers. No 6(2007). Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad.edu. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan. Thesis Master. Selangor. Lipsey. State Islamic University Sunan Kalijaga.Publications/datuk.H. Inc Rusdy Hartungi. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib. 13 Julai 2009 .W & Freaman.1996. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. Zakat di Malaysia. Bhd Rossi. Evaluation A Systematic Approach. 2005. 2008. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Abu Hassan Muhamed.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan.Patrician Sloane. Seventh Edition. Zakat Organization and Poverty Alleviation. Idris(ed) Kemiskinan dan . Islam. Negeri Sembilan. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang. Karya Bestari Sdn. Laporan Penyelidikan. Indonesia Surtahman Kastin Hassan. Shah Alam. 1998.

(dimashq: maktabat Alfarabiyy.1989. 2000. Fakulti Pengajian Islam. 1969/1389)hlm. Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 . Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Thesis PHD.Pembangunan Ekonomi Malaysia. Effecive Evaluation: A Practical Guide. John Antony.49 . Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat.1969. Dlm Mohd Arshad Hj Taib.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->