KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

.................................................. KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5.................. 119 4............. 133 4....... 140 4......................... 122 4..................... 93 3... 154 5..........1... 151 BAB V.......5..3 Asas Tasyri‘.......................1.........3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya ............. 113 BAB IV.......2.....2......5.........1 Asas Akidah ............1 Manusia sebagai anggota masyarakat ......5........................1.................2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya ..........5.4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ....3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan ...........5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ........... 144 4.........................................6 Struktur Pendidikan Islam ...2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ...................... 75 2...1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional ........... 68 2................................1......................1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ... 67 2..........1......................... 132 4...................1..............................3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan .... 104 3.......1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar .1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun ..... 159 5...............................2 Asas Ibadat .... 65 2....5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan .............................................................2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar ...5....4..................................................................................................2................2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar ....................6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun ... 71 2. KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4.................2..2..............2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual ............1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun ........................ 160 5..... 139 4..............3 Perbezaan antara masyarakat ......1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ....................................6.. 146 4..................2 Teori Belajar .. 108 3........... 162 5.2 Perkembangan dan perubahan masyarakat ...................................................6........................................................................ 79 iii BAB III.....4 Asas Akhlak ..................2..............2 Elemen-elemen Kemasyarakatan .. KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3.................5...........2 Asas Pendidikan Khas (Islam) ............................................... 74 2................ 150 4...............4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan .........5.....................2...............5....... 165 .......................................................4.........................................................4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan .... 68 2........ 90 3.........................................2.....1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam ......................................................................... 98 3......................5.................................. 135 4........ 159 5..... 128 4...........

...3.4 Aspek Tamadun ..................a........... 165 5........ 188 BIBLIOGRAFI .............4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan .................................................... = jilid m = miladiat / masehi m.3 Aspek Persekitaran ...... = tidak ada penerbit .............................. 169 5.................M........t = subhanahu wa ta‘ala T....................................a = radiyallah ‘anh R........................ PENUTUP 6.................1 Aspek Sejarah ..... 167 5................................ 183 6..............K = Rancangan Malaysia Ke s...... 177 BAB VI.......................2 Aspek Budaya ...................5..............3.............. = edisi et.... = cetakan ed....................1 Kesimpulan ............p.............................. 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet...........w = sallallah ‘alayhi wasallam s..................2 Saranan .................................................................................w............ 172 5............................K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t......... al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld..s....M Perdana Menteri Q...... = Nombor P..............M...............5 Analisis akhir ..............3........3.................. = muka surat no........................S = Qur an Surat r..... 175 5................

Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .t.th.p.t. = wafat v 1. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w. = tidak ada tempat penerbit t.

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. 3.‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2.1.p. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992). Ta’ marb . Kaedah yang digunakan 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b.

kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. (b). di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). di awal kata sama ada berbunyi a. vii . 3. Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. 3. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a). Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah.4. tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y. (b).2. Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar. 3. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu.3. Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . i dan u ditulis mengikut bunyi. Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”.

di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. dan tamadun. penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Justeru. persekitaran. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. budaya. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan.

culture. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. Therefore. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. and the community that is always faced with differences amongst themselves. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects.kemasyarakatan yang hebat. that is. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. environment and civilization. man as part of the community who desires development and changes. namely focus on library research. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. Furthermore he is also admired and deemed . as all of these elements would become the catalyst in the educational world.

1. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. . beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya. Latar Belakang Kajian. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. Bagaimanapun. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. xi 1. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. Disebabkan oleh keahliannya.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. dan sahih.

H/1030. Ibn Sahnun (m. 602. dan al-Q abisi (m. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. Tibawi. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. 4 .H/1223. Dengan demikian. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). kemampuan itu masih berbentuk potensi. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II). “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya.M). Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. 421. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri. 1 2 3 Lutfi Jum‘ah. an Introduction to History. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna. (1993). Meskipun kedua istilah itu berbeza. Ibn Khaldun. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. 257. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. Sebelumnya itu.M). Mukaddimah. Setelah masa itu. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya.t. Abu al-’Aynayn.H/1014. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat.M). Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. 404. m s : 19. m s : 333-334. manusia mencari objek dan . dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. Ibn Miskawayh (m.w.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. Matematik dan Sejarah. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. Pada mulanya. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya.H).H/871.

oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 . AK. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. m s: 76 8 Ibid. Kedua. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi.subjek lain untuk mendapatkannya. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. (1993). 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. Dia menjadi terlatih. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. (terj : Mohd Ramzi Omar). lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. Pertama. Mukaddimah.. m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. 5 Warul Walidin. Dengan malakat tersebut.

m s : 101. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Melalui kemampuan berfikirnya. m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. al-harakat (gerak). Bagi Ibn Khald un. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. m s : 428 Ibn Khaldun. Oleh itu. Searah dengan itu. 10 11 Ibid. Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. Dengan potensinya.mengatakan. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. manusia bukan hanya membuat kehidupannya. Ibn Khaldun. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. Juga dengan potensinya. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Dengan kata lain. lama kelamaan membentuk suatu sistem. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. 9 Aziz al-Azmeh. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. Dari segi ini . (1930). Muqaddimah. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya.

Maksudnya. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. dan perilaku manusia. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. AK. Nasrani. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. maka terhasilah perkembangan yang . Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. Menurutnya. sifat. m s : 34 Warul Walidin. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. (1930).pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. Muqaddimah. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. Hadith tersebut juga menerangkan. Nasrani atau Majusi”. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. dan Majusi bermakna menyesatkannya.

merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. nombor hadith. dapat menerima baik dan buruk 18 . Di sinilah tergambar. Muqaddimah m s : 123. 1385 m s : 245-246. 17 Al-Ghaz ali (450-505. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. Menurut al-‘Aynayn. 16 Dengan demikian.H/1058-1111. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya.M) berpandangan. bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. manusia pada dasarnya adalah baik. Ibn Khald un juga menegaskan. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. atau menyimpang menjadi jahat. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. sehingga telah menjadi malakat -nya. 6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. Sesuai dengan pandangan tersebut . (1930). 7 15 Dalam kutipan tersebut. maka jiwanya akan menjadi baik. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. Demikian pula sebaliknya. Tabi‘at asalnya adalah baik. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. ia akan terjauh dari kejahatan. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya.

19 (al-Qur’ an. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . Jika tidak. Allah s. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”. m s : 44. ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. berhajat kepada masyarakatnya. AK. m s : 103.H/870-950. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. Al-Far abi (259-339.t. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim. Oleh itu. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. wahai Mu hammad). m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn.w. . Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. Baik al15 Warul Walidin. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia.M).M). al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. Muhammad Munir Mursi.H/870-950.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus.

serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia.. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Fez (di Morocco) dan Andalusia. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah.2. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. mengajar. 1. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. 22 23 . Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik. m s : 117 Ibid. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. Pernyataan Masalah. Selama ini. Namun demikian. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih.

Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. terutama dalam bidang pendidikan. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu. Herry Noer Ali). m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5. (terj. Oleh kerana itu. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 . beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. (terj. (terj. 4. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang.wikipedia. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. 2. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. 3. Keperluan dan kebajikan pendidik. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. meskipun Ibn Khald un telah tiada. 5. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. matlamat pendidikan tidak akan tercapai. 20 Februari 08 24 . Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. M Arifin).

Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan.3.. alam sekitar dan tamadun. Mohd Kamal Hassan.ppk. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. Justeru. Razali Haji Nawawi. Faisal Haji Othman.my/berita/2007/070522_05. budaya. kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan . http://myschoolnet. maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia.kpm. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. bangsa dan masyarakat. sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un.htm. Kajian-kajian Lepas. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas. (1976). 20 Februari 2008. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak.

undang-undang.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Selain itu. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. 13 Menurut Idris Zakaria.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. kenegaraan dan antarabangsa. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori.w. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. (1987). Menurut Ibn Khald un. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental. Suatu Teori Pendidikan. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. Menurut beliau. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. politik. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. Di antaranya manusia ditentukan oleh . (1983). Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. terutama anak-anak yang masih kecil. tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. ia selalu berhajat kepada kaumnya. dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan.

). Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. (1994). Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru. fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. M. merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata . tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. ia lalui dengan membawa gagasan. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam.faktor bakat dan keturunan semata-mata. Arifin. (1997). Warul Walidin.

3. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. pengalaman kejayaannya. al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. tardid. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. mulakhasas. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. 4. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. adalah : 16 1. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. (2000). Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. 2. dan muhadarat. dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. (2001). Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001).pelajaran dengan aturan yang ketat. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. atau ‘Umumiyyat (umum).

Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. Batasan Kajian. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Maka dari itu. sosial dan spiritual mereka. 1. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. menentukan. di antaranya : Muqaddimah. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir.4. Tarikh Ibn Khaldun. dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007).un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun.

Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. artikel-artikel. Dalam penyelidikan ini. serantau. 1. 2. 4.4. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. 3. Kaedah Kajian. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. 1. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. Kepentingan Kajian. 2. baik di peringkat nasional. 19 3. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. 3. Setelah memilih tajuk penyelidikan. segala buku-buku.Gharban wa Syarqan.6. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. 1. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. mahupun antarabangsa. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. Objektif Kajian. Kejeniusan Ibn Khaldun. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. kertas kerja. penulis menggunakan kaedah sejarah. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un.7. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. 2.

un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. dan tamadun. m s : 371 21 22 BAB II . budaya. 28 David L. Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. m. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. Manakala untuk versi terjemahan. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. (1980). Untuk melaksanakan kaedah tersebut. persekitaran. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. Pengantar Penelitian. artikel-artikel. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual.

w. Tafs ir al-Munir.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. m s : 220 . dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia.t. m s : 664. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. dalam al-Qur’ an: . telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum. 30 .a. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184. Islam mengajar bahawa Allah s. Wahbah Zuhaily.t. Sesuai dengan firman Allah s. turut memberikan nasib yang baik kepadanya.w. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tafsir al-‘Azim. Ibn Majah Sunan Ibn Majah.t. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik.w. Dengan kata lain. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H. Qur’an yang pertama diturunkan. Lebih tegas lagi. 30 Lihat al-Qur’an. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. Ibn Kath ir.w. Juz 13.R. al-Ra‘du : 11. m s : 124 dan 127. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s. baik laki-laki mahupun perempuan”.t. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain.w. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam.

tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. mengenal Tuhan. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 .Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. (tauhid. akidah.t.t. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s. kerana itu. Yang mengajar manusia melalui pena.w.w. seperti ilmu agama.t di alam ini. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku. yang terbesar untuk umat manusia.w. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil.a. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s.w. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. Kedua. Bacalah.w.t menyuruh Nabi Mu hammad s.w. memahami fenomena alam.w. dan ia berupa rahmat Allah s. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar. ilmu dan amal. fiqh dan lain-lain). akhlak. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata. 23 (al-Qur’ an. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s.a.

m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD.Said Bahreisy. Lihat juga: Ahmad Mohd. kedoktoran. pembuatan senjata dan sebagainya. 43600 UKM Bangi. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. kemahiran. kimia. Ahmad Mohd Salleh. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Pensyarah. Lihat: H. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. ekonomi. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. m. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. Sanep Ahmad Prof Madya. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. Lihat juga. Pendidikan Islam Falsafah. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96.. perniagaan. Salleh. Walau bagaimanapun.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Jilid 4 m s : 682. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Pedagogi dan Metodologi. fizik. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.Salim Bahreisy H. Pendidikan Islam Falsafah. Penilaian . Pedagogi dan Metodologi.s : 25-27.

Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. teori Maslow. . Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. maqasid al-syariah. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. nyawa. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. nyawa dan keturunan. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. aqal. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. aqal. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. keturunan dan harta.

AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. akal. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. et. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. petunjuk livehood. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah. Emil J. iaitu agama. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. petunjuk sosial. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti. dan jalanraya manakala Jaya S.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. keturunan dan harta. elektrik. Bangi 2010 .Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. petunjuk diskrit. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. aspek politik dan aspek sosial. nyawa. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. Hairunizam Wahid. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial.

Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. menjamin keselamatan nyawa (alnafs).Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. keluarga dan masyarakat. Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al.Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). . menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga. Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal).

menjaga akal (al-aql). menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula.keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2). keperluan kasih sayang.450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. 1954 Menurut teori Maslow. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow. Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. Untuk tujuan kajian ini. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. keperluan keselamatan. diikuti keperluan keselamatan. keperluan kasih sayang. menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali. Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . Maslow.

Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim.

bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow.adalah mencari keredhaan Allah. . ii. jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. stabil. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . iv. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan.

. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. keturunan dan harta.. Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. Bangi 2010 (nilai 3). kehidupan. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). knowledge dan human right. tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. .’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama. sederhana dan lemah. menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan.v. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST). tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). resources/services. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). akal. perubahan positif(nilai 4). Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. minuman. Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan.

Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. nyawa.9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor . 454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). aqal. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama. keturunan dan harta. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya. Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima.

Jurnal Pengurusan Jawhar.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Halim Mohd Noor. Abu Sufian Abu Bakar. Vol 1.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”. Keusahawanan Islam. Jilid IV. 2005. Sadeq. Maslow. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”. 2006.Disertasi Doktor Falsafah. Motivation and Personality.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam.P135-151. International Journal of Social Economics. Vol 29 No 1/2002. No. Yusof & Ahmad Che Yaakob.2.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). 1970. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Sdn. 2007. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor. Second Edition. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Abd. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.2007 Abu Bakar Sarpon. 2007. Rozman Hj. 2002.Selangor: Pearson Malaysia.2002. Md. Bhd Afzal-Ur-Rahman.Petaling Jaya. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan. “Waqf. New York: Harperv & Row. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman.

Singapura: Pustaka Nasional. Hasanuddin.com/bernaam/v3/bm//news_lite. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Islamic Development Bank Group. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004. Pte.2006. Habib Ahmad. Occasioanal Paper No 8. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication . Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat.1990.10. Kewangan dan Pembangunan Negara. Carey.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. 2003. Kaedah Penyelidikan. 1998. Islamic Research & Training Institute. Jeddah.2004. Universiti Kebangsaan Malaysia.2008) Chua Yan Piaw. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia.al. Dar al-Ma’rifah. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka.Ltd. United State of America: Prentice Hall. Maqasid Syariah. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Jamil. Saleh. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Bernama. Universiti kebangsaan Malaysia. 1416 H/ 1996M Jld 2.2004. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Tujuan Akhir Syariat. 25 September2007. M. Al-Qaradawi. M. Salman Harun. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). http://www. Program Evaluation Methods and Case Studies. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Yusof. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs.com. Fuadah Johari. Didin Hafidhuddin dan Drs. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 .1992. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. Ahmad Fuad Mohamed. Posavac& Raymond G. Al.13 Julai 2009.bernama. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kota Bharu Kelantan. Beirut.2004.Ahmad B.php?id=286883 (di akses pada 31.2009. 2006. Universiti Malaya. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. 1987.1999.Syatibi . Sintok. Drs. Dlm Muhamad Muda et. Fourth Edition. Aidit. Tesis Sarjana Pengajian Islam. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim. Yusof.

1998. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia.1999. Zafar. November 2001. Vol 2 No 1. Lesson in Islamic Economics.Pg. Zakat. Journal of Economic Cooperation.2007.2007.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective.2003.IDB.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah.2007. Petaling Jaya: Longman. Pengurusan Zakat . 1992. Iqbal. Steps in Entrepreneurial Development Success. Majid. Majid.2004. Vol. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”.111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. A secret Receipe.2000. April.1. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Volume 1 Number 1/2004(June 2004). Mahmood Zuhdi Abd. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. No 2. Dlm Monzer Kahf (ed). Tahir & Noorasiah Sulaiman. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar.Hasan Bahrom & Shawal Kaslam. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari. Dlm Abul Hasan M. Policy & Development.IBD M. Bangi 2010 Kahf. Sdn. Bhd M. Seminar Proceedings N0 41. Monzer. “Zakat.1998. Munawar.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Universiti kebangsaan Malaysia . Laporan Penyelidikan. “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah. Research Report No 53. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute.Jabatan Mufti Selangor. Ishtiaq Hossain.Vol 1.Reading in Islamic Thought.2000. P53-63.Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation.1-38 Mabib Ali Al – Jahri.” International Journal of Islamic Financial Services.2001. 2007. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). Southeast Asian Journal of Social Science . Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Iqbal. Md. ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Volume 1. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia. Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic. Sadeq dan Aidit Ghazali . Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid.June .28. PWTC .2005. Jurnal Pengurusan Jawhar. Micro.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain.eds. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.4(2007). Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact. Zakat and Obligatory Expenditures . Government of Pakistan.Zyadi Md.

Jurnal Pengurusan Jawhar. Fakulti Pengajian Islam . Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K.Vol 1. India:IBF(Net)(P) Limited . “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”.Web. Kutipan dan Agihan. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi.(terjemahan: Hj. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia. Al-Latif. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries.M. Methods of Development Work and Research. A.no 2 (2006) 117-145. A New Guide For Practitioners.2006. 2005. Teori. Rifaat Abd. P45-52. Introduction to Islamic Microfinance. Bhd .Masyhur.2006.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Noor.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14. IBF Education and Charitable Trust.2002. “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. Abd. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor. Mohd Arshad Hj Taib. Huq. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam.Hidayah Publishers Mikkelsen.2008. Thesis PHD. Pvt. No 2. Britha. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam. New Delhi: Sage Publications India.1989. Dlm Shah Abdul Hassan (et.http//www.2002. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). International Institute of Islamic Business and Finance. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam .2003. Zakat.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md. Second Edition. 2002. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Bhd Muhammad Yamin Ismail.2005. Muhamed Dahlan Ibrahim. IIUM Journal of Economic and Management 14.2005.org Mohamed Yusoff.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional.1998.2007. Golam Muhiuddin. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim.Ltd Mohammed Obaidullah. Mujani Tarimin.iiibf. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al.2007. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik.al) Zakat and Poverty Alleviation .

2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. 13 Julai 2009 . International Journal of Social Economics Vol. Bhd Sanep Ahmad. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia Supardi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Abu Hassan Muhamed. Islam. Inc Rusdy Hartungi.2009.2003. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . California : Sage Publishers. School of Graduate Studies. 1999. Zakat Organization and Poverty Alleviation. M. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. Thesis Master.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Modernity and Entrepreneurship Among Malay. Laporan Penyelidikan. 1996. Laporan Zakat 2006.34. Seventh Edition. 2008. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat. 2005. No 6(2007). Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008. Bhd Rossi. P. Maqasid al.H. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi.H. Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998. A Macro Social Work and Community Development Perspectives.1996. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan. Yogyakarta. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. Negeri Sembilan. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. Rosbi Abd Rahman. Indonesia Surtahman Kastin Hassan.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.W & Freaman.my/staf. 1998. 2004. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.E 2004.2002.2007.Port Dickson. Kota Bharu Kelantan. Shah Alam. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.Patrician Sloane. Idris(ed) Kemiskinan dan . London: Macmillian Press Ltd. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj.Publications/datuk. Karya Bestari Sdn. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Evaluation A Systematic Approach. State Islamic University Sunan Kalijaga.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. “Zakat Membangun Ummah”. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. Lipsey. Bangi 2010 Sadeq. Selangor. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor.unitarkll.edu. Zakat di Malaysia.

1989. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily. John Antony. Dlm Mohd Arshad Hj Taib.49 . Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Effecive Evaluation: A Practical Guide.1969.Pembangunan Ekonomi Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. 1969/1389)hlm. 2000. (dimashq: maktabat Alfarabiyy. Thesis PHD. Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 . Fakulti Pengajian Islam. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.