KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

.......... 132 4..........................2....................2 Elemen-elemen Kemasyarakatan ............................... 135 4.............1..................................3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan ..2................... 71 2......................... 162 5.......2 Asas Ibadat ................................................................................. 68 2..... 128 4.......... 98 3........3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan ........................1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun .....................................1.................................. 133 4................... 144 4...... 68 2................................6...........5...5....................2 Asas Pendidikan Khas (Islam) ...3 Asas Tasyri‘......................... 159 5..........2 Perkembangan dan perubahan masyarakat .4 Asas Akhlak .. 75 2.......................... 79 iii BAB III.. 154 5.5................ 74 2.6 Struktur Pendidikan Islam ................................. 159 5.............4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan .......5.... 93 3.........3 Perbezaan antara masyarakat .......................................................2... 151 BAB V..............1 Asas Akidah ............ 160 5..........1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ................. KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3......... 65 2...............5.............. 139 4..........................................4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan ..........................................5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ............................................................4.............2..................................1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional ............1..................1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar .......1........... 150 4.......6..........................................2 Teori Belajar .........2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya ..................3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya .......2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar ..........4....5.1 Manusia sebagai anggota masyarakat .................................................... 146 4.............................2...................................................................... 140 4..2.........5.. 119 4...........................5..............5............................ 90 3.......6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun .... KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4.....1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ..........................5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan ...................... 108 3.4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun .........................1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun ...... 67 2........ KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5....1.....2...... 165 ....... 104 3............................................... 122 4.......................2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar .... 113 BAB IV......1.....2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual .......................2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ..................2...1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam .............

............................................................ 172 5....... PENUTUP 6...................................................................... 169 5................................... 177 BAB VI....................... 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet..4 Aspek Tamadun .. = jilid m = miladiat / masehi m............................3.......5....a.... 175 5....3...... = tidak ada penerbit ..... 183 6....................................................1 Aspek Sejarah ....................................................... = Nombor P......................... = cetakan ed..... 165 5..4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan ...2 Aspek Budaya ....... 188 BIBLIOGRAFI .................................M Perdana Menteri Q.................S = Qur an Surat r.....M......3.K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t............w.p....w = sallallah ‘alayhi wasallam s............... al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld...a = radiyallah ‘anh R.... 167 5.............M.......................3.............s.....1 Kesimpulan .................K = Rancangan Malaysia Ke s.................. = muka surat no...t = subhanahu wa ta‘ala T........................................................ = edisi et...................5 Analisis akhir ..........2 Saranan ....................................3 Aspek Persekitaran ...

th. Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .t. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w. = tidak ada tempat penerbit t. = wafat v 1.p.t.

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2.p.1. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992). Ta’ marb . 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b. Kaedah yang digunakan 3.

vii . i dan u ditulis mengikut bunyi. Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. 3. 3. Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a). di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . (b).4. Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y. Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar.3. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu. Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). 3. Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. (b).2. Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. di awal kata sama ada berbunyi a. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”.

Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. dan tamadun. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. budaya. Justeru. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. persekitaran. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang.

environment and civilization. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. namely focus on library research. that is. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. man as part of the community who desires development and changes. Therefore. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. as all of these elements would become the catalyst in the educational world. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. culture. Furthermore he is also admired and deemed . This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today.kemasyarakatan yang hebat. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. and the community that is always faced with differences amongst themselves.

Disebabkan oleh keahliannya. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. xi 1. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. Latar Belakang Kajian. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya.1. Bagaimanapun. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. . Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. dan sahih. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya.

M).H/1014.H). Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. m s : 333-334. 4 . an Introduction to History. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. Sebelumnya itu. Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna. Ibn Miskawayh (m. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. 1 2 3 Lutfi Jum‘ah.t. dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. Tibawi.H/1030. Matematik dan Sejarah. manusia mencari objek dan . Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. kemampuan itu masih berbentuk potensi.H/871. 404. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. Abu al-’Aynayn. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. dan al-Q abisi (m. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan.M). Ibn Khaldun.w. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya.M). (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II). Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. 421.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. Dengan demikian. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. Meskipun kedua istilah itu berbeza. Mukaddimah. Setelah masa itu. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat. 257. “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. Pada mulanya.H/1223. (1993). Ibn Sahnun (m. 602. m s : 19.

Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. Pertama. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi.. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. Mukaddimah. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . m s: 76 8 Ibid. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. Dengan malakat tersebut. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dia menjadi terlatih. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 .subjek lain untuk mendapatkannya. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. (1993). Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . AK. 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. (terj : Mohd Ramzi Omar). Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. 5 Warul Walidin. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. Kedua. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan.

Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. Dari segi ini . Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. m s : 101. kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. Muqaddimah. Melalui kemampuan berfikirnya. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. Ibn Khaldun. Oleh itu. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. Juga dengan potensinya. Searah dengan itu. Bagi Ibn Khald un. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Dengan potensinya. m s : 428 Ibn Khaldun. 10 11 Ibid. (1930). lama kelamaan membentuk suatu sistem. al-harakat (gerak). Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. 9 Aziz al-Azmeh. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya.mengatakan. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. manusia bukan hanya membuat kehidupannya. Dengan kata lain. manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya.

jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. Hadith tersebut juga menerangkan. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. Maksudnya. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. Nasrani. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. Nasrani atau Majusi”. maka terhasilah perkembangan yang . Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. Menurutnya. Muqaddimah. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. dan Majusi bermakna menyesatkannya. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. (1930). maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. dan perilaku manusia.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. m s : 34 Warul Walidin. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. sifat. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. AK. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya.

manusia pada dasarnya adalah baik.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. Menurut al-‘Aynayn. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. Demikian pula sebaliknya. ia akan terjauh dari kejahatan. Sesuai dengan pandangan tersebut . bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. 6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya. Muqaddimah m s : 123. maka jiwanya akan menjadi baik. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu.H/1058-1111. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. (1930). Di sinilah tergambar. Tabi‘at asalnya adalah baik. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. 16 Dengan demikian. atau menyimpang menjadi jahat. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. Ibn Khald un juga menegaskan. 7 15 Dalam kutipan tersebut. dapat menerima baik dan buruk 18 . nombor hadith. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. 17 Al-Ghaz ali (450-505. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. 1385 m s : 245-246. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa.M) berpandangan. sehingga telah menjadi malakat -nya.

m s : 44.t. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . Oleh itu.M). ke arah agama yang jauh dari kesesatan. mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya. al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. 19 (al-Qur’ an. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. Baik al15 Warul Walidin. Muhammad Munir Mursi. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. wahai Mu hammad). Jika tidak. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. AK. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim. . Al-Far abi (259-339.w. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn. Allah s.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus.H/870-950.M). berhajat kepada masyarakatnya. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern.H/870-950. m s : 103.

Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja. serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. Pernyataan Masalah. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat. Fez (di Morocco) dan Andalusia.. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. mengajar.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. Namun demikian. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah.2. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. m s : 117 Ibid. Selama ini. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. 22 23 . 1. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam.

Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 . m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). 4. (terj. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. (terj. Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. Herry Noer Ali). meskipun Ibn Khald un telah tiada.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. 20 Februari 08 24 .wikipedia. Oleh kerana itu. 3. Keperluan dan kebajikan pendidik. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. (terj. terutama dalam bidang pendidikan. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. 5. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. M Arifin). 2. Maka dari itu. beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. matlamat pendidikan tidak akan tercapai.

sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un.3. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Kajian-kajian Lepas..htm. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan . 20 Februari 2008.ppk. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. Faisal Haji Othman. Razali Haji Nawawi. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat.kpm. Mohd Kamal Hassan. (1976). Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan. bangsa dan masyarakat. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. http://myschoolnet. Justeru. kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. alam sekitar dan tamadun. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas.my/berita/2007/070522_05. budaya.

Suatu Teori Pendidikan. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori. Di antaranya manusia ditentukan oleh . “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. ia selalu berhajat kepada kaumnya. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”. kenegaraan dan antarabangsa. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. (1987). Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. undang-undang. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. (1983). terutama anak-anak yang masih kecil.w. Selain itu. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. Menurut beliau. politik. Menurut Ibn Khald un. 13 Menurut Idris Zakaria. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong.

ia lalui dengan membawa gagasan. (1994). atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. Warul Walidin. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. (1997). M. ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. Arifin. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata . tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya.).faktor bakat dan keturunan semata-mata. yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru.

yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. 2. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. 4. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. tardid. al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. dan muhadarat. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia.pelajaran dengan aturan yang ketat. pengalaman kejayaannya. Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). 3. mulakhasas. (2000). Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. adalah : 16 1. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . atau ‘Umumiyyat (umum). (2001).

menentukan. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. di antaranya : Muqaddimah. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007). Maka dari itu. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Tarikh Ibn Khaldun.4. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. Batasan Kajian.un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. sosial dan spiritual mereka. 1. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 .

Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. segala buku-buku.4. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. kertas kerja. 3. 4. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. 1. artikel-artikel. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. serantau. Dalam penyelidikan ini. Kejeniusan Ibn Khaldun. baik di peringkat nasional. 3. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. 1. 2. 2. 2. mahupun antarabangsa. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. 1. 19 3.6. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. Setelah memilih tajuk penyelidikan. Kepentingan Kajian. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden.Gharban wa Syarqan. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald .7. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Objektif Kajian. Kaedah Kajian. penulis menggunakan kaedah sejarah.

Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. 28 David L. Manakala untuk versi terjemahan. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya.un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. artikel-artikel. budaya. Pengantar Penelitian. m. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). m s : 371 21 22 BAB II . Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. persekitaran. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. Untuk melaksanakan kaedah tersebut. (1980). kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. dan tamadun.

maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik. Tafsir al-‘Azim. dalam al-Qur’ an: . Dengan kata lain. Islam mengajar bahawa Allah s.t. 30 .t. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. turut memberikan nasib yang baik kepadanya.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H. baik laki-laki mahupun perempuan”. 30 Lihat al-Qur’an. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. Juz 13. Ibn Kath ir.w. m s : 124 dan 127. Lebih tegas lagi. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. m s : 220 .w. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. Ibn Majah Sunan Ibn Majah.t.t. al-Ra‘du : 11. m s : 664. Qur’an yang pertama diturunkan.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. Wahbah Zuhaily.w. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. Sesuai dengan firman Allah s. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia.R.w. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum.w. Tafs ir al-Munir. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan.a. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s.

Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar.t menyuruh Nabi Mu hammad s.w. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini.w. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s. fiqh dan lain-lain).t. tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku. seperti ilmu agama. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar. kerana itu.t.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.w. memahami fenomena alam.a. Bacalah. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s.a. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. 23 (al-Qur’ an.t di alam ini. mengenal Tuhan.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 . al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s.w. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. akidah. yang terbesar untuk umat manusia. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil. Yang mengajar manusia melalui pena. Kedua. (tauhid. dan ia berupa rahmat Allah s.w.w.w. ilmu dan amal. akhlak. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah.

fizik. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. 43600 UKM Bangi. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. Penilaian . m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD.s : 25-27. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Pedagogi dan Metodologi. m. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Pendidikan Islam Falsafah. Pensyarah. kimia. Lihat juga. Salleh.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. kedoktoran. Pendidikan Islam Falsafah. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. Lihat juga: Ahmad Mohd.. Jilid 4 m s : 682. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. ekonomi. perniagaan. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. kemahiran. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu.Salim Bahreisy H. Lihat: H. Pedagogi dan Metodologi.Said Bahreisy. pembuatan senjata dan sebagainya. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. Ahmad Mohd Salleh. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. Walau bagaimanapun. Sanep Ahmad Prof Madya. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya.

Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. nyawa dan keturunan. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. . nyawa. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. aqal. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. aqal. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. keturunan dan harta. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. maqasid al-syariah. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. teori Maslow. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain.

Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti. petunjuk livehood. petunjuk diskrit. Hairunizam Wahid. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. nyawa. Emil J. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. aspek politik dan aspek sosial. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. akal. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. keturunan dan harta. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. dan jalanraya manakala Jaya S. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. petunjuk sosial. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. iaitu agama. Bangi 2010 . et. elektrik. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah.

menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal). Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). . menjamin keselamatan nyawa (alnafs). Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga. ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan.Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. keluarga dan masyarakat. maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al.Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah.

1954 Menurut teori Maslow. Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan .450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. Untuk tujuan kajian ini. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. keperluan kasih sayang. keperluan kasih sayang. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow. diikuti keperluan keselamatan. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula. keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Maslow. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. keperluan keselamatan. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2).keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. menjaga akal (al-aql). menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali.

Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim.

Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. iv. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. jauh daripada rasa ketakutan terpelihara.adalah mencari keredhaan Allah. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. . Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. ii. stabil.

maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama.’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat.. Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. perubahan positif(nilai 4). menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. . Bangi 2010 (nilai 3). sederhana dan lemah. tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. keturunan dan harta. Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu.. knowledge dan human right. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. akal. tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. kehidupan. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. resources/services. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST).v. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. minuman. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow.

454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor . Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. keturunan dan harta.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. nyawa. Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya. aqal.9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3).

Yusof & Ahmad Che Yaakob. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Sadeq. Second Edition. Vol 1. 2007. Sdn. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Jilid IV. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). 2007. 2002. Vol 29 No 1/2002. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . New York: Harperv & Row. Bhd Afzal-Ur-Rahman. Abu Sufian Abu Bakar. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H. “Waqf. Rozman Hj. 2005. Halim Mohd Noor. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor. No.P135-151.Disertasi Doktor Falsafah. 2006. Motivation and Personality.2.Selangor: Pearson Malaysia.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”. Jurnal Pengurusan Jawhar.2007 Abu Bakar Sarpon. Maslow.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam. Keusahawanan Islam.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Abd. International Journal of Social Economics. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 1970.2002. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Md.Petaling Jaya. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim.

Bernama.2009. Salman Harun. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication . Saudi Arabia Hailani Muji Tahir.13 Julai 2009. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor.Syatibi . 2003. M. Universiti Malaya. Maqasid Syariah.2004. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim. Universiti Kebangsaan Malaysia.1990. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Al-Qaradawi. 25 September2007. Al. Program Evaluation Methods and Case Studies. Jamil. Islamic Development Bank Group. Ahmad Fuad Mohamed. 1987. Tujuan Akhir Syariat.2004.Ahmad B. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation.2004. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat. United State of America: Prentice Hall. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi. Beirut.2006. Yusof. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Tesis Sarjana Pengajian Islam. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid. Kewangan dan Pembangunan Negara. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Fourth Edition. 2006.php?id=286883 (di akses pada 31. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004. Posavac& Raymond G. Universiti kebangsaan Malaysia. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid.bernama. Carey.Ltd. Pte. M. http://www. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Drs. Kota Bharu Kelantan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. Dar al-Ma’rifah. Singapura: Pustaka Nasional. Jeddah. Islamic Research & Training Institute.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. Aidit.1999. Saleh. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah.1992.2008) Chua Yan Piaw. 1416 H/ 1996M Jld 2. Sintok.com. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka.com/bernaam/v3/bm//news_lite. Habib Ahmad.10. Kaedah Penyelidikan. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Occasioanal Paper No 8.al. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). Didin Hafidhuddin dan Drs. Dlm Muhamad Muda et. Hasanuddin. Fuadah Johari. 1998.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Yusof. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”.

Majid. Policy & Development.1998. Lesson in Islamic Economics. Sdn. Laporan Penyelidikan. Jurnal Pengurusan Jawhar. Journal of Economic Cooperation. Iqbal. Bangi 2010 Kahf.Zyadi Md. Seminar Proceedings N0 41. November 2001.1999.2005. Zakat. P53-63.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd M. Pengurusan Zakat .June .Hasan Bahrom & Shawal Kaslam.28.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Vol. Majid. Iqbal.2007. “Zakat. Micro. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah. A secret Receipe.4(2007). Munawar.Reading in Islamic Thought. Zakat and Obligatory Expenditures . Tahir & Noorasiah Sulaiman. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.eds.2007.1998. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective.1-38 Mabib Ali Al – Jahri. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”. Monzer. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute.1. 2007. Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). Steps in Entrepreneurial Development Success. Government of Pakistan.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007.Vol 1. Sadeq dan Aidit Ghazali . Volume 1. “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.2004. 1992.2000.IBD M. Zafar. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact. Petaling Jaya: Longman.2003. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’.Jabatan Mufti Selangor.IDB. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. Vol 2 No 1. April. Dlm Monzer Kahf (ed). P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. Southeast Asian Journal of Social Science . Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid.2001.” International Journal of Islamic Financial Services. Universiti kebangsaan Malaysia .”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Dlm Abul Hasan M. Volume 1 Number 1/2004(June 2004).Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Research Report No 53. Ishtiaq Hossain.Pg. Mahmood Zuhdi Abd. PWTC . Md.111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan.2000.2007. No 2.

Introduction to Islamic Microfinance.Hidayah Publishers Mikkelsen. IBF Education and Charitable Trust. Zakat.2002.M. Golam Muhiuddin. Britha. Thesis PHD. Kutipan dan Agihan. 2002. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim.2006. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Al-Latif. Bhd Muhammad Yamin Ismail. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam.no 2 (2006) 117-145. Mujani Tarimin. Teori. P45-52.Vol 1. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik.2005. Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Huq.2007.1989. Fakulti Pengajian Islam . A New Guide For Practitioners.http//www. Mohd Arshad Hj Taib. Dlm Shah Abdul Hassan (et.2003.Masyhur. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al. Jurnal Pengurusan Jawhar. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Methods of Development Work and Research.org Mohamed Yusoff.iiibf. Abd. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi.2005.Ltd Mohammed Obaidullah.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14. “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Web. IIUM Journal of Economic and Management 14. A. Bhd . Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam.2002. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional. Pvt. “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. Second Edition.1998.2007. No 2. New Delhi: Sage Publications India. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. India:IBF(Net)(P) Limited . Muhamed Dahlan Ibrahim.al) Zakat and Poverty Alleviation .(terjemahan: Hj. Noor. 2005. Rifaat Abd. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor.2008.2006. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. International Institute of Islamic Business and Finance. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).

Indonesia Surtahman Kastin Hassan. Karya Bestari Sdn. A Macro Social Work and Community Development Perspectives. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. International Journal of Social Economics Vol. Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998.2009.2002.Port Dickson. 1998. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad. Universiti Kebangsaan Malaysia. Inc Rusdy Hartungi. 1996.Patrician Sloane. Yogyakarta. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. Abu Hassan Muhamed. London: Macmillian Press Ltd. Kota Bharu Kelantan. “Zakat Membangun Ummah”.H. Seventh Edition. 13 Julai 2009 . Universiti Sains Malaysia Supardi. M. California : Sage Publishers. Negeri Sembilan. Zakat di Malaysia.Publications/datuk. 2008. P. Lipsey.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. Islam. Bangi 2010 Sadeq. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Idris(ed) Kemiskinan dan .2007. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. 2005. 1999. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib. No 6(2007). 2004. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.E 2004.1996.unitarkll.edu. State Islamic University Sunan Kalijaga.W & Freaman. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. Maqasid al. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. Shah Alam. Rosbi Abd Rahman.my/staf. Laporan Zakat 2006. Laporan Penyelidikan. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan.34.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Bhd Rossi. Bhd Sanep Ahmad. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj. Zakat Organization and Poverty Alleviation. Evaluation A Systematic Approach.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Modernity and Entrepreneurship Among Malay.H. Thesis Master.2003. Selangor. School of Graduate Studies.

Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat. Dlm Mohd Arshad Hj Taib. 1969/1389)hlm. Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 . Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . 2000. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. Effecive Evaluation: A Practical Guide. John Antony. (dimashq: maktabat Alfarabiyy. Fakulti Pengajian Islam.Pembangunan Ekonomi Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily. Thesis PHD.1989.1969.49 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.