KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

..................... 159 5..........2.............. 139 4...............................5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ......................2.............................................3 Perbezaan antara masyarakat .................2 Elemen-elemen Kemasyarakatan ......................... 144 4................ 162 5................... 93 3......5................... KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4...... 140 4....... 135 4...2 Asas Ibadat ...6..........5.....2 Teori Belajar .......... 108 3................5.........1.........2 Asas Pendidikan Khas (Islam) .................... 150 4......3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan .............................. 160 5... 132 4..........2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya .................1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam .................5.......................2............................................................................. 128 4............1 Manusia sebagai anggota masyarakat .1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar ... 65 2..... 90 3.............1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun ...3 Asas Tasyri‘............. 119 4.........................4 Asas Akhlak ......2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual ....................... 122 4...................................................2..................1................5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan ......1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional .... 74 2.......1......................................2 Perkembangan dan perubahan masyarakat ......................................................3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya ................ 151 BAB V.1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian .4........... 68 2................5........... 79 iii BAB III...2...3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan .......4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan .....................................................2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar .........................1..................5..... 146 4.............4........ KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3............5...............4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan ..............................................1..........1........ 68 2........6...............1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun ............ 133 4..... 154 5.....................................4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ..........6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun ........... 71 2............1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ....... 165 ..................................................................................2........................................................... 104 3....................... 75 2.............2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional ..............2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar ................................................... KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5.....................................................................5.... 113 BAB IV..........................1 Asas Akidah ..........2.6 Struktur Pendidikan Islam .................2.. 98 3. 159 5.. 67 2...................5.

.................... 177 BAB VI...................3...................................... = cetakan ed..................4 Aspek Tamadun ................4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan ..........................s....................... = muka surat no.............M..S = Qur an Surat r.............................. 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet.. 167 5..........................p..................................K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t...........2 Saranan ............... = edisi et...3... PENUTUP 6.....5 Analisis akhir ..w = sallallah ‘alayhi wasallam s..............................................1 Kesimpulan ...........................a........... 165 5.... 169 5............... = Nombor P...........................M.. al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld............ 175 5.........................3...M Perdana Menteri Q.............................K = Rancangan Malaysia Ke s...........a = radiyallah ‘anh R......... = tidak ada penerbit ...t = subhanahu wa ta‘ala T.......1 Aspek Sejarah .................................... 188 BIBLIOGRAFI ....5...... 172 5..... = jilid m = miladiat / masehi m......2 Aspek Budaya ........................................................................................................3 Aspek Persekitaran .........3. 183 6..............w.

p.t.th. = tidak ada tempat penerbit t. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w.t. = wafat v 1. Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

p. Kaedah yang digunakan 3. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992).1. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia. 3. Ta’ marb .‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b.

3. Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar. i dan u ditulis mengikut bunyi. di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ). (b). Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). vii . Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. 3.2. 3. Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”. kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”.4. (b). Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a). Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu. di awal kata sama ada berbunyi a. Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy.3. Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y.

Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Justeru. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu . Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. dan tamadun. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. budaya. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. persekitaran.

Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. man as part of the community who desires development and changes. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. Therefore. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. namely focus on library research. Furthermore he is also admired and deemed . the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. environment and civilization. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. and the community that is always faced with differences amongst themselves. Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters.kemasyarakatan yang hebat. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. culture. He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. that is. as all of these elements would become the catalyst in the educational world. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime.

Latar Belakang Kajian. sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. Disebabkan oleh keahliannya. .1. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. dan sahih. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. xi 1. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. Bagaimanapun.

M). m s : 19. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat.H/1223. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. 404. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II). 1 2 3 Lutfi Jum‘ah. m s : 333-334. Tibawi. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. manusia mencari objek dan . (1993). Matematik dan Sejarah. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m.H). Ibn Miskawayh (m. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. kemampuan itu masih berbentuk potensi. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi.t. dan al-Q abisi (m. Setelah masa itu. Dengan demikian.M). setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual. 602. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”. Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri.H/1030. Abu al-’Aynayn. Sebelumnya itu. dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib.H/871. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. Pada mulanya. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. 4 . Ibn Sahnun (m. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. 421. Meskipun kedua istilah itu berbeza.H/1014. Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya.M). Ibn Khaldun. Mukaddimah.w. “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. 257. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. an Introduction to History. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan.

maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. 5 Warul Walidin. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern.. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 . Dengan malakat tersebut.subjek lain untuk mendapatkannya. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. m s: 76 8 Ibid. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mukaddimah. (1993). Dia menjadi terlatih. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. (terj : Mohd Ramzi Omar). maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. Kedua. AK. Pertama. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan.

kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. lama kelamaan membentuk suatu sistem. Melalui kemampuan berfikirnya. m s : 101. 9 Aziz al-Azmeh. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. Dari segi ini . Bagi Ibn Khald un. 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. Dengan kata lain. Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. Dengan potensinya. Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. Searah dengan itu. Muqaddimah. m s : 428 Ibn Khaldun. manusia bukan hanya membuat kehidupannya. al-harakat (gerak). Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. Oleh itu. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia. Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). Ibn Khaldun.mengatakan. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. (1930). Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. Juga dengan potensinya. 10 11 Ibid. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya.

maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. Nasrani atau Majusi”. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. Nasrani. Hadith tersebut juga menerangkan. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. dan Majusi bermakna menyesatkannya. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. maka terhasilah perkembangan yang . yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. m s : 34 Warul Walidin. Muqaddimah. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. sifat. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. dan perilaku manusia. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak. AK. Menurutnya. (1930). Maksudnya. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu.

6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya. 1385 m s : 245-246. Tabi‘at asalnya adalah baik. Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. atau menyimpang menjadi jahat. bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. Di sinilah tergambar. dapat menerima baik dan buruk 18 . manusia pada dasarnya adalah baik.H/1058-1111.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. 16 Dengan demikian. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. Muqaddimah m s : 123. maka jiwanya akan menjadi baik. Ibn Khald un juga menegaskan. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan. ia akan terjauh dari kejahatan. sehingga telah menjadi malakat -nya. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. Sesuai dengan pandangan tersebut . Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. 7 15 Dalam kutipan tersebut. bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. Menurut al-‘Aynayn. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. 17 Al-Ghaz ali (450-505.M) berpandangan. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. nombor hadith. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. (1930). kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. Demikian pula sebaliknya.

mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. Muhammad Munir Mursi.M).M). Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339. wahai Mu hammad). AK. Allah s. Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”. mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya.H/870-950.H/870-950. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus. Oleh itu.w. berhajat kepada masyarakatnya.t. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Baik al15 Warul Walidin. m s : 103. ke arah agama yang jauh dari kesesatan. . Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. Al-Far abi (259-339. al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. m s : 44. 19 (al-Qur’ an. Jika tidak. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim.

Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. Fez (di Morocco) dan Andalusia. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. 1. 22 23 . Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik.2. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Namun demikian. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un. m s : 117 Ibid. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. mengajar. Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. Pernyataan Masalah. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota.. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Selama ini. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja.

Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. M Arifin). hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. meskipun Ibn Khald un telah tiada. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 . Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam.wikipedia. (terj. 2. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. matlamat pendidikan tidak akan tercapai. (terj. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. Keperluan dan kebajikan pendidik. terutama dalam bidang pendidikan. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam. Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. 4. Maka dari itu. 5. 3. m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5. 20 Februari 08 24 . (terj. Herry Noer Ali).Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. Oleh kerana itu.

20 Februari 2008. Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan. Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya.3. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara.kpm. maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. (1976). sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3.my/berita/2007/070522_05. Razali Haji Nawawi. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia. Justeru. Mohd Kamal Hassan. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah.ppk. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak. Faisal Haji Othman. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat.. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan .htm. bangsa dan masyarakat. Kajian-kajian Lepas. http://myschoolnet. alam sekitar dan tamadun. budaya.

Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. Selain itu. (1987). ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. undang-undang. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. (1983). Menurut Ibn Khald un. ia selalu berhajat kepada kaumnya. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. Menurut beliau. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”.w.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. Di antaranya manusia ditentukan oleh . tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. terutama anak-anak yang masih kecil. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. Suatu Teori Pendidikan. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. kenegaraan dan antarabangsa. politik. Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. 13 Menurut Idris Zakaria.

khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. Arifin. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. (1994). ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd. Warul Walidin. dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan. merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi.faktor bakat dan keturunan semata-mata. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru. (1997). fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). M.). ia lalui dengan membawa gagasan. Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata .

Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. adalah : 16 1. tardid. pengalaman kejayaannya. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald .pelajaran dengan aturan yang ketat. dan muhadarat. (2000). Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. (2001). dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. 4. Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran. 2. mulakhasas. atau ‘Umumiyyat (umum). adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. 3. Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini.

1. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial. Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. di antaranya : Muqaddimah. dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Tarikh Ibn Khaldun. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . Maka dari itu. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007). menentukan. Batasan Kajian.4. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi.un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. sosial dan spiritual mereka. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas.

1. Objektif Kajian. 2. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. 19 3. 2. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un.Gharban wa Syarqan. penulis menggunakan kaedah sejarah. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. 3. 3. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. Kepentingan Kajian. artikel-artikel.7. Setelah memilih tajuk penyelidikan. kertas kerja. 2. 1. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. serantau. baik di peringkat nasional. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis.4. Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. 4. mahupun antarabangsa. segala buku-buku. Kejeniusan Ibn Khaldun. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan. 1. Kaedah Kajian. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. Dalam penyelidikan ini.6.

28 David L. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. budaya. Pengantar Penelitian. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis).s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. m s : 371 21 22 BAB II . m. 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un.un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris. (1980). persekitaran. namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. artikel-artikel. Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. Manakala untuk versi terjemahan. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. dan tamadun. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. Untuk melaksanakan kaedah tersebut.

Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan.w. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain.t.R.t. m s : 664.t. turut memberikan nasib yang baik kepadanya. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. Wahbah Zuhaily. Dengan kata lain. Sesuai dengan firman Allah s.w. Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s.a. m s : 124 dan 127. al-Ra‘du : 11. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik. Ibn Kath ir. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. 30 . Lebih tegas lagi. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam. Islam mengajar bahawa Allah s.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban.t.w.w. m s : 220 . dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. Qur’an yang pertama diturunkan. Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. baik laki-laki mahupun perempuan”. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H. Juz 13. 30 Lihat al-Qur’an. Tafsir al-‘Azim.w. Ibn Majah Sunan Ibn Majah. dalam al-Qur’ an: . Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Tafs ir al-Munir. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim.

a. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s. ilmu dan amal. Kedua. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 . semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil.t menyuruh Nabi Mu hammad s.t di alam ini.t. 23 (al-Qur’ an. memahami fenomena alam.w.a. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata.w.w. akidah. akhlak. fiqh dan lain-lain). supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. kerana itu. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.t. seperti ilmu agama.w. (tauhid. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s.w. Yang mengajar manusia melalui pena. mengenal Tuhan. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat.w. dan ia berupa rahmat Allah s. yang terbesar untuk umat manusia.w. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar. Bacalah.

ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. Pedagogi dan Metodologi. kimia.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Jilid 4 m s : 682.. Lihat: H. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. Pensyarah.Said Bahreisy. Salleh. Lihat juga: Ahmad Mohd.Salim Bahreisy H. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Pedagogi dan Metodologi. Penilaian . ekonomi. 43600 UKM Bangi. pembuatan senjata dan sebagainya. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. Walau bagaimanapun. Pendidikan Islam Falsafah. Lihat juga. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD. Ahmad Mohd Salleh. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. m. kemahiran. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. Pendidikan Islam Falsafah. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. Sanep Ahmad Prof Madya.s : 25-27. fizik. kedoktoran. perniagaan.

Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. nyawa dan keturunan. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. . aqal. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. nyawa.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. keturunan dan harta. maqasid al-syariah. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja. Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. teori Maslow. aqal. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama.

Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. nyawa. dan jalanraya manakala Jaya S. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi. elektrik. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. Bangi 2010 . akal. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. petunjuk livehood. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. petunjuk diskrit. Emil J. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. Hairunizam Wahid. petunjuk sosial. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. aspek politik dan aspek sosial.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. keturunan dan harta. et. iaitu agama. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor.

Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. . Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. keluarga dan masyarakat. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). menjamin keselamatan nyawa (alnafs). Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan.Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah. Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal.Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal). Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga. Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din).

menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal). menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali.450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. menjaga akal (al-aql). keperluan kasih sayang. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2). keperluan kasih sayang. Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow.keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. keperluan keselamatan. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . Untuk tujuan kajian ini. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. Maslow. diikuti keperluan keselamatan. Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula. 1954 Menurut teori Maslow.

Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting .Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada. Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal.

. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow.adalah mencari keredhaan Allah. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow. Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. iv. stabil. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. ii. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat.

Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. akal. menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. Bangi 2010 (nilai 3). Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. keturunan dan harta. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. knowledge dan human right. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. resources/services. . Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. perubahan positif(nilai 4).’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta). sederhana dan lemah. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST). Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama.. Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. minuman.v. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST).. kehidupan. tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.

Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor .9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. 454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama.Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). keturunan dan harta. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama. aqal. nyawa.

Md. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor. Rozman Hj. Motivation and Personality. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Yusof & Ahmad Che Yaakob. Vol 29 No 1/2002.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam.2002. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Sadeq. 1970. Sdn.2007 Abu Bakar Sarpon. 2007. Keusahawanan Islam.Petaling Jaya. No. Jurnal Pengurusan Jawhar. Halim Mohd Noor.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. International Journal of Social Economics. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H. “Waqf. 2007. 2006. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Vol 1. Maslow. 2005.Disertasi Doktor Falsafah. Second Edition. Bhd Afzal-Ur-Rahman.Selangor: Pearson Malaysia. 2002. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman. New York: Harperv & Row. Abd. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan.2.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim. Abu Sufian Abu Bakar.P135-151. Jilid IV.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”.

Ahmad Fuad Mohamed. Beirut. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat.1999. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. Jeddah. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi.al. Maqasid Syariah. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Habib Ahmad. Didin Hafidhuddin dan Drs. 25 September2007. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka.com.1990. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication . Universiti Kebangsaan Malaysia. Carey. 1987. Kaedah Penyelidikan.Ahmad B. Aidit. 2003. Yusof. http://www. Dlm Muhamad Muda et. 1998. Sintok. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid.com/bernaam/v3/bm//news_lite. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi.10.2004. Islamic Development Bank Group. Saleh. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor.2006. Tesis Sarjana Pengajian Islam. Fuadah Johari. Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid.2008) Chua Yan Piaw. United State of America: Prentice Hall. Al-Qaradawi.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia.Syatibi . Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. 1416 H/ 1996M Jld 2. Salman Harun. Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation. 2006. Hasanuddin. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Kewangan dan Pembangunan Negara.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf. Posavac& Raymond G. Universiti Malaya.1992. Islamic Research & Training Institute.bernama. Universiti kebangsaan Malaysia. Jamil. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Program Evaluation Methods and Case Studies. Tujuan Akhir Syariat.2009. Al. Bernama. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004.13 Julai 2009. Dar al-Ma’rifah. Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim).2004. Occasioanal Paper No 8. Singapura: Pustaka Nasional. Fourth Edition. Yusof. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim.Ltd. Pte. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi.2004. Kota Bharu Kelantan. M. Drs. M. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir.php?id=286883 (di akses pada 31.

2003. Zakat and Obligatory Expenditures . Seminar Proceedings N0 41. Research Report No 53. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain. Volume 1 Number 1/2004(June 2004).Zyadi Md.eds. Pengurusan Zakat . P53-63. Tahir & Noorasiah Sulaiman.Vol 1. Dlm Abul Hasan M. Policy & Development. ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute. Mahmood Zuhdi Abd. “Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah.Hasan Bahrom & Shawal Kaslam. “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.1999. Majid. Md. April. Government of Pakistan. Sadeq dan Aidit Ghazali . Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic. Laporan Penyelidikan.111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective. Ishtiaq Hossain.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007. 2007. Jurnal Pengurusan Jawhar.2000.28.2007.2001. Sdn. Petaling Jaya: Longman. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia.2000. Monzer. Dlm Monzer Kahf (ed). Imran Ashraf Toor & Abu Nasar.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan. Southeast Asian Journal of Social Science .Pg. 1992.1998.Reading in Islamic Thought. Universiti kebangsaan Malaysia . Iqbal. Zakat. Vol 2 No 1. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP). Bhd M.2007.Jabatan Mufti Selangor.June . External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. November 2001.” International Journal of Islamic Financial Services. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. Majid.1. Journal of Economic Cooperation. PWTC .Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Iqbal. Micro.1998. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.IBD M.2004. “Zakat. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari.4(2007).IDB. A secret Receipe. Bangi 2010 Kahf. Volume 1. Steps in Entrepreneurial Development Success. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.2007.2005. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. No 2. Vol.1-38 Mabib Ali Al – Jahri. Zafar. Munawar. Lesson in Islamic Economics. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid.

Rifaat Abd.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. India:IBF(Net)(P) Limited . IBF Education and Charitable Trust.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional.2007.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim.2006. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia. Huq. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik. Bhd .2003.Web. 2002. Dlm Shah Abdul Hassan (et. Mujani Tarimin. Muhamed Dahlan Ibrahim. Jurnal Pengurusan Jawhar.iiibf. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor. Pvt.Masyhur. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K.2002. Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia. Noor. A. “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam. A New Guide For Practitioners. Al-Latif.Hidayah Publishers Mikkelsen. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim. Golam Muhiuddin. P45-52.2002. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).Vol 1. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al.2007.al) Zakat and Poverty Alleviation .1998. Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam .M.no 2 (2006) 117-145. Second Edition. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. “ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam. New Delhi: Sage Publications India.1989.Ltd Mohammed Obaidullah. 2005.2006. Teori. International Institute of Islamic Business and Finance. Zakat. Britha. No 2. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi.org Mohamed Yusoff. Methods of Development Work and Research. IIUM Journal of Economic and Management 14.2005. Mohd Arshad Hj Taib.2005. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Thesis PHD.2008.http//www. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Bhd Muhammad Yamin Ismail.(terjemahan: Hj. Introduction to Islamic Microfinance. Kutipan dan Agihan. Fakulti Pengajian Islam . Abd.

Fakulti Ekonomi dan Perniagaan.Patrician Sloane.Port Dickson.H.1996.W & Freaman. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998. Maqasid al.Publications/datuk. A Macro Social Work and Community Development Perspectives.2009. School of Graduate Studies. Universiti Sains Malaysia Supardi. Universiti Kebangsaan Malaysia. Evaluation A Systematic Approach. Seventh Edition. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat. M.34.my/staf. “Zakat Membangun Ummah”. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj.edu.unitarkll. 1996. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Thesis Master. Modernity and Entrepreneurship Among Malay. Shah Alam. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor. Laporan Zakat 2006. 2008.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. 1998. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. Selangor.2007. Bangi 2010 Sadeq. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.2002. International Journal of Social Economics Vol. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. Inc Rusdy Hartungi. Yogyakarta. 1999. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. California : Sage Publishers. Islam. No 6(2007). Idris(ed) Kemiskinan dan . Zakat Organization and Poverty Alleviation.H.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Rosbi Abd Rahman. London: Macmillian Press Ltd. Zakat di Malaysia. 13 Julai 2009 .Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. 2005. 2004. Bhd Rossi. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. Kota Bharu Kelantan. Bhd Sanep Ahmad. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan. Negeri Sembilan.2003. Lipsey. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. State Islamic University Sunan Kalijaga. P. Laporan Penyelidikan.E 2004. Indonesia Surtahman Kastin Hassan. Abu Hassan Muhamed. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang. Karya Bestari Sdn.

Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 . Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . Dlm Mohd Arshad Hj Taib. Effecive Evaluation: A Practical Guide.1969.49 . (dimashq: maktabat Alfarabiyy. Fakulti Pengajian Islam. 2000. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat.Pembangunan Ekonomi Malaysia. 1969/1389)hlm. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier.1989. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily. John Antony. Thesis PHD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful