KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

SYAHRUL RIZA

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 2008

KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN :

SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM

oleh

SYAHRUL RIZA

Tesis diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana Sastera

Julai 2008
PENGHARGAAN Bismill ahi al-Rahman al-Rahim

i
Segala puji bagi Allah s.w.t., Tuhan semesta alam beserta isinya. Hanya dengan taufiq dan hidayah-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang bertajuk : “Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Ibn Khaldun : Suatu Kajian Terhadap Elemen-Elemen Kemasyarakatan Islam”, sebagai syarat untuk menyelesaikan ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Selawat dan salam

semoga dilimpahkan kepada Rasulullah s.a.w. beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Penulis menyedari sepenuhnya atas keterbasan sarana mahupun kemampuan yang penulis miliki untuk mendapatkan hasil penyelidikan yang sempurna dalam tesis ini. Namun demikian, penulis merasa sangat bersyukur kerana banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan pelbagai bantuan baik moral mahupun material serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan selama penulis melakukan penyelidikan hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis dengan berbesar hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada : H.Hamzah Abdullah dan Hj.Aisyah Muhammad Dan, selaku ibu bapa penulis, dan seluruh ahli keluarga serta tidak terlupakan buat isteriku tercinta Selvi Arizona binti H.Saifullah M.Zein yang telah memberikan bantuan dana dan doa serta memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Dr. Noor Shakirah Mat Akhir, selaku penyelia dalam penulisan tesis ini, yang telah meluangkan masanya untuk memberikan bimbingan dengan ramah dan tulus kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai. Seluruh pensyarah Bahagian Pengajian Islam, staf dan pegawai di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia yang telah memberikan bantuan serta layanan pentadbiran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Seluruh staf dan pegawai Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dan universitiuniversiti lain yang ada di Malaysia yang telah memberikan layanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku dan bahan-bahan rujukan yang diperlukan selama penulisan tesis ini hingga selesai. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan namanya baik secara langsung mahupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik berupa moral mahupun material hingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk ijazah sarjana di Universiti Sains Malaysia. Penulis menyedari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, sumbang saran dan kritikan yang membina daripada pelbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat dimanfaatkan bagi kegiatan keilmuan pada masa akan datang.

ii
P. Pinang, 29 Julai 2008 ( Syahrul Riza )

ISI KANDUNGAN

ISI

MUKA SURAT

PENGHARGAAN ................................................................................................. i ISI KANDUNGAN ................................................................................................ iii SENARAI SINGKATAN KATA ............................................................................. v PANDUAN TRANSLITERASI .............................................................................. vi ABSTRAK ............................................................................................................ viii ABSTRACT ......................................................................................................... x BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kajian ...................................................................... 1 1.2 Pernyataan Masalah ........................................................................ 9 1.3 Kajian-kajian Lepas ........................................................................ 12 1.4 Batasan Kajian ................................................................................. 18 1.5 Kepentingan Kajian .......................................................................... 19 1.6 Objektif Kajian .................................................................................. 19 1.7 Kaedah Kajian ................................................................................. 20 BAB II. KONSEP PENDIDIKAN ISLAM 2.1 Pengantar Pendidikan Islam ............................................................ 27 2.2 Definisi Pendidikan Islam ................................................................. 29 2.2.1 Pengertian Pendidikan dari Segi Bahasa ......................................... 30 2.2.2 Pengertian Pendidikan dari Segi Istilah ........................................... 37 2.2.3 Pengertian Pendidikan Dalam Islam ................................................ 38 2.3 Sumber Pendidikan Islam ................................................................ 39 2.3.1 Al-Qu’r an sebagai Sumber Pendidikan Islam ................................... 39 41 2.4 Matlamat Pendidikan Islam .............................................................. 44 2.3.2 AlHadith sebagai Sumber Kedua Pendidikan Islam ....................... 2.4.1 Matlamat Am Pendidikan Islam ....................................................... 46 2.4.2 Matlamat Khas Pendidikan Islam .................................................... 52 2.4.3 Matlamat Akhir Pendidikan Islam .................................................... 54 2.5 Asas-asas Pendidikan Islam ............................................................ 59 2.5.1 Asas Pendidikan Am ........................................................................ 59 2.5.1.1 Asas-asas Sejarah Dalam Pendidikan ............................................ 59 2.5.1.2 Asas-asas Sosial Dalam Pendidikan ............................................... 61 2.5.1.3 Asas-asas Ekonomi Dalam Pendidikan ........................................... 63

....5...........................1.......................................1... 144 4.6 Kaedah Pengajaran menurut Ibn Khaldun .....6.....................................5.................... 104 3............. 68 2......................... 75 2...........2 Ilmu-ilmu yang Bersifat Rasional .........3 Fitrat Sebagai Potensi Perkembangan Pendidikan .2.1....... 154 5........................................... 132 4.....4... 150 4......1............. 68 2........5............................ 162 5...4 Karya-karya Tulisan Ibn Khaldun ..3 Aspek-aspek yang mempengaruhi kemasyarakatan ........1 Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam . 140 4........................6.............. 133 4...................... 113 BAB IV..... 65 2................ 98 3.... KEHIDUPAN IBN KHALDUN 3....2...............2 Ibn Khaldun dalam Sejarah Intelektual .........................1 Struktur Pendidikan menurut Ibn Khaldun ........4 Asas Akhlak ...........2 Latar Belakang Politik Pada Zamannya .........................3 Latar Belakang Sosial Pada Zamannya .......2 Pandangan Ibn Khaldun Tentang Perkembangan Akal Fikiran Pelajar ............6 Struktur Pendidikan Islam .....2.1............................1 Gaya Mengajar atau Cara Penyampaian ...............................................1 Latar Belakang Kehidupan Ibn Khaldun . 160 5.................. KONSEP-KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 4.... 108 3......................3 Asas Tasyri‘....4 Pendidikan Sebagai Penjelmaan daripada Potensi ke Kenyataan ........................................ 159 5...............2 Elemen-elemen Kemasyarakatan .. 71 2...................2..............................2........................ KEMASYARAKATAN ISLAM DALAM KONSEP PENDIDIKAN MENURUT IBN KHALDUN 5............5 Klasifikasi Jenis Ilmu Pengetahuan ......................5..........1 Latar Belakang Pendidikan Ibn Khaldun ...................................................... 159 5......2 Asas Pendidikan Khas (Islam) ...................... 90 3..............5...5............................... 151 BAB V.............................................. 122 4.................................2 Perkembangan dan perubahan masyarakat ...5.......................... 119 4..4...............................................................................................2......................................................................4 Asas Politik Dan Pentadbiran Dalam Pendidikan ...............1 Asas Akidah ....................2.........................................2 Teori Belajar ......5....................2 Asas Ibadat .... 135 4. 93 3.................... 128 4........................................5.............................1 Manusia sebagai anggota masyarakat ............................. 67 2.3 Perbezaan antara masyarakat ......1......... 79 iii BAB III.....................2 Alat Bantu dan Sarana Pendukung Proses Belajar dan Mengajar .................. 165 ..............................5 Asas-asas Psikologis Dalam Pendidikan . 146 4. 74 2.......1 Ilmu-ilmu yang Bersifat Tradisional ......... 139 4..............................................2.................1 Potensi Kognitif dan Fungsinya dalam Belajar ..

............... = muka surat no............................................................3 Aspek Persekitaran ....................4 Aspek Tamadun ........ 190 iv SENARAI SINGKATAN KATA cet........... = Nombor P... 183 6......M.S = Qur an Surat r................ 167 5.................. 177 BAB VI......................................4 Pendidikan Islam berteraskan kemasyarakatan ...a = radiyallah ‘anh R........ = cetakan ed...3..................................t = subhanahu wa ta‘ala T.............s.......... = edisi et.............1 Kesimpulan ....w = sallallah ‘alayhi wasallam s...........2 Aspek Budaya ................p................................... PENUTUP 6. al = Pengarang bersama H = hijriat / hijrah HR = Had ith Rawahu jld..................1 Aspek Sejarah ..........5 Analisis akhir .........K = Teknologi Maklumat dan Komunikasi t....................................... 165 5......................................5..w........... 188 BIBLIOGRAFI ...........M Perdana Menteri Q.......................a............... = jilid m = miladiat / masehi m.2 Saranan .................. 175 5..................3...K = Rancangan Malaysia Ke s.... 169 5.............. 172 5.................................................. = tidak ada penerbit ................3.........3........M...........................................................

th.t. = tidak ada tahun terbit terj = terjemahan w. Konsonan ‫ﺍ‬ PANDUAN TRANSLITERASI * = - ‫ز‬ = Z ‫ق‬ = q ‫ﺏ‬ = b ‫س‬ = S ‫ك‬ = k ‫ﺕ‬ = t ‫ش‬ = Sy ‫ل‬ = l ‫ﺙ‬ = .p.t. = wafat v 1. = tidak ada tempat penerbit t.

th ‫ص‬ = S ‫م‬ = m ‫ﺝ‬ = j ‫ض‬ = D ‫ن‬ = n ‫ﺡ‬ = h ‫ط‬ = T ‫و‬ = w ‫ﺥ‬ = kh ‫ظ‬ = Z h ‫،ه ھ‬ = ‫ﺩ‬ = d ‫ع‬ = ‘ ‫ء‬ = ’ ‫ﺫ‬ = dh ‫غ‬ = Gh .

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka b. Vokal Pendek Panjang Diftong ‫ ــــ‬a َ ‫ ــــ‬i ِ ‫ ــــ‬u ُ _______________________ ‫ ﺍ ــــ‬a َ ‫ ي ــــ‬i ِ ‫ و ــــ‬u ُ vi ‫ ْْي ﺍ‬ay ‫ـــ‬ ( ‫ = نﻴﺒ‬bayn) ْ‫ و ﺍ ـــ‬aw ( ‫ = لوﻗ‬qawl) * Panduan transliterasi ini berpandukan kepada Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (1992).p.1. Kaedah yang digunakan 3.‫ي‬ = y ‫ﺭ‬ = r ‫ف‬ = F ‫ة‬ = t 2. Ta’ marb . 3. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia.

di belakang konsonan atau diftong pada sesuatu kata dilambangkan sebagaikoma atas ( ’ ).4. i dan u ditulis mengikut bunyi. Contoh: ‫ = ﺍﺏ‬bilL ah atau ‫ = ﺩمحل‬al-hamdulilLah atau ‫ = ﷲ يضر‬radiyalLah. vii . (b). di awal kata sama ada berbunyi a. (b).2. Huruf hamzat ( ‫ ) ء‬yang terdapat : (a). Contoh: ‫ = يﺒرعل‬al-‘arabiy dan ‫ = يﺒنل‬al-nabiy. 3. Syaddat ( ّ ◌ ) yang terletak di atas huruf: (a). Contoh: ‫ةﺭ‬ ّ ‫ = ونمل ةنﻴدمل‬al-Madinat al-Munawwarat dan ‫ = ةبﻴتق نﺒا‬Ibn Qutaybah. Kecuali jika lafaz ‫ ﷲ‬itu berkedudukan sebagai mud af ilayh pada nama seseorang ditulis tanpa memberi huruf capital (L) pada kata AlLah seperti ‫‘ = ﷲ ﺩبع‬Abdull ah. 3. Contoh: ‫ = ﺭغصأ‬a sghar. Contoh: ‫ = ةيملسلﺍ‬al-Isl amiyyat dan ‫ = ةيدوعسل‬al-sa‘udiyyat. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di tengah kata yang merupakan gabungan vokal panjang dan konsonan ditulis “iyy ”. ‫ ي‬yang terdapat di belakang konsonan kasrat di akhir kata ditulis “ iy ”. ‫إ‬ ّ ‫ = ن‬inna dan ‫ = ترمأ‬umirtu.3.utat ( ‫ ) ة‬ditulis = t . tanpa diberi lambang koma atas ( ’ ). Lafz al-Jal alat ( ‫ ) ﷲ‬yang didahului dengan huruf jar atau berkedudukan sebagai mud af ilayh atau sebagai fa‘il ditulis tanpa dengan huruf hamzat. kecuali di akhir nama orang ditulis “ h ”. 3. Contoh: ‫‘ = ةشئاع‬A’isyah dan ‫ = ﺍيأﺭل‬al-ra’y.

Apalagi beliau dianggap sebagai salah seorang pengasas ilmu .KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN : SUATU KAJIAN TERHADAP ELEMEN-ELEMEN KEMASYARAKATAN ISLAM viii ABSTRAK Ibn Khald un bukan sahaja seorang ahli falsafah tetapi juga pengasas ilmu kemasyarakatan dan sumbangannya amat besar dalam bidang berkenaan sehingga hari ini. penyelidikan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un yang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat sekarang. Perhatian akan diberikan kepada aspek-aspek kemasyarakatan seperti : aspek sejarah. persekitaran. hendaklah dapat dijadikan contoh teladan yang dapat diikuti jejaknya oleh kalangan yang ingin mengembangkan wawasan pengetahuannya. di samping tidak mengetepikan elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran beliau. Beliau merangkumkan pemikirannya tentang kemasyarakatan dalam bukunya iaitu : Al-Muqaddimah. Penyelidikan ini menggunakan kaedah sejarah iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. Beliau disifatkan sebagai sarjana agung penamat arus kebangkitan ilmu dalam Islam semasa zamannya. Kemasyhuran Ibn Khald un dalam dunia ilmu pengetahuan pada amnya dan dunia pendidikan Islam khasnya. Selain dari itu Ibn Khald un juga telah berjaya membangunkan teori-teori pendidikan dalam karyanya yang sama. Justeru. dan tamadun. Data yang diperoleh atau terkumpul dari kajian ini barulah dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis isi. budaya. Ibn Khaldun menyarankan supaya pendidikan yang bermartabat dan bermatlamat tinggi haruslah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. baik manusia sebagai anggota masyarakat yang suka kepada perkembangan dan perubahan serta masyarakat yang selalu siap dengan perbezaan sesama mereka. Penyelidikan ini juga merupakan penyelidikan kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual dengan memfokuskan pada kajian kepustakaan. Ibn Khald un cenderung dalam melakukan kajian tentang masyarakat dan beliau telah meletakkan kaedah-kaedah ilmu ini sebagai asas awal dalam penulisan sejarah masakini. kerana ini semua akan menjadi sarana pendokong dalam dunia pendidikan. Penyelidikan ini dikhususkan pembahasannya kepada konsep pendidikan Islam dan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un.

He was considered as an authority in empowering knowledge of Islamic teachings during his lifetime. the aim of this study is to find out the Islamic Educational Concept in accordance with Ibn Khaldun’s thought which could be implemented in today’s community without eliminating the main social elements that are based on his thought. The collected data from this study is analyzed using content analysis approach.kemasyarakatan yang hebat. Attention is also given to the aspects of the community such as: historical aspect. He had formulated the methodologies of knowledge as foundations to today’s history writing. This research is a qualitative research which is based on the textual and contextual aspects. Ibn Khaldun was very keen in the study of the society. as all of these elements would become the catalyst in the educational world. ix THE CONCEPT OF ISLAMIC EDUCATION BASED ON IBN KHALD UN’S THOUGHT : A STUDY OF ISLAMIC SOCIETAL ELEMENTS x ABSTRACT Ibn Khaldun was not only known as a philosopher but also as a sociologist and his contributions are still highly regarded until today. Ibn Khaldun’s fame in the educational world and specifically in Islamic education should be used as an example that should be followed by those who want to develop their knowledge parameters. This study uses the historical approach namely through conducting research in order to solve the actual problems and analyzes those problems objectively. Ibn Khaldun had suggested that an esteemed and distinguished education should pay attention to the elements of the community in the process of teaching and learning. man as part of the community who desires development and changes. This research is based on the discussion of the Islamic Educational Concept and elements of the community which is founded upon Ibn Khaldun ideas. namely focus on library research. environment and civilization. culture. that is. Furthermore he is also admired and deemed . He had summarized all his ideas about the society in his book called : al-Muqaddimah. and the community that is always faced with differences amongst themselves. He had also succeeded in developing educational theories in the same book. Therefore.

sebab beliau banyak menggunakan idea-idea yang tidak dapat dibantah. 1 BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diketahui bahawa Ibn Khald un merupakan salah seorang ulama besar yang dihormati. berwatak asli yang pantas dijadikan teladan. meskipun beberapa ketentuan perundangan yang berkaitan dengan kekuasaan politik kerajaan yang zalim tidak lagi sesuai dengan sistem perundangan masa kini. dan sahih. berpandangan luas dalam menganalisis pelbagai peristiwa yang terjadi semasa hidupnya. . Kawasan Khalduniyah di Tunisia masih ada sekarang hampir-hampir tidak berubah. Beliau juga memiliki kecerdasan tinggi. ahli ekonomi dan perancang pendidikan dalam memakmurkan masyarakat sebagaimana ditulis dalam kitab Muqaddimahnya. sehingga kemasyhuran beliau sentiasa bersinar di setiap zaman. beliau dipandang bagaikan bintang yang bersinar dalam kegelapan pada zamannya. beliau tetap dipandang sebagai seorang ‘ alim yang memiliki keperibadian unggul dan cemerlang fikirannya. Bagaimanapun. Keluarga Ibn Khald un telah berpindah ke Tunisia dimana Ibn Khald un dilahirkan. Disebabkan oleh keahliannya.as one of the pioneers who laid down the foundations on the knowledge of social science. dan beliau meninggal dunia pada 26 Ramadan 808 H / 18 Mac 1406 M di Kaherah. Nama beliau ialah Waly al-D in ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Mu hammad ibn al-Hasan ibn Khaldun al-Maliki al-Hadrami.1. Sehingga seluruh gejala dari peristiwa tersebut dapat beliau jawab melalui pemikiran yang kreatif. dan juga beliau mendapat pendidikan awalnya. dengan menetapkan hukum-hukum secara logik dan didukung oleh fakta-fakta yang lengkap. dengan rumah yang dipercayai tempat kelahirannya. dilahirkan di Tunisia pada 1 Rama dan 732 H / 27 Mei 1332 M. Latar Belakang Kajian. xi 1. sehingga sekarang ramai orang yang menaruh perhatian terhadap idea dan pemikirannya. Beliau terkenal sebagai ahli sejarah yang bijaksana.

H).M).M). 421. Sebelumnya itu. Abu al-’Aynayn. dan al-Q abisi (m.H/1014. an Introduction to History. m s : 19. kemampuan itu masih berbentuk potensi. Sedangkan Syed Naquib al-Attas lebih suka menggunakan ungkapan al-Ta’d ib sebagai padanan kata pendidikan. 257.H/1030. Meskipun kedua istilah itu berbeza. yang dicapai adalah merupakan akibat dari persepsi sensual dan kemampuan akal fikirannya. 602. namun pengertian al-Ta‘l im dalam terminologi Ibn Khaldun adalah pendidikan. setelah memiliki kemampuan tamy iz (kemampuan membezakan). akal fikiran dapat memperoleh cara berfikir yang tidak dimilikinya. “bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri yakni tamadun manusia dan organisasi sosialnya. sebagai watak manusia diusahakan untuk menjadi aktual sesuai dengan tuntutan wataknya. 1 2 3 Lutfi Jum‘ah. m s : 395 Ibn Khaldun dalam konteks ini lebih suka menggunakan istilah al-Ta‘lim daripada al-Tarbiyat.2 1 Beliau sangat bijak dalam bidang kemasyarakatan terutamanya bidang sosiologi. sama ada ia berbentuk konvensional ataupun intelektual”.w. Ibn Miskawayh (m. 4 . Ia juga memiliki permasalahannya yang tersendiri.M).t. 404. Ibn Sahnun (m. Baginya yang penting adalah menghubungkan pemikiran sosiologi dengan pemerhatian sejarah. Potensi akal fikiran dan semua potensi lain yang dianugerahkan Allah s. Dia menjadi aktual (mencapai suatu titik perkembangan) melalui al-ta‘l im 3 2 (pendidikan) dan al-riyadat (latihan) yang sesuai dengan gerak perkembangan fizikal dan mentalnya dasar inilah. Dengan demikian. Para ahli pendidikan Islam menggunakan istilah al-Ta‘l im yang bererti pendidikan. Atas Ibn Khaldun menambahkan bahawa kemampuan fikir manusia baru muncul secara aktual.H/1223. dengan kemampuannya dapat memetik dan memahami hal-hal yang berada di luar dirinya. Tokohtokoh tersebut misalnya al-Zarnuji (m. Matematik dan Sejarah.H/871. Selain daripada itu beliau menguasai al-Qur’ an. Ibn Khald un berpandangan bahawa manusia sebagai makhluk berfikir. Mukaddimah. m s : 333-334. Kajian masyarakat menurut pandangannya merupakan. iaitu menerangkan secara tersusun akan gejala-gejala yang ada hubungannya dengan hakikat tamadun. pengaruh dunia luar terprogram dan dapat mengoptimalkan potensi manusia ke arah yang lebih sempurna. Setelah masa itu. Ibn Khaldun. manusia mencari objek dan . Pada mulanya. alNa hlawi dan Attiyah al-Abrasyi lebih suka menggunakan istilah al-Tarbiyat. (1993). Tibawi. Tarikh al-Falasifat al-Islamiy fi al-Masyriq wa al-Maghrib. 4 Frans Rosenthal The Muqaddimah. (Perbincangan tentang istilah-istilah ini akan disertakan dibab II).

serta memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. m s: 76 8 Ibid. 3 5 Setelah itu fikiran dan pandangannya dicurahkan pada pencarian hakikat kebenaran satu persatu. Dalam konteks inilah menurut Ibn Khald un timbulnya pendidikan. Malakat itu sendiri diperoleh dengan cara berusaha dan bukan diperolehi secara perwarisan. Disebabkan itu orang-orang Barat pergi (ri hlat) ke Timur untuk menuntut ilmu pengetahuan. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. maka ia menjadi essensi spiritual dan essensinya lalu mencapai kesempurnaan. hingga benar-benar menjadi persepsi aktual dan intelek murni. keberanekaan ilmu dan persepsi baru yang muncul melalui perasaan. oleh pencapaian terakhir ilmu melalui kekuatan spekulasi. Hal ini disebabkan adanya pendidikan dan aktiviti ilmiah yang terurus dengan baik. Kedua. Aziz al-Azmeh menyatakan : “science education are natural to civilization”. Dengan malakat tersebut. Orang Timur pada masa Ibn Khaldun jauh lebih maju daripada orang Barat. 10 Bertolak dari anggapan tersebut Ibn Khaldun . 4 9 Ibn Khaldun berpandangan. sehingga upaya mencari pengetahuan tentang hakikat sesuatu menjadi suatu malakat baginya 6 .. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khaldun dan al-Qabisi. Penjelmaan daripada potensi kepada kenyataan disebabkan dua hal. m s : 432 Tentang keperluan tarbiyat (pendidikan) bagi manusia. (terj : Mohd Ramzi Omar).subjek lain untuk mendapatkannya. (1993). Mukaddimah. manusia lebih mengenal gejala dan hakikat sesuatu. m s : 105 6 7 Ibn Khaldun. AK. Pertama. maka dari itu jadilah ilmu sebagai malakat yang memerlukan kepada pembelajaran. Jadi menurutnya ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan suatu hal yang semulajadi (tabi’i) ditengah-tengah tamadun umat manusia 8 7 Bahkan . m s : 342 Abdullah al-Amin al-Na’mi. mereka meminta bantuan para ahli ilmu pengetahuan dan keterampilan. 5 Warul Walidin. bahawa “jiwa rasional bertahan secara semulajadi pada manusia hanyalah secara potensi”. Dia menjadi terlatih. lalu membentuk ilmu tertentu dan jiwa generasi yang sedang tumbuh tertarik untuk memperoleh ilmu tersebut.

Muqaddimah. Tamadun itu sendiri adalah isi pendidikan. (1930). Dengan kata lain. Searah dengan itu. m s : 428 Ibn Khaldun. Ibn Khaldun. Pendidikan merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tamadun. kebudayaan (al-thaqafat) adalah suatu aspek kemanusian. 5 12 Daya olah fikiran manusia dibentuk oleh persekitaran. tetapi juga menaruh perhatian kepada pelbagai cara memperoleh erti hidup. al-harakat (gerak). manusia dapat menerima ajaranajaran dari Allah yang disampaikan oleh para Nabi kepadanya. kebudayaan terbentuk sebagai hasil kecenderungan semula jadi manusia untuk bekerja sama. Juga dengan potensinya. memerlukan alqiza (makanan) dan tempat tinggal (al-kanni). Ibn Khald un meletakkan pendidikan dalam kerangka tamadun (al-‘Umr an). Secara semulajadi potensi manusia tumbuh dan berkembang dalam tahap demi tahap. Kebudayaan mengacu pada masyarakat. Melalui kemampuan berfikirnya. Kristalisasi sistem itulah membentuk kebudayaan. manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk tujuan-tujuan kesejahteraan hidup bersama. Manusia berbeza dengan makhluk lain kerana manusia berkeupayaan untuk berfikir. Dengan potensi itu manusia dapat mencari keperluan hidup. m s : 101. Proses inilah yang melahirkan upaya pendidikan dan tamadun. 10 11 Ibid. Dengan potensinya. Oleh itu. m s : 34 11 Tamadun merupakan konsekuensi logik aktiviti manusia. Ibn Khald un menjelaskan : Manusia sebagaimana makhluk hewani lainnya juga mempunyai sifat hayawaniyat-nya seperti al-hiss (rasa). Jadi pendidikan memegang peranan penting dalam tamadun manusia. lama kelamaan membentuk suatu sistem. Dari segi ini . Bagi Ibn Khald un. Dia merupakan alat untuk keperluan manusia. bahawa pendidikan merupakan upaya perubahan potensi (al-T aqat alQuswa) manusia.mengatakan. Proses tersebut berlangsung berlanjutan sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia. 9 Aziz al-Azmeh. pendidikan bertujuan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Melalui penciptaan budaya manusia meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan persekitarannya. manusia bukan hanya membuat kehidupannya.

sifat. maka terhasilah perkembangan yang . Faktor persekitaran (milieu) bergabung dengan fi trat. namun persekitaran merupakan faktor penentu bagi kecenderungan watak.pendidikan dituntut untuk dapat memajukan kebudayaan dan tamadun umat. maka dapat diketahui bahawa dia mempunyai pemikiran pendidikan yang optimis. Ibn Khaldun mendasarkan teori fi tratnya pada hadith yang bererti sebagai berikut: “setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fi trat. maka ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi. m s : 107 13 menerima kebaikan dan kejahatan yang datang dan melekat padanya. manakala persekitarannya tidak memungkinkan menjadikannya lebih baik. 14 Berdasarkan kandungan hadith di atas menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan fi trat adalah potensi baik. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. bahawa fi trat yang dibawa sejak lahir itu sangat besar dipengaruhi oleh persekitaran. Ibn Khald un memaknai fitrat sebagai potensi-potensi asas yang mengalami perubahan secara aktual setelah mendapat rangsangan (pengaruh) dari luar. dan perilaku manusia. Hadith tersebut juga menerangkan. bahawa manusia mempunyai potensi yang dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan. Demikian pula pendidikan merupakan salah satu sarana perubahan budaya. AK. Pemahaman ini didasarkan pada pendapatnya. dan Majusi bermakna menyesatkannya. jiwa apabila berada dalam fi trat nya yang asas (fitrat al-ula) siap 12 13 Ibn Khaldun. Menurutnya. Ertinya ibu bapanya (milieu) yang menjadikan perkembangannya menyimpang dari sifat dasar yang suci dan sepatutnya berkembang ke arah yang baik itu. Maksudnya. (1930). Berdasarkan pemikiran Ibn Khald un tersebut. fi trat manusia yang dibawa sejak lahir mengarah kepada kebaikan. Nasrani atau Majusi”. Nasrani. Pendidikan dapat mengarah pada pencapaian tingkat hidup yang lebih baik dengan tingkat kebudayaan dan tamadun lebih maju. Fi trat itu sendiri tidak akan berkembang tanpa pengaruh persekitaran yang mungkin dapat mengubah secara drastik fi trat itu. Muqaddimah. yang dapat mengubah aturan hidup menjadi lebih baik. m s : 34 Warul Walidin. sedangkan yang dimaksudkan dengan menjadi Yahudi.

Kemudian manusia mempunyai kecenderungan kepada kejelekan. dalam Kitab al-Janaiz bab 92 ma qila fi ’awlad al-musyrikin. 17 Al-Ghaz ali (450-505. kerana ada ikhtiar pada manusia untuk menerima atau menolak kejelekan tersebut. Demikian pula sebaliknya. sehingga telah menjadi sifat yang tertanam dalam jiwanya. Di sinilah tergambar.merupakan perilaku yang berkaitan antara persekitaran dengan fi trat. (1930). maka jiwanya akan menjadi baik. 6 Kalau yang satu telah lebih dahulu (datang) mempengaruhinya.M) berpandangan. sehingga menjadi sukar baginya untuk memperoleh sifat yang telah menjauh itu. manusia menurut al-Qur’ an dijadikan dengan fi trat tauhid. maka akan menjauh dari sifat kebaikan. 7 15 Dalam kutipan tersebut. bahawa setiap anak yang dilahirkan itu. Ibn Khald un juga menegaskan. atau menyimpang menjadi jahat. Lihat : Imam ibn Hajr al-‘Asqalani. Muqaddimah m s : 123. dapat menerima baik dan buruk 18 . bahawa dia memiliki kemahuan bebas untuk menentukan dirinya sendiri melalui ikhtiarnya. Sesuai dengan pandangan tersebut . manusia pada dasarnya adalah baik. Orang-orang yang memiliki sifat kebaikan itu telah terlebih dahulu mempengaruhi dirinya. sehingga telah menjadi malakat -nya. pengaruh yang datang kemudianlah yang akan menentukan apakah jiwa manusia tetap baik. Selanjutnya Ibn Khald un menegaskan: 14 Ibn Khaldun. 1385 m s : 245-246. Jika pengaruh baik yang terlebih dahulu datang. nombor hadith. Menurut al-‘Aynayn. sifat yang lain akan menjauh dalam bentuk yang seimbang. ia akan terjauh dari kejahatan. Tabi‘at asalnya adalah baik. Apabila kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu terlebih dahulu sampai kepadanya. menunjukkan suatu teori yang dilahirkan oleh Ibn Khald un bahawa. 16 Dengan demikian.H/1058-1111. bahawa sifat kebaikan dan kejahatan telah tertanam sedemikian rupa. manusia diberi kemungkinan mendidik diri dan orang lain. Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari juz 3. dan sukar baginya untuk melakukan kebaikan.

m s : 103. mereka tidak akan mencapai kesempurnaannya.M).M).H/870-950. Tiap-tiap orang perlu bersikap tolong-menolong. m s : 44. berfirman : Ertinya : ”(setelah kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikut mu. m s : 97-98 16 17 18 dimaksud dengan malakat adalah sifat yang terbentuk dan telah mendarah daging (kebiasaan) ‘Ali Khalil Abu al-‘Aynayn. Muhammad Munir Mursi. Ghazali mahupun Ibn Khaldun keduanya mengambil sikap yang searah dengan penegasan al-Qur’ an tentang fitrat manusia. mengaskan : “Manusia secara fi tratnya memerlukan hidup bermasyarakat. ke arah agama yang jauh dari kesesatan. berhajat kepada masyarakatnya. wahai Mu hammad). Turutlah terus) “agama Allah” yaitu ugama Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya”. Jika tidak. Masyarakat yang sempurna ialah masyarakat yang saling tolong-menolong dalam mencapai kebahagian (al-Sa‘ adat) yang berada di Madinat al-Fadilat . al-Rum : 30) Berdasarkan maksud ayat di atas sinar tauhid merupakan fi trat dapat ditegaskan dalam diri manusia yang terbentuk dari asal. Oleh itu. Dia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara secara tersendiri. Allah s. Baik al15 Warul Walidin. Al-Far abi (259-339. 19 (al-Qur’ an. AK. Hal ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling membantu untuk mencapai kesempurnaan dan memakmurkan dunia ini yang akhirnya terbentuklah masyarakat besar.t. Seterusnya hakikat hidup menurut alFar abi (259-339.Ibn Khald un mengakui manusia sedia menerima baik dan buruk sekaligus. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khaldun Perspektif Pendidikan Modern. Falsafat al-Tarbiyat al-Islamiyyat fi al-Qur’an al-Karim. Mereka perlu bermasyarakat untuk wujud dan tegak mencapai kemakmuran di dunia ini. . al-Tarbiyat al-Islamiyyat ‘Usuluha wa Tatawwaruha fi Bilad al-‘Arabiyyat. setiap manusia itu menurut fitratnya haruslah bermasyarakat untuk mencapai kesempurnaan hidup.w.H/870-950.

m s : 117 Ibid. m s : 96-97 20 Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibn Khald un.2. mengajar. serta tekun mengadakan halaqat di beberapa negara seperti Tunisia. Bahkan Ibn Khald un sendiri telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota. Pada abad pertengahan masehi dunia Islam sebenarnya telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. Ibn Khald un dianggap sebagai ahli sosiologi 9 22 yang merintis ilmu sosial dan telah mencetuskan konsep-konsep serta teori yang bermanfaat untuk dikembangkan. Ibn Khald un tidak hanya mendalami masalah kemasyarakatan sahaja. Perkaraperkara aspek moden tentang kemasyarakatan seperti yang terdapat masa kini telah banyak dibincangkan oleh Ibn Khald un dalam karyanya Muqaddimah. Kitab Ara‘ ahli al-Madinat al-Fadilat. Selama ini. beliau juga menekuni masalah pendidikan dengan memberikan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam. Melalui pengalamannya sebagai seorang pendidik.. 22 23 . Ibn Khald un secara formal juga pernah memberikan kuliah di Universiti al-Azhar dan beberapa institusi pendidikan tinggi yang lain di Kaherah. Tafsir Pimpinan Al-Rahman Kepada Pengertian al-Qur’an. a sabiyat atau solidariti sosial serta bidangbidang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. 1. Fez (di Morocco) dan Andalusia.dan dinamakan masyarakat f adilat 19 20 21 8 21 Sheikh ‘Abdullah Basmeih. Pernyataan Masalah. menunjukkan bahawa ciri-ciri masyarakat dianggap moden itu telah lama wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. m s : 1062 Abu Nasr Muhammad al-Farabi. beliau banyak melibatkan diri dalam majlis ilmu pengetahuan. Namun demikian.

2. 5. meskipun Ibn Khald un telah tiada. 20 Februari 08 24 . Pendidik perlu terus menyambut cabaran melahirkan generasi modal insan berdaya saing dan berfikiran global. Keperluan dan kebajikan pendidik. 24 Abdurrahman Saleh Abdullah. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha). Pendidik perlu peka dan prihatin dengan perkembangan terbaru dalam pelbagai ilmu dan kemahiran. beliau juga sebagai president UMNO untuk biodata lengkap sila laman web : http://ms. 3. m s : 197 25 Perdana Menteri Malaysia ke 5.Fuad Bali dan ‘Ali Wardi. Ketidaktepatan penerapan kaedah secara praktikal akan mengganggu proses pembelajaran yang akan mengakibatkan pembuangan masa dan tenaga secara sia-sia.org/wiki/Abdullah_bin_Haji_Ahmad_Badawi. Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam.wikipedia. m s : 20 Melalui pengalamannya yang luas sebagai pendidik dan sebagai penganalisis yang sangat teliti tentang realiti pendidikan pada zamannya. (terj. terutama dalam bidang pendidikan. M Arifin). matlamat pendidikan tidak akan tercapai. terutama di luar bandar dan pedalaman akan terus diberi perhatian 26 . namun apabila kurikulum tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti tidak memilih kaedah atau teori-teori pendidikan yang tepat dalam menyampaikan beberapa ilmu pengetahuan kepada pelajar dan tidak memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya. Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qu’ran. Maka dari itu. Pendidik perlu tetap berakar kepada nilai dan budaya tempatan. Pendidik perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan kualiti profesional itu selaras dengan usaha kerajaan menjana modal insan gemilang. Oleh kerana itu. kaedah dan teori-teori pendidikan merupakan syarat untuk mengintensifkan aktiviti dalam proses mencapai matlamat pendidikan Islam Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi 10 25 berkata dalam majlis pelancaran perayaan hari guru kebangsaan ke-36. m s : 1 23 Fattiyyah Hasan Sulaiman. Ibn Khald un membangunkan teori-teori pendidikan Islam yang dicurahkan dalam karyanya al-Muqaddimah walaupun karyanya itu merangkumi pelbagai aspek. Herry Noer Ali). Pandangan Ibn Khaldun tentang Ilmu Pendidikan. 4. hakikat kejayaan agenda pembangunan modal insan bergantung kepada kualiti sistem pendidikan negara yang terdiri dari : 1. Keaslian dan kedalaman pemikirannya telah diakui oleh sejumlah ilmuan lain dan telah berhasil meletakkan karya tersebut yang dikenali sebagai karya besar yang unik pada zamannya. Bagaimana baik dan sempurnanya suatu kurikulum pendidikan Islam yang diterapkan dalam mencapai matlamat pendidikan Islam. Karyanya masih terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. (terj. misi nasional dan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menetapkan pembangunan modal insan dan pemupukan minda kelas pertama sebagai satu daripada lima teras utama ke arah mencapai Wawasan 2020. (terj.

budaya.my/berita/2007/070522_05. semua pendidik mesti menyedari tanggungjawab mereka dan sentiasa menjaga nama baik sebagai pendidik dan pemimpin masyarakat dengan menjalankan segala tugas dan 26 Ucapan PM Malaysia yang ditulis oleh Ehsan dalam Berita Harian. 11 tanggungjawab secara ikhlas dan jujur.ppk.kpm.. alam sekitar dan tamadun. Pendidik adalah orang yang sangat bertanggungjawab dalam membentuk tamadun manusia melalui penyebaran ilmu kepada masyarakat. sebagaimana kita ketahui sebaik manapun suatu teori pendidik dalam mendidik anak didik jika tanpa didukung oleh semua aspek ini tidak akan tercapai matlamat pendidikan yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Khald un. Faisal Haji Othman. Oleh itu semua yang perlu dikaji sekarang apakah pendidikan sekarang ini telah memerhatikan elemen-elemen kemasyarakatan secara menyeluruh. (1976). Sepanjang pengamatan penulis didapati ada kajian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tajuk ini antaranya. PM Anggap Pendidik Penting untuk Maju. Maka dari itu kajian ini ingin menyelidik lebih ke arah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang meliputi pelbagai aspek seperti : aspek sejarah. Berdasarkan ucapan diatas jelaslah arah pendidikan yang diharapkan oleh oleh PM Malaysia iaitu pendidikan yang bermatlamat untuk pengembangan negara. 20 Februari 2008. Namun demikian yang perlu kita perhatikan sekarang sejauh mana seorang pelajar tersebut dapat menerima dan menyerap apa yang telah disampaikan oleh pendidik dan mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ilmu yang telah didapati bukan sebagai teori sahaja akan tetapi dapat berguna bagi masyarakat banyak. kerana matlamat pendidikan Islam itu tidak akan tercapai secara menyeluruh dan bersepadu serta berguna jika jalan yang ditempuh menuju cita-cita tersebut tidak benar-benar tepat. Universiti Malaya menyampaikan makalah dengan tajuk : Konsep Pendidikan Islam 12 dan Matlamat Persekolahan Ugama/Arab di Malaysia. Kajian-kajian Lepas. Razali Haji Nawawi. pada suatu seminar Pendidikan Islam anjuran Fakulti Pengajian Islam. maka persoalan kajian ini tertumpu kepada : 1. Bagaimana teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un ? 2. Sejauh mana aspek-aspek kemasyarakatan mempengaruhi proses pendidikan Islam ? 1.3. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas. Apakah elemen-elemen kemasyarakatan yang terkandung di dalam pemikiran Ibn Khald un ? 3. Justeru.htm. Mohd Kamal Hassan. http://myschoolnet. bangsa dan masyarakat. Mereka menyatakan bahawa Pendidikan Islam dalam konteks ini membawa fungsi untuk melahirkan . Kesemua aspek ini mempunyai kaitan dengan proses pendidikan.

undang-undang. ia tidak mungkin dapat menyelesaikan semua perkara dengan dirinya sendiri. 13 Menurut Idris Zakaria. sehingga apa yang mereka hajati untuk mencapai kesempurnaan dari perhimpunan itu bertambahlah manusia dan berhasil pula memakmurkan bumi. (1979) buku tersebut menjelaskan bagaimana prinsip al-Mulayyanat dalam pendidikan. ia selalu berhajat kepada kaumnya. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. etika kebudayaan dan ilmu-ilmu natural sains dan teknologi yang berasaskan dasar hidup Islam. setiap seorang dari manusia itu berkehendak kepada masyarakatnya untuk mencapai kesempurnaan yang terbaik. Kuala Lumpur dengan tesis yang bertajuk al-Far abi suatu analisa tentang teori kenegaraan berdasarkan kitab al-mad inat al-fadilat. Dan sikap keras pendidik menurut Zakiah Daradjat menimbulkan. Suatu Teori Pendidikan. Mengenai hubungan sesama manusia dimanifestasikan dalam ilmuilmu sosial Islam yang merangkumi ilmu-ilmu ekonomi. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan tentang teori kemasyarakatan dan bernegara. Selain itu.t) yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara perlaksanaan ibadah khusus. Zakiah Daradjat dalam bukunya yang bertajuk Kesehatan Mental. kadang-kadang terlalu sopan dan tunduk kepada orang yang berkuasa”. Beliau menegaskan bahawa Ibn Khald un telah mendahului banyak teori.S adalah dimulakan dengan persediaan penemuan ilmu pengetahuan dan cahaya kebenaran sebagai persediaannya membawa amanah sebagai wakil Allah di bumi (Khal ifat Allah Fi alAr d). Ini terjadi dengan adanya perhimpunan masyarakat yang saling bantu-membantu dan dengan itu akan terhimpunlah hasil kepada mereka. tidak percaya pada diri dan yang dipilihnya selalu yang menjadi tanggungjawabnya sahaja. Pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia dengan penciptanya (Allah s. Menurut beliau. yang pada akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat besar. yang mana tiap-tiap seorang beginilah keadaannya yakni perlu kepada sikap tolong menolong. kurang mempunyai inisiatif yang muncul dengan sendirinya. “ia (anak) tidak sanggup mengeluarkan pendapat. Noeng Muhadjir pernah mengemukakan dalam bukunya. politik.manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Jika tidak mereka tidak akan mencapai kesempurnaan. tabi‘i manusia itu sendiri yang dijadikan Allah bermula dari kejadian Adam A. dalam menyelesaikan program sarjana di Universiti Kebangsaan Malaysia. (1987). (1983). dalam waktu yang sama berfungsi menjadikan manusia itu berilmu pengetahuan. kenegaraan dan antarabangsa. paksaan terhadap fizikal dalam upaya pendidikan sangat membahayakan subjek didik. iaitu mengharuskan pendidik agar tidak memperlakukan subjek didik (murid) secara kasar. Menurut Ibn Khald un.w. Di antaranya manusia ditentukan oleh . terutama anak-anak yang masih kecil.

Buku tersebut merumuskan pandangan Ibn Khald un mengenai pendidikan dan peranannya dalam kehidupan di zamannya. (1994). Arifin. khasnya mengenai bagaimana 14 menetapkan kaedah mengajar yang harus diterapkan dalam proses mengajar ilmu pengetahuan atau mengikutinya (Guidance ancausile). sehingga kondisi ini akan terperangkap dalam pemaksaan ilmu pengetahuan terhadap pelajar. Ramzi Omar dengan judul Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi. Objektif untuk mencapai target atas ukuran yang ditetapkan oleh lembaga sekolah seperti itu 15 tanpa disedari merupakan wujud “pemaksaan” kepada murid untuk menyerap mata . ia lalui dengan membawa gagasan. dan beliau menyimpulkan bahawa perkembangan manusia dalam dunia pendidikan haruslah dilalui oleh beberapa faham pendidikan di antaranya : fahaman konvergensi Wiliam Stern (1871-1938). Warul Walidin. Dalam buku tersebut beliau mengatakan bahawa proses pendidikan hanya mampu menerima sekumpulan pelajaran yang telah ditetapkan.faktor bakat dan keturunan semata-mata. Dalam buku Perbandingan Pendidikan Islam yang ditulis oleh ‘Al i al-Jumbulati ‘Abd al-Fu tuh al-Tuwanisi tahun 1994 (terj. serta beliau menyimpulkan bahawa setiap proses belajar mengajar harus terikat dengan teori-teori pendidikan Islam yang berlandaskan pada al-Qur’ an dan Sunnah Nabi. Buku tersebut menjelaskan tentang bagaimana usaha Ibn Khald un untuk melakukan kajian tentang kemasyarakatan Islam. merangkumkan pemikiran kemasyarakatannya. dalam menyelesaikan program Doktoral di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis tesis yang bertajuk Konsep Pedagogik Ibn Khald un. Beliau telah menelaah tentang pemikiran Ibn Khald un terhadap konsep pendidikan. Beliau meletakkan kaedahkaedah ilmu ini sebagai motif untuk menulis sejarah dalam bentuk baru.). Tesis ini telah dibukukan pada tahun 2003 dengan tajuk Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Modern. fahaman nativisme Schopenhauer (17881860) dan fahaman empirisme John Locke (1632-1704). tanpa mengindahkan masalah pedagogik yang jelas. (1997). atau sebahagian hanya mengikuti matlamat yang ditentukan dalam kurikulum yang tersusun dalam pelajaran secara kaku. M. yang menitikberatkan kepada pendidikan agama. ‘Abdull ah al-Amin al-Na’mi dalam bukunya yang bertajuk al-Manahij wa Turuq alTa‘l im ‘Inda al-Qabisi yang telah diterjemahkan oleh Mohd.

Menurut Muhammad ‘Uthman el-Muhammady (2001). Dan beliau belum menyentuh pada elemen kemasyarakatan Islam serta teori apa yang lebih sesuai untuk proses pendidikan. Pandangan beliau sesuai yang apa yang disebut Ibn Khald . tardid. adalah lebih baik diteliti secara sepintas lalu tentang elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan intelektual dan pembentukan teori-teori beliau. atau ‘Umumiyyat (umum). dan suasana politik yang memberi peluang kepadanya membuat tafsiran yang lebih realiti terhadap realiti sosial. dalam makalahnya yang bertajuk: Ibn Khald un dan pemerkasaan budaya dan tamadun dengan merujuk kepada al-Muqaddimah. dalam disertasi yang dikemukakan bagi memenuhi syarat keperluan Ijazah Sarjana Sastera (Pengajian Peradaban) Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Kuala Lumpur yang bertajuk Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Kajian Khusus Kejatuhan Peradaban Islam Melaka dan Kebangkitan Kuasa Portugis di Melaka. Akibat daripadanya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat. 3. adalah : 16 1. Sumbangan besar ini menyebabkan beliau diterima umum sebagai pengasas ‘ilm al-‘umr an atau dikenali juga sebagai ‘sains peradaban manusia’. (2001). Menurut Aiza bt Maslan @ Baharudin. yang mendahului kira-kira lima ratus tahun perkembangan ilmu sosiologi di Eropah. pengalaman kejayaannya. Kaedah pengajaran untuk peringkat umum barulah memakai kaedah kulli yang berbentuk al-Daq iqat (menyeluruh dan detil). 4. Dalam bab III tesis tersebut beliau membahaskan masalah Teori ‘Umr an Ibn Khaldun : Pembinaan dan kejatuhan peradaban manusia. Kaedah pengajaran hendaklah sesuai dengan perkembangan jiwa murid. al-sam a‘ alijtim a‘ al-wataniy. dan muhadarat. iaitu latar belakang kehidupan yang meliputi pendidikan dwidimensi yang diterimanya iaitu bidang keagamaan dan falsafah. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khald un merupakan tokoh awal yang membuat kajian secara perbandingan saintifik dan mengemukakan teori mengenai jatuh dan bangkitnya peradaban manusia. mulakhasas. (2000). Kaedah pengajaran hendaklah mengikuti peringkat-peringkat pengajaran dan mata pelajaran.pelajaran dengan aturan yang ketat. Ghazali Darussalam dalam bukunya yang bertajuk: Pedagogi Pendidikan Islam. Kaedah pengajaran hendaklah secara bertahap seperti. Tesis ini lebih memahami teori ‘Umr an yang telah diketengahkan oleh tokoh tersohor ini. 2. Beliau membahas tentang kaedah-kaedah pengajaran dan konsep pendidikan menurut pandangan Islam.

menentukan. di antaranya : Muqaddimah. Beliau mengatakan bahawa Ibn Khaldun mempunyai 17 pandangan manusia itu sebagai modal insan yang berbeza dengan haiwan kerana mereka mempuyai keupayaan berfikir. dalam makalahnya yang bertajuk: Modal Insan dan Kependudukan Dalam Pembangunan Negara Menurut Ibn Khald un. Beliau menyatakan bahawa malakat ini berlaku dalam ilmu dengan manusia membuat latihan menggunakan fikiran dan percakapan dalam ilmu dengan perbincangan serta pertukaran pendapat dan maklumat.un bahawa ilmu perlu menjadi sebagai malakat atau kemahiran dan kecekapan yang sedemikian mendalam dalam seseorang dalam sesuatu ilmu sampai menjadi tabiat kedua baginya. beliau menyimpulkan Ibn Khald un telah menetapkan bahawa seseorang modal insan yang berfungsi adalah mereka yang menggunakan kemahiran berfikir mereka serta memerlukan kepada pemenuhan keperluan asas mereka dari aspek biologi. Menurut Joni Tamkin Borhan dan Che Zarrina Sa‘ari (2007). Maka dari itu. Berdasarkan kepada kajian terdahulu yang telah diterangkan di atas. Batasan Kajian. Ibn Khald un melihat matlamat tamadun adalah dalam bentuk untuk memenuhi dua keperluan utama iaitu keperluan biologi dan keperluan sosial.4. kemudian dianalisis untuk menelaah elemen-elemen kemasyarakatan Islam yang terkandung di dalamnya baik secara langsung mahupun tidak langsung. Cara yang paling mudah untuk memperoleh ”malakat “ ialah dengan jalan melalui latihan lidah digunakan untuk mengungkapkan fikiran-fikiran dengan jelas dalam diskusi dan perdebatan dalam masalah-masalah ilmiah. Ibn Khald un wa al-Fikri al-‘Arabiy al-Mu‘asir. al-Ta‘rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu 18 . Di samping keupayaan menggunakan akal fikiran dalam membentuk tamadun. Tarikh Ibn Khaldun. T arikh al-‘Alamat Ibn Khaldun. sosial dan spiritual mereka. memilih dan mempelajari sesuatu untuk mencapai matlamat hidup yang lebih bertamadun. Kajian ini dibatasi kepada teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. Dalam kajian ini penulis menjadikan karya-karya tulisan Ibn Khald un dan karyakarya lain mengenainya sebagai bahan rujukan utama di sebalik kajian-kajian lepas. maka didapati masih ada keperluan untuk suatu kajian yang khusus mengaitkan antara teori pendidikan dengan elemen-elemen kemasyarakatan berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. 1.

2. Kaedah Kajian. 1. kertas kerja. 1. 2. Agar dapat menjadi input utama dalam proses pembinaan umat dalam dunia pendidikan.6.4.Gharban wa Syarqan. Setelah memilih tajuk penyelidikan. Setelah mengenal pasti konsep/teori pendidikan menurut Ibn Khald . Untuk mengkaji teori pendidikan Islam menurut pemikiran Ibn Khald un. 1. 3. mahupun antarabangsa.7. 3. Adapun penyelidikan atau kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang antara lain adalah : 1. Kepentingan Kajian. 4. Kajian ini untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha menentukan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan yang bernuansa Isl amiy. Objektif Kajian. 19 3. Kaedah dan Teknik Pengajaran menurut Ibn Khald un dan al-Qabisi dan lain-lain. baik di peringkat nasional. Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibn Khald un Perspektif Pendidikan Moden. serantau. 2. iaitu mengadakan penyelidikan yang bermatlamat untuk memecahkan masalah yang aktual dan menganalisis secara objektif permasalahan yang ada. artikel-artikel. Secara khusus objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut : 1. segala buku-buku. Berguna untuk dunia pendidikan dalam menetapkan konsep-konsep baharu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Penyelidikan ini dilakukan mengunakan tahapan seperti berikut : 20 27 1. Boleh dijadikan sebagai sumber rujukan bagi pengkaji dan pembaca yang berminat mengenainya. Kejeniusan Ibn Khaldun. Pembacaan dimulakan untuk memberikan penjelasan yang tepat tehadap persoalan yang sedang dikaji. Untuk menganalisis elemen-elemen kemasyarakatan yang utama berdasarkan pemikiran Ibn Khald un. dokumen yang berkaitan dengan tajuk dan skop penyelidikan dikumpulkan untuk dianalisis. Untuk mengkaji aspek-aspek kemasyarakatan yang terdapat dalam proses pendidikan menurut Ibn Khald un. Dalam penyelidikan ini. penulis menggunakan kaedah sejarah.

namun setelah perbandingan dibuat ia lebih mengelirukan berbanding yang Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia. (1980). persekitaran.un baharu penulis dapat menganalisis secara kritis terhadap elemen-elemen kemasyaratan Islam yang terdiri dari unsur negara. m. Data yang diperlukan dalam penyelidikan ini merupakan 27 Winarno Surachmad. Manakala untuk versi terjemahan. dan lainya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dikaji serta pembahasannya. pengkaji juga ada merujuk kepada terjemahan al-Muqaddimah versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia kerana kedua-duanya lebih hampir dengan versi asal dalam Bahasa Arab. Semua terjemahan kepada maksud ayat-ayat al-Qur’ an dalam kajian ini akan dirujuk kepada Sheikh Abdullah Basmeih. Pengantar Penelitian. 28 David L. Data yang diperoleh dari kajian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis). Walaupun terdapat juga versi terjemahan alMuqaddimah dalam Inggeris.s : 139 data kualitatif yang bersifat tekstual dan kontekstual. Tafsir Pimpinan Ar-Ra hman Kepada Pengertian al-Qur’ an. Kuala Lumpur: Bahagian Ugama Jabatan Perdana Menteri. iaitu beberapa pernyataan serta pendapat yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh pendidikan tentang pemikiran Ibn Khald un. artikel-artikel. dan tamadun. Shills (ed) International Encyclopedia of the Social Sciences. 28 Ia melibatkan proses menganalisis isi yang terkandung dalam sumber rujukan tentang kaedah pendidikan Islam. pengkaji menggunakan teknik penyelidikan kepustakaan (library research) iaitu mempelajari dan menyelidiki sejumlah bukubuku. Pengkaji menyatakan bahawa dalam menghimpun data tekstual dalam kajian ini lebih banyak merujuk kepada al-Muqaddimah versi Arab. m s : 371 21 22 BAB II . Untuk melaksanakan kaedah tersebut. budaya. kaedah pendidikan oleh Ibn Khald un dan pemikiran Ibn Khaldun tentang elemen-elemen kemasyarakatan.

Islam mewajibkan bagi setiap orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulullah s. Tafsir al-‘Azim. 30 Lihat al-Qur’an. turut memberikan nasib yang baik kepadanya. 30 . Tafsiran terhadap ayat ini bahawa manusia perlu terlebih dahulu melakukan sesuatu yang baik agar Allah s. Wahbah Zuhaily.w. akan tetapi dimulakan dengan perintah yang berhubung kait dengan suruhan menuntut ilmu. Dengan kata lain.w. tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubahnya sendiri merubah ini adalah dengan ilmu. Ibn Kath ir.t.t. Ibn Majah Sunan Ibn Majah. Tafs ir al-Munir. maka keadaan/nasib yang baik itu akan kekal dalam keadaan baik. : 29 ‫ةملسم و ملسم لك ىلع ةضيرف ملعل بلط‬ Ertinya : ”Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap orang Islam.KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Sebagaimana diketahui bahawa pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang suci dan penting sekali dan ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajiban. Islam mengajar bahawa Allah s. m s : 124 dan 127. bahawasanya ia tidaklah dimulai dengan perintah yang berhubung dengan perkara lain seperti ibadah khusus dan lain-lain. Juz 13. Dalam pandangan Islam mencari ilmu dan mengajarkannya adalah suatu kewajiban yang sangat mulia. al-Ra‘du : 11. dan antara cara untuk Pendidikan Islam juga mempunyai prinsip yang lebih unggul iaitu menghubungkan prinsip-prinsip mengenal Tuhan. m s : 220 .t. m s : 664. Sebagaimana yang terkandung dalam ayat al29 H. Lebih tegas lagi.w. Ayat ini ditafsirkan dalam dua keadaan. telahpun memberikan nasib dan keadaan yang baik kepada sesuatu kaum.R. Selagi kaum itu tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Namun ada juga tafsiran yang menyatakan bahawa Allah s. Sesuai dengan firman Allah s.a. baik laki-laki mahupun perempuan”.w. alam semesta dan diri ins an secara serentak tanpa terpisah antara satu sama lain.t.w. dalam al-Qur’ an: . oleh itu mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Qur’an yang pertama diturunkan.dan disahihkan oleh al-Bani dalam sahih Ibn Majah (1 : 92) dengan Nombor Hadith : 184.

yang terbesar untuk umat manusia.w. dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Inilah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah s. al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidat wa al-Syari‘at wa al-Manhaj.Ertinya : “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. akidah.t di alam ini. Wahyu yang pertama ini mengandungi perintah yang menyuruh manusia agar belajar. ia menciptakan manusia dari se-buku darah beku.a. mengenal Tuhan. semua perkara ini adalah menjadi prinsip hidup manusia dalam mencapai al-ins an al-kamil. (tauhid. kerana itu. akhlak. al-‘Alaq: 1 – 5) Ayat diatas merupakan ayat yang pertama diturunkan di Makkah untuk menjelaskan keutamaan Allah s.t. Yang mengajar manusia melalui pena. supaya mengisytihar dan menyebarkan ris alat kepada semua umat manusia. tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. m s : 311 hidup yang baik adalah tergolong dalam prinsip akidah.t menciptakan manusia dari yang lemah sehingga menjadi kuat iaitu dengan menampakkan tuntutan atau kewajiban untuk membaca dan menulis agar terlihat perbezaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain 31 . Wahyu ini ialah perintah Ilahi kepada rasul-Nya s.w. Dan inilah merupakan landasan terciptanya pendidikan Islam bagi sekalian umat manusia di dunia ini. ilmu far du kifayat iaitu yang mesti ada pada sekumpulan orang dalam masyarakat tanpa melihat kepada . dan ia berupa rahmat Allah s. memahami fenomena alam. Dalam hubungan ini Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar. ilmu dan amal.w. Pertama ialah ilmu far du ‘ayn yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama.t menyuruh Nabi Mu hammad s.w. Bacalah. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata.w.a.w. Kedua.w.t. seperti ilmu agama. fiqh dan lain-lain). 23 (al-Qur’ an. memahami diri sendiri serta menghayati bahawa cara 31 Wahbah al-Zuhaily. supaya membaca dan memperhatikan bukti kebesaran Allah s. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. Dalam ayat-ayat permulaan ini Allah s.

Pensyarah. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. pembuatan senjata dan sebagainya. m s : 1 32 Oleh PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH 447 Rosbi Abd Rahman Pelajar PhD.individu tertentu seperti ilmu pertukangan. ekonomi. Pedagogi dan Metodologi. Lihat juga: Ahmad Mohd. Lihat: H. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. fizik.Salim Bahreisy H. Sanep Ahmad Prof Madya.Said Bahreisy. Bangi 2010 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman Sanep Ahmad Abstrak Keberkesanan agihan zakat biasanya hanya berdasarkan kepada tahap pendapatan. kedoktoran. singkat Tafsir Ibn Kathir jilid 8 ) m s : 96. Salleh. kemahiran. m s : 1 33 Imam al-Ghazali Ihya’ Ulum al-Din jilid 1. perniagaan. Sekiranya agihan zakat dapat meningkatkan tingkat pendapatan maka agihan tersebut dikatakan berjaya dan jika sebaliknya maka ia dikatakan sebagai gagal. m. ilmu yang kedua ini menjadi far du ‘ayn apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. 43600 UKM Bangi. Pedagogi dan Metodologi. Pendidikan Islam Falsafah.s : 25-27. 24 33 Pendidikan Islam akan menyatukan semua pengetahuan di bawah pengendalian alQur’ an dan al-Sunnat yang merupakan teras di dalam kesyumulan dan kesatuan ilmu-ilmu itu. 43600 UKM Bangi Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Jilid 4 m s : 682. Akidah Islamlah yang menjadi landasan utama bagi penentuan 32 Ibn Kathir. Tarjamah Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir ( terj. Ahmad Mohd Salleh. kimia.. Penilaian . Lihat juga. Tafsir al-Qur’an al-‘azim. Walau bagaimanapun. Pendidikan Islam Falsafah.

nyawa. keturunan dan harta. Ini adalah kerana keperluan manusia bukan sahaja kepada harta tetapi merangkumi semua aspek yang dikehendaki oleh Maqasid al-Syariah iaitu agama. 448 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Isu dan Objektif Kajian Namun persoalanannya adakah adil sekiranya keberkesanan agihan ini hanya dinilai dari sudut ekonomi terutama penilaian diukur semata-mata berdasarkan tingkat pendapatan. Kata kunci: Keberkesanan agihan zakat. Sekiranya pendapatan meningkat maka bantuan dikatakan berjaya dan begitulah sebaliknya. . Banyak faktor sepatutnya diambil kira dalam menilai keberkesanan agihan zakat kerana perubahan mungkin berlaku dalam aspek yang lain. Maka peranan dan kepentingan zakat iaitu untuk merapatkan jurang diantara golongan miskin dengan golongan kaya masih tidak dapat dicapai. aqal. Oleh itu penilaian sama ada kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan perlu dinilai berdasarkan kesemua aspek dalam maqosid al-syariah tersebut. Dapatan kajian merumuskan bahawa penilaian menyeluruh keatas prestasi agihan zakat boleh dinilai berdasrakan kesemua elemen dalam Maqasid al-Syariah. Tambahan pula keperluan kehidupan dan kebahagian manusia bukanlah bergantung kepada harta dan pendapatan sahaja tetapi juga kepada aspek sosial yang lain. Sehubungan itu kajian ini bertujuan menyelidiki bagaiman penilaian keatas kejayaan atau kegagalan sesuatu agihan zakat boleh dinilai dengan mengambil kira kesemua aspek sebagaimana dinyatakan oleh maqasid al-Syariah. Kegagalan meningkatkan pendapatan tidak bermakna kegagalan proses agihan kerana ia mungkin dapat meningkatkan elemen lain seperti taraf agama. aqal. Namun demikian perlu diingat bahawa penilaian yang dilakukan dalam menilai keberkesanan bantuan zakat adalah berdasarkan faktor ekonomi sahaja.sedemikian sebenarnya kurang tepat kerana walaupun pendapatan tidak meningkat tetapi peningkatan mungkin berlaku kepada aspek lain. Kajian ini menggunakan teori Maslow dan cuba menyimpulkan menggunakan analisis CAST. Ini menujukkan golongan berkenaan masih jauh ketinggalan dan kebanyakan masih kekal sebagai penerima bantuan zakat. Ini kerana sesetengah golongan masyarakat merasakan kedua golongan ini masih berada ditakuk lama dan tidak banyak perubahan ketara yang berlaku terutama dari sudut ekonomi biarapun mereka telah diberikan bantuan zakat. maqasid al-syariah. teori Maslow. Pengenalan Keberkesanan agihan zakat kepada golongan fakir dan miskin seringkali menjadi perhatian masyarakat sebagai penanda aras bahawa pusat zakat menjaga kebajikan kedua golongan ini dengan sewajarnya. Walaupun tidak dinafikan bahawa penilaian berdasarkan tingkat pendapatan telah diterima umum sebagai kaedah untuk mengukur taraf sosiekonomi seseoarang dimata masyarakat. Perubahan yang berlakuk dalam aspek ekonomi iaitu tingkat pendapatan digunakan sebagai satu-satunya tanda aras menilai kejayaan atau kegagalan bantuan zakat. namun pada hakikatnya masih terdapat ukuran keberkesanan yang lebih menyeluruh untuk menilai kejayaan atau kegagalan agihan zakat itu sendiri. nyawa dan keturunan.

akal. Sesetengah pengkaji menggunakan beberapa petunjuk dalam penilaian keberkesanan mislanya David Hulme (2000) mengambil kira petunjuk ekonomi. Parashar Koirala (2005) menggunakan juga faktor lain selain pendapatan seperti kemudahan pendidikan. iaitu agama. Ahmad Mahdzan Ayob (1998) pula mengambilkira semua petunjuk ekonomi dan sosial. Bangi 2010 . manakala Zainal Abidin (1992) mangambilkira perubahan pandangan dan gaya hidup. nyawa. aspek aset produktif dan aset bukan produktif dan Majabean R (2008) pula menggabungkan petunjuk ekonomi dan sosial dalam penilaian. keturunan dan harta. Mijani Tarimin (2005) juga menilai kesan dari aspek pendapatan tetapi kearah pengurusan yang profesional. Mengikut ajaran Islam kehidupan manusia memerlukan lima perkara asas yang disebut sebagai maqosid al-syariah.Persoalan ini perlu dihalusi dan amat menarik untuk dikaji menggunakan satu ukuran yang lebih menyeluruh bagi mengukur keberkesanan agihan zakat. Fuad Johari (2004) melihat kesan dari aspek agihan pendapatan. et. Emil J. Kajian keberkesanan agihan zakat hanya mengambil kira sesetengah aspek sahaja. elektrik.al (2001) hanya menilai aspek kualiti hidup sahaja. Anand (2005) mengguna tiga aspek untuk dinilai iaitu aspek ekonomi. Kajian Lepas Peniaian keberkesanan sesuatu program pembangunan dilakukan dengan mengambil kira banyak faktor. dan Patmawati Ibrahim (2005) menilai dari aspek kesaksamaan agihan pendapatan. Oleh itu kajian ini bertujuan untuk membina satu kaedah penilaian bantuan zakat yang lebih komprehensif dengan mengambil kira prinsip maqosid alsyariah. petunjuk diskrit. 449 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. dan jalanraya manakala Jaya S. Maqosid al-syariah itu jugalah yang menjadi tujuan syariah diturunkan kepada manusia maka tentunya bantuan zakat juga mempunyai maksud untuk memenuhi maqosid al-syariah tersebut. Hairunizam Wahid. Berdasarkan kepada keperluan asas tersebut maka penilain kegagalan atau kejayaan sesuatu tindakan perlulah didasarkan kepada kegagalan atau kejayaan dalam memenuhi maqosid as-syariah tersebut. petunjuk livehood. Pasavac (1992) mengambil kira semua maklumat sosioekonomi komuniti. AKM Ahsan Ullah & Jayant K Routray (2007) menilai dari segi pendapatan. petunjuk sumber dan petunjuk pengetahuan. petunjuk dan sosial politik manakala Birta Mikkelsen (2005) mengambilkira petunjuk perbelanjaan pendapatan. aspek politik dan aspek sosial. manakala Ahmad Fuad Mohammad (2006) menilai hanya dari aspek pendapatan sahaja. petunjuk sosial.

Prinsip yang dinyatakan dalam Maqasid al-syariat melihat kepada matlamat seseorang individu mestilah memenuhi 5 keperluan yang digariskan iaitu memelihara dan menjaga kesucian agama(al-din). Prinsip ketiga iaitu memenuhi keperluan menjaga kewarasan akal dan fikiran(al-aql) akan mendorong setiap individu mengunakan kelebihan akal yang ada untuk menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Kesemua apsek yang digariskan oleh maqosid al-syariah perlu diambil kira agar penilaian yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan menepati keperluan kehidupan manusia sebenar. keluarga dan masyarakat. Prinsip kedua iaitu menjaga keselamatan nyawa(al-nafs) pula akan mendorong individu berusaha keras bagi memastikan mereka berupaya menjaga keselamatan diri dan keluarga. Seseorang individu juga mesti memenuhi prinsip keempat iaitu menjaga kehormatan diri dan maruah (al-nasb). menjamin kehormatan dan maruah diri(al-nasb) dan menjamin kekayaan harta (al-mal). Oleh itu kekurangan penilai keberkesanan agihan zakat ialah ia telah mengenepikan banyak aspek lain yang juga penting dalam kehidupan manusia khususnya dari aspek yang telah digariskan oleh maqosid al-syariah. Prinsip pertama dalam maqasid syariah iaitu memelihara kesucian agama(al-din) akan dapat memastikan setiap muslim berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Prinsip kelima pula iaitu menjaga harta(al-mal) ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan asalkan harta yang diperolehi adalah dari kaedah dan sumber yang halal. Ia sepatutnya mengambil kira beberapa faktor lain sebagaimana dilakukan dalam membuat penilianan keberkesanan sesuatu program. menjamin kemuliaan akal dan fikiran (al-aql). kemahiran untuk menjamin kesejahteraan diri. Ukuran keberkesanan Berdasarkan Prinsip Maqasid al. Seseorang muslim mesti bijak menggunakan peluang yang ada untuk mencari rezeki dan seterusnya menjaga harta benda demi kesejahteraan diri dan keluarga.Kebanyakan kajian yang lepas berhubung dengan kesan agihan zakat hanya menilai kejayaan atau kegagalan berdasarkan faktor pendapatan sahaja. Maka disini terdapat kewajarannya bahawa dalam mengukur keberkesanan sesuatu bantuan seperti bantuan modal zakat dari segi keupayaannya mengubah taraf sosioekonomi hendaklah berdasarkan sejauhmana mereka berupaya memenuhi keperluan berdasarkan prinsip maqasid syariah . ini bermakna mereka yang mampu menjaga batas-batas kehormatan diri. . maruah dan nama baik keturunan secara tidak langsung akan dapat membantu membina masyarakat yang bermarauah disamping diri mereka sendiri akan lebih diterima dan dihormati. Maka dapat dirumuskan kelima-lima prinsip dalam maqasid syariah ini adalah merupakan keperluankeperluan yang perlu dipenuhi oleh setiap individu bagi memastikan mereka membentuk ahli masyarakat yang berpandukan kepada prinsip syariat Islam. Maka sebarang tingkalaku mereka akan berteraskan kepada menjaga keharmonian dan tidak akan melakukan sesuatau tindakan yang akan mendatangkan bahaya atau merbahayakan nyawa sendiri dan pihak lain. Maka setiap tindakan dan usaha yang dilakukan termasuk dalam mencari rezeki dan memperbaiki taraf kehidupan akan mengikut lunas-lunas ajaran Islam. Meraka juga akan sentiasa berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terdorong untuk melakukan sesuatau yang akhirnya merosakkan maruah diri dan keturunan. menjamin keselamatan nyawa (alnafs).Syariah Ukuran keberkesanan agihan zakat kepada golongan asnaf ini seharusnya dilihat dalam konteks yang lebih luas iaitu sejauhmana ia dapat membantu mereka mencapai keperluan yang digariskan dalam maqasid syariah.

keperluan penghargaan diri dan akhirnya keperluan kesempurnaan kendiri. Maslow. 1954 Menurut teori Maslow. Untuk tujuan kajian ini. Hirarki Paling Utama Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial 451 Keperluan keselamatan . Rajah 1 berikut menunjukkan rajah berbentuk piramid yang mengambarkan 5 heiraki keperluan berdasarkan Teori Maslow. keperluan kasih sayang. kelima-lima prinsip maqasid syariah telah diaplikasikan dan diselaraskan ke dalam kelima-lima heirarki Maslow (Rajah 2). keperluan kasih sayang. menurut Iman Syatibi terdapat lima keperluan utama yang dipenuhi dan ianya dirujuk sebagai maqasid dharuriyat (keperluan asas) yang mengandungi lima perkara iaitu menjaga agama (ad-din) yang merupakan keperluan yang paling utama sekali. keperluan penghormatan diri dan keperluan kesempurnaan diri. heiraki paling dasar yang perlu dipenuhi adalah keperluan fisiologi yang merangkumi keperluan asas. Rajah 1 : Teori Heiraki Maslow oleh Abraham H. menjaga akal (al-aql). Menurut teori ini kelima-lima keperluan ini memberikan motivasi kepada individu menjalani kehidupan. Maslow (1954) melihat kepada keperluan bagi individu untuk memenuhi 5 hieraki keperluan dalam hidupnya meliputi keperluan asas. dikuti oleh menjaga jiwa (al-nafs). keperluan keselamatan. diikuti keperluan keselamatan. Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah Ke atas Teori Maslow Berdasarkan prinsip Maqasid Syariah pula. menjaga keturunan (al-nasl) dan akhirnya menjaga harta (al-mal).450 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Teori Maslow Teori Maslow yang juga lebih dikenali sebagai teori Heiraki Maslow diperkenalkan oleh Abraham H.

Manakala berdasarkan maqasid syariah menjaga kemuliaan agama adalah amat penting dan wajib bagi seseorang muslim. Prinsip Menjaga Kemuliaan Agama (ad-din) & Keperluan Kesempurnaan Diri Keperluan menjaga Kemulian Agama (ad-din) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kesempurnaan Diri dalam Teori Maslow. Segala tindak-tanduk tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Keperluan kesempurnaan diri dalam teori Maslow merupakan heiraki paling penting yang menjadi matlamat individu. Ini membawa kepada satu tahap di mana seseorang individu merasa puas dengan apa yang dimiliki dan diusahakan serta menghargai segala bakat dan anugerah yang ada.Keperluan fisiologi Hirarki Paling Bawah Prinsip Paling Utama Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Ini bermakna mereka perlu memelihara kesucian agama dalam apa jua keadaan. Bangi 2010 Rajah 2 : Aplikasi Prinsip Maqasid Syariah ke atas Teori Heiraki Maslow Prinsip Utama Menjaga Agama (Al-Din) Menjaga Nyawa (Al-Nafs) Menjaga Akal Fikiran (Al-Aql) Menjaga Maruah Dan Keturunan (Al-Nasb) Menjaga Harta (Al-Mal) i. Matlamat utama kehidupan bukan sekadar mengejar keperluan duniawi malahan yang lebih penting . Malahan dalam mencari rezeki hendaklah berdasarkan sumber yang halal.

Ini kerana kedua-duanya mempunyai ciri persamaan dari segi memenuhi keperluan bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga terjamin. jauh daripada rasa ketakutan terpelihara. Ini kerana seseorang muslim akan hanya dapat memenuhi keperluan penghormatan diri sekiranya dari segi maruah dan keturunan mereka terpelihara. Tanpa kewarisan akal dan fikiran juga menyukarkan mereka mencari ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya bagi membolehkan mereka mencari sumber rezeki yang halal. Bagi sebagai seorang individu muslim berhak dan sewajarnya bertanggungjawab bagi memastikan keperluan ini dipenuhi demi kesejahteraan semua dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengancam nyawa diri dan masyarakat.adalah mencari keredhaan Allah. Ini bermakna memelihara diri dan keturunan dari sifat-sifat tercela akan membolehkan mereka memperolehi penghormatan dari ahli masyarakat yang lainnya. merasa selamat dan dilindungi berdasarkan kehendak undang-undang dan peraturan. Selain itu tanpa kewarisan akal dan fikiran kemungkinan akan mendorong mereka melakukan kekerasan . iv. Prinsip Menjaga Akal dan Fikiran (al-aql) & Keperluan Kasih Sayang Keperluan menjaga akal dan fikiran (al-aql) telah diaplikasikan kepada Keperluan Kasih sayang dalam Teori Maslow. Malahan sekiranya berupaya membuktikan keupayaan mereka berdasarkan kelebihan. stabil. keganasan dan hilang rasa hormat menghormati dan rasa kasih sayang yang akhirnya boleh menjejaskan keharmonian semua pihak. . 452 Keperluan kesempurnaan diri Keperluan penghormatan diri Keperluan kasih sayang dan sosial Keperluan keselamatan Hieraki Paling Utama Keperluan fisiologi Hieraki Paling Bawah PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad iii. ii. Prinsip Menjaga Maruah dan Keturunan (al-nasb) & Keperluan Penghormatan Diri Keperluan menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) telah diaplikasikan kepada Keperluan Penghormatan Diri dalam Teori Maslow. bakat dan usaha akan membolehkan mereka dan keluarga mereka diterima dan diberi penghormatan yang sewajarnya oleh ahli masyarakat. Ini kerana keperluan kasih sayang hanya akan dipenuhi sekiranya seseorang itu mempunyai kewarisan akal dan fikiran yang membolehkan mereka bergaul dan berhubung dengan ahli keluarga dan masyarakat. Prinsip Menjaga Nyawa (al-nafs) & Keperluan Keselamatan Keperluan menjaga nyawa (al-nafs) telah diaplikasikan ke dalam Keperluan Keselamatan dalam Teori Maslow.

kehidupan. akal. Di dalam ajaran Islam sendiri mengalakkan umatnya mencari sumber rezeki dan harta yang halal bagi memenuhi keperluan asas ini yang semestinya harus ada pada setiap individu. keturunan dan harta. Walaubagaimanapun bagi tujuan kajian keberkesanan bantuan modal zakat ini. perubahan tidak positif (nilai 4) dan kepada perubahan yang paling negatif iaitu perubahan sangat tidak positif (nilai 1). tiada perubahan 453 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy.. Keperluan asas yang lain juga termasuk hak mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidikan. Menerusi kaedah CAST ini ukuran keberkesanan diperolehi apabila melihat kepada perubahan yang berlaku kepada responden apabila sesuatu program dilaksanakan. Untuk mengukur sebarang perubahan yang dialami oleh responden terutama dari segi keupayaan memenuhi 5 aspek yang digariskan dalam maqasid syariah berkenaan. Kaedah CAST ini digunapakai oleh pengkaji dari Denmark Birtha Mikkelsen (2005) dalam kajian mengenai keberkesanan program-program pembasmian kemiskinan di bawah program DANIDA. Ukuran Keberkesanan mengikut ‘CAST’Tool Kaedah `Change Assessment And Scoring Tool‘ (CAST). sederhana dan lemah.v. Pilihan jawapan yang dinyatakan oleh responden akan dikodkan dalam bentuk ‘Change Assessment And Scoring Tool’ (CAST). Prinsip Menjaga Harta (al-mal) & Keperluan Fisiologi Prinsip menjaga harta (al-mal)telah diaplikasikan kepada Keperluan Fisiolgi dalam teori Maslow. Menerusi kaedah CAST ini setiap keperluan yang digariskan akan dinilai samada memberikan perubahan positif atau sebaliknya kepada golongan asnaf. Bangi 2010 (nilai 3).’ akan digunakan untuk mengukur tentang keberkesanan agihan zakat. . Perubahan ini akan diukur dalam 5 skala iaitu perubahan daripada yang paling positif (nilai 5). Model asal CAST yang diperkenalkan oleh Birtha Mikkelsen ini melihat ukuran keberkesanan sesuatu program dari 4 aspek/ indikator utama iaitu dari segi livehood. menerusi kaedah ini ukuran keberkesanan ditentukan oleh mereka yang terlibat dalam sesuatau program yang dilaksanakan. Maklumat-maklumat yang diperolehi dari kaji selidik mengenai perubahan –perubahan yang berlaku kepada golongan asnaf fakir dan miskin akan dipersembahkan dalam bentuk Monitoring Whel (rujuk Rajah 3) untuk melihat sejauhmana keberkesanan program berkenaan dapat mengubah keadaan hidup responden berkenaan ke arah memenuhi keperluan hidup yang telah digariskan dalam kelima-lima prinsip maqasid syariah. minuman. knowledge dan human right. Bagi memenuhi keperluan ini sudah semestinya seseorang perlu mempunyai sumber rezeki (harta).. tempat perlindungan dan keperluan tidur dan rehat serta keperluan batin. Maka prinsip menjaga harta (al-mal) yang terkandung dalam maqasid syariah ini akan diaplikasikan kepada heiraki keperluan fisiologi berdasarkan ciri-ciri persamaan berkenaan. maka di cadangkan menggunakan pendekatan berasaskan teori Maslow. resources/services. 4 aspek tersebut akan diubah suai dan digantikan dengan 5 aspek mengikut maqasid syariah iaitu melihat ukuran keberkesanan dari segi memenuhi matlamat sesorang individu untuk menjaga agama. perubahan positif(nilai 4). Keberkesanan atau pencapaian golongan asnaf dalam memenuhi setiap kategori ini akan dikategorikan semula kepada 3 keadaan pencapaian samada baik. Berdasarkan teori Maslow seseorang individu perlu memastikan ia berupaya memenuhi keperluan diri dan biologi seperti menyediakan makanan. Maka dalam kajian ini ukuran keberkesanan akan ditentukan oleh responden yang menerima bantuan modal zakat ini.

Pencapaian terbaik (pencapaian 75 % keatas bagi aspek-aspek yang dinilai) bermakna pada puratanya kebanyakan golongan asnaf berkenaan berupaya mencapai perubahan kearah yang lebih baik dan bermakna dapat memenuhi keperluan-keperluan berkenaan serta perubahan yang dinyatakan adalah pada ‘perubahan yang sangat positif’ (nilai 5) atau ‘perubahan positif’ (nilai 4). Ia kini mengambil kira semua faktor yang penting dalam kehidupan manusia sebagaimana digariskan oleh maqosid al-syariah iaitu agama. Menjaga harta (al-mal) & Keperluan fisiologi Menjaga maruah dan keturunan (al-nasb) & Keperluan penghormatan diri F4 F3 F2 F5 F6 F7 F8 455 Good Fair Poor .9 %) iaitu menunjukkan hanya sebahagian kecil mengalami perubahan positif manakala lebih banyak pada kedudukan yang langung tiada perubahan (nilai 3). 454 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Rajah 3 : Monitoring Whell Berasaskan Prinsip Maqasid Syariah dan Teori Maslow Kesimpulan Penilaian keberkesanan agihan zakat berdasarkan prinsip maqosid al-syariah dijangkakan akan dapat memberi penilaian yang lebih komprehensif dan saksama. Manakala kategori lemah (pencapaian di bawah 60%) bermaksud bantuan modal yang disalurkan ini gagal membawa perubahan positif kepada penerimanya malahan sebaliknya membawa kepada keadaan atau perubahan yang semakin teruk iaitu bermakna perubahan negatif (nilai 2) atau perubahan sangat negatif (nilai 1) berbanding keadaan sebelum bantuan zakat diterima. Maka berdasarkan kedudukan ini mana-mana aspek yang didapati berada dalam kedudukan sederhana dan lemah perlu diambil perhatian oleh pihak yang terlibat untuk memperbaiki kelemahan yang sedia ada. Berdasarkan analisa CAST ini tindakan yang tepat boleh dilakukan kerana ianya memberikan gambaran yang terperinci untuk setiap elemen yang dikaji samada perubahan berkenaan adalah mengalakkan atau sebaliknya. nyawa. maka kaedah pembetulan dan penambaikan akan dapat dilakukan dengan tepat dan berkesan. keturunan dan harta. Manakala kategori pencapaian sederhana (pencapaian di antara lingkungan 60 % sehingga 74. aqal.

Petaling Jaya. 2007.1994 (Terjemahan: Othman Ahmad & Mazni Othman) Doktrin Ekonomi Islam. Kajian Pengurusan Baitulmal Malaysia: Faktor. Second Edition. Adnan Alias &Mohamed Dahlan Ibrahim. 2002. “Waqf. Performance Indicator Model for Model for Zakat Institution . No. Keusahawanan Islam. Sdn.Perpetual Charity and Poverty Alleviation”.2007 Abu Bakar Sarpon.2002. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . Jilid IV. Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. International Journal of Social Economics.Selangor: Pearson Malaysia. 2007. Dlm Abdul Ghafar Ismail &Hailani Muji Tahir(ed). Vol 29 No 1/2002.P135-151.Disertasi Doktor Falsafah. Zakat Pensyariatan Perekonomian dan Perundangan. 2006. Md. 1970. Jurnal Pengurusan Jawhar. Abd. Abu Sufian Abu Bakar. Bhd Afzal-Ur-Rahman.S5 F1 H5 H4 H3 D1 H2 Menjaga Agama (al-din) & Keperluan kesempurnaan diri D2 D3 D4 K5 H1 D5 D6 K4 D7 K3 K2 S1 S2 K1 S3 S4 Menjaga nyawa (al-nafs) & Keperluan keselamatan Menjaga akal dan fikiran (al-aql) & Keperluan kasih sayang dan sosial Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. Sadeq. Yusof & Ahmad Che Yaakob. 2005. Public Organiz Rev (2007)7:93-112 Abul Hasan M. Rozman Hj. Maslow. Vol 1. Halim Mohd Noor. New York: Harperv & Row.The Emerging Perspective of Governance and Poverty Alleviation: A case of Bangladesh. Motivation and Personality. Universiti Utara Malaysia Abu Elias Sarker & Muhammad Habibur Rahman.Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Petugas Daripada Perspektif Islam. “Baitulmal dan kemiskinan di Kuala Lumpur: Program Agihan zakat Dalam Bentuk Perniagaan”.2. Bangi 2010 RUJUKAN Abraham H.

Yusof. Ahmad Fuad Mohamed.2008) Chua Yan Piaw. Universiti Kebangsaan Malaysia. “Zakat: A Case Study of AlQaradawi. Tujuan Akhir Syariat. M. Proceeding on National Seminar in Islamic Banking & Finance 2004.2006. Islamic Development Bank Group. M. Islamic Research & Training Institute. Kertas Ilmiah Sarjana Ekonomi. Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor. Saleh.2009. 1987.php?id=286883 (di akses pada 31.bernama. Posavac& Raymond G. United State of America: Prentice Hall. Saudi Arabia Hailani Muji Tahir. Kaedah Penyelidikan.1992.Ltd. Jamil. Program Evaluation Methods and Case Studies. 1416 H/ 1996M Jld 2.Syatibi . Muhamad Azmi dan Syed Abdul Hamid. Pte. Bernama. Tesis Sarjana Pengajian Islam. Beirut. 2006. Al-Qaradawi.2004. Maqasid Syariah dalam Pengurusan Ekonomi. Universiti kebangsaan Malaysia. Habib Ahmad. “Kesan bantuan Zakat terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin”. Keberkesanan Zakat dalam Mengatasi Masalah kemiskinan di Negeri Melaka. Carey. Kewangan dan Pembangunan Negara. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Singapura: Pustaka Nasional. http://www. Kota Bharu Kelantan. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill Emil J. 1998. Fuadah Johari. 25 September2007. Dar al-Ma’rifah. Pelaburan Zakat di Malaysia: Kajian di Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia. Universiti Malaya.com. Aidit. Anjuran Jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Perta(KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Hairunnizam Wahid. al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Hasanuddin.2004.13 Julai 2009. Drs. Jeddah. Dlm Muhamad Muda et. Didin Hafidhuddin dan Drs. Fiqhuz-Zakat (Hukum Zakat) terjemahan: Drs. Salman Harun.al.Zakat Sebagai Mekanisma Pembangunan Usahawan Di Kalangan Asnaf.com/bernaam/v3/bm//news_lite.Ahmad B.1999. 2003.2004. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication . Peranan Nilai dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam (terjemahan: Mufti Latib Arsil Ibrahim). Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation.1990. Maqasid Syariah.Kedah: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Sintok. Fourth Edition. Occasioanal Paper No 8. Disestasi Sarjana Syariah dan Ekonomi. Agihan Zakat Perlu impak Besar Dalam Masyarakat.10. Yusof. 456 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Asmadi Muhamad Naim. Al.

“Economic Ratioanale for The State Collection of Zakah.22 Mei 2007 Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. 2007. Zakat and Obligatory Expenditures .Zyadi Md. A secret Receipe. Volume 1 Number 1/2004(June 2004).28. Pengurusan Zakat .1-38 Mabib Ali Al – Jahri. Laporan Tahunan 2007 Mariani Abdul Majid. Zakat. P53-63. April.June . Iqbal. Md. Journal of Economic Cooperation.1999. Fahmi Khan dan Noor Muhammad Ghifari.1. Universiti kebangsaan Malaysia . ‘ Shatibi’s Objectives of Shari’ah and Some Implications For Consumer Theory’. Bhd M.Reading in Islamic Thought. Vol 2 No 1.Pg. Tahir & Noorasiah Sulaiman. Jurnal Pengurusan Jawhar. Research Report No 53. Vol. “Pemantapan Sistem Zakat dan Cukai Ke Arah Kemajuan Ekonomi Ummah.IBD M. Petaling Jaya: Longman.1998. Seminar Proceedings N0 41. Monzer. PWTC . Ishtiaq Hossain. Dlm Abul Hasan M.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.” International Journal of Islamic Financial Services.2007.eds. Majid. Volume 28 Number 1(2000):185-208 Johari Jamain. Iqbal.4(2007). Policy & Development.” Ucaputama Persidangan Zakat & Cukai Peringkat Kebangsaan 2007. P 38-69 Mahmood Zuhdi Abd. Dlm Monzer Khaf(ed) “Lesson in Islamic Economic. Laporan Penyelidikan. Dlm Monzer Kahf (ed).Hasan Bahrom & Shawal Kaslam.111-122 457 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Majid.2000. Zafar. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Lesson in Islamic Economics. “Redistributive Justice In A Developed Economy: An Islamic Perspective. Zakat As a Social Safety Net: Exploring The Impact. Mahmood Zuhdi Abd.Kabir Hassan& Juanyed Masrur Khan.1998.2003.”Prosiding Multaqa Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj& Seminar Selangor 2005: Model Islam Sebuah Ekonomi Maju. Jeddah: Islamic Research and Training Institute. 1992.2005.Jabatan Mufti Selangor. Imran Ashraf Toor & Abu Nasar.2007.2007. “Zakat.Credit and Good Governance: Models of Poverty Alleviation. Bangi 2010 Kahf. Amalan ‘ Corporate Governance’ Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia.2001. Interim Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP).IDB. Sadeq dan Aidit Ghazali .2000. November 2001. Government of Pakistan. Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy”. Munawar.Vol 1.2004. Sdn. No 2. Peranan Baitulmal sebagai Agen Pembasmian Kemiskinan Penduduk (umat) Islam Malaysia. Southeast Asian Journal of Social Science . Jeddah: Islamic Development Bank Islamic and Traning Institute. Volume 1. Micro. Steps in Entrepreneurial Development Success.

“ Potential Role of Zakat Distribution in Reducing Inequality Among the Muslim Society’. Pembangunan dan Pengagihan Dalam Islam(terjemahan: Amar Said) Kuala Lumpur: Dewan bahasa Dan Pustaka Patmawati Ibrahim. Introduction to Islamic Microfinance. Dlm Abdullah Alwi Hj Hassan et al. Noor.No 1(2006) P1-27 Nor Ghani Md. IBF Education and Charitable Trust.2002. New Delhi: Sage Publications India. Rifaat Abd.iiibf. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution. Second Edition.Web.2005 Zakat Menuju Pengurusan Profesional.M. Kuala Lumpur : Utusan Publication and Distribution Nasim Shah Shirazi. A.Hidayah Publishers Mikkelsen. Thesis PHD. IIUM Journal of Economic and Management 14.2006.“Fiscal Policy in Islamic Economy and The Role of Zakat” IIUM Journal of Economic and Management 14.2007. Al-Latif.1989. Zakat. Mohd Arshad Hj Taib.Ltd Mohammed Obaidullah. Universiti Kebangsaan Malaysia Muhamad Loqman &K. Mengapa Islam Galakkan Keusahawanan Islam. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau 458 PENGUKURAN KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT: PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Rosbi Abd Rahman & Sanep Ahmad Muhamad Uda Kassim.Masyhur. Zakat: Sebagai Penjana Pembangunan Ekonomi Islam. A New Guide For Practitioners. Jurnal Ekonomi Malaysia 36: 69-80 Paramanik. Huq. “Zakat: An Instrument For Alleviating Poverty in Bangladesh: A Case Study of Chittagong District”.org Mohamed Yusoff. Kutipan dan Agihan. P45-52. Abu Mazaya Al-Hafiz)Kuala Lumpur: Al. The Contribution of Zakat as an Income Creating Asset ini Selangor and Wilayah Persekutuan Malaysia. Jurnal Pengurusan Jawhar. Mujani Tarimin. India:IBF(Net)(P) Limited .Vol 1.2003.no 2 (2006) 117-145. “ Providing For The Resource Shortfall for Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries. 2002. No 2. Razak Dan & Mohd Ali Mohd Nor.2005.2005. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Pelaksanaan Agihan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).(terjemahan: Hj. Britha. 2005.http//www. Pvt. Methods of Development Work and Research. Bhd Muhammad Yamin Ismail. International Institute of Islamic Business and Finance.2002. Muhamed Dahlan Ibrahim. Teori.al) Zakat and Poverty Alleviation . Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam .2008. Fakulti Pengajian Islam . Teori dan Applikasi Kontemporari Sistem Ekonomi Islam di Malaysia.Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.2006.1998. Bhd . Dlm Shah Abdul Hassan (et. Golam Muhiuddin.2007. Abd.

1996.2007. Laporan Penyelidikan. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Maqasid Syariah dalam pentadbiran Negara Peringkat Kebangsaan 2009 . Thesis Master. Rosli Mokhtar & Mohd Fikri Che Hussain. Kepatuhan Bayaran Zakat Kepada institusi Formal Kutipan Zakat.1996. Kertas Kerja yang dibentangkan pada Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 20-22 Ogos 2008.my/staf. 13 Julai 2009 . P. No 6(2007).H. Kesannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Orang Islam dI Pulau Pinang.H. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Inc Rusdy Hartungi. International Journal of Social Economics Vol.Patrician Sloane.2002.W & Freaman. Dlm Chamhuri Siwar dan Nor aini Hj. M. Pembangunan Ekonomi dalam Islam (Terjemahan: Rohani Sulaiman) Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.2007 Understanding The Successful Factor Of Micro Finance Institution in a Developing Country. Karya Bestari Sdn.P 388-401 459 Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy. 2004. Maqasid al. Bangi 2010 Sadeq.unitarkll. Poverty Eradication From Islamic Perpectives: http://vlib.Publications/datuk. 1998. Universiti Sains Malaysia Supardi. “Zakat Membangun Ummah”. Evaluation A Systematic Approach.2003. California : Sage Publishers. State Islamic University Sunan Kalijaga. 1999. Kemiskinan dan Pembasmian kemiskinan mengikut Perspektif Islam. Bhd Rossi. Negeri Sembilan. (akses pada 11 Ogos 2007) Syed Othman Al Habsi. Modernity and Entrepreneurship Among Malay. Seventh Edition. Universiti Kebangsaan Malaysia. Yogyakarta. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Shukeri Mohamad. 2008. Kota Bharu Kelantan. Universiti kebangsaan Malaysia Shofian Ahmad & Amir Mulia Mohd Nor. Idris(ed) Kemiskinan dan . Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.Anjuran Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Shah Alam.Port Dickson. Sanep Ahmad dan Hairunnizam Wahid. Selangor.34.2009. A Macro Social Work and Community Development Perspectives. Zakat Organization and Poverty Alleviation. Abu Hassan Muhamed. Laporan Zakat 2006. Islam. Bhd Sanep Ahmad. Indonesia Surtahman Kastin Hassan. School of Graduate Studies. Anjuran jabatan Al-Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK) Syed Othman Al Habsi. Maqasid Syariah dalam Pengurusan masyarakat majmuk di Malaysia. London: Macmillian Press Ltd. Zakat di Malaysia.Syari’ah Hikmah di Sebalik Pensyariatan. Rosbi Abd Rahman.E 2004. Lipsey. Perlaksanaan bantuan modal zakat : analisis perbandingan.edu. 2005. Seminar Zakat dan Cukai Pendapatan 5-6 Nov 1998.

Kemiskinan dan Penyelesaiannya Menurut pandangan Islam . John Antony. Fakulti Pengajian Islam. Effecive Evaluation: A Practical Guide.Pembangunan Ekonomi Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia Wahbah Al-Zuhaily. Dlm Mohd Arshad Hj Taib.1989. Thesis PHD.49 . 2000. Universiti Kebangsaan Malaysia Xavier. Nazariyyat Al-daruriyat Al-Shariyyat. (dimashq: maktabat Alfarabiyy.1969. Kuala Lumpur: National Institute of Public Admistration (INTAN) 460 . 1969/1389)hlm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful