BORANG A

Arkitek Landskap, Majlis Perbandaran Pulau Pinang, Tingkat 11, KOMTAR, 10675 Pulau Pinang. Tarikh : Tuan, NO.B.P & TAJUK :__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ PENGELUARAN SIJIL SIAP KERJA____________________________________________________________ Saya memohon lawatan tapak diadakan bagi tujuan pengeluaran Sijil Siap Kerja bagi projek di atas. 2. Saya memperakui bahawa saya telah :Membuat pembayaran sumbangan penanaman pokok dan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya bahawa pembayaran adalah mengikut Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Majlis. Mengawasi pembinaan dan penyiapan kerja-kerja landskap tersebut dan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya bahawa kerja-kerja itu adalah kukuh dan selamat. Saya setuju terima tanggungjawab sepenuhnya ke atas projek ini. 3. Bagi memenuhi Syarat panggilan untuk lawatan tapak di lampirkan bersama :Salinan surat kelulusan pelan bangunan dan surat kelulusan permohonan merancang untuk projek ini Laporan lengkap senarai pokok sepertimana di pelan yang diluluskan Salinan resit sumbangan penanaman pokok untuk pelan bangunan yang telah diluluskan. Jaminan bank (penyelenggaraan) untuk pelan bangunan yang telah diluluskan Surat setuju meneruskan kerja-kerja penyelenggaraan landskap dan kawasan lapang awam sehingga dua belas (12) bulan selepas siap kerja. Sekeping cakera padat yang mengandungi gambar lokasi dan pokok cadangan yang telah siap di tanam di tapak. * Untuk projek yang mempunyai kawasan lapang awam yang perlu diserahkan. 4. Jenis Permohonan Fasa Keseluruhan

Sekian, terima kasih.

................................................................ Tandatangan Arkitek Perunding/Pemaju Nama Alamat :__________________________________ :__________________________________ __________________________________ __________________________________ * Tandakan Di mana Perlu Cop Rasmi Syarikat

Unit Landskap, Jab. Perancangan Pembangunan, Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.