Perbezaan Konsep Bimbingan dan Kaunseling dari Perspektif Barat dan Islam PERSPEKTIF ISLAM • Kaunseling didefinisikan penasihat

jujur.

PERSPEKTIF BARAT

DEFINISI

Jujur, nasihat baik dan Kaunseling didefinisikan sebagai satu proses dimana klien diberi istilah peluang untuk meneroka diri Diambil yang dari

Nasuha dalam Al-Quran mereka dan kehidupan mereka bermaksud yang menjadi punca memberi nasihat secara permasalahan dalam diri mereka. jujur, bertindak jujur dan . ETIKA KAUNSELING PANDUAN berniat baik. Lebih menerapkan unsur Lebih menerapkan kea rah

ajaran Islam. kerjasama dan berunsur diniawi. Berpandukan kepada Al-Quran Hanya berpandukan kepada dan Hadis di samping bakat kemahiran dan kemahiran kaunselor kaunselor dan kebolehan dalam semata-mata

menangani permasalahan klien. SKOP • Kaunseling Islam dilihat lebih hidup muslim. • Skop yang mengenai keimanan memberi kesan Ia lebih bertumpu kepada yang menyeluruh bagi perubahan tingkah laku klien ke seseorang arah lebih rasional dan mengikut garis norma hidup sebagai meluas manusia.

seseorang seperti aspek ketuhanan, alam akhirat, dosa, hari MATLAMAT pahala, kiamat neraka, dan klien

sebagainya. Mengkehendaki

Mengkehendaki

klien

memahami hubungan dengan Allah s.w.t., hubungan dengan

untuk mencapai perasaan bebas dan sepadu bagi

makhluk-makhluk ciptaan Allah. diri seseorang individu. Sigmund Frued Carl Rogers Alfred Adler individu dan bertanggungjawab ke atas TOKOH Imam Al-Ghazali • • • . Menjadikan berdikari dirinya sendiri. tujuan hidup dunia dan • matlamat akhir hidup ini.