P. 1
Proposal Tesis

Proposal Tesis

|Views: 2,361|Likes:
Published by Mak Long Intan

More info:

Published by: Mak Long Intan on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI

1.0 PENDAHULUAN Bahasa 1.1 Latar belakang kajian Matlamat sukatan pelajaran bahasa Melayu prauniversiti adalah untuk : (a) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar pada peringkat prauniversiti. (b) Meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan pelajar untuk kepentingan pendidikan tinggi dan kerjaya serta meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Melayu,dan; (c) Melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis berasaskan pemikiran logik.

Sehubungan dengan itu,antara objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem bunyi,ejaan,kosa kata,dan tatabahasa bahasa Melayu.Objektif lain adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa dari segi tatabahasa dan meningkatkan kebolehan mengenal pasti dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

Pengetahuan tatabahasa pelajar semasa di prauniversiti termasuklah

Kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh para pelajar khususnya dan pengguna bahasa Melayu umumnya merupakan masalah yang masih wujud dan belum ada kesudahan. Ramai yang sering mengaitkan pengaruh bahasa ibunda sebagai penyebab kesalahan bahasa. Untuk melakukan kesalahan bahasa merupakan sesuatu yang lumrah dalam situasi pembelajaran dan penggunaan bahasa.

Analisis Kesalahan bahasa digunakan sebagai alat pedagogi yang penting kerana : (i) Dalam Analisis Kesalahan Bahasa,kesalahan tidak dihadkan seperti Analisis Kontrastif yang hanya menumpukan kesalahan pemindahan

(interlingual).Analisis Kesalahan Bahasa juga mengkaji kesalahan-kesalahan

1

Setiap tahun pasti ada kesalahan kata kerja dalam bahagian analisis bahasa.misalnya masalah padanan.1974:173) (ii) Analisis Kesalahan Bahasa menyediakan data yang betul-betul wujud .Analisis Kesalahan Bahasa lebih berkesan dalam merancang strategi –strategi pedagogi (Lee. Dalam keempat-empat kecekapan berbahasa yang dinilai dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).iaitu padanan antara bahasa ibunda dengan bahasa sasaran (Wardhaugh.contohnya kesalahan-kesalahan intralingual (intralingual errors) dan kesalahan perkembangan (development errors) yang muncul daripada strategi pengajaran dan pembelajaran tertentu yang digunakan (Richards.1968). Pengkaji yang telah mengajar pelajar prauniversiti selama lapan tahun mendapati bahawa pelajar kurang mendapat markah pada bahagian ini disebabkan bukan disebabkannpengetahuan mereka tentang tatabahasa masih lemah tetapi mereka selalu melakukan kesalahan bahasa yang remeh.lain yang kerap dilakukan oleh para pelajar.bukan semata-mata masalah-masalah hipotesis seperti dalam kajian Analisis Kontrastif .1981) 1. Malangnya.mereka masih lagi lemah terutama pada bahagian golongan kata. Seharusnya pelajar prauniversiti yang telah mempelajari bahasa Melayu selama 12 tahun pada peringkat rendah dan menengah telah menguasai aspek tatabahasa .bahagian analisis bahasa dalam kertas 2 ialah bahagian yang banyak mendatangkan masalah kepada pelajar. 2 .pada peringkat prauniversiti ini. (iii) Analisis Kesalahan Bahasa tidak menghadapi masalah-masalah teoretikal yang kompleks seperti yang dihadapi oleh Analisis Kontrastif . Malangnya. pelajar sering melakukan kesilapan bahasa dalam golongan kata kerja ini menyebabkan pelajar kehilangan markah pada bahagian tersebut. Oleh itu .2 Pernyataan Masalah Topik tatabahasa merupakan topik yang sering menjadi keluhan kepada para pelajar.1970 dalam Sridhar.

Pelajar juga didapati banyak melakukan kesilapan kata dan frasa kerja pada bahagian penulisan karangan.3 Persoalan Kajian /Hipotesis (i) Sejauh manakah tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains SPM dengan pelajar aliran sastera SPM? Hipotesis Kajian : Ha = Terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera Ho = Tiada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera. Setiap kali post –mortem selepas peperiksaan. (ii) Apakah jenis kesilapan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar? (iii) Apakah punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda? 3 .setiap tahun sekurang-kurangnya lima soalan berkenaan kata kerja ditanyakan dalam bahagian tatabahasa.pelajar banyak kehilangan markah bahasa walaupun idea mereka menarik dan lancar.sekiranya pelajar melakukan kesalahan frasa. Oleh hal yang demikian. Dalam kertas 1 juga. Pada bahagian ini.dalam bidang Pengetahuan Bahasa Melayu.dan analisis bahasa. Hal ini bukan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka dalam tatabahasa terutama dalam kata/frasa kerja namun mereka sering melakukan kesilapan disebabkan pelbagai faktor.pengkaji mendapati bahawa pelajar akan kehilangan markah pada bahagian ini disebabkan kesilapan mereka dalam bahagian kata/frasa kerja 1.rumusan.mereka akan dikenakan penalti dengan kehilangan markah pada bahagian bahasa.

4.2 Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar 1. 1. 4 .melalui kajian ini.punca atau sebab berlaku kesilapan dapat diketahui.4 Objektif Kajian : 1.Kajian ini juga memberikan maklumat kepada pihak yang berkenaan tentang kesilapan bahasa yang telah dilakukan supaya dapat dikaji.dan kemudian diperbetul agar aspek kesempurnaan bahasa Melayu dapat dikekalkan.diselidik . Bagi penyelidik .4. Hasil kajian diharapkan dapat membantu para guru bahasa merancang strategi dan menyediakan satu bentuk pengajaran bahasa Melayu yang lebih sesuai dan berkesan.3 Untuk menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Hasil kajian memberikan bukti kepada penyelidik tentang cara pelajar mempelajari dan menguasai sesuatu bahasa serta prosedur dan strategi yang digunakan oleh pelajar untuk mempelajari bahasa.4.1 Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains(SPM) sastera(SPM).1. dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran Kepentingan Kajian Hasil kajian ini penting kerana semua jenis kesilapan yang dilakukan oleh responden akan menggambarkan kesalahan umum pelajar yang lain. Kajian ini penting kepada pelajar itu sendiri kerana mereka dapat mempelajari sesuatu daripada kesilapan yang dilakukan. Penyelidik dapat memahami latar belakang kesilapan bagi memperbaiki kesilapan yang dilakukan pelajar serta mencegah kesilapan yang sama berulang pada masa akan dating agar pelajar dapat menggunakan bahasa dengan lebih baik dan teratur.

Frasa Kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. Adik Fatimah bermain di padang.pengkaji menggunakan beberapa sumber rujukan berikut sebagai teks pegangan. Mereka sedang membaca buku. Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti di tiga buah sekolah yang menawarkan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Kajian dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu sahaja.ayat komplemen. Peristiwa itu disaksikan oleh dua ratus orang. 5. 4. Beberapa contoh ayat yang mengandungi predikat frasa kerja adalah seperti yang berikut : 1. ii. Pemandu itu membelok ke kanan.iaitu : i. Sebanyak 90 orang (N= 90) daripada 240 jumlah keseluruhan populasi dijadikan responden dalam kajian ini.Melaluinya.Jawapan pelajar akan dinilai menggunakan pendekatan analisis kesilapan.Responden terdiri daripada 45 orang pelajar yang merupakan pelajar aliran sains sewaktu SPM dan 45 orang pelajar aliran sastera sewaktu SPM.Skop Kajian Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis .pelengkap. iii. Tatabahasa Dewan (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu (2007) Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah (2006) Definisi Operasional Kata/Frasa Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja . Ali tidur 2. Pelajar diminta menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan .objek.pengkaji akan dapat mencapai kesemua objektif yang telah dinyatakan. 5 . Bagi membuat penentuan salah atau betul aspek kesilapan bahasa tersebut.dan keterangan. 3.

membaca dalam ayat (2).Dalam kelima-lima ayat di atas.kata kerja masing-masing ialah tidur dalam ayat (1). 6 .bermain dalam ayat 3.dan disaksikan dalam ayat (5).membelok dalam ayat (4).

perabot. Beliau telah memberikan dua ujian kepada setiap sampelnya. Hasil 7 . Kumpulan sample telah menulis dua karangan. Kadir Amin (1981) telah membuat kajian tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu darjah 6. Beliau telah membuat kesimpulan bahawa kebanyakan siswazah masih belum biasa dengan ‘Sistem Ejaan Baru Baku’. Mohd Daud Yusof (1990) telah membuat kajian tentang penguasaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar Tingkatan 2 di Maktab Sultan Ismail.MeN…kan.Sekolah kebangsaan Melekek.tempoh dengan tempuh.tanda baca.dan penggunaan huruf besar.Bab 2 : SOROTAN KAJIAN 2. Kajiannya menunjukkan bahawa lebih daripada 75% siswazah yang tidak dapat mengenal pasti kata-kata seperti pelancong. Berdasarkan kajian.pameran.kata dan frasa. Pelajar lemah dalam aspek imbuhan meN-.dan beR-.makna. Selain itu.kesalahan penggunaan ejaan sebanyak 29.beliau mendapati bahawa aspek kesalahan umum penggunaan bahasa Melayu yang diperoleh meliputi aspek ejaan.iaitu ujian karangan dan ujian tatabahasa.secucuk dengan secocok.ayat.resmi dengan rasmi. siswazah juga tidak dapat membezakan makna dan penggunaan pasangan kata seperti penuntun dengan penonton.1 Sorotan Kajian Analisis Kesalahan Tabahasa Di Malaysia .teR-.dan terjemahan. Sampel yang digunakan 78 orang.8%. Awang Sariyan (1980) telah menjalankan tinjauan secara umum tentang kesalahan tatabahasa dalam kalangan masyarakat.dan laporan sebagai kekecualian keselarasan huruf vocal.kajian tentang tatabahasa bahasa Melayu masih lagi berterusan hingga hari ini.imbuhan .Koh Boh Boon (1985) telah membuat satu kajian menganalisis kesalahan ejaan dan tatabahasa Bahasa Melayu yang dilakukan oleh sekumpulan siswazah.Melaka. Berdasarkan kajian yang lepas.Kota Baru. Sampel kajiannya terdiri daripada 75 orang pelajar lelaki dan perempuan yang berada di darjah 6.Kelantan.Alor Gajah dan Sekolah Paya Dalam. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa daripada beberapa kesalahan seperti kesalahan ejaan.

frasa kerja pasif pelaku diri ke-3 (167 orang). Aspek kesalahan tersebut ialah : i.Pelajar didapati paling kerap membuat kesalahan frasa kerja transitif (173 orang).mendapati dalam 100 sampel yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka bahawa jenis kekerapan kesilapan yang selalu dilakukan pelajar ialah . Subjek kajian ialah 249 orang pelajar tingkatan empat.Universiti Putra Malaysia. 50% pelajar tidak dapat menukarkan kata kerja transitif aktif kepada kata kerja transitif pasif iaitu jenis kekerapan yang ketiga tertinggi yang dicatatkan. Berdasarkan sorotan kajian.kajian kesalahan dan kesilapan bahasa yang dijalankan kebanyakannya berminat kepada aspek tatabahasa secara keseluruhan dan banyak 8 .terutama pengejaan perkataan yang menggunakan keselarasan vocal. 55% pelajar tidak dapat mengenal pasti unsur keterangan . ii.Kajang. Supian Mohd Noor (1994) telah membuat tinjauan tentang kesalahan frasa kerja bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Cina di Sekolah Menengah Yu Hua.pelajar tidak dapat membezakan kata kerja transitif iaitu sebanyak 57%. Kesalahan ayat pasif berimbuhan Kesalahan ayat pasif dengan kata Bantu kena Kesalahan ayat pasif dengan kata sendi Noor Fadilah Dawi (2010) yang mengkaji penguasaan kata kerja dalam kalangan pelajar Bacelor Sastera .kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lemah dalam aspek morfologi.pelengkap dan objek dalam sesuatu ayat. Daerah kelemahan para pelajar termasuklah penggunaan ejaan.frasa kerja pasif pelaku diri 1 dan 2 (148 orang) dan frasa kerja tak transitif ( 129 orang) Noor Hayati Abdul Hamid (2000) melalui kajiannya yang bertajuk ‘ Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 3’ telah menyenaraikan beberapa aspek kesalahan ayat yang biasanya dilakukan oleh pelajar. iii. Dapatan kajian Supian mendapati bahawa pelajar melakukan 617 kesalahan frasa kerja.

pengkaji akan mengkaji aspek morfologi kata kerja dalam kalangan pelajar prauniversiti.tumpuan kepada pelajar universiti ataupun pelajar menengah rendah.dalam kajian ini. 9 .Oleh itu.malah tidak ada tumpuan kajian kepada pelajar prauniversiti. Tidak banyak .

punca kesilapan pelajar akan dikenal pasti.pengkaji juga ingin mengetahui sama ada faktor extralinguistics seperti masalah lupa.1 Reka Bentuk Kajian Dalam kajian ini. Di samping itu.kurang latihan.1. Melalui model kerangka teori tersebut. 3.Bab 3 METODOLOGI 3.lalai.gangguan eosi. Reka bentuk kajian dijadikan sebagai rangka projek penyelidikan yang menyatakan corak jenis kajian yang hendak dilaksanakan oleh pengkaji secara keseluruhannya. reka bentuk kajian berdasarkan pendekatan secara kuantitatif dan deskriptif .Pengkaji ingin mengetahui sama ada peraturan yang banyak atau terdapat pelajar yang terpesong daripada hukum tatabahasa ketika mempelajari bahasa Melayu menyebabkan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda.dan sebagainya serta faktor 10 .1 Kerangka Teori Rajah 1 : Model Kerangka Teori Punca kesilapan Penutur Jati Banyak peraturan  Formal  Tidak Formal Faktor Extralinguistis  Lupa  Gangguan Emosi  Lalai  Kurang Latihan Terpesong Daripada Hukum Tatabahasa Kekacauan atau Kekeliruan   Formal Tidak Formal Rajah 1 menunjukkan Model Kerangka Teori yang digunakan pengkaji untuk mencapai objektif (iii) dalam kajian ini.

kekacauan dan kekeliruan dalam bahasa formal dan tidak formal berlaku semasa pelajar mepelajari bahasa ibunda. 11 .

3. Sampel : 90 orang pelajar prauniversiti Dapatan Kajian : Rumusan Implikasi Kajian Cadangan Analisis Data: Ujian-t Dua Min Sampel Bebas Tempat Kajian : SMK Clifford SMK Seri Lipis SMK Kuala Lanar 12 . Untuk menghuraikan punca Kaedah Lapangan Kajian Kepustakaan Kajian Deskriptif Alat Kajian : Borang soal-selidik Soalan Latihan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar iii. Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar ii.2 Kerangka Konsepsi Rajah 2 : Model Kerangka Konseptual Penguasaan Kata/Frasa Kerja Dalam kalangan Pelajar prauniversiti Teori : Analisis Kesilapan Objektif : i.1.

Kaedah yang dijalankan bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat dan kemudiannya akan dianalisis untuk menghuraikan permasalahan kajian.Kuala Lipis. Sebagai satu proses. 3.korpus yang akan dianalisis kesilapannya memerlukan beberapa kaedah atau metadologi yang khusus. dan kaedah tinjauan. Kaedah yang digunakan juga merujuk kepada kaedah kualitatif untuk mengumpul data yang tertumpu kepada penghuraian tajuk yang dikaji secara deskriptif.4 Tempat Kajian 3 buah sekolah menjadi tempat kajian pengkaji iaitu SMK Clifford Kuala Lipis. Dalam kajian ini .3.1.dan SMK Kuala Lanar .terdapat beberapa kaedah yang digunakan iaitu merangkumi kaedah lapangan. Daripada jumlah keseluruhan populasi iaitu 240 orang. Pada peringkat awal.1.Kuala Lipis.sebanyak 90 orang pelajar Melayu telah dipilih secara rawak untuk dijadikan sampel kajian (N=90) iaitu yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda.kaedah kepustakaan.soalan rintis atau prasoalan disiapkan terlebih dahulu dan kemudiannya diedarkan kepada 10 orang pelajar Melayu praniversiti yang tidak mengambil subjek bahasa Melayu untuk mendapatkan reaksi awal terhadap soalan yang dikemukakan dan menguji sejauh mana kefahaman mereka terhadap soalan .soalan akan diubah semula agar menepati kehendak tajuk dan objektif kajian yang hendak dibuat.SMK Seri Lipis.1. 45 responden terdiri daripada mereka yang mengikuti aliran sains sewaktu SPM dan 45 responden lain ialah pelajar aliran sastera. Jika didapati terdapat kelemahan dalam soalan-soalan tersebut.3 Kaedah Kajian Analisis kesilapan merupakan satu proses. 3. 13 .5 Populasi dan persampelan Sampel kajian terdiri daripada pelajar universiti yang mengambil subjek bahasa Melayu.

pengkaji akan dapat mengetahui punca yang menyebabkan berlakunya kesilapan dala penguasaan bahasa pelajar bahasa ibunda dalam bahasa Melayu. Pengkaji akan mendapatkan senarai nama pelajar untuk mengenal pasti jumlah pelajar bahasa ibunda yang sebenar.selidik. Selain soal. Pemboleh ubah bebas ialah pelajar prauniversiti. Namun hanya 90 orang pelajar yang dijadikan sampel kajian dan dipilih secara rawak. Pengkaji juga menentukan masa yang sesuai untuk membuat ujian supaya kajian ini tidak menganggu kelicinan pengajaran dan pembelajaran.soalan berkaitan dengan penggunaan kata kerja juga diedarkan kepada pelajar untuk dijawab.Item yang terdapat dalam soal selidik terbahagi kepada tiga bahagian. Soalan berbentuk kertas edaran diberikan dan pelajar dikehendaki menjawab soalan yang diberikan. Setelah prasoalan diuji dan dimurnikan semula.frasa kerja dan membetulkan kesalahan berkenaan.Item ini kemudiannya dikutip semula dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori analisis kesilapan . soalan sebenar akan diedarkan kepada responden.Responden diminta untuk mengenal pasti kesalahan kata/. Untuk menjelaskan konsep analisis kesilapan ini.1.6 Pemboleh ubah Kajian Pemboleh ubah bersandar ialah penguasaan kata.Seterusnya 14 .2 Alat Kajian Borang soal selidik merupakan instrumen kajian utama yang digunakan dalam kajian ini.iaitu bagi mewakili jumlah keseluruhan populasi. iaitu : Bahagian 1 : Latar Belakang Pelajar Bahagian II : Permasalahan dan Aspirasi Pelajar Bahagian III : Pencapaian Akademik Pelajar Melalui soal-selidik ini.3.pengkaji memberikan soalan latihan berkaitan dengan penggunaan kata kerja/frasa kerja untuk mengenal pasti kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar dan mengukur sejauh mana tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja mereka. 3.frasa kerja.

graf. iv.Ray (1963). iii.pengkaji dalam menggunakan satu model kerangka teori yang telah disesuaikan dengan teori Frence (1955). v.3 Tatacara Kajian Dalam kajian ini.4 Penganalisisan Data Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan menggunakan program Excel untuk menukarkannya ke dalam bentuk jadual.Corder (1973). ii. 3.jawapan diperiksa dan dibuat satu analisis kesilapan berdasarkan ciri kesilapan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Usaha Memilih sampel kajian Membuat ujian untuk mendapat kekerapan kesilapan bahasa Menilai tahap keseriusan kesilapan Mengklasifikasikan kesilapan itu berdasarkan penyebabnya Membuat rumusan dan cadangan mengkasifikasikan kesilapan berdasarkan penyebabnya. 3.dan carta pai yang sesuai. 15 .dan Sharma (1981) seperti Rajah 1.pengkaji akan melakukan langkah-langkah seperti berikut: i.Brown(1980).

Nik Safiah Karim. Tesis Sarjana Pendidikan.1990.Farid M. Prinsip pengajaran penulisan. Satu Kajian Kes di Maktab Sultan Ismail. Noor Hayati bt Abdul Hamid .2004.Hashim Hj.Abdul Hamid Mahmood. Universiti Putra Malaysia.Universiti Putra Malaysia. 16 . 2000. Baharin.Kota Bahru . Universiti Putra Malaysia. 2007.2010.Dewan Bahasa dan Pustaka.BIBLIOGRAFI Abu Bakar Yusuf.Tatabahasa Dewan. Penguasaan Bahasa Melayu Baku dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 (KBSM). Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif di Kalangan Pelajar Tingkatan 3. 1994. Supian Mohammad Noor. Latihan Ilmiah .Onn. Master Sastera. Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd. Mohd Daud Yusof.Penguasaan Kata Kerja dalam Kalangan Pelajar Bacelor Sastera Universiti Putra Malaysia. Musa. Noor Fadilah Dawi. Tesis Master Sains. Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti Pengajian Pendidikan. Analisis Kesalahan Penggunaan Frasa Kerja Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 KBSM:Satu Kajian Kes.Kelantan. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI OLEH: INTAN SALWATI BT OMAR MOKHTAR GS 30148 MASTER SASTERA (BAHASA MELAYU) FAKULTI BAHASA MODEN DANKOMUNIKASI 17 .

Penguasaan Kata/Frasa Kerja dalam Kalangan Pelajar Prauniversiti Intan Salwati bt Omar Mokhtar Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan tahap penguasaan pelajar prauniversiti dalam aspek kata/frasa kerja. Secara khusus. kajian ini bertujuan untuk membandingkan tahap 18 .

penguasaan kata/frasa kerja pelajar wanita dengan pelajar lelaki. aspek kata/frasa kerja. Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti dari tiga buah sekolah. Kata Kunci: tahap penguasaan.Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis.kesilapan penggunaan. Responden diminta untuk menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan. dan menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Kajian hanya dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu. Sampel kajian terdiri daripada 90 orang pelajar bahasa ibunda yang terdiri daripada 45 orang pelajar lelaki dan 45 orang pelajar wanita. Instrumen soal selidik digunakan dalam proses pengumpulan data. untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan pelajar.pelajar prauniversiti 19 .punca berlakunya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->