PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI

1.0 PENDAHULUAN Bahasa 1.1 Latar belakang kajian Matlamat sukatan pelajaran bahasa Melayu prauniversiti adalah untuk : (a) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar pada peringkat prauniversiti. (b) Meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan pelajar untuk kepentingan pendidikan tinggi dan kerjaya serta meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Melayu,dan; (c) Melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis berasaskan pemikiran logik.

Sehubungan dengan itu,antara objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem bunyi,ejaan,kosa kata,dan tatabahasa bahasa Melayu.Objektif lain adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa dari segi tatabahasa dan meningkatkan kebolehan mengenal pasti dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

Pengetahuan tatabahasa pelajar semasa di prauniversiti termasuklah

Kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh para pelajar khususnya dan pengguna bahasa Melayu umumnya merupakan masalah yang masih wujud dan belum ada kesudahan. Ramai yang sering mengaitkan pengaruh bahasa ibunda sebagai penyebab kesalahan bahasa. Untuk melakukan kesalahan bahasa merupakan sesuatu yang lumrah dalam situasi pembelajaran dan penggunaan bahasa.

Analisis Kesalahan bahasa digunakan sebagai alat pedagogi yang penting kerana : (i) Dalam Analisis Kesalahan Bahasa,kesalahan tidak dihadkan seperti Analisis Kontrastif yang hanya menumpukan kesalahan pemindahan

(interlingual).Analisis Kesalahan Bahasa juga mengkaji kesalahan-kesalahan

1

misalnya masalah padanan.contohnya kesalahan-kesalahan intralingual (intralingual errors) dan kesalahan perkembangan (development errors) yang muncul daripada strategi pengajaran dan pembelajaran tertentu yang digunakan (Richards.mereka masih lagi lemah terutama pada bahagian golongan kata.iaitu padanan antara bahasa ibunda dengan bahasa sasaran (Wardhaugh.1968).1970 dalam Sridhar. Malangnya. Malangnya. pelajar sering melakukan kesilapan bahasa dalam golongan kata kerja ini menyebabkan pelajar kehilangan markah pada bahagian tersebut. Seharusnya pelajar prauniversiti yang telah mempelajari bahasa Melayu selama 12 tahun pada peringkat rendah dan menengah telah menguasai aspek tatabahasa .bukan semata-mata masalah-masalah hipotesis seperti dalam kajian Analisis Kontrastif .pada peringkat prauniversiti ini. Dalam keempat-empat kecekapan berbahasa yang dinilai dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).2 Pernyataan Masalah Topik tatabahasa merupakan topik yang sering menjadi keluhan kepada para pelajar. (iii) Analisis Kesalahan Bahasa tidak menghadapi masalah-masalah teoretikal yang kompleks seperti yang dihadapi oleh Analisis Kontrastif .Analisis Kesalahan Bahasa lebih berkesan dalam merancang strategi –strategi pedagogi (Lee. Oleh itu .1974:173) (ii) Analisis Kesalahan Bahasa menyediakan data yang betul-betul wujud . 2 .bahagian analisis bahasa dalam kertas 2 ialah bahagian yang banyak mendatangkan masalah kepada pelajar.1981) 1.lain yang kerap dilakukan oleh para pelajar. Setiap tahun pasti ada kesalahan kata kerja dalam bahagian analisis bahasa. Pengkaji yang telah mengajar pelajar prauniversiti selama lapan tahun mendapati bahawa pelajar kurang mendapat markah pada bahagian ini disebabkan bukan disebabkannpengetahuan mereka tentang tatabahasa masih lemah tetapi mereka selalu melakukan kesalahan bahasa yang remeh.

3 Persoalan Kajian /Hipotesis (i) Sejauh manakah tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains SPM dengan pelajar aliran sastera SPM? Hipotesis Kajian : Ha = Terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera Ho = Tiada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera.rumusan. Oleh hal yang demikian.dalam bidang Pengetahuan Bahasa Melayu. Hal ini bukan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka dalam tatabahasa terutama dalam kata/frasa kerja namun mereka sering melakukan kesilapan disebabkan pelbagai faktor.pengkaji mendapati bahawa pelajar akan kehilangan markah pada bahagian ini disebabkan kesilapan mereka dalam bahagian kata/frasa kerja 1.Pelajar juga didapati banyak melakukan kesilapan kata dan frasa kerja pada bahagian penulisan karangan.sekiranya pelajar melakukan kesalahan frasa. Dalam kertas 1 juga.pelajar banyak kehilangan markah bahasa walaupun idea mereka menarik dan lancar. Setiap kali post –mortem selepas peperiksaan.mereka akan dikenakan penalti dengan kehilangan markah pada bahagian bahasa.dan analisis bahasa.setiap tahun sekurang-kurangnya lima soalan berkenaan kata kerja ditanyakan dalam bahagian tatabahasa. Pada bahagian ini. (ii) Apakah jenis kesilapan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar? (iii) Apakah punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda? 3 .

4 .1.melalui kajian ini.4. Hasil kajian memberikan bukti kepada penyelidik tentang cara pelajar mempelajari dan menguasai sesuatu bahasa serta prosedur dan strategi yang digunakan oleh pelajar untuk mempelajari bahasa.4.punca atau sebab berlaku kesilapan dapat diketahui. Kajian ini penting kepada pelajar itu sendiri kerana mereka dapat mempelajari sesuatu daripada kesilapan yang dilakukan. Bagi penyelidik .Kajian ini juga memberikan maklumat kepada pihak yang berkenaan tentang kesilapan bahasa yang telah dilakukan supaya dapat dikaji.4 Objektif Kajian : 1.1 Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains(SPM) sastera(SPM).diselidik . 1.4. Hasil kajian diharapkan dapat membantu para guru bahasa merancang strategi dan menyediakan satu bentuk pengajaran bahasa Melayu yang lebih sesuai dan berkesan. dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran Kepentingan Kajian Hasil kajian ini penting kerana semua jenis kesilapan yang dilakukan oleh responden akan menggambarkan kesalahan umum pelajar yang lain.2 Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar 1.dan kemudian diperbetul agar aspek kesempurnaan bahasa Melayu dapat dikekalkan.3 Untuk menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Penyelidik dapat memahami latar belakang kesilapan bagi memperbaiki kesilapan yang dilakukan pelajar serta mencegah kesilapan yang sama berulang pada masa akan dating agar pelajar dapat menggunakan bahasa dengan lebih baik dan teratur.

Adik Fatimah bermain di padang.Jawapan pelajar akan dinilai menggunakan pendekatan analisis kesilapan.pengkaji menggunakan beberapa sumber rujukan berikut sebagai teks pegangan. Tatabahasa Dewan (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu (2007) Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah (2006) Definisi Operasional Kata/Frasa Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja .ayat komplemen. 5 . Frasa Kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. ii. Beberapa contoh ayat yang mengandungi predikat frasa kerja adalah seperti yang berikut : 1. Ali tidur 2.Skop Kajian Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis . Peristiwa itu disaksikan oleh dua ratus orang. 3. Pemandu itu membelok ke kanan.Melaluinya.pengkaji akan dapat mencapai kesemua objektif yang telah dinyatakan. 5.Responden terdiri daripada 45 orang pelajar yang merupakan pelajar aliran sains sewaktu SPM dan 45 orang pelajar aliran sastera sewaktu SPM. 4. Mereka sedang membaca buku. Bagi membuat penentuan salah atau betul aspek kesilapan bahasa tersebut. Sebanyak 90 orang (N= 90) daripada 240 jumlah keseluruhan populasi dijadikan responden dalam kajian ini. Kajian dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu sahaja.iaitu : i.objek. Pelajar diminta menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan .dan keterangan. iii.pelengkap. Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti di tiga buah sekolah yang menawarkan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia.

Dalam kelima-lima ayat di atas. 6 .membaca dalam ayat (2).membelok dalam ayat (4).dan disaksikan dalam ayat (5).bermain dalam ayat 3.kata kerja masing-masing ialah tidur dalam ayat (1).

ayat.1 Sorotan Kajian Analisis Kesalahan Tabahasa Di Malaysia . Kajiannya menunjukkan bahawa lebih daripada 75% siswazah yang tidak dapat mengenal pasti kata-kata seperti pelancong.iaitu ujian karangan dan ujian tatabahasa.secucuk dengan secocok. siswazah juga tidak dapat membezakan makna dan penggunaan pasangan kata seperti penuntun dengan penonton.resmi dengan rasmi. Berdasarkan kajian yang lepas.imbuhan .Kelantan.Koh Boh Boon (1985) telah membuat satu kajian menganalisis kesalahan ejaan dan tatabahasa Bahasa Melayu yang dilakukan oleh sekumpulan siswazah.Kota Baru.tempoh dengan tempuh.teR-.perabot. Kadir Amin (1981) telah membuat kajian tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu darjah 6.beliau mendapati bahawa aspek kesalahan umum penggunaan bahasa Melayu yang diperoleh meliputi aspek ejaan. Beliau telah memberikan dua ujian kepada setiap sampelnya. Sampel yang digunakan 78 orang.Melaka.kesalahan penggunaan ejaan sebanyak 29.kata dan frasa. Pelajar lemah dalam aspek imbuhan meN-.MeN…kan. Awang Sariyan (1980) telah menjalankan tinjauan secara umum tentang kesalahan tatabahasa dalam kalangan masyarakat. Sampel kajiannya terdiri daripada 75 orang pelajar lelaki dan perempuan yang berada di darjah 6.pameran.Sekolah kebangsaan Melekek.8%.Bab 2 : SOROTAN KAJIAN 2.makna.dan terjemahan.dan beR-.kajian tentang tatabahasa bahasa Melayu masih lagi berterusan hingga hari ini. Selain itu. Beliau telah membuat kesimpulan bahawa kebanyakan siswazah masih belum biasa dengan ‘Sistem Ejaan Baru Baku’.dan penggunaan huruf besar.dan laporan sebagai kekecualian keselarasan huruf vocal. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa daripada beberapa kesalahan seperti kesalahan ejaan.tanda baca. Hasil 7 . Kumpulan sample telah menulis dua karangan.Alor Gajah dan Sekolah Paya Dalam. Berdasarkan kajian. Mohd Daud Yusof (1990) telah membuat kajian tentang penguasaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar Tingkatan 2 di Maktab Sultan Ismail.

Subjek kajian ialah 249 orang pelajar tingkatan empat.mendapati dalam 100 sampel yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka bahawa jenis kekerapan kesilapan yang selalu dilakukan pelajar ialah .frasa kerja pasif pelaku diri 1 dan 2 (148 orang) dan frasa kerja tak transitif ( 129 orang) Noor Hayati Abdul Hamid (2000) melalui kajiannya yang bertajuk ‘ Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 3’ telah menyenaraikan beberapa aspek kesalahan ayat yang biasanya dilakukan oleh pelajar. iii. ii. Aspek kesalahan tersebut ialah : i. 55% pelajar tidak dapat mengenal pasti unsur keterangan . Daerah kelemahan para pelajar termasuklah penggunaan ejaan. Berdasarkan sorotan kajian. Dapatan kajian Supian mendapati bahawa pelajar melakukan 617 kesalahan frasa kerja.pelajar tidak dapat membezakan kata kerja transitif iaitu sebanyak 57%.pelengkap dan objek dalam sesuatu ayat.kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lemah dalam aspek morfologi. Supian Mohd Noor (1994) telah membuat tinjauan tentang kesalahan frasa kerja bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Cina di Sekolah Menengah Yu Hua.Kajang.frasa kerja pasif pelaku diri ke-3 (167 orang).Pelajar didapati paling kerap membuat kesalahan frasa kerja transitif (173 orang).terutama pengejaan perkataan yang menggunakan keselarasan vocal. Kesalahan ayat pasif berimbuhan Kesalahan ayat pasif dengan kata Bantu kena Kesalahan ayat pasif dengan kata sendi Noor Fadilah Dawi (2010) yang mengkaji penguasaan kata kerja dalam kalangan pelajar Bacelor Sastera . 50% pelajar tidak dapat menukarkan kata kerja transitif aktif kepada kata kerja transitif pasif iaitu jenis kekerapan yang ketiga tertinggi yang dicatatkan.kajian kesalahan dan kesilapan bahasa yang dijalankan kebanyakannya berminat kepada aspek tatabahasa secara keseluruhan dan banyak 8 .Universiti Putra Malaysia.

Tidak banyak .Oleh itu.tumpuan kepada pelajar universiti ataupun pelajar menengah rendah. 9 .dalam kajian ini.pengkaji akan mengkaji aspek morfologi kata kerja dalam kalangan pelajar prauniversiti.malah tidak ada tumpuan kajian kepada pelajar prauniversiti.

lalai.Pengkaji ingin mengetahui sama ada peraturan yang banyak atau terdapat pelajar yang terpesong daripada hukum tatabahasa ketika mempelajari bahasa Melayu menyebabkan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Melalui model kerangka teori tersebut.kurang latihan.1 Kerangka Teori Rajah 1 : Model Kerangka Teori Punca kesilapan Penutur Jati Banyak peraturan  Formal  Tidak Formal Faktor Extralinguistis  Lupa  Gangguan Emosi  Lalai  Kurang Latihan Terpesong Daripada Hukum Tatabahasa Kekacauan atau Kekeliruan   Formal Tidak Formal Rajah 1 menunjukkan Model Kerangka Teori yang digunakan pengkaji untuk mencapai objektif (iii) dalam kajian ini.Bab 3 METODOLOGI 3. Reka bentuk kajian dijadikan sebagai rangka projek penyelidikan yang menyatakan corak jenis kajian yang hendak dilaksanakan oleh pengkaji secara keseluruhannya. Di samping itu. 3.gangguan eosi.1 Reka Bentuk Kajian Dalam kajian ini. reka bentuk kajian berdasarkan pendekatan secara kuantitatif dan deskriptif .dan sebagainya serta faktor 10 .punca kesilapan pelajar akan dikenal pasti.pengkaji juga ingin mengetahui sama ada faktor extralinguistics seperti masalah lupa.1.

kekacauan dan kekeliruan dalam bahasa formal dan tidak formal berlaku semasa pelajar mepelajari bahasa ibunda. 11 .

Untuk menghuraikan punca Kaedah Lapangan Kajian Kepustakaan Kajian Deskriptif Alat Kajian : Borang soal-selidik Soalan Latihan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar iii.3.2 Kerangka Konsepsi Rajah 2 : Model Kerangka Konseptual Penguasaan Kata/Frasa Kerja Dalam kalangan Pelajar prauniversiti Teori : Analisis Kesilapan Objektif : i. Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar ii.1. Sampel : 90 orang pelajar prauniversiti Dapatan Kajian : Rumusan Implikasi Kajian Cadangan Analisis Data: Ujian-t Dua Min Sampel Bebas Tempat Kajian : SMK Clifford SMK Seri Lipis SMK Kuala Lanar 12 .

Daripada jumlah keseluruhan populasi iaitu 240 orang. Dalam kajian ini .5 Populasi dan persampelan Sampel kajian terdiri daripada pelajar universiti yang mengambil subjek bahasa Melayu.soalan akan diubah semula agar menepati kehendak tajuk dan objektif kajian yang hendak dibuat.dan SMK Kuala Lanar .3 Kaedah Kajian Analisis kesilapan merupakan satu proses. 3. dan kaedah tinjauan.Kuala Lipis.1. 3.1. 13 .kaedah kepustakaan.sebanyak 90 orang pelajar Melayu telah dipilih secara rawak untuk dijadikan sampel kajian (N=90) iaitu yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Pada peringkat awal.terdapat beberapa kaedah yang digunakan iaitu merangkumi kaedah lapangan. 45 responden terdiri daripada mereka yang mengikuti aliran sains sewaktu SPM dan 45 responden lain ialah pelajar aliran sastera. Kaedah yang digunakan juga merujuk kepada kaedah kualitatif untuk mengumpul data yang tertumpu kepada penghuraian tajuk yang dikaji secara deskriptif.3.SMK Seri Lipis. Kaedah yang dijalankan bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat dan kemudiannya akan dianalisis untuk menghuraikan permasalahan kajian.korpus yang akan dianalisis kesilapannya memerlukan beberapa kaedah atau metadologi yang khusus.Kuala Lipis.4 Tempat Kajian 3 buah sekolah menjadi tempat kajian pengkaji iaitu SMK Clifford Kuala Lipis.soalan rintis atau prasoalan disiapkan terlebih dahulu dan kemudiannya diedarkan kepada 10 orang pelajar Melayu praniversiti yang tidak mengambil subjek bahasa Melayu untuk mendapatkan reaksi awal terhadap soalan yang dikemukakan dan menguji sejauh mana kefahaman mereka terhadap soalan .1. Sebagai satu proses. Jika didapati terdapat kelemahan dalam soalan-soalan tersebut.

iaitu bagi mewakili jumlah keseluruhan populasi.pengkaji akan dapat mengetahui punca yang menyebabkan berlakunya kesilapan dala penguasaan bahasa pelajar bahasa ibunda dalam bahasa Melayu.frasa kerja. Pemboleh ubah bebas ialah pelajar prauniversiti. Pengkaji juga menentukan masa yang sesuai untuk membuat ujian supaya kajian ini tidak menganggu kelicinan pengajaran dan pembelajaran.2 Alat Kajian Borang soal selidik merupakan instrumen kajian utama yang digunakan dalam kajian ini.frasa kerja dan membetulkan kesalahan berkenaan.Item yang terdapat dalam soal selidik terbahagi kepada tiga bahagian.3.1. Soalan berbentuk kertas edaran diberikan dan pelajar dikehendaki menjawab soalan yang diberikan. iaitu : Bahagian 1 : Latar Belakang Pelajar Bahagian II : Permasalahan dan Aspirasi Pelajar Bahagian III : Pencapaian Akademik Pelajar Melalui soal-selidik ini.Responden diminta untuk mengenal pasti kesalahan kata/. Namun hanya 90 orang pelajar yang dijadikan sampel kajian dan dipilih secara rawak.Seterusnya 14 . Untuk menjelaskan konsep analisis kesilapan ini. Pengkaji akan mendapatkan senarai nama pelajar untuk mengenal pasti jumlah pelajar bahasa ibunda yang sebenar. soalan sebenar akan diedarkan kepada responden.selidik.pengkaji memberikan soalan latihan berkaitan dengan penggunaan kata kerja/frasa kerja untuk mengenal pasti kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar dan mengukur sejauh mana tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja mereka.Item ini kemudiannya dikutip semula dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori analisis kesilapan .soalan berkaitan dengan penggunaan kata kerja juga diedarkan kepada pelajar untuk dijawab. Setelah prasoalan diuji dan dimurnikan semula. Selain soal. 3.6 Pemboleh ubah Kajian Pemboleh ubah bersandar ialah penguasaan kata.

v.4 Penganalisisan Data Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan menggunakan program Excel untuk menukarkannya ke dalam bentuk jadual. iv.pengkaji akan melakukan langkah-langkah seperti berikut: i.dan Sharma (1981) seperti Rajah 1.3 Tatacara Kajian Dalam kajian ini. ii. 3.Brown(1980).Corder (1973). iii.dan carta pai yang sesuai.graf.jawapan diperiksa dan dibuat satu analisis kesilapan berdasarkan ciri kesilapan yang dilakukan oleh pelajar tersebut.pengkaji dalam menggunakan satu model kerangka teori yang telah disesuaikan dengan teori Frence (1955). 3. 15 .Ray (1963). Usaha Memilih sampel kajian Membuat ujian untuk mendapat kekerapan kesilapan bahasa Menilai tahap keseriusan kesilapan Mengklasifikasikan kesilapan itu berdasarkan penyebabnya Membuat rumusan dan cadangan mengkasifikasikan kesilapan berdasarkan penyebabnya.

Hashim Hj. Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif di Kalangan Pelajar Tingkatan 3.Kelantan.Tatabahasa Dewan. Penguasaan Bahasa Melayu Baku dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 (KBSM). Noor Hayati bt Abdul Hamid . Latihan Ilmiah . 2000.BIBLIOGRAFI Abu Bakar Yusuf.Penguasaan Kata Kerja dalam Kalangan Pelajar Bacelor Sastera Universiti Putra Malaysia.Universiti Putra Malaysia. 2007. 1994.Abdul Hamid Mahmood.Kota Bahru . Nik Safiah Karim.Onn. Master Sastera.Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd. Noor Fadilah Dawi.Farid M. Tesis Sarjana Pendidikan. Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Analisis Kesalahan Penggunaan Frasa Kerja Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 KBSM:Satu Kajian Kes. Baharin. Satu Kajian Kes di Maktab Sultan Ismail. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Putra Malaysia. Mohd Daud Yusof. 16 . Musa. Tesis Master Sains. Fakulti Pengajian Pendidikan.2004.1990.2010. Prinsip pengajaran penulisan. Supian Mohammad Noor.

PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI OLEH: INTAN SALWATI BT OMAR MOKHTAR GS 30148 MASTER SASTERA (BAHASA MELAYU) FAKULTI BAHASA MODEN DANKOMUNIKASI 17 .

Penguasaan Kata/Frasa Kerja dalam Kalangan Pelajar Prauniversiti Intan Salwati bt Omar Mokhtar Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan tahap penguasaan pelajar prauniversiti dalam aspek kata/frasa kerja. Secara khusus. kajian ini bertujuan untuk membandingkan tahap 18 .

Kajian hanya dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu.penguasaan kata/frasa kerja pelajar wanita dengan pelajar lelaki.punca berlakunya.Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis.kesilapan penggunaan. Instrumen soal selidik digunakan dalam proses pengumpulan data.pelajar prauniversiti 19 . untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan pelajar. dan menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. aspek kata/frasa kerja. Responden diminta untuk menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan. Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti dari tiga buah sekolah. Kata Kunci: tahap penguasaan. Sampel kajian terdiri daripada 90 orang pelajar bahasa ibunda yang terdiri daripada 45 orang pelajar lelaki dan 45 orang pelajar wanita.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.