P. 1
Proposal Tesis

Proposal Tesis

|Views: 2,410|Likes:
Published by Mak Long Intan

More info:

Published by: Mak Long Intan on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI

1.0 PENDAHULUAN Bahasa 1.1 Latar belakang kajian Matlamat sukatan pelajaran bahasa Melayu prauniversiti adalah untuk : (a) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar pada peringkat prauniversiti. (b) Meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan pelajar untuk kepentingan pendidikan tinggi dan kerjaya serta meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Melayu,dan; (c) Melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis berasaskan pemikiran logik.

Sehubungan dengan itu,antara objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem bunyi,ejaan,kosa kata,dan tatabahasa bahasa Melayu.Objektif lain adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa dari segi tatabahasa dan meningkatkan kebolehan mengenal pasti dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

Pengetahuan tatabahasa pelajar semasa di prauniversiti termasuklah

Kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh para pelajar khususnya dan pengguna bahasa Melayu umumnya merupakan masalah yang masih wujud dan belum ada kesudahan. Ramai yang sering mengaitkan pengaruh bahasa ibunda sebagai penyebab kesalahan bahasa. Untuk melakukan kesalahan bahasa merupakan sesuatu yang lumrah dalam situasi pembelajaran dan penggunaan bahasa.

Analisis Kesalahan bahasa digunakan sebagai alat pedagogi yang penting kerana : (i) Dalam Analisis Kesalahan Bahasa,kesalahan tidak dihadkan seperti Analisis Kontrastif yang hanya menumpukan kesalahan pemindahan

(interlingual).Analisis Kesalahan Bahasa juga mengkaji kesalahan-kesalahan

1

Analisis Kesalahan Bahasa lebih berkesan dalam merancang strategi –strategi pedagogi (Lee.1970 dalam Sridhar.iaitu padanan antara bahasa ibunda dengan bahasa sasaran (Wardhaugh.1974:173) (ii) Analisis Kesalahan Bahasa menyediakan data yang betul-betul wujud . Malangnya. Dalam keempat-empat kecekapan berbahasa yang dinilai dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM). (iii) Analisis Kesalahan Bahasa tidak menghadapi masalah-masalah teoretikal yang kompleks seperti yang dihadapi oleh Analisis Kontrastif . Seharusnya pelajar prauniversiti yang telah mempelajari bahasa Melayu selama 12 tahun pada peringkat rendah dan menengah telah menguasai aspek tatabahasa .1981) 1. 2 .2 Pernyataan Masalah Topik tatabahasa merupakan topik yang sering menjadi keluhan kepada para pelajar.mereka masih lagi lemah terutama pada bahagian golongan kata.contohnya kesalahan-kesalahan intralingual (intralingual errors) dan kesalahan perkembangan (development errors) yang muncul daripada strategi pengajaran dan pembelajaran tertentu yang digunakan (Richards. Oleh itu .lain yang kerap dilakukan oleh para pelajar. Pengkaji yang telah mengajar pelajar prauniversiti selama lapan tahun mendapati bahawa pelajar kurang mendapat markah pada bahagian ini disebabkan bukan disebabkannpengetahuan mereka tentang tatabahasa masih lemah tetapi mereka selalu melakukan kesalahan bahasa yang remeh.1968).misalnya masalah padanan.bukan semata-mata masalah-masalah hipotesis seperti dalam kajian Analisis Kontrastif . pelajar sering melakukan kesilapan bahasa dalam golongan kata kerja ini menyebabkan pelajar kehilangan markah pada bahagian tersebut. Setiap tahun pasti ada kesalahan kata kerja dalam bahagian analisis bahasa. Malangnya.bahagian analisis bahasa dalam kertas 2 ialah bahagian yang banyak mendatangkan masalah kepada pelajar.pada peringkat prauniversiti ini.

setiap tahun sekurang-kurangnya lima soalan berkenaan kata kerja ditanyakan dalam bahagian tatabahasa.sekiranya pelajar melakukan kesalahan frasa. Pada bahagian ini.pengkaji mendapati bahawa pelajar akan kehilangan markah pada bahagian ini disebabkan kesilapan mereka dalam bahagian kata/frasa kerja 1.3 Persoalan Kajian /Hipotesis (i) Sejauh manakah tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains SPM dengan pelajar aliran sastera SPM? Hipotesis Kajian : Ha = Terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera Ho = Tiada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera.rumusan.pelajar banyak kehilangan markah bahasa walaupun idea mereka menarik dan lancar. Setiap kali post –mortem selepas peperiksaan.Pelajar juga didapati banyak melakukan kesilapan kata dan frasa kerja pada bahagian penulisan karangan.dalam bidang Pengetahuan Bahasa Melayu.mereka akan dikenakan penalti dengan kehilangan markah pada bahagian bahasa. (ii) Apakah jenis kesilapan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar? (iii) Apakah punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda? 3 . Dalam kertas 1 juga. Hal ini bukan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka dalam tatabahasa terutama dalam kata/frasa kerja namun mereka sering melakukan kesilapan disebabkan pelbagai faktor.dan analisis bahasa. Oleh hal yang demikian.

2 Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar 1. Bagi penyelidik .Kajian ini juga memberikan maklumat kepada pihak yang berkenaan tentang kesilapan bahasa yang telah dilakukan supaya dapat dikaji.4. Hasil kajian diharapkan dapat membantu para guru bahasa merancang strategi dan menyediakan satu bentuk pengajaran bahasa Melayu yang lebih sesuai dan berkesan.1 Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains(SPM) sastera(SPM). 1.punca atau sebab berlaku kesilapan dapat diketahui.1. dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran Kepentingan Kajian Hasil kajian ini penting kerana semua jenis kesilapan yang dilakukan oleh responden akan menggambarkan kesalahan umum pelajar yang lain. 4 . Penyelidik dapat memahami latar belakang kesilapan bagi memperbaiki kesilapan yang dilakukan pelajar serta mencegah kesilapan yang sama berulang pada masa akan dating agar pelajar dapat menggunakan bahasa dengan lebih baik dan teratur.3 Untuk menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda.dan kemudian diperbetul agar aspek kesempurnaan bahasa Melayu dapat dikekalkan.4.diselidik .melalui kajian ini. Kajian ini penting kepada pelajar itu sendiri kerana mereka dapat mempelajari sesuatu daripada kesilapan yang dilakukan. Hasil kajian memberikan bukti kepada penyelidik tentang cara pelajar mempelajari dan menguasai sesuatu bahasa serta prosedur dan strategi yang digunakan oleh pelajar untuk mempelajari bahasa.4.4 Objektif Kajian : 1.

iaitu : i. iii. Ali tidur 2.Melaluinya. Bagi membuat penentuan salah atau betul aspek kesilapan bahasa tersebut.dan keterangan. Adik Fatimah bermain di padang. Peristiwa itu disaksikan oleh dua ratus orang. Pemandu itu membelok ke kanan. 4.pengkaji akan dapat mencapai kesemua objektif yang telah dinyatakan. 3. 5.Responden terdiri daripada 45 orang pelajar yang merupakan pelajar aliran sains sewaktu SPM dan 45 orang pelajar aliran sastera sewaktu SPM. Beberapa contoh ayat yang mengandungi predikat frasa kerja adalah seperti yang berikut : 1. Pelajar diminta menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan . ii.ayat komplemen.objek.Jawapan pelajar akan dinilai menggunakan pendekatan analisis kesilapan. Tatabahasa Dewan (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu (2007) Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah (2006) Definisi Operasional Kata/Frasa Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja . 5 . Sebanyak 90 orang (N= 90) daripada 240 jumlah keseluruhan populasi dijadikan responden dalam kajian ini. Frasa Kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. Kajian dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu sahaja.pelengkap.pengkaji menggunakan beberapa sumber rujukan berikut sebagai teks pegangan. Mereka sedang membaca buku.Skop Kajian Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis . Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti di tiga buah sekolah yang menawarkan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia.

kata kerja masing-masing ialah tidur dalam ayat (1).dan disaksikan dalam ayat (5).membaca dalam ayat (2).membelok dalam ayat (4).Dalam kelima-lima ayat di atas. 6 .bermain dalam ayat 3.

ayat. Kajiannya menunjukkan bahawa lebih daripada 75% siswazah yang tidak dapat mengenal pasti kata-kata seperti pelancong.tanda baca. Kumpulan sample telah menulis dua karangan.dan laporan sebagai kekecualian keselarasan huruf vocal.beliau mendapati bahawa aspek kesalahan umum penggunaan bahasa Melayu yang diperoleh meliputi aspek ejaan.Sekolah kebangsaan Melekek.Kelantan.dan beR-.tempoh dengan tempuh.Bab 2 : SOROTAN KAJIAN 2. Sampel yang digunakan 78 orang.secucuk dengan secocok.kata dan frasa.Melaka.makna. Selain itu.teR-. Beliau telah membuat kesimpulan bahawa kebanyakan siswazah masih belum biasa dengan ‘Sistem Ejaan Baru Baku’. Sampel kajiannya terdiri daripada 75 orang pelajar lelaki dan perempuan yang berada di darjah 6. Beliau telah memberikan dua ujian kepada setiap sampelnya. Berdasarkan kajian. Mohd Daud Yusof (1990) telah membuat kajian tentang penguasaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar Tingkatan 2 di Maktab Sultan Ismail.dan penggunaan huruf besar. Kadir Amin (1981) telah membuat kajian tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu darjah 6. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa daripada beberapa kesalahan seperti kesalahan ejaan. Pelajar lemah dalam aspek imbuhan meN-. siswazah juga tidak dapat membezakan makna dan penggunaan pasangan kata seperti penuntun dengan penonton. Awang Sariyan (1980) telah menjalankan tinjauan secara umum tentang kesalahan tatabahasa dalam kalangan masyarakat.imbuhan .8%. Hasil 7 .MeN…kan.iaitu ujian karangan dan ujian tatabahasa.Kota Baru.kesalahan penggunaan ejaan sebanyak 29.Koh Boh Boon (1985) telah membuat satu kajian menganalisis kesalahan ejaan dan tatabahasa Bahasa Melayu yang dilakukan oleh sekumpulan siswazah.resmi dengan rasmi.Alor Gajah dan Sekolah Paya Dalam.1 Sorotan Kajian Analisis Kesalahan Tabahasa Di Malaysia .dan terjemahan.pameran. Berdasarkan kajian yang lepas.perabot.kajian tentang tatabahasa bahasa Melayu masih lagi berterusan hingga hari ini.

50% pelajar tidak dapat menukarkan kata kerja transitif aktif kepada kata kerja transitif pasif iaitu jenis kekerapan yang ketiga tertinggi yang dicatatkan.frasa kerja pasif pelaku diri ke-3 (167 orang).pelengkap dan objek dalam sesuatu ayat.mendapati dalam 100 sampel yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka bahawa jenis kekerapan kesilapan yang selalu dilakukan pelajar ialah .frasa kerja pasif pelaku diri 1 dan 2 (148 orang) dan frasa kerja tak transitif ( 129 orang) Noor Hayati Abdul Hamid (2000) melalui kajiannya yang bertajuk ‘ Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 3’ telah menyenaraikan beberapa aspek kesalahan ayat yang biasanya dilakukan oleh pelajar. Dapatan kajian Supian mendapati bahawa pelajar melakukan 617 kesalahan frasa kerja.kajian kesalahan dan kesilapan bahasa yang dijalankan kebanyakannya berminat kepada aspek tatabahasa secara keseluruhan dan banyak 8 . iii. Aspek kesalahan tersebut ialah : i. Berdasarkan sorotan kajian.pelajar tidak dapat membezakan kata kerja transitif iaitu sebanyak 57%. Supian Mohd Noor (1994) telah membuat tinjauan tentang kesalahan frasa kerja bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Cina di Sekolah Menengah Yu Hua.kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lemah dalam aspek morfologi.Universiti Putra Malaysia. ii.terutama pengejaan perkataan yang menggunakan keselarasan vocal. Subjek kajian ialah 249 orang pelajar tingkatan empat. 55% pelajar tidak dapat mengenal pasti unsur keterangan . Daerah kelemahan para pelajar termasuklah penggunaan ejaan.Kajang.Pelajar didapati paling kerap membuat kesalahan frasa kerja transitif (173 orang). Kesalahan ayat pasif berimbuhan Kesalahan ayat pasif dengan kata Bantu kena Kesalahan ayat pasif dengan kata sendi Noor Fadilah Dawi (2010) yang mengkaji penguasaan kata kerja dalam kalangan pelajar Bacelor Sastera .

tumpuan kepada pelajar universiti ataupun pelajar menengah rendah. Tidak banyak .malah tidak ada tumpuan kajian kepada pelajar prauniversiti. 9 .pengkaji akan mengkaji aspek morfologi kata kerja dalam kalangan pelajar prauniversiti.dalam kajian ini.Oleh itu.

1 Kerangka Teori Rajah 1 : Model Kerangka Teori Punca kesilapan Penutur Jati Banyak peraturan  Formal  Tidak Formal Faktor Extralinguistis  Lupa  Gangguan Emosi  Lalai  Kurang Latihan Terpesong Daripada Hukum Tatabahasa Kekacauan atau Kekeliruan   Formal Tidak Formal Rajah 1 menunjukkan Model Kerangka Teori yang digunakan pengkaji untuk mencapai objektif (iii) dalam kajian ini.Bab 3 METODOLOGI 3.kurang latihan.punca kesilapan pelajar akan dikenal pasti. 3. Melalui model kerangka teori tersebut. Di samping itu.pengkaji juga ingin mengetahui sama ada faktor extralinguistics seperti masalah lupa.gangguan eosi.1 Reka Bentuk Kajian Dalam kajian ini.Pengkaji ingin mengetahui sama ada peraturan yang banyak atau terdapat pelajar yang terpesong daripada hukum tatabahasa ketika mempelajari bahasa Melayu menyebabkan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda.dan sebagainya serta faktor 10 . reka bentuk kajian berdasarkan pendekatan secara kuantitatif dan deskriptif . Reka bentuk kajian dijadikan sebagai rangka projek penyelidikan yang menyatakan corak jenis kajian yang hendak dilaksanakan oleh pengkaji secara keseluruhannya.lalai.1.

11 .kekacauan dan kekeliruan dalam bahasa formal dan tidak formal berlaku semasa pelajar mepelajari bahasa ibunda.

Sampel : 90 orang pelajar prauniversiti Dapatan Kajian : Rumusan Implikasi Kajian Cadangan Analisis Data: Ujian-t Dua Min Sampel Bebas Tempat Kajian : SMK Clifford SMK Seri Lipis SMK Kuala Lanar 12 .2 Kerangka Konsepsi Rajah 2 : Model Kerangka Konseptual Penguasaan Kata/Frasa Kerja Dalam kalangan Pelajar prauniversiti Teori : Analisis Kesilapan Objektif : i.1. Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar iii. Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar ii.3. Untuk menghuraikan punca Kaedah Lapangan Kajian Kepustakaan Kajian Deskriptif Alat Kajian : Borang soal-selidik Soalan Latihan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda.

1.korpus yang akan dianalisis kesilapannya memerlukan beberapa kaedah atau metadologi yang khusus.1.3 Kaedah Kajian Analisis kesilapan merupakan satu proses.1.Kuala Lipis. Jika didapati terdapat kelemahan dalam soalan-soalan tersebut. 3. 13 .4 Tempat Kajian 3 buah sekolah menjadi tempat kajian pengkaji iaitu SMK Clifford Kuala Lipis. Kaedah yang dijalankan bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat dan kemudiannya akan dianalisis untuk menghuraikan permasalahan kajian. Kaedah yang digunakan juga merujuk kepada kaedah kualitatif untuk mengumpul data yang tertumpu kepada penghuraian tajuk yang dikaji secara deskriptif. dan kaedah tinjauan. Sebagai satu proses. Daripada jumlah keseluruhan populasi iaitu 240 orang.terdapat beberapa kaedah yang digunakan iaitu merangkumi kaedah lapangan.Kuala Lipis. Pada peringkat awal. 45 responden terdiri daripada mereka yang mengikuti aliran sains sewaktu SPM dan 45 responden lain ialah pelajar aliran sastera.soalan akan diubah semula agar menepati kehendak tajuk dan objektif kajian yang hendak dibuat.3. 3.dan SMK Kuala Lanar .5 Populasi dan persampelan Sampel kajian terdiri daripada pelajar universiti yang mengambil subjek bahasa Melayu.kaedah kepustakaan.sebanyak 90 orang pelajar Melayu telah dipilih secara rawak untuk dijadikan sampel kajian (N=90) iaitu yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda.soalan rintis atau prasoalan disiapkan terlebih dahulu dan kemudiannya diedarkan kepada 10 orang pelajar Melayu praniversiti yang tidak mengambil subjek bahasa Melayu untuk mendapatkan reaksi awal terhadap soalan yang dikemukakan dan menguji sejauh mana kefahaman mereka terhadap soalan . Dalam kajian ini .SMK Seri Lipis.

Responden diminta untuk mengenal pasti kesalahan kata/.frasa kerja. Setelah prasoalan diuji dan dimurnikan semula.selidik.Seterusnya 14 . 3.1.frasa kerja dan membetulkan kesalahan berkenaan. Pengkaji juga menentukan masa yang sesuai untuk membuat ujian supaya kajian ini tidak menganggu kelicinan pengajaran dan pembelajaran.6 Pemboleh ubah Kajian Pemboleh ubah bersandar ialah penguasaan kata.iaitu bagi mewakili jumlah keseluruhan populasi. Pengkaji akan mendapatkan senarai nama pelajar untuk mengenal pasti jumlah pelajar bahasa ibunda yang sebenar.pengkaji akan dapat mengetahui punca yang menyebabkan berlakunya kesilapan dala penguasaan bahasa pelajar bahasa ibunda dalam bahasa Melayu. Namun hanya 90 orang pelajar yang dijadikan sampel kajian dan dipilih secara rawak. Selain soal. Untuk menjelaskan konsep analisis kesilapan ini.soalan berkaitan dengan penggunaan kata kerja juga diedarkan kepada pelajar untuk dijawab.pengkaji memberikan soalan latihan berkaitan dengan penggunaan kata kerja/frasa kerja untuk mengenal pasti kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar dan mengukur sejauh mana tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja mereka. Pemboleh ubah bebas ialah pelajar prauniversiti.Item ini kemudiannya dikutip semula dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori analisis kesilapan .Item yang terdapat dalam soal selidik terbahagi kepada tiga bahagian.2 Alat Kajian Borang soal selidik merupakan instrumen kajian utama yang digunakan dalam kajian ini. iaitu : Bahagian 1 : Latar Belakang Pelajar Bahagian II : Permasalahan dan Aspirasi Pelajar Bahagian III : Pencapaian Akademik Pelajar Melalui soal-selidik ini. Soalan berbentuk kertas edaran diberikan dan pelajar dikehendaki menjawab soalan yang diberikan. soalan sebenar akan diedarkan kepada responden.3.

ii.graf.jawapan diperiksa dan dibuat satu analisis kesilapan berdasarkan ciri kesilapan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. 3.Corder (1973).3 Tatacara Kajian Dalam kajian ini.4 Penganalisisan Data Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan menggunakan program Excel untuk menukarkannya ke dalam bentuk jadual. iii.Brown(1980). v. 15 .pengkaji dalam menggunakan satu model kerangka teori yang telah disesuaikan dengan teori Frence (1955).dan carta pai yang sesuai. 3.dan Sharma (1981) seperti Rajah 1. iv.Ray (1963).pengkaji akan melakukan langkah-langkah seperti berikut: i. Usaha Memilih sampel kajian Membuat ujian untuk mendapat kekerapan kesilapan bahasa Menilai tahap keseriusan kesilapan Mengklasifikasikan kesilapan itu berdasarkan penyebabnya Membuat rumusan dan cadangan mengkasifikasikan kesilapan berdasarkan penyebabnya.

Baharin. Noor Hayati bt Abdul Hamid . Master Sastera. 1994. Musa.2010.Kelantan. Satu Kajian Kes di Maktab Sultan Ismail. Prinsip pengajaran penulisan. Nik Safiah Karim.Kota Bahru .Universiti Putra Malaysia. Analisis Kesalahan Penggunaan Frasa Kerja Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 KBSM:Satu Kajian Kes.Farid M. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Supian Mohammad Noor.Tatabahasa Dewan. Noor Fadilah Dawi.Penguasaan Kata Kerja dalam Kalangan Pelajar Bacelor Sastera Universiti Putra Malaysia. Tesis Master Sains. Fakulti Pengajian Pendidikan.Dewan Bahasa dan Pustaka.2004. Universiti Putra Malaysia. 2000.BIBLIOGRAFI Abu Bakar Yusuf. Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif di Kalangan Pelajar Tingkatan 3. Universiti Putra Malaysia. Penguasaan Bahasa Melayu Baku dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 (KBSM).Onn. 16 .Hashim Hj. Mohd Daud Yusof. Tesis Sarjana Pendidikan. Latihan Ilmiah . 2007. Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd.Abdul Hamid Mahmood.1990. Universiti Kebangsaan Malaysia.

PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI OLEH: INTAN SALWATI BT OMAR MOKHTAR GS 30148 MASTER SASTERA (BAHASA MELAYU) FAKULTI BAHASA MODEN DANKOMUNIKASI 17 .

Secara khusus. kajian ini bertujuan untuk membandingkan tahap 18 .Penguasaan Kata/Frasa Kerja dalam Kalangan Pelajar Prauniversiti Intan Salwati bt Omar Mokhtar Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan tahap penguasaan pelajar prauniversiti dalam aspek kata/frasa kerja.

Kata Kunci: tahap penguasaan. Sampel kajian terdiri daripada 90 orang pelajar bahasa ibunda yang terdiri daripada 45 orang pelajar lelaki dan 45 orang pelajar wanita.kesilapan penggunaan. aspek kata/frasa kerja.Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis. Responden diminta untuk menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan. Instrumen soal selidik digunakan dalam proses pengumpulan data.punca berlakunya.penguasaan kata/frasa kerja pelajar wanita dengan pelajar lelaki. Kajian hanya dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu. dan menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan pelajar.pelajar prauniversiti 19 . Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti dari tiga buah sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->