PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI

1.0 PENDAHULUAN Bahasa 1.1 Latar belakang kajian Matlamat sukatan pelajaran bahasa Melayu prauniversiti adalah untuk : (a) membolehkan pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek pelajar pada peringkat prauniversiti. (b) Meningkatkan keupayaan berbahasa dalam kalangan pelajar untuk kepentingan pendidikan tinggi dan kerjaya serta meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Melayu,dan; (c) Melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis berasaskan pemikiran logik.

Sehubungan dengan itu,antara objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang sistem bunyi,ejaan,kosa kata,dan tatabahasa bahasa Melayu.Objektif lain adalah untuk memantapkan penggunaan bahasa dari segi tatabahasa dan meningkatkan kebolehan mengenal pasti dan membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa.

Pengetahuan tatabahasa pelajar semasa di prauniversiti termasuklah

Kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh para pelajar khususnya dan pengguna bahasa Melayu umumnya merupakan masalah yang masih wujud dan belum ada kesudahan. Ramai yang sering mengaitkan pengaruh bahasa ibunda sebagai penyebab kesalahan bahasa. Untuk melakukan kesalahan bahasa merupakan sesuatu yang lumrah dalam situasi pembelajaran dan penggunaan bahasa.

Analisis Kesalahan bahasa digunakan sebagai alat pedagogi yang penting kerana : (i) Dalam Analisis Kesalahan Bahasa,kesalahan tidak dihadkan seperti Analisis Kontrastif yang hanya menumpukan kesalahan pemindahan

(interlingual).Analisis Kesalahan Bahasa juga mengkaji kesalahan-kesalahan

1

Setiap tahun pasti ada kesalahan kata kerja dalam bahagian analisis bahasa. Malangnya.1981) 1.1968).misalnya masalah padanan. Malangnya. Pengkaji yang telah mengajar pelajar prauniversiti selama lapan tahun mendapati bahawa pelajar kurang mendapat markah pada bahagian ini disebabkan bukan disebabkannpengetahuan mereka tentang tatabahasa masih lemah tetapi mereka selalu melakukan kesalahan bahasa yang remeh.contohnya kesalahan-kesalahan intralingual (intralingual errors) dan kesalahan perkembangan (development errors) yang muncul daripada strategi pengajaran dan pembelajaran tertentu yang digunakan (Richards.lain yang kerap dilakukan oleh para pelajar.pada peringkat prauniversiti ini.mereka masih lagi lemah terutama pada bahagian golongan kata. 2 .iaitu padanan antara bahasa ibunda dengan bahasa sasaran (Wardhaugh. Dalam keempat-empat kecekapan berbahasa yang dinilai dalam Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM).bukan semata-mata masalah-masalah hipotesis seperti dalam kajian Analisis Kontrastif .1974:173) (ii) Analisis Kesalahan Bahasa menyediakan data yang betul-betul wujud .1970 dalam Sridhar. pelajar sering melakukan kesilapan bahasa dalam golongan kata kerja ini menyebabkan pelajar kehilangan markah pada bahagian tersebut. (iii) Analisis Kesalahan Bahasa tidak menghadapi masalah-masalah teoretikal yang kompleks seperti yang dihadapi oleh Analisis Kontrastif . Seharusnya pelajar prauniversiti yang telah mempelajari bahasa Melayu selama 12 tahun pada peringkat rendah dan menengah telah menguasai aspek tatabahasa .bahagian analisis bahasa dalam kertas 2 ialah bahagian yang banyak mendatangkan masalah kepada pelajar.Analisis Kesalahan Bahasa lebih berkesan dalam merancang strategi –strategi pedagogi (Lee.2 Pernyataan Masalah Topik tatabahasa merupakan topik yang sering menjadi keluhan kepada para pelajar. Oleh itu .

dan analisis bahasa. Dalam kertas 1 juga.sekiranya pelajar melakukan kesalahan frasa. Setiap kali post –mortem selepas peperiksaan.Pelajar juga didapati banyak melakukan kesilapan kata dan frasa kerja pada bahagian penulisan karangan.mereka akan dikenakan penalti dengan kehilangan markah pada bahagian bahasa.pelajar banyak kehilangan markah bahasa walaupun idea mereka menarik dan lancar.3 Persoalan Kajian /Hipotesis (i) Sejauh manakah tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains SPM dengan pelajar aliran sastera SPM? Hipotesis Kajian : Ha = Terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera Ho = Tiada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran sastera.pengkaji mendapati bahawa pelajar akan kehilangan markah pada bahagian ini disebabkan kesilapan mereka dalam bahagian kata/frasa kerja 1. (ii) Apakah jenis kesilapan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar? (iii) Apakah punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda? 3 .setiap tahun sekurang-kurangnya lima soalan berkenaan kata kerja ditanyakan dalam bahagian tatabahasa. Hal ini bukan disebabkan kurangnya pengetahuan mereka dalam tatabahasa terutama dalam kata/frasa kerja namun mereka sering melakukan kesilapan disebabkan pelbagai faktor.rumusan. Pada bahagian ini.dalam bidang Pengetahuan Bahasa Melayu. Oleh hal yang demikian.

2 Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar 1. 1.4.melalui kajian ini. 4 . dengan tahap penguasaan kata/frasa kerja pelajar aliran Kepentingan Kajian Hasil kajian ini penting kerana semua jenis kesilapan yang dilakukan oleh responden akan menggambarkan kesalahan umum pelajar yang lain.dan kemudian diperbetul agar aspek kesempurnaan bahasa Melayu dapat dikekalkan. Hasil kajian memberikan bukti kepada penyelidik tentang cara pelajar mempelajari dan menguasai sesuatu bahasa serta prosedur dan strategi yang digunakan oleh pelajar untuk mempelajari bahasa.punca atau sebab berlaku kesilapan dapat diketahui.4.3 Untuk menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Kajian ini penting kepada pelajar itu sendiri kerana mereka dapat mempelajari sesuatu daripada kesilapan yang dilakukan.1 Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar aliran sains(SPM) sastera(SPM).1.4. Hasil kajian diharapkan dapat membantu para guru bahasa merancang strategi dan menyediakan satu bentuk pengajaran bahasa Melayu yang lebih sesuai dan berkesan.Kajian ini juga memberikan maklumat kepada pihak yang berkenaan tentang kesilapan bahasa yang telah dilakukan supaya dapat dikaji.4 Objektif Kajian : 1. Penyelidik dapat memahami latar belakang kesilapan bagi memperbaiki kesilapan yang dilakukan pelajar serta mencegah kesilapan yang sama berulang pada masa akan dating agar pelajar dapat menggunakan bahasa dengan lebih baik dan teratur. Bagi penyelidik .diselidik .

pengkaji menggunakan beberapa sumber rujukan berikut sebagai teks pegangan. Ali tidur 2.pengkaji akan dapat mencapai kesemua objektif yang telah dinyatakan. Bagi membuat penentuan salah atau betul aspek kesilapan bahasa tersebut. 5. 4. Tatabahasa Dewan (2008) Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu (2007) Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah (2006) Definisi Operasional Kata/Frasa Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja . Mereka sedang membaca buku.dan keterangan.ayat komplemen. Adik Fatimah bermain di padang. Peristiwa itu disaksikan oleh dua ratus orang. Beberapa contoh ayat yang mengandungi predikat frasa kerja adalah seperti yang berikut : 1. Frasa Kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. Kajian dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu sahaja.pelengkap.iaitu : i.Skop Kajian Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis . ii.Melaluinya. Pelajar diminta menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan .Jawapan pelajar akan dinilai menggunakan pendekatan analisis kesilapan.Responden terdiri daripada 45 orang pelajar yang merupakan pelajar aliran sains sewaktu SPM dan 45 orang pelajar aliran sastera sewaktu SPM. 5 . Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti di tiga buah sekolah yang menawarkan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia. Pemandu itu membelok ke kanan. iii.objek. 3. Sebanyak 90 orang (N= 90) daripada 240 jumlah keseluruhan populasi dijadikan responden dalam kajian ini.

membaca dalam ayat (2).dan disaksikan dalam ayat (5).kata kerja masing-masing ialah tidur dalam ayat (1). 6 .Dalam kelima-lima ayat di atas.bermain dalam ayat 3.membelok dalam ayat (4).

Berdasarkan kajian.tanda baca.MeN…kan.kata dan frasa. Mohd Daud Yusof (1990) telah membuat kajian tentang penguasaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar Tingkatan 2 di Maktab Sultan Ismail. Berdasarkan kajian yang lepas. Sampel kajiannya terdiri daripada 75 orang pelajar lelaki dan perempuan yang berada di darjah 6.Kelantan.dan beR-.Kota Baru.makna. Awang Sariyan (1980) telah menjalankan tinjauan secara umum tentang kesalahan tatabahasa dalam kalangan masyarakat. Pelajar lemah dalam aspek imbuhan meN-. Hasil 7 . Beliau telah memberikan dua ujian kepada setiap sampelnya.Koh Boh Boon (1985) telah membuat satu kajian menganalisis kesalahan ejaan dan tatabahasa Bahasa Melayu yang dilakukan oleh sekumpulan siswazah. Kadir Amin (1981) telah membuat kajian tentang kesalahan penggunaan bahasa Melayu pelajar-pelajar Melayu darjah 6.Melaka.Alor Gajah dan Sekolah Paya Dalam.beliau mendapati bahawa aspek kesalahan umum penggunaan bahasa Melayu yang diperoleh meliputi aspek ejaan.Bab 2 : SOROTAN KAJIAN 2.dan laporan sebagai kekecualian keselarasan huruf vocal. Kajiannya menunjukkan bahawa lebih daripada 75% siswazah yang tidak dapat mengenal pasti kata-kata seperti pelancong.dan terjemahan.imbuhan .kesalahan penggunaan ejaan sebanyak 29.dan penggunaan huruf besar. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa daripada beberapa kesalahan seperti kesalahan ejaan.8%. Kumpulan sample telah menulis dua karangan.teR-.secucuk dengan secocok.iaitu ujian karangan dan ujian tatabahasa. siswazah juga tidak dapat membezakan makna dan penggunaan pasangan kata seperti penuntun dengan penonton. Selain itu.Sekolah kebangsaan Melekek.resmi dengan rasmi.pameran.ayat. Beliau telah membuat kesimpulan bahawa kebanyakan siswazah masih belum biasa dengan ‘Sistem Ejaan Baru Baku’. Sampel yang digunakan 78 orang.tempoh dengan tempuh.1 Sorotan Kajian Analisis Kesalahan Tabahasa Di Malaysia .kajian tentang tatabahasa bahasa Melayu masih lagi berterusan hingga hari ini.perabot.

frasa kerja pasif pelaku diri ke-3 (167 orang). iii. Kesalahan ayat pasif berimbuhan Kesalahan ayat pasif dengan kata Bantu kena Kesalahan ayat pasif dengan kata sendi Noor Fadilah Dawi (2010) yang mengkaji penguasaan kata kerja dalam kalangan pelajar Bacelor Sastera . Subjek kajian ialah 249 orang pelajar tingkatan empat. Aspek kesalahan tersebut ialah : i.kajian menunjukkan bahawa pelajar-pelajar lemah dalam aspek morfologi.pelajar tidak dapat membezakan kata kerja transitif iaitu sebanyak 57%.Pelajar didapati paling kerap membuat kesalahan frasa kerja transitif (173 orang).mendapati dalam 100 sampel yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka bahawa jenis kekerapan kesilapan yang selalu dilakukan pelajar ialah .pelengkap dan objek dalam sesuatu ayat. 55% pelajar tidak dapat mengenal pasti unsur keterangan .frasa kerja pasif pelaku diri 1 dan 2 (148 orang) dan frasa kerja tak transitif ( 129 orang) Noor Hayati Abdul Hamid (2000) melalui kajiannya yang bertajuk ‘ Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 3’ telah menyenaraikan beberapa aspek kesalahan ayat yang biasanya dilakukan oleh pelajar. 50% pelajar tidak dapat menukarkan kata kerja transitif aktif kepada kata kerja transitif pasif iaitu jenis kekerapan yang ketiga tertinggi yang dicatatkan. Berdasarkan sorotan kajian.terutama pengejaan perkataan yang menggunakan keselarasan vocal.Universiti Putra Malaysia. Supian Mohd Noor (1994) telah membuat tinjauan tentang kesalahan frasa kerja bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Cina di Sekolah Menengah Yu Hua.kajian kesalahan dan kesilapan bahasa yang dijalankan kebanyakannya berminat kepada aspek tatabahasa secara keseluruhan dan banyak 8 . Daerah kelemahan para pelajar termasuklah penggunaan ejaan. Dapatan kajian Supian mendapati bahawa pelajar melakukan 617 kesalahan frasa kerja.Kajang. ii.

dalam kajian ini.malah tidak ada tumpuan kajian kepada pelajar prauniversiti.tumpuan kepada pelajar universiti ataupun pelajar menengah rendah.Oleh itu. 9 .pengkaji akan mengkaji aspek morfologi kata kerja dalam kalangan pelajar prauniversiti. Tidak banyak .

1 Kerangka Teori Rajah 1 : Model Kerangka Teori Punca kesilapan Penutur Jati Banyak peraturan  Formal  Tidak Formal Faktor Extralinguistis  Lupa  Gangguan Emosi  Lalai  Kurang Latihan Terpesong Daripada Hukum Tatabahasa Kekacauan atau Kekeliruan   Formal Tidak Formal Rajah 1 menunjukkan Model Kerangka Teori yang digunakan pengkaji untuk mencapai objektif (iii) dalam kajian ini.1 Reka Bentuk Kajian Dalam kajian ini.gangguan eosi. 3. Di samping itu.punca kesilapan pelajar akan dikenal pasti.1.dan sebagainya serta faktor 10 .kurang latihan.lalai. Reka bentuk kajian dijadikan sebagai rangka projek penyelidikan yang menyatakan corak jenis kajian yang hendak dilaksanakan oleh pengkaji secara keseluruhannya. Melalui model kerangka teori tersebut.Pengkaji ingin mengetahui sama ada peraturan yang banyak atau terdapat pelajar yang terpesong daripada hukum tatabahasa ketika mempelajari bahasa Melayu menyebabkan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. reka bentuk kajian berdasarkan pendekatan secara kuantitatif dan deskriptif .pengkaji juga ingin mengetahui sama ada faktor extralinguistics seperti masalah lupa.Bab 3 METODOLOGI 3.

kekacauan dan kekeliruan dalam bahasa formal dan tidak formal berlaku semasa pelajar mepelajari bahasa ibunda. 11 .

Untuk membandingkan tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja pelajar ii.2 Kerangka Konsepsi Rajah 2 : Model Kerangka Konseptual Penguasaan Kata/Frasa Kerja Dalam kalangan Pelajar prauniversiti Teori : Analisis Kesilapan Objektif : i.1. Sampel : 90 orang pelajar prauniversiti Dapatan Kajian : Rumusan Implikasi Kajian Cadangan Analisis Data: Ujian-t Dua Min Sampel Bebas Tempat Kajian : SMK Clifford SMK Seri Lipis SMK Kuala Lanar 12 .3. Untuk menghuraikan punca Kaedah Lapangan Kajian Kepustakaan Kajian Deskriptif Alat Kajian : Borang soal-selidik Soalan Latihan berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. Untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar iii.

4 Tempat Kajian 3 buah sekolah menjadi tempat kajian pengkaji iaitu SMK Clifford Kuala Lipis. 45 responden terdiri daripada mereka yang mengikuti aliran sains sewaktu SPM dan 45 responden lain ialah pelajar aliran sastera.3.SMK Seri Lipis. Pada peringkat awal. Kaedah yang digunakan juga merujuk kepada kaedah kualitatif untuk mengumpul data yang tertumpu kepada penghuraian tajuk yang dikaji secara deskriptif.sebanyak 90 orang pelajar Melayu telah dipilih secara rawak untuk dijadikan sampel kajian (N=90) iaitu yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda.1.Kuala Lipis. 3. 3. dan kaedah tinjauan.soalan rintis atau prasoalan disiapkan terlebih dahulu dan kemudiannya diedarkan kepada 10 orang pelajar Melayu praniversiti yang tidak mengambil subjek bahasa Melayu untuk mendapatkan reaksi awal terhadap soalan yang dikemukakan dan menguji sejauh mana kefahaman mereka terhadap soalan .3 Kaedah Kajian Analisis kesilapan merupakan satu proses. Jika didapati terdapat kelemahan dalam soalan-soalan tersebut.soalan akan diubah semula agar menepati kehendak tajuk dan objektif kajian yang hendak dibuat.Kuala Lipis. Kaedah yang dijalankan bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat dan kemudiannya akan dianalisis untuk menghuraikan permasalahan kajian.terdapat beberapa kaedah yang digunakan iaitu merangkumi kaedah lapangan.5 Populasi dan persampelan Sampel kajian terdiri daripada pelajar universiti yang mengambil subjek bahasa Melayu. 13 .1. Daripada jumlah keseluruhan populasi iaitu 240 orang.korpus yang akan dianalisis kesilapannya memerlukan beberapa kaedah atau metadologi yang khusus. Sebagai satu proses.1.dan SMK Kuala Lanar .kaedah kepustakaan. Dalam kajian ini .

Untuk menjelaskan konsep analisis kesilapan ini. Pengkaji akan mendapatkan senarai nama pelajar untuk mengenal pasti jumlah pelajar bahasa ibunda yang sebenar.pengkaji memberikan soalan latihan berkaitan dengan penggunaan kata kerja/frasa kerja untuk mengenal pasti kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan oleh pelajar dan mengukur sejauh mana tahap penguasaan penggunaan kata/frasa kerja mereka.Responden diminta untuk mengenal pasti kesalahan kata/.Item yang terdapat dalam soal selidik terbahagi kepada tiga bahagian.soalan berkaitan dengan penggunaan kata kerja juga diedarkan kepada pelajar untuk dijawab.2 Alat Kajian Borang soal selidik merupakan instrumen kajian utama yang digunakan dalam kajian ini.1. iaitu : Bahagian 1 : Latar Belakang Pelajar Bahagian II : Permasalahan dan Aspirasi Pelajar Bahagian III : Pencapaian Akademik Pelajar Melalui soal-selidik ini.3.selidik. Pengkaji juga menentukan masa yang sesuai untuk membuat ujian supaya kajian ini tidak menganggu kelicinan pengajaran dan pembelajaran.frasa kerja dan membetulkan kesalahan berkenaan.frasa kerja. Pemboleh ubah bebas ialah pelajar prauniversiti. Namun hanya 90 orang pelajar yang dijadikan sampel kajian dan dipilih secara rawak.6 Pemboleh ubah Kajian Pemboleh ubah bersandar ialah penguasaan kata.iaitu bagi mewakili jumlah keseluruhan populasi. Setelah prasoalan diuji dan dimurnikan semula. soalan sebenar akan diedarkan kepada responden.Item ini kemudiannya dikutip semula dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori analisis kesilapan .pengkaji akan dapat mengetahui punca yang menyebabkan berlakunya kesilapan dala penguasaan bahasa pelajar bahasa ibunda dalam bahasa Melayu.Seterusnya 14 . Soalan berbentuk kertas edaran diberikan dan pelajar dikehendaki menjawab soalan yang diberikan. Selain soal. 3.

pengkaji akan melakukan langkah-langkah seperti berikut: i.Brown(1980).graf.Ray (1963). 3. 3. ii.dan carta pai yang sesuai.3 Tatacara Kajian Dalam kajian ini. Usaha Memilih sampel kajian Membuat ujian untuk mendapat kekerapan kesilapan bahasa Menilai tahap keseriusan kesilapan Mengklasifikasikan kesilapan itu berdasarkan penyebabnya Membuat rumusan dan cadangan mengkasifikasikan kesilapan berdasarkan penyebabnya.Corder (1973).jawapan diperiksa dan dibuat satu analisis kesilapan berdasarkan ciri kesilapan yang dilakukan oleh pelajar tersebut. iii. iv. 15 . v.dan Sharma (1981) seperti Rajah 1.pengkaji dalam menggunakan satu model kerangka teori yang telah disesuaikan dengan teori Frence (1955).4 Penganalisisan Data Data yang diperoleh dianalisis secara manual dengan menggunakan program Excel untuk menukarkannya ke dalam bentuk jadual.

2007.Abdul Hamid Mahmood. Penguasaan Bahasa Melayu Baku dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 2 (KBSM).Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim.Universiti Putra Malaysia. Analisis Kesalahan Penggunaan Ayat Pasif di Kalangan Pelajar Tingkatan 3. Fakulti Pengajian Pendidikan. Abdullah Yusof dan Omar Hisham Mohd. Satu Kajian Kes di Maktab Sultan Ismail.Onn. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Analisis Kesalahan Penggunaan Frasa Kerja Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 KBSM:Satu Kajian Kes. Mohd Daud Yusof. Universiti Kebangsaan Malaysia. Baharin. Prinsip pengajaran penulisan. Supian Mohammad Noor.Kelantan.2004.Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. Tesis Sarjana Pendidikan.Kota Bahru . Noor Fadilah Dawi. Universiti Putra Malaysia. Universiti Putra Malaysia. 16 . Tesis Master Sains.Penguasaan Kata Kerja dalam Kalangan Pelajar Bacelor Sastera Universiti Putra Malaysia. Master Sastera.Farid M.2010.1990. Noor Hayati bt Abdul Hamid . 2000.BIBLIOGRAFI Abu Bakar Yusuf. Musa. Latihan Ilmiah .Hashim Hj.

PENGUASAAN KATA/FRASA KERJA DALAM KALANGAN PELAJAR PRAUNIVERSITI OLEH: INTAN SALWATI BT OMAR MOKHTAR GS 30148 MASTER SASTERA (BAHASA MELAYU) FAKULTI BAHASA MODEN DANKOMUNIKASI 17 .

kajian ini bertujuan untuk membandingkan tahap 18 .Penguasaan Kata/Frasa Kerja dalam Kalangan Pelajar Prauniversiti Intan Salwati bt Omar Mokhtar Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan tahap penguasaan pelajar prauniversiti dalam aspek kata/frasa kerja. Secara khusus.

Kata Kunci: tahap penguasaan. Instrumen soal selidik digunakan dalam proses pengumpulan data. dan menghuraikan punca berlakunya kesilapan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar bahasa ibunda. aspek kata/frasa kerja. Responden diminta untuk menjawab borang soal-selidik serta soalan yang berkaitan dengan penggunaan kata kerja yang diberikan. untuk mengenal pasti jenis kesilapan penggunaan kata/frasa kerja yang kerap dilakukan pelajar.kesilapan penggunaan.Kajian ini hanya dijalankan di daerah Lipis. Sampel kajian terdiri daripada 90 orang pelajar bahasa ibunda yang terdiri daripada 45 orang pelajar lelaki dan 45 orang pelajar wanita. Responden kajian terdiri daripada pelajar prauniversiti dari tiga buah sekolah.punca berlakunya. Kajian hanya dibataskan kepada calon yang mengambil subjek bahasa Melayu.pelajar prauniversiti 19 .penguasaan kata/frasa kerja pelajar wanita dengan pelajar lelaki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful