LEMBAR KERJA SISWA

95.2

PANGKAT DAN AKAR
Kelas

: ………

Nama : …………..…………………………….
Nomor : …….
4. Bilangan Pecahan Berpangkat Bilangan Bulat
Tentukan nilai dari :

a.

3
4

b.

3
4

3

=

-3

=

Latihan : Hitunglah

a. (1/4)3 =

d. (7/10)-2 =

b. (0,6)3 =

e. (1/10)-4 =

c. (1/2)-2 + (2/3)-1 + 2-1 =

f. (3/2)-2 + (2/3)2 + (1/3)-3 =

pangkat

5. Bilangan Bulat Berpangkat pecahan

a.

n

a

=

m

n

m

a

=

akar

Tentukan nilai dari :
1
64 2

m
an

=

1
b. -27 3 =

LATIHAN
1. Tentukan nilai dari

a. 3-2

b. 4-3

c. 5-4

d. 40

2. Nyatakan bilangan berikut sebagai perpangkatan dari 5

a.

1

b.

625

1

c.

3125

1
125

3. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai bilangan bulat berpangkat negatif
1

1

a. ( )7

1

b. ( )3

2

c. ( )

5

8

4. Hitunglah !
1

1

1

a. 8 x ( )4

b. 16 x ( )-4

c. -83 x ( )4

d. (-4) x (-6)2

e. (-4) x (-2)-2

f. -16 x ( )-4

2

2

1

2

2

5

g. ( )-2 + ( )-1 + 2-1

2

1
2

3

2

1

2

3

3

h. ( )-2 + ( )2 + ( )-1

5. Tuliskan setiap bilangan berikut dalam bentuk pangkat bilangan positif.

a.

1
512

b.

1
10.000

c.

1
2.401