LEMBAR KERJA SISWA

PANGKAT DAN AKAR

95.3

Kelas : ………
Nama : …………..…………………………….
Nomor : …….
6. Operasi Perpangkatan

Untuk sembarang bilangan real a dan b serta bilangan bulat m dan maka berlaku :

o
1) a

=1

dengan a = 0

1
dengan a = 0
= an
3) am x an = am+n
4) (am n = amxn
2) a-n

5)
6)

am
an
am
an

= am-n dengan m>n dan a = 0
1
= an-m dengan m<n dan a = 0

7) (a x b)m = am x bm
a m
am
=
8)
b
bm

(

Contoh :
1. x5 . x2 =
2. .x6 : x3 =
3. .(p2 q-3)-4 =
4. .(a x b)5 =
Latihan :
1. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut

a. 22 . 24

c. 22 : 24

e. (33)4

b. 5-2 . 54

d. 46 : 4-3

f. (5-2)4

2. Sederhanakan dan tuliskan jawabannya dalam bentuk pangkat positip

a. 91/3 . 95/3

b. 83/4 . 81/4

c. 163/4 : 161/4

3. Tentukan nilai dari :
22 . 23 . 24 . 25
a. ------------------------26 . 27

63 . 84 . 92
b. ------------------35 . 44 . 22