BAHASA MELAYU MODEN

Disediakan oleh:

1.
2. 3. 4.

Shamsul haikal Kavita Fahtin

Tokoh-tokoh penting Bahasa Melayu Moden Pramerdeka

Institusi Bahasa Melayu moden

SUBTOPIK

Peranan dewan bahasa dan pustaka

Fungsi Bahasa Melayu

KONSEP BAHASA MELAYU MODEN
1.

2.

3.

Bahasa Melayu moden berkembang pesat setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Di bawah Perkara 152 Perlembagaan Malaysia,Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu digunakan sebagai: - Bahasa rasmi - bahasa pentadbiran - bahasa perhubungan umum - bahasa penghantar - bahasa ilmiah di sekolah dan institusi pengajian tinggi

Bahasa Melayu moden dan bahasa Melayu klasik mempunyai perbezaan:

BAHASA MELAYU KLASIK
Tiada perancangan bahasa Banyak dipengaruhi bahasa Arab Menggunakan laras bahasa sastera lama

BAHASA MELAYU MODEN
Melalui proses perancangan bahasa yang pesat Banyak menerima pengaruh bahasa Inggeris Menggunakan laras bahasa yang lebih pelbagai

Banyak menggunakan ayat pasif dan ayat songsang
Banyak memanfaatkan bahasa istana/bahasa dalam

Banyak menggunakan ayat aktif
Banyak memanfaatkan kosa kata bahasa moden

TOKOH-TOKOH PENTING BAHASA MELAYU MODEN PRAMERDEKA .

Said bin Haji Sulaiman(1876-1955) Zainal Abidin Ahmad(1895-1973) o .o Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi(1796-1854) Raja Ali Haji(1809-1870) o o Mohd.

SUMBANGAN ZA’BA TERHADAP PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU PADA ZAMAN PRAMERDEKA .

Ilmu Mengarang Melayu .ZAINAL ABIDIN AHMAD (1895-1973) Dikenali sebagai Za‟ba Turut menggunakan nama samaran lain seperti Anak Melayu Jati.Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi .Patriot dan Zai Penjelmaan Dilahirkan di Batu Kikir .Petua-petua Ejaan Rumi Melayu di Malaya .II dan III) tatabahasa beliau: .Kitab Rahsia Ejaan Jawi .Kitab Ilmu Bahasa Melayu .Jempol Merupakan Buku tokobahasa yang memberikan sumbangan dalam bidang tatabahasa(Pelita Bahasa Penggal I.

penubuhan Jabatan Pengajian Melayu.Universiti Malaya di Singapura .beliau telah dianugerahi gelran pendeta oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga(1956) .Pengarang dan Penterjemah Kanan Pejabat Karang Mengarang di Maktab Perguruan Sultan Idris .menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara Disebabakan beliau banyak menyumbang dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu. Antara jawatan yang disandang: .Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Za‟ba juga telah memperjuangkan: .Ketua Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya .    Za‟ba juga memberikan sumbangan mengangkat martabat bahasa melayu melalui jawatan yang dipegang.

INSTITUSI BAHASA MELAYU MODEN ZAMAN PRAMERDEKA(PEJABA T KARANG MENGARANG) .

o Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa(PBmPB atau Pakatan) Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia Pejabat Karang Mengarang Angkatan Sasterawan 50(ASAS 50) o o o .

 .PEJABAT KARANG-MENGARANG Diasaskan O. Tanjung Malim.  Dibiayai kerajaan NNS dan NNMB melalui peruntukan Maktab Perguruan Sultan Idris.T. Dussek dan Zainal Abidin bin Ahmad (Za‟ba) di Maktab Perguruan Sultan Idris.  Tidak berkembang seperti yang dicita-citakan Za‟ba kerana sikap tidak serius kerajaan Inggeris.(1924).

 .TUJUAN UTAMA PENUBUHAN Mengeluarkan buku-buku sekolah Melayu melalui Malay School Series sebanyak mungkin.  Mengeluarkan bahan-bahan untuk bacaan masyarakat Melayu amnya melalui Malay Home Library Series.

 Membuka mata orang Melayu kepada hasil kesusasteraan dunia yang berbeza daripada hikayat-hikayat lama yang diwarisi daripada datuk moyang mereka.SUMBANGAN Berjaya memperkenalkan karya popular dari Barat kepada masyarakat Melayu.  .

IMPLIKASI SUMBANGAN Pembinaan asas pengetahuan bahasa Melayu dan ilmum karang-mengarang dalam kalangan orang Melayu di peringkat sekolah rendah.  Buku-buku hasil keluaran digunakan di seluruh tanah air.  .

seperti ilmu pengakap .(1924-1957) Sebanyak 85 buah buku terbahagi kepada empat bahagian : Buku bacaan sekolah Buku teks mata pelajaran sekolah Buku pekerjaan tangan Buku panduan.

 .  Terdiri daripada cerita-cerita mudah untuk masyarakat kampung.(1929-1957) Sebanyak 64 buah buku karya terjemahan untuk umum dan untuk kanak-kanak diterbitkan.

 Melawat ke Balai Pustaka di Indonesia (1931) lalu mencadangkan pembesaran Pejabat KarangMengarang tetapi tidak diterima.Menubuhkan Pejabat Karang-Mengarang.  .

Peranan dewan bahasa dan pustaka dalam perkembangan bahasa melayu .

Ditubuhkan sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran pada 22 Jun 1956  Mula-mula dikenali sebagai Balai Pustaka tetapi atas cadangan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu Ketiga.Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka diluluskan dan statusnya menjadi Badan Berkanun  .namanya diubah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka  Tahun 1959.

Memajukan bakat kesusasteraan terutama dalam bahasa kebangsaan.ORDINAN DBP   Perancangan bahasa oleh DBP    Memajukan dan memperkaya bahasa kebangsaan. Menyamakan ejaan dan bunyi sebutan dan menggubal istilahistilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan Penyelidikan bahasa Peristilahan Perkamusaan    Pelaksanaan bahasa . Mencetak atau menerbitkan atau membantu usaha pencetakan dan penerbitan buku-buku. risalah-risalah dan bentuk-bentuk persuratan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa-bahasa lain.

Usaha ini termasuklah:  Membuat keputusan dasar tentang bahasa  Menyeragamkan variasi bahasa dan memupuk usaha pengembangan bahasa  Meninjau semula hasil dan kesan aktiviti perancangan bahasa  Mengumpulkan data dan menyusun strategi untuk memajukan bahasa .PERANCANGAN BAHASA MELAYU Perancangan bahasa merujuk kepada usaha untuk memupuk.membaiki dan mengembangkan sesuatu bahasa ke arah bahasa moden.

AKTIVITI-AKTIVITI PERANCANGAN BAHASA MELAYU a) Perancangan taraf bahasa Perancangan korpus bahasa b) c) Perancangan strategi .

PERANCANGAN TARAF BAHASA 1. 2. Perancangan taraf bahasa merujuk kepada usaha meluaskan dan meningkatkan taraf penggunaan tau peranan bahasa dalam masyarakat Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah menetapkan: Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan undang-undang oleh Parlimen .

Syarat-syarat penetapan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan: a) tiada sesiapa pun boleh dilarang atau ditahan ditahan daripada menggunakan .dan bagi segala maksud rasmi yang lain c) selama tempoh 10 yahun selepas Hari Merdeka naskhah yang sahih: bagi segala Rang Undang-undang yang hendak dikemukakan atau pindaanpindaan mengenainya yang hendak dicadangkan dalam mana-mana majlis parlimen bagi segala Akta Parlimen dan segala perundanga kecil yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan.3.bahasa Inggeris boleh digunakan dalam kedua-dua Majlis Parlimen.mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain b) selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas. hendaklah dalam bahasa Inggeris .dalam Dewan Negeri tiap-tiap negeri.

segala perbicaraan dalam mahkamah Persekutuan.pertimbangan sewajarnya untuk mewujudkan satu bahasa negara(Bahasa Melayu) .d) Selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas itu diperuntukkan oleh parlimen.Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris Antara perkara penting yg termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia: . .pertimbangan sewajarnya utk memelihara bahasa ibunda kaum yang lain supaya tidak ditindas(bahasa ibunda kaum masing-masing boleh digunakan dalam hal tidak formal 4.

5. 7.bahasa yang menjadi alat komunikasi antara kaum .bahasa kaum peribumi yang telah meluas penggunaannya Tujuan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa kebangsaan: .bahasa kaum majoriti negara ini . .mencapai integrasi nasional .mewujudkan identiti nasional melalui bahasa Melayu Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 menguatkuasakan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi(kerajaan negeri atau kerajaan persekutuan dan pihak berkuasa awam mesti menggunakan bahasa melayu dalam semua urusan) 6. Bahasa melayu dipilih menjadi bahasa kebangsaan kerana: .

urusan Jabatan Hasil Dalam Negeri dalam perkara .bahasa melayu dijadikan sebagai satu bahan mustahak untuk mendapat sijil rendah dan sijil kebangsaan 9 .preskripsi.laporan.perkara tertentu Laporan Razak mengesyorkan: .bahasa melayu mesti dipelajari disemua sekolah .dan arahan pembedahan . Akta ini memberikan beberapa kekecualian kpd maksud „rasmi‟ dgn memberikan kuasa kepada yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan penggunaan dalam perkaraperkara berikut: .undang-undang .latihan yang disampaikan oleh pakar asing .hubungan dengan negara asing .8.

10. . Dasar bahasa Melayu di universiti tempatan mewajibkan pelajar mendapat kepujian dalam mata pelajaran bahasa melayu diperingkat SPM Akta Pendidikan 1996 mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama untuk semua institusi pendidikan dalam sistem pendididkan kebangsaan kecuali sekolah jenis kebangsaan 12. laporan Rahman Talib mengesyorkan supaya kelulusan dalam bahasa Melayu sebagai syarat wajib untuk memasuki mana-mana skiim latihan perguruan 11.

pengekodan/kodifikasi .ejaan.PERANCANGAN KORPUS BAHASA  Aktiviti perancangan korpus bahasa melibatjan usaha menetapkan kosa kata.istilah.dan sebutan yang menjadi bahan sesuatu bahasa  Perancangan krpus bahasa terdiri drp: .tatabahasa.pemupukan PENGEKODAN/KODIFIKASI  Pengekodan bermaksudpenyeragaman bahan bahasa supaya menghasilkan satu variasi bahasa baku atau bahasa standard yang sempurna dan seragam .

Pengekodan bahasa melayu meliputi Pengekodan perkamusan Pengekodan tatabahasa Pengekodan ejaan Pengekodan peristilahan Pengekodan sebutan .

PENGEKODAN PERKAMUSAN Penghasilan daftar-daftar kata untk keperluan perdaganagn Sejarah pengekodan perkamusan bahsa melayu Penyusunan kamus yang sebenarnya: Penyusunan kamus untuk penyebaran agama kristian .

pengekodan perkamusan merupakan usaha yang penting dalam proses pembinaan.Selepas kemerdekaan.pengembangan dan pembakuan bahasa  Tugas penyusunanan kamus dijalankan oleh DBP  .

g dan ny merupakan hurufhuruf yang ditambah oleh melayu pada 28 huruf arab  Tahun 1901 jawatankuasa ejaan berusaha membentuk satu sistem ejaan rumi kerana ejaan Jawi tidak menggambarkan sistem bunyi bahasa melayu yang sebenar .lampung dan rencong  Sarjana inggeris mula-mula membincangkan ejaan bahasa melayu mula dibincangka oleh William Marsden yang mendapati bunyi ng.PENGEKODAN EJAAN  Sebelum tulisan jawi dan rumi wujud .p.bahasa melayu mempunyai tradisi tulisan iaitu kawi.batak.

PENGEKODAN PERISTILAHAN  Pengekodan istilah dalam pelbagai bidang ilmu amat penting untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.zaman sebelum 1975 terbahagi kepada zaman 1957-1960 dan zaman 1960-1975 .  Pembentukan istilah yang seragam bermula apabila Majlis Bahasa Indonesia –Malaysia (MBIM) membuat satu ketetapan untuk menyediakan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu  Sejarah pengekodan peristilahan dibahagikan kepada zaman sebelum 1975 dan zaman selepas 1975.

Zaman 1957 Tiada sebarang pedoman pembentukan istilah pada tempoh ini Cara pembentukan istilah adalah dengan mempertahankan sifat bahasa melayu dan menolak unsur asing .

cara.pedoman membentuk istilah-istilah baharu DBP .dan pedoman membentuk istilah baharu bahasa melayu DBP .dasar.pedoman pembentukan Istilah Universiti Malaya ( 1971) yang disusun oleh Asmah Hj.Zaman 1960-1975 a) b) Terdapat 3 pedoman pembentukan istilah: .Omar Zaman ini memperlihatkan peranan ahli-ahli bahasa dalam pembentukan istilah dan pembentukan jawatanjawatan kuasa istilah adalah sesuai dengan pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa Penghantar .

bahasa melayu telah digunakan sebagai bahasa penghantar di maktab-maktab dan universiti .Zaman selepas 1975 a) b) Pedoman umum pembentukan istilah Bahasa Melayu yang ditetapkan oleh Majlis Bahasa Indonesia – Malaysia mula dilaksanakan Pembentukan istilah berjalan dengan pantas dan bersifat akademik kerana: .wujudnya kerjasama yang erat antara Malaysia dan Indonesia dalam aspek kebahasaan .jawatankuasa tetap bahasa malaysia dibentuk sebagai badan penasihat teryinggi untuk membantu usaha pembinaan bahasa melayu .

 .perubatan.PEMUPUKAN Pemupukan merujuk kepada usaha yang dilakukan untuk mengembangkan bahasa supaya tercapai keadaan saling menterjemah dengan bahasa yang lain  Aktiviti pemupukaan bahasa melibatkan penciptaan istilah seperti sains.ekonomidan sebagainya.undangundang.

 .nilai ekonomi .nilai sosial  Menubuhkan jentera-jentera-seperti DBP.Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu  Mendorong rakyat menggunakan bahasa Melayu melalui kempen “cintai Bahasa Kita” pengajaran dan pemelajaran bahasa Melayu di radio dan televisyen.nilai sentimen .PERANCANGAN STRATEGI Terdapat 3 bentuk strategi dilaksanankan untuk mencapai matlamat menjadikan bahasa melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi  Bahasa melayu mempunyai nilai iaitu: .nilai pentadbiran .Anugerah Sastera Negara dan sebagainya.

Fungsi Bahasa Melayu .

BAHASA KOMUNIKASI • Bahasa perantaraan untuk proses komunikasi • Menyampaikan perasaan dan fikiran • Pemerintahan dan pentadbiran kerajaan BAHASA PERPADUAN • Menyatupadukan pelbagai kaum • Memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang bersifat heterogen • Memperoleh dan menyampaikan ilmu dalam pelbagai bidang BAHASA ILMU .

SEKIAN TERIMA KASIH .