KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

62604 Putrajaya. . Aras 4-8. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. mekanik.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Blok E9. fotokopi. Parcel E. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.

EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL.

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya.

rohani. masyarakat dan negara. vi . berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga. sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

vii . Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini.PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. sosial dan rohani. Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Justeru. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal. emosi. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). mental. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. kepakaran.

.

Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. 1 1 . Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh.1. 2. 4 dan 5.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 2. Contoh: Mata untuk melihat. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”. 6. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). 4. 3. kaki dan genital. tangan.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. badan. : Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. : 1. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. 5.

Lelaki 2 Perempuan .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.

mana telinga Ini telinga..Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut.rambut saya Mana mata........kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 ...mana kaki Ini kaki.mana tangan Ini tangan...mana rambut Ini rambut.......telinga saya Mana mulut..ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya.......mana mata Ini mata...mana mulut Ini mulut.tangan saya Mana kaki...ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya.ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya.ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya...ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya.mulut saya Mana tangan..ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya....mata saya Mana telinga..

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan.

Warnakan.1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 .

Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Warnakan. 7 . Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening.

..... Tubuh badan saya..... kiri.............. Tunjuk ..1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah. 8 .... Saya sangat suka.... kiri.. kepala tangan badan kaki Angkat ... kanan. kanan. Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”.. Geleng-geleng...... Pusing-pusing....... Angkat ......... Tunjuk ...

6. 2. 3. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). 5. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan.1. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. : Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). : 1. 9 9 .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 4. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki.

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah.

Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. tangan. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. : 1. 3. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh.2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 1.2 Menjaga kebersihan diri – kepala. 13 13 . Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. badan. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. 2. : Edarkan Lembaran Kerja 1. 5.2.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 15 .

potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.

Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1). Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). 3. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.2. : 1. Murid mencuci tangan dengan betul. 4. 2. : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul. 1.2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 1717 . Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

1 Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. . Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3. 2.

19 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki.

3. : 1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1). 2. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 4. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. 20 20 . Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan.

Lampiran 1 1 21 .

1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja.Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 .

susu air berkarbonat gula .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak.gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul. 24 .

1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat. 1 25 .

Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” .gunakan ceper dan dadu .lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper. Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .

3.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 27 27 . Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. : Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. 2.2. Edarkan Lembaran Kerja 1. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering. Gunakan bahan pencuci yang sesuai. Bilas semula dengan air sehingga bersih.1 Lampiran 1 1. 4. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 3. 2. 28 .

Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital.

Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 2. : 1.3. 30 30 . Bincangkan. 3.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1). : Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

2.1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 . 3.

32 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian.

tuala. berus gigi. : 1.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat.3. 6. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. berus gigi. pengetip kuku. peralatan makan dan minum. 3. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. : Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. pakaian dalam. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. 5. 2. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. 4. 33 33 . Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. sapu tangan. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

kasut 6. sikat pakaian dalam 3. ubat gigi 8. stokin 7. 4. sabun 35 botol air . 1. tuala mandi 5. 2.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi.

1. 4. 3. sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 2.

2. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. 37 37 . Contoh makanan: roti .4.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. makanan rapu. : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian.Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. 3. telur . 4. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. pisang .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 38 .

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42 .

43 .1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

_____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ Makan tengah hari 4. 1._____________________________ 44 .1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah._____________________________ 5._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1._____________________________ Makan malam 4.

serta tumbesaran yang sihat. dibalut. Edarkan Lembaran Kerja 3.5.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Edarkan Lembaran Kerja 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. 3. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak. letih. muntah. 5. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut. dan dibasuh. 7. 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. : 1. 4. bebas daripada penyakit. tulang dan gigi yang sihat.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). bertutup. : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 2. dan susut berat badan. demam. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas. 6. cirit-birit. 2.5. 45 45 .

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih. 47 .

Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi.

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih. Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .

5.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. 50 50 . almari makanan. 2. peti sejuk. Edarkan Lembaran Kerja 2. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Contoh. dan bekas makanan.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. 3.

mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai.

52 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul.

berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 . 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah.

2. dan pitam. Contoh.5. sembelit. 4. 54 54 . : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. bersih dan selamat. Edarkan Lembaran Kerja 2.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup. 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.5. letih. bersih dan selamat. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. 3.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup. Contoh.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1. sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. 5. dahaga.

Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari.

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. 56 . bersih dan selamat.

3.6. 5. 57 57 . 7.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1.6. 4. 1. : 1.6. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan. 1. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. Tunjukkan beberapa jenis ubat.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. 6.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59 .

Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna.

Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. : 1. rasa. bau. 3. rupa dan tamat tempoh.6. bau. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. 61 61 .3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. 5. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna. ubat yang berubah warna. rupa dan tamat tempoh. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. rasa. 2. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. bau.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat.dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 2. takut. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1.1 Memahami perasaan.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira. 65 65 . sedih.1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2. marah dan malu. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .

. k m s m d h b r l t 67 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar.

Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 68 54 . Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1. 4. 2. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. 3 : : : 2.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan.Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas.1 Memahami perasaan. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan. 70 .

KEHENDAK 71 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui cara mengikut situasi. 2. : 2. 3. Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. : Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira. 73 54 . marah dan malu yang mereka alami.2. takut. sedih.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1.

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.

3.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. : : 2. 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2 Mengetahui cara mengikut situasi.2. Edarkan Lembaran Kerja 1. : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. 59 76 .Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental.

77 . Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. Ayah. 1. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. saya nak buku.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A. Ayah. 3. B. tolong belikan saya buku. Ayah. 2. Ayah mesti belikan buku untuk saya. 4.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. penerimaan. 78 .2. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1). Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.3 Menyedari bahawa kasih sayang. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan.

Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Rosli mempunyai ramai kawan. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Contoh soalan perbincangan: 1. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. India dan kaum lain. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 .Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Cina. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai. Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .

84 . Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah.

Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. 85 .

2 86 . Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah.

Edarkan Lembaran Kerja 2. 87 87 . 2. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar.3. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.3. 5. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 6.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga. 4. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1).3. 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. 7. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. : 2. 3.

2 Lampiran 1 88 .

89 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91 .

3. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 2. umur. tarikh lahir dan hobi. 92 92 .3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama.

berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda.

rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda.

Edarkan Lembaran Kerja 1. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 95 95 . Terangkan kepentingan menghormati diri. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 5.5 Menghormati diri.4 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1).3. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa.3. 4. Mengambil maklum ibu bapa. 3. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. : : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa.

Lampiran 1 2 96 .

ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. 97 . Warnakan.Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri.

. Nama Guru Kelas : ………………………….......... Nama Bapa : ………………………………… No.Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………......................... Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai... Nama Ibu :…………………………………… No.............. Kelas :…………………………………………. 98 ........ .......... Telefon : …………………………………...

rakan sebaya dan individu lain.4. 3. 2. rakan sebaya dan orang lain.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. ahli keluarga.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. ahli keluarga. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). 99 99 . : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Menyanyi bersama-sama. : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1).

Keluarga bahagia …. Oleh itu janganlah leka. Dengan penuh kasih sayang. Jangan menderhaka. Pada orang tua. Keluarga bahagia. Ibu dan bapa.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. Bimbinglah kami. Hormat pada guru. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Taat pada bapa. Korus Masa tidak menunggu kita. (ulang korus) 100 . Serta keluarga.

Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal.

Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal.

2 103 .Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

: : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. ahli keluarga. rakan sebaya dan orang lain. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. rakan sebaya dan individu lain. 2.4. 104 104 . Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. ahli keluarga.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .

4. 2. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1). 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 4. : 2. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 . Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). rakan sebaya dan individu lain.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. 2. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.4.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat. ahli keluarga.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

Mak. Apa nak buat. tadi ada orang peluk saya. ada orang cuba nak cium saya.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. Lapor kepada polis 108 . Pakcik tu gatal. suka raba. Mak. Biar je la..

Edarkan Lampiran 1.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. 3. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”.4. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. 109 109 . 4. rakan sebaya dan individu lain. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. ahli keluarga.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. : Lirik lagu “Rasa Sayang”. : 2. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”.

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4. Jika kita tidak selesa dicium orang. Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain. JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. Jika tubuh kita disentuh orang. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1.

(Korus) Rasa sayang hei. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum. Lepas minum pergi kerja. Tiba-tiba kita dicium. Hei lihat nona jauh. Balik hinggap waktu senja. Rasa sayang. TAK MAHU. Rasa sayang. Orang tak kenal nak peluk kita. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. Baju baru pakai raya. sayang hei. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. Pergi ke kota naik kereta.2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. TIDAK. Badan terasa seperti diraba. Jika kita disentuh orang. sayang hei Encik Abu pergi ke kota. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 . Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang.

4.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. 2.4. rakan sebaya dan individu lain. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. ahli keluarga. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 6. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. : 2. 5. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1).Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 3. 112 112 . Murid membersih dan mengemaskan kelas.

Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap. 113 .

2 Lampiran 2 114 .

3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli.5. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : 2. 115 115 . 4. 2. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.mengelakkan diri daripada dibuli. Terangkan cara untuk menangani buli.berhadapan dengan pembuli  secara pasif . Edarkan Lembaran Kerja 3. 6. Murid melakonkan situasi buli.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. 2. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.5 Mengetahui buli.5. Murid menceritakan cara mengatasi buli. 5.1 Mengenal pasti perbuatan buli. Contoh:  secara agresif .5.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1). 3.

Orang yang suka menyakiti. Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak. Orang yang disakiti. (Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 . menganiayai atau menakuti orang yang lemah. mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. dianiayai dan ditakuti oleh pembuli.Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini. 2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .

Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa. PEMBULI MANGSA 119 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”.

......................... Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a..........Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................................... c.... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .......................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ... Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan... 120 ............................................. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ........ b....... d.

Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman. 5. Terangkan cara kuman merebak.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. 6. 121 121 . 2. 4. : 3. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1.1. 3.2 Menceritakan cara kuman merebak. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu.1. 3.1 Mengetahui kuman.

3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jika kita dijangkiti kuman. 122 . Kuman adalah organisma yang berbahaya. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. kita akan jatuh sakit.

Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. 123 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 3.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak.1. 3. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle. 2.5 Mengamalkan kebersihan diri. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak.1. 125 125 .4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 5. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1 Mengetahui kuman. 3. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. 6. 4. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung". : 3.

3 126 .Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

Cuci sebelum makan. Ayah sayang dan ibu kasih. Elok diamalkan. Adik sihat adik cantik. Kalau buat selalu. La…la…la…la…la…la…. Selalu buat begitu.3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Potong biarlah pendek. Pakai baju yang bersih.. Ayah sayang dan ibu kasih. Untuk sihat masa hadapan. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Cuci cuci tangan. Pakai pakai baju.

129 . 4. 3. Padankan. 1. 2.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. 5.

2. Udara yang __________ penting untuk kesihatan. segar Melintang 1. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . Mendatar 3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. . s 2. c 130 . 4. Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas.b bersih cuci sihat 3 4. s 1.

2 Mengetahui penyakit berjangkit . Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit.1 Mengenali penyakit berjangkit. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1. kaki. 3. Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.jangkitan cacing. 4.penyakit tangan.Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3. kaki dan mulut . 3.demam selesema . : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. 2. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan.2. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1).penyakit kulit . 131 131 .

Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan. kaki. dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi. Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut. tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 .

3. 134 134 .2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.penyakit kulit . Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. - Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit . : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.penyakit tangan.demam selesema . 3. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala.jangkitan cacing. pakaian dan sentuhan Penyakit tangan. dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut.2. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak. 2. kaki dan mulut . 4. kaki.2.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak. 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah. berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 .

136 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Padankan.

penyakit tangan. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1. 3. 4. 2.2. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 137 137 .Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. kaki dan mulut .2 Mengetahui penyakit berjangkit .penyakit kulit . : : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.jangkitan cacing.demam selesema .

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

    Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.

sekolah 4. rumah 140 . taman permainan 3.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan. rumah 2. 1.

(ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. Edarkan Lembaran Kerja 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. taman permainan dan tempat awam. 5.3. alamat sendiri serta nama. 6. sekolah. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. 3. : 3. 4. 141 141 .Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.1 Menyimpan sendiri nama. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri. nombor telefon. 2. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan.

Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 .

Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda. Telefon Ibu: ________________________________________________ No. Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No.

: Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8).3.com. sekolah. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. 2. taman permainan dan tempat awam.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. 3. 121 144 . Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1). : Klip video Langkah Pengajaran 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

taman permainan dan tempat awam. sekolah.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. sekolah.3. : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah. 148148 . 2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). taman permainan dan tempat awam. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1).

2. 3 A B 1. 4.Lampiran 1 Perbincangan. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 . 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

taman permainan dan tempat awam. sekolah. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. Bincangkan hasil kerja kumpulan. Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan.3. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 4. 5. : Edarkan Lembaran Kerja 1.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 151151 . 2. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1).4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh. 6. : 3. ditelan dan dihidu.

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. bahan pencuci. Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1). kaca. pisau.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. taman permainan dan tempat awam. 154 127 . 3. : 1. : Bahan maujud seperti mancis. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. sekolah.3. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1). 2. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1).

3. 155 . Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2.Lampiran 1 Perbincangan. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. 4. 1.

1. 2. 4. bapa emak 156 guru polis .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 3.

polis dan bomba. 157 131 . Guru bunyikan siren ambulan. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1.3. Edarkan Lembaran Kerja 1. taman permainan dan tempat awam.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 3.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. 5. 4.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 6.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. polis dan bomba.3. 2. : 3. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu). Berikan kad situasi kecemasan. sekolah.

Lakonkan tindakan kamu. Lembaran Kerja 1 158 3 . Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful