KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. 62604 Putrajaya. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Kementerian Pelajaran Malaysia.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Aras 4-8. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. fotokopi. mekanik. Parcel E. . Blok E9.

EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL.

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v .

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga. berilmu pengetahuan. sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. vi . rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. emosi. mental. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). kepakaran. masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. sosial dan rohani. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea. Justeru. Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal.PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. vii . Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak.

.

1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. 6. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). 3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 2. 2. badan. : Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. tangan.1. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. 3. 4 dan 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. 1 1 . 5. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh: Mata untuk melihat. : 1. kaki dan genital. 4.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan. Lelaki 2 Perempuan .

..mana rambut Ini rambut......kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 ..ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya.ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya..mana kaki Ini kaki..ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya.....ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya.....mana mulut Ini mulut.mata saya Mana telinga....ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya.tangan saya Mana kaki......mana tangan Ini tangan.mulut saya Mana tangan...rambut saya Mana mata..mana telinga Ini telinga.mana mata Ini mata......ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya.Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut..telinga saya Mana mulut..

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .

Warnakan. Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 .1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda.

Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. 7 .Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Warnakan.

... kiri........ Geleng-geleng.. 8 . Angkat .......1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah..... kiri....... kanan............. Tunjuk .... Pusing-pusing.... kepala tangan badan kaki Angkat .. Saya sangat suka. Tunjuk . kanan..... Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”.. Tubuh badan saya....

Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. 2.1. 9 9 . : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). 6. 3. : Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. 4. 5. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan.

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .

tangan. badan. 2.2. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. 1. : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. : Edarkan Lembaran Kerja 1. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul.2 Menjaga kebersihan diri – kepala.2. : 1. 13 13 . 3. 5.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 15 .

potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.

4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul.2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Murid mencuci tangan dengan betul. : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. : 1. 2. 1717 . Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1). 2.2. 4.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. 3.

Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3. 2. . Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul.1 Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki. 19 .

Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1). Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. 20 20 . : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster . 3. 4.2.

Lampiran 1 1 21 .

Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul. (Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 . 1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja.

gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak. susu air berkarbonat gula .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul. 24 .

1 25 .1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat.

Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.gunakan ceper dan dadu .Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” .

: Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku. 27 27 . : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. Edarkan Lembaran Kerja 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. : 1. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. 2. 3.2.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.

2. Bilas semula dengan air sehingga bersih. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 4. 28 . 3. Gunakan bahan pencuci yang sesuai.1 Lampiran 1 1. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital. Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .

Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1). Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1). : Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa. Bincangkan.3. 2. : 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 30 30 .1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. 3.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.

2. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 .1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. 3.

32 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian.

: 1. 5. berus gigi.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat. 3. sapu tangan. : Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. peralatan makan dan minum. 4. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. pakaian dalam. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut. pengetip kuku. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. 33 33 . 6. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. 2. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. tuala. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. berus gigi.3.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

4. stokin 7. tuala mandi 5. sabun 35 botol air . ubat gigi 8. 1.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. 2. sikat pakaian dalam 3. kasut 6.

4.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 1. 2. sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 . 3.

1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat.Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Contoh makanan: roti . 3. : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. telur . Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. 4. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. pisang . : 1.4. 2. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. 37 37 . makanan rapu.4 Mengetahui jenis makanan harian.

pas b 38 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat.

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42 .

43 .1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

_____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ 5._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ 44 ._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1.1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah._____________________________ 3._____________________________ 2._____________________________ 2. 1._____________________________ 3._____________________________ Makan malam 4.

tulang dan gigi yang sihat. 6. bertutup. Edarkan Lembaran Kerja 2. : 1.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. bebas daripada penyakit. 45 45 . dan susut berat badan.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat.5. 3.5. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). serta tumbesaran yang sihat. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas. muntah.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. cirit-birit. 4. letih. 2. 5. Edarkan Lembaran Kerja 3. 1. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. dibalut. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut. dan dibasuh. Edarkan Lembaran Kerja 1. 7. demam.

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

47 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih.

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi. Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .

Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih.

: 1. almari makanan. Edarkan Lembaran Kerja 1.5. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. dan bekas makanan.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Edarkan Lembaran Kerja 2.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. peti sejuk. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4. 2. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. 3. Contoh. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. 50 50 .

Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai. mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul. 52 .

berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 . 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah.

5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1. Edarkan Lembaran Kerja 2. 4.5.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. Contoh. dahaga. letih.5. 2. sembelit. bersih dan selamat. 3. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup. 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup. 54 54 .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. dan pitam. sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. 5. Contoh. bersih dan selamat.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari. Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t .

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. 56 . bersih dan selamat.

Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.6. 3. 2. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 1. 5. : 1.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 57 57 .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. 6. Tunjukkan beberapa jenis ubat.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat.6. 4. 1. 7. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna. Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .

3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat. rupa dan tamat tempoh.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. 3. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. 4.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. bau. rasa. 5. 2. bau. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan. 61 61 . rasa. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. rupa dan tamat tempoh. bau.6. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna. ubat yang berubah warna. Edarkan Lembaran Kerja 1. : 1. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

takut. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik.1. 65 65 . Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. sedih. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2. 2.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.1 Memahami perasaan. 3. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1. marah dan malu. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .

k m s m d h b r l t 67 . .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar.

Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak. 2. 3 : : : 2. 4.Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental. Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 68 54 . Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2.1 Memahami perasaan.1. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

70 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak. KEHENDAK 71 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). : 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. marah dan malu yang mereka alami. : Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira.2 Mengetahui cara mengikut situasi. 73 54 . Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan.2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. takut. sedih. 3. 2. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.

2 Mengetahui cara mengikut situasi. 3. 59 76 . : : 2.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2.Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental.2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak. 1. Ayah. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. B. tolong belikan saya buku.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A. 4. Ayah mesti belikan buku untuk saya. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. Ayah. 2. 77 . saya nak buku. 3. Ayah.

2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.3 Menyedari bahawa kasih sayang. 3. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1).2. penerimaan. 78 .

Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3.Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. India dan kaum lain. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 . Cina. Contoh soalan perbincangan: 1. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Rosli mempunyai ramai kawan. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai.

84 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

85 . Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah.

2 86 . Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah.

Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. 5. Edarkan Lembaran Kerja 1. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 87 87 . Beri penekanan kepada penerapan nilai murni. 2. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama.3. 2. 4. 3. Edarkan Lembaran Kerja 2. 7. 2.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama.3. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga.3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. 6. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. : 2.

2 Lampiran 1 88 .

89 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul.

bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka.

91 .Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul.

92 92 . tarikh lahir dan hobi. 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. : 2.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. umur. 2. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya.3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda. berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .

rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda.

3. Terangkan kepentingan menghormati diri. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3. : 2. : : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa.4 2.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. Mengambil maklum ibu bapa. 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.5 Menghormati diri. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa. Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. 95 95 . penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. 2. 5. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.

Lampiran 1 2 96 .

97 . Warnakan.Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga.

............ Nama Ibu :…………………………………… No... 98 .. Nama Guru Kelas : …………………………....Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………............... Nama Bapa : ………………………………… No. ........ Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai. Kelas :…………………………………………............................ Telefon : …………………………………..

Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.4. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). ahli keluarga. 3. 2. rakan sebaya dan orang lain. : 2.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga. rakan sebaya dan individu lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. 99 99 .4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. ahli keluarga. Menyanyi bersama-sama.

Serta keluarga. (ulang korus) 100 . “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Keluarga bahagia …. Bimbinglah kami.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. Keluarga bahagia. Dengan penuh kasih sayang. Taat pada bapa. Ibu dan bapa. Korus Masa tidak menunggu kita. Hormat pada guru. Oleh itu janganlah leka. Pada orang tua. Jangan menderhaka.

Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal.

Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal.

Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah. 2 103 .

: : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. rakan sebaya dan orang lain. ahli keluarga. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. ahli keluarga.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2.4. rakan sebaya dan individu lain.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. 104 104 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .

3. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.4.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : 2. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1). Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 .5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat.4. rakan sebaya dan individu lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. ahli keluarga.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat. 2. 4.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

ada orang cuba nak cium saya. Biar je la. tadi ada orang peluk saya.. Lapor kepada polis 108 . Pakcik tu gatal.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. suka raba. Apa nak buat. Mak. Mak.

: Lirik lagu “Rasa Sayang”. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”. 4.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. 109 109 . : 2.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Edarkan Lampiran 1. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”.4. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. 2. 3. rakan sebaya dan individu lain. ahli keluarga.

Jika tubuh kita disentuh orang. JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. Jika kita tidak selesa dicium orang. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3.

Lepas minum pergi kerja. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang.2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. Rasa sayang. Pergi ke kota naik kereta. sayang hei. TAK MAHU. Baju baru pakai raya. Balik hinggap waktu senja. Jika kita disentuh orang. Badan terasa seperti diraba. sayang hei Encik Abu pergi ke kota. Orang tak kenal nak peluk kita. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. Rasa sayang. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 . TIDAK. Tiba-tiba kita dicium. (Korus) Rasa sayang hei. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. Hei lihat nona jauh. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum.

Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). 6. ahli keluarga. 3. 5. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Murid membersih dan mengemaskan kelas. 4. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. : 2. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 112 112 . rakan sebaya dan individu lain.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. 2.4. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas.

113 .Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap.

2 Lampiran 2 114 .

2.1 Mengenal pasti perbuatan buli. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 2. 6.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. : 2. 4. Terangkan cara untuk menangani buli. Contoh:  secara agresif . : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.5. 5. Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1).Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.mengelakkan diri daripada dibuli.berhadapan dengan pembuli  secara pasif .5. Murid menceritakan cara mengatasi buli. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Edarkan Lembaran Kerja 3.5 Mengetahui buli. 3.5. 115 115 .2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. Murid melakonkan situasi buli.

Orang yang disakiti. dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak. menganiayai atau menakuti orang yang lemah. Orang yang suka menyakiti. mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. (Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 .Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”. PEMBULI MANGSA 119 . Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa.

............. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ..................... 120 ....... b.......Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli. Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan................ Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ........................................................................ Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ........... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .. Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a.............. d.. c.........

Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).2 Menceritakan cara kuman merebak. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1. 4. 6. : 3. Terangkan cara kuman merebak. 5. Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1. 121 121 . 3. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2.1 Mengetahui kuman. 3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya.1. 2.

Jika kita dijangkiti kuman. kita akan jatuh sakit. Kuman adalah organisma yang berbahaya. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. 122 .3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.

Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. 123 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak.1 Mengetahui kuman. 4. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 5.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.2.5 Mengamalkan kebersihan diri. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung". Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. 2. 125 125 . : 3. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan.1.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. 6.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman.1. 3. 3.

Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan. 3 126 .

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

Adik sihat adik cantik. Selalu buat begitu. Pakai pakai baju. Pakai baju yang bersih. Untuk sihat masa hadapan. Ayah sayang dan ibu kasih. Elok diamalkan.3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. La…la…la…la…la…la…. Potong biarlah pendek. Cuci sebelum makan. Ayah sayang dan ibu kasih. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Kalau buat selalu. Cuci cuci tangan..

Padankan.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. 3. 1. 129 . 5. 4. 2.

s 1. s 2. segar Melintang 1. 2.b bersih cuci sihat 3 4. 4. Mendatar 3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. . c 130 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . Udara yang __________ penting untuk kesihatan. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas.

1 Mengenali penyakit berjangkit. 3. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan.demam selesema . 131 131 . : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid.jangkitan cacing.penyakit tangan. kaki.2 Mengetahui penyakit berjangkit . Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. 3.penyakit kulit .Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit.2. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1). 4. kaki dan mulut .

kaki.Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan. dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 .

Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi. tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 .

2. : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. pakaian dan sentuhan Penyakit tangan.demam selesema .penyakit kulit .jangkitan cacing. 4.penyakit tangan.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. - Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. 134 134 . Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. kaki dan mulut .2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit.2. 3. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala. dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut. 2.2 Mengetahui penyakit berjangkit . kaki. 3. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak.

3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah. berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak.

Padankan.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. 136 .

Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1.jangkitan cacing.penyakit tangan. 2. kaki dan mulut .Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1.penyakit kulit .2. 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit . Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2). : 3.demam selesema . : : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. 137 137 . 4.

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.     Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .

1.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan. rumah 2. sekolah 4. rumah 140 . taman permainan 3.

alamat sendiri serta nama.1 Menyimpan sendiri nama. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri. 6. Edarkan Lembaran Kerja 1. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. 5.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 4. sekolah. : 3. taman permainan dan tempat awam. nombor telefon. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 2. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri.3. 3. 141 141 .

Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 .

Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 . Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda. Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No.

: Klip video Langkah Pengajaran 1.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. 2. : Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. 121 144 . Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1). Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8). sekolah. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3.com. taman permainan dan tempat awam.3.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah. 2. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 148148 . sekolah.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. taman permainan dan tempat awam. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. taman permainan dan tempat awam. : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1).3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. sekolah.

Lampiran 1 Perbincangan. 4. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 . 2. 3 A B 1. 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

Bincangkan hasil kerja kumpulan. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 6. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. 4.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. : Edarkan Lembaran Kerja 1. taman permainan dan tempat awam.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). ditelan dan dihidu. sekolah. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. 2. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya.3. 3. 151151 . Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. : 3. 5. Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5.

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1).3. kaca. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). : 1. bahan pencuci. pisau. sekolah. taman permainan dan tempat awam.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. : Bahan maujud seperti mancis. 154 127 .

Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2. 155 . 1.Lampiran 1 Perbincangan. Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. 4. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. 3.

4. bapa emak 156 guru polis . 3.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 2. 1.

2. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. : 3. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru.3.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. 6. 157 131 .3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. taman permainan dan tempat awam. Berikan kad situasi kecemasan. Guru bunyikan siren ambulan. 3. polis dan bomba. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1. sekolah. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu).3. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1).6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan. polis dan bomba.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 5. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans.

Lakonkan tindakan kamu.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. Lembaran Kerja 1 158 3 . SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161