KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

62604 Putrajaya. fotokopi. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Aras 4-8. mekanik. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Parcel E. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. . Blok E9. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL. EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. rohani. sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia. vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga. berilmu pengetahuan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

sosial dan rohani. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal. masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. emosi. Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid. Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. kepakaran. Justeru. Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). vii . Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK).PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea. mental.

.

: Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2. 3. 1 1 .1. Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). Edarkan Lembaran Kerja 1. 4. : 1. 2. 4 dan 5.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). 3. Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. Contoh: Mata untuk melihat. badan. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh. 5. tangan. 6. kaki dan genital.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.

Lelaki 2 Perempuan .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.

telinga saya Mana mulut....mulut saya Mana tangan.ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya..mana rambut Ini rambut..mana mulut Ini mulut...tangan saya Mana kaki..Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut.ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya.......ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya.....mana mata Ini mata.mana tangan Ini tangan.....mata saya Mana telinga.ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya.ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya.......rambut saya Mana mata..mana telinga Ini telinga...mana kaki Ini kaki.kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 ..ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya.....

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan.

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 . Warnakan.

Warnakan.Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. 7 . Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening.

Geleng-geleng. Tunjuk . kiri.... kanan....... Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”.............. 8 ..... kepala tangan badan kaki Angkat ... Tubuh badan saya..... Tunjuk ... kiri... Angkat .1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah.. kanan......... Saya sangat suka.. Pusing-pusing.........

3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'. 9 9 . 4. 2.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. : 1. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1). 5. Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. 6. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki.1. : Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah.

1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. 13 13 . : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : Edarkan Lembaran Kerja 1. tangan. 2. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri.2. 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 4.2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 5. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. 3. badan.2 Menjaga kebersihan diri – kepala. : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh.

Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri.

15 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah.

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul. potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .

Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki. 2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 1. 1717 . : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah.2.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. 3. 2.2. Murid mencuci tangan dengan betul. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1). 4.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1).4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul.

2. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. .1 Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul.

19 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki.

: Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 20 20 . Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 4. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster .2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1). 3. 2. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi.2.

Lampiran 1 1 21 .

(Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 .Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul. 1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja.

gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak. susu air berkarbonat gula .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul. 24 .

1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat. 1 25 .

Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .gunakan ceper dan dadu .Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” .lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.

: Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku. 3.2. Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1. 2. : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. 27 27 .

Bilas semula dengan air sehingga bersih. Gunakan bahan pencuci yang sesuai.1 Lampiran 1 1. 2. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 3. Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering. 4. 28 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital. Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .

: 1.3. 2. Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa. Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1).3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. : Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 3. 30 30 .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. Bincangkan. Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1).

1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. 2. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 . 3.

32 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian.

sapu tangan. 33 33 . Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. pakaian dalam. peralatan makan dan minum.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. 5. : Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. berus gigi.3. 6. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. : 1. berus gigi. 4. 3.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat. tuala. pengetip kuku. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut. 2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. 4. tuala mandi 5. stokin 7. 2. sikat pakaian dalam 3. kasut 6. ubat gigi 8. sabun 35 botol air . 1.

3.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi. 4. sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 . 1. 2.

Edarkan Lembaran Kerja 1. telur .Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1.4. : 1. makanan rapu.4 Mengetahui jenis makanan harian. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. 4. Contoh makanan: roti . 3. 2. 37 37 .1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat. pisang . : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 38 .

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42 .

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 43 .

_____________________________ 5._____________________________ 2._____________________________ 3.1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah._____________________________ 3._____________________________ 3._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ 2. 1._____________________________ 2._____________________________ 44 ._____________________________ Makan malam 4.

5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Edarkan Lembaran Kerja 2. 1. 5. dan dibasuh.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. dan susut berat badan. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas. bertutup.3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. tulang dan gigi yang sihat. : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. serta tumbesaran yang sihat. 45 45 . cirit-birit. muntah. 2. letih. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak. : 1. dibalut. bebas daripada penyakit. 6. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). Edarkan Lembaran Kerja 3. 4.5. demam.1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat.5. 7.

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

47 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih.

Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi.

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih. Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .

Edarkan Lembaran Kerja 1. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. almari makanan. dan bekas makanan.5. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4. 3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. peti sejuk. Contoh. 2.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Edarkan Lembaran Kerja 2. 50 50 .5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. : 1.

mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul. 52 .

Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah. 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 .

3. dahaga. dan pitam.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1.4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup.5. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. 4.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. bersih dan selamat. letih.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup. Contoh.5. Contoh. 2. Edarkan Lembaran Kerja 2. 1. 5. bersih dan selamat. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. 54 54 . : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. sembelit. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup. sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari. pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t . Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi.

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. 56 . bersih dan selamat.

57 57 . 2.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. 1.6. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. 7.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 6. Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan. : 1. 5. 3.6. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas.1 Mengenali pelbagai jenis ubat. 4.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. Tunjukkan beberapa jenis ubat. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 1. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan.6.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

pil krim cecair 59 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul.

Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna.

Edarkan Lembaran Kerja 1.6. bau. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. : 1. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan. bau. 2. 61 61 .Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1.dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. 4. bau. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna. rupa dan tamat tempoh. ubat yang berubah warna. rupa dan tamat tempoh. rasa. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 5. 3. rasa. Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.1.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. 2. marah dan malu. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. sedih.1 Memahami perasaan. takut. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar. 65 65 . 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka. malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .

. k m s m d h b r l t 67 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar.

Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental.1. 3 : : : 2.1 Memahami perasaan. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas. 4. 2. 68 54 .2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak. Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

70 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak. KEHENDAK 71 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

: Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira. Edarkan Lembaran Kerja 1. 73 54 . marah dan malu yang mereka alami. takut. Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. : 2. 2. sedih. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). 3. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.2.2 Mengetahui cara mengikut situasi.

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.

2. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. 3. 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental. : : 2.2 Mengetahui cara mengikut situasi.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. 59 76 . : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa.

1. 3. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. saya nak buku. Ayah. Ayah.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A. 77 . Ayah. 2. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. B. tolong belikan saya buku. Ayah mesti belikan buku untuk saya. 4. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak.

Edarkan Lembaran Kerja 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. 2. 3. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi. 78 . penerimaan. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1).Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.3 Menyedari bahawa kasih sayang.2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Contoh soalan perbincangan: 1. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 . Cina. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah.Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Rosli mempunyai ramai kawan. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu. India dan kaum lain. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai.

Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 84 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah.

Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. 85 . Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3.Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. 2 86 .

: 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 7. 4. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). 5.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. 87 87 .3.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama. 2. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar. Edarkan Lembaran Kerja 2. Beri penekanan kepada penerapan nilai murni.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. 2.3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 3. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 2.3. umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 6.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga.

2 Lampiran 1 88 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul. 89 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91 .

3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3. : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 3. 92 92 . tarikh lahir dan hobi. umur. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 2. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda. berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda. rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .

3.4 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1).5 Menghormati diri. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. 2. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. Mengambil maklum ibu bapa.3. 3. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa. Edarkan Lembaran Kerja 1. Terangkan kepentingan menghormati diri.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 4. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 95 95 . : 2. 5.

Lampiran 1 2 96 .

ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. 97 .Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri. Warnakan.

......... Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai. 98 ....... ... Kelas :…………………………………………........Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………............. Nama Ibu :…………………………………… No................ Telefon : ………………………………….... Nama Guru Kelas : …………………………......... Nama Bapa : ………………………………… No......

rakan sebaya dan individu lain. : 2.4. ahli keluarga. ahli keluarga. Menyanyi bersama-sama.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 99 99 . : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). 3. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). rakan sebaya dan orang lain.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 2.

Jangan menderhaka. Korus Masa tidak menunggu kita. Dengan penuh kasih sayang. Taat pada bapa. Bimbinglah kami. Oleh itu janganlah leka. Hormat pada guru.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Keluarga bahagia …. Ibu dan bapa. (ulang korus) 100 . Serta keluarga. Pada orang tua. Keluarga bahagia.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .

2 103 .Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

ahli keluarga. 104 104 . Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. rakan sebaya dan orang lain. rakan sebaya dan individu lain. : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.4. 2.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. ahli keluarga.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .

: 2. rakan sebaya dan individu lain. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1).4. ahli keluarga.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.4. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 .5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina).Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 4. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 3. 2. 2.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

Mak. ada orang cuba nak cium saya. Lapor kepada polis 108 . tadi ada orang peluk saya. suka raba.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. Mak. Biar je la. Pakcik tu gatal.. Apa nak buat.

4.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.4. rakan sebaya dan individu lain. ahli keluarga. : Lirik lagu “Rasa Sayang”. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”. 2. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. : 2. 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Edarkan Lampiran 1. 109 109 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1. Jika kita tidak selesa dicium orang. Jika tubuh kita disentuh orang.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain. JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4.

Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang. sayang hei. Rasa sayang. Rasa sayang. Orang tak kenal nak peluk kita. sayang hei Encik Abu pergi ke kota. TIDAK. Badan terasa seperti diraba. Balik hinggap waktu senja. Baju baru pakai raya. Lepas minum pergi kerja. Tiba-tiba kita dicium. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”. (Korus) Rasa sayang hei. Pergi ke kota naik kereta. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 .2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. Jika kita disentuh orang. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum. Hei lihat nona jauh. TAK MAHU.

6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. 3. 6. 4. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis. ahli keluarga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. rakan sebaya dan individu lain. : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. 2.4. 112 112 . Murid membersih dan mengemaskan kelas. 5. : 2.

113 .Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap.

2 Lampiran 2 114 .

5. 2. : 2. Murid menceritakan cara mengatasi buli.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli. 3.5. 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.berhadapan dengan pembuli  secara pasif .1 Mengenal pasti perbuatan buli. 2. Edarkan Lembaran Kerja 3. Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1).2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 6. 115 115 .5. Contoh:  secara agresif . Terangkan cara untuk menangani buli. Murid melakonkan situasi buli.5 Mengetahui buli. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.mengelakkan diri daripada dibuli. 5. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.

Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak. mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. menganiayai atau menakuti orang yang lemah. Orang yang suka menyakiti. (Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 .Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Orang yang disakiti.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini. 2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”. PEMBULI MANGSA 119 . Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa.

..................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .............. 120 .......................................................... b..................Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli.. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ................... c......... Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan.. Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a.... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti . d.......................... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .

Terangkan cara kuman merebak. 3. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. 5. Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1.1. 3. : 3. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman.1. 4. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1 Mengetahui kuman.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya. 121 121 . 6. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu. 2.2 Menceritakan cara kuman merebak.

Kuman adalah organisma yang berbahaya. Jika kita dijangkiti kuman. 122 . Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop.3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. kita akan jatuh sakit.

Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman. Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak. 123 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

6. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung".1 Mengetahui kuman. 2. 3.2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman. 125 125 . 3.1. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 5. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan.5 Mengamalkan kebersihan diri. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. : 3. 3. 4.1. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis.

3 126 .Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

Potong biarlah pendek. Kalau buat selalu. Ayah sayang dan ibu kasih. Pakai baju yang bersih.. La…la…la…la…la…la…. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Pakai pakai baju.3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. Cuci sebelum makan. Selalu buat begitu. Cuci cuci tangan. Adik sihat adik cantik. Elok diamalkan. Ayah sayang dan ibu kasih. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Untuk sihat masa hadapan.

2. 3. 4. 1. Padankan. 129 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman. 5.

Udara yang __________ penting untuk kesihatan.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . c 130 . s 2. segar Melintang 1.b bersih cuci sihat 3 4. 4. Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. Mendatar 3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. . s 1. 2.

2 Mengetahui penyakit berjangkit . Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. kaki dan mulut . kaki.1 Mengenali penyakit berjangkit.penyakit kulit .jangkitan cacing. Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit. 131 131 . 3. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan.demam selesema . 3. 2. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1. 4.penyakit tangan. : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid. Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1).2.Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3.

dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 . kaki.Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan.

tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi. Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut.

3. : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.demam selesema .Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak.penyakit tangan.2. - Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3.3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.jangkitan cacing. dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. kaki. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak. 4. 3.2. : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 134 134 .penyakit kulit . pakaian dan sentuhan Penyakit tangan.2 Mengetahui penyakit berjangkit . kaki dan mulut . 2.

berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak. 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah.

Padankan.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. 136 .

2.2 Mengetahui penyakit berjangkit . Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut. 137 137 . : 3. 4. Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.jangkitan cacing.demam selesema . kaki dan mulut . 3.penyakit kulit . : : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1.penyakit tangan. 2. Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1.

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

    Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.

sekolah 4.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan. rumah 140 . rumah 2. 1. taman permainan 3.

nombor telefon. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. 5. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri.3. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. 3. Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. alamat sendiri serta nama. 6. : 3. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga. 2. 141 141 . taman permainan dan tempat awam. sekolah.1 Menyimpan sendiri nama.

Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik.Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 .

Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda. Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No.

taman permainan dan tempat awam. : Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat.3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8). sekolah. : Klip video Langkah Pengajaran 1. 2.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 3. 121 144 .com.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

148148 . Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1).3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 2.3. taman permainan dan tempat awam. taman permainan dan tempat awam. : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. sekolah. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1). sekolah.3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah.

3 A B 1. 3. 2. 4.Lampiran 1 Perbincangan. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

2. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. 5.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. taman permainan dan tempat awam. : Edarkan Lembaran Kerja 1. : 3. 151151 . 4. Bincangkan hasil kerja kumpulan. 3. sekolah. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna.3. ditelan dan dihidu. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. 6.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1). Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). 3.3.5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. 2. kaca. taman permainan dan tempat awam. Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1). : Bahan maujud seperti mancis. sekolah. pisau.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. bahan pencuci. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3. 154 127 . : 1.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.

Lampiran 1 Perbincangan. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas. 3. 4. 155 . Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. 1. Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2.

2. 1. 3. bapa emak 156 guru polis .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya. 4.

Edarkan Lembaran Kerja 1. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. 2. polis dan bomba. 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 5. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans.3. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru. taman permainan dan tempat awam. sekolah.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan.7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. : 3. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1). Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1. Guru bunyikan siren ambulan. Berikan kad situasi kecemasan.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu).3. polis dan bomba. 157 131 . 4. 6.

SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah. SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. Lembaran Kerja 1 158 3 . Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful