KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

PENDIDIKAN KESIHATAN

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

62604 Putrajaya. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Parcel E. fotokopi. Aras 4-8. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Blok E9. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. mekanik. .

KANDUNGAN Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendahuluan MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 Contoh 16 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL. EMOSI DAN SOSIAL Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 Contoh 12 Contoh 13 Contoh 14 Contoh 15 65 68 73 76 78 81 87 92 95 99 104 106 109 112 115 1 9 13 17 20 27 30 33 37 39 45 50 54 57 61 63 v vi vii iii .

MODUL 3 : KESIHATAN PERSEKITARAN Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Contoh 8 Contoh 9 Contoh 10 Contoh 11 121 125 131 134 137 141 144 148 151 154 157 iv .

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:      KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan dan warganegara berketerampilan. vi . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan terhadap keharmonian kemakmuran keluarga.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. sumbangan Malaysia berakhlak yang mulia. berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. rohani.

Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovatif dalam mengubah suai serta menambah baik aktiviti yang disediakan. mental. sosial dan rohani. Kementerian Pelajaran Malaysia dengan pelbagai pihak. Murid dididik supaya sentiasa bersedia menyesuaikan diri dalam aspek fizikal. Modul Pengajaran Pendidikan Kesihatan Tahun Satu ini dibina untuk membantu guru menterjemah kandungan dokumen standard Pendidikan Kesihatan Tahun Satu serta melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Justeru. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Kesihatan yang terancang dapat meningkatkan potensi individu ke tahap kesihatan optimum. Modul ini adalah usaha Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK). Modul ini mengandungi 42 contoh pengajaran yang diharap dapat dimanfaatkan bersama oleh guru dan murid.PENDAHULUAN Pendidikan Kesihatan ialah disiplin ilmu yang membolehkan murid mendapat pengalaman pembelajaran secara berterusan untuk membuat keputusan. vii . masa serta tenaga dalam penghasilan modul ini. meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat. kepakaran. emosi. Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan idea.

.

1.1 Mengenali bahagian tubuh – kepala. Edarkan Lembaran Kerja 1. : Lirik lagu Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Tunjukkan poster bahagian tubuh dan minta murid menamakan bahagian tubuh dalam gambar (Lampiran 2). 4 dan 5. 4. badan. 1 1 . Edarkan lirik lagu "Tubuh Saya" (Lampiran 1). Soal jawab dengan murid tentang bahagian tubuh. : 1. 3. 2. 2. Nyanyi sambil beraksi bersama dengan murid mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”. Contoh: Mata untuk melihat. kaki dan genital. 5. Contoh : Mana mata kamu? Berapa mata kamu? Bincang dengan murid tentang fungsi bahagian tubuh.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 3. 6.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. tangan.

Lelaki 2 Perempuan .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Gunting dan lekatkan bahagian tubuh badan.

kaki saya (Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Are You Sleeping”) 1 3 .telinga saya Mana mulut.ini telinga Mana telinga kamu Ini telinga saya Telinga saya....ini tangan Mana tangan kamu Ini tangan saya Tangan saya...mana rambut Ini rambut........ini mulut Mana mulut kamu Ini mulut saya Mulut saya..tangan saya Mana kaki.....mata saya Mana telinga...Lampiran 1 Tubuh Saya Mana rambut..mana kaki Ini kaki..ini rambut Mana rambut kamu Ini rambut saya Rambut saya.rambut saya Mana mata..mulut saya Mana tangan.ini mata Mana mata kamu Ini mata saya Mata saya.mana mata Ini mata....mana tangan Ini tangan......mana telinga Ini telinga.......mana mulut Ini mulut.ini kaki Mana kaki kamu Ini kaki saya Kaki saya.

Lampiran 2 1 Zakar Faraj 4 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Labelkan. kaki kepala faraj tangan zakar Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Lelaki 5 Perempuan .

1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Tubuh Saya Namakan bahagian tubuh anda. Warnakan. Hari :_______________ Tarikh :______________ tangan kepala badan kaki 6 .

Warnakan.Lembaran Kerja 4 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kepala Saya Gunting dan lekatkan pada tempat yang betul. Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Mata Telinga Hidung Mulut Lukiskan rambut dan bulu kening. 7 .

....... 8 . Lagu dinyanyikan mengikut melodi lagu “Tepuk Amai-Amai”... Saya sangat suka. kanan....................... Geleng-geleng...... Pusing-pusing. Tunjuk . Tubuh badan saya.... Angkat ...1 Lembaran Kerja 5 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Lengkapkan lirik lagu dengan perkataan di bawah. kepala tangan badan kaki Angkat . kanan.. kiri....... kiri...... Tunjuk ..

Terangkan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Tunjukkan gambar dan meminta murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 3.2 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Contoh : perbezaan gambar murid perempuan dan murid lelaki.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. : 1. 2. : Kad gambar Lirik lagu : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Jalankan permainan mengenal jantina dengan meminta murid menampal kad gambar mengikut jantina pada papan tulis (Lampiran 1).Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Terangkan cara mengatakan TIDAK atau JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. Bincang tentang aspek fizikal lelaki dan perempuan. 4. 9 9 . Murid menyanyikan lagu "Tak Boleh Sentuh" (Lampiran 2) atau lagu lain yang bersesuaian sambil menggayakan aksi 'tak boleh sentuh'.1. 6. 5.

1 Lampiran 1 10 .

Lampiran 2 1 Tak Boleh Sentuh Atas kaki ada betis Betis cantik tak boleh sentuh Atas betis ada paha Paha cantik tak boleh sentuh Atas paha ada ’um um’ ’Um um’ cantik tak boleh sentuh Atas ’um um’ ada punggung Punggung cantik tak boleh sentuh Atas punggung ada perut Perut cantik tak boleh sentuh Atas perut ada dada Dada cantik tak boleh sentuh Atas dada ada bahu Bahu cantik tak boleh sentuh (Lagu dinyanyikan dengan aksi mengikut melodi lagu "Atas Bukit Ada Rumput") 11 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Sentuhan Tidak Selamat Tandakan ( √ ) bagi sentuhan selamat atau ( X ) bagi sentuhan tidak selamat pada petak di bawah. Hari :_______________ Tarikh :______________ 12 .

tangan. Berbincang dengan murid tentang cara menjaga kebersihan diri dengan betul. 2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. : Permainan maze Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Terangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. Edarkan Lembaran Kerja 2 dan 3. badan. 13 13 . : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.1 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri.2 Menjaga kebersihan diri – kepala.2. kaki dan genital dengan cara mandi yang betul. 5.2. Bersoal jawab dengan murid tentang cara membersihkan setiap bahagian tubuh. 4. : Edarkan Lembaran Kerja 1. 1. 3.

Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tamat Mula 14 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cari jalan untuk membersihkan diri.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) atau ( X ) bagi cara menjaga kebersihan diri pada petak di bawah. 15 .

potong kuku basuh tangan cuci muka gosok gigi 16 .Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Padankan cara menjaga kebersihan yang betul.

Tunjukkan cara mencuci tangan dan kaki.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 2. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan kuku dan tangan. 1.3 Menjaga kebersihan tangan dan kaki – cara dan masa mencuci dengan betul. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Bincang mengenai cara membersihkan tangan dan kaki (Lampiran 1). 2.2.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.4 Menjaga kebersihan kuku tangan dan kaki – cara membersih dan memotong kuku dengan betul. : 1. : Kad gambar : Periksa kebersihan kuku murid di bilik darjah. Murid mencuci tangan dengan betul. 1717 . 3. 4.2. Keadaan yang memerlukan kita mencuci tangan dan kaki (Lembaran Kerja 1).

. Bilakah kita perlu mencuci tangan dan kaki? 18 3. Perbincangan cara mencuci kaki dengan betul. 2.1 Lampiran 1 1. Perbincangan cara mencuci tangan dengan betul.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada gambar yang menunjukkan kita perlu mencuci tangan dan kaki. 19 .

2. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. Edarkan permainan bagi aktiviti pengayaan. Murid melakukan aktiviti menggosok gigi dengan teknik yang betul secara individu berpandukan poster . Bincang tentang kepentingan menjaga kebersihan gigi berpandukan gambar gigi yang sihat dengan gigi yang telah rosak (Lampiran 1).Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 3. 2.5 Menjaga kesihatan gigi – menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. 20 20 . : 1. : Berus gigi Ubat gigi Cawan Poster : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Lampiran 1 1 21 .

(Adaptasi sumber daripada Kementerian Kesihatan Malaysia) 22 . 1 1 2 4 3 * Gambar ini merupakan contoh sahaja.Lampiran 2 Teknik menggosok gigi dengan cara yang betul.

susu air berkarbonat gula .gula Gigi yang sihat jambu aiskrim jagung Gigi yang rosak ikan coklat kuih manis 23 lobak 1 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Suaikan makanan dan minuman yang menyebabkan gigi sihat atau gigi rosak.

24 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Tandakan ( √ ) pada gambar penjagaan gigi yang betul.

1 Aktiviti Pengayaan Mari bermain sambil belajar: Gigiku sihat dan kuat. 1 25 .

Catatan: 1 Menggosok gigi dengan menggunakan berus dan ubat gigi Gigi terasa ngilu kerana makan ais krim Menggosok gigi dengan cara yang betul Gigi dijangkiti kuman Makan gula-gula Makan ais krim Menjalani pemeriksaan doktor secara berkala Gigi yang sihat dan ceria 26 .gunakan ceper dan dadu .Cara bermain pemainan “Gigiku Sihat dan Kuat” .lampung dadu untuk mendapatkan bilangan langkah ceper.

Cara : Menggunakan pelbagai jenis bahan pencuci dan air bersih Bincang mengenai cara membersihkan organ genital dengan betul. Edarkan Lembaran Kerja 1. sabun cecair) Tuala Air yang bersih Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2.6 Menjaga kebersihan organ genital – cara dan masa mencuci organ genital dengan betul. : Bahan pencuci yang sesuai (sabun buku. : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. 27 27 . : Soal jawab tentang masa dan cara mencuci organ genital Masa : Semasa mandi dan selepas membuang air besar atau air kecil. 3.Modul Tajuk 1 : Kebersihan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. 2.

Lap dengan menggunakan tuala yang bersih dan kering.1 Lampiran 1 1. 2. 4. Gunakan air yang bersih semasa mencuci organ genital. 3. Gunakan bahan pencuci yang sesuai. 28 . Bilas semula dengan air sehingga bersih.

Bilakah masa yang sesuai saya perlu mencuci organ genital? selepas membuang air semasa mandi 29 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ 1 Isikan jawapan yang betul mengikut masa sesuai untuk mencuci organ genital.

Bandingkan gambar budak berpakaian bersih dan berpakaian kotor (Lampiran 1).3. : 1. Bincangkan. 3. 2.1 Menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri. 30 30 . Kenal pasti alatan yang digunakan untuk membersihkan pakaian (Lembaran Kerja 1). Murid menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan alatan keperluan diri berdasarkan gambar-gambar yang dibawa. : Pelbagai alatan keperluan diri : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.

3. 2.1 Lampiran 1 Gambar A Gambar B Perbincangan: 1. Gambar manakah yang kamu suka? Mengapa? Apakah yang perlu dibuat apabila pakaian kita kotor? Mengapakah kita perlu mencuci dan memakai pakaian yang bersih? 31 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 11 Hari :_______________ Tarikh : ______________ Bulatkan alatan yang digunakan untuk menjaga kebersihan pakaian. 32 .

2. 6.3 Mengetahui penjagaan pakaian dan alatan keperluan diri. Bentuk satu atau dua bulatan berdasarkan kepada bilangan murid. 3. peralatan makan dan minum yang digunting daripada Lampiran 1. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. : 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1. Murid berkumpul mengikut kad gambar yang mereka dapat dalam permainan “Kotak Beracun” sambil menyebut nama alat keperluan diri tersebut. a) (a) Sikat b) (b) Berus gigi c) (c) Tuala d) (d) Pakaian dalam e) (e) Peralatan makan dan minum yang telah digunakan. 4.3. pakaian dalam. tuala. berus gigi. “Kotak beracun” mengandungi pelbagai gambar alat keperluan diri (jumlah kad gambar adalah mengikut bilangan murid) seperti sikat. berus gigi. Terangkan tentang peralatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi dan sebab-sebabnya. sapu tangan. peralatan makan dan minum. Main permainan “kotak beracun” diiringi dengan muzik. Murid bercerita dalam kumpulan kecil (mengikut nama peralatan keperluan diri yang didapati semasa permainan Kotak Beracun”) sama ada peralatan tersebut boleh dikongsi atau tidak boleh dikongsi. : Kad gambar Kad imbasan Radio : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. pengetip kuku. 33 33 . 5.2 Mengelakkan daripada berkongsi alatan keperluan diri – sikat.

Lampiran 1 1 berus gigi pengetip kuku pakaian dalam ubat gigi pinggan tuala mandi cawan sapu tangan sikat 34 .

stokin 7. 4. sabun 35 botol air .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Warnakan merah pada alatan yang tidak boleh dikongsi dan warna biru pada alatan yang boleh dikongsi. sikat pakaian dalam 3. 1. ubat gigi 8. 2. kasut 6. tuala mandi 5.

sapu tangan sabun tuala senduk sikat kasut berus gigi bedak 36 . 3. 1. 4. 2.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 1 Hari :_______________ Tarikh :______________ Namakan alatan keperluan diri yang tidak boleh dikongsi.

pisang . 4.4.4 Mengetahui jenis makanan harian. telur . Tunjukkan contoh pelbagai jenis makanan. : Contoh pelbagai jenis makanan : Bidang Pembelajaran Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. : 1. Edarkan Lembaran Kerja 1. 2. Contoh makanan: roti . Murid menyenaraikan jenis makanan berkhasiat yang lain seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. makanan rapu. 3.1 Memilih jenis makanan harian yang berkhasiat.Modul 1 : Kesihatan Fizikal : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Murid mengenal pasti jenis makanan harian yang berkhasiat. 37 37 .

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada petak untuk makanan harian yang berkhasiat. pas b 38 .

Modul
Tajuk Standard Kandungan

1

: Kesihatan Fizikal
: Pemakanan : 1.4 Mengetahui jenis makanan harian. : 1.4.2 Mengamalkan pengambilan makanan yang sesuai mengikut waktu makan (sarapan pagi, makan tengahari dan makan malam). : Kad gambar

tandard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran

:

1. Bersoal jawab dengan murid tentang waktu makan utama. 2. Murid menyenaraikan makanan untuk setiap waktu makan utama. Kad gambar contoh makanan boleh digunakan. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3.

39 39

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________

1

Gunting dan lekatkan jenis makanan mengikut waktu makan di tempat yang sesuai.

40

1
Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan.

41

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 42 .

1 Lekatkan gambar jenis makanan mengikut waktu makan. 43 .

_____________________________ Makan malam 4._____________________________ 3._____________________________ 3._____________________________ 3. 1._____________________________ 2.1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan makanan yang terdapat dalam petak di bawah._____________________________ Makan tengah hari 1._____________________________ 2._____________________________ 2._____________________________ Makan tengah hari 4._____________________________ Sarapan pagi Sarapan pagi 1._____________________________ 44 ._____________________________ 5.

3 Menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat. dan susut berat badan.5. 2.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. 45 45 .1 Menentukan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih dan selamat. Murid membandingkan 2 keping gambar (Lampiran 1). : 1. cirit-birit. Edarkan Lembaran Kerja 1. bebas daripada penyakit. letih. 1. dibalut. : Kad gambar (Lampiran 1) : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 7.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. serta tumbesaran yang sihat. dan dibasuh. demam. bertutup.5. 5. Murid menjelaskan kepentingan makanan dan minuman yang bersih dan selamat seperti untuk badan yang cergas. tulang dan gigi yang sihat. Edarkan Lembaran Kerja 2. muntah. Edarkan Lembaran Kerja 3. 4. Murid menjelaskan kesan memakan makanan yang tidak bersih seperti sakit perut. 3. (a) makanan yang bersih (b) makanan yang kotor Murid menerangkan ciri-ciri makanan dan minuman yang bersih seperti dimasak. 6.

1 Lampiran 1 Makanan yang bersih Makanan yang kotor p 46 .

47 .1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang bersih dan ( X ) pada makanan dan minuman yang tidak bersih.

Tulang dan gigi yang kuat Bebas daripada penyakit Tumbesaran yang sihat Badan cergas 48 .1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Suaikan gambar dengan pernyataan yang diberi.

Cirit-birit Letih Sakit perut Demam Semakin kurus 49 Muntah .1 Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ Tuliskan kesan makan makanan yang tidak bersih.

: 1. peti sejuk. dan bekas makanan. 3. Murid bercerita cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. 50 50 . : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. Edarkan Lembaran Kerja 2.2 Mengamalkan cara menyimpan makanan dan minuman yang betul. Contoh makanan :  berbalut  bertudung  berbungkus  bertutup 4.5. 2. almari makanan. Contoh.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat. Edarkan Lembaran Kerja 1.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. Murid bercerita tempat menyimpan makanan dan minuman yang betul.

Lampiran 1 1 Gunting dan lekatkan gambar di tempat penyimpanan yang sesuai. mi goreng bijirin ikan biskut susu tepung 51 .

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _______________ Tarikh :______________ 1 Simpan makanan dan minuman di tempat yang betul. 52 .

berbungkus bertutup berbalut bertudung g 53 .Lembaran Kerja 2 Nama Tahun Tarikh Hari : ___________________ : ___________________ :____________________ :____________________ Ingat! Jangan biarkan makanan terdedah. 1 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

4 Menyedari kepentingan pengambilan air yang cukup.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Pemakanan : 1. sembelit. dan pitam. dahaga. Contoh.5. bersih dan selamat. Terangkan kepentingan meminum air yang cukup dalam sehari kepada murid. 2. 5. 3. : Kad gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 1. sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari. 54 54 . 1. Murid bercerita tentang pengambilan makanan dan minuman yang cukup. 4. bersih dan selamat. letih.5 Mengetahui makanan serta minuman yang bersih dan selamat : 1. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan kepada kesihatan jika kurang meminum air. Contoh. Edarkan Lembaran Kerja 1.5 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman yang cukup. Edarkan Lembaran Kerja 2.5.

pi be da le Apakah akan berlaku sekiranya kita tidak meminum air yang secukupnya? t i h h a g a s e m t a m 55 l i t . Hari : _______________ Tarikh :______________ Baik untuk kesihatan ! Lengkapkan petak kosong di bawah berpandukan suku kata yang diberi.1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Kita mesti minum enam hingga lapan gelas air setiap hari.

1 Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari :_______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada makanan dan minuman yang cukup. bersih dan selamat. 56 .

57 57 . Tunjukkan peti pertolongan cemas kepada murid. 4. 1. 7.5 Menyedari kepentingan ubat disimpan di tempat yang selamat. : 1. 2.1 Mengenali pelbagai jenis ubat.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. 5.6.2 Mengenal pasti tujuan ubat digunakan.6. Bincang dengan murid tentang tujuan ubat digunakan. : Peti pertolongan cemas : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.6. Bincang dengan murid tentang kepentingan menyimpan ubat di tempat yang selamat. Bersoal jawab dengan murid tentang kandungan peti pertolongan cemas. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2. 6. Tunjukkan beberapa jenis ubat. 1. Sumbang saran dengan murid tentang ubat yang mereka ketahui. 3.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1.

1 Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________ Tahukah adik jenis –jenis ubat? Kenali Ubat c a r k p l p l k m 58 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ 1 Tarikh :______________ Warnakan garisan di bawah dengan jenis ubat yang betul. pil krim cecair 59 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Padan dan warna. Hari : _____________ 1 L Tarikh :______________ cecair pil kapsul krim 60 .

rasa. 61 61 . Murid meneliti dan membandingkan ubat yang dipamerkan dalam empat stesen secara bergilir-gilir dalam kumpulan.Modul Tajuk 1 : Kesihatan Fizikal : Penyalahgunaan Bahan : 1. rupa dan tamat tempoh. bau. : 1. rupa dan tamat tempoh. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Edarkan Lembaran Kerja 1.dan rupa? Apakah bahaya jika ubat disalahgunakan? Terangkan bahaya penyalahgunaan ubat yang berubah warna. 2.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat. 4. : Contoh ubat-ubatan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Contoh: Berapa lamakah ubat ini boleh digunakan? Adakah ubat ini telah berubah warna. bau.3 Menyedari bahawa ubat boleh membahayakan kesihatan – salah guna pengambilan ubat. 3. 5. rasa.6. bau. ubat yang berubah warna. Stesen 1 : pil Stesen 2 : cecair Stesen 3 : kapsul Stesen 4 : krim Bersoal jawab dengan murid tentang hasil penelitian terhadap ubat yang dipamerkan.

1
Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari : _____________ Tarikh :______________

Padankan perubahan yang berlaku pada ubat yang tidak boleh digunakan lagi.

tarikh luput

berubah warna

rupa

tamat tempoh

bau

masam

rasa

busuk

warna

berubah

62

Modul
Tajuk

1

: Kesihatan Fizikal
: Penyalahgunaan Bahan : 1.6 Mengetahui pelbagai jenis ubat : 1.6.4 Mematuhi preskripsi doktor apabila mengambil ubat. 1.6.6 Memberi sebab ubat seseorang tidak selamat untuk orang lain. : Contoh bekas ubat :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.

Murid bercerita pengalaman sakit dan pengambilan ubat. Murid meneliti preskripsi doktor yang diedarkan bagi tiga jenis ubat:     pil kapsul cecair krim

3. 4.

Bersoal jawab dengan murid tentang maklumat yang terdapat dalam preskripsi. Edarkan Lembaran Kerja 1.

63 63

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari

1
: _____________ Tarikh :______________

Baca preskripsi doktor pada sampul ubat di bawah.

NAMA: Ali bin Kasim Ubat Biji/Kapsul

1 3

biji/kapsul sekali makan kali sehari Sebelum / Selepas makan

Tarikh: 27 / 5 / 2009

Tarikh luput: 27/8/2009

Klinik Kesihatan: Poliklinik 1Malaysia Nama Ubat: Ubat demam

Tandakan ( √ ) pada penyataan yang betul dan

( X ) pada pernyataan yang salah . 1. Ini ubat Ali. 2. Ali perlu mengambil 4 biji ubat sekali makan. 3. Ali memakan ubat selepas makan tengah hari. 4. Ali makan ubat 3 kali sehari. 5. Hasan demam. Dia berkongsi ubat dengan Ali. 6. Ali demam semula pada 25/9/2009. Dia makan ubat ini. 7. Ali tidak makan ubat yang telah berubah warna dan bau.

64

3. Main permainan kotak beracun diiringi dengan muzik. : Kotak beracun Kad gambar memek muka Pemain CD dan CD muzik : 1. Murid yang terpilih mempamerkan memek muka berdasarkan cabutan kad gambar.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. takut.1. sedih. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 2. Semua murid mempamerkan memek muka berdasarkan kad imbasan perkataan perasaan yang ditunjukkan.1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira. Murid lain meneka perasaan berdasarkan memek muka yang ditunjukkan. 65 65 . marah dan malu. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. 2.1 Memahami perasaan.

malu sedih marah takut gembira Saya ________________________ Saya ________________________ Saya _______________________ Saya _______________________ Saya _______________________ 66 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Isi tempat kosong dengan dengan perasaan yang sesuai dengan memek muka.

. k m s m d h b r l t 67 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Lengkapkan silang kata mengikut gambar.

Modul Tajuk 2 : : Kesihatan Mental. Kad gambar Kotak misteri Bersoal jawab dengan murid tentang keperluan dan kehendak.1 Memahami perasaan. 4.1. Murid mengambil kad gambar (Lampiran 1) daripada kotak misteri. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.2 Membezakan antara kehendak dan keperluan. 68 54 . 2. 3 : : : 2. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. Standard Kandungan : Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Bincang dengan murid tentang gambar-gambar yang telah diklasifikasikan. Murid melekatkan gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan di hadapan kelas.

Lampiran 1 Kad Gambar 2 69 .

70 .Lampiran 2 2 Gunting dan tampal gambar mengikut kumpulan kehendak dan keperluan dalam lembaran kerja yang diberikan.

KEHENDAK 71 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan kehendak.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 2 : _________________ Tarikh : _________________ Tampalkan gambar mengikut kumpulan keperluan KEPERLUAN 72 .

2 Mengetahui cara mengikut situasi. Murid lain meneka perasaan berdasarkan lakonan. takut. Edarkan Lembaran Kerja 1. 3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. sedih.1 Menunjuk cara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.2. : Kad gambar : Murid bercerita tentang pengalaman gembira. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. marah dan malu yang mereka alami. Murid melakonkan perasaan berdasarkan kad gambar (Lampiran 1). 2. 73 54 .

Lampiran 1 Kad gambar 2 gembira marah takut sedih malu 74 .

gembira sedih Bergaduh takut malu marah Dikejar anjing Perasaan: Diejek kawan Perasaan: Perasaan: Terjatuh Berkelah Perasaan: Perasaan: 75 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Tuliskan perasaan yang sesuai pada situasi yang ditunjukkan.

Bersoal jawab dengan murid tentang cara yang betul meminta sesuatu keperluan atau kehendak daripada orang lain. 59 76 . : Murid melakonkan cara meminta sesuatu barangan daripada ibu atau bapa. 2. : : 2. mengurus perasaan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 2 : : : Kesihatan Mental. Edarkan Lembaran Kerja 1.2 Mengetahui cara mengikut situasi.2 Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan cara yang betul. Emosi dan Sosial Pengurusan Mental dan Emosi 2. 3.2.

Ayah. Tanda ( √ ) pada cara yang betul untuk meminta barangan keperluan. Ayah. Saya tak nak belajar kalau ayah tak beli buku. Ayah mesti belikan buku untuk saya. saya nak buku.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ A. 4. 1. Tuliskan cara yang betul untuk meminta barangan kehendak. 3. 2. tolong belikan saya buku. 77 . Ayah. B.

Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 2. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.2. 3.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi. 2. penerimaan.3 Menyedari bahawa kasih sayang. Edarkan Lembaran Kerja 1. 78 . rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi. Emosi dan Sosial : Pengurusan Mental dan Emosi : 2. Bersoal jawab dengan murid berdasarkan kisah “ Rosli ” tentang perasaan terhadap sekolah dan kawan-kawan. : Kad Cerita “Rosli” : Bercerita tentang kisah “Rosli ” (Lampiran 1).

Rosli ialah seorang murid yang menggunakan kerusi roda. Mengapakah kawan-kawan suka kepada Rosli? 5. Mengapakah guru sayangkan Rosli? 79 .Lampiran 1 KISAH ROSLI 2 Rosli suka pergi ke sekolah. Contoh soalan perbincangan: 1. Pelbagai bunga yang berwarna-warni ditanam di sekitar sekolah. Persekitaran di sekolah juga selamat dan selesa. India dan kaum lain. Sekolah Rosli sangat cantik dan bersih. Mengapakah Rosli suka pergi ke sekolah? 3. Rosli dan kawan-kawannya juga sangat sayangkan guru mereka. Siapa suka pergi ke sekolah? 2. Cina. Bagaimanakah keadaan sekolah Rosli? 4. Dia seorang yang pandai dan selalu membantu murid lain dalam pelajaran. Kawan-kawannya terdiri daripada kaum Melayu. Guru-guru di sekolah sangat sayang kepada Rosli kerana dia ialah seorang murid yang peramah. Semua orang suka berkawan dengan Rosli. Rosli mempunyai ramai kawan.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

2
Tarikh : ________________

Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

Sekolah Saya

1. Saya suka pergi ke __________________________________________. 2. Sekolah saya ____________________ dan _____________________. 3. Kawan baik saya ialah ______________________________________. 4. Nama guru saya ialah _______________________________________. 5. Nama sekolah saya ialah ____________________________________.

80

Modul
Tajuk

2

: Kesihatan

Mental, Emosi dan Sosial

: Pengurusan Mental dan Emosi : 2.2 Mengetahui cara mengurus perasaan mengikut situasi.

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran

: 2.2.4 Mengenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah. : Kad imbasan

Langkah Pengajaran 1.

:

Bersoal jawab dengan murid tentang: - orang yang tinggal serumah - orang yang ada di kawasan sekolah Bincang dengan murid tentang orang dewasa yang boleh dipercayai Contoh : ahli rumah : warga sekolah Murid melekatkan kad imbasan (Lampiran 1) orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah di papan putih Edarkan Lembaran Kerja 1, 2, dan 3

2.

3. 4.

1 81

Lampiran 1 Kad Imbasan

2

tukang kebun

pembantu rumah

datuk

guru

bapa saudara

pustakawan

82

Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ 83 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Cari orang yang boleh dipercayai.

Tampalkan di dalam kotak yang disediakan. 84 .Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah.

85 .Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ 2 Tarikh : ________________ Pilih gambar orang dewasa yang boleh dipercayai di sekolah. Tampalkan di dalam kotak yang disediakan.

Gunting gambar-gambar di bawah dan tampalkan di Lembaran Kerja 2 dan Lembaran Kerja 3. 2 86 .Lampiran 2 Kenal pasti orang dewasa yang boleh dipercayai di rumah dan di sekolah.

2.3.1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga. : Poster/gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 7. 87 87 . 5. 3. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. Bersoal jawab dengan murid tentang keluarga mereka seperti nama.2 Menyedari peranan ahli dalam keluarga/penjaga. 6.3.3.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 2. Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. Edarkan Lembaran Kerja 2. Ceritakan peranan sebenar murid sebagai anak dan ahli keluarga lain. Edarkan Lembaran Kerja 1. (Guru menyediakan bahan ini) Murid memperkenal ahli keluarga mereka yang terdapat dalam gambar. 2. umur dan pekerjaan ibu bapa serta ahli keluarga lain yang tinggal bersama.6 Mengenal pasti ahli dalam rumah. Paparkan gambar/poster keluarga di hadapan kelas (Lampiran 1). Beri penekanan kepada penerapan nilai murni.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : 2. 4.

2 Lampiran 1 88 .

89 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari : _____________ 2 Tarikh :______________ Isikan tempat kosong dengan nama ahli keluarga yang betul.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan ahli keluarga dalam anak panah dan suaikan dengan peranan mereka. bapa ibu abang kakak datuk nenek Mengurus kerja rumah bapa Ketua keluarga Mengawasi keluarga Membantu ayah Membantu ibu menjaga rumah Menjaga cucu Mengasuh anak 90 .

Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 q : _____________ Tarikh :______________ Gunting dan tampalkan pada petak yang betul. 91 .

3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. umur. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan tentang keistimewaan diri sendiri dan ahli keluarga/penjaganya. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. Bercerita tentang keistimewaan diri dan setiap ahli dalam keluarga seperti nama.3. tarikh lahir dan hobi. 2.3 Menceritakan keistimewaan diri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Edarkan Lembaran Kerja 1dan 2.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. : 2. 92 92 . 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :______________ Isikan kelopak-kelopak bunga dengan keistimewaan diri yang ada pada anda. berani cerdik baik kuat Keistimewaan Diri Saya pandai menyanyi rajin Cantik / kacak pandai berenang 93 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :_____________ Isikan keistimewaan ahli-ahli keluarga anda. rajin pandai berani cantik baik kacak ayah Ibu ibu kakak abang nenek datuk 9494 .

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.3. 95 95 . Mengambil maklum ibu bapa. 5. Emosi dan Sosial : Kekeluargaan : 2. 3.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga. Bincangkan dengan murid tentang ibu bapa. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1.5 Menghormati diri.3. 2. penjaga dan orang dewasa yang boleh dipercayai sebagai sumber rujukan untuk mendapat maklumat. : 2.4 2. Terangkan kepentingan menghormati diri. ibu bapa dan ahli dalam keluarga berdasarkan gambar (Lampiran 1). Edarkan Aktiviti Pengayaan sebagai kerja tambahan di rumah. : : Murid membuat simulasi cara menunjukkan rasa hormat mengikut pelbagai budaya semasa berjumpa.

Lampiran 1 2 96 .

97 .Lembaran Kerja 1 Nama Tahun : _________________ : _________________ Hari 2 : _____________ Tarikh :____________ Kenal pasti gambar cara menghormati diri. Warnakan. ibu bapa dan ahli dalam keluarga/penjaga.

...............Aktiviti Pengayaan Nama : ___________________ Tahun : _____________ Hari 2 : _____________ Tarikh : _____________ Nama :…………………………………………... Telefon : ………………………………….......... Nama Bapa : ………………………………… No........... ........ Telefon : ………………………………… Senaraikan nama orang dewasa selain daripada ahli keluarga yang boleh dipercayai.............. Kelas :…………………………………………. Nama Ibu :…………………………………… No. Nama Guru Kelas : …………………………..... 98 ........

Menyanyi bersama-sama. 3. Murid bercerita tentang kepentingan hubungan berkekalan di kalangan ahli keluarga berpandukan gambar (Lampiran 2 atau gambar lain yang sesuai). 2. ahli keluarga.4.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. ahli keluarga. : 2. rakan sebaya dan orang lain. rakan sebaya dan individu lain.1 Menjalin hubungan berkekalan dengan ibu bapa/penjaga. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1. : CD lagu Radio Lirik lagu “Keluarga Bahagia” : Edarkan lirik lagu “Keluarga Bahagia” (Lampiran 1). 99 99 .

Taat pada bapa. Keluarga bahagia. Oleh itu janganlah leka. (ulang korus) 100 . Bimbinglah kami. Pada orang tua. Keluarga bahagia …. “Keluarga Bahagia” Kasih pada ibu. Ibu dan bapa. Dengan penuh kasih sayang.Lampiran 1 2 Mari menyanyi. Jangan menderhaka. Hormat pada guru. Korus Masa tidak menunggu kita. Serta keluarga.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 101 .

Lampiran 2 2 Gunting dan tampal. Ayah Ibu Abang Kakak Adik 102 .

2 103 .Lembaran Kerja 1 Tampalkan ahli keluarga pada gambar di bawah.

4.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga.2 Menetapkan batas hubungan antara diri dengan ibu bapa. ahli keluarga. 2. Murid mengadakan simulasi beberapa perlakuan yang melibatkan sentuhan sesama jantina dan berlainan jantina dengan bantuan guru. 104 104 . rakan sebaya dan individu lain. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. ahli keluarga.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. rakan sebaya dan orang lain. : 2. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Edarkan Lembaran Kerja 1.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________ Tarikh :_______________ 2 Tandakan (√) pada perkataan boleh atau (×) pada perkataan tidak boleh bagi perlakuan yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh Boleh Tidak boleh 105 .

: Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 2.5 Memberitahu orang yang boleh dipercayai apabila berlaku sentuhan tidak selamat.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak selamat.4. ahli keluarga.4. Tunjukkan kad gambar yang menggambarkan sentuhan selamat dan tidak selamat (Lampiran 1). 4. Contoh:  Memberitahu orang yang boleh dipercayai  Tidak mendiamkan diri 106 106 .4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. : 2. Terangkan tindakan yang perlu diambil apabila berlaku sentuhan tidak selamat. 2. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Murid membanding beza sentuhan selamat dan tidak selamat secara lakonan (sama jantina). 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. rakan sebaya dan individu lain.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.

107 Lampiran 1 2 Sentuhan selamat Sentuhan tidak selamat 107 .

Mak. tadi ada orang peluk saya. Biar je la. Pakcik tu gatal. Apa nak buat.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul dan ( X ) pada tindakan yang salah apabila berlakunya sentuhan tidak selamat. ada orang cuba nak cium saya. Lapor kepada polis 108 . suka raba.. Mak.

109 109 . rakan sebaya dan individu lain. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Edarkan Lampiran 1. 3. Murid menyanyikan lagu “Rasa Sayang”. : Memberitahu perkataan TIDAK / JANGAN kepada sentuhan tidak selamat Edarkan Lembaran Kerja 1. : 2. Murid menyebut dengan kuat perkataan “JANGAN!”. “TIDAK!” dan “TOLONG!” pada akhir baris setiap rangkap pantun. 2.4.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental.4 Berkata TIDAK/JANGAN kepada sentuhan tidak selamat. ahli keluarga. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 4. : Lirik lagu “Rasa Sayang”.

__ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 110 . __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 4. JANGAN __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 2. __ I __ __ __ __ __ N __ __ __ 3. 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ TIDAK 1.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Sentuhan tidak selamat Isikan tempat kosong dengan huruf yang sesuai. Jika tubuh kita disentuh orang. Jika orang yang tidak dikenali hendak memeluk kita. Jika kita tidak selesa dicium orang. Jika kita berasa tidak selesa apabila disentuh orang lain.

Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Pagi-pagi minum teh herba. TAK MAHU. sayang hei Encik Abu pergi ke kota.2 Lampiran 1 Sebutkan perkataan “JANGAN. Orang tak kenal nak peluk kita. Rasa sayang. Pergi ke kota naik kereta. Lepas minum pergi kerja. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang Korus ) Burung-burung buat sarang. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Jahit baju di rumah Mak Yum. Apa yang perlu kita nak kata? JANGAN! TIDAK! TAK MAHU! TOLONG! (ulang korus) Melodi: Rasa Sayang 111 . Jika kita disentuh orang. Baju baru pakai raya. sayang hei. Badan terasa seperti diraba. Hei lihat nona jauh. TIDAK. (Korus) Rasa sayang hei. Balik hinggap waktu senja. Tiba-tiba kita dicium. Rasa sayang. TOLONG” dengan kuat di akhir setiap rangkap pantun dalam lagu “Rasa Sayang”.

4. rakan sebaya dan individu lain. 112 112 . : Jigsaw puzzle : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Murid memberikan contoh aktiviti yang mengaitkan sikap bekerjasama dan mencatat pada papan tulis. 6.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dan berkongsi dengan orang lain. Gambar asal (Lampiran 2) dipamerkan di hadapan kelas sebagai panduan murid menjalankan aktiviti. 4. Murid membersih dan mengemaskan kelas. Setiap kumpulan diberi jigsaw puzzle (Lampiran 1). : 2. 2.4 Mengetahui perhubungan dengan ibu bapa/penjaga. Bersoal jawab dengan murid tentang fungsi jadual bertugas dan kaitkan dengan sikap bekerjasama. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Wakil setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja kepada kelas. 5.Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. ahli keluarga. 3.

Lampiran 1 2 Cantumkan jigsaw puzzle berikut supaya menjadi sebuah gambar yang lengkap. 113 .

2 Lampiran 2 114 .

Contoh:  peras ugut  mengejek Terangkan maksud buli (Lampiran 1). Terangkan cara untuk menangani buli. 4. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Contoh:  secara agresif .berhadapan dengan pembuli  secara pasif .1 Mengenal pasti perbuatan buli. 115 115 .Modul Tajuk 2 : Kesihatan Mental. 5.3 Bertindak dengan cara yang betul untuk menghadapi dan menangani buli.5 Mengetahui buli. Murid melakonkan situasi buli.5. 2. Emosi dan Sosial : Perhubungan : 2. Murid menceritakan cara mengatasi buli.5. 2.mengelakkan diri daripada dibuli. 2. 3.5. : 2.2 Mengenal pasti pembuli dan mangsa. Edarkan Lembaran Kerja 3. 6. : Kad gambar : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.

Orang yang suka menyakiti. mencederakan atau menakutkan orang berkenaan. dianiayai dan ditakuti oleh pembuli. (Sumber : Kamus Dewan) Buli : Membuli : Pembuli : Mangsa : Gambar situasi buli 116 .Lampiran 1 2 Perbuatan mendera dan mempermainkan seseorang. Mempermainkan orang biasanya orang yang lemah dengan tujuan untuk menggertak. Orang yang disakiti. menganiayai atau menakuti orang yang lemah.

Lampiran 2 2 Gunting dan tampalkan gambar pada perbuatan buli atau bukan buli 117 .

2 Hari :_______________ u Tarikh :______________ BULI BUKAN BULI 118 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ Tampal gambar-gambar di sini.

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : __________________ __ 2 Hari : _______________ Tarikh :______________ Kenal pasti dan suaikan “pembuli” dan “mangsa”. PEMBULI MANGSA 119 . Warnakan garisan hitam untuk pembuli dan garisan merah untuk mangsa.

.Lembaran Kerja 3 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Tindakan yang perlu diambil jika dibuli.................................. 120 ..... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti ........... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .... Hari :________________ Tarikh :______________ 2 Ibu bapa Guru Kawan Saudara a....... Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti .............. Beritahu orang yang boleh dipercayai seperti . Isikan petak kosong di bawah dengan perkataan yang disediakan...................... d....................... b..... c................................................

Contoh :  Selesema (kuman jenis virus)  Cirit birit (kuman jenis bakteria) Edarkan Lembaran Kerja 1. 3. Murid menceritakan cara untuk mengelak daripada jangkitan kuman.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Terangkan cara kuman merebak. Bersoal jawab tentang jenis penyakit yang murid tahu.2 Menceritakan cara kuman merebak. 121 121 . 2.1 Menyedari kuman organisma yang berbahaya. 3.1. 5. : 3. : : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Contoh:  Tempat kotor  Tidak mencuci tangan sebelum makan Edarkan Lembaran Kerja 2. 4.1. 6. Terangkan tentang kuman yang menyebabkan penyakit (Lampiran 1).1 Mengetahui kuman.

Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kuman adalah organisma yang berbahaya. 122 . kita akan jatuh sakit.3 Lampiran 1 Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Jika kita dijangkiti kuman.

Hari 3 v : _____________ Tarikh :______________ Tuliskan “Ya” pada gambar cara kuman boleh merebak. Tuliskan “Tidak” pada gambar cara kuman tidak boleh merebak.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : __________________ Tandakan ( √ ) pada kuman. 123 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Cara untuk mengelak kuman dari merebak Mencuci buah Memakai topeng muka Menutup makanan Minum air masak Memakai sarung tangan Membasuh tangan 124 .

1 Mengetahui kuman.1. Bersoal jawab tentang cara kuman merebak. 3. 6. 4. murid menceritakan tentang cara mengelak kuman merebak. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2. 125 125 . 2. Berdasarkan gambar jigsaw puzzle. Nyanyikan lagu "Mengamalkan Kebersihan Diri" (Lampiran 3) mengikut melodi "Lenggang Kangkung". 3.3 Menceritakan cara mengelak kuman merebak. 5. : 3. 3.2.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.4 Menyedari kepentingan mencegah kuman.5 Mengamalkan kebersihan diri. Padankan kad imbasan (Lampiran 2) yang mengandungi kesan kepentingan mencegah kuman pada papan tulis. : Jigsaw puzzle Kad imbasan : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.1. (i) Air (ii) Udara (iii) Makanan yang terdedah (iv) Sentuhan (v) Jarum suntikan Edarkan jigsaw puzzle (Lampiran 1)kepada setiap kumpulan.

3 126 .Lampiran 1 (Jigsaw Puzzle) Gunting dan padan.

Lampiran 2 (Kad imbasan) 3 Kuman batuk bersih muntah gembira selesema segar sakit sihat 127 .

.3 Lampiran 3 Nyanyikan lagu di bawah. Pakai pakai baju. Ayah sayang dan ibu kasih. Adik sihat adik cantik. Elok diamalkan. Ayah sayang dan ibu kasih. Potong biarlah pendek. Selalu buat begitu. La…la…la…la…la…la…. Pakai baju yang bersih. Cuci sebelum makan. Melodi : Lenggang Kangkung 128 . Cuci cuci tangan. Untuk sihat masa hadapan. Mengamalkan kebersihan diri Potong-potong kuku. Kalau buat selalu.

Padankan. 129 . 3. 5. 1. 2. 4.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mencegah kuman.

Isi tempat kosong dan lengkapkan teka silang kata dengan jawapan yang betul. c 130 . Kita perlu ___________ tangan selepas menggunakan tandas. s 1. 2. segar Melintang 1.b bersih cuci sihat 3 4.Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Hari 3 : _____________ Tarikh : ______________ Kepentingan mencegah kuman dan mengamalkan kebersihan diri . . 4. Kita perlu minum air yang dididihkan supaya kita __________ . Mendatar 3. Makanan yang kita makan mesti dimasak dan __________. s 2. Udara yang __________ penting untuk kesihatan.

Kumpulkan maklumat daripada murid tentang penyakit berjangkit. kaki.penyakit tangan. dan mulut (iii) Demam selesema (iv) Jangkitan cacing Edarkan Lembaran Kerja 1. 3.2 Mengetahui penyakit berjangkit .jangkitan cacing. 4. 131 131 . Tunjukkan gambar dan terangkan jenis penyakit berjangkit (Lampiran 1). kaki dan mulut .penyakit kulit .Modul Tajuk 3 : : : Kesihatan Persekitaran Penyakit 3. 3. Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. (i) Penyakit kulit (ii) Penyakit tangan.2.1 Mengenali penyakit berjangkit.demam selesema . 2. : : : Bersoal jawab tentang keadaan kesihatan murid.

Lampiran 1 Penyakit berjangkit Penyakit kulit Demam selesema 3 Penyakit tangan. kaki. dan mulut Penyakit jangkitan cacing 132 .

tangan dan kaki Demam selesema 1 2 3 4 133 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Namakan penyakit di bawah dengan jawapan yang diberi. Penyakit kulit Jangkitan cacing Penyakit mulut.

kaki. 4.2 Mengetahui penyakit berjangkit . dan mulut – sentuhan Demam selesema – udara Jangkitan cacing – makanan yang tercemar dan tidak berkasut.penyakit tangan.penyakit kulit .3 Mengelakkan jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. 2. - Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. kaki dan mulut . : Bincangkan tentang jenis penyakit berjangkit yang telah dipelajari.2. Tunjukkan gambar yang berkaitan penyakit berjangkit dan terangkan cara ia merebak.jangkitan cacing. (i) (ii) (iii) (iv) Penyakit kulit – berkongsi tuala.2 Menceritakan cara penyakit berjangkit merebak. Terangkan cara-cara mengelak daripada dijangkiti penyakit. 3. 3. : Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3. Edarkan Lembaran Kerja 1 dan 2.2. 134 134 .demam selesema . pakaian dan sentuhan Penyakit tangan.

3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Tanda ( √ ) pada jawapan yang betul dan ( x ) pada jawapan yang salah.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ Cara penyakit berjangkit boleh merebak. berkongsi tuala batuk berkasut cuci tangan sentuhan bersin bertutup 135 .

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari : ______________ Tarikh : ______________ Mengelak jangkitan penyakit berjangkit pada diri kepada orang lain dan sebaliknya. Padankan. 136 .

kaki dan mulut . Murid melakonkan situasi kecemasan berdasarkan Lampiran 1. 4.2 Mengetahui penyakit berjangkit .demam selesema . Pamer dan terangkan carta aliran berkaitan dengan langkah-langkah meminta bantuan apabila berlaku kecemasan (Lampiran 2).4 Menunjuk cara meminta bantuan jika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang boleh dipercayai. : 3.jangkitan cacing.penyakit tangan.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Penyakit : 3.penyakit kulit . 2.2. 3. Edarkan Lembaran Kerja 1. 137 137 . : : - Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Pamerkan pelbagai gambar (Lampiran 1) situasi kecemasan dan bersoal jawab tentang situasi tersebut.

3 Di rumah Di taman permainan Di sekolah 138 .Lampiran 1 Situasi berlaku kecemasan.

Lampiran 2 3 Masalah kesihatan Apakah yang anda perlu lakukan? Panggilan kecemasan Beritahu kepada orang dewasa yang dipercayai 911 999 Nombor telefon balai polis yang berhampiran (i) Ibu bapa/ahli keluarga (ii) Jiran (iii) Guru Beritahu maklumat penting.     Kenalkan diri Siapakah yang sakit Apakah yang berlaku Di manakah mangsa/pesakit 139 .

sekolah 4. rumah 2. 1. taman permainan 3. rumah 140 .Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : _____________ Tarikh :______________ Siapakah yang perlu anda beritahu semasa berlaku kecemasan? Padankan.

: 3. alamat sendiri serta nama. 6.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. 3. Kaitkan situasi dengan kepentingan menyimpan butiran diri. 2. (ii) Ibu bapa lewat menjemput murid dari sekolah. : Kad 001 Kad perpustakaan Kad kokurikululum : Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. 141 141 . Murid berpasangan menanya butiran diri rakan. nombor telefon.3. Ceritakan situasi: (i) Murid yang tertinggal bas sekolah. nombor telefon dan tempat kerja ibu bapa atau penjaga.1 Menyimpan sendiri nama. Pamerkan beberapa contoh kad yang menyimpan butiran diri. Edarkan Lembaran Kerja 1. Bincang tentang kepentingan borang butiran diri.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. sekolah. 4. taman permainan dan tempat awam. 5.

Situasi A 3 Saya tertinggal bas sekolah.Lampiran 1 Perbincangan berdasarkan situasi di bawah. Apakah yang patut saya buat? Situasi B Megapa ayah lambat? Kawankawan semua dah balik. Apakah yang patut saya buat? Apakah yang patut dilakukan oleh murid di atas? 142 .

Nama Murid: __________________________________________________ Nama Ibu/Penjaga: ___________________________________________ Nama Bapa/Penjaga: _________________________________________ Alamat Rumah: _______________________________________________ _______________________________________________ Tempat Kerja Ibu: _____________________________________________ _____________________________________________ Tempat Kerja Bapa: ____________________________________________ ____________________________________________ No. Telefon Pengasuh (sekiranya ada): _____________________________________ Pengangkutan ke sekolah: _____________________________________ 143 . Telefon Bapa: ______________________________________________ Nama dan No. Telefon Ibu: ________________________________________________ No.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari 3 : ________________ Tarikh : ________________ Lengkapkan borang butiran diri anda.

: Klip video Langkah Pengajaran 1. 3. Bincang tentang cara mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali (Lembaran Kerja 1-8). Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran : 3.com.3.my/ Bincangkan isi penting dalam video tersebut. Tunjukkan klip video “Culik Versi 1” dari laman sesawang http://ingat. 121 144 .2 Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali. : Tunjukkan gambar budak yang diajak oleh seorang yang tidak dikenali untuk naik keretanya. sekolah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Berbincang mengenai tindakan budak tersebut (Lampiran 1). 2.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. taman permainan dan tempat awam.

3 Lampiran 1 145 .

3 Lembaran Kerja 1 Nama : __________________________ Tahun : ________________ Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 146 .

Lembaran Kerja 2 Nama : __________________________ Tahun : ________________ 3 Hari : _________________ Tarikh :_________________ Saya patut ________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 147 .

3 Mengenal pasti beberapa situasi tidak selamat di rumah. Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat (Lembaran Kerja 1). 2. taman permainan dan tempat awam. : Gambar Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 148148 . Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3. sekolah. sekolah. : Bincangkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik bas (Lampiran 1).3. taman permainan dan tempat awam.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3.

2. 4. 3 A B 1. Apakah yang sedang berlaku dalam gambar A? Apakah yang sedang berlaku dalam gambar B? Apakah perbezaan antara gambar A dan B? Manakah situasi yang lebih selamat?  Gambar A atau B?  Mengapa? 149 .Lampiran 1 Perbincangan. 3.

Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : _______________ 3 Hari :_________________ Tarikh :_______________ Padankan gambar mengikut situasi selamat dan tidak selamat. Duduk di atas palang tembok sekolah TIDAK SELAMAT Tuang air panas Beratur menaiki bas Bermain suis letrik di rumah Bahan pencuci berselerak di bilik mandi SELAMAT Menghulurkan kepala semasa bas bergerak Alatan permainan berselerak di atas lantai Lompat longkang di tempat permainan 150 .

4. : 3.4 Menyenaraikan barangan keperluan rumah yang berbahaya jika disentuh. 3. Bersoal jawab dengan murid tentang barangan keperluan rumah yang berbahaya. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan. sekolah.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. taman permainan dan tempat awam. ditelan dan dihidu. : Gambar Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran 1. Edarkan gambar (Lampiran 1) barangan keperluan rumah yang berbahaya. 6. 5.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.3. 151151 . : Edarkan Lembaran Kerja 1. Gunting dan tampal di Lampiran 2 mengikut kumpulan : (i) Barangan yang bahaya apabila disentuh (ii) (iii) Barangan yang bahaya apabila ditelan Barangan yang bahaya apabila dihidu 5. Kenal pasti barangan keperluan rumah yang berbahaya (Lampiran 1). 2. Gunting dan lekatkan gambar dalam Lembaran Kerja 1 mengikut kumpulan warna. Bincangkan hasil kerja kumpulan.

Lampiran 1 3 152 .

3 Lampiran 2 Bahaya ditelan Bahaya dihidu Bahaya disentuh 153 .

Namakan orang dewasa yang boleh dipercayai untuk diberitahu jika terjumpa alat-alat yang berbahaya (Lembaran Kerja 1).5 Memberitahu orang dewasa yang dipercayai jika terjumpa alat-alat berbahaya. bahan pencuci. 154 127 .3 Mengetahui keselamatan diri di rumah. 3.Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. pisau. kaca. : Bahan maujud seperti mancis. Standard Kandungan Standard Pembelajaran Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : 3. sekolah.3. : 1. 2. taman permainan dan tempat awam. Pamerkan alat yang berbahaya dan membincangkan kesan dari salah guna alat tersebut (Lampiran 1). Soal jawab tentang apa yang perlu mereka lakukan jika terjumpa alatalat yang berbahaya (Lampiran 1).

Tindakan yang patut diambil jika terjumpa bahan di atas. 155 . 1. 4.Lampiran 1 Perbincangan. 3. Menunjukkan bahan maujud seperti:  Mancis  Kaca  Pisau  Pencuci tandas 3 2. Bersoal jawab mengenai bahan-bahan berbahaya yang lain. Berbincang mengenai kesan dari salah guna bahan di atas.

1. 2. bapa emak 156 guru polis . 3. 4.Lembaran Kerja 1 Nama : ___________________ Tahun : ___________________ 3 Hari: ________________ Tarikh : _______________ Tuliskan orang dewasa yang boleh diberitahu apabila terjumpa alat-alat yang berbahaya.

4. 5.6 Memohon bantuan daripada orang yang boleh membantu ketika mengalami kecederaan (termasuk penderaan) dan kecemasan.3. Standard Kandungan Standard Pembelajaran : 3.3. : 3. Bincangkan tindakan yang akan diambil oleh murid (Lampiran 1).Modul Tajuk 3 : Kesihatan Persekitaran : Keselamatan : 3. Guru bunyikan siren ambulan. Edarkan Lembaran Kerja 1. 6. Bersoal jawab bila kita akan hubungi ambulans. Murid lakonkan situasi dengan bantuan guru. Edarkan Lembaran Kerja 2 (jawapan boleh lebih daripada satu). 157 131 .7 Menunjuk cara meminta bantuan semasa berlaku kecederaan(termasuk penderaan) dan kecemasan. 2. polis dan bomba. Bahan Bantuan Pengajaran Langkah Pengajaran : Cakera padat Pemain CD : 1. Berikan kad situasi kecemasan. taman permainan dan tempat awam. 3. sekolah. polis dan bomba.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah.

Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. Lakonkan tindakan kamu. Lembaran Kerja 1 158 3 . Lakonkan tindakan kamu. SITUASI 3 (DI TAMAN PERMAINAN) Kaki anda terpijak kaca dan berdarah.Lampiran 1 3 Contoh kad situasi: ( situasi boleh diubahsuai) SITUASI 1 (DI RUMAH) Langsir terbakar oleh lingkaran nyamuk. SITUASI 2 (DI SEKOLAH) Kaki terseliuh ketika kelas PJ. SITUASI 4 (DI PUSAT MEMBELI BELAH) Anda telah terpisah daripada ibu bapa anda semasa membeli belah.

Nama : ___________________ Tahun : ____________________

Hari

: ________________

Tarikh : ________________

Siapakah yang perlu kita minta bantuan apabila berlaku kecemasan. Bulatkan jawapan yang betul.

1.

di ru mah

Guru

Ibu

Terkena air panas di rumah 2.
di sekolah

Bapa

Guru

Jari terluka di sekolah 3. Bomba Polis

Kebakaran

4.

Guru

Bomba

Kemalangan

159

Lembaran Kerja 2 Nama : ___________________ Tahun : ____________________ Hari : ________________

3
Tarikh : ________________

Tandakan ( √ ) pada tindakan yang betul. 1. Di rumah. Anda berseorangan. Ternampak asap di dapur. a) Jerit meminta tolong

b)

Beritahu ibu atau bapa

c)

Padam api sendiri

2. Di sekolah. Jatuh ke dalam longkang dan tercedera. a) Beritahu guru

b)

Beritahu rakan

c)

Beritahu polis

160

3
3. Taman Permainan. Terjatuh dari buaian. a) Beritahu rakan

b)

Beritahu guru

c)

Beritahu ibu bapa

4. Di pusat membeli – belah. Terpisah daripada ibu bapa semasa membeli belah. a) Menangis

b)

Beritahu pengawal keselamatan

c)

Pulang ke rumah

161

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful