P. 1
JURNAL PEYELIDIKAN 2010- NOVIE ADILAH SONDIG.pdf

JURNAL PEYELIDIKAN 2010- NOVIE ADILAH SONDIG.pdf

|Views: 1,597|Likes:

More info:

Published by: Mohd Zafaren Zakaria on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

Konsep Kesediaan Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Terhadap Perkembangan Kognitif , Psikomotor dan Afektif Kanak-Kanak

. Novie Adilah Binti Sondig Fakulti Seni dan Muzik, UPSI, Tanjung Malim, Perak, Malaysia ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kesediaan kurikulum pendidikan awal terhadap perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak yang terlibat antara dalam lingkungan 0 hingga 4 tahun bagi mengetahui konsep kesediaan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak terhadap perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif kanak-kanak. Keadah penyelidikan adalah berbentuk kualitatif iaitu menggunakan keadah pemerhatian dan temu bual. Respondan yang digunakan dalam kajian ini ialah guru-guru dibawah pusat asuhan dan penjagaan awal kanak-kanak bertempat di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah ditemubual secara rawak. Hasil kajian didapati bahawa dalam kurikulum pendidikan ini, usia awal kanak-kanak telah dibahagikan kepada 5 peringkat perkembangan awal kanak-kanak iaitu setiap peringkat perkembangan awal kanak-kanak tersebut mempunyai tahap keperluan dan kehendak yang berbeza mengikut persekitaran mereka. Kurikulum pendidikan ini telah dirancang dengan sistematik iaitu memfokuskan setiap modul dalam setiap tahap perkembangan yang bersesuaian denagan aktiviti pengalaman pembelajaran awal kanak-kanak. Kesimpulannya, sistem kurikulum pendidikan awal kanak-kanak pada masa kini adalah wajar dilaksanakan kerana kebanyakkan pengalaman pembelajaran memberi ransangan yang banyak supaya kanak-kanak dapat melihat dan menyesuaikan diri dan mengenali objek di persekitarannya melalui pancaindera. Kata kunci: Kurikulum Pendidikan awal, Tahap umur perkembangan, Kognitif, Psikomotor, Afektif.

ABSTRACT

Study was conducted to learn the concept of early childhood curriculum readiness of the cognitive, psychomotor and affective children. Early childhood of education involved in a range between 0 to 4 years using interviews and observation methods to learn the concept of readiness curriculum for early childhood cognitive development, psychomotor and affective children. Based qualitative research of using the method of observation and interviews. Respondents used in this study is that the teachers under the care centers and early childhood care at the Universiti Pendidikan Sultan Idris, which who was interviewed at random. The study found that in the educational curriculum, early age children were divided into 5 stages of early childhood development in which each stage of early development of the child's level of needs and requirements vary according to their environment. Education curriculum has been designed to systematically focus on each module that all appropriate levels of development activity with early learning experiences of children. In conclusion, the system of early education curriculum, children are present should be made for most of the learning experience provides a lot of stimulation so that the child can see and adjust to and identify objects in the environment through the senses.

Keywords:

Early education curriculum, the age level of development, cognitive, psychomotor, affective.

1

Kajian ini adalah untuk meneroka konsep Konsep Kesediaan Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak Terhadap Perkembangan Kognitif . anak-anak belajar. Kaedah pengumpulan data bagi kajian ini adalah menggunakan temu bual dan pemerhatian kerana penyelidik mempunyai maklumat tentang isu yang dikaji berdasarkan tinjauan literatur (Cavana et al. psikomotor dan afektif kanak-kanak (Wiersma 2005). Kajian kes dapat menjawab persoalan kajian tentang “mengapa dan bagaimana” (Yin 1994). psikomotor dan afektif dalam mengetahui kadar tahap perkembagan diri kanak-kanak dalam aspek yang dikehendaki iaitu pada sekitar Kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). maka akan bertambah jaringan neuron dalam otaknya.PENDAHULUAN Kepentingan pembelajaran awal kanak-kanak adalah terbukti dengan kajian kajian lepas dari penyelidikan yang sangat menyokong pentingnya setiap negara memberi tumpuan kepada pendidikan awal kanak-kanak untuk kejayaan ekonomi dan produktiviti negara pada masa hadapan. Dalam penyelidikan kajian ini akan lebih memberi fokus aspek perkembangan kognitif. Menurut Bredekamp & Copple (1997) menyatakan bahawa dalam 3 tahun pertama kehidupan.. Jika sinaps tersebut digunakan dengan kerap. telah banyak kajian dilakukan tentang perkembangan awal kanak-kanak yang lebih menfokuskan secara holistik. kajian ini memberi fokus kepada aspek perkembangan kognitif. Menurut Gable (2001) menyatakan bahawa dalam sinaps yang banyak digunakan menjadi sebahagian kekal dari otak. Psikomotor dan Afektif Kanak-Kanak. cuba untuk bergaul dengan orang lain. maka kurikulum pendidikan yang ada sekarang perlu menyediakan lebih banyak peluang pembelajaran dan interaksi sosial kepada kanakkanak supaya lebih banyak sinaps terbentuk dan kekal. akhirnya menjadi hubungan yang kekal. Penyelidikan otak mendedahkan bahawa sebahagian besar Sambungan yang akan dipertahankan ke seluruh kehidupan yang terbentuk selama masa kanak-kanak. Oleh itu. Kaedah ini membolehkan pengkaji berinteraksi dengan subjek kajian (Wiersma 2 . atau gagal untuk belajar. Hal ini bermakna. Sehingga kini. 2001). lebih banyak dan kerap kanak-kanak diransangkan. didapati pembentukan kecerdasan bermula dari sejak kanak-kanak lahir. METODOLOGI Keadah kajian Penyelidikan ini menggunakan metodologi kualitatif. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian kes kerana penyelidik dapat memahami sesuatu fenomena tentang proses pemupukan perkembangan kognitif . Di sinilah pengalaman memainkan peranan penting dalam jaringan otak kanak-kanak. Kajian pendidikan awal membuktikan bahawa penyelidik neurosains telah mengkaji otak kanak-kanak. Para sinaps yang tidak digunakan sering dieliminasi. cuba untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. bagaimana menggunakan bahasa sebagai alat belajar dan presepsi dan bagaimana untuk menjelajahi dunia tanpa rasa takut. Oleh itu untuk memupuk dan membentuk kanak-kanak yang sempurna. Kajian ini adalah untuk mendapatkan konsep kesediaan keusahawanan berdasarkan keadah pengajaran dan pembelajaran yang diguna pakai dalam pendidikan awal kanak-kanak. psikomotor dan afektif bagi pendidikan awal sains kanak-kanak di Malaysia. USA merumuskan kajiannya “ high quality early childhood program has long-term effect on young children’s success in school and perhaps even later in life”. psikomotor dan afektif mereka. Naomi Karp (2000) dari national institute on early Childhood Development and Education. Secara khususnya mengapa kurikulum pendidikan awal kanak-kanak dipercayai dapat membentuk perkembangan kognitif.

Piaget’s states of play. psikomotor dan afektif kanakkanak tersebut.2005). yakni membahas secara terperinci tentang hasil pengajaran dan pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak. 3 . HASIL DAPATAN DAN PERBINCANGAN Secara keseluruhannya. Sampel kajian dipilih secara bertujuan dengan pemilihan peserta secara tipikal iaitu pengkaji menentukan spesifikasi responden yang tipikal (Cavana et al. sentuhan. kaedah ataupun pedagogi yang digunakan dalam penyampaian pendidikan awal kanak-kanak ialah belajar melalui bermain. termasuk perkembangan kemahiran fizikal. Para pendidik program pendidikan permata dipilih menjadi peserta temu bual kerana pengalaman lebih 5 tahun menjadi tenaga pengajar menunjukkan bahawa mereka telah melalui waktu kritikal iaitu peringkat permulaan usaha pembentukkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran awal kanak-kanak (Kuratko & Hodgetts (2004). Justeru. kanak-kanak belajar memahami sesuatu konsep dengan baik daripada pemerhatian. Oleh itu. keberkesanan kaedah pedagogi yang digunakan.Universiti Pendidikan Sultan Idris. dilakukan penilaian terhadap hasil keseluruhan penerapan pendidikan awal kanak-kanak. Sebelum mengadakan temu bual ini. Ianya berbeza dari pendekatan akademik yang sering tertumpu kepada pendidikan formal yang khusus. Kajian dibuat menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Antara teori-teori yang menerangkan pedagogi belajar melalui bermain ialah Parten Social play. Kawasan dan masa kajian Kajian telah dilakukan ke atas kanak-kanak di pusat asuhan dan penjagaan kanak-kanak . rasa dan manipulasi bahan bagi membina kefahaman saintifik. penyelidik telah membuat perancangan awal bagi menguruskan sesi temu bual menggunakan pendekatan logik. yang mana belajar melalui bermain adalah keadah pembelajaran yang menawarkan skop perkembangan yang menyeluruh untuk kanak-kanak. dan yang kedua pada tarikh 18 Februari 2010. sosial. Semua data yang dikumpul semasa sesi temu bual. Keadah ini berkesan kerana Proses Pendidikan pada peringkat awal menekankan konsep pembelajaran aktif. kesan terhadap perkembangan kognitif. Justeru mereka ini dianggap sebagai pakar dan dijangka dapat memberikan pengetahuan dan mampu memberikan maklumat yang diperlukan. Temu bual pertama pada tarikh 17 Februari 2010. 2001). Respondan berpendapat bahawa belajar melalui bermain merupakan keadah yang berkesan dan sesuai diterapkan kepada kanak-kanak. Tanjung Malim. intelek dan estetika. Malaysia. aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah bercorak hands-on yang mana ia dapat melibatkan kanak-kanak secara aktif melalui interaksi dengan bahan-bahan pembelajaran. Data yang dikumpulkan adalah mengenai kaedah menyampaian pengajaran. Tenaga pengerak iaitu guru di pusat asuhan ini yang diambil sebagai sampel kajian . Perak. Vygotsky’s sosial play. Smilansky’s sosio-dramatic play dan Garvey’s language play. emosi. Selanjutnya. Pengumpulan Data Data dikumpulkan menggunakan kaedah temubual dengan guru-guru pendidikan awal kanak-kanak yang dipilih secara sengaja untuk melakukan proses temu bual ini bagi mendapatkan data .

menulis. aspek peubahan kognitif kanak-kanak yang dapat dilihat pada mereka adalah akan berlaku dari segi kebolehan kemahiran membaca. kajian dapatan mendapati aktiviti ini banyak memupuk ciri sosial dalam hidup nyata seperti kerjasama. salah satu pembelajaran yang dipercayai dapat memupuk perkembangan emosi kanakkanak ialah melalui aktiviti main koperatif. mengikut Piaget ( 1962) keupayaan adaptasi psikologikal akan memastikan perkembangan struktur kognitif yang dipanggil sebagai skema. Manakala aspek perubahan afektif yang ketara berlaku dalam diri kanak-kanak setelah melalui pengalaman pembelajaran pendidikan awal ialah melibatkan perkembangan sosioemosi kanak-kanak yang akan dapat membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dalam alam persekolahan kelak. berfikir secara kreatif dan kritis. Menurut Piaget ( 1962). Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan penyelidik. Oleh itu. bahanbahan mainan menjadi lebih canggih. Aktiviti pembelajaran kperatif ini mengalakkan sekumpulan kanak-kanak berkerjasama membina sebuah bangunan dikelilingi oleh dinding dengan pasir. sesuai dengan perkembangan semasa sekarang. Teori kognitif Piaget meliputi dua proses iaitu proses asimilasi ialah mengadaptasikan kemahiran baru untuk menyesuaikan dengan kemahiran yang telah sedia ada dalam struktur kognitif nya dan proses akomandasi ialah mengubahsuaikan kemahiran baru dalam struktur kognitifnya. Hasil pembelajaran pendidikan awal kanak-kanak secara keseluruhan yang diharapkan setelah melalui proses pembelajaran berdasarkan maklumbalas respondan adalah • • • Dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sosio-ekonomi yang kukuh. Semasa kemahiran sensorimotor kanak-kanak bertambah maju mengikut kadar pertumbuhannya. mengira. merangkak. balajar melalui bermain membawa peluang kepada kanak-kanak memperolehi pengalaman baru agar diadaptasi dalam struktur kognitif mereka. Oleh itu. duduk. Oleh itu. Berasaskan kepada pedagogi pengajaran yang belajar melalui bermain. Secara holistiknya. Aktiviti pembelajaran ini melibatkan kanak-kanak berumur dalam 3-4 tahun yang melibatkan diri mereka dalam aktiviti permainan yang mempunyai matlamat tertentu. aspek perubahan psikomotor yang jelas berlaku dalam diri kanak-kanak berdasarkan pedagogi penyampaian pendidikan awal yang dilaksanakan ialah melibatkan kemahiran menggunakan anggota badan. komunikasi dan interaksi sosial dapat dipupuk dan dipehatikan. Dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang tinggi mampu untuk bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. berkayakinan diri dan budi perkerti yang baik.Secara keseluruhanya. Dalam aktiviti “main” ia merupakan proses asimilasi yang utama kerana kemahiran asas bermain telah sedia ada dalam struktur kognitifnya. berjalan dan berlari. main dengan objek biasanya berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 bulan. Menurut kajian Piaget( 1962) pola main koperatif ini merupakan tahap yang tertinggi dalam aktiviti main sosial. Selain itu. Menurut maklumat dari respondan. self-esteem yang tinggi. dapat dirumuskan bahawa pembelajaran main koperatif memainkan peranan penting dalam perkembangan potensi kanak-kanak dari aspek fizikal. misalnya seseorang bayi bermula dengan kebolehan memusingkan badan. kefahaman mereka dalam perkembangan sosioemosi kanak-kanak membantu menangani masalahmasalah sosial dan emosi yang semakin meruncing kini. Masing-masing diantara mereka telah diagihkan tugas untuk melaksanakan aktiviti tersebut. mainan yang boleh bergerak dan sebagainya. berdiri. 4 . intelek dan sosial secara amnya dan afektif secara keseluruhan khasnya. aktiviti ini berlaku apabila kanak-kanak yang berkenaan mula menguasai kemahiran memegang bahan mainan. Respondan menyatakan perkembangan ini dapat dipupuk melalui keadah bermain dengan objek. Dapat melahirkan kanak-kanak yang mahir berkominikasi. mudah berinteraksi dan menguasai kebolehan berfikir logik dan pra sains.

Guru perlu memberikan banyak aktiviti membina dan galakkan yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan kanak-kanak. serta mengaitkan pembelajaran baru dengan pengetahuan sedia ada. 5 . mengeksperimen dan menyelesaikan masalah. Apabila mereka berjaya melakukan setiap aktiviti tersebut. fizikal dan emosi yang dipamerkan oleh awal kanak. guru perlu memberikan pujian dan penghargaan walaupun usaha yang dilakukan mereka kecil tetapi ia amat bermakna buat mereka. mencadangkan bahawa sebagai seorang guru kita perlulah peka terhadap perubahan kognitif. secara keseluruhannya hasil penyelidikan ini adalah memenuhi objektif kajian yang dilakukan yang mana perkembangan awal kanak-kanak ini adalah penting kerana ia sedikit sebanyak akan memberi panduan kepada ibu bapa dan guru-guru tentang perkembangan yang dilalui oleh seorang kanak-kanak. Proses ini membolehkan mereka memahami situasi dan maklumat baru.• Dapat menanamkan minat ingin tahu kanak-kanak. Pendedahan awal kanak-kanak ke pendidikan adalah penting bagi perkembangan konsep-konsep saintifik serta perkembangan intelek yang lain. Secara keseluruhanya. Pengajaran yang telah diperolehi daripada penyelidikan ini adalah timbulnya kesedaran bahawa bidang pendidikan ialah bidang ilmu yang membekalkan rangka konsep bagi membolehkan kanak-kanak dibimbing dengan kehidupan bermasyarakat. serta berkemampuan menumpu perhatian sesuatu pengalaman KESIMPULAN Kesimpulannya. berdasarkan daripada hasil dapatan dan perbincangan berdasarkan sesi temu bual dan pemerhatian yang dijalankan. suka menyiasat dan meneroka.kanak. Pendidikan awal ini menjadi lebih bermakna apabila kanak-kanak dibantu dibimbing untuk menghubungkan fakta dan konsep..

Thousand Oak. Milton..). Y. (2007). (1997 ). Teaching children science: A discovery approach (5th ed. children. J. Ltd. Buston : 2008. F. M. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. adults. U. Rohani Abdullah. R. Abruscato. (2000). 6 .(2001). Queensland: John Wiley & Sons Australia. R.(2000). Yin. California: Sage Publications. Naomi Karp . Delahaye. Massachusetts: Allyn and Bacon. Applied business research: Qualitative and quantitative methods. S. Azizah Lebai Nordin &Mahani Razali. Allyn & Bacon. Tanjong Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara . R. 2001. director of the National Institute on Early Childhood Development and Education. Kuratko. D. & Copple. Cavana. Inc. C. L. Research methods in education: An introduction. Mcgraw-Hill. California: Sage Publications. malim. CURRICULUM 507 229 Bredekamp. Mok Soon Sang. Ohio: South Western.. Boston: childhood. B.Understanding motor development Infants.Kanak. Gable. Perkembangan Kanak. 1994. 2005. Developmentally appropriate practice in early Thousand Oak. & Sekaran. adolescents. 2004.BIBLIOGRAFI Aminah Ayob. 6. Process and Practice. Mastura Badrzis. Kurikulum Permata : panduan Pendidikan Awal Kanak-kanak 0-4 Tahun. Wiersma. Bhd. Inc. Case study research: design and method. & Hodgetts. University Ave. Entrepreneurship: Theory. Pittenger Student Center. K. W. Edisi ke-6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->