BAHAGIAN ESEI ILMIAH (B) Orang Banjar yang datang berhijrah ke Malaysia adalah berasal dari Kalimantan, Indonesia serta

kawasan selatan Basin Barito, dari daerah Banjar Masin. Kawasan ini terletak di bahagian Tenggara Borneo. Di antara daerah-daerah utama tempat asal orang Banjar ialah dari daerah Balangan, Amuntai, Alai, Hamandit, Margasari dan Martapura. Sebahagian daripada mereka berasal dari Sumatera Tengah di kawasan Bukit Tinggi dan Sepat. Bahasa Banjar adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan oleh Suku Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia. Bahasa Banjar dapat dibeza berdasarkan dua dialek yang berbeza iaitu bahasa Banjar Hulu Sungai atau dipanggil bahasa banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala (Durdie dan Djantera, 1978: 1). Untuk dialek Banjar Kuala biasanya digunakan oleh penduduk asli sekitar kota Banjarmasin, Martapura dan Palaihari. Manakala untuk dialek Banjar Hulu adalah bahasa Banjar yang dipakai oleh penduduk daerah Hulu Sungai umumnya iaitu daerah kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan,Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara [dan Balangan] serta Tabalong. Perbezaan antara kedua-dua dialek ini dapat dilihat melalui beberapa perkara, antaranya ialah pada kosa kata tertentu dan perbezaan pada bunyi ucapan terhadap fonem tertentu iaitu unit bunyi yang terkecil yang boleh membezakan makna kata. Disamping itu ada juga perbezaan dari segi lagu dan tekanan meskipun aspek ini tidak bersifat membezakan (non distingtif). Bagi dialek bahasa Banjar Kuala iaitu bahasa yang digunakan di Wilayah Banjar Kuala oleh bekas Afdelling Banjarmasin terdiri atas Daerah Bakumpai. Manakala Afdeeling Martapoera terdiri dari Daerah Martapura, daerah Riam Kiwa, Daerah Riam Kanan, daearh Pleihari, Daerah Maluka dan Daerah Satui. Kawasan tersebut pada masa sekarang meliputi Kabupaten Banjar, bario Kuala, tanah laut serta Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Bahasa banjar Kuala dituturkan dengan loghat datar tanpa intonasi tertentu, dan berbeza dengan bahasa Banjar Hulu yang dituturkan dengan loghat yang kental. Setiap bahasa mengungkapkan sesuatu konsep dengan cara yang berbeza. Contoh ini menunjukkan ada bahasa yang „mewah‟ dengan set perbendaharaan kata tentang sesuatu konsep dan ada bahasa yang „daif ‟ dalam mengutarakan sesuatu konsep.Perkataan „mewah‟ atau „daif‟ sesuatu bahasa dari segi mengleksikalisasikan sesuatu konsep yang dipengaruhi dengan persekitaran, cara hidup dan amalan sesuatu komuniti bahasa itu. Justeru, ini boleh berlakunya pada pengungkapan kata kerja. Kata kerja ada menerangkan tentang lakuan atau perbuatan sesuatu atau seseorang. Dalam kebanyakan bahasa, kata kerja lebih diutamakan dalam bahasa kerana kata kerja yang menentukan siapa yang melakukan (subjek), apa yang dilakukan dan terhadap apa

saiz objek yang dipotong dan item yang dipotong. mahiris .„memotong kecil-kecil/halus dan lebih daripada dua potongan‟ (khususnya sayur) 4. manetak. belah . Kesemua kata kerja ini masih mempunyai bentuk semantik tambahan.„memotong ikan dan ayam‟ 5. Makna potongan khusus untuk memotong kayu ialah kata kerja belah dan tatak iaitu kedua-dua kata ini membawa makna memotong sesuatu yang mempunyai permukaan yang keras seperti kayu yang biasanya bentuk potongannya .„memotong bawang secara halus‟ 2. penggal dan hiris. memotong kayu‟ 3. Perbezaan penggunaan perkataan bergantung kepada objek yang dipotong. Melalui Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) memberikan maksud potong sebagai kerat. mahiris.„memotong kayu‟ Walau bagaimanapun. siyang . Sebagai contohnya untuk kata kerja „potong‟. manetak. Konsep „potong‟ muncul dalam makna kata kerja seperti maracit. Contoh yang dapat digambarkan melalui konsep „potong‟ adalah seperti berikut: 1. Misalnya.„dipotong dua. Konsep „potong‟ dalam bahasa Banjar varian Kuin digambarkan dalam banyak kata kerja. benda yang dipotong dan saiz potongan . Sebaliknya kesemua perkataan ini hanya berkongsikan makna konsepnya iaitu „potong‟ tetapi setiap perkataan ini mempunyai makna tambahan yang menimbulkan perbezaan dengan setiap kata kerja yang lain.„memotong kuih menjadi dua‟ 6. mangarat.perlakuan itu dilakukan (objek). maracit . Kesemua kata kerja ini berada dalam kelas yang sama iaitu mengandungi konsep „memotong sesuatu‟ dalam varian ini. kata kerja hiris digunakan untuk memotong secara halus/nipis terutamanya bawang atau buah-buahan. siyang dan belah. mangarat . Bentuk semantik tambahan ini ditentukan atau dibezakan oleh ciri cara potong. Dengan itu dapat menunjukkan bagaimana bahasa yang berbeza mengleksikalisasi beberapa konsep kata kerja yang berbeza sebagaimana telah ditunjukkan dalam bahasa Brunei (Aina Karim 2008) dan dialek Hulu Tembeling (Maslida Yusof 2008). ketujuh-tujuh perkataan ini tidak merupakan sinonim total iaitu perkataan yang mempunyai makna yang sama dan boleh bersilih ganti pada semua keadaan.

di dalam Kamus Banjar–Indonesia. Contoh yang dapat dilihat adalah seperti berikut: Banjar Hulu balai nini laki Banjar Kuala langgar kai Melayu surau datuk uma mama ibu bungas/langkar mulik/baik rupa cantik hagan gasan untuk .terbahagi dua. ataupun sebaliknya kosa kata seperti unda (aku). Terdapat juga kata siyang yang juga digunakan untuk merujuk memotong ikan dan ayam. Oleh itu. maracit merujuk kepada memotong sayur secara kecil-kecil dan halus.. jika seseorang merujuk kepada memotong kayu. Tetapi dibandingkan dengan loghat Banjar Kuala. namun penggunaannya tidak boleh ditukar ganti dalam sebarang konteks. subloghat Banjar Hulu ini lebih berdekatan dengan satu sama lain. Berbeza dengan mahiris . Kosa kata loghat Banjar Hulu tetap ada bezanya sesama subloghat bahasa Banjar. iaitu maracit atau mahiris dan perbezaan kedua-dua kata ini pula terletak kepada apa yang dipotong sama ada sayur atau bawang. Sebagai contoh. pilihan kata kerja ialah tatak atau belah. Jika memotong secara kecil-kecil dan halus. atung (taat) dan sebagainya dalam loghat Banjar Kuala tidak ditemui dalam loghat Banjar Hulu. Satu lagi kata kerja ialah kata mangarat yang dikhususkan kepada memotong kuih menjadi dua. Setiap kata mempunyai ciri khusus masing-masing. dongkah (sobek besar). tetapi jelas tidak ditemui dalam dialek Banjar Kuala. bahasa Banjar selalunya hanya dibezakan antara Banjar Kuala (BK) dan Banjar Hulu (BH). Walaupun setiap kata kerja di atas berkongsikan dengan cebisan perkataan „potong‟.

5. 8. Berikut adalah beberapa contoh bagi bahasa Banjar: Bil 1. 4. 3. Sebutan Bahasa Melayu Kami Kelapa Bah/banjir Ketawa Seorang Kamu Sekolah Tidak mahu Saudara Ke mana Sebutan Bahasa Banjar Kamek Kelapak/Nyiur Baah Tetawak Seurangan Ikam Sekulah Kadak handak Kulaan Ke manak Berikut adalah contoh bagi bilangan dalam bahasa Banjar: Banjar asa Melayu satu dua dua talu tiga ampat empat lima lima anam enam pitu tujuh walu lapam . macam bahasa melayu juga tetapi ada sedikit penambahan perkataan dihujung ayat seperti huruf ‟k‟ hendaklah dibunyikan bagi menampakkan kelainan bahasa itu. 7. 10. 2. 9.Bahasa Banjar kalau kita cakapkan kepada orang kedua. 6.

faham apa yang tersurat dan yang tersirat dalam ucapan seseorang. baandak (persiapan suatu upacara). Pada masa dahulu. Cucupatian Banjar dapat diklasifikasikan kepada cucupatian tradisional dan cucupatian kontemporari. Biasanya. Perbezaan ini terletak pada konsep fungsi. Cucupatian berasal daripada kata capat „cepat‟ yang mengalami proses reduplikasi suku awal dan penambahan imbuhan –I dan –an sehingga menjadi cacapatian. Penggunaan teka-teki sangat jelas menunjukkan sikap mental atau cara berfikir pemakai bahasa yang gemar pada kias dan ibarat. Kata cacapatian mengalami proses asimilasi sehingga menjadi cucupatian. Cucupatian iaitu teka-teki adalah satu bentuk kebudayaan daerah Banjar. Cucupatian bermakna teka-teki dalam bahasa Indonesia atau riddles dalam bahasa Inggeris. Cucupatian merupakan khazanah tradisi lisan yang universal.sanga sembilan sapuluh sepuluh Teka-teki merupakan khazanah tradisi lisan yang sangat tua. Nilai budaya itu telah lama menjadi pegangan hidup masyarakat Banjar dan diwariskan secara turuntemurun dari generasi ke generasi. bajagaan pangantin (berjaga pada malam pertama hari perkahwinan). Blauner (1967) mengemukakan bahawa teka-teki dapat dikesan dalam bahasa Sanskrit lebih dari dua ribu tahun yang lalu. tahu kilat kata. dan lain-lain. dan bahkan strategi pengucapannya (struktur permukaan) daripada teka-teki itu. Walaupun demikian. Edwar Djamaris (1990: 32) juga mengemukakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya hasil karya sastera Melayu yang berupa teka-teki harus terlebih dahulu difahami sikap mental atau jiwa bangsa Melayu. cucupatian yang dimiliki oleh satu-satu etnik tidak sama nilainya dengan yang terdapat pada etnik yang lain. Edwar Djamaris (1990)mengatakan bahawa teka-teki adalah bentuk awal dalam tradisi berkesusasteraan. orang yang mengenali kias dan ibarat ini adalah orang yang arif bijaksana. Cucupatian tradisional adalah cucupatian yang ada dan popular . nilai. Cucupatian merupakan khazanah budaya Banjar yang mengandungi pelbagai nilai budaya yang bermanfaat tidak sahaja bagi etnik Banjar tetapi juga bagi etnik lain. cucupatian turut serta dalam masyarakat Banjar dalam baarian (gotong-royong) mangatam banih (menuai padi).

sudah sangat jarang dilakukan. Cucupatian tradisional disebut tatangguhan dan cucupatian kontemporari disebut mahalabiu. dibuat daripada bilah-bilah buluh) 2. lesung batu dan anak batu untuk membuat sambal. lampu minyak. jaga kampung sudah tidak diperlukan lagi kerana kampung sudah aman dan sudah ada polis. sudah sangat jarang digunakan kerana topik yang diperkatakan dalam tatangguhan juga sudah jarang ditemui. Walau bagaimanapun. Manakala. siang ada di pinggir. misalnya.pada masa dua generasi yang lalu (bandingkan dengan James Danandjaya. dua jenis cucupatian ini pada saat ini berada di ambang kepupusan. Jawapan: Batu panyambalan lawan anak batu. Jawapan: Lukah (alat menangkap ikan. Umanya badiam haja nang anak baigal-igal. Jawapan: Lampu minyak) 3. Lukah sudah diganti dengan alat menangkap ikan yang lebih moden. jaga (menjaga kampung pada malam hari secara bergiliran). Cucupatian mempunyai fungsi menampung dan merakam keinginan atau ideology masyarakat Banjar. lampu minyak telah diganti dengan elektrik. Gawian napa nang kada kawa digawi siang. Jawapan: Lesung batu dan anak batu) Bagi jawapan cucupatian iaitu lukah. 1990). dan Edwar Djamaris. Jawapan: Lukah (Dipotong basah direndam kering. tatangguhan. siang takapinggir. 1991. Malam takatangah. Ideologi itu dipertahankan dari masa ke masa kerana dianggap bernilai sehingga dapat membawa masyarakat Banjar menjadi masyarakat yang berbudaya. lesung batu telah diganti dengan „blender‟. Tatangguhan yang berbunyi: 1. . cucupatian kontemporari adalah cucupatian yang ada dan popular pada masa sekarang. (Ibunya berdiam saja sedangkan anaknya manari-nari. Jawapan: Jaga (Pekerjaan apa yang tidak boleh dikerjakan siang hari. Jawapan: Lampu10 (Malam ada di tengah. Sebagai contohnya. Jawapan: Penjaga malam) 4. Ditatak basah dirandam karing.

akulturasi dan assimilasi. Berbagai-bagai persoalan bangsa Indonesia perlu dikomunikasikan kepada segenap etnik yang ada. ekonomi.Dengan kata lain. Budaya yang berkembang di Banjarmasin sangat banyak hubungannya dengan sungai. tarian. . Budaya Banjar dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar khususnya dalam bentuk kesenian. Hindu dan Budha. sistem sosial dan material budaya yang berkaitan dengan berbagai proses adaptasi. Tumbuhan dan binatang yang tinggal di daerah ini banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan mereka. rawa dan danau. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. seperti persoalan pembangunan. musik. Seni tradisional Banjar adalah unsur kesenian yang menjadi sebahagian hidup masyarakat dalam suku Banjar. cucupatian yang digunakan dalam skala (dimensi) nasional akan memberi kesan yang positif iaitu saling mengenali dan saling memahami di antara etnik-etnik yang ada yang tentunya mempunyai budaya masing-masing. Cucupatian Banjar dapat memperkukuh budaya Indonesia dengan cara menempatkan cucupatian itu sebagai salah satu bentuk kebudayaan nasional (Indonesia). Sebagai unsur kebudayaan nasional. politik. Sehingga nampak terjadinya pembauran dalam aspek-aspek budaya. cucupatian berfungsi dan nilai-nilainya telah lama menjadi tunggak budaya Banjar. falsafah. disamping pergunungan. maka cucupatian boleh dipakai dan mempermudah komunikasi tentang persoalan bangsa kepada masyarakat Banjar khususnya dan juga kepada masyarakat atau etnik lainnya. Di samping itu. Komunikasi itu akan berlangsung baik apabila masyarakat etnik itu dapat memahami konsep pembangunan yang dirancangkan itu sebaik-baiknya. permainan dan upacara tradisional. Sebagai salah satu etnik yang berada dalam lingkungan bangsa Indonesia maka cucupatian Banjar juga dapat dipandang sebagai salah satu tunggak budaya Indonesia. dan lain-lain. Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar secara alamiah kerana dari kepercayaan nenek moyang yang terdahulu. Cucupatian dapat dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan pelbagai persoalan bangsa. pakaian. meskipun dalam kehidupan sehari-hari masih ada unsur budaya asal. Budaya dan tradisi orang Banjar adalah hasil asimilasi selama berabad-abad. pendidikan. Meskipun demikian pandangan atau pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan budaya Banjar. Orang Banjar mengembangkan sistem budaya. terutama sekali dengan pandangan yang berkaitan dengan ke Tuhanan (Tauhid). Tradisi adalah sebaha gian dari tradisional namun akan musnah kerana ketidak ketamadunan masyarakat untuk mengikuti tradisi tersebut.

suku asli Kalimantan Selatan. Panting. ataupun peringatan terhadap peristiwa penting. atau mengiringi tarian tradisional. Salah satu yang manjadi daya tarik pengunjung Kota Banjarmasin adalah berbagai macam kerajinan tangan dan cenderamata yang ada di kota ini. Ada sekitar 76 Jenis tarian. Seni Mamanda merupakan seni pentas teater tradisional Banjar. suling. Biola. "Maiwak". Seni Musik Panting adalah panduan antara berbagai alat musik seperti Babun. seperti tari-tarian dan lagu Banjar. Sajian materi seni ini biasanya melemparkan sindiran – sindiran dan pesan sosial dan moral dengan kosa kata yang menggelitik dan lucu.Tarian tradisional yang biasa ditampilkan pada upacara Tradisional seperti: tari "Baksa Kambang". Istilah panting diambil dari salah satu jenis alat musik utamanya Panting. iaitu alat musik petik yang serupa dengan Gitar Gambus berukuran kecil. aron. rehab dan dan lain-lain. Demikian pula upacara adat khas Banjar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka perkawinan. biasanya mengiringi lagu-lagu tradisional Banjar yang dinyanyikan. nampak dari aktiviti kehidupan mereka sehari-hari. yang menghasilkan irama khas. gambang. dan lain-lain. Kerajinan Tangan yang dihasilkan warga Kota Banjarmasin sendiri di antaranya ialah kain Sasirangan yang memiliki kombinasi . Menceritakan kisahkisah kehidupan masyarakat perjuangan kemerdekaan serta kritik sosial dan politik yang berkembang. kedernong. "Baksa Lilin". Hal ini dapat juga disaksikan melalui berbagai pentas kesenian Banjar yang sering ditampilkan dalam acara-acara resmi. Seni Madihin adalah suguhan pentas monolog oleh satu atau dua orang seniman tradisional yang merangkai syair dan pantun diiringi dengan musik gendang khas Banjar. kelahiran. salantang. "Kula Gepang". Terdapat banyak jenis kerajinan tangan yang dihasilkan industri-industri kecil rumah tangga mulai dari batu-batuan permata hingga berbagai bentuk aksesoris dan peralatan rumah tangga khas Banjar.Adat istiadat Banjar yang melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan. gong. Tari tradisional biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti: babun. sehingga dengan datang ke Banjarmasin dapat mengenali kerajinan khas yang dihasilkan rakyat Kalimantan Selatan. tetapi juga dari kota dan kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Gong. Kerajinan tangan yang ada di Kota Banjarmasin bukan hanya dihasilkan oleh penduduk Kota Banjarmasin.

Keindahan sasirangan sudah dikenal secara nasional. Semua kerajinan tangan ini sangat menarik untuk dibawa sebagai oleh-oleh dari Kota Banjarmasin.warna dan tekstur sangan khas. Masyarakat Banjar juga banyak menekankan kepada agama Islam dalam seharian kehidupan mereka. Selain kerajinan yang berupa peralatan dan aksesoris. Pangambangan adalah tombak lurus bermata satu dengan bait di kedua sisinya.Tiruk adalah tombak panjang lurus tanpa bait digunakan untuk berburu ikan haruan (ikan gabus) dan toman di sungai. bahasa bagi masyarakat Banjar hampir sama dengan bahasa Melayu dimana ia mempunayi loghat yang tersendiri. tas. Di antaranya ialah serapang. Senjata Tradisional adalah sebahagian lambang kebudayaan masyarakat Banjar. Duha adalah pisau bermata dua yang sering digunakan untuk berburu babi. di Kota boleh didapati berbagai ramuan tradisional yang bahannya diperoleh dari pedalaman kalimantan. Kerajinan khas yang lain adalah air guci. sebagai salah satu bahan busana pria dan wanita. Peralatan dan perabot rumah tangga yang dibuat daripada bahan rotan seperti lampit atau tikar. . Secara kesimpulannya. seperti pasak bumi yang sudah sangat terkenal di semua negara. Satu mata lagi berada di tengah tanpa bait. iaitu jenis sulaman khas banjar. Serapang adalah tombak bermata lima mata dimana empat mata mekar seperti cakar helang dengan bait pengait di tiap hujungnya. Selain itu ialah tiruk. pas bunga dan bentuk-bentuk lainnya. yang disebut “besi lapar” yang di percayai dapat merobohkan orang yang memiliki ilmu kebal sekuat manapun.

Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta & PT Gunung Agung Kamus linguistik. Pahang: Analisis berasaskan pendekatan dekomposisi semantik. Karim 2008. Leksikologi dan leksikografi Melayu. Pusat Pengajian Bahasa. Teori medan makna: pendeskripsian leksikal kata kerja dalam bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Edwar Djamaris. Kertas Kerja Seminar Dialek Melayu (SEDIA). Maslida Yusof. Menggali khazanah sastera Melayu klasik. Bangi . 2007. UKM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1974). 1997. Perkaitan semantik kata kerja Dialek Hulu Tembeling. Jakarta: Pustaka Jaya. Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. 45 Tahun Sumpah Pemuda. (1990). Dlm Nor Hashimah Jalaluddin dan Rusmadi Baharudin (ed).BIBLIOGRAFI Aina Hj.