BAHAGIAN ESEI ILMIAH (B) Orang Banjar yang datang berhijrah ke Malaysia adalah berasal dari Kalimantan, Indonesia serta

kawasan selatan Basin Barito, dari daerah Banjar Masin. Kawasan ini terletak di bahagian Tenggara Borneo. Di antara daerah-daerah utama tempat asal orang Banjar ialah dari daerah Balangan, Amuntai, Alai, Hamandit, Margasari dan Martapura. Sebahagian daripada mereka berasal dari Sumatera Tengah di kawasan Bukit Tinggi dan Sepat. Bahasa Banjar adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan oleh Suku Banjar di Kalimantan Selatan, Indonesia. Bahasa Banjar dapat dibeza berdasarkan dua dialek yang berbeza iaitu bahasa Banjar Hulu Sungai atau dipanggil bahasa banjar Hulu dan bahasa Banjar Kuala (Durdie dan Djantera, 1978: 1). Untuk dialek Banjar Kuala biasanya digunakan oleh penduduk asli sekitar kota Banjarmasin, Martapura dan Palaihari. Manakala untuk dialek Banjar Hulu adalah bahasa Banjar yang dipakai oleh penduduk daerah Hulu Sungai umumnya iaitu daerah kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan,Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara [dan Balangan] serta Tabalong. Perbezaan antara kedua-dua dialek ini dapat dilihat melalui beberapa perkara, antaranya ialah pada kosa kata tertentu dan perbezaan pada bunyi ucapan terhadap fonem tertentu iaitu unit bunyi yang terkecil yang boleh membezakan makna kata. Disamping itu ada juga perbezaan dari segi lagu dan tekanan meskipun aspek ini tidak bersifat membezakan (non distingtif). Bagi dialek bahasa Banjar Kuala iaitu bahasa yang digunakan di Wilayah Banjar Kuala oleh bekas Afdelling Banjarmasin terdiri atas Daerah Bakumpai. Manakala Afdeeling Martapoera terdiri dari Daerah Martapura, daerah Riam Kiwa, Daerah Riam Kanan, daearh Pleihari, Daerah Maluka dan Daerah Satui. Kawasan tersebut pada masa sekarang meliputi Kabupaten Banjar, bario Kuala, tanah laut serta Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Bahasa banjar Kuala dituturkan dengan loghat datar tanpa intonasi tertentu, dan berbeza dengan bahasa Banjar Hulu yang dituturkan dengan loghat yang kental. Setiap bahasa mengungkapkan sesuatu konsep dengan cara yang berbeza. Contoh ini menunjukkan ada bahasa yang „mewah‟ dengan set perbendaharaan kata tentang sesuatu konsep dan ada bahasa yang „daif ‟ dalam mengutarakan sesuatu konsep.Perkataan „mewah‟ atau „daif‟ sesuatu bahasa dari segi mengleksikalisasikan sesuatu konsep yang dipengaruhi dengan persekitaran, cara hidup dan amalan sesuatu komuniti bahasa itu. Justeru, ini boleh berlakunya pada pengungkapan kata kerja. Kata kerja ada menerangkan tentang lakuan atau perbuatan sesuatu atau seseorang. Dalam kebanyakan bahasa, kata kerja lebih diutamakan dalam bahasa kerana kata kerja yang menentukan siapa yang melakukan (subjek), apa yang dilakukan dan terhadap apa

Makna potongan khusus untuk memotong kayu ialah kata kerja belah dan tatak iaitu kedua-dua kata ini membawa makna memotong sesuatu yang mempunyai permukaan yang keras seperti kayu yang biasanya bentuk potongannya . Melalui Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) memberikan maksud potong sebagai kerat.perlakuan itu dilakukan (objek). mahiris . saiz objek yang dipotong dan item yang dipotong. Konsep „potong‟ muncul dalam makna kata kerja seperti maracit.„dipotong dua. maracit .„memotong kecil-kecil/halus dan lebih daripada dua potongan‟ (khususnya sayur) 4. siyang .„memotong ikan dan ayam‟ 5. Konsep „potong‟ dalam bahasa Banjar varian Kuin digambarkan dalam banyak kata kerja. Kesemua kata kerja ini berada dalam kelas yang sama iaitu mengandungi konsep „memotong sesuatu‟ dalam varian ini. Sebaliknya kesemua perkataan ini hanya berkongsikan makna konsepnya iaitu „potong‟ tetapi setiap perkataan ini mempunyai makna tambahan yang menimbulkan perbezaan dengan setiap kata kerja yang lain. Perbezaan penggunaan perkataan bergantung kepada objek yang dipotong. mangarat . manetak. Bentuk semantik tambahan ini ditentukan atau dibezakan oleh ciri cara potong.„memotong bawang secara halus‟ 2.„memotong kuih menjadi dua‟ 6. manetak. siyang dan belah. memotong kayu‟ 3. mahiris. benda yang dipotong dan saiz potongan . mangarat. Contoh yang dapat digambarkan melalui konsep „potong‟ adalah seperti berikut: 1. kata kerja hiris digunakan untuk memotong secara halus/nipis terutamanya bawang atau buah-buahan. Sebagai contohnya untuk kata kerja „potong‟. Dengan itu dapat menunjukkan bagaimana bahasa yang berbeza mengleksikalisasi beberapa konsep kata kerja yang berbeza sebagaimana telah ditunjukkan dalam bahasa Brunei (Aina Karim 2008) dan dialek Hulu Tembeling (Maslida Yusof 2008). ketujuh-tujuh perkataan ini tidak merupakan sinonim total iaitu perkataan yang mempunyai makna yang sama dan boleh bersilih ganti pada semua keadaan. Misalnya.„memotong kayu‟ Walau bagaimanapun. belah . Kesemua kata kerja ini masih mempunyai bentuk semantik tambahan. penggal dan hiris.

dongkah (sobek besar). Terdapat juga kata siyang yang juga digunakan untuk merujuk memotong ikan dan ayam. tetapi jelas tidak ditemui dalam dialek Banjar Kuala. Jika memotong secara kecil-kecil dan halus. bahasa Banjar selalunya hanya dibezakan antara Banjar Kuala (BK) dan Banjar Hulu (BH). Contoh yang dapat dilihat adalah seperti berikut: Banjar Hulu balai nini laki Banjar Kuala langgar kai Melayu surau datuk uma mama ibu bungas/langkar mulik/baik rupa cantik hagan gasan untuk . pilihan kata kerja ialah tatak atau belah. Satu lagi kata kerja ialah kata mangarat yang dikhususkan kepada memotong kuih menjadi dua. namun penggunaannya tidak boleh ditukar ganti dalam sebarang konteks. Sebagai contoh. iaitu maracit atau mahiris dan perbezaan kedua-dua kata ini pula terletak kepada apa yang dipotong sama ada sayur atau bawang. Oleh itu. Berbeza dengan mahiris . atung (taat) dan sebagainya dalam loghat Banjar Kuala tidak ditemui dalam loghat Banjar Hulu.terbahagi dua. subloghat Banjar Hulu ini lebih berdekatan dengan satu sama lain. maracit merujuk kepada memotong sayur secara kecil-kecil dan halus. Setiap kata mempunyai ciri khusus masing-masing.. Tetapi dibandingkan dengan loghat Banjar Kuala. di dalam Kamus Banjar–Indonesia. ataupun sebaliknya kosa kata seperti unda (aku). jika seseorang merujuk kepada memotong kayu. Kosa kata loghat Banjar Hulu tetap ada bezanya sesama subloghat bahasa Banjar. Walaupun setiap kata kerja di atas berkongsikan dengan cebisan perkataan „potong‟.

Bahasa Banjar kalau kita cakapkan kepada orang kedua. 9. 8. Berikut adalah beberapa contoh bagi bahasa Banjar: Bil 1. 6. 4. Sebutan Bahasa Melayu Kami Kelapa Bah/banjir Ketawa Seorang Kamu Sekolah Tidak mahu Saudara Ke mana Sebutan Bahasa Banjar Kamek Kelapak/Nyiur Baah Tetawak Seurangan Ikam Sekulah Kadak handak Kulaan Ke manak Berikut adalah contoh bagi bilangan dalam bahasa Banjar: Banjar asa Melayu satu dua dua talu tiga ampat empat lima lima anam enam pitu tujuh walu lapam . macam bahasa melayu juga tetapi ada sedikit penambahan perkataan dihujung ayat seperti huruf ‟k‟ hendaklah dibunyikan bagi menampakkan kelainan bahasa itu. 5. 7. 3. 2. 10.

Cucupatian berasal daripada kata capat „cepat‟ yang mengalami proses reduplikasi suku awal dan penambahan imbuhan –I dan –an sehingga menjadi cacapatian. Cucupatian merupakan khazanah budaya Banjar yang mengandungi pelbagai nilai budaya yang bermanfaat tidak sahaja bagi etnik Banjar tetapi juga bagi etnik lain. Nilai budaya itu telah lama menjadi pegangan hidup masyarakat Banjar dan diwariskan secara turuntemurun dari generasi ke generasi. Blauner (1967) mengemukakan bahawa teka-teki dapat dikesan dalam bahasa Sanskrit lebih dari dua ribu tahun yang lalu. cucupatian yang dimiliki oleh satu-satu etnik tidak sama nilainya dengan yang terdapat pada etnik yang lain. Cucupatian bermakna teka-teki dalam bahasa Indonesia atau riddles dalam bahasa Inggeris. Perbezaan ini terletak pada konsep fungsi.sanga sembilan sapuluh sepuluh Teka-teki merupakan khazanah tradisi lisan yang sangat tua. Edwar Djamaris (1990)mengatakan bahawa teka-teki adalah bentuk awal dalam tradisi berkesusasteraan. Cucupatian tradisional adalah cucupatian yang ada dan popular . Pada masa dahulu. baandak (persiapan suatu upacara). dan lain-lain. cucupatian turut serta dalam masyarakat Banjar dalam baarian (gotong-royong) mangatam banih (menuai padi). bajagaan pangantin (berjaga pada malam pertama hari perkahwinan). Cucupatian iaitu teka-teki adalah satu bentuk kebudayaan daerah Banjar. faham apa yang tersurat dan yang tersirat dalam ucapan seseorang. Biasanya. dan bahkan strategi pengucapannya (struktur permukaan) daripada teka-teki itu. Walaupun demikian. nilai. Edwar Djamaris (1990: 32) juga mengemukakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya hasil karya sastera Melayu yang berupa teka-teki harus terlebih dahulu difahami sikap mental atau jiwa bangsa Melayu. Cucupatian Banjar dapat diklasifikasikan kepada cucupatian tradisional dan cucupatian kontemporari. orang yang mengenali kias dan ibarat ini adalah orang yang arif bijaksana. Penggunaan teka-teki sangat jelas menunjukkan sikap mental atau cara berfikir pemakai bahasa yang gemar pada kias dan ibarat. Cucupatian merupakan khazanah tradisi lisan yang universal. tahu kilat kata. Kata cacapatian mengalami proses asimilasi sehingga menjadi cucupatian.

Jawapan: Lukah (Dipotong basah direndam kering. jaga kampung sudah tidak diperlukan lagi kerana kampung sudah aman dan sudah ada polis.pada masa dua generasi yang lalu (bandingkan dengan James Danandjaya. dua jenis cucupatian ini pada saat ini berada di ambang kepupusan. Sebagai contohnya. Gawian napa nang kada kawa digawi siang. lesung batu telah diganti dengan „blender‟. Ideologi itu dipertahankan dari masa ke masa kerana dianggap bernilai sehingga dapat membawa masyarakat Banjar menjadi masyarakat yang berbudaya. 1990). lesung batu dan anak batu untuk membuat sambal. Jawapan: Lesung batu dan anak batu) Bagi jawapan cucupatian iaitu lukah. Jawapan: Lampu minyak) 3. Jawapan: Lukah (alat menangkap ikan. Tatangguhan yang berbunyi: 1. dan Edwar Djamaris. Jawapan: Jaga (Pekerjaan apa yang tidak boleh dikerjakan siang hari. Umanya badiam haja nang anak baigal-igal. Jawapan: Lampu10 (Malam ada di tengah. Ditatak basah dirandam karing. Cucupatian mempunyai fungsi menampung dan merakam keinginan atau ideology masyarakat Banjar. Jawapan: Batu panyambalan lawan anak batu. lampu minyak telah diganti dengan elektrik. sudah sangat jarang dilakukan. Lukah sudah diganti dengan alat menangkap ikan yang lebih moden. dibuat daripada bilah-bilah buluh) 2. . lampu minyak. Cucupatian tradisional disebut tatangguhan dan cucupatian kontemporari disebut mahalabiu. 1991. jaga (menjaga kampung pada malam hari secara bergiliran). tatangguhan. Malam takatangah. sudah sangat jarang digunakan kerana topik yang diperkatakan dalam tatangguhan juga sudah jarang ditemui. Walau bagaimanapun. cucupatian kontemporari adalah cucupatian yang ada dan popular pada masa sekarang. (Ibunya berdiam saja sedangkan anaknya manari-nari. siang ada di pinggir. Manakala. siang takapinggir. misalnya. Jawapan: Penjaga malam) 4.

ekonomi. falsafah. Sebagai salah satu etnik yang berada dalam lingkungan bangsa Indonesia maka cucupatian Banjar juga dapat dipandang sebagai salah satu tunggak budaya Indonesia. Tumbuhan dan binatang yang tinggal di daerah ini banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan mereka. Budaya Banjar dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar khususnya dalam bentuk kesenian. akulturasi dan assimilasi. Cucupatian dapat dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan pelbagai persoalan bangsa. terutama sekali dengan pandangan yang berkaitan dengan ke Tuhanan (Tauhid). Tradisi adalah sebaha gian dari tradisional namun akan musnah kerana ketidak ketamadunan masyarakat untuk mengikuti tradisi tersebut. Hindu dan Budha. Budaya yang berkembang di Banjarmasin sangat banyak hubungannya dengan sungai. permainan dan upacara tradisional. maka cucupatian boleh dipakai dan mempermudah komunikasi tentang persoalan bangsa kepada masyarakat Banjar khususnya dan juga kepada masyarakat atau etnik lainnya. Di samping itu. Sebagai unsur kebudayaan nasional. Komunikasi itu akan berlangsung baik apabila masyarakat etnik itu dapat memahami konsep pembangunan yang dirancangkan itu sebaik-baiknya. Cucupatian Banjar dapat memperkukuh budaya Indonesia dengan cara menempatkan cucupatian itu sebagai salah satu bentuk kebudayaan nasional (Indonesia). politik. cucupatian berfungsi dan nilai-nilainya telah lama menjadi tunggak budaya Banjar. Orang Banjar mengembangkan sistem budaya. Seni tradisional Banjar adalah unsur kesenian yang menjadi sebahagian hidup masyarakat dalam suku Banjar. meskipun dalam kehidupan sehari-hari masih ada unsur budaya asal. disamping pergunungan. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Budaya dan tradisi orang Banjar adalah hasil asimilasi selama berabad-abad. Tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar secara alamiah kerana dari kepercayaan nenek moyang yang terdahulu. dan lain-lain. rawa dan danau. pakaian. Sehingga nampak terjadinya pembauran dalam aspek-aspek budaya. seperti persoalan pembangunan. Berbagai-bagai persoalan bangsa Indonesia perlu dikomunikasikan kepada segenap etnik yang ada. cucupatian yang digunakan dalam skala (dimensi) nasional akan memberi kesan yang positif iaitu saling mengenali dan saling memahami di antara etnik-etnik yang ada yang tentunya mempunyai budaya masing-masing. musik. . pendidikan. sistem sosial dan material budaya yang berkaitan dengan berbagai proses adaptasi. tarian. Meskipun demikian pandangan atau pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan budaya Banjar.Dengan kata lain.

"Baksa Lilin". Istilah panting diambil dari salah satu jenis alat musik utamanya Panting. suling.Adat istiadat Banjar yang melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan. sehingga dengan datang ke Banjarmasin dapat mengenali kerajinan khas yang dihasilkan rakyat Kalimantan Selatan. Biola. Ada sekitar 76 Jenis tarian. suku asli Kalimantan Selatan. nampak dari aktiviti kehidupan mereka sehari-hari. biasanya mengiringi lagu-lagu tradisional Banjar yang dinyanyikan. iaitu alat musik petik yang serupa dengan Gitar Gambus berukuran kecil. Seni Musik Panting adalah panduan antara berbagai alat musik seperti Babun. Hal ini dapat juga disaksikan melalui berbagai pentas kesenian Banjar yang sering ditampilkan dalam acara-acara resmi. Seni Mamanda merupakan seni pentas teater tradisional Banjar. dan lain-lain. gong. Kerajinan tangan yang ada di Kota Banjarmasin bukan hanya dihasilkan oleh penduduk Kota Banjarmasin. Kerajinan Tangan yang dihasilkan warga Kota Banjarmasin sendiri di antaranya ialah kain Sasirangan yang memiliki kombinasi . rehab dan dan lain-lain. gambang. Gong. salantang. Tari tradisional biasanya diiringi oleh alat musik tradisional seperti: babun. Panting. kelahiran. Menceritakan kisahkisah kehidupan masyarakat perjuangan kemerdekaan serta kritik sosial dan politik yang berkembang.Tarian tradisional yang biasa ditampilkan pada upacara Tradisional seperti: tari "Baksa Kambang". kedernong. "Maiwak". Seni Madihin adalah suguhan pentas monolog oleh satu atau dua orang seniman tradisional yang merangkai syair dan pantun diiringi dengan musik gendang khas Banjar. atau mengiringi tarian tradisional. aron. tetapi juga dari kota dan kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Demikian pula upacara adat khas Banjar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka perkawinan. seperti tari-tarian dan lagu Banjar. Sajian materi seni ini biasanya melemparkan sindiran – sindiran dan pesan sosial dan moral dengan kosa kata yang menggelitik dan lucu. yang menghasilkan irama khas. Salah satu yang manjadi daya tarik pengunjung Kota Banjarmasin adalah berbagai macam kerajinan tangan dan cenderamata yang ada di kota ini. "Kula Gepang". Terdapat banyak jenis kerajinan tangan yang dihasilkan industri-industri kecil rumah tangga mulai dari batu-batuan permata hingga berbagai bentuk aksesoris dan peralatan rumah tangga khas Banjar. ataupun peringatan terhadap peristiwa penting.

Satu mata lagi berada di tengah tanpa bait. di Kota boleh didapati berbagai ramuan tradisional yang bahannya diperoleh dari pedalaman kalimantan. Keindahan sasirangan sudah dikenal secara nasional. Peralatan dan perabot rumah tangga yang dibuat daripada bahan rotan seperti lampit atau tikar. Kerajinan khas yang lain adalah air guci. Selain itu ialah tiruk. Pangambangan adalah tombak lurus bermata satu dengan bait di kedua sisinya. sebagai salah satu bahan busana pria dan wanita. . Di antaranya ialah serapang. Duha adalah pisau bermata dua yang sering digunakan untuk berburu babi. seperti pasak bumi yang sudah sangat terkenal di semua negara. tas.Tiruk adalah tombak panjang lurus tanpa bait digunakan untuk berburu ikan haruan (ikan gabus) dan toman di sungai. Semua kerajinan tangan ini sangat menarik untuk dibawa sebagai oleh-oleh dari Kota Banjarmasin. Secara kesimpulannya. Masyarakat Banjar juga banyak menekankan kepada agama Islam dalam seharian kehidupan mereka. Selain kerajinan yang berupa peralatan dan aksesoris. Serapang adalah tombak bermata lima mata dimana empat mata mekar seperti cakar helang dengan bait pengait di tiap hujungnya. bahasa bagi masyarakat Banjar hampir sama dengan bahasa Melayu dimana ia mempunayi loghat yang tersendiri.warna dan tekstur sangan khas. pas bunga dan bentuk-bentuk lainnya. iaitu jenis sulaman khas banjar. yang disebut “besi lapar” yang di percayai dapat merobohkan orang yang memiliki ilmu kebal sekuat manapun. Senjata Tradisional adalah sebahagian lambang kebudayaan masyarakat Banjar.

UKM. Jakarta: Pustaka Jaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997. (1974). (1990). Karim 2008. 2007.BIBLIOGRAFI Aina Hj. Leksikologi dan leksikografi Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Edwar Djamaris. Teori medan makna: pendeskripsian leksikal kata kerja dalam bahasa Melayu. Bangi . Menggali khazanah sastera Melayu klasik. Pusat Pengajian Bahasa. Maslida Yusof. Kertas Kerja Seminar Dialek Melayu (SEDIA). Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta & PT Gunung Agung Kamus linguistik. Dlm Nor Hashimah Jalaluddin dan Rusmadi Baharudin (ed). Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. 45 Tahun Sumpah Pemuda. Pahang: Analisis berasaskan pendekatan dekomposisi semantik. Perkaitan semantik kata kerja Dialek Hulu Tembeling.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful