KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. sama seperti rakan sebaya mereka. Secara keseluruhannya. 1. Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. emosi dan fizikal seorang responden. kognitif. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Selain itu. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. dan kawankawannya.

marah. gembira. emosi dan sebagainya. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. 2. nafsu. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. Justeru. 1993) . pergerakan dan manipulasi (Gallahue. keadaan mental. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi.0 Definisi Fizikal. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 . penglihatan. Emosi dan Sosial 2.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat.2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. malas dan sakit hati. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. perasaan. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. 2. 2.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994).

perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. rohani dan sosial. Perkembangan adalah aspek perubahan.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. Semua perkembangan. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. sikap dan nilai. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. berat badan. Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. 3.0 Teori Perkembangan Fizikal. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. 3. Secara ringkas. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . 2004). Dari aspek psikologi sosial.

putus asa. Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. contohnya gembira. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. tidak senang dan sebagainya. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi. memotivasikan diri sendiri. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 .perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. mengatur emosi diri sendiri. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. bahagia. benci. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. terkejut. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. 3. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. Menurut Goleman (1995).

tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. Selain itu. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. Goleman berpendapat bahawa. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. berhemah.lebih terkawal. kebolehsuaian dan inovasi. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. Di samping itu. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. Selain itu. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. amanah. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 . Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik.

 Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar.kecerdasan emosi. amanah dan inisiatif. kehidupan masyarakat dan sebagainya. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya. Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. memasukkan empati. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan. membantu rakan dan menjalinkan hubungan.  Mempelbagaikan cara penilaian.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 . kedua ialah kawalan kendiri. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu.  Mengasah bakat dan kebolehan pelajar.

1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan. berkumpulan 9 .

terkejut. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. Selain itu. cemburu. Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. kecewa. optimistik.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. sinis. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. agresif dan sebagainya. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. 2005). misalnya perasaan bimbang. kasih sayang. 10 . takut. Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. 1998). berminat dan sebagainya. kemarahan. Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. benci. iaitu gembira. Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. ia juga mengawal tentang persahabatan. marah dan sedih. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. ketakutan.

zaman bermain. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya.3. Pada setiap peringkat bayi. Majid dan Rahil. remaja.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . 3. perhatian dan kasih saying. -kekurangan sokongan. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. Sebaliknya.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. penafian. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya.3. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. kanak-kanak. minum. sekolah. 1997). dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. tidak konsisten. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. ada kesinambungan hidup. pemberian keperluan asas.

6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan. -Kekeliruan tujuan. pendidikan yang cukup dan produktif. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. produktiviti. berarah. perasaan negatif. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. arah dan sokongan. 12 Kesempurnaan hidup . maklum balas yang kurang jelas. kurang memahami ekspektasi. -Perlindungan yang berlebihan.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. -Kurang latihan. -Tiada peluang. perpaduan. menjadi model yang baik. kefahaman mendalam mengenai model seks. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan. -Kesunyian. peluang sendiri. mempercayai. persefahaman. kekurangan sokongan dan keyakinan. mendapatkan maklum balas positif.sokongan.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. bertanya. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup.

0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 .-Kurang kesempurnaan. ketidakpuashatian.  Putus harapan 4.

14 .com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah. Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009. Faizal Tahir.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo. Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah. M Nasir.

Baginya. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. Dalam konteks ini. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka.5. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. bermain 15 .0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Bagi responden saya. 30 tahun. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. Menurut Gardner (1983). 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya.

Sekarang. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. Pada tahun lalu. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain. Pada waktu pemilihan berlangsung. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. Tetapi. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Beliau memberitahu bahawa. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. iaitu 2009. 16 . Bercerita pasal bola.

Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak. Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi. Ulasan 17 .

Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ulasan . peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 . Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba.Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya. Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa. Ketika mula-mula belajar di Tabika. Ulasan . Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya. Pemikiran melebihi usia. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. dia seorang yang mudah dibawa berbincang. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara.

2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. 19 . responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola. syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip. Dia seorang yang berupaya. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan. Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. 5. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya.

Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. 6.0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. Secara fizikal. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya. Walaubagaimanapun. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. 20 . Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain.

elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. responden mengalami sedikit masalah. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. Selain itu. jurulatih dan juga diri responden. Seperti yang telah dinyatakan di atas. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. dia seorang yang normal seperti remaja lain. 21 . Maknanya. Hal ini demikian kerana. Sekiranya tidak berjaya. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. tidak dapat mengawal emosi. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga. Manakala dari segi sosial dan emosi. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. Selain itu. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling.7. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. Saya sebagai gurunya. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. responden agak memilih dalam mencari kawan. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri.

pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun. 7. bakat. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. ini telah membuktikan kemahiran.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. Dalam jangka masa yang panjang. Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. kemahiran. Selain itu.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. McAulley (1988). Uzbekistan. Thailand. bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara. kepuasan dan menjalin hubungan. 22 . dan yang terbaru di Slovakia. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. Vietnam. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook.

Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. Dalam waktu itu juga. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi.8. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. dan faham akan perangai golongan tersebut. emosi. 23 . perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. Oleh itu. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. kestabilan personaliti. pendidik. Oleh itu. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat.0 Kesimpulan Secara menyeluruh.

Pemikiran Keseluruhan Otak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Gallagher. Selangor: Longman. WI: Brown and Benchmark. & Gallagher. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. Gallahue. Wilmshurst. R. J. Abd. Azizi Yahaya. 22 (2): 108-110.G. Goleman. 1994. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). New York: Bantam. Jan. 1988. New York: basic Books. Boston: Allyn and Bacon. (1995). Development Physical Education for Today’s Children.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998).J. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. 2000. Psikologi Sosial. (1983). Teaching the gifted child. L. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. Bhd. 24 . 2005. S. Gardner. 4th. Milgram. A. New York: AMACOM. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. W. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. Emotional Intelligence. Mischell. Florida: Harcourt Brace College Pub. Madison. 2000. D. (1999) Introductory to Personality (6th ed). D.L. A Parent’s guide to Special Education. McAuley.A.M. Komunikasi antara Manusia. H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Roeper Review. Ed. (2004). J. (1993). & Brue.