KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . sama seperti rakan sebaya mereka. Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. Secara keseluruhannya. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. 1. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. kognitif. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Selain itu. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. emosi dan fizikal seorang responden. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. dan kawankawannya. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara.

2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. 2. 2. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. marah. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 . 1993) . keadaan mental. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. perasaan. Justeru. 2. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. penglihatan. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. nafsu.0 Definisi Fizikal. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan. Emosi dan Sosial 2. pergerakan dan manipulasi (Gallahue. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. gembira.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). malas dan sakit hati. emosi dan sebagainya. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat.

Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. Semua perkembangan. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. berat badan. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. rohani dan sosial. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan.0 Teori Perkembangan Fizikal. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. Perkembangan adalah aspek perubahan. sikap dan nilai. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. 3. Dari aspek psikologi sosial. 3. Secara ringkas. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . 2004).

Menurut Goleman (1995). Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri. tidak senang dan sebagainya. terkejut. 3.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 . benci. bahagia.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. putus asa. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan.perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu. mengatur emosi diri sendiri. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. memotivasikan diri sendiri. contohnya gembira. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris.

Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. amanah. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. Selain itu. berhemah. Di samping itu. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 . beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. Goleman berpendapat bahawa. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup.lebih terkawal. Selain itu. kebolehsuaian dan inovasi. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial.

 Mempelbagaikan cara penilaian. membantu rakan dan menjalinkan hubungan. amanah dan inisiatif. memasukkan empati. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan. Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. kehidupan masyarakat dan sebagainya.kecerdasan emosi.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar. kedua ialah kawalan kendiri. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. Secara keseluruhannya.  Mengasah bakat dan kebolehan pelajar. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 .

berkumpulan 9 .1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan.

Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. kasih sayang. cemburu. berminat dan sebagainya. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. optimistik. Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. kecewa. sinis. Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. iaitu gembira. terkejut. Selain itu. misalnya perasaan bimbang. 10 . Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. ketakutan. 1998). Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. ia juga mengawal tentang persahabatan. benci. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. kemarahan. agresif dan sebagainya. 2005). Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. takut. marah dan sedih.

remaja. kanak-kanak. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. ada kesinambungan hidup. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Majid dan Rahil. -kekurangan sokongan. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya.3. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan. zaman bermain. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. 3. sekolah. tidak konsisten. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. minum. penafian. perhatian dan kasih saying. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. 1997). Sebaliknya. Pada setiap peringkat bayi. pemberian keperluan asas. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan .3. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya.

mendapatkan maklum balas positif. -Kesunyian.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. menjadi model yang baik. arah dan sokongan. produktiviti. kefahaman mendalam mengenai model seks. -Perlindungan yang berlebihan. maklum balas yang kurang jelas. kurang memahami ekspektasi. -Kekeliruan tujuan. 12 Kesempurnaan hidup . perpaduan. -Kurang latihan. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. kekurangan sokongan dan keyakinan.sokongan. berarah. pendidikan yang cukup dan produktif. mempercayai. bertanya. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. persefahaman. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. -Tiada peluang. perasaan negatif. peluang sendiri. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup.

-Kurang kesempurnaan.  Putus harapan 4. ketidakpuashatian.0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 .

14 .com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009. Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah. M Nasir. Faizal Tahir.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia.

Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. Menurut Gardner (1983).0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. Bagi responden saya. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. Baginya. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. 30 tahun. Dalam konteks ini. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan.5. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. bermain 15 . Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini.

16 . banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Pada waktu pemilihan berlangsung. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. Pada tahun lalu. iaitu 2009.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. Beliau memberitahu bahawa. Sekarang. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. Tetapi. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain. Bercerita pasal bola. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi.

Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6. Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak. Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Ulasan 17 . Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi.

peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 .Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. Ulasan . Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua. Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. dia seorang yang mudah dibawa berbincang. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Ketika mula-mula belajar di Tabika. Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ulasan . Pemikiran melebihi usia. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya. Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa.

syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. Dia seorang yang berupaya. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin. 5. responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. 19 .2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan.

Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Walaubagaimanapun.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. 20 .0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. 6. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya. Secara fizikal. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri.

Hal ini demikian kerana. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. dia seorang yang normal seperti remaja lain. Selain itu. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. Sekiranya tidak berjaya. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling.7. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. Selain itu. 21 . tidak dapat mengawal emosi. Seperti yang telah dinyatakan di atas. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. responden mengalami sedikit masalah. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. Saya sebagai gurunya. Maknanya. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. responden agak memilih dalam mencari kawan. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. jurulatih dan juga diri responden. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga. Manakala dari segi sosial dan emosi. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan.

pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang. 22 . bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. kepuasan dan menjalin hubungan. Thailand. bakat.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. McAulley (1988). Uzbekistan. dan yang terbaru di Slovakia. Vietnam. Dalam jangka masa yang panjang. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara. kemahiran. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. 7. Selain itu. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. ini telah membuktikan kemahiran. Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook. Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut.

Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. Oleh itu. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat. Dalam waktu itu juga. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. pendidik. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. 23 . kestabilan personaliti. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. dan faham akan perangai golongan tersebut. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya.8. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. emosi. Oleh itu. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas.

& Gallagher. Mischell.J. Madison. Emotional Intelligence. Komunikasi antara Manusia. & Brue. New York: Bantam. New York: AMACOM. S. Gardner. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. A Parent’s guide to Special Education. 1988. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. Abd. W. 2005. Wilmshurst. L. 2000. Bhd. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. 22 (2): 108-110. New York: basic Books. Selangor: Longman. Psikologi Sosial. Gallagher. W. D. D. 24 . 4th. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. R. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Azizi Yahaya. A. WI: Brown and Benchmark.A. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). Florida: Harcourt Brace College Pub. Goleman. 2000.M.G.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). Milgram. Development Physical Education for Today’s Children. (1999) Introductory to Personality (6th ed).L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. H. Gallahue. J. Boston: Allyn and Bacon. Pemikiran Keseluruhan Otak. J. (1993). Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. Ed. Jan. 1994. (1995). McAuley. (1983). Teaching the gifted child. (2004). Roeper Review.