KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

1. kognitif. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Selain itu. Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. sama seperti rakan sebaya mereka. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. Secara keseluruhannya.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara. dan kawankawannya. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . emosi dan fizikal seorang responden.

0 Definisi Fizikal. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. gembira. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi. 2. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. emosi dan sebagainya. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan. malas dan sakit hati. 2. penglihatan. Justeru. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. 1993) . Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 . pergerakan dan manipulasi (Gallahue. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. Emosi dan Sosial 2.2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. keadaan mental.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). perasaan. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat. 2.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. marah. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. nafsu. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti.

Secara ringkas. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. 3. sikap dan nilai. berat badan.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. Perkembangan adalah aspek perubahan. 3. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia.0 Teori Perkembangan Fizikal. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. Dari aspek psikologi sosial. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. 2004). Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. Semua perkembangan. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. rohani dan sosial. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian.

ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. terkejut. benci. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi. putus asa. Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. memotivasikan diri sendiri. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. contohnya gembira.perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. mengatur emosi diri sendiri. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. bahagia. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. tidak senang dan sebagainya. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 . 3. Menurut Goleman (1995).

Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 . beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. Di samping itu. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. Selain itu. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. berhemah. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. Goleman berpendapat bahawa. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. kebolehsuaian dan inovasi. Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi.lebih terkawal. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. Selain itu. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. amanah. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat.

Secara keseluruhannya. amanah dan inisiatif. kedua ialah kawalan kendiri. memasukkan empati. Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. membantu rakan dan menjalinkan hubungan.  Mengasah bakat dan kebolehan pelajar.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar. kehidupan masyarakat dan sebagainya.kecerdasan emosi. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan.  Mempelbagaikan cara penilaian. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 .

1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan. berkumpulan 9 .

iaitu gembira. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. ia juga mengawal tentang persahabatan.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. misalnya perasaan bimbang. Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. sinis. ketakutan. Selain itu. cemburu. benci. 2005). kecewa. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. berminat dan sebagainya. Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. 10 . Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. terkejut. 1998). optimistik. agresif dan sebagainya. takut. kemarahan. kasih sayang. Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. marah dan sedih.

tidak konsisten. remaja. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan.3. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . 1997). kanak-kanak. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. Sebaliknya. Majid dan Rahil. zaman bermain. -kekurangan sokongan. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan. ada kesinambungan hidup. penafian. Pada setiap peringkat bayi. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. minum.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. perhatian dan kasih saying. 3. sekolah. pemberian keperluan asas.3.

bertanya. -Perlindungan yang berlebihan.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. mempercayai. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. 12 Kesempurnaan hidup . pendidikan yang cukup dan produktif. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup. perasaan negatif. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. kekurangan sokongan dan keyakinan. persefahaman. berarah. kurang memahami ekspektasi. -Tiada peluang. -Kekeliruan tujuan. perpaduan. produktiviti.sokongan. kefahaman mendalam mengenai model seks. mendapatkan maklum balas positif. menjadi model yang baik. arah dan sokongan. peluang sendiri. -Kesunyian. maklum balas yang kurang jelas. -Kurang latihan.

-Kurang kesempurnaan.0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 . ketidakpuashatian.  Putus harapan 4.

com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil. 14 . Faizal Tahir. M Nasir.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo. Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009.

Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Bagi responden saya.5. 30 tahun. bermain 15 . Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan.0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Baginya. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka. 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Dalam konteks ini. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Menurut Gardner (1983). Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia.

bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Bercerita pasal bola. Pada waktu pemilihan berlangsung. iaitu 2009. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. Tetapi. Sekarang. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. 16 . Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. Pada tahun lalu. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. Beliau memberitahu bahawa. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain.

Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6. Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan. Ulasan 17 . Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut.

Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Pemikiran melebihi usia.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain. Ketika mula-mula belajar di Tabika.Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 . Ulasan . Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa. dia seorang yang mudah dibawa berbincang. Ulasan . Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara.

responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip.2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain. Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. 5. 19 . bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya. Dia seorang yang berupaya. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin.

6. Walaubagaimanapun. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. 20 . Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental.0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. Secara fizikal.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah.

dia seorang yang normal seperti remaja lain. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. responden agak memilih dalam mencari kawan. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. Selain itu. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. responden mengalami sedikit masalah. tidak dapat mengawal emosi. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. jurulatih dan juga diri responden. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. Manakala dari segi sosial dan emosi. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. Saya sebagai gurunya. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan. Maknanya. Sekiranya tidak berjaya. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan.7. Selain itu. Seperti yang telah dinyatakan di atas.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga. 21 . Hal ini demikian kerana.

Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara. Selain itu. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. dan yang terbaru di Slovakia. bakat. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. McAulley (1988). dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. kemahiran. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. Uzbekistan. Dalam jangka masa yang panjang. 7. ini telah membuktikan kemahiran. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. Vietnam. kepuasan dan menjalin hubungan. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut. pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. 22 . tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. Thailand. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun.

Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan.8. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat. Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. emosi. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. kestabilan personaliti. pendidik. dan faham akan perangai golongan tersebut. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. Oleh itu. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. 23 . Dalam waktu itu juga. Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. Oleh itu. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya.

2005. Psikologi Sosial. Milgram. Bhd.L. 24 . WI: Brown and Benchmark. 1988. J. Emotional Intelligence. Selangor: Longman. J. (1993). Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 2000. Goleman. Jan. Mischell. Azizi Yahaya. 4th. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. Komunikasi antara Manusia. McAuley. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. Abd. 22 (2): 108-110.G. H. 2000. Gardner. A Parent’s guide to Special Education. Boston: Allyn and Bacon. Development Physical Education for Today’s Children. (2004). Florida: Harcourt Brace College Pub. New York: AMACOM.M. & Gallagher. D.J. R. L. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. A. W. & Brue. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. (1999) Introductory to Personality (6th ed). New York: Bantam. Gallagher. (1995). Teaching the gifted child. New York: basic Books. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.A. D.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). 1994. Pemikiran Keseluruhan Otak. (1983). Madison. W. Gallahue. S. Wilmshurst. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). Roeper Review. Ed. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful