KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. sama seperti rakan sebaya mereka. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. kognitif. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. Selain itu. 1. emosi dan fizikal seorang responden. Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. dan kawankawannya. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden. Secara keseluruhannya. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial.

marah.0 Definisi Fizikal. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994).3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. perasaan. Justeru. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. 2. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. keadaan mental. nafsu. malas dan sakit hati. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. 2. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. emosi dan sebagainya. 2. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. penglihatan. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 .2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. gembira. 1993) . Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. Emosi dan Sosial 2. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. pergerakan dan manipulasi (Gallahue.

Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. 2004). 3. rohani dan sosial. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . Dari aspek psikologi sosial.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. Semua perkembangan. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. Secara ringkas. 3. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. sikap dan nilai.0 Teori Perkembangan Fizikal. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. berat badan.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. Perkembangan adalah aspek perubahan. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran.

perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. bahagia. terkejut. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. contohnya gembira. tidak senang dan sebagainya. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. 3. putus asa. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu. mengatur emosi diri sendiri. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri. benci. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. Menurut Goleman (1995).Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 . memotivasikan diri sendiri.

Selain itu. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 . Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. berhemah. beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain.lebih terkawal. Selain itu. Di samping itu. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. amanah. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. Goleman berpendapat bahawa. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. kebolehsuaian dan inovasi.

kecerdasan emosi. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar. kedua ialah kawalan kendiri. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 .  Mempelbagaikan cara penilaian. memasukkan empati. amanah dan inisiatif. Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. Secara keseluruhannya.  Mengasah bakat dan kebolehan pelajar.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. membantu rakan dan menjalinkan hubungan. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan. kehidupan masyarakat dan sebagainya.

1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan. berkumpulan 9 .

Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. takut. kemarahan. iaitu gembira. 1998). cemburu. 2005). Terdapat enam kategori emosi pada manusia. sinis. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. terkejut. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. ia juga mengawal tentang persahabatan. Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. misalnya perasaan bimbang. Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. berminat dan sebagainya. 10 . kasih sayang. Selain itu. optimistik.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. benci. agresif dan sebagainya. ketakutan. Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. marah dan sedih. kecewa.

3. perhatian dan kasih saying. 1997).1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. ada kesinambungan hidup. pemberian keperluan asas.3. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya.3. Majid dan Rahil.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. sekolah. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. -kekurangan sokongan. kanak-kanak. penafian. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan. Pada setiap peringkat bayi. tidak konsisten. remaja. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . minum. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya. Sebaliknya. zaman bermain. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan.

perasaan negatif. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan. perpaduan. -Tiada peluang. kurang memahami ekspektasi.sokongan. -Kesunyian. arah dan sokongan. mendapatkan maklum balas positif. 12 Kesempurnaan hidup . bertanya. -Perlindungan yang berlebihan. -Kurang latihan. menjadi model yang baik. -Kekeliruan tujuan. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan. mempercayai. kekurangan sokongan dan keyakinan. maklum balas yang kurang jelas.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. pendidikan yang cukup dan produktif.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. produktiviti. peluang sendiri. berarah. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup. persefahaman. kefahaman mendalam mengenai model seks. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan.

-Kurang kesempurnaan.0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 . ketidakpuashatian.  Putus harapan 4.

com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah. Faizal Tahir. Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia. 14 . M Nasir. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo. Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009.

30 tahun.0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Dalam konteks ini. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat.5. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Menurut Gardner (1983). dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. bermain 15 . Bagi responden saya. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. Baginya.

Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. Beliau memberitahu bahawa. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. iaitu 2009. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. Pada waktu pemilihan berlangsung. Bercerita pasal bola. Sekarang. Pada tahun lalu. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. 16 . Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. Tetapi.

Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. Ulasan 17 . Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi. Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan. Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6.

Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya. Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. Ketika mula-mula belajar di Tabika. Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain. Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua. Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Ulasan . Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya. Pemikiran melebihi usia. dia seorang yang mudah dibawa berbincang. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Ulasan .Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 .

Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya. 19 .2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. Dia seorang yang berupaya. responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan. Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. 5. syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip.

Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. Walaubagaimanapun. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. 20 . dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Secara fizikal. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi.0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. 6. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya.

Saya sebagai gurunya.7. responden agak memilih dalam mencari kawan. Selain itu. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. tidak dapat mengawal emosi. responden mengalami sedikit masalah. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. dia seorang yang normal seperti remaja lain. Selain itu. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. Seperti yang telah dinyatakan di atas. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. Manakala dari segi sosial dan emosi. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. jurulatih dan juga diri responden. Hal ini demikian kerana. Sekiranya tidak berjaya. 21 . Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. Maknanya. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling.

Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang. McAulley (1988). tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. Vietnam. Uzbekistan. Thailand. dan yang terbaru di Slovakia. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. bakat. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. Dalam jangka masa yang panjang. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. kepuasan dan menjalin hubungan. 22 . bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. ini telah membuktikan kemahiran. Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun. Selain itu. kemahiran. 7. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut.

Dalam waktu itu juga. 23 .8. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. pendidik. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan. Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. Oleh itu.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. kestabilan personaliti. dan faham akan perangai golongan tersebut. Oleh itu. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. emosi. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat.

H. 4th.J. Emotional Intelligence. New York: basic Books. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. Florida: Harcourt Brace College Pub. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A Parent’s guide to Special Education. 24 . Gallagher. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. WI: Brown and Benchmark. (1995).Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). (1993). Psikologi Sosial. J. Azizi Yahaya. 2000. 2000. (1983). Boston: Allyn and Bacon. Gardner. 1988. 2005. (1999) Introductory to Personality (6th ed). Bhd. Pemikiran Keseluruhan Otak. & Brue.G. Milgram. Abd. Komunikasi antara Manusia. & Gallagher. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Development Physical Education for Today’s Children.M. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). McAuley. Mischell. New York: AMACOM. Madison. 1994. Teaching the gifted child. D. D. W. 22 (2): 108-110. Roeper Review. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. J. Wilmshurst. Selangor: Longman. R. W. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. (2004). L.L. Gallahue. A. Ed.A. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. Jan. Goleman. S. New York: Bantam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful