KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . kognitif. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Selain itu. emosi dan fizikal seorang responden. dan kawankawannya. Secara keseluruhannya.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara. 1. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. sama seperti rakan sebaya mereka. dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia.

2. namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. Emosi dan Sosial 2. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. pergerakan dan manipulasi (Gallahue.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). 1993) . perasaan. manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. 2. gembira.0 Definisi Fizikal. keadaan mental. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. Justeru. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. emosi dan sebagainya. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan. malas dan sakit hati. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 . Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. marah. 2.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain. nafsu.2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. penglihatan. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas.

1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. sikap dan nilai. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. 3. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. Dari aspek psikologi sosial. 3. rohani dan sosial.0 Teori Perkembangan Fizikal. Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . 2004). bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Secara ringkas. Perkembangan adalah aspek perubahan. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia. Semua perkembangan. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. berat badan.

Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu.perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. contohnya gembira. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “. putus asa. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. memotivasikan diri sendiri. 3. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri. mengatur emosi diri sendiri.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 . manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. benci. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan. Menurut Goleman (1995). terkejut. bahagia. tidak senang dan sebagainya. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya.

Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. Selain itu. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. amanah. beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. Di samping itu. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 . Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi.lebih terkawal. Goleman berpendapat bahawa. Selain itu. berhemah. kebolehsuaian dan inovasi.

 Mengasah bakat dan kebolehan pelajar. Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. memasukkan empati. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid. amanah dan inisiatif.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 . Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. kedua ialah kawalan kendiri.  Mempelbagaikan cara penilaian. membantu rakan dan menjalinkan hubungan. kehidupan masyarakat dan sebagainya.kecerdasan emosi. Secara keseluruhannya. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan. berkumpulan 9 .

Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. ia juga mengawal tentang persahabatan. kecewa. berminat dan sebagainya. optimistik. misalnya perasaan bimbang. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. 10 . Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. benci. 1998). Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. kasih sayang. kemarahan. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. takut. sinis. 2005). Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. ketakutan.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue. agresif dan sebagainya. cemburu. terkejut. marah dan sedih. iaitu gembira. Selain itu.

Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan.3. Pada setiap peringkat bayi. Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. remaja. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya.3. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. minum. kanak-kanak.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson. sekolah. -kekurangan sokongan. 1997). pemberian keperluan asas. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. 3. zaman bermain. Sebaliknya. tidak konsisten. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya. penafian. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. Majid dan Rahil. ada kesinambungan hidup. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . perhatian dan kasih saying. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan.

3) 4 hingga 5 tahun -Galakan. -Kesunyian. menjadi model yang baik. pendidikan yang cukup dan produktif.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. kurang memahami ekspektasi. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. kekurangan sokongan dan keyakinan. persefahaman. mempercayai. -Kurang latihan. arah dan sokongan. -Kekeliruan tujuan. 12 Kesempurnaan hidup . -Perlindungan yang berlebihan. maklum balas yang kurang jelas. peluang sendiri.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. produktiviti. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan. -Tiada peluang.sokongan. 7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup. mendapatkan maklum balas positif. perpaduan. berarah. perasaan negatif. bertanya. kefahaman mendalam mengenai model seks.

 Putus harapan 4.0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 . ketidakpuashatian.-Kurang kesempurnaan.

Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah. 14 . M Nasir. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil. Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah. Faizal Tahir.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia.com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo.

Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim.5. Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. Bagi responden saya. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. Menurut Gardner (1983). Dalam konteks ini. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. Baginya. bermain 15 . Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka.0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan. Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 25 tahun merupakan pemain Johor FC. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. 30 tahun.

16 . 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. Sekarang. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. Beliau memberitahu bahawa. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. Bercerita pasal bola. Pada waktu pemilihan berlangsung. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. Tetapi. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. iaitu 2009. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. Pada tahun lalu. Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi.

Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi. Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya. Ulasan 17 . Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak.

Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 . Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara. Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Ketika mula-mula belajar di Tabika. Ulasan . Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua. peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba. Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. Ulasan . Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya. Pemikiran melebihi usia. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. dia seorang yang mudah dibawa berbincang.

syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain. Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin. 5. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Dia seorang yang berupaya. 19 . Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan.2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya. responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat.

20 .0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. 6. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. Secara fizikal.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. Walaubagaimanapun.

Hal ini demikian kerana.0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. Manakala dari segi sosial dan emosi. Sekiranya tidak berjaya. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. Saya sebagai gurunya. Maknanya. tidak dapat mengawal emosi. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan. dia seorang yang normal seperti remaja lain. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling. responden mengalami sedikit masalah.7. Selain itu. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. 21 . Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. responden agak memilih dalam mencari kawan. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. Seperti yang telah dinyatakan di atas. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. jurulatih dan juga diri responden. Selain itu. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah.

dan yang terbaru di Slovakia. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. kemahiran. Uzbekistan. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. 22 . McAulley (1988). Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. bakat. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. kepuasan dan menjalin hubungan. ini telah membuktikan kemahiran. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden. pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang. Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. 7. Selain itu. Vietnam. Thailand. Dalam jangka masa yang panjang. tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari.

Oleh itu.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya. kestabilan personaliti. 23 . Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental.8. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. dan faham akan perangai golongan tersebut. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan. Oleh itu. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain. pendidik. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. Dalam waktu itu juga. emosi.

G. & Gallagher. (1993). Madison. Pemikiran Keseluruhan Otak. & Brue. 1988. 22 (2): 108-110. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. A Parent’s guide to Special Education.M. J. D. New York: basic Books. (1995). Florida: Harcourt Brace College Pub. Goleman. Emotional Intelligence. Psikologi Sosial.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). Jan. (1999) Introductory to Personality (6th ed). Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.A. (1983).J. Milgram. 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor: Longman. Gallahue. 4th. Gallagher. A. W. Komunikasi antara Manusia. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). W. New York: Bantam. 24 . Gardner. (2004). J.L. S. Roeper Review. Wilmshurst. Azizi Yahaya. Mischell. New York: AMACOM. Boston: Allyn and Bacon. Bhd. Development Physical Education for Today’s Children. Teaching the gifted child. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. D. H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Abd. 1994. WI: Brown and Benchmark. 2005. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. McAuley. L. Ed. 2000. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful