KUMPULAN B

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 35900 TANJONG MALIM, PERAK DARUL RIDZUAN TEL : 05-4506000 FAX : 05-4595488 FAKULTI: PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA KBC 3023

PENSYARAH: DR. MD NASIR BIN MASRAN

TAJUK: FIZIKAL, SOSIAL DAN EMOSI KAJIAN KES TUGASAN: INDIVIDU (1) OLEH: NORSHAHIDA BINTI JUSOH NO.MATRIK: D20091034771 PROGRAM: PENDIDIKAN KHAS

1

Kandungan Isi kandungan 1.0 Pendahuluan 2.0 Definisi 2.1 Fizikal 2.2 Emosi 2.3 Sosial 3.0 Teori perkembangan fizikal, emosi dan sosial kanak-kanak pintar cerdas 3 3.1 Teori perkembangan fizikal 3.2 Teori perkembangan emosi 3.3 Teori perkembangan sosial 3 4 9 2 2 2 Muka surat 1

3.3.1 Peringkat perkembangan sosial mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson 9 4.0 Biodata responden 5.0Perkembangan responden 5.1 Temubual dengan keluarga responden 5.2 Temubual bersama jurulatih 6.0 Perkembangan responden dari segi fizikal, sosial dan emosi 7.0 Strategi untuk menangani masalah emosi responden 7.1 Strategi jangka panjang 8.0 Kesimpulan 11 13 15 17 18 19 20 21

2

Walaupun telah dianugerahkan kelebihan berbanding individu lain. Dewasa ini kanak-kanak sering terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. psikomotor dan emosi mereka terutama mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Bukti saintifik menunujukkan bahawa mereka juga memerlukan keperluan menyeluruh sebagai manusia. emosi dan fizikal seorang responden. sama seperti rakan sebaya mereka. Pelajar-pelajar pintar cerdas juga terdapat dalam kalangan pelajar3 . dapatan kajian ini menunjukkan pembentukan awal perwatakan dan perkembangan yang menyeluruh.0 Pendahuluan Sebagai sebuah negara. Secara keseluruhannya. tetapi golongan mereka juga tetap memerlukan tumpuan dan perhatian daripada orang lain terutama individu yang rapat dengan mereka. perkembangan responden dan tingkah laku positif dan negatif. Hasil daripada kajian ini telah dibantu oleh semua pihak yang terlibat seperti ibu bapa responden. 1. Setiap individu yang telah dikenalpasti berpotensi tinggi atau berbakat wajar diberikan peluang untuk memaksimumkan perkembangan mereka sehingga menjadi cemerlang dalam bidang-bidang yang berlainan. Selain itu. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi kesan yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Malaysia perlu membangunkan sumber tenaga manusia sebagai usaha untuk meningkatkan tahap kemajuannya.Abstrak Kajian ini bertujuan mengkaji tentang perkembangan sosial. kognitif. Ramai yang menganggap bahawa individu yang mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi tidak mempunyai sebarang masalah dalam kehidupan seharian mereka. kajian ini untuk mencadangkan strategi-strategi untuk responden. Kanak-kanak pintar cerdas merupakan kepentingan pembangunan modal insan negara. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah soal selidik yang meliputi beberapa aspek iaitu latar belakang responden. Milgram (2000) merujuk kepada Feldhusen menyatakan bahawa sehingga ke hari ini perubahan yang besar telah berlaku dalam bidang pendidikan untuk pelajar pintar cerdas dan berbakat. dan kawankawannya. Setiap masyarakat sentiasa berharap untuk menambah bilangan individu yang mampu menyumbang terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tertentu.

0 Definisi Fizikal. Perkembangan ini penting bagi diri kanak-kanak tersebut untuk berinteraksi. gembira. Mereka juga terlibat dalam masalah gelodak perasaan seperti sedih. Emosi dan Sosial 2.pelajar khas yang mempunyai pelbagai ketegori keistimewaan (Gallagher & Gallagher 1994). perasaan. marah. 2. keadaan mental. Individu sebegini mampu mengekspresikan rasa cinta kasih dan takutnya secara cepat dan spontan. Rancangan institusi sosial yang diikuti dengan keinginan sendiri menyebabkan ada 4 . namun sebagai manusia biasa mereka juga tidak sempurna. 1993) . manakala manipulasi adalah kemahiran berhubung dengan objek di persekitarannya. malas dan sakit hati. Justeru. nafsu. Pergerakan merupakan aspek berkaitan dengan tingkah laku. mereka memerlukan bantuan dan perhatian daripada orang yang terdekat. Keseimbangan merujuk kepada kebolehan dalam mengekalkan kedudukan badan mereka kepada tindakan graviti. 2. penglihatan. emosi dan sebagainya. Anggapan bahawa pelajar pintar cerdas tidak memerlukan bantuan atau tidak menghadapi masalah dalam apa jua perkara hanyalah satu mitos sahaja. Ini merujuk kepada pelbagai jenis keistimewaan seperti masalah pendengaran. pergerakan dan manipulasi (Gallahue. Emosi merujuk kepada suatu perasaan dan fikiran-fikiran yang khas. 2.2 Definisi emosi Emosi merupakan setiap kegiatan atau pergolakan fikiran. Kematangan emosi menghubungkan dengan perwatakan orang yang berkeperibadian yang matang.1 Definisi Fizikal Perkembangan fizikal kanak-kanak boleh dibahagikan kepada tiga kategori asas iaitu keseimbangan.3 Definisi sosial Perkembangan sosial dapat ditakrifkan sebagai kemajuan secara beransur-ansur melalui kegiatan dan kefahaman mengenai warisan masyarakat dan pembentukan corak kelakuan. Walaupun diberikan kelebihan melebihi orang lain.

berat badan. kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan. Perkembangan terhasil daripada tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Perkembangan adalah aspek perubahan. 3. perasaan dan tingkah laku individu dipengaruhi jangkauan.1 Teori Perkembangan Fizikal Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak secara langsung dan tidak langsung. sikap dan nilai. Emosi Dan Sosial Kanak-Kanak Pintar Cerdas Perkembangan merupakan perubahan yang tidak dapat diukur iaitu bersifat kualitatif. Semasa pembesaran kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam ketinggian. adalah mengikut beberapa aturan semula jadi dan sifat-sifat yang sejagat. Suatu proses perkembangan juga melibatkan interaksi antara kematangan kanakkanak dan aktiviti pembelajaran yang dilalui oleh kanak-kanak tersebut. perkembangan boleh disifatkan sebagai pengaliran berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu yang telah dijangkakan. Semua perkembangan. Tingkah laku sosial juga dihubungkan dengan proses sosialisasi dan dapat dikaitkan dengan perlakuan. Kemahiran fizikal kanak-kanak 5 . 2004). Dari aspek psikologi sosial. 3. rohani dan sosial. Aspek sosial berkaitan dengan pergaulan dan interaksi seseorang individu dengan individu yang berada di sekitarnya. bidang ini menerangkan bagaimana fikiran. khayalan atau kehadiran orang lain (Azizi Yahaya. fungsi anggotaanggota badan dan perawakan manusia.kalanya kelakuan dalaman dan luaran turut mengalami perubahan. Secara ringkas. Perkembangan ialah perubahan secara kualitatif serta cenderung kea rah yang lebih baik daripada segi pemikiran. Proses pembelajaran ini berlaku dalam ruang persekitaran dan perlu memenuhi kehendak khusus aktiviti yang diberikan kepada kanak-kanak tersebut. sama ada berbentuk struktur kemahiran satu siri tingkah laku ataupun keseluruhan sahsiah. menjadi kuat dan dapat melibatkan diri dalam kegiatan fizikal yang lebih kompleks. Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz fizikal.0 Teori Perkembangan Fizikal.

memotivasikan diri sendiri. tidak senang dan sebagainya. ketepatan menilai diri sendiri dan keyakinan kendiri. terkejut. Tiga komponen yang pertama berbentuk kompetensi emosi. putus asa.2 Teori Perkembangan Emosi Menurut English and English emosi adalah “ A complex feeling state accompanied by characteristic motor and glandular activities “.Komponen kedua ialah kemahiran dalam mengatur emosi dan berupaya mengatur kehidupan dan psikologi diri sendiri dengan 6 . 3. benci. manakala dua komponen berbentuk kompetensi sosial. kecerdasan emosi merupakan suatu keupayaan untuk mengenal perasaan sensiri dan individu lain. Emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat yang luas. Beliau cuba menerangkan kebolehankebolehan lain selain daripada kecerdasan akademik yang dianggap sebagai pelengkap kepada kebolehan kognitif yang diukur melalui ujian kecerdasan IQ. Bagi aspek kemahiran fizikal tertutup bermakna mereka menjalankan aktiviti dalam persekitaran yang terkawal. mengatur emosi diri sendiri. mengenal emosi orang lain dan membina hubungan.perlu dilihat dalam dua kategori iaitu sebagai tertutup dan terbuka. Menurut Goleman (1995). Manakala bagi aspek terbuka pula bermakna persekitaran dan situasi bagi kanak-kanak menjalankan aktiviti fizikal sentiasa berubah. Bagi komponen pertama iaitu mengenali emosi diri sendiri bertujuan agar seseorang itu dapat merasai apakah keadaan emosi mereka pada ketika itu dan dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya. Warna afektif disini dapat diartikan sebagai perasaan – perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi ( menghayati ) suatu situasi tertentu. iaitu suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Subkompetensi yang dikenalpasti merangkumi tiga iaitu kesedaran emosi. Lima komponen tersebut merangkumi mengenali emosi diri sendiri. bahagia. Keputusan yang dilakukan mestilah melalui keyakinan diri yang kukuh. contohnya gembira. Goleman telah membahagikan lima komponen kecerdasan emosi.

lebih terkawal. Goleman berpendapat bahawa. Keupayaan sedemikian dapat membantu seseorang mewujudkan suasana hubungan yang baik dengan semua orang. Komponen seterusnaya ialah perasaan empati terhadap orang lain. amanah. individu yang cerdas emosinya dapat mengawal emosi mereka dan menggiatkan lagi kehidupan dalam mencapai matlamat hidup. Individu yang mempunyai emosi yang cerdas mampu untuk mengambil inisiatif ke arah mencapai matlamat yang ingin dikecapi. kemahiran ini juga mengurus perhubungan antara seseorang melibatkan usaha memahami emosi orang lain. Terdapat lima subkompetensi iaitu kawalan kendiri. Perasaan sebegini dapat mengeratkan hubungan yang baik dengan lapisan masyarakat. kebolehsuaian dan inovasi. marah dan tingkah laku yang agresif di samping dapat mengembalikan emosi ke arah yang lebih baik setelah berhadapan dengan ujian atau halangan. dapat dirangkumkan beberapa elemen kepada empat dimensi iaitu dua komponen emosi dan dua komponen sosial. Keempat-empat dimensi ini diperlukan oleh seseorang yang mempunyai 7 . Telah dipercayai bahawa individu yang cerdas ini berupaya untuk mengurus dan memahami situasi serta emosi orang lain dengan tepat. Ini akan menyebabkan seseorang berinteraksi dengan baik. Seterusnya ialah berkaitan dengan keupayaan untuk mendorong diri sendiri untuk bertindak. beliau juga menegaskan emosi yang stabil dapat membantu seseorang mengawal perasaan bimbang. Manakala komponen yang seterusnya ialah kemahiran sosial iaitu untuk membina hubungan dengan seseorang. Kebolehan ini dapat membantu seseorang ke arah yang lebih baik dan lebih maju seterusnya dapat bangkit daripada kegagalan. tutur kata dan perasaan yang diikuti kemudian. Hal ini dapat dijadikan panduan kepada seseorang mengenai perbuatan. Setelah melalui proses pemantapan dalam kerangka ini. berhemah. Kanakkanak yang berusia dua tahun sudah mula memahami perasaan teman yang sedang menangis. Selain itu. kebolehan juga membolehkan seseorang mempengaruhi sesuatu penyelesaian masalah. Selain itu. Di samping itu.

 Mengasah bakat dan kebolehan pelajar. Dimensi yang ketiga ialah kesedaran sosial. kedua ialah kawalan kendiri. kesedaran organisasi dan orientasi perkhidmatan.kecerdasan emosi.  Mempelbagaikan cara penilaian.  Petunjuk kepada guru dalam perancangan pengajaran. Model ini juga dapat dijadikan panduan oleh keluarga.  Meningkatkan bidang akademik dan ko-kurikulum pelajar. Secara keseluruhannya. memasukkan empati. Teori pelbagai kecerdasan merupakan aspek yang penting untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. membantu rakan dan menjalinkan hubungan. Dimensi pertama ialah kesedaran kendiri. Dimensi terakhir ialah kemahiran sosial iaitu kebolehan bekerjasama dan berkumpulan. amanah dan inisiatif. kehidupan masyarakat dan sebagainya.  Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh dan keperluan murid 8 . Goleman juga mempercayai bahawa model kecerdasan ini merupakan satu model psikologi yang positif kerana dapat membantu menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan seharian seseorang individu. Antaranya ialah:  Petunjuk kepada potensi murid.

1)Mengenali emosi diri sendiri Komponen emosi 2)Mengatur emosi diri sendiri  Kesedaran emosi  Ketepatan menilai diri sendiri  Keyakinan kendiri 3) Memotivasikan diri sendiri     Dorongan Pencapaian Komitmen Inisiatif & optimisme      Kawalan kendiri Amanah Berhemah Kebolehsuaian inovasi 4) Mengenal emosi orang lain 5) Membina hubungan         Pengaruh Komunikasi Pengurusan konflik Kepimpinan Pemangkin perubahan Menjalin ikatan Bersatu Bekerjasama & keupayaan. berkumpulan 9 .

10 . marah dan sedih. kecewa. optimistik. Bahagian Hypocampus pula mengawal memori atau ingatan. kasih sayang. benci. Perasaan ialah respon terhadap persekitaran dan dilahirkan secara tidak nyata dalam tingkah laku manusia. kemarahan. misalnya perasaan bimbang. Bahagian Amygdala akan terangsang apabila seseorang individu menjadi risau. Bahagian Amygdala (belakang mata) dan Hypocampus mengawal bahagian emosi. 2005). terkejut. Otak yang baik dilihat pada peringkat awal pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat enam kategori emosi pada manusia. agresif dan sebagainya. Terdapat pelbagai bahagian-bahagian otak dan fungsinya adalah berlainan. berminat dan sebagainya. iaitu gembira. Kecerdasan emosi merupakan suatu himpunan kemampuan mental yang membantu kita mengenal pasti dan memahami perasaan kita serta perasaan orang lain. 1998). ia juga mengawal tentang persahabatan. takut. Selain itu. ketakutan. cemburu. Kerosakan pada bahagian ini boleh menyebabkan hilang ingatan atau pelupa. Kecerdasan emosi dapat meningkatkan kemampuan kita mengawal perasaan (Abdul Fatah. sinis.Bahagian Otak yang dikaitkan dengan emosi adalah seperti berikut: Otak adalah segala-galanya dalam menentukan kecemerlangan perkembangan seseorang individu (Wilmshurst & Brue.

Ini dapat dijelaskan sekiranya segala keperluan bayi dipenuhi seperti mendapat makanan. Remaja lebih rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan keluarganya (Abd. perhatian dan kasih saying. Majid dan Rahil. jika bayi berkenaan tidak dapat mempercayai orang disekitarnya dan akan menyebabkan defensif serta akan cuba melindungi daripada persekitaran yang tidak memberangsangkannya. remaja.3. awal dewasa dan tua terdapat pelbagai konflik sosial yang akan di atasi untuk perkembangan seterusnya. penafian. minum. 1997). Erikson berpendapat bahawa darjah kepercayaan bayi bergantung kepada nilai jagaan daripada ibu bapa atau orang lain yang menjaganya. dia akan memperoleh harapan untuk terus hidup. zaman bermain. Tokoh ini berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui lapan tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap yang seterusnya dengan mempunyai ciri-ciri yang berlawanan pada tahap-tahap tertentu. ada kesinambungan hidup. Perkembangan sosial dapat dikaji melalui beberapa aspek sosialisasi yang penting seperti proses peniruan dan identifikasi aktiviti bermain iaitu perhubungan dengan rakan sebaya. kanak-kanak. tidak konsisten. 3. -kekurangan sokongan. sekolah. 2) 2 hingga 3 tahun -Mengendalikan sendiri dan 11 Ekoran Psikososial  Mempercayai   Tidak mempercayai Kebebasan . pemberian keperluan asas. Sebaliknya.3. Pada setiap peringkat bayi. Tahap 1) Lahir hingga 1 tahun Keadaan sosial -Sokongan.1 Peringkat perkembangan sosial kanak-kanak mengikut teori perkembangan psikososial Erik Erikson.3 Teori Perkembangan Sosial Perkembangan sosial kanak-kanak merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang dapat diterima oleh masyarakat.

7) 36 hingga 55 tahun -Tujuan hidup. 3) 4 hingga 5 tahun -Galakan.sokongan. -Kekeliruan tujuan. bertanya. kekurangan sokongan dan keyakinan. 5) 12 hingga 19 tahun -Kestabilan dalaman yang berterusan. produktiviti. -Perlindungan yang berlebihan. perasaan negatif.    Pengasingan Kebolehan menghasilkan sesuatu -Kekurangan perkembangan diri. maklum balas yang kurang jelas. mempercayai. 6) Awal 20 hingga 35 -Meluaskan kemesraan.  terhenti  Kemesraan  Kekeliruan peranan  Identiti  Rendah diri  Kerajinan  Perasaan bersalah  Inisiatif  Keraguan 8) 55 tahun ke atas -Perasaan mesra. peluang sendiri. berarah. -Kesunyian. pendidikan yang cukup dan produktif. 12 Kesempurnaan hidup . arah dan sokongan. -Tiada peluang. perpaduan. kurang memahami ekspektasi. kefahaman mendalam mengenai model seks. 4) 6 hingga 11 tahun -Kemahiran diri. -Kurang latihan. mendapatkan maklum balas positif. menjadi model yang baik. persefahaman.

ketidakpuashatian.  Putus harapan 4.-Kurang kesempurnaan.0 Biodata responden NAMA PENUH: Syahrul Azwari Bin Ibrahim NAMA PANGGILAN: Syahrul ASAL: Kelantan UMUR: 17 TAHUN TARIKH LAHIR: 12 Januari 1993 BANGSA: Melayu AGAMA: Islam STATUS: Bujang PROFESSION: Pelajar dan Pemain Bola Sepak Profesional POSISI: Flengker/Sayap Kanan PENDIDIKAN TERTINGGI: Bakal menduduki SPM 2010 NAMA BAPA: Ibrahim Bin Ahmad PEKERJAAN BAPA: Pesara 13 .

Lisa Surihani PENYANYI TEMPATAN DIMINATI: Jamal Abdillah.com TINGGI: 172 cm BERAT: 63 kg PASUKAN PIALA DUNIA DIMINATI: Spain PEMAIN PIALA DUNIA DIGEMARI: David Villa PEMAIN BOLA IDOLA: Theo Walcott KENANGAN MANIS TENTANG PIALA DUNIA: Berkumpul bersama keluarga menyaksikan perlawanan Piala Dunia. KENANGAN PAHIT TENTANG PIALA DUNIA: Diejek oleh keluarga kerana pasukan kegemaran kalah. M Nasir.NAMA IBU: Salma Bt Mamat PEKERJAAN IBU: Suri rumah ADIK-BERADIK: 8 ORANG (anak ke-7) HOBI: Memancing dan bersukan GAMBARAN PERIBADI: Periang dan pemalu sikit MAKANAN KEGEMARAN: Nasi Gulai Ayam MINUMAN KEGEMARAN: Bandung MUZIK KEGEMARAN: Jazz & Rock FESYEN KEGEMARAN: Simple WARNA KEGEMARAN: Biru dan putih EMEL: syahrulazwari_93@yahoo. PELAKON TEMPATAN DIMINATI: Farid Kamil. Ella PENCAPAIAN/ANUGERAH: Mewakili Negara Kejohanan Kelayakan Asian Football Competition (AFC) 2009.com FACEBOOK: syahrulazwari_93@yahoo. 14 . Faizal Tahir.

Bermula daripada ayahnya yang merupakan jaguh kampung. 30 tahun. Peratus terjadinya pintar cerdas ialah dapat dilihat iaitu sebanyak 50% berpunca daripada baka. Adiknya pula merupakan pemain untuk kelab Kelantan. Menyentuh mengenai usianya yang masih lagi muda dan bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun ini. Responden telah bermain bola ini sejak berusia 10 tahun lagi untuk wakil negeri Kelantan. Setiap anak mewarisi beberapa ciri-ciri daripada ayah dan ibunya. Baginya. Manakala persekitaran individu dan keluarga masing-masing sebanyak 23%. Syahrul menegaskan bahawa semua adik beradiknya bermain bola sepak termasuklah ayahnya. Dalam konteks ini. Hal ini demikian kerana latar belakang keluarga yang aktif bersukan. bermain 15 .0 Perkembangan Responden Perbincangan berkaitan dengan pengaruh genetik dan persekitaran genetik dalam menentukan individu itu menjadi pintar cerdas atau tidak memang sudah lama berlaku. Setakat ini syahrul merupakan pemain yang mendapat pencapaian tertinggi apabila dipilih sebagai pemain bola untuk pasukan Harimau Muda bawah 19 tahun kumpulan B. Syahrul dengan penuh yakin mengatakan tidak pernah terfikir untuk membuat kerja lain selain daripada bermain bola sepak. Seterusnya ialah abangnya yang bernama Syariful Ibrahim. syahrul memiliki persekitaran keluarga yang positif untuk membantunya menjadi seorang yang berbakat. Menurut Gardner (1983). Bagi responden saya. Bercerita mengenai dirinya yang tidak akan meninggalkan dunia bola sepak. yang kini bertugas sebagai jurulatih pasukan Kuala Lumpur bawah 12 tahun. Abangnya yang ketiga iaitu Safuan Ibrahim.5. Seorang lagi abangnya iaitu Ismail Ibrahim pernah bermain bola dalam peringkat daerah Kelantan. terdapat Sembilan jenis kecerdasan untuk mengukur potensi kecerdasan manusia. Itupun selepas diajak oleh abangnya iaitu Shariful Ibrahim. Kali pertama beliau menendang bola ialah sewaktu berumur 6 tahun lagi. dia boleh dikategorikan dalam kecerdasan kinestatik badan iaitu kebolehan dalam menggunakan keseluruhan anggota tubuh badannya untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 25 tahun merupakan pemain Johor FC.

Bercerita pasal bola.bola sepak ini merupakan sesuatu yang unik. 2 tahun berturutturut dia tidak dapat balik beraya di kampung halaman. Responden saya berharap bahawa peminat bola tempatan supaya kurangkan kritikan pedas kepada pemain tempatan. Syahrul juga mahukan peminat untuk mengiktiraf pemain Malaysia supaya lebih maju. 16 . Syahrul langsung tidak berasa cemburu terhadap kawan-kawannya kerana telah mengetahui sejak daripada awal lagi. dia berhasrat bahawa suatu hari nanti mahu menjadi pemain bola sepak yang betulbetul profesional. Tetapi. tapi dia sedih kerana sejek menjadi pemain bola profesional. Meminta pendapat daripada Syahrul tentang industri bola sepak tempatan. Sekarang. Pada waktu pemilihan berlangsung. banyak posisi jawatan tertentu dipenuhi dengan orang yang kurang pakar dalam bidang bola sepak. Syahrul terpaksa beraya di Uzbekistan kerana terlibat dengan pemilihan Bola Sepak Asia atau AFC. Syahrul berpendapat bahawa Malaysia agak ketinggalan sedikit dari segi peralatan dan cara latihan berbanding dengan negara maju yang lain. Bola sepak sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan dirinya kerana adanya semangat setia kawan. Dia menambah bahawa peminat bola tempatan melebihkan dan mengaggungkan pemain luar negara berbanding pemain sendiri. jika dia berpeluang untuk mengubah industry bola sekarang. dia akan memilih orang yang betul-betul layak dan tahu bagaimana untuk mengendalikan pimpinan bola sepak negara. Syahrul mengakui soalan ini terlalu sensitif dan sukar untuk dijawab. Syahrul tidak pernah lagi kemalangan teruk. Beliau memberitahu bahawa. iaitu 2009. Pada tahun lalu. Sepatutnya kita perlu memartabatkan sukan kita bukannya menjatuhkan.

Kebolehan ini berbeza dengan kanak-kanak lain yang hanya mampu memegang sahaja bola tersebut. Soalan 2 Adakah mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi tentang dunia bola sepak? Jawapan -Ya.Pasukan Harimau Muda Kumpulan B Bawah 19 Tahun 6. Dia juga seorang yang kreatif dan suka mencuba dalam menghasilkan cara baru semasa perlawanan. ayahnya memberitahu bahawa Syahrul menampakkan kematangan dalam arena bola sepak. Ulasan 17 . Ulasan -Kanak-kanak berbakat menunjukkan bakat mereka sewaktu kecil lagi.1 Temubual Dengan Keluarga Syahrul Soalan 1 -Bilakah Syahrul mula bermain bola? Jawapan -Sejak umur 6 tahun. Dia selalu bertanya tentang bola sepak sewaktu kecil lagi.

Ulasan -Responden mudah memahami sebab dan musabab kejadian ataupun perkara dengan cepat. Ulasan . Pemikiran melebihi usia. Syahrul tidak menunjukkan sebarang masalah sosialisasi dengan rakan baru walaupun Syahrul masuk ke tabika pada bulan yang kedua iaitu lewat sebulan dari tarikh pendaftaran masuk ke tabika seperti kanak-kanak lain.Responden mempunyai kemahiran berfikir yang hebat serta dapat menyaingi pemikiran orang yang lebih tua daripadanya. peramah dan mudah menghormati orang yang lebih tua daripadanya. Ciri-ciri ini menyebabkan mereka cepat mempelajari sesuatu perkara.Kanak-kanak berbakat dan kreatif suka mencuba. Soalan 3 -Boleh menjangkakan dan membuat andaian sesuatu perkara? -Jawapan Boleh menjangkakan dan membuat andaian. Ketika mula-mula belajar di Tabika. Ini menyebabkan mereka sentiasa berfikir berkaitan pelbagai perkara dan sentiasa berusaha mencari sebab dan musabab sesuatu perkara. Kanak-kanak pintar juga biasanya mempunyai daya kepimpinan yang lebih. Kelebihan ini membolehkan Syahrul menyesuaikan diri dengan mudah bersama golongan orang yang lebih tua. Responden juga sentiasa berimaginasi dan mencari-cari cara yang terbaik bagi merealisasikan imaginasi itu seperti dalam bidang yang diminati. Ulasan . Kebolehan mereka memusatkan perhatian dan cekap 18 . dia seorang yang mudah dibawa berbincang.-Individu yang pintar mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi. Soalan 4 Adakah berupaya melakukan interaksi sosial? Jawapan -Ya. Soalan 5 Adakah cepat menyesuaikan diri dengan persekitaran baru? Jawapan -Ya. Dia mampu membuat jangkaan dan spekulasi dalam isu-isu semasa.

2 Temubual Bersama Jurulatih Soalan 1 Bagaimana pencapaian dan prestasi Syahrul semasa memasuki pasukan Harimau Muda? Jawapan -memberangsangkan dan menunjukkan satu pencapaian yang positif di luar jangkaan. responden berupaya untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat. Ulasan -Responden banyak kali menjaringkan gol semasa perlawanan. Dia seorang yang berupaya. Soalan 4 Bagaimana kekuatan mental dan psikomotor Syahrul dalam perlawanan? Jawapan -Dari segi ketangkasan. bertenaga dan mempunyai kemahiran terutamanya dalam penguasaan bola. Soalan 3 Bagaimana disiplin Syahrul semasa dalam permainan dan luar permainan? jawapan -Dari segi disiplin. Ulasan -Seseorang yang bersifat pintar cerdas secara automatik akan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukannya. Soalan 2 Apakah kelebihan Syahrul berbanding dengan pemain-pemain lain? Jawapan -Syahrul lebih berkeyakinan semasa bermain. 5. syahrul seorang atlit yang menepati masa dan melakukan sesuatu perkara dengan tekun atas satu prinsip. Ini menyebabkan pasukan melonjak naik. 19 . Ulasan -Banyak serangan telah dilakukan dan hamper menyebabkan gol.mengadaptasi persekitaran membolehkan mereka memperkayakan pengalaman sendiri dan menyesuaikan diri dengan persekitaran.

Syahrul memiliki ketahanan ujian fizikal lebih berbanding dengan orang lain. Mungkin ini merupakan kekurangan bagi golongan mereka. Secara fizikal.0 Perkembangan responden dari segi: 1) Fizikal Tahap psikomotor responden lebih hebat berbanding dengan orang lain. Ini mungkin disebabkan faktor loghat dan masalah dalam berkomunikasi. Walaubagaimanapun. 2) Sosial Pergaulan dengan kawan-kawannya agak baik dan tidak mengalami masalah. Soalan 5 Kestabilan emosi Syahrul? Jawapan -Syahrul mengalami masalah dalam mengawal emosinya semasa perlawanan.Ulasan -Responden mahir semasa mengelecek bola dengan pihak lawan. Dia juga berkebolehan untuk memanipulasikan objek-objek fizikal serta mengimbangi pergerakan fizikal dan mental. Ulasan -Kebiasaan seseorang yang berbakat ini mempunyai emosi yang kurang stabil berbanding orang lain. 6. Hal ini terjadi kerana dia kekok untuk berbicara dengan kawan yang berlainan negeri. 3) Emosi Syahrul juga seorang yang mudah marah apabila sesuatu kehendak tidak diperolehi. 20 . Dia pernah menghalau pengadil kerana pengadil tersalah memberi kad kuning kepadanya. Selain itu banyak berlaku perubahan dari segi fizikal dan fisiologikal. dia lebih memilih kawan yang sama negeri dengannya.

0 Strategi Untuk Menangani Masalah Emosi Responden Setelah berjumpa dengan keluarga.7. responden mengalami sedikit masalah. Saya sebagai gurunya. Selain itu. Manakala dari segi sosial dan emosi. saya mendapati bahawa responden memang memiliki kehebatan dalam sukan bola sepak. dia seorang yang normal seperti remaja lain. Maknanya. Kaedah yang akan saya gunakan untuk membantunya ialah melalui kaedah kaunseling. bahagian otak yang mengawal emosi iaitu Amygdala tidak dapat dikawal atau kurang berfungsi dengan baik semasa mengawal emosi. Seterusnya akan menasihati terlebih dahulu dan menyuruhnya mengawal emosi. dia akan cuba mengawal emosinya daripada bersifat agresif. dan lebih bersifat berani melakukan apa sahaja sehingga menghalau pengadil. Dari segi pergaulan dan sosial responden pula kurang memberangsangkan. Di sini saya dapat simpulkan bahawa responden takut untuk mencuba mengenali seseorang. Sekiranya tidak berjaya. Hal ini demikian kerana. Dia seorang yang mudah agresif ketika perlawanan. Selain itu. responden juga tidak boleh bermain semasa perlawanan bola diadakan dan tidak dapat menyertai mana-mana latihan yang akan diadakan di luar negara. tidak dapat mengawal emosi. Dia memberitahu bahawa masalah loghat yang menghalangnya untuk berkomunikasi dengan individu berlainan negeri. sedikit sebanyak ingin menolong mengurangkan tahap emosinya yang tidak stabil itu. responden juga memberitahu bahawa tidak mempercayai individu yang berlainan agama dan negeri. 21 . Saya telah memberi beberapa nasihat dan kaedah kepada responden untuk mengurangkan atau menghapuskan terus masalah tersebut. responden agak memilih dalam mencari kawan. Sekiranya responden ingin bermain dan mengikuti sesi latihan diadakan. Seperti yang telah dinyatakan di atas. Dari segi fizikal responden tidak mengalami sebarang masalah. Pertama saya akan berjumpa dengannya secara perseorangan dan bertanya apakah perasaannya ketika perlawanan bola diadakan dan mengapa dia tidak dapat mengawal emosinya. jurulatih dan juga diri responden. elaun responden akan disekat dan digantung persekolahan selama beberapa hari.

Ini kerana komunikasi dapat meningkatkan keyakinan seseorang dan menentukan tindakan. kepuasan dan menjalin hubungan. bakat dan kesungguhan yang ada pada responden ini telah melayakkan dirinya terpilih untuk mewakili sebarang kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara berbanding dengan pemain yang lain. Melalui perlawanan yang disertai yang melibatkan Negara-negara tersebut. ini telah membuktikan kemahiran. dia tidak perlu bimbang sekiranya dia tidak diperlukan lagi dalam satu-satu perlawanan ketika umurnya meningkat 30 tahun.Kaedah yang saya gunakan dalam menangani hal ini ialah dengan menemukan dia dengan beberapa individu yang berlainan negeri dan agama. Thailand. saya akan menyuruhnya supaya mencari kenalan melalui facebook. Uzbekistan. Melalui pengalaman yang ditimba oleh responden saya. kanak-kanak atau golongan-golongan yang berminat. kemahiran. tetapi banyak pengalaman yang sudah dipelajari. Vietnam. 7. 22 . Banyak negara-negara yang telah dilawati ketika mewakili Negara oleh responden seperti China. Secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan dan menambah kenalan selain mengubah persepsinya terhadap kaum lain dan berlainan negeri. bakat. McAulley (1988). Saya telah mencadangkan supaya responden membuka pusat bola sepak atau futsal. pengalaman dan kesungguhan yang sedia ada pada diri responden tidak mustahil akan membolehkannya untuk menjadi seorang jurulatih yang professional pada masa akan datang. Dalam jangka masa yang panjang. Mungkin dia boleh menjadi jurulatih kepada remaja-remaja. Walaupun umur responden sekarang ialah 17 tahun. Selain itu. Selepas pemerhatian secara tidak langsung dilakukan satu strategi jangka panjang dapat diatur kepada responden bagi membantunya mengejar matlamat dan merealisasikan impiannya. dan yang terbaru di Slovakia. saya telah mengenalpasti beberapa kelebihan dan kekurangan responden.1 Strategi Jangka Panjang Setelah berjumpa dan berbual dengan responden. Majoriti had umur seorang pemain bola ialah dalam lingkungan 30 tahun ke bawah yang melayakkan dirinya menyertai perlawanan yang melibatkan negara.

Pelajarpelajar pintar cerdas dan berbakat perlu dibimbing dalam segala aspek berkaitan dalam hidup mereka agar dapat mengimbangi tahap kepintaran atau bakat yang dimiliki oleh mereka dengan wibawa diri yang dilengkapi dengan kestabilan emosi dan mental. Dalam waktu itu juga. Ibu bapa dan guru harus memainkan peranan penting dalam menangani hal ini kerana mereka lebih rapat berbanding dengan orang lain. 23 . sosial dan tingkah laku responden adalah penting bagi menjamin kesinambungan sesuatu program yang dirancang untuknya. emosi. Oleh itu. Ciri-ciri tersebut ialah bersikap mesra masyarakat serta cermat dan teliti dalam mengambil sesuatu tindakan. Mereka juga mengalami masalah dalam pergaulan dan komunikasi. Oleh itu. di sebalik ciri-ciri yang mengagumkan ini. pendidik. persekitaran pembelajaran dan juga masyarakat agar mereka mendapat dorongan daripada semua pihak yang berada di sekelilingnya. berwibawa dan mahir berkata-kata turut menyumbang terhadap pembangunan individu menjadi pintar cerdas. sifat individu terbabit yang berkeupayaan untuk mempengaruhi orang lain termasuk mempunyai daya pujuk. tetapi ini tidak bermaksud mereka turut dewasa dalam aspek perkembangan sosial dan emosi. dan faham akan perangai golongan tersebut. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk ciri-ciri kepintaran yang dimiliki oleh seseorang individu tanpa mengabaikan perkembangan sosial dan emosi mereka. Individu yang pintar cerdas dan berbakat juga lebih bijak berbanding dengan rakan sebaya mereka. Keseimbangan perkembangan golongan ini bergantung kepada keprihatinan ibu bapa. kestabilan personaliti. serta tidak menyalahi normanorma sosial masyarakat umum. perancangan untuk mewujudkan satu prosedur sokongan psikologi dan sosial yang sistematik merupakan satu keperluan yang amat sukar untuk disediakan dan dipenuhi pada setiap fasa perlaksanaan.0 Kesimpulan Secara menyeluruh. mereka juga masih lagi seorang individu yang memerlukan perhatian sama atau lebih daripada orang lain. Hal ini demikian kerana untuk kepentingannya dan juga masyarakat sejagat.8. Seterusnya sikap serta ciri peribadi yang memuaskan adalah penting dalam memperkayakan seseorang individu pintar cerdas.

1994. Psikologi Pendidikan 1-Pertumbuhan dan Perkembangan. Psikologi Sosial. (1993). Development Physical Education for Today’s Children. R. 4th. J. Frames of mind: The theory of multiple intelligence. Gallahue. A. (1995). Gallagher. Gardner. 2000. New York: AMACOM. A Parent’s guide to Special Education.M. W. Florida: Harcourt Brace College Pub.A. Identifying and enhancing talent in Israel: A high national priority. Selangor: Longman. (1999) Introductory to Personality (6th ed). Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. (2004). Komunikasi antara Manusia. & Gallagher. & Brue. 2000. Goleman. (1983). McAuley. Roeper Review. H. New York: basic Books. 22 (2): 108-110.J. Madison. D. Noordin Yahaya & Zurihanmi Zakariya. Mischell. Abd. Wilmshurst.Rujukan Abdul Fatah Hasan (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 24 . Azizi Yahaya. Jan. New York: Bantam. Emotional Intelligence. Majid Mohd Isa dan Rahil Mahyuddin (1997). W. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. 2005. D.G. J. 1988. Teaching the gifted child. Milgram. Pemikiran Keseluruhan Otak.L. Ed. L. WI: Brown and Benchmark. Boston: Allyn and Bacon. S. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful