INVESTASI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN PENDAHULUAN

Investasi adalah merupakan bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda dengan membungakan uang, karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.1 Investasi dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi ekonomi non muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Dimana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai Qiyaman2 yaitu sarana pokok kehidupan sesuai dengan Firman Allah Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya , harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Karena itu pula harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dilarang oleh al-Qur’an. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Dalam konteks ini Al-Qur’an mengingatkan :3 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan
Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani , 2001), Cet. ke-1 h.150 2 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an :Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat , (Mizan, 1996), Cet. ke-2, h.403 3 Ibid., h.406-407
1

1

Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap muslim menginvestasikan hartanya. memegang tabungannya dalam bentuk asset tanpa berproduksi seperti deposito bank. 70-71 Dalam berinvestasi mengenal yang namanya harga.M. real estate. Maka beritahukanlah kepada mereka. menginvestasikan tabungannya (seperti memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital nasional). (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. 5 4 2 . 1995). ke-1.(Qs Attaubah : 34) Dalam sistem penghimpunan dana bank syariah. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit margin. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Investasi 5 merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya yaitu : 1. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. kecuali keuntungannya saja. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan berinvestasi. Cet.harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah yang tujuannya adalah kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana. pinjaman. 2. Harta yang diinnvestasikan tidak akan termakan oleh zakat. prinsip investasi merupakan satu variabel dari berbagai prinsip lain seperti prinsip modal dan titipan. Mertwally. permata atau 3. memegang kekayaannya dalam bentuk uang kas (idle cash).4 AYAT YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam. Karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab setiap harta ada zakatnya. Teori dan Model Ekonomi Islam. antara lain : sandaran dalam M. (Bangkit Daya Insana.

oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Investasi akhirat dan dunia nampaknya menjadi suatu hal yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu Taqwa kepada-Nya. yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Allah 3 . Ayat diatas memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan dzurriat dhi’afa (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. nampaknya Al-Qur’an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi. lusa atau waktu yang akan datang. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Kata waltandzur nafsun maa qaddamat lighad dapat pula diartikan bukan saja memperhatikan kehidupan akhirat namun memperhatikan kehidupan dunia karena kata ghad bisa berarti besok pagi. dan bertakwalah kepada Allah. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi. Surat Al-hasyr : 18 Hai orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah : 261 Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. pada tiap-tiap bulir seratus biji.Surat An-Nisa : 9 Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah.

" 46. (Angkasa Bandung. Surat Yusuf : 43-44. 2002). agar mereka mengetahuinya.melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. yang berdimensi ukhrawi). namun bila banyak orang yang melakukan infaq maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk dapat berproduktifitas ke arah yang lebih baik. Nampaknya multiplier effect dari infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi dunyawiyah." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi. Juz 1 6 4 . Hai orang yang amat dipercaya. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf." Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu Bachtiar Surin. Nampaknya Al-qur’an telah memeberikan panduan investasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Az-zikra Terjemahan dan Tafsir Al-Qur’an dalam huruf Arab dan Latin..6 Ayat diatas dapat merupakan contoh kongkrit dari kita berinvestasi yang dimuai dengan habatin wahidatin (sebutir benih) menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. menta'birkan mimpi itu. Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu.46-48 Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering.

tetapi karena sulit dan kacaunya mimpi itu maka mereka menunjukanya 7 8 M. h. yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). Namun demikian. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur. Antara lain terbukti dengan atas kasus Yusuf. Tafsir Al-Azhar Juzu’ XI. kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Quraish Shihab. tidak diketahui dengan pasti. Cet. 48. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa." Tafsir Surat Yusuf Berapa lama persis Yusuf dalam tahanan. h. yang didalam mimpinya tersebut terdapat tujuh sapi gemuk dan kurus.7 Raja telah bermimpi. raja menjadi murung karena ganjilnya mimpi tersebut8. kita dapat berkata bahwa masa tahanannya tidak lebih dari tiga tahun. Volume 6. itu tidak berlaku upayanya melakukan sewenang-wenang. memberi kebebasan beragama kepada yang berlainan agama. Menurut sebagian Ulama Raja hanya bermimpi sekali. Pada masa penahanan itu . Tafsir Al-Misbah. gemuk adalah lambang kesuburan dan kurus lambang dari kurang makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit.47. ke-1.453-454 Hamka. bahkan mengangkat Yusuf sebagai menteri. Penggunaan kata malik/raja disini untuk mengisyaratkan bahwa kepala Negara penyelidikan Mesir ketika masa Nabi Yusuf as. 1999). (Pustaka Panjimas. 2002).239 5 . (Lentera Hati. penguasa tunggal Mesir yang digelar Raja oleh ayat itu bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina lain yang kurus – kurus. 49.

Quraish Shihab. yaitu tujuh tahun yang kering gersang dan kemarau itu sehingga hasil gandum mewnjadi susut sama sekali. Maka apa yang kamu tuai dari hasil panen itu hendaklah kaum biarkan dibulirnya agar tetap segar dan tidak rusak untuk disimpan sebagai persiapan menghadapi paceklik setelah ini selama tujuh tahun berturut-turut. Yusuf namanya. Kata mempersiapkan untuk esok agar tidak kekurangan pada masa paceklik juga merupakan suatu prinsip dalam investasi yaitu agar harta itu tidak habis dimakan pada saat itu juga (habis terpakai). pengairan dsb. Mimpi itu boleh jadi berhubungan sehingga menjadi sangat sukar ditakwilkan.dengan bentuk jamak adghats ahlam. Tafsir Al-Misbah. op[. jenis tanaman yang ditanam.458-459 6 . yakni setiap dia terbangun dan tidur lagi memimpikan sesuatu yang berebda.455 Ibid... Dalam perjanjian Lama ditegaskan bahwa Raja bermimpi dua kali. Pendapat lain menyebutkan bahwa dia bermimpi lebih dari sekali. Pada ayat 47 diterangkan bahwa yusuf menerangkan bahwa ”mimpi memerintahkan kamu wahai masyarakat Mesir agar kamu terus menerus bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa kamu bercocok tanam dengan memperhatikan keadaan cuaca. seklai memimpikan sapi dan di kali lain satu tangkai9 Tetapi tak seorangpun yang sanggup menta’birkan mimpi tsb sampai ada seorang pelayan istana yang selamat dari hukum mati menganjurkan kepada Raja untuk menta’birkan mimpi raja pada seorang teman sepenjara yang pandai menta’bir mimpi. Persiapan menuju hari esok yang tidak jelas akan terjadinya dan tidak diketahui secara pasti mengisyaratkan kepada semua negara atau perorangan untuk siap menghadapi sesuatu yang sulit.”10 Nampak jelas bahwa menyimpan bulir agar selalu segar dan sebagai persiapan adalah merupakan salah satu motif ekonomi (kususnya motif penggunaan uang yaitu precautionary/berjaga-jaga). Dia akan memakan apa yang kamu sediakan baginya. tanah subur laksana sapi yang gemuk tujuh ekor. sehingga menghasilkan tangkaitangkai yang hijau. pada waktu itu tahun kemarau yang tujuh akan mamakan 9 10 M. sebab itu banjir sungai Nil kurang melimpah dan kemarau terlalu panjang. Dia. h.cit. sehingga kurusnya tanah dari rumput-rumput yang menhghijau. Pada pangkal ayat 48 Yusuf menambahkan bahwa sesudah tujuh tahun yang cukup hujan. dalam hal ini investasi menjadi sebuah keniscayan. malahan hangus sebelum berbuah. h. Surat Yusuf ini menggambarkan sebuah iklim investasi yang dilakukan oleh sebuah negara yang selalu memperhatikan kesejahteraan pada hari yang akan datang. Hujan sudah kurang dihulu.

Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. untuk persediaan di musim kemarau paceklik yang tujuh tahun lamanya. supaya dia tahan lama. tanahpun subur. Itu sebvabnya aku suruhkan kamu menyediakan hasil tujuh tahun yang subur itu. dari kata inilah lahir kata istighatsah. Dan jika ia berasal dari kata ghauts/pertolongan maka ia berarti perolehan manfaat (return). lalu terbakarlah. Yang lain tinggalkan lekat pada tangkainya. boleh jadi karena Rajanya yang berlaku adil walau tidak mempercayai keesaan Allah. Bulir-bulir gandum adalah lambang pangan yang tersedia. Boleh jadi karena sapi digunakan untuk membajak.persediaan dari limpahan makan kamu dari hasil tujuh tahun yang subur itu. 7 . dan menyakiti hati orang. Pada ayat 49 dijelaskan bahwa sesudah lepas tujuh tahun yang kemarau itu. Mimpi Raja ini adalah merupakan anugerah Allah SWT kepada masyarakat Mesir ketika itu. Kata yughats apabila dipahami dari kata ghaits/hujan.11 11 inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya Karena riya. dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Demikianlah Allah menerangkan ayatayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Itu sebabnya aku anjurkan supaya buah yang dipisahkan dari tangkainya hanya sekedar yang dimakan saja. agaknya kita dapat berkata bahwa beliau mamahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. tanaman menghijau dan dari gandum yang limpah di tahun kelima belas itu. kegemukan sapi adalah lambang kesuburan sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian yakni masa paceklik. sampai bumi yang telah seumpama mati itu \hidup kembali. Keadilan utu menghasilkan kesejahteraan lahiriah buat mereka Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memperhatikan jawaban Yusuf ini. membangga-banggakan tentang pemberiannya kepada orang lain. barulah datng setahun dibelakangnya hujan akamn menyirami bumi kembali.

Emas dan hasil alam yang makin menipis menyebabkan tidak adanya persiapan untuk anak cucu kita. maka kebun itu akan cepat habis tertiup angin dan terbakar laksana hutan kita di Kalimantan dan beberapa daerah di Indonesia. 1995 Muhamad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek Jakarta : Gema Insani . Bangkit Daya Insana. Teori dan Model Ekonomi Islam. Pustaka Panjimas. 1999 Metwally. Pada ayat diatas juga menggambarkan harapan dari sebuah masa depan yang penuh dengan kenikmatan dan kesjahteraan. 2001 8 . diumpamakan dalam al-qur’an sebagai kebun segalam macam buahbuahan (min kulli tsamaraat). Namun kenikmatannya itu tidak dapat dinikmati oleh anak keturunannya yang masih kecil-kecil (dapat diartikan tanpa adanya prinsip menabung dan berinvestasi untuk anak keturunannya). DAFTAR PUSTAKA Hamka.Ayat ini adalah bentuk pertanyaan (dimulai dengan kata ayawaddu) yang menyindir kita manusia yang suka berfoya-foya dan bermegah-megahan tanpa memikirkan anak keturunan di masa yang akan datang. M.M. Tafsir Al-Azhar Juzu’ XI. .

Tafsir Al-Misbah. Wawasan Al-Qur’an :Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat .Shihab. Az-zikra Terjemahan dan Tafsir Al-Qur’an dalam huruf Arab dan Latin. Mizan. 2002 Surin. Quraish. 2002 9 . M. 1996 ________________. Bachtiar. Lentera Hati. Angkasa Bandung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful