KURIKULUM FUTURISTIK

OLEH Norhayati Che Hussin IPGKKB

.

Definisi dan konsep kurikulum secara umum Definisi secara khusus Ciri –ciri Kurikulum Futuristik .

Antaranya menurut Hirst (1975) kurikulum sebagai satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan muridmurid mencapai objektif yang Konsep dan Definisi Kurikulum secara umum .Perkataan Kurikulum berasal dari perkataan Latin iaitu curriculum yang bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. Menurut Kamus diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah.

demi menjadikan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran nyata dan tidak nyata seperti yang dijalankan dalam dan luar bilik darjah. diorganisasi dan disusun oleh sarjana pendidikan dan pakar kurikulum secara teliti dan profesional. Rumusan Tafsiran Kurikulum .Kurikulum merangkumi pengalaman kehidupan nyata dan tidak nyata yang dipilih.

Pendekatan Pragmatis . Teori Ilmu atau sumber-sumber Ilmu melalui 3 pendekatan iaitu: 1.Pendekatan Empiris 3.Pendekatan Rasional 2.Konsep Kurikulum Ia banyak berkaitan dengan falsafah epistemologi (teori epistemologi).

Pendekatan Empiris – maklumat yang sah dapat diperoleh daripada organ deria manusia. . Pendekatan Pragmatis – maklumat diperolehi melalui manusia dengan alam sekitar. Ia dikaitkan dengan kaedah penyelesaian masalah.Pendekatan Rasional – mencari maklumat atau kebenaran dengan cara penaakulan.

deduksi dan menganalisis Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal. dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.KURIKULUM FUTURISTIK/MASA DEPAN  Kurikulum - Futuristik / masa depan - - - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza. pengalaman. 2. 3. bahan. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunakan pelbagai strategi. 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. membuat induksi. . kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan.

Konsep dan Definisi Kurikulum Futuristik Futuristik iaitu idea yang menuju masa hadapan. keperluan sumber manusia dan perubahan ideologi. . Kurikulum Futuristik ialah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku yang memenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagai aspek antaranya aspek teknologi. pedagogi.

berpandangan jauh dan berkeupayaan untuk bersaing. Ideologi negara iaitu kurikulum yang digubal mesti mengambil kira .Teknologi: Contohnya pengenalan komputer dan teknologi maklumat bertujuan menghasilkan rakyat yang bersifat progresif. Perubahan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran Keperluan sumber manusia iaitu bagi mencapai hasrat kerajaan untuk mencapai sebuah negara perindustrian yang setanding dengan negara maju pada 2020.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful