PENGENALAN

Pendidikan di Malaysia amat diutamakan oleh kerajaan dalam menjadikan Malaysia berdaya saing dalam kemajuan dan perkembangan ilmu. Jadi, sehubungan dengan keutamaan ini, pelbagai kekurangan dalam pelbagai aspek pendidikan akan diberikan perhatian yang serius demi menjadikan semua yang menerima pendidikan dapat menerima pendidikan yang terbaik.

Salah satu usaha dalam memperbaiki segala kekurangan dalam pendidikan yang diterima ialah pengenalan kepada pendidikan pemulihan. Pendidikan pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira. Pendidikan pemulihan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar pada peringkat awalan iaitu pada tahap 1, bermula dari darjah dua dan lanjutan ke darjah tiga dalam subjek-subjek tertentu mengikut sukatansukatan pelajran yang telah disediakan. Program pendidikan pemulihan ini bukan sekadar hanya menggunakan pengajaran teknik pengajran harian, ia dibantu oleh pelbagai alat bantuan mengajar bagi membolehkan murid yang terlibat lebih memahami dan mendekati sukatan pelajaran pemulihan.

Dalam tugasan ini, akan dibentang dan dibincangkan tentang pengurusan program pendidikan pemulihan dan strategi pelaksanaan program pemulihan bagi memberi pendekatan kepada pihak yang terlibat dalam memahami, mendekati dan mengajar kelas pemulihan dengan lebih berkesan. Segala isi akan diterangkan dengan mendalam.

1

1.0 DEFINISI DAN KONSEP PEMULIHAN 1.1 Definisi Utama: Merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira.

Beberapa pihak lain juga turut memberikan definisi mereka tentang pemulihan. Kebanyakan definisi yang diberikan merujuk pada satu maksud yang sama iaitu untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Antara definisi-definisi itu ialah: 1. Tansley(1967): „ ..satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar-benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun.‟

2. Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975): „..satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keprluan pendidikan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan muridmurid di sekolah-sekolah biasa.‟

3. Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM (1984): „...langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang

menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengira...hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan.‟

4. Bahagian Sekolah-Sekolah, KPM(1986): „...satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran muridmurid lemah di sekolah-sekolah rendah, khususnya ditumpukan kepada kemahiran
2

asas membaca, menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini‟.

1.2 Konsep: Pendidikan pemulihan berkonsepkan: - satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di Sekolah Rendah - ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira - dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini

1.3 Rasional: Rasional pendidikan pemulihan diwujudkan: 1. Dari sudut “Falsafah”: memenuhi keperluan setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat

belajar sepenuhnya dalam kelas biasa selaras dengan konsep “Pendidikan Untuk Semua”.

2. Dari sudut “Teori” Pendekatan pengajaran seperti “Prescriptive-Diagnostic Teaching”, “Precision Teaching”, dan “Clinical Teaching” telah terbukti berjaya - asas pelaksanaan program ini

3. Dari sudut “Pencegahan”

3

- Masalah yang dialami oleh setiap murid akan bertambah dan semakin menyulitkan jika tidak ditangani dengan segera

1.4 Punca dan Bidang Kuasa: Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan laporan dan pekeliling mengenai program pendidikan pemulihan ini dan pelaksanaan program ini serta garis panduan untuk menjalankan dan melicinkan program ini. Berikut ialah laporan yang menyasarkan tentang pendidikan pemulihan dan pelaksanaannya dan surat pekeliling: 1. Laporan Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 (Perakuan 5): “Adalah diperakukan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah-langkah pengajaran pemulihan selepas daripada ujian rujukan kriteria dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah kaedah-kaedah mengajar, bahan-bahan bantu mengajar yang sesuai, saiz kelas yang lebih kecil, peruntukan guru bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu”.

2. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran:  Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil. KP(BS)8691/Jld.II/32 bertarikh 22 Januari 1985. “Guru Khas Pendidikan Pemulihan”.  Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran

Malaysia, Bil. KP(BS)8502/5/PK/Jld.V/26 bertarikh 18 Januari 1986. “Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah-Sekolah Rendah 1986”.

4

6. 2. dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah. meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa. yang boleh menjejaskan pelajaran.5 Objektif Program Pemulihan Khas: Objektif Program Pemulihan Khas 1. 7. memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin. Bil. mental. memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain. membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran. 1. bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. sosial. 4. membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. menyuburkan emosi. dan 8. 3. memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.V/(34) bertarikh 30 Jun 1989. KP(BS)85021/5/PK/Jld. “Guru Khas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan di Sekolah-Sekolah Rendah”. membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahirankemahiran asas dengan pendekatan. Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. 5. 5 . kaedah.

.merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. khususnya ditumpukan kepada kemahiran asas membaca. KPM(1986): „.PENGURUSAN GRAFIK 1: DEFINISI DAN KONSEP PEMULIHAN DEFINISI DAN KONSEP PEMULIHAN: .ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca.‟ Bahagian Sekolah-Sekolah. Tansley(1967) : „ .. menulis dan mengira..‟ Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975): „.langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca..‟ Pusat Perkembangan Kurikulum. dan mengira.. KPM (1984): „. dan mengira . menulis dan mengira. di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini‟.. menulis... hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan. KONSEP: .dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini 6 .satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkahlangkah yang benar-benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun.satu usaha dalam pendidikian untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di SR . menulis.satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah rendah.satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa.

manakala dari sudut pencegahan. pendekatan pengajaran seperti “Prescriptive-Diagnostic Teaching”. Rasional pendidikan pemulihan dipandang dari tiga aspek. “Precision Teaching” dan “Clinical Teaching” telah terbukti berjaya yang mana pendekatan ini semua merupakan asas pelaksanaan program ini. memperbaiki mentaliti murid dan memperkembangkan potensi mereka serta membantu mereka meneruskan pelajaran dalam kelas harian seperti biasa. masalah yang dialami oleh setiap murid akan bertambah dan semakin menyulitkan jika tidak ditangani dengan segera. dan mengira. iaitu aspek falsafah. 7 . dapatlah di sini dirumuskan bahawa pemulihan menjurus kepada aktiviti untuk membaik pulih sesuatu perkara bagi memperbaiki taraf sesuatu atau seseorang.0 Melalui definisi yang telah diberikan di atas pada awal bab. Manakala bagi pendidikan pemulihan. Kenyataan ini selaras dengan konsep “Pendidikan Untuk Semua” yang diuar-uarkan oleh Kerajaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. teori dan pencegahan. Di sudut teori pula. rasional pendidikan pemulihan adalah untuk memenuhi keperluan setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat belajar sepenuhnya dalam kelas biasa. Konsep pendidikan pemulihan ialah usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah. memberi khidmat layanan dan penumpuan kepada individu dalam pembelajaran. Selain dari yang dinyatakan.RUMUSAN BAB 1. Pendidikan pemulihan berobjektifkan untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam kemahiran asas pembelajaran. ia merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. iaitu 3M dan ia dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang menerima latihan khas dalam bidang ini. menulis. pendidikan pemulihan juga berkonsepkan penumpuan kepada kemahiran asas pembelajaran. Dari aspek falsafah.

Setiap sekolah disediakan dengan seorang Guru Pendidikan Khas. Michael terdiri daripada ramai orang kurang upaya yang berjaya hasil daripada kelulusan undang-undang terkenal pada tahun 70-an. PERKEMBANGAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN 2. Semuanya dibiayai 8 . Antara yang ditekankan ialah:  Penyediaan pendidikan percuma dan pendidikan bercorak awam yang sesuai kepada kanak-kanak berkeperluan khas (Provide a free and appropriate public education). Undang-undang ini menunjukkan betapa penting hak orang kurang upaya dilindungi. kanak-kanak yang kurang upaya dibenarkan belajar bersama dengan kanak-kanak normal atau biasa. Undang-undang ini menjamin bahawa setiap individu diantara umur 3 hingga 21 tahun akan menerima pendidikan percuma dalam persekitaran yang seberapa boleh tidak menghalang perkembangan intelek mereka. dia ditempatkan dalam kelas khas. 1975 Kongres (atau Parlimen) Amerika Syarikat meluluskan Public Law 94-142 yang dahulunya dikenali sebagai Akta Pendidikan untuk Semua Kanak-Kanak Cacat (Education for All Handicapped Children Act). Public Law 94-142 diberi nama baru dan diperluaskan. Luar Negara: . Beliau telah memasuki universiti dan memperolehi ijazah sarjana muda dan kini bekerja walaupun dianggap seorang yang kurang upaya. program pendidikan pemulihan ini bermula setelah termaktubnya PL 94 – 142: Michael ialah seorang kanak-kanak autistik yang berjaya mendapat anugerah pelajar terbaik semasa beliau di sekolah rendah dan sekolah menengah.2. Bagaimana pun. kanak-kanak dan belia yang kurang upaya serta keluarga mereka. sekiranya kekurangan upaya kanak-kanak itu melampaui dan didapati dia tidak akan maju dalam kelas biasa.Di Amerika Syarikat.1 Sejarah Pendidikan Pemulihan 1. Pada 29 Novermber. Undang-Undang ini memberi kuasa kepada negeri-negeri (Amerika Syarikat terdiri daripada 50 negeri) dan pihak berkuasa tempatan melindungi hak serta memenuhi keperluan bayi. Melalui undang-undang ini.0 SEJARAH. Pada tahun 1990. Hal ini bermakna tidak ada sebarang bayaran dikenakan ke atas kanak-kanak khas terhadap persekolahan mereka. Kini ia panggi.

terlibat sama dalam merancang pendidikan murid-murid khas. Dalam hal ini konsep „kolaboratif‟ dalam pendidikan diamalkan iaitu satu konsep yang mana pelbagai pihak seperti ibu bapa. yang kemudiannya disalurkan kepada sekolah dan kanak-kanak ini. Pendidikan bercorak sebegini dikenali sebagai “pendidikan inklusif”.  Pendidikan bagi kanak-kanak khas dilaksanakan dalam persekitaran yang tidak menghalangkan mereka untuk berkembang (Educate children in the least restrictive environment). 9 . Kanakkanak khas boleh belajar di dalam sekolah awam biasa dan di dalam kelas kanak-kanak biasa. Penyediaan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas. penilaian ke atas kanak-kanak khas hendaklah mengambil kira ciri-ciri yang ada pada kanak-kanak khas dan hendaklah disesuaikan dengan kecacatan atau kekurangan mereka. Hal ini tidak diberikan penumpuan sebelum ini. Memberi dan membuka ruang kepada ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas untuk melibatkan diri dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan untuk anak-anak mereka.  Penglibatan ibu bapa dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan setiap murid. kaunselor dan guru.oleh kerajaan yang mendapat hasil daripada sistem percukaian negara. Hal ini membawa pengertian bahawa tidak ada pengasingan sama ada dalam bentuk sekolah atau kelas dalam pelaksanaan pendidikan khas.  Kanak-kanak khas dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalam penilaian pendidikan (Protection against discrimination in testing). iaitu guru pendidikan khas dikehendaki menyediakan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Namun dengan terlaksananya undang-undang ini. Penilaian pendidikan dilaksanakan dalam pelbagai cara. Hal ini bagi membolehkan guru merancang objektif yang hendak dicapai oleh murid khas dalam satu-satu jangka masa tertentu semasa kanak-kanak khas ini bersekolah dengan mengambil kira potensi dan kekurangan seseorang kanak-kanak khas.

hanya seorang daripada lima kanak-kanak kurang upaya berpeluang pergi ke sekolah. Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan Kanak-kanak Cacat Warnock ditubuhkan dengan tujuan mengkaji semula pendidikan khas di Britain. Kira-kira-kira 6. Pelajar kurang upaya yang belajar dalam kelas atau bangunan terasing telah berkurangan dan kini belajar bersama dengan pelajar lain. sebelum laporan ini dikemukakan. program pendidikan pemulihan bermula selepas laporan Warnock dikeluarkan: Pada tahun 1974. Lebih ramai pelajar kurang upaya menghadiri sekolah di kawasan perumahan masing-masing yang dahulunya tidak terbuka untuk mereka. Walaupun cadangancadangan yang dikemukan dalam laporan itu tidak dilaksanakan serta merta tetapi laporan Warnock dijadikan asas dalam pelaksanaan pendidikan khas dan cadangancadangan yang dikemukan dimasukkan dalam akta pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. kini program intervensi awal disediakan untuk lebih 200. umpamanya. buta. Melalui akta ini juga konsep „pendidikan untuk semua‟ dan „pendemokrasian pendidikan‟ diperkemaskan dan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas dilibatkan sama dalam perancangan keperluan pendidikan anakanak mereka. IDEA dilihat sebagai satu pembaharuan yang mana pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas diberi perhatian yang lebih khusus. pada tahun 1970. Di samping itu konsep „kolaborasi‟ dalam pendidikan yang membabitkan pihak dalam pelbagai kepakaran disepadukan untuk kepentingan masa depan kanak-kanak berkeperluan khas. Akta ini juga dijadikan asas panduan dalam pelaksanaan pendidikan khas di sesetengah negara lain. konsep pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas adalah berasaskan kepada „pengasingan‟ 10 . ramai kanak-kanak seperti Michael tidak diberi peluang pendidikan Contohnya.Di United Kingdom pula. . Laporan Warnock yang diumumkan pada 1978 banyak mempengaruhi perkembangan dan pembangunan pendidikan khas di Britain.Sebelum IDEA. Oleh kerana IDEA. kecelaruan emosi atau kerencat mental menghadiri sekolah biasa.5 juta kanak-kanak dan belia menerima pendidikan khas dan perkhidmatan lain bagi memenuhi keperluan mereka. Kebanyakkan negeri-negeri di Amerika Syarikat mempunyai undang-undang yang tidak membenarkan kanak-kanak pekak.000 bayi dan kanakkanak kurang upaya dan pada tahun 2000 di Amerika Syarikat.

Dasar ini dilaksanakan dan diamalkan sehingga ke hari ini. Manakala Akta Kanak-kanak 1989 (Children’s Act. Keduanya. Dasar ini juga dijadikan panduan kepada negara-negara lain dalam melaksanakan pendidikan khas. Akta Pendidikan 1981 pula meletakkan kepentingan peranan ibu bapa dalam pelaksanaan pendidikan khas. diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas mengikut kepakaran dan keperluan. Konsep integrasi atau inklusif menekankan bahawa kanak-kanak berkeperluan khas perlu belajar di sekolah harian biasa dan berpeluang bergaul dengan kanak-kanak biasa. 11 . Perubahan yang berlaku berkait rapat dengan kesedaran masyarakat dan dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas di Britain. konsep „pengasingan‟ tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khas diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama. Umpamanya. Apa yang jelas. ahli psikologi pendidikan membuat diagnosis ke atas keperluan mengikuti pendidikan dan ahli patologi bahasa membuat penilaian terhadap keupayaan berbahasa ke atas kanak-kanak berkeperluan khas. Laporan ini menekankan kepada konsep percampuran antara kanak-kanak berkeperluan khas dengan kanak-kanak biasa yang dikenali sebagai „integerasi‟ atau „inklusif‟ diperluaskan. amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yang sebelum ini dilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep „koloboratif‟ iaitu. akta ini memberi ruang kepada pelbagai pihak dengan pelbagai kepakaran dalam menentukan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas.iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar di sekolah khas yang menyekat dan menghalang mereka daripada bergaul dengan kanak-kanak biasa. Hal ini selari dengan apa yang berlaku di Amerika. Kedua-dua akta (Akta Pendidikan 1981 dan Akta Kanak-kanak 1989) tersebut telah mengambil kira cadangan-cadangan dalam Laporan Warnock. Pertama. 1989) memperkukukan pelaksanaan pendidikan khas melalui dua perubahan yang ditekankan.

Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnya Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanak-kanak buta. dan bermasalah pembelajaran. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah mengisytiharkan Hak Kanakkanak Sedunia dan antara yang ditegaskan ialah hak kanak-kanak istimewa iaitu mereka berhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikut kecacatan yang dialami serta peluang menjadi seberapa normal yang mungkin. menulis dan mengira pada tahap umurnya) bermula pada tahun 1978. Thailand yang menekankan: Keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kurang upaya menuntut perhatian khusus. Dalam Bahagian I (Tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa. Pada tahun 1954 Sekolah Persekutuan Kanak-Kanak Pekak di tubuhkan di Pulau Pinang untuk kanakkanak pekak. pekak. Kuala Lumpur.Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an di kalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran. 2. Manakala program untuk kanak-kanak „Bermasalah Pembelajaran‟ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kali Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu. “sekolah 12 . Perkara ini ditegaskan semula dalam Persidangan Dunia bertemakan „Pendidikan Untuk Semua‟ di Jomtien.2. Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran1961. Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakan persamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upaya sebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan. Program pemulihan ke atas pelajar “lembam” (lemah dalam menguasai kemahiran membaca. Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpu kepada kumpulan kanak-kanak buta.2 Perkembangan Pendidikan Pemulihan Dalam Deklarasi Hak-hak Kemanusiaan Sejagat (1948) menegaskan hak bagi setiap individu mendapat pendidikan. Dalam Negara: .

Perakuan ini menyebut.khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya”. Jawatankuasa ini menetapkan:  Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan. terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik. Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Keluarga dan Masyarakat) dan Kementerian Buruh.  Tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti di peringkat awal dan menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko. Di samping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. Satu bab khusus mengenai Pendidikan Khas telah 13 . Laporan Jawatankuasa Kabinet (1978) yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia.  Tanggungjawab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap pendidikan kanak-kanak yang kurang upaya fizikal. Kementerian-kementerian yang terlibat selain daripada Kementerian Pendidikan ialah Kementerian Kesihatan. bermasalah pendengaran dan kanak-kanak bermasalah pembelajaran (terencat akal) yang boleh dididik. Pada amnya. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan telah bersidang pada 30 Jun 1981 dan memutuskan penubuhan sebuah Jawatankuasa Antara Kementerian untuk mengkaji dan menentukan bidang tugas masing-masing mengenai kanakkanak kurang upaya. Kementerian Kebajikan Masyarakat (kini Kementerian Pembangunan Wanita. Akta Pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996.

Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri suaimanfaat. kanak-kanak berkeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga mereka berumur 19 tahun. menteri boleh melalui peraturan-peraturan 14 .dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa: Seksyen 40 and seksyen 41 dalam Akta 1995 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai „era baru‟ dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pendidikan dikehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat. Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada Menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. 1. Tertakluk kepada subseksyen menetapkan:     Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas. Amalan pada masa ini. (2) dan (3). Kurikulum yang hendaklah digunakan berhubungan dengan pendidikan khas Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas. Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud topik ini. 41.

iaitu pogram pemulihan dalam kelas dan program pemulihan khas. Ia hanya dilakukan dalam kelas dan pengajaran hanya seperti biasa. menulis dan mengira. Dalam pemulihan khas.2. Program pemulihan dalam kelas ialah program pemantapan kemahiran asas yang dipelajari iaitu membaca. ia melibatkan penekanan kepada subjek yang menjadi kelemahan pelajar tertentu yang telah melalui proses program pemulihan.3 Program Pendidikan Pemulihan Program pendidikan pemulihan dibahagikan kepada dua jenis. subjek yang menjadi tumpuan utama ialah Bahasa Melayu dan Matematik. Berikut ialah penerangan bagi program-program pendidikan pemulihan: Pemulihan Dalam Kelas Pemulihan KBSR dalam kelas biasa bantu murid lemah menguasai kemahiran yang telah dipelajari KIA2M oleh BPK bantu murid tahun 1 menguasai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis) dikehendaki menduduki Ujian Pelepasan sebelum di‟bebas‟kan gagal Ujian Pelepasan 3 – masuk ke kelas Pemulihan Khas pada tahun berikutnya PROTIM Program Pemulihan 3M Membantu murid tahun 6 menguasai 3M Dilaksana selepas menduduki UPSR 15 . Manakala bagi program pemulihan khas.

Bermaksud. murid-murid yang terlibat akan ke kelas pemulihan khas semasa mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik dan 16 . Murid-murid disaring dengan menggunakan IPP3M (Instrumen Penentu Penguasaan 3M). Murid-murid yang telah dikesan dan dikenal pasti sebagai belum menguasai kemahiran asas 3M pada Tahap I akan mengikuti Program Pemulihan Khas. dan dibahagi kepada 3 :    IPP3M 1 ~ Murid Tahun 1 IPP3M 2 ~ Murid Tahun 2 IPP3M 3 ~ Murid Tahun 3 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menggunakan sistem pengasingan sementara (withdrawl). menulis dan mengira (3M).Pemulihan Khas Sistem Penarikan Keluar (withdrawal System) murid yang dikenalpasti ke kelas pemulihan pd waktu tertentu utk BM dan Matematik dihantar balik ke kelas setelah menguasi kemahiran asas yang ditentukan Kelas Khas murid yang dikenalpasti dimasukkan ke dalam kelas secara sepenuh masa dihantar balik ke kelas biasa setelah menguasai tahap prestasi yang ditentukan dalam kemahiran asas 3M Selain itu. pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga memperkembangkan lagi program pendidikan pemulihan di Malaysia dengan menubuhkan beberapa program lagi seperti program IPP3M dan Program Permata Negara. IPP3M Program Pemulihan Khas merupakan satu program yang disediakan bagi membantu murid-murid mengatasi masalah belajar yang khusus terutamanya dalam penguasaan kemahiran asas membaca. Program ini diadakan dihampir semua sekolah rendah.

perlu ada satu program atau perancangan yang teratur. Amerika Syarikat. tambahan pula banyak negara-negara lain di dunia terutamanya negara-negara maju sudah menjadikan pendidikan awal kanak. Program Permata Negara Kanak-kanak berumur 0-4 tahun adalah satu kumpulan yang amat penting dan mereka mesti melalui satu proses perkembangan yang teratur.akan kembali semula ke kelas masing-masing apabila masa pengajaran dan pembelajaran tersebut tamat. Tema „Setiap Anak PERMATA Negara‟ juga telah dipilih untuk menggambarkan kesungguhan kerajaan dan agensi-agensi pelaksana untuk menggubal satu dasar pendidikan awal kanak-kanak yang bersepadu dan menyeluruh. Sebagai modal insan yang sangat bermakna kepada masa depan negara. mereka tidak perlu lagi masuk ke kelas pemulihan khas dan belajar seperti biasa di kelas seperti biasa. Daripada pemerhatian.kanak sebagai satu pelan nasional yang bersepadu. Australia dan New Zealand. didapati negara-negara maju telah lebih awal memberikan penekanan kepada kaedah „pembelajaran yang menyeronokkan‟ dan didikan mengikut kecenderungan kanak-kanak terbabit. Hasil kejayaan pelaksanaan Projek Perintis Program PERMATA Negara. Maka dengan itu Projek Perintis PERMATA Negara mula dilaksanakan pada tahun 2007. fokus dan bersepadu daripada mereka mula lahir hingga memasuki alam persekolahan sebagai satu strategi nasional. Bagi murid-murid yang telah mencapai tahap pelepasan yang ditentukan. Hasil dari kesungguhan ini. kurikulum PERMATA telahpun digubal dengan diadaptasi dari model Pen Green Centre sebagai contoh amalan terbaik dan kemudiannya disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan Falsafah Pendidikan Negara bagi memantapkan lagi kandungannya. Sehubungan itu. hasil dari pemerhatian yang dibuat pada program asuhan dan didikan awal kanak-kanak di negara-negara maju seperti Perancis. pelaksanaannya telahpun diperluas dan diperkasakan ke seluruh negara bagi 17 . Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan juga telah diluluskan oleh kerajaan ke arah menyediakan pendidikan yang sempurna dan berkualiti dan menyeluruh kepada kanak-kanak.

18 .memastikan lebih ramai anak akan mendapat peluang untuk diberi permulaan terbaik dalam kehidupan mereka sebagai persediaan menghadapi cabaran masa hadapan.

Luar Negara: US berkembang pesat selepas termaktub PL 94-142 UK selepas Laporan Warnock ii.Latihan Guru: sbg kursus dalam perkhidmatan .PROTIM .Sistem penarikan keluar (Withdrawal system) .Kelas Khas 19 .PENGURUSAN GRAFIK 2: PROGRAM PEMULIHAN DALAM DAN LUAR NEGARA SEJARAH PENDIDIKAN DAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS i.Pendidikan Imbuhan dpt sumbangan dr Yayasan Van de Leer Belanda Jenis-jenis Program: Pemulihan dalam kelas .2007 KPM memberikan perhatian serius Pemulihan Khas .Penuh Masa atau dalam cuti dr 2 hari hingga 1 tahun (KSPK) .Pemulihan KBSR .Mulai 2001 ditawar sbg pengkhususan utk KDPM sepenuh masa (3 th) .9 guru lagi dihantar berkursus Projek Khas Universiti Malaya - . Dalam Negara: bermula 1965 – 3 guru dapat latihan dr England 1968 .KIA2M .

KIA2M. Antara program-program yang diwujudkan ialah Pemulihan KBSR. IPP3M dan termasuk Projek Permata Negara. sebagai contoh. PROTIM. Pendidikan pemulihan lebih berkembang di Malaysia setelah keluarnya Laporan Jawatankuasa Kabinet tentang dasar pendidikan dan selepas Mesyuarat Perancangan Pendidikan. Sistem Penarikan Keluar (Withdrawal System). bermula selepas termaktubnya PL 94-142 (Public Law 94-142) dan Laporan Warnock 1978. yang merupakan langkah awal mencegah masalah lemah kemahiran asas belajar dan masalah pembelajaran. Pendidikan pemulihan berkembang setelah termaktubnya beberapa akta berkaitan kanak-kanak pada persidangan-persidangan dunia. pendidikan bermula sejak tahun 1920-an lagi yang mana dengan penubuhan sekolah bagi pelajar yang mempunyai masalah dalam pancaindera dan pembelajaran oleh sukarelawan-sukarelawan. diwujudkan pelbagai program pendidikan pemulihan bertujuan membantu pelajar yang lemah dalam kemahiran asas belajar. 20 .0 Pendidikan pemulihan di luar negara. Di dalam negara. di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Setelah itu barulah tindakan susulan diambil negara-negara yang berkenaan seperti Malaysia. Pendidikan pemulihan bermula pada tahun 1988 dengan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menjadikan Sekolah Jalan Batu. Setelah perkembangan pendidikan pemulihan di Malaysia. Kuala Lumpur sebagai sekolah yang mempunyai kelas perintis pendidikan pemulihan.RUMUSAN BAB 2.

CIRI-CIRI PELAJAR YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN (SLOW LEARNERS) Secara umumnya kanak-kanak ini dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri yang dipamerkan.0 GURU DAN MURID PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SERTA PERANAN PENTADBIR (KPM. menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan. JPN. PPD DAN SEKOLAH) 3. 21 .3.1 Murid Pemulihan Khas Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa kajian mereka hanya belajar bila telah „bersedia‟ Perkembangan Murid Pemulihan dipengaruhi oleh:             Rencatan akal ringan Kurang peluang Budaya / ekonomi tersekat Gangguan emosi Kurang upaya sensori Bermasalah dalam pembelajaran secara khusus Ganjaran intrinsik Perlukan masa tambahan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan (task) Kanak-kanak perlu ditawarkan dengan insentif yang sesuai – boleh ditangguhkan supaya kanak-kanak belajar bersabar Pemakanan yang betul – sarapan yang berkualiti dan tepat pada masanya Tidur yang mencukupi – boleh menambahbaik prestasi mereka Guru/ibu bapa perlu mencari bahan atau apa-apa sumber yang boleh memudahkan. ini bergantung juga kepada peringkat umur dan aras kesukaran yang digunakan di sekolah.

Reluctant learners seldom have learning disabilities. Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa. kemahiran asas dan pertuturan Kurang yakin diri. Kesukaran mengawal emosi. bermasalah tingkah laku Bersikap egosentrik Slow learners differ from reluctant learners. Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan Lemah daya ingatan – Pengamatan. but has a problem with the process.            Kurang matang dalam hubungan dengan orang lain dan di sekolah Tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja Hilang kawalan masa. creating more problems for teachers and parents through non-cooperation. A slow learner initially wants to learn. tidak kreatif. ponteng sekolah. kurang pengalaman Perbendaharan kata terbatas. A reluctant learner is not motivated and can also be passive aggressive. kurang tekun. tidak boleh memindahkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru Sukar menguasai kemahiran yang bersifat akademik. 22 . seperti membaca jadual waktu atau dalam menguasai peraturan mengeja Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan Kesihatan sering terganggu.

Mengajar bersama-sama dengan guru kelas secara ‘team-teaching’ atau „khidmat damping sekiranya perlu. Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh murid secara khusus.3.2 Guru Pemulihan Khas Ciri-ciri guru Pemulihan Khas Chua & Koh (1992) memetik syor Haigh (1977): punyai peribadi yang stabil dan mantap luas bacaan cerdas tidak takut disisihkan sentiasa ingin belajar cekap dalam pengajaran dan pentaksiran Peranan Guru Pemulihan Khas i. iii. ii. Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan sekiranya diperlukan. Peranan Penilaian (Assessment Role)    Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti muridmurid yang menghadapi masalah penguasaan kemahiran asas 3M. agar objektif-objektif penilaian berterusan dan merekod dengan rapi dan 23 .   Menilai dan merekod prestasi murid dari semasa ke semasa. menyedia dan melaksanakan program secara individu bagi murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. Menjalankan sistematik. Peranan Preskriptif (Prescriptive Role)   Merancang. Peranan Pengajaran (Therapeutic Role)  Mengajar dengan menggunakan berbagai pendekatan dan kaedah serta penggunaan bahan dan aktiviti yang berfungsi pembelajaran khusus dapat dicapai.

vi.iv. vii. kaunselor dan agensi luar. Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru mengenai teknik-teknik pembelajaran. Peranan Khidmat Bantu (Supportive Role)   Membantu guru-guru merancang dan mengubah suai aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Dedahkan apa yang dibuat kepada rakan sejawat. daerah malah sehingga ke peringkat negeri.asalah Bidang Tugas Guru Pemulihan Ditentukan oleh Surat-surat Pekeliling KPM  Senarai Tugas o Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus murid-murid yang dikenal pasti dari th 1 – 6 keutamaan kpd tahun 1. Peranan Kaunseling (Counseling Role)  Memupuk hubungan mesra (rapport) dengan murid dalam suasana yang bebas dari ancaman  Menolong mengubah tingkah laku murid ke arah yang positif. mengajar kanak-kanak yang menghadapi m. pentadbir sekolah dan juga para waris melalui program „reach out‟ atau „outreach‟. Peranan Perhubungan (Liaison Role) Berhubung dengan:  Pentadbir sekolah –Guru Besar dan Penolong Kanan  Guru-Guru lain – guru kelas dan guru subjek  Ibu bapa dan waris  Masyarakat  Khidmat sokongan – pegawai perubatan. 2 dan 3 24 . Peranan Advokasi (Advocative Role)   Wujudkan jaringan hubungan sesama guru pemulihan khas sama ada di peringkat PKG. v.

menyediakan aktiviti dan bahan pemulihan mengatur jadual waktu pemulihan mengajar bersama sekiranya perlu o berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibu bapa/doktor/pegawai kebajikan atau pihak lain berkaitan hal-hal: mendapat maklumat lanjut murid – kelakuan. tabiat. kesihatan latar belakang o melaksanakan penilaian berterusan untuk progres murid di kelas pemulihan dan merekodkan butiran berikut: kemajuan murid latar belakang murid laporan kesihatan hasil temu bual rujukan Jadual Waktu Guru Pemulihan Khas Agihan masa guru Pemulihan Khas adalah seperti berikut: o Masa mengajar – 990 minit o Masa untuk persediaan dan panduan – 120 minit (dimasukkan ke dalam JW) o Masa luang (free period) sama seperti guru-guru lain Prosedur Mengadakan Kelas Pemulihan o Sekolah-sekolah yang mempunyai dua kelas atau lebih bagi satu darjah – murid kelas pemulihan boleh diambil dari kelas tersebut jika jumlah yang ada hanya 3 – 4 25 .o Membantu guru-guru asas dalam: mengenal pasti untuk pemulihan khas merancang.

Jabatan Pendidikan Khas/ Bahagian Sekolah KPM memberi kelulusan untuk membuka kelas memberikan latihan untuk guru pemulihan menyediakan kewangan untuk pengurusan ii. Jabatan Pelajaran Negeri melantik guru-guru pemulihan memantau pelaksanaan memastikan pihak sekolah menghantar data pada masa yang ditetapkan dan dikemukakan kepada JPK iii. Pejabat Pelajaran Daerah memantau pelaksanaan program menggerakkan aktiviti di peringkat daerah memastikan semua guru besar memahami prosedur pelaksanaan memastikan pihak sekolah menghantarkan data iv.o Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas sahaja bagi satu darjah – murid kelas pemulihan boleh diambil dari darjah lain tetapi bilangan tidak melebihi 15 o Jika murid pemulihan diambil dari 1 kelas sahaja – bilangan tidak melebihi 6 *Pilihan mana-mana alternatif tertakluk kepada persetujuan antara guru pemulihan. Pentadbir / Pengurus Sekolah 26 . guru besar dan guru-guru asas 3.3 Peranan Pentadbir Dalam Program Pemulihan Khas i.

- memastikan program berjalan mengikut surat pekeliling/ surat siaran yang sedang berkuatkuasa - mewujudkan JK Pemulihan Khas di peringkat sekolah memastikan JK Kurikulum merancang program kecemerlangan untuk Program Pemulihan - Memastikan data kekemuka kepada PPD dan JPN pada waktu yang ditetapkan - Menyediakan prasarana bilik darjah yang cukup Memastikan semua peralatan/bahan yang dibekalkan untuk kelas pemulihan berada dalam kelas berkenaan - Menyalurkan kewangan 27 .

RUMUSAN BAB 3. Guru pemulihan khas berperanan sebagai penilai. khidmat bantu. tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja dan hilang kawalan masa. kaunselor dan advokator dalam mendidik murid pemulihan. Antara ciri pelajar yang memerlukan pemulihan ialah murid yang kurang matang dalam berinteraksi bersama warga sekolah (guru dan murid lain). gangguan emosi dan rencatan akal yang ringan. membantu guru-guru asas dalam perkara yang berkaitan dengan pemulihan dan melaksanakan penilaian yang berterusan untuk progres murid di kelas pemulihan dan merekodkan butiran yang didapati. luas bacaan dan tidak takut disisihkan.0 Murid pemulihan khas ialah Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa kajian mereka hanya belajar bila telah „bersedia‟. pengajar. penghubung. Antara bidang tugas guru pemulihan ialah menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus. iaitu tidak dapat memindahkan apa yang telah dipelajari dalam satu situasi yang baru. Guru pemulihan khas pula ialah seseorang yang mempunyai ciri peribadi yang mantap. 28 . Perkembangan murid pemulihan khas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antaranya ialah kurangnya peluang dalam mencuba sesuatu.

4.Ujian bertulis .  Bentuk dan skop .Keputusan Ujian Pelepasan KIA2M.masa dihadkan 29 .2 Ujian Saringan Mekanisme yang digunakan untuk meninjau pencapaian murid secara am dalam kemahiran asas BM dan Matematik – menilai semula apa yang telah dipelajari di dalam kelas.dilaksanakan secara kumpulan .Merangkumi apa yang sepatutnya telah dipelajari .murid dalam keadaan selesa – jauh dari gangguan . IPP3M dan EMA boleh diguna pakai  Pentadbiran Ujian .1 Pencalonan    Pada akhir tahun 1 (Murid KIA2M yang gagal Ujian Pelepasan 3) Selepas Ujian Semester 1 Dicalonkan oleh o Guru besar o Guru kelas/guru subjek o Guru pemulihan o Ibu bapa  Pencalonan dibuat melalui: o pengumpulan maklumat o Borang Latar Belakang o Maklumat pencapaian dengan merujuk keputusan peperiksaan dan buku latihan 4.0 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 4.

keperluan alat tulis yang lengkap  Kriteria Pemilihan Murid Murid yang gagal Ujian Saringan Jumlah murid yang telah ditentukan – yang mampu diurus Jenis masalah yang dihadapi murid 4..Mekanisme yang diguna pakai untuk membolehkan guru pemulihan khas mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus.  Jenis Ujian Diagnostik  Ujian Pengamatan (UDP) Bahasa Melayu (UDBM) Matematik (UDM) Tujuan Ujian Diagnostik membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan.kesulitan yang dihadapi oleh murid membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid 30 .3 Ujian Diagnostik .

Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. sederhana dan susah Item-item bagi satu kemahiran hendaklah disediakan dalam satu muka surat Bentuk soalan:     padanan / suaian pelbagai pilihan / diskriminasi mengisi tempat kosong benar / salah 31 . Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. Bila dilaksana selepas dicalonkan/ hasil daripada Ujian Saringan setelah menguasai satu-satu kemahiran dan bersedia untuk kemahiran baru  Subjek yang diuji BM dan Matematik Ujian Pengamatan sebagai pelengkap kepada pengumpulan maklumat yang mungkin mempengaruhi pencapaian murid  Pembinaan Ujian Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. JPU disediakan berdasarkan senarai kemahiran mengikut subjek Jumlah item hendaklah ganjil – 5 hingga 9 – perlu ada contoh Sebaran aras kesukaran mengikut nisbah 2:2:1 untuk aras senang. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. beberapa perkara utama perlu ditentukan : Kemahiran yang hendak diuji Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan.

analisisnya ialah tidak menguasai kemahiran jika gagal separuh. tetapi yang penting ialah keterangan- dapat menjawab dengan tenang dan selesa. analisisnya ialah belum menguasai kemahiran Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam Borang Analisis Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain  - Penyediaan Objektif pengajaran dan pembelajaran Keputusan analisis ujian diguna untuk merangka obektif p & p Contoh: Analisis: Belum menguasai kemahiran abjad kecil mengikut urutan Objektif: Dapat menyebut abjad kecil secara berurutan dengan betul 32 . sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan pemerhatian guru perlu semasa ujian Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka jika murid gagal menjawab tiga kamahiran secara berurutan – hentikan ujian Markah uijan yang diberi tidak penting. maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis. - keterangan atau data-data yang diberi  - Analisis Ujian dibuat mengikut setiap kemahiran yang diuji jika murid gagal setiap item. Pentadbiran Ujian dilaksanakan selepas Ujian Saringan / pemilihan murid telah dibuat secara kumpulan atau individu ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. penggunaan. Ujian Diagnostik lisan dijalankan secara individu. pemahaman.

3 Objektif Ujian Diagnostik Pengamatan . kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. jarak.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederiaan.4. suku kata. corak. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. huruf. suku kata dan perkataan .Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. nombor. atau ke bawah dan dari bawah ke atas . huruf.Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek. corak. warna.Menentukan sesuatu saiz.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan.4.4. nombor.4 Ujian Diagnostik Pengamatan 4.2 Apa itu pengamatan . persamaan atau perbezaan bentuk. 4. perkataan dan ayat .Mengingat kembali. 4. .Mengecam orentasi kedudukan.Sequencing .Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah 33 .1 Rasional Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak.4. saiz. kiri ke kanan serta hubungan antara satu-satu objek . menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk.

4.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak. bentuk. . nombor. huruf dan sebagainya . 34 .Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain . warna. huruf dan sebagainya . corak. nombor.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktivitiaktiviti bersiri.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. warna. corak. bentuk. bentuk. corak. huruf dan sebagainya .Koordinasi Motor –mata –tangan.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. corak. kanan dan sebagainya .Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah . nombor.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz .4. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-matatangan dan fahaman arah kiri. bentuk. nombor. huruf dan sebagainya .4 Komponen Ujian Pengamatan . warna. warna.

Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. 4.5 Panduan melaksanakan ujian pengamatan Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan. Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian..4. Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan.4. pendekatan dan kaedah p & p yang sesuai Menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Menyediakan bahan Pemulihan Khas Menyediakan aktiviti 4. 4.4. pencapaian Analisis Keputusan – meneruskan program atau balik ke kelas biasa 35 .7 Penilaian Bentuk ujian – formatif. sumatif.6 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan Khas Menetapkan murid berdasarkan keputusan Ujian Diagnostik Menyediakan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Menentukan kumpulan murid Menyenaraikan kemahiran yang akan diajar Menentukan strategi.

4.8 Tindakan Susulan Pemantauan ke atas murid yang telah pulang ke kelas biasa perlu dilaksanakan secara berterusan 36 .4.

PENGURUSAN PEMULIHAN GRAFIK 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Pencalonan Ujian Saringan Mekanisme yang digunakan untuk meninjau pencapaian murid secara am dalam kemahiran asas BM dan Matematik – menilai semula apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Ujian Diagnostik Mekanisme yang diguna pakai untuk membolehkan guru pemulihan khas mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus. 37 .

Setiap stu peringkat itu mempunyai garis panduan pelaksanaannya yang tersendiri yang berlaku secara sistematik. Murid-murid dicalonkan selepas ujian semester satu dan pencalonan ini dibuat oleh sama ada guru besar.RUMUSAN BAB 4. Sesi pencalonan ialah sesi mengenalpasti murid-murid yang mepunyai masalah pembelajaran pada tahun satu. guru subjek atau ibu bapa. membantu guru mengenalpasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran dan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid. membawa kepada ujian saringan dan akhir sekali ujian diagnostik. Ujian saringan merupakan sebuah ujian bertulis yang merangkumi apa yang telah dipelajari oleh murid yang terlibat. Tjuan ujian diagnostik ialah. guru kelas. antaranya. 38 . dilaksanakan secara berkumpulan di tempat yang selesa dan masa menjawab terhad. Ujian Diagnostik Bahasa Melayu (UDBM) dan Ujian Diagnostik Matematik (UDM).0 Pengurusan program pemulihan khas merupakan satu tindakan untuk membentuk sebuah kelas pemulihan. Ujian saringan ialah penentuan untuk seseorang murid itu betul atau tidak lemah dalam pembelajaran dan perlu dimasukkan ke dalam kelas pemulihan khas. Pencalonan dibuat berdasarkan data-data murid yang telah dikumpulkan dari pelbagai sumber. Ujian diagnostik ialah ujian untuk mengesan apakah kelemahan murid yang sudah dikenalpasti terlibat dengan kelas pemulihan. Ujian diagnostik dijalankan dalam tiga bentuk iaitu Ujian Diagnostik Pengamatan (UDP). membantu guru secara khusus kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid. Ia bermula dengan sesi pencalonan.

0 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN DI MALAYSIA Program pemulihan baru sahaja diperkenalkan di Malaysia. butir-butir individu dan prestasi murid akan dapat menolong guru pemulihan memahami murid yang dicalonkan. pengumpulan maklumat. Peringkat kedua pula ialah pengumpulan maklumat. mengira). Program pemulihan dapat dijalankan secara lancar dan terancang dengan adanya peringkat-peringkat ini. Murid untuk pendidikan pemulihan dapat diketahui melalui guru kelas . proses saringan. Perlaksanaan program pemulihan di Malaysia bermula mengikut peringkat. keputusan ujian bulanan dan juga ujian dalam setiap kemahiran. menulis. Bermula dengan pencalonan murid. Pencalonan dan proses mengenal pasti calon untuk program ini dapat dijalankan melalui beberapa cara. 39 . Guru besar dapat mencalonkan murid berdasarkan pada kad-kad laporan murid serta berdasarkan pemerhatian beliau.5. Guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan juga Matematik juga boleh mencalonkan murid-murid yang diajar mereka untuk mengikuti kelas pemulihan berdasarkan atas pencapaian mereka. Ini dapat menyenangkan guru pemulihan untuk membuat keputusan samaada murid itu akan mengikuti kelas pemulihan ataupun tidak. Malah. Tugas sebagai guru kelas membolehkan beliau mencalonkan murid-murid untuk mengikuti kelas pemulihan berdasarkan beberapa perkara antaranya pencapaian murid-murid dalam menguasai kemahiran asas 3M (membaca. berdasarkan hasil kerja mereka. Dalam pada itu. Pencalonan murid merupakan asas dalam pendidikan pemulihan dan ia merupakan peringkat pertama dan juga peringkat yang paling penting dalam melaksanakan program pemulihan. Selain itu. analisa ujian diagnosis dan pengamatan dan tindakan susulan. Guru besar juga perlu memainkan peranan dengan memastikan guru-guru menjalankan tugas masing-masing. proses diagnosis. ibu bapa atau penjaga boleh mencalonkan anak jagaan mereka berdasarkan masalah pembelajaran anak mereka. guru mata pelajaran juga memainkan peranan yang penting dalam proses ini.

Peringkat keempat pula ialah ujian diagnosis. Ujian ini dapat mengesan murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan khas. senarai kemahiran yang diuji hendaklah ditentukan dan direkodkan dalam jadual penentu ujian. Ujian diagnostik wajib dijalankan dengan tujuan untuk membantu GPK mengesan kawasan-kawasan kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh seseorang murid secara khususnya dan seterusnya membentuk objektif pengajaran (baseline). Murid yang dicalonkan kedalam kelas pemulihan adalah diatas beberapa faktor antaranya ialah skor yang lemah. Dengan kata lain. Seterusnya ialah perigkat analisa ujian diagnosis dan pengamatan. jenis masalah yang dihadapi oleh murid dan ruang yang ada untuk kelas pemulihan. Bahan yang dimasukkan dalam ujian saringan hanyalah kerja-kerja yang telah diajar oleh guru kelas sehingga masa saringan diberikan. ujian ini bertujuan untuk menentukan calon yang layak untuk dimasukkan ke program pemulihan khas. Ujian boleh dijalankan apabila pencalonan diterima. Ujian ini digunakan untuk membantu guru pemulihan mengesan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh setiap murid yang sudah tercalon dalam kelas pemulihan.Rekod individu ini akan membantu guru pemulihan mengetahui beberapa perkara penting dalam mencalonkan murid pemulihan seperti kesihatan. segala keputusan dikumpul dan direkodkan dan diberi intepretasi dengan cermat untuk mempastikan setiap masalah murid pemulihan. Ujian ini dibentuk bukan untuk menilai peringkat pencapaian tetapi untuk mengesan masalah-masalah yang dialami ketika belajar dan mengenalpasti punca kegagalan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. ujian diagnosis merupakan ujian yang terpenting dalam program pemulihan. ujian akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan kecil. Hasil daripada ujian akan direkodkan dalam boring rekod ujian untuk difailkan. Proses ujian saringan berfungsi sebagai satu instrumen pengukur terhadap kekuatan serta kelemahan dalam menguasai kemahiran-kemahiran asas oleh murid yang ingin dicalonkan. Ia juga membantu guru pemulihan dalam mengetahui sejauh mana keupayaan murid yang dicalonkan dalam matapelajaran-matapelajaran asas seperti Matematik dan Bahasa Malaysia. Keputusan analisa ujian diagnosis akan menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan 40 . Peringkat ketiga pula merupakan proses saringan. Oleh itu. Selain daripada itu. taraf ekonomi keluarga dan kebudayaan di rumah yang mana kesemua perkara diatas mungkin menjadi sebab serta berhubung dengan kegagalan. Pada peringkat ini.

Mereka akan sentiasa dipantau oleh guru pemulihan ketika berada di kelas biasa. Analisa kesalahan ujian tersebut juga dapat membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada seseorang individu atau kepada satu kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 41 . Cara ini juga dapat membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan daerahdaerah kesukaran yang dihadapi. Daerah-daerah kelemahan itu akan membantu guru untuk memilih kemahiran yang tepat untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Peringkat yang terakhir ialah peringkat susulan. guru matapelajaran dan juga guru pemulihan perlu bekerjasama bagi mengukuhkan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid tersebut. muridmurid pemulihan yang telah dapat menguasai kemahiran yang telah dipulihkan akan menjalankan kerja susulan yang dijalankan oleh guru kelas biasa dengan bantuan dan kerjasama dari guru pemulihan. guru pemulihan akan dapat mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid yang telah dipilih. Berdasarkan kepada analisa kesalahan ujian diagnosis tersebut. Dan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pelajar tersebut dan disamping membantu guru di kelas biasa dalam proses pengajaran mereka. Murid pemulihan yang telah berjaya menguasai kemahiran akan ditempatkan semula ke kelas biasa untuk mengikuti proses pembelajaran seterusnya. Guru kelas. Pada peringkat ini.seseorang murid dalam menguasai sesuatu kemahiran.

Peringkat kelima: Analisa ujian diagnosis untuk penumpuan pada pengajaran pemulihan. Peringkat kedua: Pengumpulan maklumat tentang individu yang dicalonkan. Peringkat keempat: Pelaksanaan ujian diagnosis untuk mengesan kelemahan murid terlibat selepas disahkan masuk program pemulihan. Peringkat terakhir: Peringkat susulan iaitu tindakan selepas murid berjaya dipulihkan. Peringkat ketiga: Proses saringan untuk mengenalpasti murid yang betul-betul lemah.PENGURUSAN GRAFIK 4: STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Dilaksanakan mengikut peringkat/secara berperingkat Peringkat pertama: Pencalonan murid yang didapati lemah dalam kelas harian. 42 .

UDBM dan UDM. Pencalonan merupakan strategi awalan dalam memastikan program pemulihan dapat menjurus kepada objektif. dalam mengesan kelemahan yang ada pada murid.RUMUSAN BAB 5. Selepas ujian saringan. Permulaan bagi startegi melaksanakan program pemulihan ialah dimulakan dengan pencalonan. strategi berikut ialah ujian diagnostik yang mempunyai tiga komponen iaitu UDP. Seterusnya ialah ujian saringan di mana ujian saringan adalah strategi dalam mengenalpasti murid-murid yang perlu terlibat dengan kelas pemulihan. Strategi yang diaplikasikan adalah secara berperingkat dan sistematik. Selepas analisis ujian diagnostik. Tindakan susulan adalah strategi terakhir setelah pengajaran berjaya dilaksanakan untuk memastikan murid yang terlibat terus mengikuti pembelajaran harian. penumpuan pengajaran baru dibentuk memfokuskan kepada aspek kelemahan yang ada pada murid.0 Program pemulihan perlu dilaksanakan dengan berstrategi supaya ia berkesan. 43 . yang mana ia merupakan peringkat berikutnya.

Pendidikan pemulihan mula dipandang serius setelah di luar negara dimaktubkan beberapa dasar berkaitan pendidikan pemulihan. Strategi pelaksanaan program pemulihan berkait rapat tentang pendekatan untuk memastikan murid pemulihan dapat dikenalpasti. ia kemudiannya menjadi keperluan bagi sesebuah negara dalam memperbaharui dan menjamin sistem pendidikan mereka. yang mana program ini bertujuan bagi mengurangkan kadar masalah pembelajaran dari peringkat awal. Pendidikan pemulihan berteraskan pendidikan bantuan dalam memastikan pelajar dapat terus mempelajari sesuatu subjek dengan berkesan dan dapat berdikari. 44 . Sebagai contoh. IPP3M ialah sebuah program membantu pelajar yang lemah dalam kemahiran asas membaca. IPP3M. Bukan untuk memaksimumkan pencapaian tapi ialah untuk memastikan murid yang terlibat dengan kelas pemulihan ini dapat menjalani pembelajaran dan kehidupan seperti biasa. Pelbagai program pemulihan diwujudkan di sekolah bagi memastikan tidak ada murid yang lemah dalam pembelajaran. Di peringkat yang lebih awal juga ditubuhkan Program Permata Negara. ketinggalan sedikit dalam sesuatu aspek akan menyebabkan kita terus mengundur kebelakang. Antara aspek tersebut ialah pendidikan. Bukan sekadar mengurus. mengira dan menulis. Pengurusan program pemulihan merupakan cara mengatur dan melaksanakan program pemulihan. turut menjadi nadi perkembangan program pemulihan ialah strategi pelaksanaan program pemulihan. idea asal oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. termasuk di Malaysia sendiri. Bermula di Amerika Syarikat dengan PL 94-142 dan Laporan Warnock di United Kingdom.6. Dalam pendidikan pemulihan.0 RUMUSAN KESELURUHAN Pendidikan pemulihan merupakan satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan negara. Pengurusan program pemulihan dijalankan dengan teliti agar dapat menjadikan pengajaran pemulihan berjalan dengan lancar. pendidikan diberikan untuk memperbaiki potensi dan kemahiran belajar murid yang lemah dalam pelajaran. diajar dan diubah. Ini bertujuan untuk membolehkan mereka terus bersaing dengan pelajar lain dan mampu berada sama tahap dengan mereka. Di zaman yang serba maju ini.

tambahan berkaitan dengan cara untuk mendapatkan maklumat dan memprosesnya.REFLEKSI Tajuk kerja kursus yang saya terima ialah Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan. saya juga dapat menimba faedah yang lain iaitu saya dapat mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara sesama rakan kelas. Dengan adanya sikap seperti ini dalam diri saya. Ini merupakan salah satu faedah yang berharga juga kepada saya di mana sebagai seorang guru. gemilang dan terbilang. kita mesti mempunyai sikap saling bekerjasama dalam membentuk dan melahirkan generasi bangsa yang cemerlang. dapatlah saya mencari maklumat dengan baik dan memprosesnya mengikut kehendak tugasan. maka segala urusan lain yang akan dilakukan dengan rakan sekelas akan mudah dilaksanakan dan dapat mewujudkan hubungan kekeluargaan di dalam kelas seterusnya menceriakan suasana kelas. saya telah memperolehi beberapa faedah yang amat berguna kepada saya disamping beberapa masalah yang menjadi pembantut kepada usaha untuk menyiapkannya. Saya dapat memperbetulkan diri saya melalui faedah yang saya terima dan saya harap dapat 45 . dengan menjalankan tugasan secara teratur. sejarah. saya dapati adalah amat sukar untuk melakukan tugas secara teratur kerana saya bukanlah seorang yang tersusun cara kerjanya. Inilah apa yang diperlukan untuk saya melengkapkan diri menjadi bakal pendidik anak bangsa. Sebelum menjalankan tugasan ini. Itulah di antara faedah yang saya perolehi melalui tugasan ini. program pengurusan dan strategi pendidikan pemulihan. Selain itu. lebih-lebih lagi rakan sekerja yang bersama-sama melakukan tugasan ini. Namun. iaitu berkait rapat tentang definisi. Semasa menjalankan tugasan ini. Antara faedah daripada menjalankan tugasan ini yang saya perolehi ialah saya dapat menjalankan kerja secara sistematik dan langkah demi langkah.

.......melakukan yang terbaik pada masa akan datang dan berterusan melakukan yang terbaik untuk sesuatu agar hasilnya memuaskan saya dan mendatangkan kebaikan kepada saya..... (MOHAMMAD IQRAM AKEEF BIN MOHD AMIN) PISMP 1...14 46 ... Tugasan ini telah banyak memberi pendedahan kepada saya dan membentuk sahsiah diri saya sebagai seorang guru.... Semoga apa yang saya perolehi dan yang telah mengubah saya ini berterusan............ ................

IPG Sandakan. Diambil pada Februari 22. _dan_mengapa. (n. dari laman web Jabatan Ilmu Pendidikan.html 5.html 4.). 2011. 2011. (n. dari www.wikipedia. (n.com/warnocks_report. Warnock’s Report.html 2. 2011. dari www. dari www. B. Diambil pada Februari 22. d. Program Permata Negara.jabatanilmupendidikanipgsandakan. Konsep Pendidikan Pemulihan. d. 2011. (1980) Siapa dan Mengapa Dalam Pengajaran Pemulihan. K.wikipedia. Dr.com/pemuliha_siapa 47 .).permatanegara. d.pemulihanduniaku.BIBLIOGRAFI / RUJUKAN INTERNET: 1. Diambil pada Februari 22. Diambil pada Februari 22. d. Public Law 94-142. Diambil pada Februari 22.com/konsep_pendidikan_pemulihan. Boon.edu.).html 3.html www.).blogspot.my/bagaimana_kami_bermula. 2011. (n.com/public_law_94_142. dari www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful