PENGENALAN

Pendidikan di Malaysia amat diutamakan oleh kerajaan dalam menjadikan Malaysia berdaya saing dalam kemajuan dan perkembangan ilmu. Jadi, sehubungan dengan keutamaan ini, pelbagai kekurangan dalam pelbagai aspek pendidikan akan diberikan perhatian yang serius demi menjadikan semua yang menerima pendidikan dapat menerima pendidikan yang terbaik.

Salah satu usaha dalam memperbaiki segala kekurangan dalam pendidikan yang diterima ialah pengenalan kepada pendidikan pemulihan. Pendidikan pemulihan merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira. Pendidikan pemulihan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang terdapat pada pelajar pada peringkat awalan iaitu pada tahap 1, bermula dari darjah dua dan lanjutan ke darjah tiga dalam subjek-subjek tertentu mengikut sukatansukatan pelajran yang telah disediakan. Program pendidikan pemulihan ini bukan sekadar hanya menggunakan pengajaran teknik pengajran harian, ia dibantu oleh pelbagai alat bantuan mengajar bagi membolehkan murid yang terlibat lebih memahami dan mendekati sukatan pelajaran pemulihan.

Dalam tugasan ini, akan dibentang dan dibincangkan tentang pengurusan program pendidikan pemulihan dan strategi pelaksanaan program pemulihan bagi memberi pendekatan kepada pihak yang terlibat dalam memahami, mendekati dan mengajar kelas pemulihan dengan lebih berkesan. Segala isi akan diterangkan dengan mendalam.

1

1.0 DEFINISI DAN KONSEP PEMULIHAN 1.1 Definisi Utama: Merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira.

Beberapa pihak lain juga turut memberikan definisi mereka tentang pemulihan. Kebanyakan definisi yang diberikan merujuk pada satu maksud yang sama iaitu untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Antara definisi-definisi itu ialah: 1. Tansley(1967): „ ..satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar-benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun.‟

2. Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975): „..satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keprluan pendidikan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan muridmurid di sekolah-sekolah biasa.‟

3. Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM (1984): „...langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang

menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca, menulis dan mengira...hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan.‟

4. Bahagian Sekolah-Sekolah, KPM(1986): „...satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran muridmurid lemah di sekolah-sekolah rendah, khususnya ditumpukan kepada kemahiran
2

asas membaca, menulis dan mengira, di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini‟.

1.2 Konsep: Pendidikan pemulihan berkonsepkan: - satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di Sekolah Rendah - ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira - dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini

1.3 Rasional: Rasional pendidikan pemulihan diwujudkan: 1. Dari sudut “Falsafah”: memenuhi keperluan setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat

belajar sepenuhnya dalam kelas biasa selaras dengan konsep “Pendidikan Untuk Semua”.

2. Dari sudut “Teori” Pendekatan pengajaran seperti “Prescriptive-Diagnostic Teaching”, “Precision Teaching”, dan “Clinical Teaching” telah terbukti berjaya - asas pelaksanaan program ini

3. Dari sudut “Pencegahan”

3

- Masalah yang dialami oleh setiap murid akan bertambah dan semakin menyulitkan jika tidak ditangani dengan segera

1.4 Punca dan Bidang Kuasa: Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan laporan dan pekeliling mengenai program pendidikan pemulihan ini dan pelaksanaan program ini serta garis panduan untuk menjalankan dan melicinkan program ini. Berikut ialah laporan yang menyasarkan tentang pendidikan pemulihan dan pelaksanaannya dan surat pekeliling: 1. Laporan Jawatankuasa Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 (Perakuan 5): “Adalah diperakukan supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan langkah-langkah pengajaran pemulihan selepas daripada ujian rujukan kriteria dijalankan, diteliti dan diperbaiki. Antara lain perkara-perkara tersebut termasuklah kaedah-kaedah mengajar, bahan-bahan bantu mengajar yang sesuai, saiz kelas yang lebih kecil, peruntukan guru bagi mengendalikan pengajaran pemulihan serta penggunaan bahan-bahan tertentu”.

2. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran:  Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia, Bil. KP(BS)8691/Jld.II/32 bertarikh 22 Januari 1985. “Guru Khas Pendidikan Pemulihan”.  Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran

Malaysia, Bil. KP(BS)8502/5/PK/Jld.V/26 bertarikh 18 Januari 1986. “Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah-Sekolah Rendah 1986”.

4

bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. 5. “Guru Khas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan di Sekolah-Sekolah Rendah”. membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. 4. 6. 5 . 1. yang boleh menjejaskan pelajaran. dan 8. KP(BS)85021/5/PK/Jld. menyuburkan emosi. memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain. membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahirankemahiran asas dengan pendekatan.5 Objektif Program Pemulihan Khas: Objektif Program Pemulihan Khas 1. dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah. Surat pekeliling Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia. kaedah. meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa. memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin. Bil. memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai. mental.V/(34) bertarikh 30 Jun 1989. 7. 3. 2. membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran. sosial.

satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan bagi murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa.. KPM(1986): „.ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca.‟ Pusat Perkembangan Kurikulum. Tansley(1967) : „ . menulis.satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkahlangkah yang benar-benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun. menulis dan mengira. dan mengira ....‟ Bahagian Sekolah-Sekolah.‟ Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975): „..langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca. menulis dan mengira.satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah rendah. khususnya ditumpukan kepada kemahiran asas membaca.satu usaha dalam pendidikian untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di SR .merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini‟.PENGURUSAN GRAFIK 1: DEFINISI DAN KONSEP PEMULIHAN DEFINISI DAN KONSEP PEMULIHAN: . dan mengira.. hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan.. menulis.dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini 6 . KPM (1984): „. KONSEP: ..

iaitu 3M dan ia dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang menerima latihan khas dalam bidang ini. dapatlah di sini dirumuskan bahawa pemulihan menjurus kepada aktiviti untuk membaik pulih sesuatu perkara bagi memperbaiki taraf sesuatu atau seseorang. memberi khidmat layanan dan penumpuan kepada individu dalam pembelajaran. Selain dari yang dinyatakan. 7 . ia merupakan tindakan yang dijalankan untuk membantu murid-murid yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas membaca. memperbaiki mentaliti murid dan memperkembangkan potensi mereka serta membantu mereka meneruskan pelajaran dalam kelas harian seperti biasa. iaitu aspek falsafah. Rasional pendidikan pemulihan dipandang dari tiga aspek. Pendidikan pemulihan berobjektifkan untuk memulihkan murid-murid yang lemah dalam kemahiran asas pembelajaran. rasional pendidikan pemulihan adalah untuk memenuhi keperluan setiap murid yang ketinggalan kerana tidak dapat belajar sepenuhnya dalam kelas biasa. Konsep pendidikan pemulihan ialah usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah. manakala dari sudut pencegahan. “Precision Teaching” dan “Clinical Teaching” telah terbukti berjaya yang mana pendekatan ini semua merupakan asas pelaksanaan program ini. pendekatan pengajaran seperti “Prescriptive-Diagnostic Teaching”.RUMUSAN BAB 1. menulis. dan mengira.0 Melalui definisi yang telah diberikan di atas pada awal bab. teori dan pencegahan. Manakala bagi pendidikan pemulihan. masalah yang dialami oleh setiap murid akan bertambah dan semakin menyulitkan jika tidak ditangani dengan segera. Dari aspek falsafah. Kenyataan ini selaras dengan konsep “Pendidikan Untuk Semua” yang diuar-uarkan oleh Kerajaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. pendidikan pemulihan juga berkonsepkan penumpuan kepada kemahiran asas pembelajaran. Di sudut teori pula.

Luar Negara: . dia ditempatkan dalam kelas khas. Setiap sekolah disediakan dengan seorang Guru Pendidikan Khas. Semuanya dibiayai 8 . Michael terdiri daripada ramai orang kurang upaya yang berjaya hasil daripada kelulusan undang-undang terkenal pada tahun 70-an.0 SEJARAH. kanak-kanak yang kurang upaya dibenarkan belajar bersama dengan kanak-kanak normal atau biasa.Di Amerika Syarikat. Antara yang ditekankan ialah:  Penyediaan pendidikan percuma dan pendidikan bercorak awam yang sesuai kepada kanak-kanak berkeperluan khas (Provide a free and appropriate public education). PERKEMBANGAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN 2. Bagaimana pun. Kini ia panggi. sekiranya kekurangan upaya kanak-kanak itu melampaui dan didapati dia tidak akan maju dalam kelas biasa. Melalui undang-undang ini. Undang-Undang ini memberi kuasa kepada negeri-negeri (Amerika Syarikat terdiri daripada 50 negeri) dan pihak berkuasa tempatan melindungi hak serta memenuhi keperluan bayi. Undang-undang ini menjamin bahawa setiap individu diantara umur 3 hingga 21 tahun akan menerima pendidikan percuma dalam persekitaran yang seberapa boleh tidak menghalang perkembangan intelek mereka. Beliau telah memasuki universiti dan memperolehi ijazah sarjana muda dan kini bekerja walaupun dianggap seorang yang kurang upaya. Pada 29 Novermber. program pendidikan pemulihan ini bermula setelah termaktubnya PL 94 – 142: Michael ialah seorang kanak-kanak autistik yang berjaya mendapat anugerah pelajar terbaik semasa beliau di sekolah rendah dan sekolah menengah. 1975 Kongres (atau Parlimen) Amerika Syarikat meluluskan Public Law 94-142 yang dahulunya dikenali sebagai Akta Pendidikan untuk Semua Kanak-Kanak Cacat (Education for All Handicapped Children Act).2. Pada tahun 1990. kanak-kanak dan belia yang kurang upaya serta keluarga mereka. Public Law 94-142 diberi nama baru dan diperluaskan. Undang-undang ini menunjukkan betapa penting hak orang kurang upaya dilindungi. Hal ini bermakna tidak ada sebarang bayaran dikenakan ke atas kanak-kanak khas terhadap persekolahan mereka.1 Sejarah Pendidikan Pemulihan 1.

Penyediaan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas. kaunselor dan guru. Memberi dan membuka ruang kepada ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas untuk melibatkan diri dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan untuk anak-anak mereka.  Pendidikan bagi kanak-kanak khas dilaksanakan dalam persekitaran yang tidak menghalangkan mereka untuk berkembang (Educate children in the least restrictive environment).  Penglibatan ibu bapa dalam merancang dan menentukan perkembangan pendidikan setiap murid. Penilaian pendidikan dilaksanakan dalam pelbagai cara. iaitu guru pendidikan khas dikehendaki menyediakan rancangan pendidikan individu bagi setiap murid khas dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kanakkanak khas boleh belajar di dalam sekolah awam biasa dan di dalam kelas kanak-kanak biasa. Hal ini membawa pengertian bahawa tidak ada pengasingan sama ada dalam bentuk sekolah atau kelas dalam pelaksanaan pendidikan khas. Namun dengan terlaksananya undang-undang ini. yang kemudiannya disalurkan kepada sekolah dan kanak-kanak ini. Hal ini bagi membolehkan guru merancang objektif yang hendak dicapai oleh murid khas dalam satu-satu jangka masa tertentu semasa kanak-kanak khas ini bersekolah dengan mengambil kira potensi dan kekurangan seseorang kanak-kanak khas.  Kanak-kanak khas dilindungi daripada sebarang elemen bercorak diskriminasi dalam penilaian pendidikan (Protection against discrimination in testing).oleh kerajaan yang mendapat hasil daripada sistem percukaian negara. 9 . Hal ini tidak diberikan penumpuan sebelum ini. Pendidikan bercorak sebegini dikenali sebagai “pendidikan inklusif”. penilaian ke atas kanak-kanak khas hendaklah mengambil kira ciri-ciri yang ada pada kanak-kanak khas dan hendaklah disesuaikan dengan kecacatan atau kekurangan mereka. terlibat sama dalam merancang pendidikan murid-murid khas. Dalam hal ini konsep „kolaboratif‟ dalam pendidikan diamalkan iaitu satu konsep yang mana pelbagai pihak seperti ibu bapa.

kecelaruan emosi atau kerencat mental menghadiri sekolah biasa. umpamanya. Oleh kerana IDEA. Lebih ramai pelajar kurang upaya menghadiri sekolah di kawasan perumahan masing-masing yang dahulunya tidak terbuka untuk mereka. ramai kanak-kanak seperti Michael tidak diberi peluang pendidikan Contohnya.Sebelum IDEA. sebelum laporan ini dikemukakan.5 juta kanak-kanak dan belia menerima pendidikan khas dan perkhidmatan lain bagi memenuhi keperluan mereka.Di United Kingdom pula. Pelajar kurang upaya yang belajar dalam kelas atau bangunan terasing telah berkurangan dan kini belajar bersama dengan pelajar lain. Akta ini juga dijadikan asas panduan dalam pelaksanaan pendidikan khas di sesetengah negara lain. . pada tahun 1970. kini program intervensi awal disediakan untuk lebih 200.000 bayi dan kanakkanak kurang upaya dan pada tahun 2000 di Amerika Syarikat. konsep pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas adalah berasaskan kepada „pengasingan‟ 10 . program pendidikan pemulihan bermula selepas laporan Warnock dikeluarkan: Pada tahun 1974. buta. Di samping itu konsep „kolaborasi‟ dalam pendidikan yang membabitkan pihak dalam pelbagai kepakaran disepadukan untuk kepentingan masa depan kanak-kanak berkeperluan khas. Melalui akta ini juga konsep „pendidikan untuk semua‟ dan „pendemokrasian pendidikan‟ diperkemaskan dan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak khas dilibatkan sama dalam perancangan keperluan pendidikan anakanak mereka. Walaupun cadangancadangan yang dikemukan dalam laporan itu tidak dilaksanakan serta merta tetapi laporan Warnock dijadikan asas dalam pelaksanaan pendidikan khas dan cadangancadangan yang dikemukan dimasukkan dalam akta pendidikan pada tahun-tahun berikutnya. Jawatankuasa Inkuiri Pendidikan Kanak-kanak Cacat Warnock ditubuhkan dengan tujuan mengkaji semula pendidikan khas di Britain. Kira-kira-kira 6. IDEA dilihat sebagai satu pembaharuan yang mana pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas diberi perhatian yang lebih khusus. Laporan Warnock yang diumumkan pada 1978 banyak mempengaruhi perkembangan dan pembangunan pendidikan khas di Britain. hanya seorang daripada lima kanak-kanak kurang upaya berpeluang pergi ke sekolah. Kebanyakkan negeri-negeri di Amerika Syarikat mempunyai undang-undang yang tidak membenarkan kanak-kanak pekak.

Konsep integrasi atau inklusif menekankan bahawa kanak-kanak berkeperluan khas perlu belajar di sekolah harian biasa dan berpeluang bergaul dengan kanak-kanak biasa. konsep „pengasingan‟ tempat belajar kanak-kanak berkeperluan khas diganti dengan konsep integrasi atau inklusif iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar bersama dengan kanak-kanak biasa dalam sekolah dan kelas yang sama. Akta Pendidikan 1981 pula meletakkan kepentingan peranan ibu bapa dalam pelaksanaan pendidikan khas. akta ini memberi ruang kepada pelbagai pihak dengan pelbagai kepakaran dalam menentukan pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. Keduanya. Kedua-dua akta (Akta Pendidikan 1981 dan Akta Kanak-kanak 1989) tersebut telah mengambil kira cadangan-cadangan dalam Laporan Warnock. Apa yang jelas. Pertama.iaitu kanak-kanak berkeperluan khas belajar di sekolah khas yang menyekat dan menghalang mereka daripada bergaul dengan kanak-kanak biasa. Hal ini selari dengan apa yang berlaku di Amerika. ahli psikologi pendidikan membuat diagnosis ke atas keperluan mengikuti pendidikan dan ahli patologi bahasa membuat penilaian terhadap keupayaan berbahasa ke atas kanak-kanak berkeperluan khas. Umpamanya. 11 . Dasar ini juga dijadikan panduan kepada negara-negara lain dalam melaksanakan pendidikan khas. Dasar ini dilaksanakan dan diamalkan sehingga ke hari ini. Manakala Akta Kanak-kanak 1989 (Children’s Act. amalan membuat diagnosis ke atas kanak-kanak berkeperluan khas yang sebelum ini dilakukan oleh hanya ahli perubatan dipinda kepada konsep „koloboratif‟ iaitu. Laporan ini menekankan kepada konsep percampuran antara kanak-kanak berkeperluan khas dengan kanak-kanak biasa yang dikenali sebagai „integerasi‟ atau „inklusif‟ diperluaskan. 1989) memperkukukan pelaksanaan pendidikan khas melalui dua perubahan yang ditekankan. Perubahan yang berlaku berkait rapat dengan kesedaran masyarakat dan dasar semasa yang dilaksanakan oleh kerajaan terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas di Britain. diagnosis dilakukan oleh pelbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan khas mengikut kepakaran dan keperluan.

Pada tahun 1954 Sekolah Persekutuan Kanak-Kanak Pekak di tubuhkan di Pulau Pinang untuk kanakkanak pekak. 2. dan bermasalah pembelajaran. Dalam Bahagian I (Tafsiran) Akta ini dinyatakan bahawa. Program pemulihan ke atas pelajar “lembam” (lemah dalam menguasai kemahiran membaca. Thailand yang menekankan: Keperluan-keperluan pembelajaran untuk orang kurang upaya menuntut perhatian khusus. Di Malaysia pendidikan khas formal bermula pada tahun 1948 dengan tertubuhnya Sekolah Rendah Pendidikan Khas Princess Elizabeth di Johor Bharu untuk kanak-kanak buta.Pendidikan khas telah bermula di Malaysia sejak awal tahun 1920-an di kalangan sukarelawan yang membuka sekolah-sekolah untuk pelajar bermasalah atau kurang upaya penglihatan dan pendengaran.2. “sekolah 12 . Kuala Lumpur.2 Perkembangan Pendidikan Pemulihan Dalam Deklarasi Hak-hak Kemanusiaan Sejagat (1948) menegaskan hak bagi setiap individu mendapat pendidikan. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah mengisytiharkan Hak Kanakkanak Sedunia dan antara yang ditegaskan ialah hak kanak-kanak istimewa iaitu mereka berhak mendapat penjagaan yang khusus dan bimbingan mengikut kecacatan yang dialami serta peluang menjadi seberapa normal yang mungkin. Dalam Negara: . Dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran1961. pekak. Perkara ini ditegaskan semula dalam Persidangan Dunia bertemakan „Pendidikan Untuk Semua‟ di Jomtien. Kelihatan bahawa perkembangan pendidikan khas di Malaysia bertumpu kepada kumpulan kanak-kanak buta. Langkah-langkah perlu diambil untuk menyediakan persamaan akses kepada pendidikan untuk semua kategori orang kurang upaya sebagai bahagian yang sepadu dalam sistem pendidikan. menulis dan mengira pada tahap umurnya) bermula pada tahun 1978. Manakala program untuk kanak-kanak „Bermasalah Pembelajaran‟ baru bermula pada tahun 1988 apabila buat pertama kali Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu.

 Tanggungjawab Kementerian Kesihatan untuk mengenal pasti di peringkat awal dan menyaring kanak-kanak yang dilahirkan dalam keadaan berisiko. Di samping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan. bermasalah pendengaran dan kanak-kanak bermasalah pembelajaran (terencat akal) yang boleh dididik. Jawatankuasa ini menetapkan:  Tanggungjawab Kementerian Pendidikan terhadap pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan. Pada amnya. Keluarga dan Masyarakat) dan Kementerian Buruh. Kementerian-kementerian yang terlibat selain daripada Kementerian Pendidikan ialah Kementerian Kesihatan. Perakuan ini menyebut. Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat adalah diperakukan kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu dari pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini.  Tanggungjawab Kementerian Kebajikan Masyarakat terhadap pendidikan kanak-kanak yang kurang upaya fizikal. Akta Pelajaran 1961 disemak semula dan digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1978) yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan Pendidikan Khas di Malaysia. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan telah bersidang pada 30 Jun 1981 dan memutuskan penubuhan sebuah Jawatankuasa Antara Kementerian untuk mengkaji dan menentukan bidang tugas masing-masing mengenai kanakkanak kurang upaya.khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya”. Satu bab khusus mengenai Pendidikan Khas telah 13 . terencat akal sederhana dan teruk serta kanak-kanak spastik. Kementerian Kebajikan Masyarakat (kini Kementerian Pembangunan Wanita.

41. Kurikulum yang hendaklah digunakan berhubungan dengan pendidikan khas Kategori murid yang memerlukan pendidikan khas dan kaedah yang sesuai bagi pendidikan murid dalam setiap kategori sekolah khas. menteri boleh melalui peraturan-peraturan 14 . 1. Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Menteri suaimanfaat atau perlu bagi maksud topik ini. Akta ini juga memperuntukan kuasa kepada Menteri untuk menentukan tempoh persekolahan dan kandungan kurikulum untuk keperluan pendidikan khas. (2) dan (3). Tertakluk kepada subseksyen menetapkan:     Tempoh pendidikan rendah dan menengah yang sesuai dengan keperluan murid yang menerima pendidikan khas. Amalan pada masa ini. Menteri hendaklah mengadakan pendidikan khas di sekolah khas yang ditubuhkan di bawah perenggan 34(1)(b) atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah yang difikirkan oleh menteri suaimanfaat. kanak-kanak berkeperluan khas dibenarkan bersekolah sehingga mereka berumur 19 tahun.dimasukkan dalam akta tersebut yang menyarankan bahawa: Seksyen 40 and seksyen 41 dalam Akta 1995 dilihat oleh pelbagai pihak sebagai „era baru‟ dalam dunia pendidikan khas kerana Menteri Pendidikan dikehendaki membuka kelas jika ada permintaan daripada masyarakat.

2. Ia hanya dilakukan dalam kelas dan pengajaran hanya seperti biasa. menulis dan mengira.3 Program Pendidikan Pemulihan Program pendidikan pemulihan dibahagikan kepada dua jenis. Berikut ialah penerangan bagi program-program pendidikan pemulihan: Pemulihan Dalam Kelas Pemulihan KBSR dalam kelas biasa bantu murid lemah menguasai kemahiran yang telah dipelajari KIA2M oleh BPK bantu murid tahun 1 menguasai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis) dikehendaki menduduki Ujian Pelepasan sebelum di‟bebas‟kan gagal Ujian Pelepasan 3 – masuk ke kelas Pemulihan Khas pada tahun berikutnya PROTIM Program Pemulihan 3M Membantu murid tahun 6 menguasai 3M Dilaksana selepas menduduki UPSR 15 . Manakala bagi program pemulihan khas. Dalam pemulihan khas. iaitu pogram pemulihan dalam kelas dan program pemulihan khas. Program pemulihan dalam kelas ialah program pemantapan kemahiran asas yang dipelajari iaitu membaca. ia melibatkan penekanan kepada subjek yang menjadi kelemahan pelajar tertentu yang telah melalui proses program pemulihan. subjek yang menjadi tumpuan utama ialah Bahasa Melayu dan Matematik.

Murid-murid disaring dengan menggunakan IPP3M (Instrumen Penentu Penguasaan 3M). menulis dan mengira (3M).Pemulihan Khas Sistem Penarikan Keluar (withdrawal System) murid yang dikenalpasti ke kelas pemulihan pd waktu tertentu utk BM dan Matematik dihantar balik ke kelas setelah menguasi kemahiran asas yang ditentukan Kelas Khas murid yang dikenalpasti dimasukkan ke dalam kelas secara sepenuh masa dihantar balik ke kelas biasa setelah menguasai tahap prestasi yang ditentukan dalam kemahiran asas 3M Selain itu. dan dibahagi kepada 3 :    IPP3M 1 ~ Murid Tahun 1 IPP3M 2 ~ Murid Tahun 2 IPP3M 3 ~ Murid Tahun 3 Pendekatan pengajaran dan pembelajaran ialah dengan menggunakan sistem pengasingan sementara (withdrawl). pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga memperkembangkan lagi program pendidikan pemulihan di Malaysia dengan menubuhkan beberapa program lagi seperti program IPP3M dan Program Permata Negara. Program ini diadakan dihampir semua sekolah rendah. Bermaksud. Murid-murid yang telah dikesan dan dikenal pasti sebagai belum menguasai kemahiran asas 3M pada Tahap I akan mengikuti Program Pemulihan Khas. murid-murid yang terlibat akan ke kelas pemulihan khas semasa mata pelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik dan 16 . IPP3M Program Pemulihan Khas merupakan satu program yang disediakan bagi membantu murid-murid mengatasi masalah belajar yang khusus terutamanya dalam penguasaan kemahiran asas membaca.

Hasil kejayaan pelaksanaan Projek Perintis Program PERMATA Negara.akan kembali semula ke kelas masing-masing apabila masa pengajaran dan pembelajaran tersebut tamat. fokus dan bersepadu daripada mereka mula lahir hingga memasuki alam persekolahan sebagai satu strategi nasional. Tema „Setiap Anak PERMATA Negara‟ juga telah dipilih untuk menggambarkan kesungguhan kerajaan dan agensi-agensi pelaksana untuk menggubal satu dasar pendidikan awal kanak-kanak yang bersepadu dan menyeluruh. Amerika Syarikat. pelaksanaannya telahpun diperluas dan diperkasakan ke seluruh negara bagi 17 . perlu ada satu program atau perancangan yang teratur. mereka tidak perlu lagi masuk ke kelas pemulihan khas dan belajar seperti biasa di kelas seperti biasa. Program Permata Negara Kanak-kanak berumur 0-4 tahun adalah satu kumpulan yang amat penting dan mereka mesti melalui satu proses perkembangan yang teratur. Maka dengan itu Projek Perintis PERMATA Negara mula dilaksanakan pada tahun 2007. Daripada pemerhatian. Australia dan New Zealand. Bagi murid-murid yang telah mencapai tahap pelepasan yang ditentukan. hasil dari pemerhatian yang dibuat pada program asuhan dan didikan awal kanak-kanak di negara-negara maju seperti Perancis.kanak sebagai satu pelan nasional yang bersepadu. Hasil dari kesungguhan ini. Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan juga telah diluluskan oleh kerajaan ke arah menyediakan pendidikan yang sempurna dan berkualiti dan menyeluruh kepada kanak-kanak. tambahan pula banyak negara-negara lain di dunia terutamanya negara-negara maju sudah menjadikan pendidikan awal kanak. didapati negara-negara maju telah lebih awal memberikan penekanan kepada kaedah „pembelajaran yang menyeronokkan‟ dan didikan mengikut kecenderungan kanak-kanak terbabit. Sebagai modal insan yang sangat bermakna kepada masa depan negara. kurikulum PERMATA telahpun digubal dengan diadaptasi dari model Pen Green Centre sebagai contoh amalan terbaik dan kemudiannya disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat dan Falsafah Pendidikan Negara bagi memantapkan lagi kandungannya. Sehubungan itu.

18 .memastikan lebih ramai anak akan mendapat peluang untuk diberi permulaan terbaik dalam kehidupan mereka sebagai persediaan menghadapi cabaran masa hadapan.

Sistem penarikan keluar (Withdrawal system) .Pendidikan Imbuhan dpt sumbangan dr Yayasan Van de Leer Belanda Jenis-jenis Program: Pemulihan dalam kelas .Latihan Guru: sbg kursus dalam perkhidmatan .2007 KPM memberikan perhatian serius Pemulihan Khas .PROTIM . Luar Negara: US berkembang pesat selepas termaktub PL 94-142 UK selepas Laporan Warnock ii.Penuh Masa atau dalam cuti dr 2 hari hingga 1 tahun (KSPK) . Dalam Negara: bermula 1965 – 3 guru dapat latihan dr England 1968 .Kelas Khas 19 .9 guru lagi dihantar berkursus Projek Khas Universiti Malaya - .Mulai 2001 ditawar sbg pengkhususan utk KDPM sepenuh masa (3 th) .Pemulihan KBSR .PENGURUSAN GRAFIK 2: PROGRAM PEMULIHAN DALAM DAN LUAR NEGARA SEJARAH PENDIDIKAN DAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS i.KIA2M .

diwujudkan pelbagai program pendidikan pemulihan bertujuan membantu pelajar yang lemah dalam kemahiran asas belajar. Pendidikan pemulihan berkembang setelah termaktubnya beberapa akta berkaitan kanak-kanak pada persidangan-persidangan dunia. pendidikan bermula sejak tahun 1920-an lagi yang mana dengan penubuhan sekolah bagi pelajar yang mempunyai masalah dalam pancaindera dan pembelajaran oleh sukarelawan-sukarelawan. bermula selepas termaktubnya PL 94-142 (Public Law 94-142) dan Laporan Warnock 1978. sebagai contoh.RUMUSAN BAB 2. 20 . Setelah perkembangan pendidikan pemulihan di Malaysia. Pendidikan pemulihan bermula pada tahun 1988 dengan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah menjadikan Sekolah Jalan Batu. KIA2M. IPP3M dan termasuk Projek Permata Negara. Kuala Lumpur sebagai sekolah yang mempunyai kelas perintis pendidikan pemulihan. Sistem Penarikan Keluar (Withdrawal System). di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Setelah itu barulah tindakan susulan diambil negara-negara yang berkenaan seperti Malaysia. Di dalam negara. yang merupakan langkah awal mencegah masalah lemah kemahiran asas belajar dan masalah pembelajaran. Pendidikan pemulihan lebih berkembang di Malaysia setelah keluarnya Laporan Jawatankuasa Kabinet tentang dasar pendidikan dan selepas Mesyuarat Perancangan Pendidikan.0 Pendidikan pemulihan di luar negara. Antara program-program yang diwujudkan ialah Pemulihan KBSR. PROTIM.

3. 21 .1 Murid Pemulihan Khas Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa kajian mereka hanya belajar bila telah „bersedia‟ Perkembangan Murid Pemulihan dipengaruhi oleh:             Rencatan akal ringan Kurang peluang Budaya / ekonomi tersekat Gangguan emosi Kurang upaya sensori Bermasalah dalam pembelajaran secara khusus Ganjaran intrinsik Perlukan masa tambahan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan (task) Kanak-kanak perlu ditawarkan dengan insentif yang sesuai – boleh ditangguhkan supaya kanak-kanak belajar bersabar Pemakanan yang betul – sarapan yang berkualiti dan tepat pada masanya Tidur yang mencukupi – boleh menambahbaik prestasi mereka Guru/ibu bapa perlu mencari bahan atau apa-apa sumber yang boleh memudahkan. JPN. CIRI-CIRI PELAJAR YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN (SLOW LEARNERS) Secara umumnya kanak-kanak ini dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri yang dipamerkan. PPD DAN SEKOLAH) 3. menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan.0 GURU DAN MURID PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS SERTA PERANAN PENTADBIR (KPM. ini bergantung juga kepada peringkat umur dan aras kesukaran yang digunakan di sekolah.

kurang pengalaman Perbendaharan kata terbatas. kurang tekun. A reluctant learner is not motivated and can also be passive aggressive. menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan Kesihatan sering terganggu. tidak kreatif. Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa. but has a problem with the process. 22 . ponteng sekolah. Kesukaran mengawal emosi. creating more problems for teachers and parents through non-cooperation. tidak boleh memindahkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru Sukar menguasai kemahiran yang bersifat akademik. Reluctant learners seldom have learning disabilities.            Kurang matang dalam hubungan dengan orang lain dan di sekolah Tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja Hilang kawalan masa. seperti membaca jadual waktu atau dalam menguasai peraturan mengeja Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. kemahiran asas dan pertuturan Kurang yakin diri. bermasalah tingkah laku Bersikap egosentrik Slow learners differ from reluctant learners. Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan Lemah daya ingatan – Pengamatan. A slow learner initially wants to learn.

agar objektif-objektif penilaian berterusan dan merekod dengan rapi dan 23 . Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh murid secara khusus. Peranan Preskriptif (Prescriptive Role)   Merancang. ii. Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan sekiranya diperlukan.   Menilai dan merekod prestasi murid dari semasa ke semasa. Peranan Pengajaran (Therapeutic Role)  Mengajar dengan menggunakan berbagai pendekatan dan kaedah serta penggunaan bahan dan aktiviti yang berfungsi pembelajaran khusus dapat dicapai. Mengajar bersama-sama dengan guru kelas secara ‘team-teaching’ atau „khidmat damping sekiranya perlu. Menjalankan sistematik.3.2 Guru Pemulihan Khas Ciri-ciri guru Pemulihan Khas Chua & Koh (1992) memetik syor Haigh (1977): punyai peribadi yang stabil dan mantap luas bacaan cerdas tidak takut disisihkan sentiasa ingin belajar cekap dalam pengajaran dan pentaksiran Peranan Guru Pemulihan Khas i. Peranan Penilaian (Assessment Role)    Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti muridmurid yang menghadapi masalah penguasaan kemahiran asas 3M. iii. menyedia dan melaksanakan program secara individu bagi murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu.

vii. v. Peranan Khidmat Bantu (Supportive Role)   Membantu guru-guru merancang dan mengubah suai aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. pentadbir sekolah dan juga para waris melalui program „reach out‟ atau „outreach‟. Peranan Kaunseling (Counseling Role)  Memupuk hubungan mesra (rapport) dengan murid dalam suasana yang bebas dari ancaman  Menolong mengubah tingkah laku murid ke arah yang positif. mengajar kanak-kanak yang menghadapi m. daerah malah sehingga ke peringkat negeri. vi. Peranan Perhubungan (Liaison Role) Berhubung dengan:  Pentadbir sekolah –Guru Besar dan Penolong Kanan  Guru-Guru lain – guru kelas dan guru subjek  Ibu bapa dan waris  Masyarakat  Khidmat sokongan – pegawai perubatan.asalah Bidang Tugas Guru Pemulihan Ditentukan oleh Surat-surat Pekeliling KPM  Senarai Tugas o Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus murid-murid yang dikenal pasti dari th 1 – 6 keutamaan kpd tahun 1. 2 dan 3 24 . Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru mengenai teknik-teknik pembelajaran. kaunselor dan agensi luar.iv. Peranan Advokasi (Advocative Role)   Wujudkan jaringan hubungan sesama guru pemulihan khas sama ada di peringkat PKG. Dedahkan apa yang dibuat kepada rakan sejawat.

menyediakan aktiviti dan bahan pemulihan mengatur jadual waktu pemulihan mengajar bersama sekiranya perlu o berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibu bapa/doktor/pegawai kebajikan atau pihak lain berkaitan hal-hal: mendapat maklumat lanjut murid – kelakuan. tabiat. kesihatan latar belakang o melaksanakan penilaian berterusan untuk progres murid di kelas pemulihan dan merekodkan butiran berikut: kemajuan murid latar belakang murid laporan kesihatan hasil temu bual rujukan Jadual Waktu Guru Pemulihan Khas Agihan masa guru Pemulihan Khas adalah seperti berikut: o Masa mengajar – 990 minit o Masa untuk persediaan dan panduan – 120 minit (dimasukkan ke dalam JW) o Masa luang (free period) sama seperti guru-guru lain Prosedur Mengadakan Kelas Pemulihan o Sekolah-sekolah yang mempunyai dua kelas atau lebih bagi satu darjah – murid kelas pemulihan boleh diambil dari kelas tersebut jika jumlah yang ada hanya 3 – 4 25 .o Membantu guru-guru asas dalam: mengenal pasti untuk pemulihan khas merancang.

Pejabat Pelajaran Daerah memantau pelaksanaan program menggerakkan aktiviti di peringkat daerah memastikan semua guru besar memahami prosedur pelaksanaan memastikan pihak sekolah menghantarkan data iv. Jabatan Pelajaran Negeri melantik guru-guru pemulihan memantau pelaksanaan memastikan pihak sekolah menghantar data pada masa yang ditetapkan dan dikemukakan kepada JPK iii.3 Peranan Pentadbir Dalam Program Pemulihan Khas i. guru besar dan guru-guru asas 3. Pentadbir / Pengurus Sekolah 26 .o Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas sahaja bagi satu darjah – murid kelas pemulihan boleh diambil dari darjah lain tetapi bilangan tidak melebihi 15 o Jika murid pemulihan diambil dari 1 kelas sahaja – bilangan tidak melebihi 6 *Pilihan mana-mana alternatif tertakluk kepada persetujuan antara guru pemulihan. Jabatan Pendidikan Khas/ Bahagian Sekolah KPM memberi kelulusan untuk membuka kelas memberikan latihan untuk guru pemulihan menyediakan kewangan untuk pengurusan ii.

- memastikan program berjalan mengikut surat pekeliling/ surat siaran yang sedang berkuatkuasa - mewujudkan JK Pemulihan Khas di peringkat sekolah memastikan JK Kurikulum merancang program kecemerlangan untuk Program Pemulihan - Memastikan data kekemuka kepada PPD dan JPN pada waktu yang ditetapkan - Menyediakan prasarana bilik darjah yang cukup Memastikan semua peralatan/bahan yang dibekalkan untuk kelas pemulihan berada dalam kelas berkenaan - Menyalurkan kewangan 27 .

RUMUSAN BAB 3. khidmat bantu. Guru pemulihan khas pula ialah seseorang yang mempunyai ciri peribadi yang mantap. pengajar. membantu guru-guru asas dalam perkara yang berkaitan dengan pemulihan dan melaksanakan penilaian yang berterusan untuk progres murid di kelas pemulihan dan merekodkan butiran yang didapati. kaunselor dan advokator dalam mendidik murid pemulihan. luas bacaan dan tidak takut disisihkan. Antara bidang tugas guru pemulihan ialah menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus. iaitu tidak dapat memindahkan apa yang telah dipelajari dalam satu situasi yang baru. Antara ciri pelajar yang memerlukan pemulihan ialah murid yang kurang matang dalam berinteraksi bersama warga sekolah (guru dan murid lain). tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja dan hilang kawalan masa. 28 . Guru pemulihan khas berperanan sebagai penilai. gangguan emosi dan rencatan akal yang ringan. Perkembangan murid pemulihan khas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antaranya ialah kurangnya peluang dalam mencuba sesuatu. penghubung.0 Murid pemulihan khas ialah Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa kajian mereka hanya belajar bila telah „bersedia‟.

dilaksanakan secara kumpulan .2 Ujian Saringan Mekanisme yang digunakan untuk meninjau pencapaian murid secara am dalam kemahiran asas BM dan Matematik – menilai semula apa yang telah dipelajari di dalam kelas.Ujian bertulis .1 Pencalonan    Pada akhir tahun 1 (Murid KIA2M yang gagal Ujian Pelepasan 3) Selepas Ujian Semester 1 Dicalonkan oleh o Guru besar o Guru kelas/guru subjek o Guru pemulihan o Ibu bapa  Pencalonan dibuat melalui: o pengumpulan maklumat o Borang Latar Belakang o Maklumat pencapaian dengan merujuk keputusan peperiksaan dan buku latihan 4.0 PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS 4.murid dalam keadaan selesa – jauh dari gangguan .masa dihadkan 29 .Merangkumi apa yang sepatutnya telah dipelajari .Keputusan Ujian Pelepasan KIA2M. IPP3M dan EMA boleh diguna pakai  Pentadbiran Ujian .4.  Bentuk dan skop .

3 Ujian Diagnostik .kesulitan yang dihadapi oleh murid membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid 30 .  Jenis Ujian Diagnostik  Ujian Pengamatan (UDP) Bahasa Melayu (UDBM) Matematik (UDM) Tujuan Ujian Diagnostik membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan.keperluan alat tulis yang lengkap  Kriteria Pemilihan Murid Murid yang gagal Ujian Saringan Jumlah murid yang telah ditentukan – yang mampu diurus Jenis masalah yang dihadapi murid 4..Mekanisme yang diguna pakai untuk membolehkan guru pemulihan khas mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus.

Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. JPU disediakan berdasarkan senarai kemahiran mengikut subjek Jumlah item hendaklah ganjil – 5 hingga 9 – perlu ada contoh Sebaran aras kesukaran mengikut nisbah 2:2:1 untuk aras senang. beberapa perkara utama perlu ditentukan : Kemahiran yang hendak diuji Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. Bila dilaksana selepas dicalonkan/ hasil daripada Ujian Saringan setelah menguasai satu-satu kemahiran dan bersedia untuk kemahiran baru  Subjek yang diuji BM dan Matematik Ujian Pengamatan sebagai pelengkap kepada pengumpulan maklumat yang mungkin mempengaruhi pencapaian murid  Pembinaan Ujian Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik. sederhana dan susah Item-item bagi satu kemahiran hendaklah disediakan dalam satu muka surat Bentuk soalan:     padanan / suaian pelbagai pilihan / diskriminasi mengisi tempat kosong benar / salah 31 . Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji.

tetapi yang penting ialah keterangan- dapat menjawab dengan tenang dan selesa. sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan pemerhatian guru perlu semasa ujian Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka jika murid gagal menjawab tiga kamahiran secara berurutan – hentikan ujian Markah uijan yang diberi tidak penting. penggunaan. Pentadbiran Ujian dilaksanakan selepas Ujian Saringan / pemilihan murid telah dibuat secara kumpulan atau individu ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. analisisnya ialah tidak menguasai kemahiran jika gagal separuh. maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis. Ujian Diagnostik lisan dijalankan secara individu. analisisnya ialah belum menguasai kemahiran Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam Borang Analisis Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain  - Penyediaan Objektif pengajaran dan pembelajaran Keputusan analisis ujian diguna untuk merangka obektif p & p Contoh: Analisis: Belum menguasai kemahiran abjad kecil mengikut urutan Objektif: Dapat menyebut abjad kecil secara berurutan dengan betul 32 . pemahaman. - keterangan atau data-data yang diberi  - Analisis Ujian dibuat mengikut setiap kemahiran yang diuji jika murid gagal setiap item.

3 Objektif Ujian Diagnostik Pengamatan .Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. atau ke bawah dan dari bawah ke atas .Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan. . suku kata.Menentukan sesuatu saiz. warna. saiz.Sequencing .4 Ujian Diagnostik Pengamatan 4.4.1 Rasional Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak. persamaan atau perbezaan bentuk.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah 33 .4. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk. perkataan dan ayat . Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.4. nombor. jarak. corak. nombor. 4. huruf.Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederiaan.2 Apa itu pengamatan . huruf.Mengecam orentasi kedudukan.Mengingat kembali. 4.4. kiri ke kanan serta hubungan antara satu-satu objek . corak. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. suku kata dan perkataan .

Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah . nombor. huruf dan sebagainya . jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain .Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah abstrak.4. corak. 34 . . warna.4 Komponen Ujian Pengamatan . warna. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-matatangan dan fahaman arah kiri. bentuk. nombor. bentuk.Koordinasi Motor –mata –tangan. corak. bentuk. huruf dan sebagainya . nombor. warna. nombor.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. warna.4.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktivitiaktiviti bersiri. corak. corak.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek. huruf dan sebagainya .Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. bentuk.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. kanan dan sebagainya . huruf dan sebagainya .Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz .

Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu.4. sumatif. pendekatan dan kaedah p & p yang sesuai Menyediakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Menyediakan bahan Pemulihan Khas Menyediakan aktiviti 4.4.5 Panduan melaksanakan ujian pengamatan Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan.. Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian.7 Penilaian Bentuk ujian – formatif. pencapaian Analisis Keputusan – meneruskan program atau balik ke kelas biasa 35 . Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas.Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. 4.4. 4.6 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Pemulihan Khas Menetapkan murid berdasarkan keputusan Ujian Diagnostik Menyediakan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Menentukan kumpulan murid Menyenaraikan kemahiran yang akan diajar Menentukan strategi.

4.8 Tindakan Susulan Pemantauan ke atas murid yang telah pulang ke kelas biasa perlu dilaksanakan secara berterusan 36 .4.

37 .PENGURUSAN PEMULIHAN GRAFIK 3: PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Pencalonan Ujian Saringan Mekanisme yang digunakan untuk meninjau pencapaian murid secara am dalam kemahiran asas BM dan Matematik – menilai semula apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Ujian Diagnostik Mekanisme yang diguna pakai untuk membolehkan guru pemulihan khas mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid secara khusus.

membawa kepada ujian saringan dan akhir sekali ujian diagnostik. membantu guru mengenalpasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran dan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Sesi pencalonan ialah sesi mengenalpasti murid-murid yang mepunyai masalah pembelajaran pada tahun satu. guru kelas. membantu guru secara khusus kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh murid. dilaksanakan secara berkumpulan di tempat yang selesa dan masa menjawab terhad. Tjuan ujian diagnostik ialah. Ujian Diagnostik Bahasa Melayu (UDBM) dan Ujian Diagnostik Matematik (UDM). Pencalonan dibuat berdasarkan data-data murid yang telah dikumpulkan dari pelbagai sumber. guru subjek atau ibu bapa. antaranya. Setiap stu peringkat itu mempunyai garis panduan pelaksanaannya yang tersendiri yang berlaku secara sistematik. Ujian diagnostik dijalankan dalam tiga bentuk iaitu Ujian Diagnostik Pengamatan (UDP).RUMUSAN BAB 4.0 Pengurusan program pemulihan khas merupakan satu tindakan untuk membentuk sebuah kelas pemulihan. Ujian saringan ialah penentuan untuk seseorang murid itu betul atau tidak lemah dalam pembelajaran dan perlu dimasukkan ke dalam kelas pemulihan khas. Ujian saringan merupakan sebuah ujian bertulis yang merangkumi apa yang telah dipelajari oleh murid yang terlibat. 38 . Ujian diagnostik ialah ujian untuk mengesan apakah kelemahan murid yang sudah dikenalpasti terlibat dengan kelas pemulihan. Ia bermula dengan sesi pencalonan. Murid-murid dicalonkan selepas ujian semester satu dan pencalonan ini dibuat oleh sama ada guru besar.

analisa ujian diagnosis dan pengamatan dan tindakan susulan.0 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN DI MALAYSIA Program pemulihan baru sahaja diperkenalkan di Malaysia. guru mata pelajaran juga memainkan peranan yang penting dalam proses ini. Bermula dengan pencalonan murid. Selain itu. Ini dapat menyenangkan guru pemulihan untuk membuat keputusan samaada murid itu akan mengikuti kelas pemulihan ataupun tidak. mengira). Pencalonan dan proses mengenal pasti calon untuk program ini dapat dijalankan melalui beberapa cara. proses saringan. proses diagnosis. Murid untuk pendidikan pemulihan dapat diketahui melalui guru kelas . Dalam pada itu. ibu bapa atau penjaga boleh mencalonkan anak jagaan mereka berdasarkan masalah pembelajaran anak mereka. Tugas sebagai guru kelas membolehkan beliau mencalonkan murid-murid untuk mengikuti kelas pemulihan berdasarkan beberapa perkara antaranya pencapaian murid-murid dalam menguasai kemahiran asas 3M (membaca. Guru mata pelajaran Bahasa Malaysia dan juga Matematik juga boleh mencalonkan murid-murid yang diajar mereka untuk mengikuti kelas pemulihan berdasarkan atas pencapaian mereka. Malah. Guru besar juga perlu memainkan peranan dengan memastikan guru-guru menjalankan tugas masing-masing. pengumpulan maklumat. keputusan ujian bulanan dan juga ujian dalam setiap kemahiran. Program pemulihan dapat dijalankan secara lancar dan terancang dengan adanya peringkat-peringkat ini. 39 .5. Pencalonan murid merupakan asas dalam pendidikan pemulihan dan ia merupakan peringkat pertama dan juga peringkat yang paling penting dalam melaksanakan program pemulihan. menulis. berdasarkan hasil kerja mereka. Peringkat kedua pula ialah pengumpulan maklumat. butir-butir individu dan prestasi murid akan dapat menolong guru pemulihan memahami murid yang dicalonkan. Perlaksanaan program pemulihan di Malaysia bermula mengikut peringkat. Guru besar dapat mencalonkan murid berdasarkan pada kad-kad laporan murid serta berdasarkan pemerhatian beliau.

Ujian diagnostik wajib dijalankan dengan tujuan untuk membantu GPK mengesan kawasan-kawasan kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh seseorang murid secara khususnya dan seterusnya membentuk objektif pengajaran (baseline). Ia juga membantu guru pemulihan dalam mengetahui sejauh mana keupayaan murid yang dicalonkan dalam matapelajaran-matapelajaran asas seperti Matematik dan Bahasa Malaysia. Keputusan analisa ujian diagnosis akan menunjukkan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan 40 .Rekod individu ini akan membantu guru pemulihan mengetahui beberapa perkara penting dalam mencalonkan murid pemulihan seperti kesihatan. Peringkat ketiga pula merupakan proses saringan. ujian ini bertujuan untuk menentukan calon yang layak untuk dimasukkan ke program pemulihan khas. Peringkat keempat pula ialah ujian diagnosis. Pada peringkat ini. Ujian ini digunakan untuk membantu guru pemulihan mengesan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh setiap murid yang sudah tercalon dalam kelas pemulihan. Proses ujian saringan berfungsi sebagai satu instrumen pengukur terhadap kekuatan serta kelemahan dalam menguasai kemahiran-kemahiran asas oleh murid yang ingin dicalonkan. Dengan kata lain. Ujian ini dibentuk bukan untuk menilai peringkat pencapaian tetapi untuk mengesan masalah-masalah yang dialami ketika belajar dan mengenalpasti punca kegagalan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Seterusnya ialah perigkat analisa ujian diagnosis dan pengamatan. Bahan yang dimasukkan dalam ujian saringan hanyalah kerja-kerja yang telah diajar oleh guru kelas sehingga masa saringan diberikan. Ujian boleh dijalankan apabila pencalonan diterima. senarai kemahiran yang diuji hendaklah ditentukan dan direkodkan dalam jadual penentu ujian. Selain daripada itu. segala keputusan dikumpul dan direkodkan dan diberi intepretasi dengan cermat untuk mempastikan setiap masalah murid pemulihan. Oleh itu. Hasil daripada ujian akan direkodkan dalam boring rekod ujian untuk difailkan. taraf ekonomi keluarga dan kebudayaan di rumah yang mana kesemua perkara diatas mungkin menjadi sebab serta berhubung dengan kegagalan. ujian diagnosis merupakan ujian yang terpenting dalam program pemulihan. Murid yang dicalonkan kedalam kelas pemulihan adalah diatas beberapa faktor antaranya ialah skor yang lemah. jenis masalah yang dihadapi oleh murid dan ruang yang ada untuk kelas pemulihan. Ujian ini dapat mengesan murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan khas. ujian akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan kecil.

muridmurid pemulihan yang telah dapat menguasai kemahiran yang telah dipulihkan akan menjalankan kerja susulan yang dijalankan oleh guru kelas biasa dengan bantuan dan kerjasama dari guru pemulihan. Dan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pelajar tersebut dan disamping membantu guru di kelas biasa dalam proses pengajaran mereka. guru matapelajaran dan juga guru pemulihan perlu bekerjasama bagi mengukuhkan kemahiran yang telah dikuasai oleh murid tersebut. guru pemulihan akan dapat mengenal pasti daerah-daerah kelemahan murid yang telah dipilih. 41 . Mereka akan sentiasa dipantau oleh guru pemulihan ketika berada di kelas biasa. Guru kelas. Berdasarkan kepada analisa kesalahan ujian diagnosis tersebut.seseorang murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Daerah-daerah kelemahan itu akan membantu guru untuk memilih kemahiran yang tepat untuk memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Murid pemulihan yang telah berjaya menguasai kemahiran akan ditempatkan semula ke kelas biasa untuk mengikuti proses pembelajaran seterusnya. Analisa kesalahan ujian tersebut juga dapat membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada seseorang individu atau kepada satu kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. Cara ini juga dapat membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan daerahdaerah kesukaran yang dihadapi. Pada peringkat ini. Peringkat yang terakhir ialah peringkat susulan.

PENGURUSAN GRAFIK 4: STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN Dilaksanakan mengikut peringkat/secara berperingkat Peringkat pertama: Pencalonan murid yang didapati lemah dalam kelas harian. Peringkat kedua: Pengumpulan maklumat tentang individu yang dicalonkan. Peringkat keempat: Pelaksanaan ujian diagnosis untuk mengesan kelemahan murid terlibat selepas disahkan masuk program pemulihan. Peringkat ketiga: Proses saringan untuk mengenalpasti murid yang betul-betul lemah. 42 . Peringkat terakhir: Peringkat susulan iaitu tindakan selepas murid berjaya dipulihkan. Peringkat kelima: Analisa ujian diagnosis untuk penumpuan pada pengajaran pemulihan.

penumpuan pengajaran baru dibentuk memfokuskan kepada aspek kelemahan yang ada pada murid. strategi berikut ialah ujian diagnostik yang mempunyai tiga komponen iaitu UDP. Strategi yang diaplikasikan adalah secara berperingkat dan sistematik. Selepas analisis ujian diagnostik. Pencalonan merupakan strategi awalan dalam memastikan program pemulihan dapat menjurus kepada objektif. Selepas ujian saringan. 43 . Tindakan susulan adalah strategi terakhir setelah pengajaran berjaya dilaksanakan untuk memastikan murid yang terlibat terus mengikuti pembelajaran harian. Permulaan bagi startegi melaksanakan program pemulihan ialah dimulakan dengan pencalonan.0 Program pemulihan perlu dilaksanakan dengan berstrategi supaya ia berkesan. yang mana ia merupakan peringkat berikutnya. dalam mengesan kelemahan yang ada pada murid. Seterusnya ialah ujian saringan di mana ujian saringan adalah strategi dalam mengenalpasti murid-murid yang perlu terlibat dengan kelas pemulihan. UDBM dan UDM.RUMUSAN BAB 5.

yang mana program ini bertujuan bagi mengurangkan kadar masalah pembelajaran dari peringkat awal. Bukan untuk memaksimumkan pencapaian tapi ialah untuk memastikan murid yang terlibat dengan kelas pemulihan ini dapat menjalani pembelajaran dan kehidupan seperti biasa. IPP3M ialah sebuah program membantu pelajar yang lemah dalam kemahiran asas membaca. Pengurusan program pemulihan merupakan cara mengatur dan melaksanakan program pemulihan. Pengurusan program pemulihan dijalankan dengan teliti agar dapat menjadikan pengajaran pemulihan berjalan dengan lancar. Bukan sekadar mengurus. Strategi pelaksanaan program pemulihan berkait rapat tentang pendekatan untuk memastikan murid pemulihan dapat dikenalpasti. termasuk di Malaysia sendiri. turut menjadi nadi perkembangan program pemulihan ialah strategi pelaksanaan program pemulihan. Dalam pendidikan pemulihan.6. Pelbagai program pemulihan diwujudkan di sekolah bagi memastikan tidak ada murid yang lemah dalam pembelajaran. Sebagai contoh. diajar dan diubah. Antara aspek tersebut ialah pendidikan. pendidikan diberikan untuk memperbaiki potensi dan kemahiran belajar murid yang lemah dalam pelajaran. Di zaman yang serba maju ini. Pendidikan pemulihan mula dipandang serius setelah di luar negara dimaktubkan beberapa dasar berkaitan pendidikan pemulihan. 44 . Ini bertujuan untuk membolehkan mereka terus bersaing dengan pelajar lain dan mampu berada sama tahap dengan mereka. IPP3M.0 RUMUSAN KESELURUHAN Pendidikan pemulihan merupakan satu aspek penting dalam pembangunan pendidikan negara. Pendidikan pemulihan berteraskan pendidikan bantuan dalam memastikan pelajar dapat terus mempelajari sesuatu subjek dengan berkesan dan dapat berdikari. Di peringkat yang lebih awal juga ditubuhkan Program Permata Negara. Bermula di Amerika Syarikat dengan PL 94-142 dan Laporan Warnock di United Kingdom. ia kemudiannya menjadi keperluan bagi sesebuah negara dalam memperbaharui dan menjamin sistem pendidikan mereka. ketinggalan sedikit dalam sesuatu aspek akan menyebabkan kita terus mengundur kebelakang. mengira dan menulis. idea asal oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansor.

saya dapati adalah amat sukar untuk melakukan tugas secara teratur kerana saya bukanlah seorang yang tersusun cara kerjanya. lebih-lebih lagi rakan sekerja yang bersama-sama melakukan tugasan ini. Saya dapat memperbetulkan diri saya melalui faedah yang saya terima dan saya harap dapat 45 . Selain itu. Itulah di antara faedah yang saya perolehi melalui tugasan ini. program pengurusan dan strategi pendidikan pemulihan. dengan menjalankan tugasan secara teratur.REFLEKSI Tajuk kerja kursus yang saya terima ialah Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan. Sebelum menjalankan tugasan ini. iaitu berkait rapat tentang definisi. Ini merupakan salah satu faedah yang berharga juga kepada saya di mana sebagai seorang guru. Dengan adanya sikap seperti ini dalam diri saya. dapatlah saya mencari maklumat dengan baik dan memprosesnya mengikut kehendak tugasan. Antara faedah daripada menjalankan tugasan ini yang saya perolehi ialah saya dapat menjalankan kerja secara sistematik dan langkah demi langkah. sejarah. Inilah apa yang diperlukan untuk saya melengkapkan diri menjadi bakal pendidik anak bangsa. gemilang dan terbilang. maka segala urusan lain yang akan dilakukan dengan rakan sekelas akan mudah dilaksanakan dan dapat mewujudkan hubungan kekeluargaan di dalam kelas seterusnya menceriakan suasana kelas. kita mesti mempunyai sikap saling bekerjasama dalam membentuk dan melahirkan generasi bangsa yang cemerlang. tambahan berkaitan dengan cara untuk mendapatkan maklumat dan memprosesnya. Semasa menjalankan tugasan ini. saya telah memperolehi beberapa faedah yang amat berguna kepada saya disamping beberapa masalah yang menjadi pembantut kepada usaha untuk menyiapkannya. saya juga dapat menimba faedah yang lain iaitu saya dapat mengeratkan lagi hubungan persahabatan antara sesama rakan kelas. Namun.

(MOHAMMAD IQRAM AKEEF BIN MOHD AMIN) PISMP 1....... Tugasan ini telah banyak memberi pendedahan kepada saya dan membentuk sahsiah diri saya sebagai seorang guru..........14 46 . .....melakukan yang terbaik pada masa akan datang dan berterusan melakukan yang terbaik untuk sesuatu agar hasilnya memuaskan saya dan mendatangkan kebaikan kepada saya......................... Semoga apa yang saya perolehi dan yang telah mengubah saya ini berterusan..

wikipedia. Boon. (1980) Siapa dan Mengapa Dalam Pengajaran Pemulihan. dari laman web Jabatan Ilmu Pendidikan.).com/konsep_pendidikan_pemulihan.edu. Diambil pada Februari 22. 2011. d.wikipedia.BIBLIOGRAFI / RUJUKAN INTERNET: 1. 2011. dari www. Konsep Pendidikan Pemulihan. Diambil pada Februari 22. _dan_mengapa. Diambil pada Februari 22. dari www. (n.html 5.my/bagaimana_kami_bermula.blogspot. Diambil pada Februari 22. (n. (n. Diambil pada Februari 22. Dr. dari www.). dari www. Program Permata Negara.html 4. IPG Sandakan.html 2. 2011. d.html www. B.html 3.).). Public Law 94-142.permatanegara.jabatanilmupendidikanipgsandakan.com/public_law_94_142.com/warnocks_report. d. Warnock’s Report. d. K. 2011. (n.com/pemuliha_siapa 47 . 2011.pemulihanduniaku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful