1.

0

KONSEP PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN Dalam menempuh kehidupan seharian, kita sebagai manusia tidak lari

daripada membuat keputusan. Kita juga sering kali berhadapan dengan apa yang dikatakan sebagai pentaksiran, pengujian dan penilaian dalam semua keadaan yang memerlukan kita untuk membuat sesuatu pertimbangan atau keputusan. Dalam membuat sebarang keputusan, sama ada mudah atau sukar, pentaksiran, pengujian dan penilaian wajar dilakukan terlebih dahulu. Dalam konteks ini, penilaian akan melibatkan penentuan objektif, mendapatkan maklumat, memproses maklumat, membuat kesimpulan dan membuat keputusan. Apabila proses yang dijalankan itu dibuat secara sistematik dan saintifik, maka keputusan yang diperoleh menjadi lebih tepat dan seterusnya tindakan yang diambil adalah benar-benar bersesuaian.

Pentaksiran, pengujian dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Sebagai seorang guru, kita perlu membuat pertimbangan dan keputusan berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung untuk menentukan sama ada objektif pembelajaran sudah dicapai oleh pelajar atau memerlukan ulangan semula dan sebagainya. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang sistematik, dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi maklumat atau dapatan yang diperoleh, akan membantu guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.

memberi skor dan menterjemah maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. 2011) Mengikut David Lambert dan David Lines (2000). pentaksiran dari segi definisi adalah merupakan proses pengumpulan. dan menggunakan maklumat mengenai respons murid kepada tugas pendidikan. pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.1 PENTAKSIRAN Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud “duduk bersama” dengan murid dan mengesahkan respons adalah sama dengan apa yang dimaksudkan. merekod. pentaksiran adalah prose pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. Hasil pentaksiran dinyatakan dalam bentuk skor. merekod. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah.1. mengumpul. 2011) Manakala menurut Gearheart (1990) pula. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. merujuk Lembaga Peperiksaan Malaysia (2000). (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk memastikan keadilan . 2011) Seterusnya. menterjemah.

Berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas. menterjemah serta menghuraikan maklumat yang berkaitan dengan pembelajaran seseorang murid bagi tujuan tertentu. (dipetik daripada Azizi Ahmad & Mohd Isha b.kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi pentaksiran. Awang. . 2006) Mokhtar Ismail pula berpendapat bahawa pentaksiran ialah langkah untuk menentukan tahap sejauh mana seseorang memiliki sifat tertentu. (dipetik dari Nur’ Aifaa Abdullah. 2011) Secara konklusinya. Salvia dan Yseldyke (1978) pula menyatakan pendapat mereka bahawa pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan data dengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar seta untuk membuat keputusan. pentaksiran boleh dikonsepkan sebagai proses pengumpulan maklumat yang melibatkan aktiviti merekod.

Awang (2006) pula berpendapat bahawa pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Mengikut Ee Ah Meng & Tan Hui Leng (1996). 1997) . Ia ditakrifkan sebagai suatu kaedah atau prosedur yang sistematik untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkah laku seseorang itu. Pengujian merupakan konsep yang paling terhad dan merujuk kepada satu teknik memperoleh maklumat tentang perubahan tingkah laku seseorang individu. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. (Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar. pengujian merupakan satu prosedur yang bersistem untuk mengukur sebahagian daripada semua aspek tingkah laku seseorang individu. Pengujian ialah satu prosedur menilai seorang pelajar dan menggredkan mereka kepada dua kategori sahaja iaitu lulus atau gagal. pengujian bermaksud memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem.1. Ali (2001).2 PENGUJIAN Menurut Abdul Rahim M. Azizi Ahmad dan Mohd Isha b.

1994).M. pengujian ialah suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu. (Dipetik daripada Mok Soon Sang. pengujian merupakan satu proses yang sistematik bagi mengukur semua aspek tingkah laku atau perubahan pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Kesimpulannya. Gagne dalam bukunya The Condition of Learning. .Manakala merujuk R.

(Abdul Rahim M. Satu proses di mana maklumat yang didapati daripada beberapa sumber digunakan untuk membuat pertimbangan nilai (value judgement) atau keputusan terhadap seseorang individu. penilaian boleh ditakrifkan sebagai proses memperoleh maklumat secara bersistem dalam usaha membuat keputusan tentang tindakan susulan yang wajar. menurut Ee Ah Meng & Tan Hui Leng (1996). 1994). Ali. penilaian ditakrifkan sebagai proses menentukan. objek atau program. mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. (Dipetik daripada Mok Soon Sang. Mengikut Kamarudin Hj Husin (1988) pula. Dalam konteks pendidikan. Stufflebeam.1. penilaian merupakan satu proses atau aktiviti yang bersistematik bagi memperoleh maklumat yang . Di dalam buku Educational Evaluation and Decision Making yang disunting oleh D. kemahiran dan kefahaman murid berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Manakala.3 PENILAIAN Penilaian ialah satu proses mengukur dan membuat pertimbangan tentang kebolehan. penilaian ialah suatu sistem atau proses yang meliputi aktivitiaktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara yang lebih berkesan. 2001).

berguna dalam menentukan sesuatu prestasi.al 2006) Justeru itu. (Dipetik daripada Azizi Ahmad et. Gay (1985) pula berpendapat bahawa “Penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai”. Ia membenarkan kita menaksirkan takat markah pencapaian murid secara efektif dan bermakna. menganalisis dan mentafsir maklumat bagi menentukan tindakan yang selanjutnya. penilaian boleh ditakrifkan sebagai satu proses yang sistematik dalam mengumpul. .

Kamarudin Hj Husin (1988). Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Awang. Azizi Ahmad & Mohr Isha B. http://www. Bhd. Ali (2001).com.my/url?sa=t&rct=j&q=konsep%20pentaksiran&source=w eb&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fipks. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sen.google.BIBLIOGRAFI Abdul Rahim M.my%2Findex. Bhd. Bhd Kamarudin Hj Husin & Siti Hajar Hj Abdul Aziz. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. (2006). Pengajian Melayu 3 Komunikasi Bahasa. Selangor: Longman Malaysia Sdn. HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan.php% 3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D248%26tmpl%3 Dcomponent%26format%3Draw%26Itemid%3D41&ei=V3SOT7z7GtDprQfIy6G PAg&usg=AFQjCNEnaqmlqitD74e4YFZf5QUDZQfYfQ&cad=rja . Pedagogi Bahasa.edu. Modul BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. (1997). Bhd.

Penilaian.Mok Soon Sang (1994). Bhd. Tan Hui Leng & Ee Ah Meng (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.com/doc/59419060/2/MaksudPentaksiran Raminah Hj. dan Pengayaan dalam Pendidikan. (1995). .scribd. Pemulihan. Bhd. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Sabran. Penilaian di bilik darjah. (1991). Penilaian dalam Proses Pendidikan Asas Pendidikan 3. Penilaian dan Pengujian Bahasa Malaysia: Penerapannya pada peringkat sekolah rendah. Mokhtar Ismail. Nur’ Aifaa Abdullah (2011) http://www. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful