HADITS SHAHIH LI DZATIHI Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab Shahih-nya j.4 h.

18, kitab aljihad wa as-siyar, bab ma ya‟udzu min al-jubni;

ِ ِ ِ َِ ِ ،‫حدثَنا مسدد، حدثَنا معتمر، َقال: مسعت َأِب قال: مسعت َأنس بن مالِك رضي اللَّو عنهم‬ َ َ ِ ِ ِ ِ ،‫َقال :َ كان النب صلَّى اللَّو عليو وسلَّم يُقول: اللَّهم إِين َأعوذُبِك من الْعجز، والكسل، واجلنب‬ َ َ َ َ ‫واهلرم، واعوذ بك من احملى واملمات، واعوذ بك من عذاب القرب‬

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mu‟tamir, ia berkata; Aku mendengar ayahku berkata; Aku mendengar Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah saw berdo‟a ; Ya Allah, aku memohon kepada-Mu perlindungan dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut dan dari kepikunan, dan aku memohon kepada-Mu perlindungan dari fitnah (ujian) di masa hidup dan mati, dan memohon kepada-Mu perlindungan dari adzab di neraka. Hadis tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih, karena. 1. Ada sanadnya hingga kepada Rasulullah saw. 2. Ada persambungan sanad dari awal sanad hingga akhirnya. Anas bin Malik adalah seorang shahabat, telah mendengarkan hadis dari nabi saw. Sulaiman bin Tharkhan (ayah Mu‟tamir), telah menya-takan menerima hadis dengan cara mendengar dari Anas. Mu‟tamir, menyatakan menerima hadis dengan mendengar dari ayahnya. Demikian juga guru al-Bukhari yang bernama Musaddad, ia menyatakan telah mende-ngar dari Mu‟tamir, dan Bukhari -rahimahullah- juga menyatakan telah mendengar hadis ini dari gurunya. 3. Terpenuhi keadilan dan kedhabitan dalam para periwayat di dalam sanad, mulai dari shahabat, yaitu Anas bin Malik ra hingga kepada orang yang mengeluarkan hadis, yatu Imam Bukhari a. Anas bin Malik ra, beliau termasuk salah seorang shahabat Nabi saw, dan semua shahabat dinilai adil. b. Sulaiman bin Tharkhan (ayah Mu‟tamir), dia siqah abid (terpercaya lagi ahli ibadah). c. Mu‟tamir, dia siqah d. Musaddad bin Masruhad, dia siqah hafid. e. Al-Bukhari –penulis kitab as-Shahih-, namanya adalah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, dia dinilai sebagai jabal al-hifdzi (gunungnya hafalan), dan amirul mu‟minin fil hadis. 4. Hadis ini tidak syadz (bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat) 5. Hadis ini tidak ada illah-nya Dengan demikian jelaslah bahwa hadis tersebut telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, Karena itulah Imam Bukhari menampilkan hadis ini di dalam kitabnya ash-Shahih.
Taisir

HADITS SHAHIH LI GHAIRIHI

Hadits ini diriwayatkan melalui jalur Muhammad ibn „Amr ibn „Alqamah yang tidak termasuk orang yang memenuhi syarat (untuk meriwayatkan hadits). Hadits tersebut pada

‫لوال أن أشق على أمىت او على النّاس ألمرهتم بالسواك مع كل صالة‬ ّ ّ ّ

yang hafalannya juga lemah. meskipun samar” Hadis ini sanadnya hasan.mulanya adalah hadits hasan li dzatihi. dalam hal hafalan. yang juga meriwayatkan dari Anas bin Malik. “Amin”. sebagaimana disebutkan di dalam kitab Majma‟ az-Zawaid (10/166). berkata. عن عمروا ابن سعيب. “kafirlah orang yang mengaku-aku nasab orang yang tidak diketahuinya. ِ ِ ‫سلمة بن وردان. dari kakeknya. al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab at-Taqrib (2/72) mengatakan. atau menolak nasab (yang sebenarnya). عن ابيو عن جده. Dengan bergabungnya dua jalan ini. kemudian naik satu tangga lagi dan mengucap “Amin”…… Hadis tentang keutamaan Ramadlan. Di dalam sanad kepada Tsabit ada Mu‟ammal bin Isma‟il. dia meriwa-yatkan beberapa hadis dari Anas bin Malik yang tidak sama dengan hadis yang Taisir Ulumul Hadis-----------------------------------------------------------------------------------------. Rasulullah saw bersabda. Di dalam sanad hadis ini terdapat Amr bin Syu‟aib bin Muhammad. قال : قال رسول اهلل صلّى اهلل عليو‬ ّ ‫وسلّم كفر بامرئ إدعا نسب اليعرفو. عن َأنس بن مالِك، َقال :رقى رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلّم الْمنرب، َفارتَقى‬ ُ َ َ َ َ َ ِ ِ ِ َ ُ ِْ ‫درجة َمث َقال: آمني، َمث ارتَقى درجة َأخرى، َمث َقال: آمني، اْلديث ِف َفضائِل رمضان‬ َ َ ُ ُ ً ُ َ ُ ً Salamah bin Wardan. dari Amr bin Syu‟aib. hadis tersebut menjadi hasan.7). tidak berat.36 diriwayatkan oleh rijal yang siqah. bin Abdullah bin Amr bin al-Ash. ‫حيى ابن سعيد. Tetapi dalam riwayat inipun terdapat kedla‟ifan yang ringan juga. Rasulullah saw naik ke mimbar. وسنده حسن‬ ّ ّ ّ HADITS HASAN LI GHAIRIHI Contoh. HADITS HASAN LIDZATIHI Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Quththan di dalam Ziyadah „ala Sunan Ibni Majah (2744) dengan jalan Yahya bin Sa‟id. Hadis ini diikuti oleh Tsabit al-Banani. Ibnu Syahin di dalam Fadla‟il Syahr Ramdlan (h. Abdul Ghina al-Maqdisy di dalam kitab Fadlail Ramadhan (h. Salamah bin Wardan adalah rijal yang dla‟if. Karena ada riwayat lain yang lebih tsiqah maka hadits hasan tersebut naik derajatnya menjadi shahih li ghairihi. dari Anas bin Malik. Dikeluarkan oleh Ibnu Syahin (h. dari ayahnya.4). hanya saja kedla‟ifannya ringan. ia berkata. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Bazar di dalam kitab Musnad. او جحده. HADITS DHAIF . وإن دق. bahwa ia adalah shaduq.12) dengan jalan dari. beliau naik satu tangga kemudian mengucap.

karena kedla‟ifan periwayatnya dalam hal „adalah (keadilannya). Apabila seorang berilmu mengetahui tetapi tidak mengamalkan. sehingga dia mengajarkan hadis dari hafalannya. Ketahuilah bahwa (makanan) yang panas tidak ada berkahnya. وحيرق نفسو‬ Dari Abu Dawud an-Nakha‟i. Contoh hadis Dla‟if yang disebabkan oleh kelemahan rawinya dalam dlabth. “Dia dikenal telah memalsukan hadis”. Qutaibah dan Ishaq menuduhnya sebagai pendusta”. “Dia pernah memalsukan hadis”.‫صلّى اهلل عليو وسلّم يقول : إذا علم العامل ومل يعمل. Dari Abdillah bin Khubaiq. AlBukhari berkata. Tentang rijal ini Imam Ahmad berkata. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Khathib al-Baghdadi di dalam Iqtidla‟ al-Ilmi al-„Amali (69) dengan jalan. sehingga ahli hadis meninggalkan hadisnya. ‫عن عبد اهلل بن حبيق، حدثنا يوسف بن اسباط، عن حممد بن عبيد اهلل العرزمي، عن صفوان ابن‬ ّ ّ ّ ،‫سليم، عن انس بن مللك، قال: كان رسول اهلل صلّى اهلل عليو وسلّم يكوه الكي و الطّعام اْلار‬ ّ ّ ‫ويقول: عليكم بالبارد، فإنّو ذوا كة، أال وإن اْلار ال كة فيو‬ ‫ّ ّ بر‬ ‫بر‬ . Murrah berkata. Di dalam sanad hadis ini. telah menceritakan kepada kami „Ali bin Ubaidilah alGhathfani. Ibnu Ma‟in berkata. dan beliau bersabda. dari Salik. Aku mendengar Nabi saw bersabda. Dengan demikian hadis tersebut melalui sanad ini adalah maudlu‟. karena padanya terdapat berkah. Hendaklah kalian (memakan makanan) yang dingin. ia berkata. yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nu‟aim di dalam kitab Hilyatu al-Auliya‟ (8/252) dengan jalan. dari Anas bin Malik. dari Shofwan bin Salim. telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Asbath. nama Abu Dawud an-Nakha‟iy adalah Sulaiman bin Amr. maka ia seperti lampu yang menyinari orang lain tetapi membakar dirinya sendiri Di dalam sanad ini. “Dia orang yang paling dusta”. Muhammad bin Ubaidullah al-„Urzumiy adalah rijal yang matruk (ditinggalkan hadisnya) karena buruk hafalannya.Contoh Hadis Dla‟if dengan sebab kedla‟ifan dalam hal „adalah (keadilan) adalah. Dari itulah ia mengajarkan hadis tidak seperti yang tidak diajarkan oleh orangorang yang siqah. “Dia ditinggalkan hadisnya. عن سليك قال: مسعت رسول اهلل‬ ّ . Rasulullah saw membenci cos dan makanan panas. ia berkata. dari Muhammad bin „Ubaidillah al-Urmuzi. حدّ ثنا علي ابن عبيد اهلل الظفىن. كان كاملصباح يضيئ للناس. ‫عن اىب داود النخعى. Pada mulanya ia adalah seorang yang shalih tetapi kemudian kitabnya hilang.