1

MUQADDIMAH

2

1. PERBENDAHARAAN KATA
Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari “Buku Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Arab j-QAF Tahun 1” yang diterbitkan oleh Bahagian Kurikulum
Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia (2007) dan “Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan Tahun 2008” bagi tahun 2
(2008), ia telah menyenaraikan perbendaharaan kata yang perlu di ajar bagi murid tahun 1 dan 2
mengikut seperti jadual di bawah:
1.1 PERBENDAHARAAN KATA DARI HURAIAN SUKATAN DAN BUKU TEKS TAHUN 1
Perbendaharaan kata Huraian
Sukatan
Buku Teks
tahun 1
_)¬^`VL· ·g¢L·
29 29
Kata nama ( ^`·OC· )
66 68
Kata kerja ( ·`E^C· )
7 7
_+=+·· ¢¬^`·=·
3 3
_+ª·· ¢¬^`·=·
5 5
g)`O^C· O·
4 4
Huruf ( ¢V· ·¢4 )
8 8
`÷=ªOC· ^`·O·
3 3
Nombor ( `¯)^C· )
20 20
Ungkapan ( ©)·¢ª· )
20 18

1.1.2 KESESUAIAN PERBENDAHARAAN KATA BUKU TEKS DENGAN SUKATAN
PELAJARAN
Tahun 1
Penggunaan perbendaharaan kata yang terdapat di dalam buku teks tahun 1 adalah sangat sesuai
dengan sukatan pelajaran kerana bersesuaian dengan tahap perkembangan murid yang baru
mempelajari kemahiran-kemahiran seperti bertutur, membaca dan mendengar. Perbendaharaan
kata yang digunakan juga berkait rapat dengan amalan dan percakapan seharian.
3

Walaubagaimanapun, terdapat perbezaan diantara perbendaharaan kata di dalam sukatan pelajaran
yang tidak terdapat di dalam buku teks bagi ^`·OC· seperti
g^ª-·j^×-4 dan +g¯¢¯p· Begitu juga
bagi ©)·¢ª· yang tidak mengandungi kalimah ×)EO _) dan
>· ;`·· g^ di dalam buku teks walaupun ia terdapat di dalam sukatan
pelajaran.

Pada peringkat pertama, murid didedahkan dengan kemahiran mendengar supaya mereka dapat
menyebut semula huruf, perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul serta membezakan bunyi
antara huruf menggunakan intonasi yang betul. Selain itu, kalimah dan perbendaharaan kata yang
terkandung di dalam sukatan pelajaran ini sesuai mengikut setiap tajuk.

Selain itu, buku teks Bahasa Arab ini dapat memberi pengetahuan asas bahasa arab kepada murid-
murid yang baru mengenali pelajaran ini. Perkataan-perkataan yang digunakan di dalam buku ini
mudah disebut dan merupakan perkataan yang boleh digunakan oleh murid dalam amalan
kehidupan seharian contohnya seperti
¢)p· }`©4 - )@+· }`©4 - O÷O g O^·
dan banyak lagi
Bahasa Arab fushah digunakan dalam matapelajaran ini mengandungi perbendaharaan kata yang
standard, struktur tulisan yang mudah difahami dan diikuti serta sebutan mengikut morfologi dan
sintaksis semasa mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

1.2 PERBENDAHARAAN KATA TAHUN 2
Perbendaharaan kata Huraian
Sukatan
Buku Teks
Tahun 2
_)¬^`VL· ·g¢L·
20 20
Kata nama ( ^`·OC· )
94 96
4

Kata kerja ( ·`E^C· )
16 22
_+=+·· ¢¬^`·=·
3 5
_+ª·· ¢¬^`·=·
3 3
g)`O^C· O·
2 4
Huruf ( ¢V· ·¢4 )
3 3
`÷=ªOC· ^`·O·
5 6
Nombor ( `¯)^C· )
20 20
Ungkapan ( ©)·¢ª· )
71 74

1.2.1 KESESUAIAN PERBENDAHARAAN KATA BUKU TEKS DENGAN SUKATAN
PELAJARAN
Tahun 2
Terdapat beberapa perbendaharaan kata yang terdapat di dalam sukatan pelajaran tetapt tidak
terdapat di dalam buku teks dan sebaliknya.Bagi ^`·OC· perkataan _-;E- dan
-·-O tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran tetapi terdapat di dalam buku teks. Begitu
juga _+=+·· ¢¬^`·=· yang diberi penambahan sebanyak 2 iaitu
¦¬· dan -¦¬· yang tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.

g)`O^C· O· Juga hanya meletakkan 2 sahaja di dalam sukatan pelajaran tetapi
terdapat 2 tambahan iaitu _ dan e walaupun ia sama seperti tahun 1.
`÷=ªOC· ^`·O· tidak meletakkan ^ di dalam sukatan pelajaran
sedangkan ia juga terdapat di dalam buku teks ini.

Begitu juga ·`E^C· yang hanya meletakkan 16 sahaja di dalam sukatan pelajaran
sedangkan terdapat 22 yang terdapat di dalam buku teks antaranya ialah
¯E-©;-e - ¯¢)^E-ª;O-· - ¯`-j -
¯®-¢;Ò-j - ¯®-¢;O-· -
dan ¯®-¢;Ò-e

5

Pembendaharaan kata yang terdapat di dalam sukatan pelajaran tahun 2 juga adalah sesuai dengan
aspek bahasa di dalam pengajaran Bahasa Arab di tahap sekolah rendah kerana ia memberi
penekanan sama dengan pembelajaran kemahiran berbahasa

Buku teks Bahasa Arab tahun 2 mengambil kira kesesuaian dalam pembinaan ayat dengan tahap
murid. Ia tidak menggunakan perbendaharaan kata yang sukar difahami, disebut atau diingati oleh
murid. Ini kerana penyusunan tajuk-tajuk yang terdapat di dalam buku teks ini mengikut aras dan
perkembangan kanak-kanak.

Susunan perbendaharaan kata yang disusun di dalam buku tahun 2 ini juga bersesuaian sama
seperti tahun 1 mengikut sukatan pelajaran kerana setiap tajuk ada menggunakan perkataan yang
berulang sebagai pengukuhan dan perkataan baru sebagai satu pelajaran yang baru.


2. KEKUATAN DAN KELEMAHAN BUKU TEKS BAHASA ARAB KOMUNIKASI
SEKOLAH RENDAH
Menurut Mudzakir (2003) buku teks adalah buku yang mengandungi baha n pembelajaran untuk
menyampaikan pelajaran yang digunakan samada oleh murid ataupun guru.
Lohan (2008) pula mengatakan bahawa buku teks di buat berdasarkan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran. Oleh itu ruang lingkup pembelajaran sudah dihadkan dan perkara ini
tentu sedikit sebanyak memudahkan para pelajar.
Berikut adalah perbezaan diantara kekuatan dan kelemahan buku teks Bahasa Arab yang telah
dikaji dan diselidiki berdasarkan penggunaannya di dalam bilik darjah di sekolah.
TAHUN 1
6

Kekuatan
 Setiap pelajaran yang terdapat di dalam buku teks telah diberi cadangan pembelajaran atau
aktiviti yang sesuai dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan guru
juga telah disusun berdasarkan buku teks supaya guru dapat menjalankan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang dan sistematik.

 Pembelajaran disusun mengikut tahap dari mudah kepada sukar. Tajuk pelajaran bermula
dari persekitaran murid kepada perkara-perkara yang lebih kompleks. Ayat yang digunakan
juga bermula dari ayat yang mudah dan ringkas.

 Gambar dan perkataan yang digunakan berkait dengan tajuk seperti tajuk
g^ª;)-¨ Ia memudahkan lagi pemahaman murid terhadap sesuatu
perkataan. Gambar-gambar ditandakan dengan perkataan juga memudahkan murid untuk
memahami sesuatu perkataan.


 Setiap kemahiran telah disimbolkan dengan gambar-gambar tertentu untuk memudahkan
guru menjalankan aktiviti. Setiap tahun mempunyai symbol yang berlainan dan symbol
yang digunakan adalah menarik.

 Terdapat makna bagi beberapa perkataan dalam setiap tajuk dan perkataan baru untuk
memudahkan pelajar. Ini adalah sesuai untuk murid supa murid dapat lebih mengingati
makna perkataan yang dipelajari untuk mengulangkaji. Selain itu ia tidak akan
menimbulkan sebarang kekeliruan kepada murid dalam member makna sesuatu perkataan
yang dipelajari.

Kelemahan
 Banyak ayat sama yang diulang di dalam sesuatu tajuk seperti muka surat 26,28,29 seperti
©-ª;-· ·-´^^ Ayat yang mudah seharusnya tidak perlu
diulang dengan banyak dan boleh digantikan dengan ayat yang lain.
7 Grafik dan perkataan yang terlalu padat di dalam sesetengah muka surat. Grafik yang padat
dengan warna dan tulisan yang memenuhi satu muka surat boleh mengelirukan murid dan
tumpuan murid tahap 1 tidak luas untuk perkara-perkara yang banyak.

 Aktiviti nasyid terlalu banyak dan melibatkan sebahagian tajuk pelajaran. Aktiviti ini boleh
digantikan dengan aktiviti lain seperti teka teki, lakonan dan sebagainya.

 Tajuk nombor boleh dijadikan salah satu tajuk di dalam pelajaran Bahasa Arab dan tidak
perlu diselitkan di dalam mana-mana tajuk kerana ia juga sebahagian dari tajuk yang
penting.

TAHUN 2
Kekuatan
 Mempunyai kesinambungan dari tajuk tahun 1 membawa ke tahun 2 seperti contoh
tajuk ¯_-)^O·-)^u×· ¯¯·-g-];C-· - g^
;+-^ g^^ - g^e-¢;O¯· dan beberapa tajuk yang lain serta
menggunakan perbendaharaan kata yang berbeza.

 Kata kerja yang digunakan berkait dengan kandungan pelajaran dan biasa digunakan dalam
amalan seharian seperti
_-·-;·^·;· g^^ -g·-¢;©^·;· ¯--E-·

8

 Susunan tajuk yang sesuai kerana ada perkaitan diantara satu tajuk dengan tajuk seterusnya
seperti tajuk ke 6 (warna) berkait dengan tajuk ke 7 (pakaian) yang boleh dikaitkan dengan
warna semula.

Kelemahan
 ]·-×;·-C;· atau nombor boleh dijadikan salah satu tajuk besar dan tidak
perlu diselitkan di dalam mana-mana tajuk pelajaran.

 Aktiviti permainan yang terdapat di dalam buku tidak boleh dilakukan dan dikendalikan
sendiri oleh murid kerana arahannya menggunakan ayat yang panjang dan tidak difahami
oleh murid.

 Mengandungi banyak ayat dalam satu petikan dan tidak sesuai untuk tahap murid
contohnya seperti muka surat 43, 75, dan petikan naysid.


3. PERBANDINGAN FRASA KATA TAHUN 1 DAN TAHUN 2
Penyusunan frasa yang telah disusun mengikut silibus bahasa Arab Komunikasi sekolah rendah
telah menetapkan sejumlah perkataan dan frasa yang bersesuaian mengikut tahap perkembangan
murid.

Penambahan bilangan untuk setiap perbendaharaan kata akan memberi lebih banyak lagi
pengetahuan bahasa Arab kepada pelajar. Ini akan meningkat dari setahun ke tahun seterusnya.
Disamping itu, tajuk pembelajaran diperluaskan lagi supaya tidak hanya bertumpu kepada
perkataan tertentu dan perkataan yang sama sahaja.

9

Jadual di bawah ini menunjukkan perbandingan bilangan frasa kata yang telah disusun di dalam
silibus Bahasa Arab Komunikasi bagi tahun 1 dan tahun 2.

TAHUN 1 TAHUN 2
_)·O· _·±
81 44
_)E^ _·±
5 27
_·± _©O
20 8

_)E^ _·± bagi tahun 1 adalah lebih berbanding tahun 2 kerana murid tahun 1
ini baru mula mempelajari isim berbanding fi’il dalam tahun 2. Begitu juga dengan
_·± _©O yang banyak dimasukkan ke dalam tahun 1 kerana ia merupakan ungkapan-
ungkapan biasa yang mudah serta
sesuai untuk murid tahun 1 ini.

4. KEMAHIRAN BAHASA ARAB BUKU TEKS TAHUN 1 DAN TAHUN 2
Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (2008), Kemahiran Bahasa
meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran Bahasa ini
merupakan teras kepada penguasaan sesuatu bahasa. Penguasaan kesemua kemahiran ini amat
penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan.
Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam pengajaran Bahasa Arab
Komunikasi berdasarkan buku teks Tahun 1 dan Tahun 2.
4.1 KEMAHIRAN BAHASA DI DALAM BUKU TEKS TAHUN 1
Bab

g·)`
÷·
+`·ªOC
· g·)`
÷·
g·^¢·
· g·)`
÷·
_¨`ª
· g·)`
÷·
·g¢L·
_·j×4
1

1 1


O÷Og O

1
Contoh:m/s

1 1


10

·)`Eª·
1 1
+=·
g^
1

1
_)O·)×
· ¯·g
]C·
1 1
_O)×·
· g^
1 1


ge¢O·
1 1
gª)¨
1

1
ÞV·
^`=··
1

1 1
gÞ¨O·
1 1


4.2 KEMAHIRAN BAHASA DI DALAM BUKU TEKS TAHUN 2
Bab

g·)`
÷·
+`·ªOC
· g·)`
÷·
g·^¢·
· g·)
`÷·
_¨`ª
· g·)`
÷·
ÞV· ^
`=··
1

1 1
g+^ g
^
1 1 1


>@)·
·´^ `·
1 1

1
_)O·)×
· ¯·g]C
·
1 1 1
11

_©ª··
/· `)
^
1 1 1


_)·V·
;·@C·
1 1 1
E¨O··
·±· `·
1

1 1
ge¢O·
©4·
1 1 1
®¢Òeg
`e ·
_`·
1 1

1
/¤+·
/· ==
e
1 1 1

PENUTUP


12
RUJUKAN
BUKU
 Buku Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab j-QAF Tahun
1 (2007) . Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia

 Bahan Kursus Pendedahan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa
Arab di Sekolah Kebangsaan Tahun 2008. Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral
Kementerian Pelajaran Malaysia.
13


 Abd Rahman Abdullah, Muhammad Azidan Abd Jabar, Rijaludin Yahya (2007)
Buku Teks Bahasa Arab Tahun 1 .Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

 Majidi Ibrahim, Amirudin Ishak, Rijaludin bin Yahya (2008)
Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

LAMAN WEB
 MUDZAKIR (2003). makalah BAB I BUKU TEKS. 7
th
June 2010 from
http://file.upi.edu/Direktori/C - FPBS/JUR. PEND. BAHASA ARAB/195207061979031 - /

 LOHAN (2008). Antara Buku Teks Dengan Buku Rujukan.16
th
June 2010 from
http://lohanranau.blogspot.com/2008/09/antara-buku-teks-dengan-buku-rujukan.html
2 .2 KESESUAIAN PERBENDAHARAAN KATA BUKU TEKS DENGAN SUKATAN PELAJARAN Tahun 1 Penggunaan perbendaharaan kata yang terdapat di dalam buku teks tahun 1 adalah sangat sesuai dengan sukatan pelajaran kerana bersesuaian dengan tahap perkembangan murid yang baru mempelajari kemahiran-kemahiran seperti bertutur.1 PERBENDAHARAAN KATA DARI HURAIAN SUKATAN DAN BUKU TEKS TAHUN 1 Perbendaharaan kata Huraian Sukatan Buku Teks tahun 1 29 68 7 3 5 4 8 3 20 18  Kata nama (  ) Kata kerja ( )    Huruf (  )  Nombor () Ungkapan( ) 29 66 7 3 5 4 8 3 20 20 1. Kementerian Pelajaran Malaysia (2007) dan “Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan Tahun 2008” bagi tahun 2 (2008).1. ia telah menyenaraikan perbendaharaan kata yang perlu di ajar bagi murid tahun 1 dan 2 mengikut seperti jadual di bawah: 1. membaca dan mendengar.1. Perbendaharaan kata yang digunakan juga berkait rapat dengan amalan dan percakapan seharian. PERBENDAHARAAN KATA Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari “Buku Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab j-QAF Tahun 1” yang diterbitkan oleh Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral.

1. membaca dan menulis. terdapat perbezaan diantara perbendaharaan kata di dalam sukatan pelajaran yang tidak terdapat di dalam buku teks bagi  seperti  dan  Begitu juga bagi  yang tidak mengandungi kalimah  dan di dalam buku teks walaupun ia terdapat di dalam sukatan pelajaran. Selain itu. murid didedahkan dengan kemahiran mendengar supaya mereka dapat menyebut semula huruf. struktur tulisan yang mudah difahami dan diikuti serta sebutan mengikut morfologi dan sintaksis semasa mendengar. kalimah dan perbendaharaan kata yang terkandung di dalam sukatan pelajaran ini sesuai mengikut setiap tajuk.2 PERBENDAHARAAN KATA TAHUN 2 Perbendaharaan kata Huraian Sukatan Buku Teks Tahun 2 20 96  Kata nama (  ) 3 20 94 . bertutur. buku teks Bahasa Arab ini dapat memberi pengetahuan asas bahasa arab kepada muridmurid yang baru mengenali pelajaran ini. Pada peringkat pertama. Perkataan-perkataan yang digunakan di dalam buku ini mudah disebut dan merupakan perkataan yang boleh digunakan oleh murid dalam amalan kehidupan seharian contohnya seperti  dan banyak lagi Bahasa Arab fushah digunakan dalam matapelajaran ini mengandungi perbendaharaan kata yang standard. Selain itu. perkataan dan ayat dengan sebutan yang betul serta membezakan bunyi antara huruf menggunakan intonasi yang betul.Walaubagaimanapun.

Begitu juga  yang hanya meletakkan 16 sahaja di dalam sukatan pelajaran sedangkan terdapat 22 yang terdapat di dalam buku teks antaranya ialah   dan 4 .Bagi  perkataan  dan  tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran tetapi terdapat di dalam buku teks. Begitu juga  yang diberi penambahan sebanyak 2 iaitu dan yang tidak terdapat di dalam sukatan pelajaran.1 KESESUAIAN PERBENDAHARAAN KATA BUKU TEKS DENGAN SUKATAN PELAJARAN Tahun 2 Terdapat beberapa perbendaharaan kata yang terdapat di dalam sukatan pelajaran tetapt tidak terdapat di dalam buku teks dan sebaliknya.2.Kata kerja ( ) 16 3 3 2 3 5 20 71 22 5 3 4 3 6 20 74    Huruf (  )  Nombor () Ungkapan( ) 1.  Juga hanya meletakkan 2 sahaja di dalam sukatan pelajaran tetapi terdapat 2 tambahan iaitu dan walaupun ia sama seperti tahun 1.  tidak meletakkan di dalam sukatan pelajaran sedangkan ia juga terdapat di dalam buku teks ini.

Ini kerana penyusunan tajuk-tajuk yang terdapat di dalam buku teks ini mengikut aras dan perkembangan kanak-kanak. disebut atau diingati oleh murid. Lohan (2008) pula mengatakan bahawa buku teks di buat berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Berikut adalah perbezaan diantara kekuatan dan kelemahan buku teks Bahasa Arab yang telah dikaji dan diselidiki berdasarkan penggunaannya di dalam bilik darjah di sekolah.Pembendaharaan kata yang terdapat di dalam sukatan pelajaran tahun 2 juga adalah sesuai dengan aspek bahasa di dalam pengajaran Bahasa Arab di tahap sekolah rendah kerana ia memberi penekanan sama dengan pembelajaran kemahiran berbahasa Buku teks Bahasa Arab tahun 2 mengambil kira kesesuaian dalam pembinaan ayat dengan tahap murid. Ia tidak menggunakan perbendaharaan kata yang sukar difahami. KEKUATAN DAN KELEMAHAN BUKU TEKS BAHASA ARAB KOMUNIKASI SEKOLAH RENDAH Menurut Mudzakir (2003) buku teks adalah buku yang mengandungi baha n pembelajaran untuk menyampaikan pelajaran yang digunakan samada oleh murid ataupun guru. TAHUN 1 5 . Susunan perbendaharaan kata yang disusun di dalam buku tahun 2 ini juga bersesuaian sama seperti tahun 1 mengikut sukatan pelajaran kerana setiap tajuk ada menggunakan perkataan yang berulang sebagai pengukuhan dan perkataan baru sebagai satu pelajaran yang baru. Oleh itu ruang lingkup pembelajaran sudah dihadkan dan perkara ini tentu sedikit sebanyak memudahkan para pelajar. 2.

Buku panduan guru juga telah disusun berdasarkan buku teks supaya guru dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih terancang dan sistematik. Setiap tahun mempunyai symbol yang berlainan dan symbol yang digunakan adalah menarik.28.  Gambar dan perkataan yang digunakan berkait dengan tajuk seperti tajuk Ia memahami sesuatu perkataan. Tajuk pelajaran bermula dari persekitaran murid kepada perkara-perkara yang lebih kompleks.  Pembelajaran disusun mengikut tahap dari mudah kepada sukar.  Terdapat makna bagi beberapa perkataan dalam setiap tajuk dan perkataan baru untuk memudahkan pelajar.29 seperti  Ayat yang mudah seharusnya tidak perlu diulang dengan banyak dan boleh digantikan dengan ayat yang lain. memudahkan lagi pemahaman murid terhadap sesuatu perkataan. Ini adalah sesuai untuk murid supa murid dapat lebih mengingati makna perkataan yang dipelajari untuk mengulangkaji. Gambar-gambar ditandakan dengan perkataan juga memudahkan murid untuk  Setiap kemahiran telah disimbolkan dengan gambar-gambar tertentu untuk memudahkan guru menjalankan aktiviti. Ayat yang digunakan juga bermula dari ayat yang mudah dan ringkas. 6 . Kelemahan  Banyak ayat sama yang diulang di dalam sesuatu tajuk seperti muka surat 26.Kekuatan  Setiap pelajaran yang terdapat di dalam buku teks telah diberi cadangan pembelajaran atau aktiviti yang sesuai dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Selain itu ia tidak akan menimbulkan sebarang kekeliruan kepada murid dalam member makna sesuatu perkataan yang dipelajari.

 Grafik dan perkataan yang terlalu padat di dalam sesetengah muka surat.  Aktiviti nasyid terlalu banyak dan melibatkan sebahagian tajuk pelajaran. Aktiviti ini boleh digantikan dengan aktiviti lain seperti teka teki.  Kata kerja yang digunakan berkait dengan kandungan pelajaran dan biasa digunakan dalam amalan seharian seperti  7 . TAHUN 2 Kekuatan  Mempunyai kesinambungan dari tajuk tahun 1 membawa ke tahun 2 seperti contoh tajuk   dan beberapa tajuk yang lain serta menggunakan perbendaharaan kata yang berbeza. Grafik yang padat dengan warna dan tulisan yang memenuhi satu muka surat boleh mengelirukan murid dan tumpuan murid tahap 1 tidak luas untuk perkara-perkara yang banyak. lakonan dan sebagainya.  Tajuk nombor boleh dijadikan salah satu tajuk di dalam pelajaran Bahasa Arab dan tidak perlu diselitkan di dalam mana-mana tajuk kerana ia juga sebahagian dari tajuk yang penting.

dan petikan naysid. Ini akan meningkat dari setahun ke tahun seterusnya.  Mengandungi banyak ayat dalam satu petikan dan tidak sesuai untuk tahap murid contohnya seperti muka surat 43. Kelemahan   atau nombor boleh dijadikan salah satu tajuk besar dan tidak perlu diselitkan di dalam mana-mana tajuk pelajaran. 3. PERBANDINGAN FRASA KATA TAHUN 1 DAN TAHUN 2 Penyusunan frasa yang telah disusun mengikut silibus bahasa Arab Komunikasi sekolah rendah telah menetapkan sejumlah perkataan dan frasa yang bersesuaian mengikut tahap perkembangan murid. Penambahan bilangan untuk setiap perbendaharaan kata akan memberi lebih banyak lagi pengetahuan bahasa Arab kepada pelajar. 8 . Disamping itu. tajuk pembelajaran diperluaskan lagi supaya tidak hanya bertumpu kepada perkataan tertentu dan perkataan yang sama sahaja.  Aktiviti permainan yang terdapat di dalam buku tidak boleh dilakukan dan dikendalikan sendiri oleh murid kerana arahannya menggunakan ayat yang panjang dan tidak difahami oleh murid. Susunan tajuk yang sesuai kerana ada perkaitan diantara satu tajuk dengan tajuk seterusnya seperti tajuk ke 6 (warna) berkait dengan tajuk ke 7 (pakaian) yang boleh dikaitkan dengan warna semula. 75.

Begitu juga dengan  yang banyak dimasukkan ke dalam tahun 1 kerana ia merupakan ungkapanungkapan biasa yang mudah serta sesuai untuk murid tahun 1 ini.Jadual di bawah ini menunjukkan perbandingan bilangan frasa kata yang telah disusun di dalam silibus Bahasa Arab Komunikasi bagi tahun 1 dan tahun 2. Berikut merupakan kemahiran-kemahiran yang terdapat di dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikasi berdasarkan buku teks Tahun 1 dan Tahun 2. Penguasaan kesemua kemahiran ini amat penting dalam proses pengajaran dan pempelajaran supaya berjalan dengan lancar dan berkesan.1 KEMAHIRAN BAHASA DI DALAM BUKU TEKS TAHUN 1 Bab    1          1 1     1 Contoh:m/s 1 1 9 . bertutur. 4. Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar. membaca. 4. TAHUN 1 TAHUN 2 44 27 8    81 5 20  bagi tahun 1 adalah lebih berbanding tahun 2 kerana murid tahun 1 ini baru mula mempelajari isim berbanding fi’il dalam tahun 2. dan menulis. KEMAHIRAN BAHASA ARAB BUKU TEKS TAHUN 1 DAN TAHUN 2 Berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (2008). Kemahiran Bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan sesuatu bahasa.

             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.2 KEMAHIRAN BAHASA DI DALAM BUKU TEKS TAHUN 2 Bab       1    1             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 .

               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PENUTUP 11 .

Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia. 12 . Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral Kementerian Pelajaran Malaysia  Bahan Kursus Pendedahan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab di Sekolah Kebangsaan Tahun 2008.RUJUKAN BUKU  Buku Panduan Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab j-QAF Tahun 1 (2007) .

upi.edu/Direktori/C . Kuala Lumpur. Rijaludin Yahya (2007) Buku Teks Bahasa Arab Tahun 1 . 7th June 2010 from http://file. BAHASA ARAB/195207061979031 . makalah BAB I BUKU TEKS.blogspot./  LOHAN (2008). LAMAN WEB  MUDZAKIR (2003).16th June 2010 from http://lohanranau. Antara Buku Teks Dengan Buku Rujukan.com/2008/09/antara-buku-teks-dengan-buku-rujukan. Muhammad Azidan Abd Jabar.Dewan Bahasa dan Pustaka. Abd Rahman Abdullah.html 13 . Amirudin Ishak.FPBS/JUR. PEND.  Majidi Ibrahim. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Rijaludin bin Yahya (2008) Buku Teks Bahasa Arab Tahun 2.