P. 1
Konsep Pentaksiran Bahasa Melayu

Konsep Pentaksiran Bahasa Melayu

|Views: 61|Likes:
Published by MHD AMIN OMAR

More info:

Published by: MHD AMIN OMAR on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. Akan tetapi, pengukuran menggambarkan
konsep yang lebih luas berbanding dengan pengujian. Pengukuran memberi maksud sebagai
proses memperoleh penjelasan numerik tentang setakat mana individu mempunyai sesuatu ciri
yang disukat dengan menggunakan alat ( alat ujian).

Ini bermakna, pengukuran mengukur secara kuantitatif peringkat pencapaian atau
kedudukan pelajar. Pada lazimnya, guru menggunakan ujian untuk mengukur prestasi pelajarnya.
Hasil nilai kuantitatif pengukuran ini biasanya dibandingkan dengan nilai maksimum yang
diperuntukkan bagi alat, dan perbandingan inilah menggambarkan pencapaian pelajar.

Dengan kata lain, pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang
diberi iaitu pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan
menggunakan satu skala yang ditetapkan. Ringkasnya, pengukuran merupakan cara
menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah.
Contohnya, Ani mendapat 80 markah dan Arif pula memperoleh 75 markah dalam ujian Bahasa
Melayu.

Pengukuran sesuatu ciri boleh dilaksanakan tanpa pengujian. Penggunaan proses
pencerapan atau penggunaan skala pemeringkatan adalah contoh di mana maklumat boleh
diperoleh dalam bentuk kuantitatif (numerik) tanpa ujian. Pengukuran juga boleh merujuk
kepada banyak mana skor atau markat yang diperolehi dan proses tertentu yang digunakan.

Walau bagaimanapun, pengukuran, sama seperti pengujian iaitu tidak bersifat mutlak.
Kenapa? Cuba kita fikirkan dua perkara ini. Penggunaan alat fizikal seperti kayu meter untuk
mengukur ketinggian sudah tentu dapat dilakukan dengan tepat.

Sebaliknya, bolehkah anda mengukur “ketinggian” tahap mental atau pencapaian
seseorang itu dengan tepat? Contohnya, seorang pelajar yang memperoleh markat 80 tidak boleh
dikatakan mengetahui dua kali ganda lebih banyak daripada pengetahuan yang diperolehi oleh
seorang yang mencapai markat 40 walaupun angka 80 ialah dua kali angka 40. Bagi seorang
pelajar yang mendapat markat sifar pula, ini tidak bermakna yang pelajar itu langsung tidak
mempelajari apa yang telah diajarkan dalam pelajaran yang diuji. Ini berkemungkinan ada
pengetahuan yang diperolehnya akan tetapi pengetahuan ini tidak tercakup dalam pengukuran
yang dilaksanakan.

Tegasnya, adalah penting dalam pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu mestilah
benar atau sah. Oleh sebab pengukuran hanyalah sebagai satu penunjuk, dari itu, sesiapa yang
hendak mengguna sesuatu pengukuran perlulah ia terlebih dahulu memastikan alat ukur atau
instrumen itu adalah objektif, sah dan boleh dipercayai. Jika alat ukur telah melalui proses-proses
ini, alat ukur tersebut akan dapat mengukur hampir tepat apa yang hendak diukur. Jadi, seorang
guru itu haruslah jelas akan tujuannya menguji di dalam bilik darjah dan cuba mendapatkan
suatu ujian yang tepat yang dapat memenuhi tujuan itu.

MSJ 2007

3

iv.

Apakah maksud penilaian?

Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et al. (1971, m.s xxv) menyatakan
bahawa “Penilaian sebagai ‘the process of delineating, obtaining, and providing useful information
for judging decision alternatives.”

Jika digunakan begini, maksud penilaian merangkumi dan menjangkau lebih daripada
‘pengujian’ dan ‘pengukuran’. Definisi lain pula mengklasifikasikan penilaian sebagai
pertimbangan profesional atau sebagai satu proses yang membenarkan seseorang membuat
pertimbangan tentang kebaikan atau nilai sesuatu. Begitu juga, penilaian boleh dijelaskan sebagai
satu proses sistematik yang digunakan untuk mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi
maklumat bagi menentukan setakat mana pelajar mencapai objektif pengajaran.

Dengan demikian, penilaian merujuk proses mentafsir atau memberi nilai yang bercorak
kualitatif tentang sesuatu kemahiran bahasa berdasarkan jumlah markat pencapaian hasil
daripada pengukuran yang telah dilakukan secara kuantitatif. Contohnya, Nazrin yang
mendapat markat sebanyak 90% dalam sesuatu kemahiran bahasa mungkin dinilai sebagai
mencapai tahap cemerlang dan Fiqah pula yang mendapat jumlah markat sebanyak 10% mungkin
dinilai sebagai berada pada tahap yang sangat lemah. Jadi, perkataan cemerlang, baik,
sederhana, lemah atau sangat lemah yang digunakan dalam konteks ini adalah sebenarnya istilah
penilaian yang diberikan secara kualitatif yang berasaskan pengukuran dan markat yang diperoleh
dalam bentuk kuantitatif.

Dari itu penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan maklumat atau data yang
berbentuk kualitatif dan / atau kuantitaif. Secara kuantitatif, maklumat yang diperoleh melalui
penilaian dinyatakan dalam bentuk angka dan maklumat ini boleh dikumpul, disusun, diperkemas
dan diringkaskan dalam kaedah atau gambaran yang lebih mudah difahami. Secara kualitatif
pula, maklumat dapat dinyatakan, mungkin tidak mengikut angka yang tepat, tetapi dapat
menjelaskan atau menerangkan perubahan tingkah laku yang dapat dilihat secara nyata. Dalam
contoh di atas, Nazrin telah menunjukkan kemajuan yang amat baik atau cemerlang dalam
kemahiran bahasa.

Sebagai contoh lain, jika dua pelajar mencapai ukuran (skor ujian) yang sama, katakan dalam
ujian kefahaman, kita boleh menilai kedua-dua ukuran itu dengan cara yang berbeza. Katakan,
pada akhir Tahun 5, Syawal dan Saiful didapati membaca di tahap yang sama iaitu tahap Tahun
5. Mengikut pengukuran, pelajar ini dikatakan mencapai tahap yang sama. Akan tetapi, pada
awal tahun, Syawal sebenarnya sedang membaca pada tahap pelajar Tahun 3 sementara Saiful
sedang membaca pada tahap pelajar Tahun 4. Dari itu, dari segi penilaian, kedua-dua pencapaian
ini adalah tidak sama. Situasi menunjukkan bahawa Syawal itu telah berkembang atau maju pada
tahap yang luar biasa pantas sementara Saiful berkembang pada kadar yang biasa. Ini
menunjukkan keadaaan yang lebih komprehensif terdapat pada penilaian berbanding dengan
pengujian dan pengukuran.

MSJ 2007

4

Fakta Penting

Pengukuran

Proses mendapatkan penjelasan secara
numerik setakat mana individu mempunyai ciri-
ciri tertentu.

Fakta Penting

Penilaian

Proses mengumpul, menganalisis dan
menginterpretasi maklumat untuk menentukan
setakat mana pelajar mencapai objektif
pengajaran.

v.

Konsep penaksiran

Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman
tentang produk sesuatu proses pendidikan.

Proses ialah langkah/ tindakan/ operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil
yang dikehendaki.

Maklumat ialah bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir.

Penghakiman merupakan proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan
pelajar.

Produk dalam konteks pendidikan merupakan pengetahuan, kemahiran dan nilai
yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang
merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi
maklumat tentang hasil pembelajaran seorang pelajar bagi tujuan tertentu.

Penaksiran haruslah dilihat sebagai:

i.proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran,
ii.aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran,
iii.aktiviti yang dijalankan secara berterusan, dan
iv.aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->