Kata Pengantar

Puji dan syukur saya ucapakan kepada kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunianya saya dapat menyelesaikan makalah Agama Islam ini yang mengangkat topik “ Perbuatan Tercela Zalim.” Didalam makalah ini saya mencantumkan pengertian dari zalim, macam-macam atau bentuk-bentuk zalim, contoh-contoh dari perbuatan zalim, kategori perbuatan zalim, akibat dan cara menghindari dari perbuatan zalim, jauhi perbuatan zalim, hatihati terhadap perbuatan zalim, takabur dan zalim dibenci allah, bentuk perbuatan zalim. Semoga makalah yang saya tulis ini dapat berguna bagi pembaca. Amin

Pekanbaru, 5 Mei 2012

Penulis
1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.............................................................. 1 ZALIM ............................................................................ 3 Zalim dalam Al-Qur'an dan Hadits ................................ 4 Macam-macam zalim .................................................... 6 Akibat Perbuatan Zalim............................................... 15 Cara menghindari Zalim .............................................. 16 Jauhi Perbuatan Zalim ................................................ 16 Hati-hati terhadap perbuatan zalim ........................... 18 Takabur dan Zalim Dibenci Allah................................. 24 Bentuk Perbuatan Zalim ............................................. 27 DAFTAR PUSTAKA ....................................................... 30

2

ZALIM
Zalim (Arab: ‫ ,ظ لم‬Dholim) adalah meletakkan sesuatu/ perkara bukan pada tempatnya. Orang yang berbuat zalim disebut zalimin. Lawan kata zalim adalah adil. Etimologi Kata zalim berasal dari bahasa Arab, dengan huruf “dho la ma” (‫ ) م ل ظ‬yang bermaksud gelap. Di dalam al-Qur’an menggunakan kata zhulm selain itu juga digunakan kata baghy, yang artinya juga sama dengan zalim yaitu melanggar haq orang lain. Namun demikian pengertian zalim lebih luas maknanya ketimbang baghyu, tergantung kalimat yang disandarkannya. Kezaliman itu memiliki berbagai bentuk di antaranya adalah syirik. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak adilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk melakukan kebaikan. Ancaman bagi orang yang zalim dan tidak Menurut syariat Islam, orang yang tidak berbuat zalim bisa saja terkena siksaan, keyakinan ini berdasarkan dalam salah satu ayat. Allah berfirman: “ "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orangorang yang zalim saja di antara kamu dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." (Al-Anfaal 8:25).

Ayat tersebut berisi peringatan untuk berhati-hati (hadzr) akan azab yang tidak hanya menimpa yang zalim saja, tetapi menimpa secara umum baik yang zalim maupun yang tidak zalim. Karena itu secara syar’i, wajib hukumnya bagi orang yang melihat kezaliman/kemunkaran dan mempunyai kesanggupan, untuk menghilangkan kemunkaran itu.

3

zalim pada ayat ini sebuah sifat keangkuhan dan perbuatan kekafirannya. di antaranya dalam beberapa surah sebagai berikut: Al Baqarah 165 dan Huud 101. "Di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap saudaranya adalah apabila ia menyebutkan keburukan yang ia ketahui dari saudaranya dan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim pada ayat ini adalah orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik. mereka tetap membantah dan membangkang dan tetap menyatakan permusuhan. "Takutlah kalian akan kezhaliman karena kezhaliman adalah kegelapan pada hari Kiamat" [3] 4 . Al Kahfi 35."[2] Dalam hadits lain Muhammad bersabda. Al 'Ankabuut 46. sesungguhya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkan haramnya (kezaliman itu) di antara kalian. Al-Anbiyaa' 13. Al Maa-idah 47.  Hadits Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. lalu orang-orang yang beriman mengatakan kepada mereka dengan secara cemooh agar mereka tetap ditempat semula dengan menikmati kelezatankelezatan hidup sebagaimana biasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapkan kepada mereka. Orang yang zalim itu di waktu merasakan azab Allah melarikan diri.Zalim dalam Al-Qur'an dan Hadits  Al-Qur'an Didalam Al-Qur'an zalim memiliki beberapa makna."[1] Dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah sebagaimana ia mendapat wahyu dari Allah bahwa Allah berfirman: "Wahai hambaku. orang-orang yang menyembah selain Allah. karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain. maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Muhammad pernah mengatakan bahwa.

perbuatan hamba-hamba-Nya di antara sesama mereka. menzalimi diri sendiri (dosa dan maksiat) dan orang lain (menyia-siakan atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan). Kezaliman yang dapat diampunkan Allah.Kategori Kezaliman dibagi menjadi 2 kategori.24 dalam buku Arba'in An Nawawi. ^ Hadits riwayat Imam Muslim No. perbuatan seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah. Referensi ^ Hadits shahih riwayat Ibnu Sirin. karena pasti dituntut pada Hari Akhir oleh mereka yang dizalimi. ^ Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Kezaliman itu ada tiga macamnya di antaranya adalah: Kezaliman yang tidak diampunkan Allah. zalim diambil selain dari bahasa arab juga di ambil dari bahasa suku MAYA Jal Ala Eimi yang artinya Berbuat Kesalahan Dengan Segaja. 5 . yaitu syirik.

6 . tidak peduli dengan Tuhan.” (Ar Rum: 9) Ketika berbicara mengenai zalim. maka zalim itu berperingkat-peringkat. ketika hendak melakukan apa saja buatlah atas nama Tuhan. hidup ini tidak dihubungkan dengan Tuhan. Zalim dengan Allah Zalim dengan Tuhan meripakan penzaliman peringkat tertinggi. tak ada yang lebih tinggi.Macam-macam zalim “Tuhan (Allah) tidak menzalimi mereka itu (maksudnya manusia). dalam Al Quran Allah berfirman: “iqra bismi rabbika” Bacalah atas nama Tuhanmu. Setiap hari kita zalim dengan Tuhan tetapi hal ini jarang terpikir oleh kita. mesti ada hubungan dengan Tuhan. Apa arti zalim dengan Tuhan? Tidak kenal Tuhan atau syirik dengan Tuhan. tidak takut dengan Tuhan. 1. kita telah melakukan penzaliman yang paling tinggi. Hidup kita sehari-hari tidak peduli Tuhan. berekonomi. tidak cinta dengan Tuhan. mendidik. mengurus. Berjuang. Artinya. Padahal. Tulisan ini akan membahas mengenai 7 peringkat zalim yang dilakukan oleh manusia. berbudaya. Jadi. segala sesuatu yang kita lakukan mesti dikaitkan dengan Tuhan. dll mesti atas nama Tuhan. membangun. Kalau tidak. tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Mudah-mudahan kita semua pandai mengambil pelajaran dari sejarah yang telah berlalu. 7 . setelah beberapa jam kemudian para wartawan mulai berdatangan namun pihak pemerintah setempat melarangnya untuk mengambil gambar tersebut. namun sebuah helikopter tidak sengaja telah memotret gambar tersebut dari atas dan tersebar di internet hingga sampailah di weblog ini. Kerangka tersebut tidak sengaja ditemukan oleh beberapa pekerja tambang yang hendak menggali tanah untuk keperluan ekplorasi gas dan minyak.Masyaallah……… sungguh Allah telah mengabadikan jasad orang-orang / kaum terdahulu yang berlaku zalim terhadap Allah dengan mengawetkan jasad-jasad mereka seperti mumi fir’aun. Setelah di teliti oleh beberapa arkeolog setempat maka dapat disimpulkan bahwa kerangka manusia tersebut adalah manusia yang hidup dijaman nabi Hud as. setelah beberapa lama mereka menggali tanah ternya alat menggali mereka membentur suatu benda yang cukup keras dan setelah diperdalam penggaliannya ternyata didapatkan sebuah kerangka manusia yang berukuran besar. harta qarun dan baru-baru ini di kawasan Timur tengah ditemukan tengkorak kaum A’ad yaitu kaum nabi Hud as yang pernah ditenggelamkan oleh Allah dengan air bah.

Mendengar. 2. telinga. Ada yang dapat sedikit. mesti ikut cara Tunan. Ada pula yang mendapat banyak hingga menjadi milyader. Harta itu tidak boleh kita gunakan sesuka hati. Jangan sampai mata. Artinya. kaki mesti atas nama Tuhan. Sebab yang kita miliki itu milik Tuhan. Semua gerak gerik kita jangan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mesti selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan bagi pada kita. 3. bertindak. miskinlah dia. Harta yang Tuhan bagi kepada kita janganlah digunakan sedikitpun selain karena Tuhan. Kalau berlaku kita melakukan penzaliman peringkat ke-2.Contoh gambar zalim kepada allah yaitu: Berbuat syirik kufur dan syirik yang dapat membuat seseorang murtad dari Islam. sedekah. berbicara. mulut tangan. . Kalau tidak kita buat penzaliman yang ke-3. 8 . tindakan fisik kita selaras dengan kehendak Tuhan. Zalim dengan Fisik Pemberian Tuhan Melihat dengan mata mesti atas nama Tuhan. baik disebut zakat. Zalim dengan Harta Karunia Tuhan Harta milik Tuhan. kaki mendurhakai Tuhan. gunakan tangan.

“Tidak sepatutnya dia memukul saya” “Mengapa dia menebarkan fitnah mengenai saya” Zalim jenis ini setiap hari dihebohkan. Zalim peringkat tertinggi sepi-sepi saja. Zalim kepada manusia lain Zalim kepada manusia lain seperti: memukul.4. Sehingga. Contoh gambar zalim kepada manusia lain yaitu: Memukul Mencuri 9 . menjatuhkan. perkataan zalim sudah dipersempit maknanya. yang ke-3 juga kurang diperkatakan oleh orang. mempermalukan dimuka umum. Jenis yang kedua juga tidak pernah diperbincangkan. Tetapi. memfitnah. mengata. yang ke-4 ini yang sering dibicarakan orang. menghina. Zalim yang ada hubungannya dengan manusia lain ini yang dibesarkan setiap hari. mencuri.

Kabag. jarang disebut orang mengenai kezalimannya. Sombong dengan ilmu.5. Bahkan orang menganggap dia memiliki wibawa. Gubernur zalim. Kasubdit. Zalim dengan Jabatan Yang diemban. Nampak Presiden zalim. Namun. tentu saja hal ini tidak pernah masuk surat kabar. Yang terlihat adalah jabatan yang besar-besar. Kalau tidak selaras dengan kehendak Tuhan. “hebat. itulah zalim. Orang yang menggunakan ilmu untuk kepentingan diri tidak terfikir kalau dirinya zalim. Aneh sekali. Sekecil apapun jabatan. Menteri. dan jabatan. Zalim dengan ilmu. Di zaman ini orang banyak yang menyalahgunakan ilmu ( bahkan ILMU ISLAM ! ) bukan untuk Tuhan tapi untuk duit. Jabatan-jabatan ini kalau tidak diemban selaras dengan kehendak Tuhan maka dia dikatakan zalim. Gubernur. ada yang dapat banyak ilmu ada pula yang dapat sedikit. 6. Jabatan ada bermacam-macam. saat ini orang yang megah dan sombong dengan ilmu tidak dikatakan zalim lagi. Dirjen. Baik yang dapat banyak ilmu ataupun yang dapat sedikit ilmu. orang ini memiliki ilmu”. Soal ilmu ini. itulah zalim. Kalau jabatan-jabatan yang dibawah. Mungkin dia Presiden. dll. kemegahan. Itulah zalim. Bahkan. mesti selaras dengan kehendak Tuhan. nama. Irjen. kalau ilmu tersebut digunakan bukan untuk Tuhan alias untuk epentingan diri. Zalim dengan jabatan ini juga selalu dibesar-besarkan orang. durhaka dengan Tuhan dan hendak masuk neraka dikatakan memiliki wibawa? 10 .

tidak takut Allah. Perasaan susah kita itu karena kita tidak bisa menolong orang. Ini juga zalim. Itu namanya menggunakan perasaan seperti kehendak Tuhan. zalim peringkat teratas itu ada dalam diri kita. Tapi perasaan sudah disalahgunakan. itulah zalim. sekali sekala kita buat juga kezaliman yang paling besar ini. Sayang. susah karena miskin. Zalim dengan ruh/perasaan. kapan ya sehatnya?” “sedihnya hidup miskin dan melarat. Kalau orang 11 . Sepatutnya ruh atau perasaan kita adalah untuk Tuhan. orang hanya membesarkan yang no 4. “Jangan engkau campakkan diri engkau dalam kebinasaan. Kalau tidak selalu. radio. susah karena istri yang kurang menyayangi. Hari ini apa yang orang rasa: “aduh sakit. Sepatutnya perasaan sedih kita itu sedih dengan dosa-dosa kiat. sedih karena sakit. Zalim ini luas sekali maknanya.7. tidak ada orang yang menyebut-nyebut mengenai zalim jenis ini. tidak cinta Allah. Orang yang tidak bersedekah artinya mencampak diri dalam Neraka. Sebab tu ada ayat Qur’an yang maknanya. Kalau kita bahas. TV juga tidak pernah menyebutkannya. kapan bisa kaya” “Istriku kok tidak menyayayangiku ya?” Perasaan sepatut diberi pada Tuhan. Hari ini. Orang yang tidak berkorban harta dianggap zalim. Surat kabar. Tapi zalim yang paling top adalah orang yang tidak kenal Allah.” (Al Baqarah : 195) Ayat ini ditujukan ditujukan kepada orang yang tidak mendermakan harta mereka.

8. Ingatlah. baik dengan sengaja ataupun tidak. Orang yang menghambat orang lain sebenarnya sedang menganiaya diri sendiri. ia tidak akan bergaduh. Ciri-ciri orang yang melakukan zalim terhadap dirinya sendiri :  Sering bicara tentang nasibnya yang malang dan tidak beruntung. dia tidak nampak kezaliman orang padanya itu. Kezaliman jenis ini akhirnya yang dibesar-besarkan.paham zalim pada Tuhan begitu luas. Walaupun orang zalim pada dia. perbuatan merintangi jalan beraura negatif dan akan kembali kepada diri sendiri sebagai gelombang negatif juga. Tetapi mengekspos nasib malang dan kekurangan tak ubahnya pengemis di lampu merah yang mengekspos cacat untuk kepentingan diri sendiri. Namun. Menyadari kekurangan adalah awal yang baik – bagian dari instrospeksi untuk mengubah kekurangan menjadi kelebihan. karana yang besar tidak nampak nampak. yang nampak yang ke-4. baik kecil ataupun besar.  Tidak menyukai semangat orang lain dan berusaha menahannya. karena kita sendiri zalim pada Tuhan. Zalim kepada diri sendiri zalim kepada diri sendiri mengandung arti melakukan perbuatan dosa. Contoh gambar zalim terhadap diri sendiri yaitu: Berjudi 12 .

Zalim kepada binatang Zalim kepada binatang mengandung arti memperlakukan binatang dengan seenaknya. dan perbuatan lainnya secara tidak manusiawi.Memakai narkoba Dampak negatif dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri : • Merasa tidak nyaman dengan keberuntungan orang lain (ujungnya adalah iri hati dan merendahkan kemampuan orang lain) • Selalu menganggap orang lain lebih beruntung • Selalu melihat sisi buruk dari sebuah situasi atau keadaan (dan berujung pada mencari pembenaran terhadap kesalahan dan kegagalan). misalnya menjadikan binatang sebagai sasaran latihan memanah atau menembak. Contoh gambar zalim kepada binatang yaitu: memanah atau menembak binatang 13 . menelantarkan binatang peliharaan dan menyembelih hewan dengan senjata tumpul. 9. keji. menyakiti.

pembakaran hutan dan lain sebagainya. Contoh gambar zalim kepada alam yaitu: pembakaran hutan 14 . udara dan lingkungan. penebangan liar. seperti pencemaran air. Zalim kepada lingkungan Zalim kepada lingkungan mengandung pengertian melakukan perbuatan yang dapat merusak alam.menelantarkan binatang peliharaan 10.

apabilaperbuatannya diketahui oleh alat negara lalu ditangkap dan diadili. Bagi orang yang dianiaya :  Orang yang dianiaya akan mengalami kerugian dan bencana sesuai dengan jenis penganiayaan terhadap dirinya. karena dibayangi rasa takut  Mencemarkan nama baik dirinya dan keluarga  Orang yang berbuat aniaya seperti merampok dan membunuh. misalnya dipenjarakan. misalnya kehilangan harta benda.  Para pelaku aniaya itu. 15 . Bagi penganiaya :  Tidak akan disenangi bahkan akan dibenci masyarakat  Hidupnya tidak akan tenang. jika tidak bertobat dengan tobat sesungguhsungguhnya.Penebangan liar Pencemaran air Pencemaran udara Akibat Perbuatan Zalim i. maka di alam akhiratnya ia akan dicampakan ke dalam api neraka ii. maka tentu ia akan dijatuhi hukuman.

 Semangat dan gairah kerja masyarakat akan menurun. buruk dan jahat. dan sebagainya. sebaliknya amal soleh itu termasuk perbuatan yang positif. yaitu jiwa positif dan jiwa negatif. kegembiraan. Selain itu pula kita hendaknya takut kepada dosa. hak binatang. hak orang lain. getaran jiwa yang positif menghasilkan pikiran-pikiran yang positif sedangkan getaran jiwa yang negatif menghasilkan pikiran yang negatif.menderita sakit fisik dan mental bahkan sampai kehilangan jiwa  Bila penganiaayaan itu terjadi dimana-mana maka masyarakat tidak akan memperoleh kedamaian dan ketentraman. Dr Paryana dari AMY (Akademi Metafisika Yogya) dalam tulisannya Aplied psychology menyatakan bahwa jiwa itu ada dua macam. kesehatan dan keberuntungan serta keberhasilan itulah jiwa yang positif. kebahagiaan. atau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jiwa itu bergetar terus menerus. Semua pikiran yang bergelombang dengan kecintaan. karena mereka dibayangi rasa takut terhadap perbuatan-perbuatan jahat orang zalim  Jika dalam suatu masyarakat atau negerijumlah orang-orang yang zalimnya mayoritas dan mereka tidak bertobat maka tidak mustahil Allah SWT akan menurunkan adzab-Nya. Dengan kata lain maka yang disebut jiwa positif itu ialah semua yang baik. karena Allah swt telah melarang kita berbuat aniaya. Jiwa yang positif ialah jiwa yang membangun pikiran yang membawa segala kesuksesan. alam. jiwa negatif ialah yang jelek. Cara menghindari Zalim Dalam upaya menghindari perbuatan aniaya ini hendaknya kita memperhatikan hak-hak diri sendiri. Jauhi Perbuatan Zalim Bagaimana ikhtiar kita membuat hati tidak berbuat zalim? Jawaban sementara : Ikhitiar menjauhi perbuatan zalim itu ialah dengan menanam dan menumbuhkan kesadaran bahwa zalim itu perbuatan Jahiliyah harus dijauhi dan segera berbuat yang terpuji menyenangkan semua orang dengan niat yang suci tanpa pamrih Lillahi Ta’ala penuh taqwa dan amal soleh. Wajah dari jiwa yang positif akan memancarkan sinar yang menarik orang menjadi 16 . Watak perbuatan zalim itu menurut ilmu jiwa termasuk perbuatan yang negativ.

senang dan gembira. kebencian. meresahkan. melawan pikiran-pikiran yang negatif itu. Jiwa yang negatif itu menampakkan pandangan yang tidak menarik. damai bahagia untuk seluruh umat manusia. aman sentosa. Semua pikiran yang jahat. untuk kita orang Islam ialah Al-Quran. ilmiah dan filosfis itu sangat tergantung oleh sifat manusia yang spekulatip kalau bejo ya untung jika salah ya celaka dan akal manusia itu juga bersifat hipotetis artinya bahwa selama belum ada bukti baru ya benar. Dan ini akan menumbuhkan perasaan orang lain menjadi antipati. merugikan orang banyak. menyakiti orang lain. Memang Allah Ta’ala berkehendak agar supaya manusia dapat hidup dan hidup terus. tetapi jika ada bukti baru maka kebenaran tadi salah dan kalah dengan yang baru ini. Kaum rasionalis Islam Mu’tazilah dam juga Muhammad ‘Abduh berpendapat bahwa yang disebut baik itu ialah sesuatu yang membawa manusia kepada kelezatan dan kebahagiaan. menyedihkan. Dan disebabkan karena manusia itu bersifat tidak sempurna hasil pikiran manusia yang indrawi. di mana saja dan kapanpun juga. 17 . sebaliknya yang disebut buruk itu ialah sesuatu yang membawa akibat yang tidak enak dan menyengsarakan manusia. hidup yang selamat. dunia akhirat maka Allah memberi wahyu petunjuk hidup supaya diikuti dan ditaatinya. maka dari itu Allah mengirim nabi dan rasul utusan-Nya sedangkan nabi terakhir–rasul penghabisan ialah Nabi Muhammad Saw. selamat dari kesengsaraan. yang menyebabkan kemelaratan. jauh dari penderitaan. Jadi definisi BAIK itu ialah sesuatu yang menyenangkan diri dan menyenangkan semua orang di manapun juga dalam semua jaman. sejahtera bahagia dunia akhirat. kemunduran semua ini adalah pikiran yang negatif. kekelemahan. tidak senang. kekal abadi. hidup yang lebih baik lagi. Bertugas supaya membimbing umat manusia untuk mengikuti petunjuk Allah Ta’ala ke arah hidup yang selamat. makin lama makin baik. mengakibatkan kegagalan. menimbulkan gerakan untuk menentang. Sebaliknya jiwa yang negatif bergerak untuk merusak dan melawan kesuksesan dan kebajikan. hidup sejahtera serba kecukupan segala kebutuhan hidupnya secara universal. dengki. menimbulkan pertengkaran dan perkelaian. Maka benar yang mutlak yang tidak dapat dikalahkan itu ialah ilmu Allah. irihati dan kezaliman itu menyusahkan orang banyak. Sehingga diri dan seluruh masyarakat menjadi senang dari apa yang positif apa yang baik itu.

Dengan kata lain takwa itu berbuat baik dan benar meninggalkan yang buruk dan salah. darah tinggi. Sehingga Taqwa itu ialah melakukan perbuatan yang diridhoi Allah. @Kitab Lisanul ‘Arab (15h401) mengartikan Taqwa itu laku perbuatan mencegah diri dari penyebab derita sakit yang menyerang. (syamsul muin). kerjanya jelek sekali. semua anggota isi rumah menjadi sedih. 18 . Ditambahkan lagi bahwa taqwa ialah menjauhi perbuatan dosa. TBC. sedangkan dosa ialah sesuatu yang tidak diridhoi Allah. menjauhi perbuatan dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Takut terjerumus masuk jalan ke neraka caranya ialah melakukan ketaatan dan melakukan amal soleh serta taqarrub kepada Allah. amar ma’ruf nahi munkar. ditengah jalan muring-muring di tempat kerja pikiran tidak dapat berkonsentrasi. memecah kaca. Usaha agar supaya kondisi kita dapat hidup dengan aman damai sejatera bahagia untuk diri dan orang lain secara menyeluruh semua orang ialah bertakwa kepada Allah. dengki dan menjauhi laku perbuatan zalim serta laku perbuatan yang negatif sekaligus menggalakkan semangat tumbuhnya perasan kasih sayang maupun amal soleh. pikiran tidak tenang. menjauhi perasaan iri. tumbuh-tumbuhan bahkan semua makhluk. almari dirobohkan. Taqwa menurut bahasa ialah usaha mencegah semua yang salah dan negatip sekaligus berjuang menegakkan apa yang benar dan yang positif. jelas semua yang diridhoi Allah itu akan membawa bahagia seluruh umat manusia. Menurut pengertian syara’ taqwa itu menjaga diri dari perbuatan dosa. siapa yang di rumah disiksa maka tinggal tunggu kiamat dalam rumah itu. Taqwa itu melakukan amal soleh. hewan. maka Taqwa sering diartikan takut maksudnya ialah takut berbuat salah takut terjerumus kedalam derita sakit. Jadi Taqwa itu ialah menjadikan diri terjaga dari apa yang dikawatirkan dari apa yang ditakutkan akan mendatangkan derita. sedangkan dosa itu akan membawa diri masuk neraka. sakit. pulang sampai di rumah mengamuk sepatu naik ke meja. kanker. menjaga diri dari penyebab kehancuran dan bencana.Kita renungkan dampak akibat perbuatan yang disebabkan perbuatan zalim misanya saja jika seseorang memulai sesuatu urusan dengan marah-marah. susah. memukul apa yang ada di mukanya. Asas landasan ini namanya takwa kepada Allah Swt.

sombong. Allah SWT telah mengingatkan dalam Al Qur’an bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan mendapat balasan dari-Nya. ia menyatakan bahwa ia tidak ikhlas atas perbuatan zalim yang dilakukan seseorang. entah itu didunia ini atau diakhirat kelak.HATI-HATI TERHADAP PERBUATAN ZALIM Kezaliman terbagi dua. sebaiknya benar-benar menjaga perkataan dan sikap kita agar tidak menyinggung dan menyakiti persaan orang lain. dengki (tidak suka terhadap kebahagian orang lain). niscaya dia akan melihat (balasan)nya. mengadukan kezaliman yang menimpanya dan memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. (lihat hadits No. serta berdoa memohon kepada Allah. pasti akan mendatangi orang yang telah menzaliminya. sebagaimana firman-Nya dalam QS. maka tunggu saja. Serta dalam doanya. terlebih lagi bila kita dengan sengaja melakukannya. yaitu menzalimi diri sendiri. 4 di bawah. Kalau kita tidak sengaja melakukan kesalahan kepada orang lain saja. Yang lebih berbahaya lagi. dusta (bohong). apabila kita menyakiti seseorang dan orang tersebut tidak ikhlas. mensia-siakan atau tidak menunaikan hak orang lain yang wajib ditunaikan. Menzalimi orang lain adalah menyakiti perasaan orang lain/ aniaya. Menzalimi diri sendiri ada dua bentuk yaitu syirik dan perbuatan dosa atau maksiat. dan lain sebagainya. fitnah(menuduh tanpa bukti yang kuat). apalagi sampai berbuat zalim. adu domba (bermuka dua). dan menzalimi orang lain. kita harus segera minta maaf. Zalim secara istilah mengandung pengertian “berbuat aniaya/celaka terhadap diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara bathil yang keluar dari jalur syariat Agama Islam”. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar dzarahpun. Diantara perbuatan-perbuatan zalim yang mengotori hati yaitu. Al Zaljalah : 7-8 “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarahpun. Dalam pergaulan dan interaksi kita dengan orang lain. ghibah (membicarakan keburukan orang lain). niscaya dia akan melihat (balasan)nya juga“. tentang perbuatan zalim yang 19 . keadilan dari Allah. ujub (bangga diri dengan merendahkan orang lain).

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. yaitu kezaliman yang dilakukan seorang terhadap orang lain). Asy Syuura [42] . Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan perhatikan juga firman-Nya yang lain: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)?” Mereka (penduduk neraka) menjawab: “Betul. (QS. perhatikan firman-Nya berikut ini :“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh. ketika mereka berbuat kezaliman……. Allah SWT tidak suka terhadap perbuatan zalim. dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.” Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: “Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim” (QS : Al A’raaf *7 + : 44) “Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota. sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka.” (QS Al Qashash [28]:59) Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. 40) Berikut beberapa ayat-ayat Al Quran tentang larangan dan akibat dari perbuatan zalim “Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka) . Yunus *10+:13) 20 . maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka.tidak dibiarkan oleh Allah SWT.” (QS. Al A’raaf [7]: 41) “Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada Penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan): “Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.” (QS. dan tidak pernah Kami membinasakan kota-kota. (QS Ali Imran [3] : 57).

Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. Zalim merupakan perbuatan yang di larang oleh Allah SWT dan termasuk dari salah satu dosa-dosa besar. maka mintalah hidayah itu kepada-Ku. niscaya kuberikan hidayah itu kepadamu. Manusia yang berbuat zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak. Wahai hamba-hambaKu. Mereka itu mendapat azab yang pedih“. sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku mengharamkannya pula atas kalian. Berikut beberapa hadits Rasulullah SAW tentang larangan berbuat zalim : Dari Abu Dzar Al-Ghifari ra dari Nabi SAW bersabda meriwayatkan firman Allah ‘azza wa jalla. maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah SWT melarang perbuatan zalim. maka berkatalah orang-orang yang zalim: “Ya Tuhan kami. dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.” (QS. “Wahai hamba-hambaku. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surah Asy-Syura : 42 “Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Sesungguhnya pada yang demikian itu pelajaran bagi kaum yang mengetahui.” (Kepada mereka dikatakan): “Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Wahai hamba21 . An Naml *27+:52) 6.bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit.“Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasulrasul. kecuali orang yang Aku beri hidayah. sebagaimana tertulis dalam firman-Nya di Surah Ibrahim ayat 42-45 : “Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira. sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.”. kalian semua tersesat. berfirman. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.

niscaya Aku berikan makanan itu kepadamu. Beliau menjawab: “Engkau cegah dia dari (perbuatan) penganiayaan. sesungguhnya kalian lapar. hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan yang Aku miliki. sesungguhnya kalian tidak dapat mendatangkan kemanfaatan bagiKu sehingga tidak sedikit pun kalian bermanfaat bagi-Ku. niscaya Aku ampuni kalian semua. andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir. andaikan kalian semua dari yang awal sampai yang terakhir. maka mintalah pakaian kepada-Ku.a. sesungguhnya kalian adalah orang-orang tidak berpakaian. dan barang siapa mendapatkan selain itu. Wahai hambahambaKu. Wahai hamba-hambaKu. semua itu perbuatan kalian yang Aku hitungkan untuk kalian.hambaKu. berdiri di atas satu dataran lalu meminta apa pun kepada-Ku. hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendirinya. Wahai hamba-hambaKu. sesungguhnya kalian semua tidak akan dapat mendatangkan bahaya bagi-Ku sehingga tidak sedikit pun kalian dapat membahayakan-Ku. hanya seperti berkurangnya air samudra ketika dimasuki sebatang jarum jahit (kemudian diangkat).a berkata: Rasulullah SAW bersabda : “Hendaklah kamu menolong saudaramu yang menganiaya dan yang teraniaya“. Wahai hamba-hambaKu. niscaya Aku berikan pakaian itu kepadamu. baik dari bangsa manusia maupun bangsa jin. hal itu tidak menambah sedikit pun dalam Kerajaan-Ku. sesungguhnya kalian senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari sedangkan Aku akan mengampuni semua dosa. kecuali orang-orang yang aku beri makan. lalu aku penuhi semua permintaan mereka. kecuali orang-orang yang telah Kuberi pakaian. semuanya bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian. Wahai hamba-hambaKu. maka mintalah makan kepada-Ku. Nabi SAW bersabda: “Tahukah kamu siapa yang bangkrut itu?“. Wahai hambahambaKu. Wahai hamba-hambaKu. mereka (sahabat) berkata: “Ya Rasulullah. sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah. hendaklah ia memuji Allah. maka yang demikian itulah berarti menolongnya” (HR. (benar) aku akan menolong apabila ia dianiaya. maka bagaimana cara menolongnya apabila ia menganiaya?” . Bukhari) Dari Abi Hurairah r. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan. orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya kesenangan dan uang“ (kemudian) 22 . Muslim) Dari Anas r. baik dari bangsa manusia maupun jin. kemudian Aku membalasnya kepada kalian.” (HR. maka mintalah ampun kepada-Ku.

Maka tatkala kebaikan orang (yang menzalimi) itu habis. jika ia punya amal shalih.” (HR.” (HR. hendaknya segera meminta halal (maaf) nya sekarang juga. firman Allah SWT: “Sesunggahnya syirik itu kezaliman yang amat besar!”. selagi kita masih hidup dan untuk memperingan siksa di akhirat nanti. zakat. dan mengambil harta benda orang (hak–hak orang). maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya. Abu Hurairah r. alBazaar & ath-Thayaalisy) Apabila kita berbuat salah terhadap orang lain. agar tidak berbuat zalim terhadap sesama. puasa dan haji.a. Muslim) Rasulullah SAW bersabda. sebelum datang suatu hari yang tiada harta dan dinar atau dirham.Tuhannya. kemudian ia (yang menzalimi) dilemparkankedalam neraka (HR. dan jika tidak mempunyai hasanat (kebaikan). baik berupa kehormatan badan atau harta atau lain-lainnya. sedang hutang (kezalimannya) belum terbayarkan. Kezaliman yang dapat diampunkan Allah. Muslim) Setelah kita mengetahui bahayanya perbuatan zalim yang dapat membuat kita menjadi seorang hamba yang bangkrut di akhirat kelak. maka kebaikan-kebaikan orang (yang menzalimi) itu diambil untuk diberikan kepada orang-orang yang terzalimi. adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah adalah syirik. marilah kita selalu menjaga diri kita. memukul orang. maka akan diambil menurut penganiayaannya. kita harus segera minta maaf. DAN KEZALIMAN YANG TIDAK DIBIARKAN ALLAH ADALAH KEZALIMAN HAMBA-HAMBA-NYA DI ANTARA SESAMA MEREKA. 23 . KARENA PASTI DITUNTUT KELAK OLEH MEREKA YANG DIZALIMI. maka diambilkan kajahatan-kejahatan dari mereka (yang terzalimi) untuk di berikan kepadanya (yang menzalimi).Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang (pada hari kiamat) membawa pahala sholat. berkata: “Nabi SAW bersabda: “Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya. dan kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Sedang (ia) pun datang (dengan membawa dosa) karena memakimaki orang. “Kezaliman itu ada 3 macam: Kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Bukhori.

24 . ia merasa paling hebat.Takabur dan Zalim Dibenci Allah Oleh H. paling saleh. ada beberapa perbuatan manusia yang dibenci Allah. mereka yang jemawa dan merasa hebat. Di akhir hayatnya tidak mendapat kemulyaan dan penghormatan yang layak. merasa paling berkuasa. dan terlaknat sebab sombong (Al Araf: 13 dan 18 dan QS Shaad . Perasaan semacam inilah.R. makhluk apa pun dan manusia macam apa pun. Muslim). merasa paling kaya. Dari perasaan inilah sumbernya takabur alias sombong. celakalah kita semua. secara definitif yaitu i`jabul mar`i binafsihi ujub atau terpesona kepada diri sendiri. Para raja sejak zaman Parsia.77). atau sifat jemawa adalah sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. jika takabur. aku Kau ciptakan dari api." Aku lebih baik daripada dia (adam). Allah sangat benci kepada siapa saja yang takabur. Kenapa Iblis pongah seperti itu? Alasannya sepele. Mbah dari segala mbah makhluk yang paling takabur adalah Iblis. antara lain takabur (sombong) dan zalim (aniaya). gejala ini disebut ego neurosis atau neurosa ego yang artinya ganguan ego atau kekacauan ego. terusir. Menurut istilah psikologi. Firaun. Rasulullah saw bersabda. Kata orang tua kita. merasa palimng hebat. berakhir dalam keadaan hina. Sepanjang sejarah terciptanya langit dan bumi. Takabur dalam bahasa sederhana berarti merasa besar atau membesarkan diri sendiri."Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi (atom) dari kesombongan" (H. Iblis juga "merasa" diri paling baik. Iblis berkata. Takabur atau sombong. bukan "merasa bisa". dia Kau ciptakan dari tanah" (QS Shaad:76). MUHTAR GANDAATMAJA SELAIN menyekutukan Allah. "Sombong itu pakaian-Ku. Orang sombong diancam neraka. Romawi hingga zaman modern. Qorun. pasti akan bertabrakan dengan keakbaran atau keagungan Allah. sumber malapetaka dan bencana bagi umat manusia. merasa paling pintar. Gara-gara diri "merasa" tercipta dari bahan yang menurutnya paling bagus yaitu api. merasa paling saleh. Setan terhina." Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi. mestinya kita harus "bisa merasa". Jika manusia dihinggapi perasaan "merasa paling" yaitu merasa paling bisa. dan Haman dibinasakan karena sombong (Al Ankabut:39). Almutakabir.

Yang termasuk dalam pengertian ini adalah memfitnah. Apabila amal kebaikannya telah habis padahal penganiayannya itu belum terbayar semuanya. Ada yang menafsirkan bahwa zalim itu lawan dari adil. puasa. tentunya akan kami potong juga tangannya. menyakiti perasaan. Adam a. dan lain-lain. Demi Allah.s. yang memiliki arti pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya." (Q. dinar. mengadu domba. tidak diambil tindakan apaapa. "Tahukan kamu orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab. Ya Tuhan kami.S. mencaci maki. antara lain surat Al-Araf 23. menyebutkan zalim artinya melanggar larangan Allah. Bila terjadi hal seperti ini. Rasulullah saw bersabda. dan memukul ini. maka dosa-dosa orang yang dianiaya itu diambil dan dibebankan kepadanya." (H. kalau ada yang salah kemudian dibela dan dibenarkan.Mutafaq Alaih) Alquran menerangkan arti zalim dengan banyak makna. Lantas kebaikannya diambil untuk membayar orang yang dianiaya itu." (H. tetapi tidak bisa tegas menolak semua keinginan istri tercinta. menghinakan. merampas hak-hak. misalnya. serta membawa tindakannya memcacimaki ini. dan apabila yang mencuri itu orang lemah. karena bukan pada tempatnya. Rasulullah saw menggelari orang semacam ini dengan istilah muflis." Rasulullah saw bersabda." Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa (pahala) salat.R. ini adalah kezaliman. dan harta benda. mungkin kuat menahan diri tidak melakukan pelanggaran. sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri. bila yang mencuri itu orang bangsawan. kami telah zalim (menganiaya) diri kami sendiri. ini adil karena memang seharusnya. Tapi. pembunuh. mengintimidasi. menumpahkan darah itu.R. Zalim kebalikannya yakni tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. niscaya pastilah kami termasuk orang-orang merugi. maka Allah menurunkan kebinasaan. "Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu karena mereka. Rasulullah saw bersabda. yang akhirnya dia dilemparkan ke neraka. :"Keduanya berkata (berdoa). menuduh itu. zakat. makan harta ini.Perbuatan lain yang dibenci Allah adalah Zalim yang artinya aniaya atau lalim. Turmudzi). orang yang bangkrut atau pailit. Bila yang benar kemudian dibela dan dibenarkan. Akhirnya keduanya 25 . AlA`raf: 23)."Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai dirham. dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. mereka menjalankan hukuman atasnya.

"Hai paduka. kayunya ditebang sembarangan. syahwat. Inilah dosa besar. Wallahualam. Hutan digunduli. Tanah erosi. Inilah dosa besar.S. karena mereka berpaling Allah menghancurkannya dengan banjir besar (ayat 16). siapakah yang membuat tuan marah. dan kelezatan material belaka. aliran sungai jadi mempet. air meluap. Membuang sampah sembarangan. Orang semacam ini hanya memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Setiap Idulfitri iblis bersedih. orang sengsara karena perbuatan sepele kita. Jadilah banjir besar." (Durrotun Nasihin) Negeri Saba diabadikan Allah menjadi nama surat dalam Alquran. Gambaran buat kita semua. zalim artinya orang yang mementingkan kenikmatan belaka. rumah terendam. Ketua Forum Silaturahmi KBIH Kota Bandung. kita kaya sendirian. Ia berdosa besar. Mendapat hukuman Allah." tanya setansetan anak buahnya. Penulis. Tapi. maka tugasmu adalah supaya menggoda kembali mereka dengan kelezatan.11 SM. Allah menggambarkan negeri Saba yang indah dan makmur serta ada dalam ampunan Allah. tidak peduli penderitaan orang lain. yaitu surat Saba. roda perekonomian terganggu. Salah satu sumber malapetaka adalah sikap hedonistik. Cerita Saba yang indah dan Saba yang hancur. adalah kezaliman (Q.Al-Baqarah: 231). Inilah kezaliman yang dikutuk Tuhan selama-lamanya. Tapi pada hari ini Allah mengampuni mereka. Akhirnya di Jabal Rahmah (Padang Arafah) mereka dipertemukan Allah. Terjadi pada 1 . Saba dalam sejarah. Karena mereka zalim. Lantunan doa itu terus mereka sampaikan kepada Allah. Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya (ayat 19).terusir ke dunia. Bukitnya tidak kuat menahan derasnya air. " Tidak apa-apa. Kata Nabi Muhammad saw. ratusan tahun mereka berpisah. bagi orang yang menganggap dosa itu kecil". Dalam pengertian yang lebih luas. kemudian hujan datang. aliran air selokan tertutup. Tapi. supaya Allah murka kembali kepada mereka. 26 . diungkapkan sejak ayat 15-19. Iblis menjawab. minuman yang memabukkan. Akibatnya. bukankah kita pun sering tidak bisa tegas menolak permintaan istri walaupun itu melanggar hukum? Menurut surat Hud: 116. ia panggil anak buahnya. mementingkan kenikmatan. secara geografis terletak disebelah selatan Jazirah Arab. kami siap menghancurkan mereka. Ketua Majelis Taklim dan Ketua KBIH Al-Hijaz. Orang jadi sengsara. "Tak ada dosa kecil. apa saja perbuatan yang menjadi penyebab orang lain atau lingkungan madarat. Pada Ayat 15.

namun semua itu tidak akan pernah bisa membuat manusia mencipta seperti yang telah dicipta oleh Allah swt. tapi hal itu hanyalah membuat atau menjadikan (ja’ala). janganlah ia merasa sudah bisa mencipta seperti Allah swt mencipta. tembaga. 2. sedikitpun tidak dibolehkan karena hal ini merupakan bagian dari kezaliman yang akan dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang menyakitkan. akan kita bahas lagi beberapa bentuk perbuatan zalim yang penting untuk kita ketahui agar kita tidak memiliki dan melakukannya. Karena itu. Mengaku Bisa Mencipta Seperti Ciptaan Allah Manusia memang memiliki kreativitas yang tinggi sehingga ia bisa membuat sesuatu dari apa yang ada. meja. Namun semua itu sebenarnya bukan mencipta (khalaqa) dalam arti membuat sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. besi dan sejenisnya yang sudah ada berhasil dibuat menjadi mobil hingga pesawat terbang bahkan robot yang banyak membantu manusia. ketika manusia sudah bisa mengembangkan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kayu yang berasal dari pohon dibuat menjadi kursi. karenanya hak memiliki itu harus kita hormati dengan tidak mengambilnya. padahal itu hanyalah sebagian kecil bahkan amat kecil dari kekuasaan Allah swt yang sangat besar. baik disadari maupun tidak.Bentuk Perbuatan Zalim Tidak ada manusia yang suka bila dizalimi. Dalam kehidupan ini kita dasapi saat dimana Allah swt menunjukkan kekuasaannya dengan berbagai kejadian seperti badai. lemari. bahkan rumah dan sebagainya. dalam satu hadits Rasulullah saw bersabda: ْ َ ُ ْ َ َ ْ َّ ِ ُ ْ ْ َ َ ً‫َمه أَظلَم ممه رٌَب يَخلُق كخَلقِّ فَلْيَخلُقُُْ ا رسةً فَ ْليَخلُقُُْ ا بَعُُْ ضت‬ ْ ْ َّ َ َ Artinya: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengaku bisa menciptakan seperti ciptaanKu (kalau bisa) cobalah ia membuat sebutir biji jagung atau buatlah seekor nyamuk (HR. maka akan dikalungkan (di lehernya) dari tujuh lapis tanah (HR. sehebat apapun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berhasil dicapai. Mengambil milik orang lain tanpa alas an yang bias dibenarkan merupakan sesuatu yang sangat tidak dibenarkan di dalam Islam. Mengambil Milik Orang Lain Setiap orang punya hak untuk memiliki sesuatu. ini merupakan kezaliman yang sering tidak disadari oleh manusia karena merupakan suatu kesombongan yang sangat tidak pantas dimiliki oleh manusia yang sebenarnya amat lemah. namun dari bahan-bahan yang sudah ada. Bukhari dan Muslim). cuaca yang sangat dingin atau panas hingga gempa bumi dan tsunami yang kesemua itu membuat manusia tidak berdaya. jangankan banyak. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembangan bahkan semakin canggih membuat manusia sudah bisa membuat sesuatu yang baru dari sebelumnya tidak ada. Selain yang sudah kita bahas pada tulisan terdahulu. namun sifat lupa dan dikuasai oleh hawa nafsu membuat manusia justeru melakukan kezaliman. 27 . 1. Bukhari dan Muslim). Rasulullah saw bersabda: ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ ِّ ِ َ‫مه ظَلَم قِيذ شبْش مهَ األَسْ ض طُُقًَُ مه سبْع أَِسضيه‬ ِ ٍ ِ َْ َ ْ َ Artinya: Barangsiapa yang berbuat zalim (mengambil hak orang lain) dengan ukuran sejengkal tanah.

apalagi sebagai muslim yang memiliki harga diri. kecuali bila ia memang tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. apalagi kalau tidak mampu membayarnya. Rasulullah saw bersabda: َ َ َ ِ ْ ٌّ ‫ِايَّبكم َالذيه فَبِوًَُّ ٌَم بِبللَّيل َمزلَّتٌ بِبلىٍََّبِس‬ ِ ْ َّ َ ْ ُ ِ Artinya: Berhati-hatilah dalam berutang. Namun apabila manusia yang berutang tidak mau memperhatikan atau tidak mau membayarnya. Sebagai manusia. Keinginan seperti itu merupakan sesuatu yang wajar sehingga seseorang diperbolehkan mencapainya dengan cara-cara yang benar. dan barangsiapa yang mati.‫اَلذيْهُ ديىَبن فَمه مبثَ ٌَُُيَىُِْ قَضبءيُ فَأَوَب َلِيًُُّ َمه مبثَ َالَيَىُِْ قَضبءيُ فَزالِك الَّزِْ يُؤخزمه حسىَبتًِ لَيْس يَُْ مئِز ديىَبس َالَدسْ ٌَم‬ ٌ ِ َ ٌ ِْ ٍ َ َ ِ َ َ ْ ُِ َ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ ْ َ َّ ِ ْ َ ِ ْ َ َ Artinya: Utang itu ada dua macam. apalagi dalam kehidupan di akhirat nanti. Menunda Bayar Utang Dalam hidup ini. Rasulullah saw bersabda: . salah satunya adalah transaksi jual beli. sedangkan ia berniat akan membayarnya. karena itu seorang muslim harus hati-hati dalam masalah utang. Bila seorang muslim memiliki perhatian yang besar dalam urusan membayar utang. Muslim dan Nasa'i) 3. sedangkan ia 28 . sesungguhnya berutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) pada siang hari (HR. manusia seringkali melakukan hubungan muamalah dengan sesamanya.Salah satu yang seringkali menjadi sengketa diantara sesama manusia adalah mengubah batas-batas tanah. maka iapun meminjam uang untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Namun. Setiap orang tentu ingin memiliki tanah atau lahan yang luas. maka ia bisa menjadi manusia yang terbaik. barangsiapa yang mati meninggalkan utang. Ibnu Majah). inilah yang kemudian disebut dengan utang. maka hal itu akan membawa keburukan bagi dirinya. dengan lahan yang luas itu ia bisa mendirikan bangunan yang besar dan luas untuk dijadikan sebagai tempat tinggal serta lahan usaha. utang merupakan sesuatu yang harus segera dibayar. Rasulullah saw bersabda: ‫خيش الىَّبس خيشٌُم قَضبء‬ ُ َْ ً َ ْ ُ َْ ِ Artinya: Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang (HR. Namun dalam proses jual beli tidak selalu dilakukan secara tunai atau seseorang tidak punya uang padahal ia sangat membutuhkannya. maka saya yang akan mengurusnya. sedapat mungkin utang itu tidak dilakukan. tapi dicapai dengan cara mengambil atau merampas lahan orang lain meskipun hanya sejengkal atau dua jengkal tanah dengan cara mengubah batasbatasnya agar tanah orang lain menjadi miliknya. hal ini karena utang yang tidak dibayar akan menggerogoti nilai kebaikan seseorang yang dikakukannya di dunia. ini merupakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah swt sebagaimana sabda Rasulullah saw: ‫لَعَهَ هللاُ مه غيَّش مىَبس ْاألَسْ ض‬ َ َ َ َ ْ َ ِ Artinya: Allah melaknat orang yang mengubah tanda-tanda batas tanah (HR. sangat tidak dibenarkan bila seseorang ingin mendapatkan atau memiliki lahan yang luas. Baihaki) Bagi seorang muslim. kecuali memang sangat darurat. ia tidak boleh menyepelekannya meskipun nilainya kecil. Ahmad.

Akhirnya menjadi tugas kita semua untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman dalam berbagai bentuknya dalam kehidupan ini. karena di waktu itu tidak ada emas dan perak (HR. H. maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya. keluarga. Nasa’i dan Ibnu Majah).tidak berniat akan membayarnya. Abu Daud. maka hal itu tergolong kezaliman yang tidak disadari atau tidak dipahami oleh manusia. Rasulullah saw bersabda: ْ ْ ٍ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ ٌ ِّ َ ْ ُ ْ َ ‫مطل الغىِي ظُ ْلم َإِرا أُتبِع أَحذكم علَّ ملِيء فَ ْليَتبَع‬ Artinya: Penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kezhaliman. Oleh karena itu bila kita punya utang harus segera membayarnya dan bila uangnya sudah ada tapi kita tidak segera membayarnya. Ahmad Yani 29 . Dan apabila salah seorang dari kalian dialihkan (pembayaran utangnya) kepada orang kaya. maka hendaklah ia menerima pengalihan itu (HR. Semua ini harus kita mulai diri kita sehingga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam bentuk kezaliman. Muslim. Thabrani). baik dalam kehidupan pribadi. Tirmidzi. Bukhari. Oleh Drs. karena yang lebih bagus adalah membayar utang sebelum jatuh tempo. maupun masyarakat dan bangsa.

Muhammad Faiz Almath .asysyariah.com Abu Farras Mujahid jakarta 2009 1100 Hadits Terpilih .com/ http://ahmadfauzani.Dr.Gema Insani Press 30 .com/ Buku Pendidikan Agama Islam untuk SMA kelas X penerbit erlangga http://www.wordpress.wordpress.DAFTAR PUSTAKA http://renungansufi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful