Judul
Penyusun
Editor
Layout

:
:
:
:

Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek
Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Ummu Zaidaan al-Atsariyah
MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009
TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

dan tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis sebagaimana contoh yang diberikan. Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti setiap ayat terletak di bawahnya. sekaligus belajar menuliskannya. Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan.Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. garis panduan .

‫ .

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tempat penulisan ayat .  ٱ‬ ‫ ٱ‬  1.

QS Al-Fatihah [1] .

‫ .

 ٱ‬ ‫ ٱ‬  1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang         2.raudhatulmuhibbin. Tuhan semesta alam ___________________________________________________________________________________ http://www.org 1 . Segala puji bagi Allah.

 .

 ‫ .

 ٱ‬ 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan.org 2 . ___________________________________________________________________________________ http://www. "  ! " #   4.raudhatulmuhibbin.

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan  . *   / - . Tunjukilah kami jalan yang lurus ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.org 3 .  *  ( ) % "$ & ' ( ) % "$ 5. ‫ ٱ‬% ( + 6.

3 4 5  (1 "2 /  0 7.raudhatulmuhibbin.  :. 7 6 & 3  4  !78  9 bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat ___________________________________________________________________________________ http://www.org 4 . (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka.

QS An-Naas [114] .

‫ .

raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 5 . Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.  ٱ‬ ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang @ % A‫ ٱ‬  =< !41 > ?< 1.

Raja manusia @ % A‫  ٱ‬$ 3.raudhatulmuhibbin. Sembahan manusia.@ % A‫ ٱ‬#  2.org 6 . ___________________________________________________________________________________ http://www.

org 7 . @ % A‫& ٱ‬0 FG @ ! C ! " E2 5. ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.@ % AD ‫@ ٱ‬ - !C ! ‫ ٱ‬B 4. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.

raudhatulmuhibbin. dari jin dan manusia ___________________________________________________________________________________ http://www.@ % A‫ & ٱ‬H AI ‫ ٱ‬ 6.org 8 .

QS Al-Falaq [113] .

‫ .

 ٱ‬. ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang J K   =< !41 > ?< 1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 9 .

___________________________________________________________________________________ http://www. M ? & -=$ JN C %9 B & 3.raudhatulmuhibbin. dari kejahatan makhluk-Nya. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.J L %  B 2.org 10 .

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul . .  .  FG O %P%K A B & 4.

-=$ N C % .

raudhatulmuhibbin. B & 5. ___________________________________________________________________________________ http://www. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".org 11 .

QS Al-Ikhlas [112] .

 . .

 ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang R . .

Katakanlah: "Dia-lah Allah. Yang Maha Esa. 1 Q ! + > ?< 1. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 12 .raudhatulmuhibbin.

 !" &  "  3.org 13 .raudhatulmuhibbin. Q‫ٱ‬ 2. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. . ___________________________________________________________________________________ http://www. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

R .

___________________________________________________________________________________ http://www. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". <S" & 4.raudhatulmuhibbin.org 14 . 1 -U!<KV< .

QS Al-Lahab [111] .

  .

raudhatulmuhibbin.  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang MW & M N 3 F1 X " 5 'W 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .org 15 . ___________________________________________________________________________________ http://www.

raudhatulmuhibbin. M N 3 O -= -Z % ( Y .org 16 . Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.  C 3.M V % & . ___________________________________________________________________________________ http://www. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 2. <%  A 4 YA 9 1 .

M [  H % .

pembawa kayu bakar . W1 ‫ &ٱ‬ 4. Dan (begitu pula) istrinya. N  >\ ' . .

% + ] FG 5.org 17 . Yang di lehernya ada tali dari sabut.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.

QS An-Nashr [110] .

  .

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.] -=$ 1.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. ( _^ .org 18 .  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ` * K - &  ‫ ٱ‬.

 ($ c K 8 * C - & #   ` ' G 3. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.%U]- !G 1  ‫" ٱ‬a FG b !<L " @ % A 5 "1 & 2. %U- !W b %V.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.org 19 .

QS Al-Kaafirun [109] .

  .

    Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang b &G %S % 3d"1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir.org 20 . ___________________________________________________________________________________ http://www." > ?< 1.raudhatulmuhibbin. .

 b &' 4 *(1 e& 3. ___________________________________________________________________________________ http://www.b &' W %  '4 1 e 2.org 21 . '4 1 . Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.raudhatulmuhibbin. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

___________________________________________________________________________________ http://www. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.org 22 .raudhatulmuhibbin. dW '4 % R %4 % ( 1 e& 4. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. b &% 4 *(1 e& 5. '4 1 .

agamaku". "a F & S< A"a S< 6. ___________________________________________________________________________________ http://www. Untukmu agamamu.raudhatulmuhibbin.org 23 . dan untukkulah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful