Judul
Penyusun
Editor
Layout

:
:
:
:

Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek
Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Ummu Zaidaan al-Atsariyah
MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009
TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan. garis panduan . Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti setiap ayat terletak di bawahnya. dan tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis sebagaimana contoh yang diberikan.Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. sekaligus belajar menuliskannya.

‫ .

 ٱ‬ ‫ ٱ‬  1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tempat penulisan ayat .

QS Al-Fatihah [1] .

‫ .

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang         2.raudhatulmuhibbin.org 1 .  ٱ‬ ‫ ٱ‬  1. Segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam ___________________________________________________________________________________ http://www.

 .

 ‫ .

Yang menguasai di Hari Pembalasan. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "  ! " #   4. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 2 .raudhatulmuhibbin.  ٱ‬ 3.

Tunjukilah kami jalan yang lurus ___________________________________________________________________________________ http://www.  *  ( ) % "$ & ' ( ) % "$ 5.org 3 . *   / - . ‫ ٱ‬% ( + 6. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan  .raudhatulmuhibbin.

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka.3 4 5  (1 "2 /  0 7.  :. 7 6 & 3  4  !78  9 bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.org 4 .

QS An-Naas [114] .

‫ .

raudhatulmuhibbin. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.  ٱ‬ ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang @ % A‫ ٱ‬  =< !41 > ?< 1.org 5 . ___________________________________________________________________________________ http://www.

@ % A‫ ٱ‬#  2.raudhatulmuhibbin.org 6 . ___________________________________________________________________________________ http://www. Sembahan manusia. Raja manusia @ % A‫  ٱ‬$ 3.

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.@ % AD ‫@ ٱ‬ - !C ! ‫ ٱ‬B 4. @ % A‫& ٱ‬0 FG @ ! C ! " E2 5.org 7 .

org 8 .raudhatulmuhibbin.@ % A‫ & ٱ‬H AI ‫ ٱ‬ 6. dari jin dan manusia ___________________________________________________________________________________ http://www.

QS Al-Falaq [113] .

‫ .

org 9 . ___________________________________________________________________________________ http://www. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh. ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang J K   =< !41 > ?< 1.  ٱ‬.raudhatulmuhibbin.

J L %  B 2. ___________________________________________________________________________________ http://www. M ? & -=$ JN C %9 B & 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.raudhatulmuhibbin.org 10 . dari kejahatan makhluk-Nya.

 . dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul .  FG O %P%K A B & 4. .

-=$ N C % .

raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 11 . dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki". B & 5.

QS Al-Ikhlas [112] .

 . .

 ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang R . .

___________________________________________________________________________________ http://www.org 12 . Yang Maha Esa. 1 Q ! + > ?< 1.raudhatulmuhibbin. Katakanlah: "Dia-lah Allah.

org 13 . Q‫ٱ‬ 2. . Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. !" &  "  3.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.

R .

org 14 . <S" & 4. 1 -U!<KV< . ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

QS Al-Lahab [111] .

  .

org 15 .raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang MW & M N 3 F1 X " 5 'W 1.

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.  C 3.org 16 . <%  A 4 YA 9 1 .M V % & . Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.raudhatulmuhibbin. M N 3 O -= -Z % ( Y . ___________________________________________________________________________________ http://www. 2.

M [  H % .

pembawa kayu bakar . . Dan (begitu pula) istrinya. N  >\ ' . W1 ‫ &ٱ‬ 4.

___________________________________________________________________________________ http://www. % + ] FG 5.raudhatulmuhibbin. Yang di lehernya ada tali dari sabut.org 17 .

QS An-Nashr [110] .

  .

org 18 .] -=$ 1. ( _^ . Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ` * K - &  ‫ ٱ‬.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. %U- !W b %V.org 19 .%U]- !G 1  ‫" ٱ‬a FG b !<L " @ % A 5 "1 & 2.raudhatulmuhibbin. ($ c K 8 * C - & #   ` ' G 3. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. ___________________________________________________________________________________ http://www.

QS Al-Kaafirun [109] .

  .

 ." > ?< 1.raudhatulmuhibbin. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir.    Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang b &G %S % 3d"1. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 20 .

org 21 . Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. '4 1 . ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. b &' 4 *(1 e& 3.b &' W %  '4 1 e 2.

___________________________________________________________________________________ http://www. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. '4 1 .raudhatulmuhibbin. dW '4 % R %4 % ( 1 e& 4. b &% 4 *(1 e& 5.org 22 . Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

dan untukkulah. "a F & S< A"a S< 6. agamaku". Untukmu agamamu. ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.org 23 .