Judul
Penyusun
Editor
Layout

:
:
:
:

Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek
Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Ummu Zaidaan al-Atsariyah
MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009
TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan. sekaligus belajar menuliskannya. Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti setiap ayat terletak di bawahnya. dan tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis sebagaimana contoh yang diberikan.Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. garis panduan .

‫ .

 ٱ‬ ‫ ٱ‬  1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tempat penulisan ayat .

QS Al-Fatihah [1] .

‫ .

Tuhan semesta alam ___________________________________________________________________________________ http://www.org 1 .raudhatulmuhibbin. Segala puji bagi Allah.  ٱ‬ ‫ ٱ‬  1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang         2.

 .

 ‫ .

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.raudhatulmuhibbin. "  ! " #   4. ___________________________________________________________________________________ http://www. Yang menguasai di Hari Pembalasan.  ٱ‬ 3.org 2 .

Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan  .  *  ( ) % "$ & ' ( ) % "$ 5. Tunjukilah kami jalan yang lurus ___________________________________________________________________________________ http://www.org 3 .raudhatulmuhibbin. *   / - . ‫ ٱ‬% ( + 6.

(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka.  :. 7 6 & 3  4  !78  9 bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat ___________________________________________________________________________________ http://www.org 4 .3 4 5  (1 "2 /  0 7.raudhatulmuhibbin.

QS An-Naas [114] .

‫ .

raudhatulmuhibbin. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.  ٱ‬ ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang @ % A‫ ٱ‬  =< !41 > ?< 1.org 5 . ___________________________________________________________________________________ http://www.

Sembahan manusia. ___________________________________________________________________________________ http://www.@ % A‫ ٱ‬#  2. Raja manusia @ % A‫  ٱ‬$ 3.org 6 .raudhatulmuhibbin.

org 7 . Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. ___________________________________________________________________________________ http://www. @ % A‫& ٱ‬0 FG @ ! C ! " E2 5.@ % AD ‫@ ٱ‬ - !C ! ‫ ٱ‬B 4.raudhatulmuhibbin.

dari jin dan manusia ___________________________________________________________________________________ http://www.@ % A‫ & ٱ‬H AI ‫ ٱ‬ 6.org 8 .raudhatulmuhibbin.

QS Al-Falaq [113] .

‫ .

org 9 . ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang J K   =< !41 > ?< 1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.  ٱ‬.

dari kejahatan makhluk-Nya. M ? & -=$ JN C %9 B & 3.raudhatulmuhibbin.J L %  B 2. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 10 . dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.

 .  FG O %P%K A B & 4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul . .

-=$ N C % .

 B & 5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".org 11 .raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.

QS Al-Ikhlas [112] .

. .

 . ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang R .

___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin. Yang Maha Esa. Katakanlah: "Dia-lah Allah. 1 Q ! + > ?< 1.org 12 .

___________________________________________________________________________________ http://www. !" &  "  3.raudhatulmuhibbin. . Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.org 13 . Q‫ٱ‬ 2.

R .

 <S" & 4.org 14 . ___________________________________________________________________________________ http://www. 1 -U!<KV< . dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".raudhatulmuhibbin.

QS Al-Lahab [111] .

  .

___________________________________________________________________________________ http://www.  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang MW & M N 3 F1 X " 5 'W 1.raudhatulmuhibbin.org 15 . Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .

M V % & .  C 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. M N 3 O -= -Z % ( Y . <%  A 4 YA 9 1 .raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 16 . Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. 2.

M [  H % .

 W1 ‫ &ٱ‬ 4. pembawa kayu bakar . Dan (begitu pula) istrinya. . N  >\ ' .

Yang di lehernya ada tali dari sabut.org 17 . ___________________________________________________________________________________ http://www. % + ] FG 5.raudhatulmuhibbin.

QS An-Nashr [110] .

  .

  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ` * K - &  ‫ ٱ‬. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.raudhatulmuhibbin.] -=$ 1.org 18 . ( _^ . ___________________________________________________________________________________ http://www.

dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. ($ c K 8 * C - & #   ` ' G 3. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. %U- !W b %V.org 19 .%U]- !G 1  ‫" ٱ‬a FG b !<L " @ % A 5 "1 & 2.

QS Al-Kaafirun [109] .

  .

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. ___________________________________________________________________________________ http://www.    Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang b &G %S % 3d"1.org 20 .raudhatulmuhibbin." > ?< 1. .

b &' W %  '4 1 e 2. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. b &' 4 *(1 e& 3. '4 1 .raudhatulmuhibbin. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 21 .

 '4 1 . dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.raudhatulmuhibbin. b &% 4 *(1 e& 5.org 22 . dW '4 % R %4 % ( 1 e& 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ___________________________________________________________________________________ http://www.

agamaku". dan untukkulah.raudhatulmuhibbin.org 23 . "a F & S< A"a S< 6. ___________________________________________________________________________________ http://www. Untukmu agamamu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful