Judul
Penyusun
Editor
Layout

:
:
:
:

Yuuk, Belajar Menghafal dan Menulis Al-Qur’an Surat-Surat Pendek
Ummu Abdillah al-Buthoniyah
Ummu Zaidaan al-Atsariyah
MRM Graph

Disebarluaskan melalui:

website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Januari, 2009
TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

sekaligus belajar menuliskannya.Petunjuk bagi Orang Tua dan Guru E-Book ini dimaksudkan untuk melatih anak menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Qur’an. Pada setiap ayat terdapat garis sebagai panduan penulisan. Pada setiap lembar bacaan berikut ayat-ayat dituliskan dengan arti setiap ayat terletak di bawahnya. garis panduan . dan tersedia ruang kosong di bawah arti setiap ayat sebagai tempat anak untuk berlatih menulis sebagaimana contoh yang diberikan.

‫ .

 ٱ‬ ‫ ٱ‬  1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tempat penulisan ayat .

QS Al-Fatihah [1] .

‫ .

Segala puji bagi Allah.raudhatulmuhibbin.org 1 . Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang         2. Tuhan semesta alam ___________________________________________________________________________________ http://www.  ٱ‬ ‫ ٱ‬  1.

 .

 ‫ .

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "  ! " #   4.org 2 .raudhatulmuhibbin.  ٱ‬ 3. ___________________________________________________________________________________ http://www. Yang menguasai di Hari Pembalasan.

org 3 .  *  ( ) % "$ & ' ( ) % "$ 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan  . Tunjukilah kami jalan yang lurus ___________________________________________________________________________________ http://www. ‫ ٱ‬% ( + 6. *   / - .raudhatulmuhibbin.

3 4 5  (1 "2 /  0 7.  :.org 4 .raudhatulmuhibbin. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. 7 6 & 3  4  !78  9 bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat ___________________________________________________________________________________ http://www.

QS An-Naas [114] .

‫ .

org 5 .  ٱ‬ ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang @ % A‫ ٱ‬  =< !41 > ?< 1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.

org 6 . Raja manusia @ % A‫  ٱ‬$ 3.raudhatulmuhibbin. Sembahan manusia.@ % A‫ ٱ‬#  2. ___________________________________________________________________________________ http://www.

Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi.raudhatulmuhibbin. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 7 . @ % A‫& ٱ‬0 FG @ ! C ! " E2 5.@ % AD ‫@ ٱ‬ - !C ! ‫ ٱ‬B 4.

raudhatulmuhibbin. dari jin dan manusia ___________________________________________________________________________________ http://www.org 8 .@ % A‫ & ٱ‬H AI ‫ ٱ‬ 6.

QS Al-Falaq [113] .

‫ .

 ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang J K   =< !41 > ?< 1.org 9 . ___________________________________________________________________________________ http://www.  ٱ‬.raudhatulmuhibbin. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh.

dari kejahatan makhluk-Nya. M ? & -=$ JN C %9 B & 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.org 10 .J L %  B 2. ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.

dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul .  . .  FG O %P%K A B & 4.

-=$ N C % .

org 11 . dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki". ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin. B & 5.

QS Al-Ikhlas [112] .

 . .

 . ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang R .

Yang Maha Esa.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 12 . Katakanlah: "Dia-lah Allah. 1 Q ! + > ?< 1.

 Q‫ٱ‬ 2. !" &  "  3. ___________________________________________________________________________________ http://www. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. .org 13 .raudhatulmuhibbin. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

R .

___________________________________________________________________________________ http://www. <S" & 4.org 14 . dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".raudhatulmuhibbin. 1 -U!<KV< .

QS Al-Lahab [111] .

  .

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa .  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang MW & M N 3 F1 X " 5 'W 1.org 15 . ___________________________________________________________________________________ http://www.raudhatulmuhibbin.

M N 3 O -= -Z % ( Y .raudhatulmuhibbin. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. <%  A 4 YA 9 1 .  C 3. ___________________________________________________________________________________ http://www.org 16 . 2.M V % & . Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

M [  H % .

pembawa kayu bakar . N  >\ ' . W1 ‫ &ٱ‬ 4. Dan (begitu pula) istrinya. .

Yang di lehernya ada tali dari sabut.raudhatulmuhibbin.org 17 . ___________________________________________________________________________________ http://www. % + ] FG 5.

QS An-Nashr [110] .

  .

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.  ‫ ٱ‬  Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ` * K - &  ‫ ٱ‬. ( _^ .org 18 .] -=$ 1.

___________________________________________________________________________________ http://www.%U]- !G 1  ‫" ٱ‬a FG b !<L " @ % A 5 "1 & 2. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong.org 19 . %U- !W b %V. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. ($ c K 8 * C - & #   ` ' G 3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.raudhatulmuhibbin.

QS Al-Kaafirun [109] .

  .

 .org 20 .raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir.    Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang b &G %S % 3d"1." > ?< 1.

org 21 .b &' W %  '4 1 e 2. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. '4 1 . b &' 4 *(1 e& 3. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www.

 b &% 4 *(1 e& 5.org 22 . dW '4 % R %4 % ( 1 e& 4. ___________________________________________________________________________________ http://www. '4 1 .raudhatulmuhibbin. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

raudhatulmuhibbin. ___________________________________________________________________________________ http://www. Untukmu agamamu.org 23 . "a F & S< A"a S< 6. agamaku". dan untukkulah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful